Byla 2-37275-155/2016
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūrinio sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, pareikštą atsakovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiajam asmeniui UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, dalyvaujant ieškovei V. M. Z., ieškovės atstovui Asociacijos ( - ) atstovui P. M., atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovei A. P., trečiojo asmens UAB ( - ) atstovei R. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos V. M. Z. patikslintą skundą (ieškinį) dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūrinio sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, pareikštą atsakovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiajam asmeniui UAB ( - ),

Nustatė

3pareiškėja V. M. Z., atstovaujama Asociacijos ( - ), pateikė teismui patikslintą skundą (ieškinį) dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-08-16 procedūrinio sprendimo panaikinimo Nr. 2R-(ŠP)-2121 ir įpareigojimo atlikti veiksmus, kuriuo prašo : panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-08-16 procedūrinį sprendimą Nr. 2R-(ŠP)-2121 „dėl atsisakymo nagrinėti vartojimo ginčą“ ir įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją išnagrinėti išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka ieškovės reikalavimus, atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą nuo 2012-10-01 iki 2015-04-23 iš esmės, iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

4Skunde nurodė, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. rugpjūčio 16 d. procedūriniu sprendimu Nr. 2R-(ŠP)-2121 atsisakė nagrinėti ieškovės 2016-07-14 ir 2016-07-29 patikslintą prašymą dėl šilumos tiekėjo UAB ( - ) veikiančio už filialą ( - ) įmonės veiksmų/neveikimo – perskaičiuoti šilumos kiekį už 2012-10-01 iki 2015-04-23 laikotarpį. Komisija atsisakė ieškovės skundą nagrinėti, motyvuojant tuo, kad ieškovė nesilaikė Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. 1 d. dalies ir Energetikos įstatymo 34 str. 1 d. nuostatų, nes neva ieškovė nesikreipė į šilumos tiekėją ir nesuformulavo jam reikalavimo. Ieškovė su tuo nesutinka, o tai patvirtina prie ieškinio pridedamas 2016-06-22 reikalavimas perskaičiuoti šilumos kiekį ir 2016-06-30 filialo atsakymas, kuris patvirtina, jog ieškovė įvykdė nurodytų įstatymų reikalavimus. Taip pat komisija nurodė, kad atsisako nagrinėti šį ginčą tuo motyvu, jog Vilniaus m. apylinkės teisme yra jau iškelta civilinė byla Nr. 2-25906-934/2016 tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Ieškovė su tuo nesutinka, nes minėtoje byloje tarp ieškovės ir filialo ginčas kilo ne dėl teisės aktų taikymo, o dėl atsiskaitymo už priskirtą mokėti šilumos kiekį, tuo tarpu ieškovė savo reikalavimais reikalauja perskaičiuoti šilumos kiekį dėl šilumos energijos paskirstymo. Nors teisme nagrinėjama byla yra susijusi, tačiau ne tapati ieškovės reikalavimams, pareikštiems su prašymu komisijai. Todėl šiuo atveju ieškovė įsitikinusi, kad komisija, būdama įstatymu įgaliota nagrinėti pareiškėjos prašymą dėl šilumos kiekio priskyrimo pagrįstumo, ginčo nenagrinėjo iš esmės, apsiribojo formaliu procedūriniu sprendimu, nusišalindama nuo jai įstatymu priskirtų pareigų tinkamo vykdymo. Atsižvelgiant į skunde (ieškinyje) nurodytus motyvus, ieškovė prašo jos skundą (ieškinį) tenkinti.

5Teisme gautas atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsiliepimas į skundą (ieškinį), kuriuo atsakovė nesutiko su skundu, prašo jį atmesti. Nurodė, kad komisija 2016 m. liepos 21 d. gavo ieškovės 2016-07-14 prašymą išspręsti ginčą, kilusį tarp jos ir UAB ( - ) dėl bendrovės veiksmų atliekant šilumos paskirstymą teisėtumo. 2016 m. liepos 29 d. raštu komisija paprašė ieškovės pašalinti prašymo trūkumus. 2016 m. rugpjūčio 8 d. buvo gautas ieškovės patikslintas prašymas išspręsti vartojimo ginčą tarp ieškovės ir bendrovės dėl bendrovės veiksmų atliekant šilumos paskirstymą teisėtumo. Komisija, įvertinusi tai, kad ieškovė prieš kreipdamasi į komisiją su savo reikalavimais, keliamais prašymais, nesikreipė į bendrovę, bei į tai, kad Vilniaus m. apylinkės teisme tarp ieškovės ir bendrovės jau nagrinėjamas teisminis ginčas dėl ieškovei priskaičiuotos skolos už priskirtą apmokėti šilumos kiekį laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2015 m. balandžio 23 d., o ieškovė V. M. Z. savo poziciją grindžia analogiškomis aplinkybėmis kaip ir prašyme išnagrinėti vartojimo ginčą, vadovaudamasi LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 233 str. 1 d. 2 p. ir 6 p., taisyklių 24.2. ir 24.6. papunkčiais, skundžiamu procedūriniu sprendimu atsisakė nagrinėti tarp ieškovės ir bendrijos kilusį vartojimo ginčą, t.y. 1) jog ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu jau nagrinėja teismas 2) pareiškėja prieš kreipdamasi į komisiją nesikreipė raštu į skundžiamą įmonę, nurodydama keliamus reikalavimus. Šiuo atveju komisija pažymi, kad prašymo ir civilinio ieškinio reikalavimai lingvistiškai nėra tapatūs, tačiau siekiant įvertinti ginčo dalyko tapatumą būtina nustatyti ginčo materialinį santykį, t.y. teisminio nagrinėjimo objektą. Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-25906-934/2016 ieškovei ginčijant susidariusį įsiskolinimą, skolos atsiradimo/neatsiradimo pagrindas yra lygiai toks kaip ir komisijai pateiktame prašyme išnagrinėti ginčą – šilumos energijos paskirstymas, buto atjungimas nuo centralizuotų šildymo sistemų ir šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nebuvimas, nepakankamas pareiškėjai priskirto apmokėti šilumos kiekio nustatymo pagrįstumas ir informacijos pateikimas, pastato bendraturčių susitarimo vertinimo būtinybė, pastato butų (ir kitų patalpų) plotų teisingumas, o visos šios aplinkybės atsispindi V. M. Z. atsiliepime į ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-25906-934/2016, be to, vartojimo ginčo tarp pareiškėjos ir skundžiamos įmonės laikotarpis sutampa su civilinėje byloje nagrinėjamo ginčo laikotarpiu, t.y. nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2015 m. balandžio 23 d., komisijai išnagrinėjus tokį ieškovės prašymą, komisijos priimtas sprendimas gali nesutapti su sprendimu civilinėje byloje, o tai pažeistų bylos priskyrimo teismui prioritetą, todėl komisija padarė akivaizdžias išvadas, jog prašymo ir ginčo pagrindai laikytini tapačiais, tarp tų pačių šalių. Taip pat komisija nesutinka, kad ir jos kitas procedūriniame sprendime nurodytas atsisakymo priimti prašymą pagrindas (jog pareiškėja prieš kreipdamasi į komisiją nesikreipė raštu į skundžiamą įmonę, nurodydama keliamus reikalavimus) yra neteisingas, kadangi šiuo atveju būtina įvertinti, ar vartotojo kreipimesi, adresuotame pardavėjui ar paslaugų teikėjui, iškelti reikalavimai sutampa su reikalavimais, iškeltais kreipiantis į ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją. Komisija nurodo, jog ieškovė nepagrįstai teigia, kad jos 2016 m. birželio 22 d. kreipimasis, kuriame anot ieškovės išdėstytas reikalavimas perskaičiuoti 2016 m. gegužės 25 d. pažymoje priskirtą šilumos kiekį, prilyginamas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. 1 d. nurodytam kreipimuisi į pardavėją ar paslaugų teikėją, ir klaidina teismą, jog toks reikalavimas „perskaičiuoti 2016-05-25 pažymoje priskirtą šilumos kiekį“ buvo šiame pranešime reiškiamas, kadangi išanalizavus minėtą kreipimąsi, akivaizdu, jog toks reikalavimas bendrovei nebuvo keliamas, prašyme komisijai nurodyti reikalavimai minėtame rašte nebuvo nurodyti, todėl komisija pagrįstai atsisakyme priimti ieškovės prašymą nurodė ir šį atsisakymo pagrindą. Taip pat komisija pažymi, kad ieškovės teiginiai, jog komisija atsisakė pateikti išvadą teismui, neatitinka tikrovės, nes komisija nėra įtraukta į civilinę bylą Nr. 2-25906-934/2016 kaip išvadą teikianti institucija, todėl komisijos išvada šioje byloje nebuvo pateikta, o ieškovė siekdama apginti savo teises, turi teisę prašyti Vilniaus m. apylinkės teismo įtraukti komisiją į civilinę bylą Nr. 2-25906-934/2016 kaip išvadą teikiančią instituciją ir prašyti komisijos pateikti išvadą minėtoje byloje.

