Byla A8.-682-799/2019

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Vida Butanavičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje V. P., a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis ( - ) direktoriumi, gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4Juridinių asmenų registro duomenimis UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovas (direktorius) V. P. per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 ,,Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120,123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB ( - ) 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas iki Registrui iki 2019 m. birželio 1 d. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas neatleidžia juridinio asmens vadovo nuo atsakomybės, todėl surašomas protokolas už finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą laiku.

5V. P. pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog terminą praleido dėl ligos, kaltę pripažįsta ir prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Institucijos, kurios pareigūnas atliko tyrimą – VĮ Registrų centro atstovas į teismo posėdį neatvyko. 2019-11-29 pateikė pranešimą, kad jų atstovas teismo posėdyje nedalyvaus bei nurodė, kad palaiko visas administracinio nusižengimo protokole nurodytas aplinkybes.

7Apie teismo posėdžio vietą ir laiką administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijai, kurios pareigūnas atliko tyrimą pranešta tinkamai. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijos atstovui, surašiusiam administracinio nusižengimo protokolą, nedalyvaujant (ANK 630 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 ,,Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120,123 ir 127 p., juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas neatleidžia juridinio asmens vadovo nuo atsakomybės.

10Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo V. P. 2019-11-12 rašytinio paaiškinimo matyti, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. sustabdyta UAB ( - ) veikla. Apie tai buvo pranešta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI). Byloje pridėtas VMI pranešimas dėl UAB ( - ) veiklos sustabdymo nuo 2018-01-01 iki 2022-12-31. Tai, kad VĮ „Registrų centras“ reikia teikti finansines ataskaitas kai įmones veikla sustabdyta V. P. nežinojo, be to paaiškino, kad terminą praleido dėl ligos, buvo ligoninėje.

11Teismas pažymi, kad pateiktos V. P. aplinkybės neturi reikšmės atsakomybei pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį atsirasti. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria nei juridinio asmens teisinės formos, nei statuso ar kitų kriterijų (turėtos metinės apyvartos, pelno ir nuostolių ir pan.), kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims, nepaisant to, ar jie atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017).

12Be to, V. P. nurodytas UAB ( - ) veiklos sustabdymas, tiksliau tariant, mokesčių mokėtojo laikinas veiklos nevykdymas, yra susijęs su bendrovės laikinu atleidimu nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo mokesčių administratoriui (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsnis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 patvirtintų Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių VI skyrius), bet ne Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Tai neturi esminės reikšmės veikai kvalifikuoti, kadangi įmonės vadovas turi pareigą žinoti jam įstatymo keliamus reikalavimus. Taigi, V. P. nurodyta aplinkybė nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.

13Išanalizavus ir įvertinus byloje esančius įrodymus ir nustatytas aplinkybes teismas laiko, kad V. P. kaltė įrodyta administracinio nusižengimo protokolu, jo rašytiniu paaiškinimu, Juridinių asmenų registro išrašu, išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus už 3 metus. Nusižengimas tinkamai kvalifikuotas pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta atsakomybė juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą, Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

14Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę – galiojančių nuobaudų neturi, bei kitas reikšmingas aplinkybes dėl nuobaudos dydžio paskyrimo.

15V. P. už tokio pobūdžio nusižengimą baudžiamas pirmą kartą. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir dėl to nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalis). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl skirtina minimali sankcijoje numatyta nuobauda.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 25 straipsniu, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 646 straipsniu,

Nutarė

17V. P. pripažinti kaltu pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį ir paskirti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

18Išaiškinti, kad vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jai dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

19Baudą sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. ( - ), esančią AB DNB bankas, Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių bankas, Nr. ( - ), esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. ( - ), esančią N. B. F. P. Lietuvos skyriuje, Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas – 1001, paskirtis ROIK: ( - ).

20Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Vida Butanavičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą,... 3. Teismas... 4. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ),... 5. V. P. pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog terminą praleido dėl ligos,... 6. Institucijos, kurios pareigūnas atliko tyrimą – VĮ Registrų centro... 7. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką administracinėn atsakomybėn... 8. Teismas... 9. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir... 10. Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo V. P. 2019-11-12 rašytinio... 11. Teismas pažymi, kad pateiktos V. P. aplinkybės neturi reikšmės atsakomybei... 12. Be to, V. P. nurodytas UAB ( - ) veiklos sustabdymas, tiksliau tariant,... 13. Išanalizavus ir įvertinus byloje esančius įrodymus ir nustatytas aplinkybes... 14. Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, jo... 15. V. P. už tokio pobūdžio nusižengimą baudžiamas pirmą kartą.... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 17. V. P. pripažinti kaltu pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį ir paskirti 200 Eur... 18. Išaiškinti, kad vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn... 19. Baudą sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 20. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar...