Byla 2-1214-759/2016
Dėl 2014-02-01 sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ narių susirinkimo protokolo Nr. 2014/2 panaikinimo dalyje ir iš to sekančių pažeistų teisių gynimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, dalyvaujant ieškovui R. A., ieškovo atstovei adv. I. B., atsakovo atstovams adv. G. M., adv. pad. V. T.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. A. patikslintą ieškinį atsakovui sodininkų bendrijai „Žalesa-2“, tretiesiems asmenims A. D., AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Krianta“, sodininkų bendrijai „Purniškės“ dėl 2014-02-01 sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ narių susirinkimo protokolo Nr. 2014/2 panaikinimo dalyje ir iš to sekančių pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti 2014-02-01 sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ sodininkų bendrijos pakartotinio susirinkimo protokolą Nr. 2014/2 dalyje dėl bendrijos valdymo organų- valdybos ir valdybos pirmininko išrinkimo, panaikinant A. D., kaip bendrijos valdybos nario ir valdybos pirmininko, teisinį statusą kaip neteisėtą; 2) pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento atsakovo sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ 2015-05-13 valdybos posėdžio protokolą Nr. 2015/V4 dalyje dėl tikslinio įnašo kelio remontui nustatymo bei sutarties su AB „Eurovia Lietuva“ sudarymo; 3) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015-05-28 atsakovo sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ su AB „Eurovia Lietuva“ sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 15-RR14; 4) pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento atsakovo sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ 2015-08-22 sodininkų bendrijos pakartotinio neeilinio visuotinio atskaitinio susirinkimo protokolą Nr. 2015/4; 5) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015-12-01 atsakovo sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ su UAB „Krianta“ sudarytą sklypų formavimo ir jų kadastrinių matavimų sutartį Nr. G-15-178, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad yra sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ narys ir revizijos komisijos narys. Nurodo, kad šiuo metu bendrijos valdybą pagal VĮ „Registrų centras“ 2014-02-01 įregistruotą visuotinio narių susirinkimo protokolą Nr. 2014/2 sudaro R. R., R. K., V. P., D. S., R. K., S. N. ir A. D., pastarasis tuo pačiu protokolu buvo išrinktas bendrijos valdybos pirmininku. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. kovo pradžioje, atliekant bendrijos finansinės- ūkinės veiklos patikrinimą, buvo nustatyta, kad bendrijos valdybos pirmininkas nėra sumokėjęs stojamojo bendrijos nario mokesčio, taip pat nėra bendrijos valdybos sprendimo, kuriuo būtų išspręstas A. D., kaip bendrijos nario, stojimo į bendriją klausimas. Ieškinyje nurodo, kad 2014-02-01 vykusio pakartotinio ataskaitinio bendrijos narių susirinkimo metu vienas iš klausimų buvo bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai, daugiausia balsų iš dalyvavusių kandidatų surinko A. D.. Nurodo, kad A. D., žinodamas, kad nebūdamas bendrijos nariu negali ir neturi teisės dalyvauti ir balsuoti bendrijos narių susirinkime, taip pat negali būti renkamas valdybos organu ar revizijos komisijos nariu, nuslėpė šias svarbias aplinkybes nuo bendrijos narių ir todėl laikytina, kad buvo neteisėtai išrinktas bendrijos valdybos nariu ir pirmininku. Ieškovas nurodo, kad 2015-03-28 vykusio bendrijos narių pakartotinio susirinkimo metu, ieškovas šias aplinkybes išdėstė bendrijos nariams, buvo pareikštas nepasitikėjimas valdybos pirmininkui ir pasiūlyta jam atsistatydinti, tačiau šis klausimas nebuvo išspręstas. Nurodė, kad minėto 2015-03-28 susirinkimo protokole buvo pažymėta, kad A. D. pažadėjo pateikti visus trūkstamus dokumentus, kad susirinkime dalyvavo 42 bendrijos nariai, nes dalis bendrijos narių iš susirinkimo išėjo. Ieškovas nurodė, kad A. D. jokių pažadėtų dokumentų nepateikė. Nurodė, kad A. D. su bendrijos valdyba organizavo neeilinį visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kuris turėjo įvykti 2015-08-08 nuo 10.00 val. Nurodo, kad bendrijos valdybos pirmininkas ir valdybos nariai pažeidė bendrijos įstatų 21.5. bei 53.7. punktų reikalavimus, nes nepateikė bendrijos narių prašomų susirinkime numatytų svarstyti klausimų projektų ir kitų duomenų. Ieškovas nurodo, kad prašė pakeisti 2015-08-08 bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę, tikslu apsvarstyti klausimus dėl bendrijos valdybos atšaukimo, naujos valdybos rinkimo bei kitų klausimų, tačiau šis prašymas nebuvo paviešintas vykusiame pakartotiniame bendrijos narių susirinkime. Ieškinyje nurodo, kad ieškovas su kitais bendrijos nariais inicijavo ikiteisminį tyrimą bendrijos valdybos atžvilgiu, tikslu pašalinti neteisėtai išrinktą bendrijos valdybos pirmininką A. D. iš jo einamų pareigų. Ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti, nes tarp šalių susiklostę civiliniai santykiai, kurie turi būti sprendžiami civilinio proceso tvarka. Nurodo, kad A. D. nėra bendrijos narys, todėl negali būti renkamas valdymo organu, ir jo kaip pirmininko išrinkimas yra neteisėtas, todėl turi būti panaikintas, t.y. prašo panaikinti 2014-02-01 atsakovo sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ pakartotinio susirinkimo protokolą Nr. 2014/2 dalyje dėl bendrijos valdymo organų- valdybos ir valdybos pirmininko išrinkimo, panaikinant A. D., kaip bendrijos valdybos nario ir valdybos pirmininko teisinį statusą kaip neteisėtą.

5Ieškovas nurodo, kad 2015-02-06 atsakovas, atstovaujamas valdybos pirmininko A. D., bendrijos nariams išsiuntė pranešimus dėl neeilinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo ir procesinių klausimų sprendimo priėmimo. Susirinkime buvo numatyta spręsti klausimus dėl 2014 m. valdybos metinės ataskaitos tvirtinimo, 2014 m. revizijos komisijos pranešimo tvirtinimo ir kitų klausimų. Kadangi 2015-02-21 susirinkimas neįvyko, 2015- 03-28 buvo suorganizuotas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiami klausimai dėl 2014 metų valdybos ir finansinės ataskaitos, revizijos komisijos pranešimas, sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“ sklypų formavimo iš bendrojo naudojimo žemės ir esamų kelių ribų nustatymo projekto rengimo ir derinimo užduotis, rangovo atliekančio darbus tvirtinimas, bendrijos teritorijos remonto darbai, bendrijos vidaus dokumentų patvirtinimas ir kita. Nurodė, kad 2015-03-28 bendrijos narių pakartotinio susirinkimo protokole Nr. 2015/3 buvo užfiksuota, kokie klausimai susirinkimo metu buvo išnagrinėti. Nurodo, kad po šio susirinkimo bendrijos nariai gavo 2015-07-14 pranešimą, kuriuo buvo informuoti, kad bendrijos valdyba 2015-06-23 valdybos posėdyje (Protokolo Nr. 2015/V5) priėmė sprendimą skelbti visuotinį neeilinį bendrijos narių susirinkimą, vadovaujantis Bendrijos įstatų 36.2., 36.6. ir 36.8. punktais, kuris buvo numatytas 2015-08-08, o neįvykus šiam susirinkimui iš anksto buvo numatyta pakartotinio susirinkimo data (2015-08-22). Nurodo, kad 2015-07-14 pranešime išdėstyta darbotvarkė iš esmės sutapo su 2015-03-28 vykusio pakartotinio susirinkimo klausimais, kurie jau buvo svarstyti ir atitinkamai išspręsti 2015-03-28 bendrijos narių susirinkime. Ieškovas teigia, kad 2015-08-22 bendrijos narių pakartotinio susirinkimo protokolas Nr. 2015/4 ir atitinkamai visi juo priimti sprendimai, yra neteisėti ir turi būti panaikinti, t.y. pripažįstami niekiniais ir negaliojančiais. Teigia, kad valdybos posėdis turėjo būti laikomas neįvykusiu, kadangi nebuvo kvorumo, o sprendimas dėl bendrijos narių susirinkimo šaukimo 2015-08-08 ir 2015-08-22, iš esmės yra niekinis ir negaliojantis, t.y. negalintis sukelti atitinkamų teisinių pasekmių, be to visi darbotvarkėje numatyti klausimai jau buvo išspręsti 2015-03-28 susirinkimo metu. Ieškovas nurodo, kad 2015-08-22 įvykęs bendrijos narių pakartotinis susirinkimas yra neteisėtas, nes yra sušauktas neteisėtos sudėties bendrijos valdybos, nesant sprendimams priimti reikalingo kvorumo, todėl pakartotinio susirinkimo metu priimti nutarimai yra neteisėti.

6Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2015-03-28 vykusio bendrijos narių pakartotinio susirinkimo metu svarstomais darbotvarkės klausimais buvo nutarta pripažinti sodininkų bendrijos „Žalesa-2” sklypų formavimo iš bendrojo naudojimo žemės ir esamų kelių ribų nustatymo projekto vykdymo konkursą laimėjusiu rangovu UAB „Krianta“ bei pritarta kelio nuo Molėtų plento iki Bendrijos teritorijos remonto darbams su daliniu finansavimu iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, sodininkų bendrijos „Purniškės“ bei pavienių kaimo gyventojų. 2015-05-13 vyko valdybos narių posėdis, kurio vienas klausimų buvo susijęs su tikslinio įnašo kelio remontui nustatymu (2015-05-13 protokolas Nr. 2015/V4), buvo nutarta, kad bendrijos narys turi mokėti 175 EUR tikslinį įnašą kelio remontui. Tačiau 2015-03-28 susirinkimo metu net nebuvo svarstomi klausimai nei dėl tikslinio įnašo kelio remontui dydžio bendrijos ir ne bendrijos nariui, nei dėl sutarties su AB „Eurovia Lietuva“ ar UAB „Krianta“ sudarymo, jų kainos ir jų sąlygų. Nurodė, kad visuotinis bendrijos narių susirinkimas valdybai nesuteikė jokių įgaliojimų savarankiškai nustatyti tikslinio įnašo kelio remontui dydį, ar sudaryti sutartį. Teigė, kad nei Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijos įstatymas, nei 2014-03-12 Bendrijos įstatuose nėra numatyta, kad bendrijos valdyba turi teisę vienašališkai nustatyti mokesčių dydį bendrijos nariams ir ne nariams. Ieškovas teigė, kad bendrijos valdyba be bendrijos narių sutikimo taip pat neturėjo teisės sudaryti sutarties su AB „Eurovia Lietuva“. Valdyba išėjo už savo kompetencijos ribų, grubiai pažeidė Bendrijos įstatų 53.3. straipsnį, taip pat imperatyvius įstatymų reikalavimus ir tikslinio įnašo dydį bendrijos nariams nustatė, bei sprendimą dėl sutarties su AB „Eurovia Lietuva“ sudarymo priėmė neteisėtai, todėl prašo 2015-05-13 valdybos protokolas Nr. 2015/V4 dalyje dėl sutarties su AB „Eurovia Lietuva“ patvirtinimo ir tikslinio įnašo kelio remontui nustatymo, turi būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento. Nurodė, kad 2015-05-13 vykusio valdybos narių posėdžio metu, valdyba nutarė sudaryti sutartį su AB „Eurovia Lietuva“ ir įgalioti V. P. suderinti sutarties punktus su šia bendrove pagal pateiktas pastabas (2015-05-13 protokolas Nr. 2015/V4). Šio valdybos narių nutarimo pagrindu, 2015-05-25 atsakovas su AB „Eurovia Lietuva“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 15-RR14, kurios pagrindu turėjo būti atlikti kelio dangos stiprinimo pagrindai. Sutartis buvo sudaryta 30 263,31 EUR kainai, teigia, kad ši sutartis yra neteisėta ir sudaryta pažeidžiant imperatyvius teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad bendrijos valdybos narys V. P. eina vadovaujančias pareigas AB „Eurovia Lietuva“, todėl akivaizdu, kad egzistuoja interesų konfliktas, prieštaraujantis bendrijos narių ir ieškovo interesams. Ieškovas taip pat nurodo, kad 2015-12-01 atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, su UAB „Krianta“ sudarė Sklypų formavimo ir jų kadastrinių matavimų sutartį Nr. G-15-178 21 285,92 EUR sumai, kad ši sutartis yra neteisėta ir turi būti pripažinta negaliojančia, kadangi sudaryta prieštaraujant imperatyviems teisės aktų reikalavimams.

7Ieškovas nurodė, kad nuo pat 2015-03-28 susirinkimo aktyviai ir sąžiningai gynė savo pažeistas teises, todėl nepraleido įstatymo nustatyto trijų mėnesių ieškinio senaties termino. Nurodė, kad jau 2016-03-28 vykusio pakartotinio susirinkimo metu informavo susirinkimo dalyvius apie tai, jog valdybos pirmininkas A. D. galimai nėra teisėtai išrinktas, nes nėra sumokėjęs bendrijos nario stojamojo mokesčio ir šis dokumentas tarp kitų buhalterinių dokumentų nėra rastas, tai yra užfiksuota 2016-03-28 susirinkimo protokole Nr. 2015/3. Ieškovas nurodė, kad susipažinęs su atsakovo siūloma darbotvarke, 2015-07-31 kartu su kitais bendrijos nariais, kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti dokumentus, tame tarpe ir išrašą iš atsakovo narių registracijos žurnalo bei kitus dokumentus. Tačiau atsakovas nesudarė galimybių susipažinti su šiais dokumentais. Atsižvelgiant į tai, ieškovas vėlgi kartu su kitais bendrijos nariais kreipėsi į atsakovą su 2015-08-05 prašymu pakeisti bendrijos neeilinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo skelbiamo 2015-08-08 darbotvarkę, o neatvykus 64 plius vienam nariui, pakartotiniam 2016-08-22 susirinkimui pakeisti darbotvarkę ir apsvarstyti šiuos klausimus: dėl valdybos atšaukimo, naujos valdybos išrinkimo, naujos revizijos komisijos išrinkimo ir t.t. Tačiau šis ieškovo bei kitų bendrijos narių prašymas net nebuvo apsvarstytas ir nebuvo pagarsintas. Nurodė, kad atsakovui ignoruojant ieškovo prašymus, ieškovas kartu su kitais Bendrijos nariais kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su skundu, tačiau buvo priimtas 2015-10-13 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kad po šio nutarimo priėmimo, ieškovas 2015-10-26 Vilniaus apygardos prokuratūrai pateikė prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau 2015-11-06 Vilniaus apylinkės prokuratūra medžiagoje Nr. 57-At-00856-15, vėlgi priimtas nutarimas atmesti prašymą. Ieškovui apskundus pastarąjį nutarimą, 2015-12-10 Vilniaus rajono apylinkės teismas byloje Nr. ITS-881-834/2015 priėmė nutarimą, kuriuo nutarė 2015-11-06 nutarimą palikti nepakeistu. Šį nutarimą ieškovas gavo 2015-12-16. Ieškovas nurodo, kad po 2015-03-28 susirinkimo aktyviai ir sąžiningai realizavo gynybą savo pažeistų teisių įgyvendinimui ir viešojo intereso gynimui, kad savo teisę ginant pažeistas teises, ieškovas pirmiausia realizavo siūlydamas svarstyti valdybos atšaukimo ir naujos valdybos išrinkimo klausimą, vėliau kreipdamasis į ikiteisminio tyrimo instituciją baudžiamąja tvarka, o dabar ir civiline tvarka. Ieškovas teigė, kad nėra praleidęs įstatymo numatyto trijų mėnesių ieškinio senaties termino.