6Teisme gautas trečiojo asmens UAB ( - ) atsiliepimas į skundą (ieškinį), kuriuo trečiasis asmuo nesutiko su skundu, prašo jį atmesti. Nurodė, kad komisija ginčijamu procedūriniu sprendimu atsisakė nagrinėti ieškovės prašymą Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių 24.2. ir 24.6. punktų pagrindu, kuomet ginčas tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu nagrinėjamas teisme. Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-25906-934/2016 pagal UAB ( - ) ieškinį atsakovei V. M. Z. dėl skolos priteisimo už bute, adresu ( - ), laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2015-04-23 suvartotą šilumos energiją. Nagrinėjant šią bylą keliami bei nagrinėjami klausimai ir dėl pastate, adresu ( - ), taikomo šilumos paskirstymo metodo teisėtumo, pagrįstumo, ieškovei apskaičiuotų mokėjimų dydžio teisingumo ir kt. klausimai. Taigi, minėtoje byloje nagrinėjami iš esmės tie patys klausimai, dėl kurių ieškovė kreipėsi su prašymu į komisiją, todėl komisija procedūriniu sprendimu pagrįstai teisės aktų nustatyta tvarka atsisakė nagrinėti ieškovės prašymą ir jokio pagrindo naikinti komisijos sprendimą nėra.

7Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas palaikė skunde (ieškinyje) nurodytas aplinkybes ir prašė skundą patenkinti.

8Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė jų atsiliepime į skundą nurodytas aplinkybes ir prašė skundą atmesti.

9Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė palaikė jų atsiliepime į skundą nurodytas aplinkybes ir prašė skundą atmesti.

10Skundas atmestinas.

11Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija) ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai (Energetikos įstatymo 34 str. 4 d.).

12Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 str. 9 d. nustato, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant vartotojo ir energetikos įmonės ginčą, tarp jų ir sprendimai atsisakyti nagrinėti ginčą, sustabdyti ar nutraukti ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti ginčą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 str. 3 d. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad pareiškėjai dėl skundžiamo Komisijos procedūrinio sprendimo pagrįstai kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

