Byla 2A-18-227/2013
Dėl Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo visuotinio susirinkimo sprendimo pripažinimo neteisėtu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Ramunės Čeknienės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-117-732/2012 pagal ieškovo S. Ž. ieškinį atsakovui Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubui dėl Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo visuotinio susirinkimo sprendimo pripažinimo neteisėtu, ir

Nustatė

4Ieškovas S. Ž. ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo 2012-02-04 visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti ieškovą S. Ž. iš klubo narių, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog 2011 m. spalio 15 d. „Rudesos" medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete buvo organizuota medžioklė tykojant, kuriai pagal medžioklės lapą Nr. 438120 vadovavo klubo pirmininkas Z. K.. Medžioklėje dalyvavo dešimt medžiotojų, tame tarpe ir ieškovas S. Ž.. Apie 7 valandą ieškovas leidžiamu būdu ir leidžiamu medžioti laiku sumedžiojo suaugusią šerno patelę, kurią su medžiotoju S. B. parvežę į ieškovo sodybą, esančią „Rudesos" MK medžioklės plotų vienete, išdorojo, apie gyvūno sumedžiojimą pranešė medžioklės vadovui Z. K.., tačiau dėl to, kad neginčijamų įrodymų neturėjo, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos priimtu 2011-11-28 Nutarimu už Medžioklės LR Teritorijoje taisyklių 21 ir 23 punkto reikalavimų nesilaikymą buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 5d. ir nubaustas 100 Lt bauda. Ieškovas pažymėjo, kad medžiotojų klubo visuotiniame narių susirinkime buvo svarstytas valdybos siūlymas dėl klubo nario S. Ž. pašalinimo iš klubo narių ir priimtas sprendimas jį pašalinti. Šis klubo sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl naikintinas. Ieškinyje nurodoma, kad šiame susirinkime taip pat buvo atšauktas 2011-11-19 sprendimas S. Ž. pašalinti iš klubo narių, jis pripažintas neteisėtu, taigi S. Ž. grąžintas į medžiotojų klubą, o po grąžinimo nepadarė jokio pažeidimo. MK „Rudesos“ 2012-02-24 susirinkimo protokole nurodyta, kad valdybos pirmininkas perskaitė valdybos teikimą, tačiau teikimas į bylą nepateiktas, nėra aišku, kokie konkrečiai S. Ž. veiksmai yra nesuderinami su medžiotojo etika. Už tai, kad S. Ž. nepranešė apie sumedžiotą žvėrį, jis yra nubaustas Utenos regiono AAD nutarimu, o baudžiamas antrą kartą už tą patį būti nebegali. Pagal Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.18 p. „Iš klubo narys šalinamas, jeigu jis šiurkščiai pažeidė galiojančias Medžiokles taisykles“. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 74 p. išvardina šiurkščiais laikomus Medžioklės taisyklių pažeidimus, šis sąrašas baigtinis. Ieškovas nepadarė šiurkštaus Medžioklės taisyklių reikalavimo pažeidimo, todėl atsakovo sprendimas prieštarauja minėtoms taisyklėms. Per septynerius dalyvavimo klubo veikloje metus ieškovas pritapo prie kolektyvo, tinkamai atliko jam priskirtas klubo nario pareigas, todėl pašalinimas iš klubo už Medžiotojo etikos pažeidimus morališkai paveikė jo asmenybę. MK „Rudesos“ sprendimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams, protingumo, sąžiningumo principams, todėl sprendimas naikintinas.

5Molėtų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, „Rudesos“ medžiotojų klubo 2012 m. vasario 24 d. visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti S. Ž. iš klubo narių pripažino neteisėtu ir panaikino, priteisė iš atsakovo „Rudesos“ medžiotojų klubo ieškovui S. Ž. 1 642,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, o valstybės naudai 31,79 Lt pašto išlaidų. Teismas pažymėjo, jog atsakovas nepagrįstai teigia, kad teismai negali kištis į asociacijos veiklą ir jos vidaus reikalus, kadangi vadovaujantis LAT praktika, teismai nagrinėja civilines bylos, kuriose sprendžiamas klausimas dėl asociacijos nario pašalinimo iš asociacijos. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog ieškovo S. Ž. pašalinimo procedūra nebuvo pažeista. 2012-01-10 laikraštyje „Vilnis“ Nr.3(7473) Paskelbtas pranešimas apie 2012-02-24 d. 19 val. vyksiantį Rudesos medžiotojų klubo narių susirinkimą yra neinformatyvus, klaidinantis ir apskritai byloje nėra jokių įrodymų, kad 2011-11-19 buvo įvykęs visuotinis klubo narių susirinkimas ir jog ieškovas S. Ž. 2011-11-19 buvo pašalintas iš klubo narių. Teismas konstatavo, kad iš 2012-02-24 susirinkimo protokolo matyti, jog S. Ž. iš klubo narių buvo pašalintas nesilaikant LAT suformuotos teismo praktikos: S. Ž. iš anksto ir aiškiai nebuvo suformuluoti pašalinimo pagrindai ir nebuvo sudarytos sąlygos pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, nebuvo suteiktas protingas terminas S. Ž. ir kitiems nariams pasirengti šio klausimo nagrinėjimui. S. Ž. valdybos teikimas pašalinti jį iš klubo nebuvo įteiktas prieš posėdį, nustatant protingą terminą pasirengti gynybai, todėl ir klubo nariai negalėjo tinkamai ir adekvačiai įvertinti S. Ž. veiksmus, o nubalsavo tik vedami emocijų. Teismas, vertindamas liudytojų parodymus, nustatė, jog 2012-02-24 susirinkime nebuvo perskaitytas teikimas, bei pažymėjo, kad šis teikimas atsirado tik 2012-08-14 d. parengiamojo teismo posėdžio metu. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad S. Ž. Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno buvo nubaustas už tai, jog neinformavo medžioklės vadovo apie sumedžiotą šerno patelę, todėl atsakovo teiginys, jog S. Ž. brakonieriavo, nepagrįstas. S. Ž. padaryta veika nėra priskirtina prie šiurkščių Medžioklės LR teritorijoje taisyklių pažeidimų. Teismas nurodė, kad Utenos Regiono aplinkos apsaugos departamentas nubaudė S. Ž. ir Z. K. pagal LR ATPK 85 str. 1 d. S. Ž. nubaustas už teisėtai sumedžiotos šerno patelės nepranešimą medžioklės vadovui ir šio fakto neįtraukimo į medžioklės lapą, o Z. K. kaip medžioklės vadovas nubaustas už šio fakto nuslėpimą. Ieškovas S. Ž. ir klubo vadovas Z. K. praktiškai buvo nubausti už tapatų pažeidimą. Teismas vertino, kad S. Ž. veiksmai „Rudesos“ medžiotojų klubo vidaus taisyklių bei klubo įstatų 3.18 p. prasme negali sąlygoti jo šalinimo iš klubo narių, nes jo padarytas pažeidimas nėra šiurkštus. S. Ž. ankščiau nėra baustas už Medžioklės LR teritorijoje taisyklių pažeidimą. Todėl už Medžioklės LR teritorijoje taisyklių pažeidimą, kurie nepriskiriami prie šiurkščių, pašalinimas iš klubo narių yra neadekvatus jo padarytos veikos sunkumui. Teismas atkreipė dėmesį, jog S. Ž. ir klubo vadovas Z. K. buvo nubausti administracinėmis nuobaudomis už Medžioklės taisyklių pažeidimą, tačiau pats klubo vadovas Z. K. nebuvo svarstomas klubo visuotiniame susirinkime, bet iniciavo S. Ž. pašalinimą iš klubo narių. S. Ž. pažeidė du Medžioklės LR teritorijoje taisyklių punktų pažeidimus, o Z. K. pažeidė penkis minėtų taisyklių punktus, tame tarpe ir 21 p., kurį pažeidė ir ieškovas. Teismas vertino, jog Z. K. pats privilegijuodamas save dėl kažkokių įsitikinimų ir pažiūrų diskriminavo S. Ž. ir reikalavo jį pašalinti iš klubo narių už mažesnės apimties Medžioklės LR teritorijoje taisyklių punktų pažeidimus, nors įstatymui, teismams ir kitoms valstybės institucijoms visi asmenys turi būti lygūs.