8Ieškovas R. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad patikslintą ieškinį palaiko. Ieškovas papasakojo, kad yra sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ revizijos komisijos narys. Ieškovas teismo posėdžio metu papasakojo, kad atsakovas sudarinėjo sutartis su trečiaisiais asmenimis, prie sutarčių nebuvo pridėta jokia sąmata dėl atliekamų darbų, negalima nustatyti kokios yra tikros darbų išlaidos, kokios buvo perkamos medžiagos darbams atlikti, nepateikta medžiagų kokybės sertifikatų, kainų, nežinia kur panaudotos nupirktos medžiagos. Ieškovas paaiškino, kad visus sprendimus dėl sutarčių sudarymo, kainų nustatymo buvo priimti valdybos, o ne visuotinio susirinkimo metu, nors valdyba neturi jokių įgaliojimų sudarinėti sutartis, todėl mano, jog tai yra savavališkas aktas ir tokios sutartys yra negaliojančios. Ieškovas papasakojo, kad atliekant revizijas nebuvo rasta jokiu dokumentų, kad A. D. būtų sumokėjęs bendrijos nario mokestį, bei kad valdyba jį būtų priėmusi į narius. Ieškovas teigė, kad senaties termino nepraleido, nes A. D. žadėjo pateikti visus prašomus dokumentus dėl stojimo nario mokesčio, o negavus reikalaujamų dokumentų- ieškovas kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas, vėliau į teismą.