13I. V. M. Z. 2016 m. rugpjūčio 4 d. patikslintu prašymu (pateiktas komisijai 2016 m. rugpjūčio 8 d.) prašė komisijos išnagrinėti tarp pareiškėjos ir UAB ( - ) (toliau - Skundžiama įmonė) kilusį vartojimo ginčą dėl priskirto apmokėti šilumos kiekio ir šio šilumos kiekio paskirstymo pagal metodą Nr. 4 pagrįstumą, išreikalauti dokumentus ir pagal išreikalautus dokumentus nustatyti laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2015 m. balandžio 23 d. daugiabučiame name, esančiame ( - ), ir ieškovei priklausančiame bute, esančiame ( - ), suvartotą šilumos kiekį atsižvelgiant į tai, kad ieškovė 2010 m. spalio mėnesį atjungė butą nuo centralizuotos šildymo sistemos, įpareigoti bendrovę perskaičiuoti šilumos kiekį, tenkantį kiekvienam pastato bendrasavininkui ir ieškovei pagal faktiškai šildomą plotą ir butuose įrengtų šildymo įrenginių projektinę galią, atsižvelgiant į 2014-03-19 pastato bendrasavininkų susitarimą dėl patalpų naudojimo ir bendrovės bei pastato bendrasavininkų sudarytose šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse numatytus pirkti šilumos kiekius, atsiskaitymo terminus ir šildomą plotą laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2015-04-23 (b.l. 18-23, 114-119).

14Komisija išnagrinėjusi V. M. Z. prašymą, 2016 m. rugpjūčio 16 d. priėmė procedūrinį sprendimą Nr. 2R-(ŠP)-2121 „dėl atsisakymo nagrinėti vartojimo ginčą“, kuriuo atsisakė nagrinėti tarp pareiškėjos ir skundžiamos įmonės kilusį vartojimo ginčą. Priimdama šį šioje byloje ginčijamą procedūrinį sprendimą, komisija vadovavosi LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 233 str. 1 d. 2 p. ir 6 p., Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių, patvirtintų Komisijos 2016 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 03-56 „Dėl ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ taisyklių (toliau – Taisyklės) 24.2. ir 24.6. papunkčiais, t.y. 1) jog ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu jau nagrinėja teismas 2) pareiškėja prieš kreipdamasi į komisiją nesikreipė raštu į skundžiamą įmonę, nurodydama keliamus reikalavimus (b.l. 134-137).

15LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 233 str. 1 d. 2 p. numato, kad Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija atsisako nagrinėti vartojimo ginčą, kai ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, teismas ar arbitražas; to pačio straipsnio tos pačios dalies 6 p. numato, kad Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija atsisako nagrinėti vartojimo ginčą, kai vartotojas kreipėsi į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją pasibaigus šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui arba prieš tai nesikreipė į pardavėją ar paslaugų teikėją šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka. Taisyklių 24.2. ir 24.6. punktai numato, kad Komisija atsisako nagrinėti ginčą šiais atvejais: ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, teismas ar arbitražas; Pareiškėjas kreipėsi į Komisiją vėliau negu per vienus metus nuo kreipimosi į Skundžiamą įmonę arba prieš tai nesikreipė į Skundžiamą įmonę.