6Atsakovas Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Molėtų rajono apylinkės teismo 2012-10-01 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį visiškai atmesti. Nurodė, kad teismas sprendime pripažino, kad S. Ž., nuslėpdamas sumedžiotą žvėrį, pažeidė medžioklę reglamentuojančius teisės aktus, Rudesos medžiotojų klubo įstatus ir šio klubo Etikos kodeksą. Apeliantas pažymėjo, kad klubo įstatai numato klubo teisę šalinti savo narius ne tik už šiurkščius Medžioklės taisyklių pažeidimus. Teismo išvada dėl S. Ž. pašalinimo iš klubo už nešiurkštų Medžioklės taisyklių pažeidimą neadekvatumo prieštarauja Rudesos medžiotojų klubo įstatams. Poveikio priemonės proporcingumas pažeidimui yra vertinimo dalykas. Darydamas atitinkamą vertinimą, teismas turėjo nurodyti suprantamus ir pagrįstus kriterijus, kuriais remdamasis padarė išvadą dėl pašalinimo neadekvatumo. Apeliantas nurodė, jog yra akivaizdu, kad taikant pašalinimą iš klubo už vienkartinį pažeidimą, yra pagrįsta manyti, jog tokią poveikio priemonę galima taikyti už reikšmingą pažeidimą, šiuo atveju už reikšmingą klubo Etikos kodekso pažeidimą. Byloje apklausti liudytojai vieningai patvirtino, kad sumedžiota žvėriena turi būti padalijama visiems medžioklėje dalyvavusiems medžiotojams. Medžioklės laimikio nuslėpimas reiškia, jog medžiotojas pasisavina žvėrieną, priklausančią visiems medžioklės dalyviams. Tai, kad S. Ž. sąmoningai nuslėpė sumedžiotą žvėrį, patvirtina aplinkybė, jog jis daugiau kaip parą apie tai nepranešė medžioklės vadovui, sumedžiotą šernę parsigabeno doroti į savo sodybą, nors pagal taisykles visi sumedžioti gyvūnai dorojami specialioje aikštelėje. Byloje apklausti liudytojai patvirtino, kad tai rimtas pažeidimas, kurio daugeliui neteko matyti per visus medžioklės metus. Nuslėpdamas nušautą šerno patelę ieškovas siekė išvengti 200 Lt baudos, mokamos klubui. Tai, kad S. Ž. administracinėje byloje buvo nubaustas tik minimalia bauda, neturi būti vertinama kaip įrodymas apie pažeidimo nereikšmingumą, kadangi administracinė atsakomybė S. Ž. taikyta neatsižvelgiant į etinę S. Ž. poelgio pusę. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vidinė klubo tvarka ir darna turi didelę reikšmę ir yra itin saugotina vertybė. Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.17 p. palieka klubo narių visuotiniam susirinkimui teisę kiekvienu atveju nuspręsti, kokia poveikio priemonė yra taikytina klubo nariui. Kita vertus, S. Ž. turi teisę stoti į kitą medžiotojų klubą arba praėjus trims metams vėl grįžti į Rudesos medžiotojų klubą. Šios aplinkybės rodo, kad klubo ir S. Ž. interesų pusiausvyra dėl pašalinimo iš klubo nėra pažeista. Teismas nurodė, kad klubo vadovas Z. K. taip pat yra pažeidęs Medžioklės taisykles, tačiau už tai net nebuvo svarstomas. Apeliantas paaiškino, jog Z. K. administracine tvarka baustas už tai, kad ne laiku užpildė medžioklės lapą, nepranešė medžioklės dalyviams, kiek ir kokių gyvūnų bus medžiojama, nenurodė konkrečių tykojimo vietų kiekvienam medžiotojui, o sužinojęs apie galima padarytą medžioklės taisyklių pažeidimą, iš karto neinformavo RAAD. Tokie pažeidimai