9Ieškovo atstovė advokatė I. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad palaiko patikslintą ieškinį. Atstovė paaiškino, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas, kad 2015 m. kovo mėnesio pradžioje ieškovas atlikdamas bendrijos patikrinimą nustatė ir pastebėjo, kad tarp bendrijos dokumentų nėra A. D. narystę patvirtinančių dokumentų. Šis klausimas buvo iškeltas 2015-03-28 dienos susirinkime, A. D. pažadėjo pateikti visus dokumentus, tačiau tokių dokumentų nepateikė iki šios dienos. Paaiškino, kad ieškovas kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes tai yra civiliniai santykiai ir tuomet ieškovas kreipėsi į teismą. Atstovė paaiškino, kad visą šį laiką ieškovas, atsižvelgiantį jo išsilavinimą, amžių, atliko tam tikrus nuoseklius veiksmus, kuriais parodė savo valią, kad gina savo pažeistus interesus, todėl ieškinio senaties terminas nepraleistas, bet jei teismas nuspręstų, jog terminas praleistas, prašo šį ieškinio senaties terminą atnaujinti. Atstovė paaiškino, kad ieškovas ginčija atsakovo sandorius su trečiaisiais asmenimis, kaip prieštaraujančius imperatyvioms teisės normoms, todėl jie yra niekiniai ir negaliojantys. Atstovė paaiškino, kad ieškovas pirmu reikalavimu prašo panaikinti 2014-02-01 protokolą 2014/2 dalyje dėl bendrijos valdymo organų išrinkimo. Atstovė paaiškino, kad atsakovas į bylą pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad A. D. yra teisėtas valdybos narys, t.y. pateikė mokėjimo nurodymus, protokolą, kad buvo išrinktas bendrijos nariu, prašymą dėl įstojimo į bendrijos narius ir kitus dokumentus, tačiau nėra jokio pranešimo ir pavedimo, kuriame būtų nurodyta, kad tai yra stojamasis nario mokestis, kaip tai nustato bendrijos įstatų 22.6 punktas. A. D. pats nurodė, kad tokio pranešimo nėra gavęs, kas patvirtina, kad nėra sumokėtas stojimo mokestis, be to nėra išspręstas jo priėmimo klausimas. Atstovė nurodė, kad A. D. statusas, kaip bendrijos nario yra neteisėtas, todėl toks jo statusas turi būti panaikintas. Atstovė teigė, kad tai, jog A. D. moka mokesčius, nereiškia, kad jis yra teisėtas bendrijos narys, kadangi stojimo mokestis nėra sumokėtas. Patvirtino, kad negali atsakyti, koks turėtų būti sumokėtas stojimo mokestis. Atstovė paaiškino, kad vienas iš reikalavimų- pripažinti negaliojančiu dalyje 2015-05-13 valdybos protokolą, kur kalbama apie sutarties su AB „Eurovia Lietuva“ sudarymą, kadangi valdyba neturėdama bendrijos narių sutikimo ir leidimo, vienašališkai priėmė nutarimą sudaryti sutartį su AB „Eurovia Lietuva“, patys nustatė kelio mokestį. Be to, vienas iš valdybos narių V. P. dirba AB „Eurovia Lietuva“, todėl mano, kad dėl šios priežasties buvo sudarytas susitarimas su šia įmone. Prašo šį protokolą šioje dalyje naikinti, kadangi protokolas dalyje yra niekinis, nes dėl sutarčių su trečiaisiais asmenimis sudarymo turi teisę spręsti bendrijos nariai susirinkime, o ne valdyba. Be to, sutartis sudaryta dėl svetimo kelio remonto, ne dėl bendrijai priklausančio kelio. Atstovė teigė, kad dėl tų pačių aplinkybių turėtų būti panaikinta ir sutartis sudaryta su UAB „Krianta“. Be to, nėra jokių pateiktų rašytinių įrodymų, kokie veiksmai šios sutarties pagrindu atlikti, neaišku už ką renkami iš bendrijos narių mokesčiai. Ieškovo atstovė prašo ieškinį tenkinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas sodininkų bendrija „Žalesa-2“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ieškiniams, dėl kurių juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, yra nustatytas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas, CK 1.127 str. 1 d. nurodo, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Atsakovas nurodė, kad ieškovas prašo panaikinti 2014-02-01 Bendrijos pakartotinio susirinkimo protokolo sprendimus dalyje dėl valdybos ir valdybos pirmininko išrinkimo (protokolo 4-5 klausimai), panaikinant A. D., kaip Bendrijos nario ir Bendrijos valdybos pirmininko, teisinį statusą kaip neteisėtą. Nurodė, kad už A. D. balsuota vienbalsiai (4 klausimo 2 p.), vadinasi ir pats ieškovas balsavo už A. D. išrinkimą valdybos nariu, kadangi dalyvavo vykusiame Bendrijos pakartotiniame susirinkime, t.y. ieškovas ginčija paties priimtą sprendimą po daugiau nei 2 metų. Atsakovas teigia, jog ieškovas praleido 3 mėnesių senaties terminą, todėl ieškinys dalyje dėl 2014-02-01 bendrijos pakartotinio susirinkimo metu priimtų sprendimų panaikinimo turi būti atmestas. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo reikalavimu dėl bendrijos valdybos narių 2015-05-13 posėdžio protokolo Nr. 2015/V4 dalyje dėl tikslinio įnašo kelio remontui nustatymo bei sutarties su AB „Eurovia Lietuva" sudarymo panaikinimo. Nurodo, kad 2015-03-28 bendrijos pakartotiniame susirinkime, protokolo Nr. 2015/3 5 klausimu buvo aptariami kelio nuo Molėtų plento iki Bendrijos teritorijos remonto darbai su daliniu finansavimu iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, SB „Purniškės" ir pavienių kaimo gyventojų (toliau -„Kelias"), ieškovas dalyvavo šiame susirinkime, 3 klausimu pristatė bendrijai 2014 m. revizijos komisijos pranešimą. Atsakovas teigia, kad ieškovas daugiau kaip po metų kreipiasi į teismą dėl bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimo panaikinimo, kuriam vienbalsiai pritarė visi susirinkime dalyvavę nariai, tame tarpe ir pats ieškovas. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu dėl 2015-08-22 bendrijos pakartotinio neeilinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolo Nr. 2015/4 visa apimtimi ginčijimo. Nurodo, kad susirinkimas įvyko 2015-08-22, tačiau ieškovas kreipėsi į teismą dėl sprendimų panaikinimo tik 2016-03-14, nors patikslintame ieškinyje pats teigia, kad apie neteisėtos sudėties valdybą išsiaiškino dar 2015 m. kovo mėnesį. Atsakovas nurodo, kad ieškovas visiems pareikštiems reikalavimams ženkliai praleido ieškinio senaties terminą, kaip pats ieškovas teigia, 2015 m. kovo mėnesio pradžioje kartu su Revizijos komisija atlikęs bendrijos finansinės - ūkinės veiklos patikrinimą, nustatė, kad bendrijos valdybos pirmininkas A. D. nėra sumokėjęs stojamojo nario mokesčio ir šia aplinkybe dabar remiasi ginčydamas net dviejų bendrijos narių susirinkimų nutarimus bei bendrijos valdybos protokolą. Atsakovo nuomone, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, todėl ieškinys yra atmestinas. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentais, kad A. D. nėra sumokėjęs stojamojo bendrijos nario mokesčio bei nėra bendrijos valdybos priimto sprendimo, kuriuo būtų išspręstas klausimas dėl A. D. priėmimo į bendriją, todėl jis negali būti laikomas bendrijos nariu. Atsakovas nurodo, kad 2010-09-13 A. D. pateikė prašymą įstoti į bendrijos narius, prašymas buvo patenkintas, o A. D. įtrauktas į bendrijos narių sąrašą, kad A. D. visą laiką mokėjo visus mokesčius, kurie jam buvo siunčiami kaip bendrijos nariui, todėl A. D. yra pilnateisis bendrijos narys. Nurodo, kad nesutinka su ieškovo prašymu pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2015-05-13 bendrijos valdybos posėdžio protokole Nr. 2015/V4 priimtus sprendimus, dalyje dėl tikslinio įnašo Kelio remontui nustatymo bei sutarties su AB „Eurovia Lietuva" sudarymo. Atsakovas nurodė, kad 2015-03-28 bendrijos narių pakartotiniame susirinkime, valdybos nariai priėmė sprendimą pritarti sutarties su AB „Eurovia Lietuva" sudarymui. Bendrijos valdybos nariai buvo gavę 3 pasiūlymus kelio remonto darbams atlikti. UAB „Kerista" pasiūlė darbus atlikti už 34.412,04 EUR, A. K. įmonė „Sunkrida“ pasiūlė darbus atlikti už 33.148,80 EUR, o AB „Eurovia Lietuva" pasiūlė atlikti darbus už 30.263,31 EUR, todėl bendrijos valdybos nariai pasirinko rangovą, kuris pasiūlė mažiausią kainą darbams atlikti. Atsakovas nurodė, kad ieškovui taip pat kyla neaiškumų, kodėl bendrijos valdybos nariai nustatė 175 EUR tikslinį įnašą kelio remontui ir kodėl valdyba priėmė tokį sprendimą. Paaiškino, kad pagal žemės sklypų savininkus, bendrijos narių ir ne narių yra 140, taip pat yra 10 privačių gyventojų, kurie nėra bendrijos nariai, negyvena bendrijos teritorijoje, tačiau naudojasi remontuojamu keliu nuo Molėtų pl. iki Pranciškonių vs. Už kelio kapitalinio remonto darbus bendrija sumokėjo 25.332,24 EUR. 2015-08-22 Bendrijos pakartotinio neeilinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo 9 klausimu buvo nutarta iš kaimo gyventojų, kurie nėra bendrijos nariai, tačiau naudojasi keliu rinkti po 400 EUR. Bendrijos teritorijoje yra 140 sklypų savininkų, tiek bendrijos narių, tiek ir ne narių. Iš bendros sumokėtos sumos t. y. 25 332,24 EUR, atėmus 10 sklypų savininkų, kurie moka po 400 EUR, bendra mokėtina suma - 4000 EUR ir likusi suma padalina iš 140 (25332,24 - (400 x 10)) / 140 = 152.37 EUR, taigi bendrijos nariai ir ne nariai už kelių remontą turi sumokėti po 152,37 EUR. Bendrija, atsižvelgdama į tai, kad visi asmenys, kurie turi sumokėti įmokas, galimai laiku nesumokės nurodytų įmokų ar atsiras papildomų darbų, nenumatytų mokesčių, nutarė rinkti po 175 EUR, t.y. po 22,63 EUR (14,48 proc.) daugiau nei gaunama suma pagal paskaičiavimus. Nurodė, kad visos surinktos lėšos yra skirtos tik su kelio remontu susijusioms išlaidoms padengti. Atsakovas nurodė, kad taip pat buvo paskaičiuota ir renkama 160 EUR suma už kelio projektavimo ir formavimo darbus, kuriuos atlieka UAB „Krianta". Atsakovas nurodė, kad sutarties su UAB „Krianta" priede Nr. 1 nurodyta, kad iš viso kelių formavimo darbai kainuos 25 755,96 EUR. Bendrijos narių ir ne narių yra 140, privačių gyventojų, kurie naudojasi keliu yra 10, tačiau iš jų yra 2 sklypai, kuriems nereikalingi kelių formavimo darbai, kadangi, jie yra prie Molėtų pl. Bendroje sumoje už kelių formavimą turi sumokėti 140 bendrijos narių ir ne narių, bei 8 privačių sklypų savininkų, viso 148 sklypų savininkai. Atsakovas nurodė, kad įsipareigojo sumokėti 18 029,18 EUR, numatyti žemės sklypų formavimo ir išpirkimo darbai, kurie bus įvertinti atskirai po darbų atlikimo ir faktinių patirtų išlaidų atliekant darbus, tačiau numatyta suma yra 7 726,78 EUR, kuri bus paskirstyta konkretiems sklypų savininkams, kuriems bus atliekami nurodyti darbai. Nurodė, kad iš viso bendrija turi sumokėti 25 755,96 EUR, tačiau daliai sklypų savininkų nėra aktualu mokėti už išpirktų sklypų formavimą, taip pat dar nėra žinoma, kiek reikės sumokėti už kelio įregistravimą, notaro paslaugas, VĮ „Registrų centras" paslaugas ir kt., atsižvelgiant į tai, nuspręsta rinkti po 160 EUR už kelių projektavimą ir kelių kadastrinių matavimų darbus, t. y. po 38,18 EUR (31,34 proc.) daugiau nei pagal atliktus preliminarius paskaičiavimus. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybes, teigia, jog tai, kad 2015-08-22 bendrijos visuotinis neeilinis susirinkimas aptarė daugumą tų pačių klausimų, kurie jau buvo aptarti 2015-03-28 susirinkime, nedaro jo nutarimų negaliojančiais, kad niekas nedraudžia nariams pakartotinai spręsti tuos pačius klausimus. Pakartotinis balsavimas buvo būtinas ir pagrįstas. Bendrijos 2015-03-28 pakartotinio susirinkimo protokole yra aprašyta susirinkimo darbotvarkė, vienas iš susirinkimo klausimų buvo susijęs su juridinio asmens valdymo organų nariais: atsistatydinus valdybos narei D. S., į jos vietą išrinktas D. V.. Bendrijai išrinkus naują valdybos narį, susirinkimo protokolas turėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registrui registruoti per 30 dienų nuo jo priėmimo. Nurodė, kad bendrija nespėjo to padaryti laiku, o vėliau 2015-03-28 susirinkimo protokolas nebegalėjo būti registruojamas, todėl Bendrijai atsirado būtinybė iš naujo sušaukti narių susirinkimą. Dėl to ir buvo sušauktas ieškovo ginčijamas 2015-08-22 susirinkimas, jame turėjo būti iš naujo balsuota už tuos pačius klausimus, kurie buvo priimti 2015-03-28 bendrijos narių susirinkime, nes buvo būtinas naujas protokolas su užfiksuotais bendrijos sprendimais, siekiant užregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, neva 2015-06-23 bendrijos valdybos priimtas sprendimas sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą yra neteisėtas, nes jį priėmė keturi valdybos nariai, o ne 5 iš 7 narių. Nurodė, kad pagal Bendrijos įstatų 56 p., valdybos posėdis laikomas įvykusiu kai jame dalyvauja 2/3 valdybos narių. Kaip matyti iš 2015-07-14 Bendrijos valdybos pranešimo, vienas iš klausimų ir buvo dėl trijų naujų valdybos narių rinkimo, nes iš savo pareigų atsistatydino valdybos nariai R. K., D. S. ir R. R.. Valdybos posėdis yra teisėtas, nes jame dalyvavo visi keturi veikiantys valdybos nariai, kurie nebuvo atsisakę savo pareigybės bendrijoje, o nutarimo tikslas buvo vienintelis - sudaryti bendrijos nariams galimybę rinkti naujus valdybos narius ir spręsti kitus aktualius klausimus. Atsakovas nesutinka dėl ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančia statybos rangos sutartį su AB „Eurovia Lietuva“. Nurodė, kad nei vienas bendrijos narys, iki šio patikslinto ieškinio pateikimo momento, nereiškė priekaištų dėl AB „Eurovia Lietuva" atliktų kelio remonto darbų, iš atliktų darbų akto matyti, kad darbai priimti 2015-07-27, taigi bendrijos gyventojai jau beveik metus laiko naudojasi nauju keliu ir jokių pretenzijų dėl jo kokybės nėra pareiškę. Didžioji dalis narių ir ne narių sumokėjo privalomąsias įmokas skirtas kelio remontui, tai pat, nemaža bendrijos narių dalis pasirašytinai sutiko ir patvirtino dėl kelio nuo Molėtų plento iki bendrijos teritorijos remonto darbų finansavimo lygiomis dalimis su Vilniaus rajono savivaldybe. Nurodo, kad ieškovo argumentai dėl 2015-12-01 tarp bendrijos ir UAB „Krianta" sudarytą sklypų formavimo ir jų kadastrinių matavimų sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento, nepagrįsti. Ieškovas pats teigia, kad 2015-03-28 ir 2015-08-22 pakartotinio narių susirinkimuose buvo pritarta, kad UAB „Krianta" kaip rangovas atliks sklypų formavimo ir jų kadastrinių matavimo darbus. Didžioji dalis bendrijos narių pasirašytinai sutiko, kad sklypų formavimo iš bendrojo naudojimo žemės ir esamų kelių ribų nustatymo projekto rengimo ir derinimo užduotį vykdytų UAB „Krianta", be to, nariai buvo informuoti, kad UAB „Krianta" suteiktos paslaugos kiekvienam Bendrijos nariui kainuos apie 200 EUR. Nurodo, kad bendrija su UAB „Krianta" yra pasirašiusi sutartį, sumokėjusi 6000 EUR avansą, darbai yra vykdomi, bendrija jau yra pateikusi Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tarp atsakovo ir UAB „Krianta" sudarytą sklypų formavimo ir jų kadastrinių matavimų sutartį pripažinti negaliojančia.

