Byla 2YT-7705-922/2018
Dėl antstolės Audronės Muzikevičienės 2018-08-23 patvarkymo turto vertei nustatyti išieškotojui AB ,,Šiaulių bankas“, suinteresuotiems asmenims antstolei Audronei Muzikevičienei, R. S. ir UAB „Geofina“

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) G. S. skundą dėl antstolės Audronės Muzikevičienės 2018-08-23 patvarkymo turto vertei nustatyti išieškotojui AB ,,Šiaulių bankas“, suinteresuotiems asmenims antstolei Audronei Muzikevičienei, R. S. ir UAB „Geofina“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas G. S. 2018-09-09 skundu (skundas antstolės kontoroje gautas 2018-09-13) prašo panaikinti antstolės 2018-08-23 patvarkymą Nr. 1SD-I-232 „Dėl ekspertizės turto vertei nustatyti paskyrimo" vykdomojoje byloje Nr. 0151/11/00477. Nurodo, kad antstolė 2018-08-23 patvarkymu Nr. lSD-I-232 „Dėl ekspertizės turto vertei nustatyti paskyrimo" nutarė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 682 straipsnio l dalimi, skirti ekspertizę žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) vertei nustatyti. Antstolė įteikdama skundžiamą patvarkymą paaiškino, kad jai nekyla abejonių dėl jos 2018-04-18 patvarkyme Nr. 2-18-151-7950 atlikto įkainavimo ir netgi papildomai liepė savo darbuotojai pagal unikalų numerį ištraukti iš VĮ „Registrų centras" paskaičiuotas vidutines turto vertes. Pažymoje daikto vertė nurodyta 1310 Eur. 2018-04-18 Patvarkymo išieškotojas neskundė, neprašė skirti papildomos, ar pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti, neįmokėjo ekspertizės atlikimo išlaidų. Pagal vykdomojoje byloje priimtus patvarkymus matosi, kad skola nuolat auga, tuo tarpu areštuotu turtu niekas net nesidomi. Išieškotojas yra pasyvus ir nesiekia aktyvių pardavimų, tuo tarpu areštuoto turto savininkai priversti mokėti žemės mokestį, nes žemės sklypo paskirtis yra žemės ūkio. Pasiūlytas pirkėjas UAB „Geofina" netoliese turi kitų žemės sklypų todėl ir parodė susidomėjimą. Per visą pardavimo istoriją nuo 2011 m. tai pirmas ir vienintelis pirkėjas pareiškęs norą įsigyti šį sklypą ir sumokėjęs jo kainą. Sunkiai tikėtina, kad artimiausiu laiku reali sklypo vertė padidėtų. Tuo labiau, dar atsiras turto ekspertizės išlaidos, papildomos vykdymo išlaidos, išieškotojas pardavimą gali ir toliau vilkinti, elgtis ir toliau pasyviai. Vertinant, kad ekspertizės atlikimo išlaidos parduodant svetimą hipoteka įkeistą turtą iš turto savininko neišieškomos, tokiu atveju išieškotojas tik patirtų nuostolius ir būtų nepagrįstai užvilkintas vykdymo procesas. Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad yra padarytas turto pagerinimas, kurio dėka jo kaina būtų ženkliai padidėjusi, lyginant su ta, kuria antstolė 2018-04-18 patvarkymu įkainavo (1647 Eur). Išieškotojas taip pat nepareiškė noro turtą perimti. G. S. ne kartą skambino antstolei ir klausė, ar nėra pirkėjų susidomėjimo, ar niekas nenori įsigyti. Nei iki pasiūlyto pirkėjo UAB „Geofina" lėšų įmokėjimo 2018-07-30, nei iki šiol kitų pasiūlymų nebuvo ir nėra, nėra jokių duomenų, kad būtų galima gauti daugiau lėšų skolai padengti. Pareiškėjas nurodo, kad pagal formuojamą teismų praktiką skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi pirmenybę prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą gali būti sumažintos vykdymo išlaidos ir greičiau patenkinami visų kreditorių interesai. 2018-08-02 vykdomojoje byloje AB Šiaulių bankui surašytas raštas dėl sutikimo parduoti hipoteka įkeistą turtą Nr. S-l8-151-13425, kuriame prašoma informuoti, ar išieškotojas sutinka, kad hipoteka įkeistas turtas butų parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui už 1650 Eur. 2018-08-22 d. gautas AB Šiaulių banko raštas dėl bankui įkeisto turto pardavimo Nr. 18/10187, kuriame nurodoma, kad išieškotojas nesutinka, jog minėtas turtas: 3,57 ha, ploto žemės sklypas, esantis ( - ), būtų parduotas savininko pasiūlytam pirkėjui už 1650 Eur. Išieškotojas AB Šiaulių bankas, nesutinka, kad hipoteka įkeistas turtas būtų parduotas už 1650 Eur, todėl yra būtinybė skirti hipoteka įkeisto turto ekspertizę atlikti turto vertintojui, kuris nustatytų objektyvia turto vertę kuri neabejotinai naudinga tiek kreditoriui, tiek skolininkui.