16Iš šalių pateikų duomenų ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-25906-934/2016 pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį dėl skolos už šilumos energiją bei palūkanų priteisimo iš atsakovės V. M. Z., konkrečiai už bute, adresu ( - ), laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2015-04-23 suvartotą šilumos energiją. Prie šios nagrinėjamos bylos šalys pridėjo minėtos bylos ieškinį, atsakovės atsiliepimą į ieškinį (b.l. 73-91). Teismui įvertinus komisijai pateiktą prašymą ir minėtoje byloje nagrinėjamą ginčą (pagal ieškinį ir atsakovės atsiliepimą) matyti, kad komisijai pateikto prašymo ir ieškinio reikalavimai lingvistiškai nėra tapatūs, tačiau teismas pažymi, kad siekiant įvertinti abiejų ginčų dalyko tapatumą būtina nustatyti pačio ginčo materialinį santykį, t.y. nagrinėjimo objektus. Šiuo nagrinėjamu teismui įvertinus V. M. Z. atsiliepime į ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-25906-934/2016 nurodytas aplinkybes bei komisijai pateikto prašymo turinį, iš jų matyti, jog šios bylos pareiškėja komisijai pateikė iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir minėtoje byloje atsiliepime į ieškinį (dėl šilumos kiekio paskirstymo, atjungimo nuo centrinio ir t.t.). Tai, teismo nuomone, reiškia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinę bylą Nr. 2-25906-934/2016 nagrinės šalių išdėstytų reikalavimų ir argumentų ribose, t.y. dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, nes bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia abiejų proceso šalių pateikti faktinio ir teisinio pobūdžio argumentai. Teisme nagrinėjamo ginčo ribas nustato ne vien ieškovo ieškinyje nurodytas ieškinio pagrindas ir dalykas, bet ir atsakovės pateikiami argumentai, kuriais ji siekia paneigti jai pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Todėl UAB ( - ) ieškinio reikalavimai ir atsakovės V. M. Z. nurodomi minėtoje byloje ginčijami faktai, patvirtina, kad Vilniaus m. apylinkės apylinkės teisme nagrinėjamos bylos Nr. 2-25906-934/2016 dalykas ir pagrindas yra kur kas platesnis nei įsiskolinimo už šildymą priteisimas. Šiuo atveju atsakovė savo prašyme komisijai būtent remiasi aplinkybėmis, jog pasak ieškovės UAB ( - ) neteisingai ir nepagrįstai paskirsto šilumos kiekį namui ir kiekvienam bendrasavininkui, taikant metodą Nr. 4, prašo išreikalauti iš skundžiamos įmonės dokumentus, pagrindžiančius metodo Nr. 4 pagrįstumą, nustatyti laikotarpiu 2012-10-01 iki 2015-04-23 tiektą šilumos kiekį namui ir pareiškėjos patalpų šildymui, nurodžius, kad ieškovė, 2010-10-12 atsijungė patalpas nuo namo šildymo sistemos, gavusi bendrasavininkų sutikimus, techniškai negalėjo į pareiškėjos patalpas patekti 37,167238 MWh šilumos, o jeigu skundžiama įmonė įrodys, kad faktiškai į pastatą šis šilumos kiekis buvo patiektas, tuomet jį sunaudojo ne pareiškėja, bet kiti namo bendrasavininkai, prašė įpareigoti skundžiamą įmonę perskaičiuoti šilumos kiekį. Tuo tarpu atsiliepime į ieškinį teismui atsakovė V. M. Z. ginčija skolą už to paties laikotarpiu 2012-10-01 iki 2015-04-23 tiektą šilumos energiją, ginčija, jog į atsakovės patalpas netiekiama centralizuota šilumos energija, skola paskaičiuota už nešildomą plotą, nėra aišku koks šilumos kiekis tenka namo ( - ) bendrasavininkams, ginčija šildymo būdo nustatymo pagrįstumą, šilumos kiekio paskirstymo teisėtumą, nurodo, jog ieškovas turi perskaičiuoti šilumos energiją ir t.t. Vadinasi, V. M. Z. nurodomos aplinkybės ir argumentai (šilumos energijos paskirstymas, buto atjungimas nuo centralizuoto šilimo sistemų, reikalingumas perskaičiuoti šilumos energiją, šilumos kiekis tenkantis bendrasavinkams ginčo atveju, parinkto šilumos skaičiavimo metodo tinkamumas ir kt. aplinkybės), kuriais ji atsikerta į UAB ( - ) ieškinio reikalavimus, bus tiriamos ir vertinamos, į V. M. Z. keliamus klausimus bus atsakoma Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-25906-934/2016. Tokios aplinkybės įgalina teismą sutikti tiek su Komisijos, tiek su skundžiamos įmonės teismui nurodomomis aplinkybėmis, kad prašymas komisijai ir atsikirtimai Vilniaus apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-25906-934/2016 yra grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y. sutampa nagrinėjimo objektas, ginčai kilę ir juose dalyvauja tos pačios šalys.

17Be to, kaip teisingai nurodo atsakovė, ieškovas į civilinės bylos Nr. 2-25906-934/2016 nagrinėjimą gali prašyti įtraukti ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją kaip išvadą teikiančią instituciją, tam kad ši pateiktų išvadas į atsakovės atsiliepime į ieškinį pateiktus argumentus bylos nagrinėjimo eigoje.