11Atsakovo atstovė adv. padėjėja V. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinio senatis buvo praleista. Pats ieškovas buvo revizijos komisijos narys, 2013 metais su A. D. buvo išrinktas, todėl galėjo jau nuo to laiko tikrinti bendrijos dokumentus ir 2014 metais galėjo pastebėti visus šiuos neatitikimus. Ieškovas ginčija 2015 metų protokolus, ginčijamų protokolų pagrindas - kad dalyvavo neteisėtos sudėties valdyba. Paaiškino, kad jau buvo praleisti ieškinio senaties terminai ir todėl, kad ta aplinkybė jog ieškovas kreipėsi į prokuratūrą, nereiškia, kad tinkamai gynė savo interesus. Atstovė paaiškino, kad ieškovas ginčija susirinkimų protokolus, kuriuose pats dalyvavo ir pats balsavo, tiek už A. D. pirmininko kandidatūrą, tiek dėl sutarčių sudarymo. Paaiškino, kad yra pateiktas A. D. prašymas įregistruoti jį į narius, pateikti mokėjimo nurodymai, kad jis mokėjo nario mokesčius po 10 litų, o kiti mokėjo po 12 litų. 2013 metais visuotinio susirinkimo metu A. D. buvo išrinktas revizijos komisijos nariu ir niekas tam neprieštaravo. Atstovė papasakojo, kad visi klausimai dėl kelio remonto jau buvo aptarinėjami senai bendrijos narių susirinkimuose, 2014 metais kreiptasi į savivaldybę su prašymu dėl kelio remonto. Patvirtino, kad buvo renkami parašai dėl sutarties su AB „Eurovia Lietuva“ sudarymo. Dėl 2015-08-22 ginčijamo bendrijos susirinkimo protokolo, atstovė pakartojo atsiliepime nurodytas aplinkybes, kad buvo praleistas terminas įregistruoti 2015-03-28 bendrijos susirinkimo protokolą, todėl reikėjo šaukti naują susirinkimą. Atstovė papasakojo, kad UAB „Krianta“ atstovai dalyvavo susirinkime ir visi dalyvavę asmenys galėjo pateikti klausimus dėl sklypų formavimo. Prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir atsisakyti nagrinėti ieškovo keliamus reikalavimus.

12Atsakovo atstovas adv. G. M. teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ginčijami 2014 metų nutarimai, todėl jau seniausiai ieškovas praleidęs ieškinio senaties terminus. Paaiškino, kad ieškovo kreipimaisi laiškais į prokuratūrą- tai nėra svarbi praleidimo priežastis, ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pateikimas, t.y. kreipėsi tik šiemet. Atstovas paaiškino, kad nesupranta priežasties, kodėl ieškovas kreipiasi į teismą, teigia, kad tarp šalių kilo konfliktas, todėl ieškovas ir pyksta- neva neaišku kas iš ko ką pirko, kas kiek kainavo. Atstovas papasakojo, kad nėra jokių teisės pažeidimų, gal nėra tobuli popieriai, visi dirba visuomeniniais pagrindais, todėl dar visi dokumentai pakankamai gerai surašyti ir įforminti. Atstovas paaiškino, kad ieškovas kažkodėl neginčija 2015-03-28 mėnesio susirinkimo protokolo, kuris identiškas rugpjūčio mėnesio protokolui, neva jis neregistruotas, todėl darytina išvada, kad nėra pas ieškovą jokio nuoseklumo. Atstovas patvirtino, kad dėl kelio remonto jau seniai kalbėta ir kelios bendrijos kreipėsi į savivaldybę dėl kelio asfaltavimo, kad kelio atsiradimas pakelia sklypų vertę ir tai bendras narių sutarimas ir tikslas, kad kelias būtų sutvarkytas. Protokoluose aiškiai kalbama apie visus matavimus, apie išlaidas, surinkti rašytiniai narių ir gyventojų sutikimai dėl įmokų, dauguma jų susimokėję, liko keletas, kurie nesumokėjo už suremontuotą kelią. Atsakovo atstovas paaiškino, kad A. D. 2010 metais pirko žemės sklypą, parašė prašymą dėl įstojimo į narius, kasmet mokėjo nario mokesčius, vaikščiojo į bendrijos narių susirinkimus, kartu su ieškovu dirbo revizijos komisijoje, o 2014 metais jį išrinko pirmininku, šiandien jis taip pat yra bendrijos pirmininkas, jo statusas registruotas VĮ „Registrų centras“, iki šiol moka nario mokestį. Atstovas negali atsakyti, kur yra valdybos nutarimas dėl A. D. narystės, tačiau visi veiksmai patvirtina, kad jis yra teisėtas bendrijos narys. Atstovas paaiškino, kad ieškovo prašymas naikinti susirinkimų protokolus dėl to, kad juose dalyvavo A. D.- yra bereikšmis, nes tai neturi jokios reikšmės ar jis dalyvavo ar nedalyvavo. Atstovas paaiškino, kad dauguma bendrijos narių sutiko dėl siūlomų kelio remonto darbų, nariai susirinkimuose tam pritarė, visi darbai yra atlikti, savivaldybė sutiko apmokėti dalį remonto išlaidų, buvo pasirinkti tie rangovai, kurie dirba su savivaldybe ir remontuoja kelius. Atstovas teigė, kad nėra jokio pagrindo nuginčyti sutartis su trečiaisiais asmenimis. Prašo taikyti ieškinio senatį, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Tretysis asmuo UAB „Krianta“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad UAB „Krianta“ gavo iš sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“ kvietimą dalyvauti žemės sklypų formavimo bei pertvarkymo projekto rengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų konkurse ir pateikė reikalavimus atitinkantį komercinį pasiūlymą. Nurodė, kad laimėjo konkursą, kad 2015-12-01 buvo pasirašyta sutartis Nr. G-15-178, įmonei pervestas avansas ir šiuo metu vyksta projektavimo ir matavimo darbai.