padaryti dėl nerūpestingumo ar nepakankamo pareigingumo, tuo tarpu S. Ž. pažeidimas kitokio pobūdžio – jis padarytas sąmoningai, siekiant sau naudos kitų medžioklės dalyvių sąskaita ir gali būti vertinamas kaip bendraklubių apgaulė. Teismas bylos aplinkybes ir įrodymus vertino neobjektyviai: padarė išvadas aiškiai prieštaraujančias bylos įrodymams, atmetė kai kuriuos įrodymus, pagrindžiančius atsakovo poziciją arba nurodė motyvus, prieštaraujančius bylos įrodymams. „Rudesos“ medžiotojų klubo apeliaciniame skunde pažymima, jog nei klubo dokumentuose, nei valstybės teisės aktuose nėra reglamentuota, kokiu būdu S. Ž. turėjo būti suteikta informacija, kuo jis kaltinamas, koks susirinkimo sprendimas jo atžvilgiu bus svarstomas, kokios galimybės pasirengti svarstymui turi būti jam suteiktos. Šiuo atveju svarbu nustatyti, ar S. Ž. bei susirinkimo dalyviai turėjo pakankamą informaciją apie svarstymo dalyką, ar S. Ž. turėjo galimybę pasirengti svarstymui ir pateikti gynybai reikalingus argumentus bei įrodymus. Nepaisant to, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas neginčijo aplinkybės, jog 2011-11-19 medžiotojų klubo narių susirinkimas įvyko, teismas sprendime konstatavo, jog „byloje nėra įrodymų, kad 2011-11-19 buvo įvykęs visuotinis klubo narių susirinkimas“, tačiau ši aplinkybė byloje nebuvo ginčijama. Apeliantas nurodė, kad pirmasis S. Ž. ieškinys, klubo valdybos teikimai, 2012-02-24 protokolas, nutarimas administracinėje byloje, apklaustų narių parodymai, paties S. Ž. paaiškinimai, patvirtina, kad ieškovas jau nuo 2011-10-16 buvo klubo narių kaltinamas, jog 2011-10-15 medžioklėje nuslėpė ir į savo sodybą atvežė bei išdorojo šerno patelę. 2012-02-24 susirinkimo metu, svarstant S. Ž. pašalinimo klausimą, nei pats ieškovas, nei jį atstovaujanti advokatė nepareiškė, jog jiems nėra žinoma pretenzijų S. Ž. esmė, jog jiems reikalinga papildoma informacija ar papildomas laikas pasirengti svarstymui. Susirinkimo metu S. Ž. neatsakinėjo į klubo narių klausimus, o tik perskaitė RAAD pranešimą. Visos pretenzijos dėl kaltinimų nežinojimo atsirado tik teisme. Nors bylos nagrinėjimo metu S. Ž. aiškino, kad jis negavo valdybos 2012-02-24 teikimo dėl jo pašalinimo, pateikus į bylą šį teikimą, S. Ž. nepareiškė, kad jame yra nurodytos kokios nors aplinkybės, apie kurias jis būtų nežinojęs ir neįvertinęs. Niekuo nepagrįsta teismo išvada, kad balsavimas susirinkime vyko iš esmės jam nepasirengus, nebuvo suteiktas protingas terminas S. Ž. ir kitiems nariams pasirengti klausimo nagrinėjimui. Klubo nariai nuo 2011-10-16 žinojo apie S. Ž. nuslėptą šerno patelę, o 2011-19-19 buvo priimtas susirinkimo nutarimas už tai S. Ž. pašalinti iš klubo. Kaip pašalinimo procedūros pažeidimą teismas nepagrįstai vertino tai, jog S. Ž. nebuvo įteiktas valdybos teikimo egzempliorius. Jokie dokumentai nenustato klubo pareigos ir svarstomo asmens teisės gauti teikimo egzempliorių. Neaišku, kuo remdamasis, teismas padarė išvadą, kad liudytojas D. V. yra suinteresuotas, kad jo parodymai neteisingi, kadangi jo parodymus patvirtino Z. K. paaiškinimai, o kiti liudytojai tokių parodymų nepaneigė.