5Antstolė Audronė Muzikevičienė 2018 m. rugsėjo 18 d. patvarkymu Nr. SD-I-7405 atsisakė tenkinti skolininko G. S. 2018-09-13 gautą skundą. Antstolė šiame patvarkyme nurodė, kad jos kontoroje 2011-03-15 pateiktas vykdymui Alytaus r. apylinkės teismo Hipotekos skyriaus vykdomasis dokumentas Nr. 2-108-470/2010, išduotas 2010-09-07 d. dėl pardavimo iš varžytynių G. S. a. k. ( - ) ir R. S. a. k. ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų - 3,57 ha., ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) išieškotojo AB „ Šiaulių banko" naudai. Vykdomojoje byloje 2018 04 18 d., surašytas turto arešto aktas Nr. SD-I-3371, 2018 04 18 d. surašytas patvarkymas dėl turto vertės nustatymo Nr. S-l8-151-7950, 2018 04 18 d., surašytas pranešimas dėl turto vertės ir turto pardavimo iš varžytynių Nr. S-l 8-151-7958. Antstolė Audronė Muzikevičienė skundą atmetė motyvuodama tuo, jog kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą yra siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui. Antstolės teigimu 2018 08 23 d. jos patvarkymas Nr. 1SD-I-232 dėl ekspertizės turto vertei nustatyti paskyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0151/11/00477 labiausiai atitinka vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą ir nėra jokio pagrindo jį naikinti.

6Teismas

konstatuoja:

7skundas atmestinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

9Pareiškėjo skundžiamame antstolės 2018-08-23 patvarkyme Nr. 1SD-I-232 „Dėl ekspertizės turto vertei nustatyti paskyrimo" tiesiogiai nėra atskleidžiamos aplinkybės ir priežastys, dėl kurių buvo nutarta skirti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (toliau – ir žemės sklypas) vertės ekspertizę, ją pavedant atlikti turto vertintojui. Kadangi išieškotojas AB Šiaulių bankas 2018-08-22 nesutiko, kad hipoteka įkeistas turtas būtų parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui už 1650 Eur, prašė skirti hipoteka įkeisto žemės sklypo ekspertizę, todėl iš bylos konteksto yra aišku kodėl jau kitą dieną (2018-08-23) buvo priimtas skundžiamas patvarkymas, t. y. išieškotojui pareiškus atitinkamą nuomonę, tam tikrą prieštaravimą antstolio atliktam įkainojimui, galimai ir pačiai antstolei kilus abejonių dėl turto vertės, buvo inicijuota ekspertizė turto vertei nustatyti, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis.

10Nustatyta, kad 2018-04-18 antstolė Audronė Muzikevičienė vykdomojoje byloje Nr. 0151/11/00477 surašė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo Nr. S-l8-151-7950 (vykdomosios bylos Nr. 0151/11/00477 t. 1, b. l. 533-534), kuriuo pati antstolė įkainavo žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) bei nustatė jo vertę 1647 Eur.

11Pareiškėjas siekia, kad įkeistas žemės sklypas būtų parduotas kuo greičiau už 2018-04-18 antstolės patvarkyme Nr. 2-18-151-7950 atliktą įkainavimą (1647 Eur) arba VĮ „Registrų centro" apskaičiuotą vertę (1310 Eur), esą tik šios vertės yra pagrįstos ir teisingos. Pareiškėjas vengia turto vertės ekspertizės, skundžia ją argumentuodamas jos nenaudingumą, tuo pačiu nepaisydamas išieškotojo pareikštos pozicijos atlikti ekspertizę, esą tokiu būdu bus sumažintos vykdymo išlaidos. Teismas sprendžia, kad tokie pareiškėjo (skolininko) G. S. siekiai ir jo skundas yra nesuderinami su išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros principu vykdymo procese.