14Trečiojo asmens UAB „Krianta“ atstovas 2016-09-13 teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2015 metais gavo kvietimą dalyvauti sodininkų bendrijos konkurse, buvo iškelti aukšti reikalavimai, dalyvavo konkurse, pateikė visus reikiamus dokumentus, po kažkurio laiko atėjo pranešimas, kad laimėjo konkursą. Atstovas papasakojo, kad laimėjus konkursą pradėjo su užsakovu derinti sutarties sąlygas, viskas trūko pakankamai ilgai, nes labai reiklūs klientai. Pasirašius sutartį, buvo sumokėtas avansas gruodžio mėnesį, tuomet prasidėjo matavimo darbai, pradėjo matuoti bendro naudojimo sklypus, kad spėtų į Vyriausybės nustatytą laiko tarpą, bendrija turėjo leidimą rengti sklypų formavimo projektus.

15Trečiojo asmens UAB „Krianta“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešta, negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis).

16Tretysis asmuo A. D. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir palaiko atsakovo sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“ pateiktą atsiliepimą. Tretysis asmuo A. D. 2016-09-13 teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2010 metais nusipirko sklypą, už jį susimokėjo, tuomet kalbėjo su tuometine sodininkų bendrijos pirmininke apie galimybę tapti bendrijos nariu. Papasakojo, kad pateikė prašymą įstoti į bendrijos narius, dar turėjo pateikti žemės nuosavybės kopiją, vėliau buhalterė pranešė, kad jis turi susimokėti narystės mokestį už kelis metus. Tretysis asmuo paaiškino, kad nuo to laiko, kai sumokėjo mokesčius ir tapo bendrijos nariu, kitų reikalavimų kažką sumokėti negavo, nei vienas narys nežino apie jokį stojamąjį mokestį. Paaiškino, kad tik 2015 metų bendrijos narių susirinkime buvo nuspręsta, kad nauji nariai turės mokėti stojamąjį mokestį, nustatė, kad jo dydis bus 60 eurų. A. D. papasakojo, kad buvęs kelias iki 2015 metų tik blogėjo, kartais reikėdavo važiuoti per žmonių pievas nei tuo keliu, nes tuo keliu nebuvo įmanoma pravažiuoti, mokyklos autobusiukai nesutiko važiuoti į bendriją tuo keliu dėl gadinamos technikos. Dėl kelio remonto buvo kalbama jau nuo 2010 metų. Paaiškino, kad valdyba nutarė pasirašyti sutartį su AB „Eurovia Lietuva“, ją pasirašė beveik visi valdybos nariais, nepasirašė tik V. P., nes jis yra AB „Eurovia Lietuva“ vadovas ir buvo nušalintas šiuo klausimu, dirbo tik kaip įmonės atstovas. Tretysis asmuo paaiškino, kad buvo galima išsipirkti žemės sklypus rekreacine kaina, šiais metais dar laikas pratęstas ir leido bendrovėms pirkimus atlikti, kas nespės, tada mokės rinkos kaina, kuri yra žymiai didesnė. Dėl sutarties su UAB „Krianta“ vyko susirinkimas, buvo kalbėta dėl sklypų formavimo ir įsigijimo tvarkos. A. D. paaiškino, kad visi šie atlikti darbai pakėlė sklypų vertę, o ne teises pažeidė. Bendrijos valdymo organas yra valdyba ir ji vadovaujasi visuotinio narių susirinkimo protokolu, todėl visi sandoriai buvo sudaryti vadovaujantis protokolu, kuriuose išreikšta bendrijos narių valia ir jie yra galiojantys. Tretysis asmuo A. D. į 2016-11-30 teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką buvo tinkamai informuotas, teisme negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla nagrinėtina A. D. nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis).

17Trečiojo asmens AB „Eurovia Lietuva“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, teisme negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis).

18Tretysis asmuo sodininkų bendrija „Purniškės“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad palieka bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, teisme negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis).

19Ieškinys atmestinas.

20Byloje pateikti rašytiniai įrodymai: VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (I tomas, b.l. 13-15), sodininkų bendrijos ‚Žalesa-2“ įstatai (I tomas, b.l. 15-23, 24-37). Sodininkų bendrijos pakartotinio susirinkimo 2014-02-01 Nr. 2014/2 protokolas (I tomas, b.l. 38-45), kuriame 5 klausimu buvo svarstytas klausimas dėl sodininkų bendrijos valdybos pirmininko rinkimo ir pirmininku išrinktas A. D.. Sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ sodininkų bendrijos pakartotinio 2015-03-28 susirinkimo protokolo darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti klausimus dėl sklypų formavimo iš bendro naudojimo žemės ir esamų kelių ribų nustatymo projekto rengimo ir derinimo užduotis, kelio nuo Molėtų plento iki bendrijos teritorijos remonto darbai su daliniu finansavimu iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, sodininkų bendrijos „Purniškės“ ir pavienių kaimo gyventojų (I tomas, b.l. 48-54, 55-60). Ieškovas su keliais bendrijos nariais 2015-09-17 pateikė skundą Vilniaus apygardos prokuratūrai (II tomas, b.l. 16-22), prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ valdybos narių atžvilgiu, pašalinti A. D. iš pareigų. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK 2015-10-13 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą (II tomas, b.l. 23-26), Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštasis skyrius 2015-11-06 priėmė nutarimą (II tomas, b.l. 27-29), kuriuo atsisakyta panaikinti nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-12-10 nutartimi atmetė ieškovo skundą dėl Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikinimo (I tomas, b.l. 74-75). Sodininkų bendrija „Žalesa-2“ visuotinio ataskaitinio susirinkimo 2015-08-22 protokole Nr. 2015/4 nustatė, kad stojamojo į sodininkų bendrijos narius vienkartinis mokestis yra 60 eurų, taip pat buvo svarstomi klausimai dėl kelio Vilnius- Utena A-14 kelio ir Bendrijos teritorijos remonto darbų su daliniu finansavimu iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, nutarta darbų atlikimui samdyti įmonę UAB „Krianta“ (I tomas, b.l. 76-84). 2013-07-13 sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ narių pakartotinio susirinkimo protokole nurodyta, jog buvo nutarta, kad už 2012 metus kiekvienas bendrijos narys mokės po 10 litų už 1 arą (I tomas, b.l. 134-138). 2010-09-13 A. D. pateikė atsakovui prašymą priimti į sodininkų bendrijos narius (I tomas, b.l. 139), A. D. pateikti mokėjimo nurodymai (I tomas, b.l. 140-144). Sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ 2016-04-19 pateikta pažyma (I tomas, b.l. 155), iš kurios matyti, kad A. D. nuo 2011 metų yra įtrauktas į bendrijos narių sąrašą, yra susimokėjęs bendrijos nario mokesčius, jokių įsiskolinimų neturi. Sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ valdybos narių 2015-05-13 posėdyje buvo nutarta sudaryti sutartį su AB „Eurovia Lietuva“ (II tomas, b.l. 37-41). Atsakovas su AB „Eurovia Lietuva“ ir sodininkų bendrija „Purniškės“ 2015-05-25 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 15-RR14, pagal kurią buvo sutarta, kad AB „Eurovia Lietuva“ atliks kelio dangos stiprinimo darbus (II tomas, b.l. 42-49), pateiktos lokalinės sąmatos, PVM sąskaita- faktūra, atliktų darbų aktas (II tomas, b.l. 50, 51, 52). 2015-12-01 buvo sudaryta sklypų formavimo ir jų kadastrinių matavimų sutartis Nr. G-15-178 su UAB „Krianta“ (II tomas, b.l. 53-61). Byloje pateikti bendrijos narių sutikimai dėl sklypų formavimo ir bendro naudojimo žemės ir esamų kelių ribų nustatymo projekto rengimo (II tomas, b.l. 102-124, 125-150, 160-232). 2014 m. sausio 15 d. sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ ūkinės- finansinės veiklos patikrinimo aktas (III tomas, b.l. 33-34), revizijos komisijos nariai- R. A., A. V. ir A. D..