7Ieškovas S. Ž. atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti ir Molėtų rajono apylinkės teismo 2012-10-01 sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodė, kad apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 str. reikalavimų – argumentai išdėstyti labai plačiai ir neatitinka teismo posėdyje aptarinėtų kai kurių aplinkybių. Teismas teisingai įvertino pateiktus įrodymus ir priėmė teisingą sprendimą byloje. Kadangi nebuvo pateiktas 2011-11-19 susirinkimo protokolas, o teikimai pateikti tik 2012-08-14 teismo posėdyje, teismas sprendime pagrįstai abejojo 2011-11-19 Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo aplinkybėmis. Apelianto teiginys, kad S. Ž. sumedžiojo šerno patelę ir tai nuslėpė nuo medžioklės vadovo bei kitų klubo narių yra teisiškai iškreiptas, kadangi apie sumedžiotą šerno patelę S. Ž. medžioklės vadovo neinformavo ir todėl pažeidė Medžioklės taisyklių 23 p. reikalavimą. Apie nuslėpimą Taisyklėse ar kituose norminiuose aktuose nekalbama. Ieškovas nurodė, kad jam nebuvo iš anksto pranešta, kad jį pašalinti iš klubo narių ruošiamasi už veiksmus, nesuderinamus su medžiotojo etika, teikimo buvimo fakto neprisiminė ir byloje apklausti liudytojai. 2012-02-24 susirinkime panaikinus 2011-11-19 klubo narių susirinkimo nutarimą, ieškovas naujo pažeidimo nepadarė. Visuotinis susirinkimas galėjo svarstyti S. Ž. pašalinimo iš klubo klausimą tik po 2012-02-25 dienos prieš tai atlikęs išankstinio informavimo procedūras, o ne klausimą spręsti tame pačiame susirinkime. Ieškovui nebuvo suteiktos galimybės tinkamai pasirengti šio klausimo nagrinėjimui, suformuluoti atsikirtimus. Įstatų 18 p. numatyta, kad už vienkartinį pažeidimą klubo narys šalinamas iš klubo tik tuo atveju, jeigu padarytas pažeidimas Medžioklės taisyklėse nurodytas kaip šiurkštus, tuo tarpu S. Ž. padarytas pažeidimas neįvardintas kaip šiurkštus medžioklės taisyklių pažeidimas. Už tai, kad Ž. nepranešė apie sumedžiotą žvėrį, jis yra nubaustas minėtu Utenos RAAD nutarimu, taigi už tą patį pažeidimą nebegali būti baudžiamas antrą kartą. Be to, turi būti atsižvelgiama, kaip klubo narys elgėsi anksčiau ir į tai, kaip klube elgiamasi su kitais nariais, kai jie padaro analogiškus pažeidimus. Klubo vadovas Z. K. buvo baustas už penkis ATPK pažeidimus, tačiau jo pažeidimus Klubo nariai ignoravo, todėl ieškovas darė išvadą, kad klubo valdymo organai elgiasi neobjektyviai, eiliniai klubo nariai ir į valdymo organus išrinkti klubo nariai įstatymui yra nelygūs, taip pažeidžiama LR Konstitucijos 29 str. 1 d.

8Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str.1 d. 1 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Ieškovas S. Ž. ieškiniu bei pirmosios instancijos teismo posėdyje skundė atsakovo Rudesos MK sprendimą pašalinti S. Ž. iš klubo narių dėl materialinių bei procedūrinių pažeidimų. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens dispozityvumo principu pasirinktas ir ieškinyje nurodytas pagrindas bei dalykas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2009-12-15 nutartyje (civ. b. Nr. 3K-7-470/2009) konstatavo, kad kai pašalintas asociacijos narys teisme ginčija jo pašalinimo iš asociacijos teisėtumą ir pagrįstumą, bylos teisminio nagrinėjimo ribos nustatomos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, t. y. atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Bylą nagrinėjantis teismas, esant tam procesiniam pagrindui, tikrina tiek materialiuosius nario pašalinimo iš asociacijos pagrindus, tiek ir procedūrinius pašalinimo aspektus, nes galiojančiuose teisės norminiuose aktuose neįtvirtinta jokių išimčių ar ypatumų, kurie paneigtų ar pakeistų CPK bendrojo pobūdžio nuostatas dėl bylos nagrinėjimo ribų.

11Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2012-10-01 sprendimu konstatavo, jog medžiotojų klubo „Rudesos“ visuotinis susirinkimas, priimdamas 2012 m. vasario 24 d. sprendimą, pažeidė tiek procedūrinius sprendimo pašalinti narį priėmimo reikalavimus, tiek ir materialiniu aspektu šis sprendimas yra nepagrįstas, todėl ieškinį tenkino, o medžiotojų klubo sprendimą pripažino neteisėtu ir naikintinu. Pažymėtina, kad tikrindamas asociacijos sprendimo teisėtumą, teismas gali jį panaikinti, konstatavęs vien procedūrinius ar materialinius trūkumus, taip pat nustatęs, jog abejais aspektais sprendimas yra nepagrįstas. Apeliantas MK „Rudesos“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad buvo pažeista sprendimo pašalinti narį priėmimo procedūra bei teismo vertinimu, jog materialiniu aspektu sprendimas nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl teismo sprendimo apeliacinio skundo ribose.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui. Nagrinėjamu atveju medžiotojų klubo nariai apie S. Ž. padarytą pažeidimą buvo informuoti kitą dieną po to, kai S. Ž. sumedžiojo šerno patelę, t. y. 2011-10-16, pirmasis visuotinis susirinkimas, kuriame buvo svarstomas S. Ž. pašalinimas iš klubo narių įvyko 2011-11-19. Šią aplinkybę patvirtina pats ieškovas pirminiame ieškinyje (b. l. 3-5) bei atsakovo pateiktas MK „Rudesos“ visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2011-11-19 protokolas (b. l. 149). Vėliau, paaiškėjus, kad apie susirinkimą buvo netinkamai pranešta spaudoje, visuotinis narių susirinkimas sušauktas 2012-02-24 pakartotinai ir iš naujo spręsta dėl S. Ž. šalinimo iš klubo narių. Nuo pažeidimo padarymo iki sprendimo pašalinti narį iš klubo priėmimo praėjo daugiau nei 4 mėnesiai, tas pats klausimas buvo svarstytas du kartus, atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas patvirtino, kad jam buvo suteikta galimybė pasisakyti susirinkime (b. l. 158), teismo posėdžio metu apklausti liudytojai patvirtino, kad jie žino, dėl kokio pažeidimo valdyba skelbė teikimą šalinti S. Ž. iš klubo narių. Šios aplinkybės patvirtina, jog procedūrinių pažeidimų priimant sprendimą nebuvo, tiek ieškovas, tiek kiti klubo nariai žinojo, jog S. Ž. narystė klube svarstoma dėl S. Ž. padaryto pažeidimo, už kurį jis buvo nubaustas ATPK nustatyta tvarka, klubo nariai turėjo laiko bei galimybę apsvarstyti ir įvertinti tokį medžiotojų klubo nario poelgį ir susiformuoti asmeninę nuomonę keliamu klausimu. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, konstatuoja, kad Medžiotojų klubo „Rudesos“ visuotinio susirinkimo 2012-02-24 sprendimas buvo priimtas nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų.