12Logiška pareiškėjo pozicija turėtų būti paremta siekiu ir objektyvia būtinybe, kad turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą, kai šiuo atveju pareiškėjas siekia kuo greičiau parduoti žemės sklypą jo pasiūlytam pirkėjui UAB „Geofina" už jo įsitikinimu pagrįstą ir teisingą kainą. Vis dėlto galiojantis teisinis reguliavimas leidžia antstoliui, kilus abejonių dėl turto vertės, skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Turto vertės ekspertizės skyrimas yra antstolio prerogatyva, tokia jo teise neturėtų abejoti ar bandyti ją paneigti nei pareiškėjas, nei teismas, kadangi teisės aktai nenumato ir nedetalizuoja jokių konkrečių sąlygų ar išskirtinių aplinkybių, kurioms esant skiriama ekspertizė. Galiojantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas numato, kad ekspertizės skyrimo pagrindas gali būti vien abejonė dėl turto vertės. Šiuo atveju išieškotojo AB ,,Šiaulių banko“ siekiui pritaria (į jį atsižvelgia) tiek antstolė abejodama savo 2018-04-18 nustatyta žemės sklypo verte, tiek bylą nagrinėjantis teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą. Išieškotojo siekis turto neparduoti už per mažą kainą (parduoti už didžiausią galimą kainą) yra teisingas, logiškas ir visiškai atitinka tiek išieškotojo, tiek skolininko interesų pusiausvyros principą.

13Pažymėtina, jog jokie teisės aktai ar teismų praktika nenumato, kad vykdymo veiksmai visais atvejais turi būti atlikti už kuo mažesnę kainą ar kuo mažesnėmis sąnaudomis, todėl yra nepagrįstas pareiškėjo skundo argumentas, esą ekonomiškumo principas šiuo atveju yra svarbesnis negu teisingas ir išsamus realizuotino turto vertės nustatymas, kas naudinga ne tik kreditoriui, bet ir pačiam skolininkui (pareiškėjui). Akivaizdu, kad neskyrus ekspertizės galimai pasiektas ekonominis efektas (ekspertizės kaina) absoliučia ar santykine skaitine išraiška būtų žymiai mažesnis palyginti su nauda, kai žemės sklypas būtų parduotas už rinkos vertę atitinkančią kainą. Taip pat pažymėtina, kad varžytynių metu gali būti praplėstas potencialių pirkėjų ratas (tai taip pat naudinga ne tik kreditoriui, bet ir pačiam skolininkui). Teismo vertinimu pareiškėjo įsitikinimas, esą sklypu gali susidomėti tik UAB „Geofina" netoliese turinti kitų žemės sklypų, yra pagrįstas tik matomai neteisingomis pareiškėjo prielaidomis. Bylos duomenimis, apie realizuotino žemės sklypo pardavimą nebuvo paskelbta platesnei auditorijai, o sklypo pirkėjų paieška apsiribojo tik vietinių pirkėjų (kaimyninių sklypų savininkų) paieška. Teismas pareiškėjo argumento, kad jis kaip areštuoto turto savininkas priverstas mokėti žemės mokestį, esą dėl to reikėtų pagreitinti vykdymo procesą, atsisakant ekspertizės, nelaiko pagrįstu, nes byloje nėra duomenų, jog pareiškėjui yra atimta naudojimosi žemės sklypu daiktinė teisė, atitinkamai jis turi teisę sklype pats ar leisti kitiems asmenims vykdyti žemės ūkio veiklą ir iš gautų pajamų padengti savininko žemės mokestį.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Tai reiškia, kad įstatymu yra nustatyta ekspertinio vertinimo pirmenybė prieš antstolio ar VĮ Registrų centro atliekamą įkainojimą, kas yra visiškai logiška, nes kvalifikuotas nepriklausomas turto vertintojas atlikdamas individualų vertinimą atsižvelgia į visumą aplinkybių ir faktorių, lemiančių konkretaus turto rinkos vertę, t. y. toks turto vertės nustatymo būdas yra išsamesnis ir objektyvesnis.

15Nors pareiškėjas nurodo, kad esą pagal formuojamą teismų praktiką skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi pirmenybę prieš turto pardavimą iš varžytynių, tačiau teismas sprendžia, kad ši pareiškėjo pozicija yra nepagrįsta.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 704 straipsnio 1 dalis numato, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu iki varžytynių paskelbimo į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas.

17Atsižvelgiant į esamą teisinį reguliavimą matyti, kad ne visada skolininkas gali įgyvendinti teisę surasti ir pasiūlyti areštuoto turto pirkėją, o būtent yra nustatyta sąlyga, jog į antstolio depozitinę sąskaitą turi būti sumokama ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms.

18Antstolė Audronė Muzikevičienė vykdomojoje byloje Nr. 0151/11/00477 2018-04-18 surašė žemės sklypo Turto arešto aktą (vykdomosios bylos Nr. 0151/11/00477 t. 1, b. l. 520-522), kuriame nurodė turto arešto mastą 23853,01 Eur. Turto arešto akte nėra nurodyta areštuoto turto vertė, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad realizuotino žemės sklypo preliminari vertė yra 1647 Eur. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0151/11/00477, joje yra vykdomas 2010-09-07 vykdomasis dokumentas (Alytaus r. apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartis Nr. 2-108-470/2010) siekiant išieškoti 102258,50 litus negrąžintos skolos, 131 litus žyminio mokesčio, 257,90 litus kitų išlaidų (iš viso 102647,40 litai arba 29728,74 Eur). Pagal 2018-04-18 duomenis yra išieškoma 23853,01 Eur suma.

19Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes šiuo metu nėra jokio pagrindo žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Geofina" ir nevykdyti turto pardavimo iš varžytynių, kadangi ketinamos sumokėti ir 2018-08-01 faktiškai į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėtos, o vėliau pirkėjui grąžintos 1650 Eur sumos neužtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms (potencialaus pirkėjo siūloma sumokėti 1650 Eur suma yra gerokai per maža, apytiksliai 14 kartų mažesnė už esamą išieškomą įsiskolinimą). Be to, tokiam pardavimo sandoriui už 1650 Eur sumą prieštarauja įkaito turėtojas išieškotojas AB ,,Šiaulių bankas“. Atitinkamai yra objektyvi būtinybė ieškoti galimybių žemės sklypą parduoti už kuo didesnę kainą, tokiu būdu padengiant kuo didesnę įsiskolinimo dalį. Nors pagal Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartį Nr. 2-108-470/2010 piniginės sumos išieškomos parduodant ne tik 3,57 ha ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), bet ir dar vieną prievolių vykdymo užtikrinimo tikslu įkeistą – 5,40 ha ploto žemės sklypą, tačiau teismas neturi jokių duomenų apie tai, kad šio ir pirmojo paminėto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) suminės, tuo pačiu ir galimo pirkėjo iš karto už du sklypus mokamos kainos užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms.

20Įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas, todėl atmestinas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510-513 straipsniais

Nutarė

22skundą atmesti.

23Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) G. S. skundą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas G. S. 2018-09-09 skundu (skundas antstolės kontoroje gautas... 5. Antstolė Audronė Muzikevičienė 2018 m. rugsėjo 18 d. patvarkymu Nr.... 6. Teismas... 7. skundas atmestinas.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato,... 9. Pareiškėjo skundžiamame antstolės 2018-08-23 patvarkyme Nr. 1SD-I-232... 10. Nustatyta, kad 2018-04-18 antstolė Audronė Muzikevičienė vykdomojoje byloje... 11. Pareiškėjas siekia, kad įkeistas žemės sklypas būtų parduotas kuo... 12. Logiška pareiškėjo pozicija turėtų būti paremta siekiu ir objektyvia... 13. Pažymėtina, jog jokie teisės aktai ar teismų praktika nenumato, kad vykdymo... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis numato,... 15. Nors pareiškėjas nurodo, kad esą pagal formuojamą teismų praktiką... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 704 straipsnio 1 dalis numato,... 17. Atsižvelgiant į esamą teisinį reguliavimą matyti, kad ne visada... 18. Antstolė Audronė Muzikevičienė vykdomojoje byloje Nr. 0151/11/00477... 19. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes šiuo metu nėra jokio pagrindo... 20. Įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 22. skundą atmesti.... 23. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...