21Dėl ieškinio senaties termino

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.82 straipsnio 4 dalį juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu CK ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 str. 1 d., ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad galimi atvejai, kai asmuo apie teisės pažeidimą sužino vėliau, nei turėjo tai padaryti, jeigu būtų buvęs pakankamai apdairus ir rūpestingas, kiek to galėtų tikėtis kita ginčo šalis arba bet kuris kitas asmuo. Tuomet konkrečiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina diena, kada asmuo turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, nes asmens nerūpestingumu arba aplaidumu negalima pateisinti kitų asmenų interesų suvaržymo (CK 1.2 str., 1.5 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013).

23Bylą nagrinėjantis teismas senaties terminą reglamentuojančias teisės normas taiko ne formaliai, bet atsižvelgdamas į termino eigos pradžią nustatančias, patvirtinančias aplinkybes, o jeigu terminas praleistas – į praleidimo priežastis, galimybes atnaujinti ir kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015-05-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-706/2015). Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-04-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010; 2012-06-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2012). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas R. A. 2015 metų pradžioje, kai buvo atliekamas bendrijos finansinės- ūkinės veiklos patikrinimas, nustatė, kad bendrijos pirmininkas A. D. nėra sumokėjęs stojamojo bendrijos nario mokesčio, taip pat nėra jokio valdybos sprendimo, kad A. D. yra įrašytas į bendrijos narius. Ieškovas su kitais bendrijos nariais kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti dokumentus, įrodančius, kad A. D. yra bendrijos narys, tačiau tokių dokumentų negavo. Negavus prašomų dokumentų, ieškovas kreipėsi į ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir po priimtų procesinių sprendimų, kuriuose nurodyta, kad ieškovas savo teises turi ginti civilinio proceso tvarka- ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į ieškovo amžių, išsilavinimą, į tai, kad ieškovas R. A. atliko įvairius veiksmus, gindamas savo teises ir interesus, laikytina, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl yra atnaujintinas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis).

24Dėl A. D., kaip bendrijos valdybos nario ir valdybos pirmininko, teisinio statuso panaikinimo

25Ieškovas teigė, kad A. D. negali būti sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“ valdybos nariu ir bendrijos valdybos pirmininku, nes nėra sumokėjęs stojamojo nario mokesčio. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad 2014-02-01 vykusiame susirinkime nariai vienbalsiai (tame tarpe ir pats ieškovas R. A.) balsavo už A. D. išrinkimą į valdybos narius (I tomas, b.l. 41), tame pačiame susirinkime buvo nuspręsta ir A. D. išrinkti bendrijos pirmininku (I tomas, b.l. 42). Kaip matyti iš pateiktų mokėjimo nurodymų, A. D. visą laiką mokėjo bendrijos nario mokestį (I tomas, b.l. 140-144), yra jo prašymas priimti į bendrijos narius (I tomas, b.l. 139), A. D. dalyvaudavo susirinkimuose ir bendrijos veikloje. Ieškovas teigdamas, kad A. D. nesumokėjo stojamojo nario mokesčio, pats negalėjo tiksliai pasakyti, koks yra stojamojo nario mokesčio dydis, be to, kartu su A. D. jau 2013 metais buvo bendrijos revizijos komisijos nariais, tikrino bendrijos finansines ataskaitas, ir tuo metu jokių abejonių dėl A. D., kaip bendrijos pilnateisio nario, nebuvo išsakęs. Ieškovo argumentai, kad A. D. negali būti valdybos nariu, valdybos pirmininku ir bendrijos nariu dėl to, kad nėra valdybos sprendimo dėl A. D. įrašymo į bendrijos narius bei, kad nėra sumokėtas stojamasis nario mokestis, atmestini. A. D. nuo 2010 metų, kai nusipirko žemės sklypą, pateikė prašymą įstoti į bendrijos narius, mokėjo nario mokesčius, dalyvavo bendrijos veikloje, buvo revizijos nariu, valdybos nariu ir šiuo metu yra bendrijos pirmininkas. Visi A. D. veiksmai ir veikla įrodo priešingai, kad jis yra pilnateisis bendrijos narys, todėl ieškovo reikalavimas panaikinti 2014-02-01 sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ sodininkų bendrijos pakartotinio susirinkimo protokolą Nr. 2014/2 dalyje dėl bendrijos valdymo organų- valdybos ir valdybos pirmininko išrinkimo, panaikinant A. D., kaip bendrijos valdybos nario ir valdybos pirmininko, teisinį statusą kaip neteisėtą, atmestinas.

26Dėl sodininkų bendrijos susirinkimų nutarimų teisėtumo

27Ieškovas ginčija bendrijos valdybos priimtus sprendimus dėl sutarčių su AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Krianta“ sudarymo, tikslinio įnašo kelio remontui nustatymo. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu 2015-05-13 valdybos protokolą Nr. 2015/V4 dalyje dėl sutarties su AB „Eurovia Lietuva“ sudarymo ir įnašo kelio remontui rinkimui; 2015-05-25 statybos rangos sutartį Nr. 15-RR14 pripažinti negaliojančia; 2015-08-22 Bendrijos narių susirinkimo ir nutarimų pripažinimo negaliojančiais; 2015-12-01 sklypų formavimo ir jų kadastrinių matavimų sutarties Nr. G-15-178 pripažinimo negaliojančia. Ieškovas savo reikalavimus grindžia tuo, kad Bendrijos narių susirinkimas nesuteikė jokių įgaliojimų valdybai sudaryti statybos sutartį su AB „Eurovia Lietuva“, taip pat nesuteikė teisių spręsti dėl sutarties sąlygų, dėl tikslinio įnašo kelio remontui dydžio nustatymo. Nurodė, kad ir statybos rangos sutartis yra neteisėta ir prieštaraujanti imperatyvioms teisės normoms, kadangi Bendrijos valdyba viršijo savo įgaliojimus ir sudaryti šiai sutarčiai neturėjo Bendrijos narių susirinkimo pritarimo.