18Taigi nagrinėjamu atveju yra akivaizdu, kad įpareigojus Komisiją išnagrinėti V. M. Z. Komisijai pateikto skundo reikalavimus, būtų pažeistas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas, be to, tais pačiais klausimais dvi skirtingos institucijos gali priimti skirtingus sprendimus.

19Pažymėtina dėl panašių šiai bylai aplinkybių, kai yra ginčijamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūrinis sprendimas dėl atsisakymo nagrinėti vartojimo ginčą, kai iš esmės tuo pačiu pagrindu šį ginčą nagrinėja jau kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas (teismas), jog teismai turi įvertinti nagrinėjimo objektą ir privalo atsižvelgti į proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, yra pasisakę ne kartą ir apeliacinės instancijos teismai (pvz. Lietuvos Apeliacinio teismo 2015-11-12 nutartis Nr. 2A-671-186/2015, Vilniaus apygardos teismo 2015-02-17 nutartis Nr. 2-3434-104/2015, kur taip pat pareiškėjas skundė procedūrinį sprendimą iš dalies panašiais motyvais kaip ir šioje byloje).

20Paminėtina ir tai, kad, pati pareiškėja V. M. Z. netiesiogiai iš esmės šioje byloje pripažįsta, jog abu ginčai yra susiję ir grindžiami tomis pačiomis aplinkybėmis. Pareiškėja 2016-12-06 šioje byloje teismui pateikė prašymą dėl civilinių bylų Nr. 2-37275-155/2016 ir Nr. 2-25906-934/2016 sujungimo, nurodant, jog šios bylos yra dvi vienarūšės civilinės bylos, tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir tais pačiais pagrindais, bei tai, kad nebūtų vilkinamas bylų nagrinėjimo procesas, siekiant ekonomiškumo ir koncentracijos, ir teisingai išnagrinėtas ginčas, būtų tikslinga šias bylas sujungti. Nors šį prašymą pareiškėja vėliau rašytiniu prašymu atsiėmė, tačiau šis prašymas ir jame išdėstytos aplinkybes tik dar kartą patvirtina, jog prašymas komisijai ir atsikirtimai Vilniaus apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-25906-934/2016 yra grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y. sutampa nagrinėjimo objektas.

21Todėl jau vien šiuo pagrindu komisija turėjo pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjos pateiktą prašymą, tačiau taip pat pareiškėja skundžia komisijos priimtą ginčo procedūrinį sprendimą ir dėl to, kad komisija atsisakė priimti nagrinėti vartotojo prašymą ir kitu pagrindu, t.y. atsižvelgiant ir į tai vartotoja nesikreipė į paslaugų teikėją vartojimo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka (LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 233 str. 1 d. 6 p. pagrindu).

22Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. numato, jog vartotojas, manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Energetikos įstatymo 34 str. 1 d., kuriame nurodyta, jog vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Todėl sprendžiant dėl LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 233 str. 1 d. 6 p. taikymo pagrįstumo, būtina įvertinti, ar ieškovė kreipėsi į pardavėją ar paslaugų teikėją, bei ar iškelti reikalavimai sutampa su reikalavimais, iškeltais kreipiantis į ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją.