28Sodininkų bendrijų įstatymo (toliau – ir SBĮ) 1 straipsnyje, kuriame apibrėžta šio įstatymo paskirtis, nurodyta, kad šiuo įstatymu nustatytas sodininkų bendrijų valdymas ir veikla, sodininkų bendrojo naudojimo turto valdymas, sodininkų bendrijos nario teisės ir pareigos, mėgėjų sodo teritorijos ir sodų sklypų tvarkymo bei naudojimo reikalavimai bei kiti klausimai. Sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Ji yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu (SBĮ 3 straipsnio 1 dalis). Taigi, sodininkų bendrijos vienija savanorišku pagrindu į organizacinę struktūrą susijungusius asmenis, turinčius siekį plėtoti mėgėjų sodininkystę, per jas sprendžiami bendrieji tam tikroje teritorijoje mėgėjų sodininkyste užsiimančių asmenų reikalai, įgyvendinamos bendrosios jų teisės ir pareigos. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, bendrijos įstatais ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis, savo veiklą grindžia narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais (SBĮ 3 straipsnio 2, 3 dalys). Nurodyti principai, viena vertus, reiškia, kad sprendimai turi kiek įmanoma labiau atitikti visų bendrijos narių interesus, kita vertus, nepasiekus bendro sutarimo, individualūs atskirų narių interesai gali būti tam tikru mastu ribojami. Sodininkas, tapdamas bendrijos nariu, sutinka tam tikra apimtimi apriboti sprendimų priėmimo laisvę tvarkant savo nuosavybę ir paklusti teisėtiems daugumos sprendimams. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus – bendrijos narių susirinkimą ir vienasmenį (bendrijos pirmininkas) ar kolegialų (bendrijos valdyba) organą (SBĮ 14 straipsnis). Svarbiausi sodininkų bendrijai ir jos nariams klausimai sprendžiami bendrijos narių susirinkime. Klausimai, dėl kurių išimtinę sprendimo teisę turi bendrijos narių susirinkimas, išvardyti SBĮ 15 straipsnio 1 dalyje. Šios dalies 15 punkte nustatyta, kad išimtinei bendrijos narių susirinkimo kompetencijai priskirta spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus. Ši nuostata reikšminga keletu aspektų. Pirma, ji reiškia, kad dėl visų su sodininkų bendrijos narių bendrąja nuosavybe susijusių klausimų turi būti priimamas bendrijos susirinkimo sprendimas. Antra, bendrijos narių susirinkimas gali spręsti ne tik dėl esamo bendro turto remonto, pagerinimo, bet ir dėl infrastruktūros (suprantant ją kaip įvairių sričių objektų, skirtų ūkio ir gyventojų reikmėms tenkinti, kompleksą (inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai), plėtros, kai sukuriami nauji bendrosios nuosavybės objektai. Taigi, kompetentingam bendrijos organui priėmus teisėtą sprendimą dėl naujo bendrosios dalinės nuosavybės objekto sukūrimo, jis tampa privalomu ir vykdytinu visiems asmenims, turintiems žemės sklypus nuosavybės teise ar kitais pagrindais mėgėjų sodų teritorijoje. Asmuo, manantis, kad toks sprendimas neproporcingai suvaržo jo nuosavybės teisę, be kita ko, ir tuo atveju kai asmeniui tenka pareiga kurti naują infrastruktūrą, turi teisę ginčyti tokį sprendimą įstatymų nustatyta tvarka.

29Sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“ įstatuose (I tomas, b.l. 24-37) nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių, išskyrus žemiau nustatytas išimtis (38 punktas); bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, taip pat kai, sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip ½ bendrijos narių (40 punktas); bendrijos valdyba veikia bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius (53.3 punktas). Kaip matyt iš nagrinėjamos bylos, visi ieškovo ginčijami protokolai ir bendrijos narių nutarimai bei sutartys sudarytos esant bendrijos narių daugumai. Be to, ieškovas neginčija, kad kelias yra asfaltuotas, pats tuo keliu naudojasi, neprašo taikyti restitucijos, negali nurodyti kokio dydžio žala padaryta sodininkų bendrijai „Žaleza“. Byloje taip pat pateikti įrodymai, kad beveik visi Bendrijoje sklypus turintys asmenys yra sumokėję tikslines įmokas dėl kelio remonto, tai pat už UAB „Krianta“ atliktus ir atliekamus darbus, todėl atsakovo pasirašyta sutartis su AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Krianta“ yra teisėta ir galiojanti. Ieškovo argumentai, kad sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“ valdyba viršijo savo įgaliojimus ir sudarė sutartis su trečiaisiais asmenimis atmestini, kadangi tiek bendrijos tiek ne bendrijos narių veiksmai, t.y. mokami mokesčiai, įrodo, kad susirinkimo metu priimti sprendimai yra teisėti ir bendrijos nariai neprieštaravo dėl sutarčių su trečiaisiais asmenimis sudarymo ir jų vykdymo. Atsižvelgiantį tai, ieškovo ieškinys atmestinas.

30Atsakovas sodininkų bendrija „Žalesa- 2“ dėl pareikšto ieškinio patyrė bylinėjimosi išlaidas: 792,21 EUR (III tomas, b.l. 95-97), 494,89 EUR (III tomas, b.l. 98-100), 243,05 EUR (III tomas, b.l. 173-175), kurias prašo priteisti iš ieškovo R. A.. Iš viso atsakovas patyrė 1530,15 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurios vadovaujantis civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi priteistinos iš ieškovo.

31Vadovaujantis LR CPK 96 str. iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos valstybės naudai CPK 96 str. pagrindu.

32Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ( - ) str., teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Priteisti iš ieškovo R. A., a.k. ( - ) 1530,15 Eur. (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt eurų 15 centų) bylinėjimosi išlaidų atsakovo sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“, į.k. 191769130, naudai.

35Priteisti iš ieškovo R. A., a.k. ( - ) 34,80 Eur. (trisdešimt keturis eurus 80 cnt.) pašto išlaidų valstybei.

36Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė,... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas: 1)... 4. Ieškovas nurodo, kad yra sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ narys ir... 5. Ieškovas nurodo, kad 2015-02-06 atsakovas, atstovaujamas valdybos pirmininko... 6. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2015-03-28 vykusio bendrijos narių... 7. Ieškovas nurodė, kad nuo pat 2015-03-28 susirinkimo aktyviai ir sąžiningai... 8. Ieškovas R. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad patikslintą ieškinį... 9. Ieškovo atstovė advokatė I. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 10. Atsakovas sodininkų bendrija „Žalesa-2“ pateikė teismui atsiliepimą,... 11. Atsakovo atstovė adv. padėjėja V. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 12. Atsakovo atstovas adv. G. M. teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad... 13. Tretysis asmuo UAB „Krianta“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame... 14. Trečiojo asmens UAB „Krianta“ atstovas 2016-09-13 teismo posėdžio metu... 15. Trečiojo asmens UAB „Krianta“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 16. Tretysis asmuo A. D. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 17. Trečiojo asmens AB „Eurovia Lietuva“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 18. Tretysis asmuo sodininkų bendrija „Purniškės“ pateikė teismui... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai: VĮ „Registrų centras“ juridinių... 21. Dėl ieškinio senaties termino ... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.82 straipsnio 4... 23. Bylą nagrinėjantis teismas senaties terminą reglamentuojančias teisės... 24. Dėl A. D., kaip bendrijos valdybos nario ir valdybos pirmininko, teisinio... 25. Ieškovas teigė, kad A. D. negali būti sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“... 26. Dėl sodininkų bendrijos susirinkimų nutarimų teisėtumo ... 27. Ieškovas ginčija bendrijos valdybos priimtus sprendimus dėl sutarčių su AB... 28. Sodininkų bendrijų įstatymo (toliau – ir SBĮ) 1 straipsnyje, kuriame... 29. Sodininkų bendrijos „Žalesa- 2“ įstatuose (I tomas, b.l. 24-37)... 30. Atsakovas sodininkų bendrija „Žalesa- 2“ dėl pareikšto ieškinio... 31. Vadovaujantis LR CPK 96 str. iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos... 32. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ( - ) str., teismas... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš ieškovo R. A., a.k. ( - ) 1530,15 Eur. (vieną tūkstantį... 35. Priteisti iš ieškovo R. A., a.k. ( - ) 34,80 Eur. (trisdešimt keturis eurus... 36. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...