23Šiuo nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė 2016-06-22 reikalavimu kreipėsi į UAB ( - ) filialą ( - ), kuriame šilumos tiekėjui suformulavo daugybę klausimų susijusių su šilumos tiekimu ir prašė šilumos tiekėjo pateikti dokumentą, patvirtinantį šilumos tiekėjui suteiktą teisę paskirstyti šilumos kiekį kiekvienam namo dalies savininkui atskirai, papildomai nurodė, kad šilumos tiekėjas neturi teisės taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinto metodo Nr. 4. (b.l. 24). 2016-06-30 pareiškėjai buvo pateiktas atsakymas į užklausimą (b.l. 25-26). 2016-08-08 pareiškėja pateikė komisijai 2016-08-04 prašymą dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo su reikalavimais (b.l. 18-23). Lyginant ieškovės 2016-06-22 reikalavimus šilumos tiekėjui ir reikalavimus suformuluotus 2016-08-04 prašyme komisijai, iš šių dokumentų turinio matyti, kad iš esmės šie reikalavimai skirtingi, t.y. pvz. komisijai pateiktame prašyme reiškiamo reikalavimo išreikalauti dokumentus ir jų pagrindu perskaičiuoti nuo 2012-10-01 iki 2015-04-23 laikotarpiu paskaičiuotą šilumos kiekį (37,167238 MWh) skundžiamai bendrovei 2016-06-22 pranešimu su reikalavimais nebuvo keliamas, taip pat yra ir keletas kitų neatitikimų. Vien šios aplinkybės tikėtinai įrodo, jog pareiškėja V. M. Z. šiuo atveju nevisiškai įvykdė Vartotojų teisių gynimo įstatymo 21 str. reikalavimus ir neinformavo šilumos paslaugų tiekėjo apie visus reikalavimus , kuriuos pareiškė su 2016-08-04 prašymu komisijai, prieš tai paslaugų tiekėjui, todėl darytina išvada, kad atsakovė šiuo atveju teisingai pritaikė ir LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 233 str. 1 d. 6 p. pagrindo nuostatą.

24Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog Komisija, priimdama 2016 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. R2-(ŠP)-2121, kuriuo atsisakė priimti nagrinėti vartojimo ginčą, teisingai įvertino ginčų pobūdį ir tuo susijusias aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą procedūrinį sprendimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės skundas (ieškinys) atmestinas.

25Vadovaujantis Energetikos įstatymo 34 str. 9 d., Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 str. 3 d. teismo nutartys dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūrinio sprendimo, priimto nagrinėjant vartotojo ir energetikos įmonės ginčą, yra neskundžiamos.

26Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str.

Nutarė

27ieškovės V. M. Z. skundą (ieškinį) atmesti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, dalyvaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. pareiškėja V. M. Z., atstovaujama Asociacijos ( - ), pateikė teismui... 4. Skunde nurodė, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016... 5. Teisme gautas atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės... 6. Teisme gautas trečiojo asmens UAB ( - ) atsiliepimas į skundą (ieškinį),... 7. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas palaikė skunde (ieškinyje)... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė jų atsiliepime į skundą... 9. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė palaikė jų atsiliepime į... 10. Skundas atmestinas.... 11. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija)... 12. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 str. 9 d. nustato, kad... 13. I. V. M. Z. 2016 m. rugpjūčio 4 d. patikslintu prašymu (pateiktas komisijai... 14. Komisija išnagrinėjusi V. M. Z. prašymą, 2016 m. rugpjūčio 16 d. priėmė... 15. LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 233 str. 1 d. 2 p. numato, kad... 16. Iš šalių pateikų duomenų ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 17. Be to, kaip teisingai nurodo atsakovė, ieškovas į civilinės bylos Nr.... 18. Taigi nagrinėjamu atveju yra akivaizdu, kad įpareigojus Komisiją... 19. Pažymėtina dėl panašių šiai bylai aplinkybių, kai yra ginčijamas... 20. Paminėtina ir tai, kad, pati pareiškėja V. M. Z. netiesiogiai iš esmės... 21. Todėl jau vien šiuo pagrindu komisija turėjo pagrindą atsisakyti priimti... 22. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. numato, jog vartotojas, manantis,... 23. Šiuo nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė 2016-06-22 reikalavimu... 24. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog Komisija, priimdama... 25. Vadovaujantis Energetikos įstatymo 34 str. 9 d., Vartotojų teisių apsaugos... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str.... 27. ieškovės V. M. Z. skundą (ieškinį) atmesti.... 28. Nutartis neskundžiama....