13Kadangi ieškovas ieškiniu ginčijo atsakovo sprendimą esant nepagrįstą ir materialiuoju aspektu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino ieškovui skirtos sankcijos už padarytą pažeidimą proporcingumą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog yra būtina kiekvienu atveju nustatyti teisingą ir tinkamą interesų pusiausvyrą, asmeniui sukeliamus nepatogumus bei jų ir paties pašalinimo iš narių, kaip pritaikytos sankcijos, proporcingumą asmens padarytam pažeidimui. Iš byloje esančio „Rudesos“ medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2012 m. vasario 24 d., protokolo nustatyta, jog klubo valdyba teikė ir siūlė pašalinti S. Ž. iš klubo už veiksmus, nesuderinamus su medžiotojo etika. Slapto balsavimo metu klubo nariai balsavo dėl S. Ž. pašalinimo dėl medžiotojo etikos ir klubo vidaus taisyklių pažeidimų ar jo palikimo klube. Balsavimo metu 23 nariai pasisakė už ieškovo pašalinimą iš klubo, 11 narių balsavo, kad S. Ž. būtų paliktas klube (b. l. 35-37). Utenos regiono apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2011 lapkričio 28 d. nutarimu nustatyta, kad S. Ž. 2011-10-15 pažeidė ATPK 85 str. 5 d., todėl buvo nubaustas 100 Lt administracine bauda (b. l. 70). Nutarime nurodyta, kad S. Ž. medžioklės metu sumedžiojo suaugusią šerno patelę, kurią S. Ž. kartu su kitu medžiotoju atsivežė į jam priklausančią sodybą. S. Ž., prieš pradėdamas jo sumedžioto šerno apdorojimą, apie sumedžiotą gyvūną medžioklės vadovo neinformavo. S. Ž. padarytą pažeidimą pripažino, nurodė, kad dėl jo nuoširdžiai gailisi (b. l. 68). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog S. Ž. administracine tvarka buvo nubaustas ne už brakonieriavimą, kadangi brakonieriavimas yra kvalifikuojamas pagal kitą ATPK straipsnį, be to, S. Ž. žvėrį sumedžiojo teisėtos medžioklės metu, tačiau apie laimikį nepranešė medžioklės vadovui, būtent taip pažeisdamas medžioklės taisykles. Iš klubo valdybos teikimo (b. l. 76-90) bei minėto MK „Rudesos“ 2012-02-24 susirinkimo protokolo matyti jog tiek valdyba, tiek klubo visuotinis susirinkimas S. Ž. 2011-10-15 padarytą administracinį nusižengimą traktavo kaip pažeidžiantį MK „Rudesos“ vidaus taisykles bei medžiotojo etiką bei už tokius ieškovo veiksmus taikė sankciją – pašalinimą iš klubo narių. Siekiant tinkamai suderinti klubo nario S. Ž. bei viso medžiotojų klubo „Rudesos“ interesus, yra būtina nustatyti, ar medžiotojų klubo taikyta sankcija yra proporcinga ieškovo S. Ž. padarytam nusižengimui ir nepažeidžia klubo įstatų, vidaus taisyklių, įstatymų ir kitų norminių aktų.

14Molėtų rajono „Rudesos“ medžiotojų klubo įstatai be kita ko numato klubo narių teises ir pareigas, sprendimų priėmimo tvarką, narių priėmimo bei pašalinimo iš klubo tvarką (b. l. 7-15). Įstatų 3.17 punktas numato, jog klubo nariams, pažeidusiems norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius medžioklę, nevykdantiems šių įstatų reikalavimų, piktnaudžiaujantiems savo teisėmis, nesilaikantiems klubo nario elgesio Etikos kodekso, nemokantiems nario mokesčio, taip pat už klubą diskredituojančią veiklą ar neveikimą taikomos drausminės poveikio priemonės: pastaba, įspėjimas, pašalinimas iš klubo. Šis įstatų punktas bendrai numato, jog nariams, nesilaikantiems nustatytų reikalavimų, gali būti skiriamos sankcijos. Įstatų 3.18 punktas sukonkretina jau minėtą 3.17 p.: iš klubo narys šalinamas, jeigu jis šiurkščiai pažeidė galiojančias Medžioklės taisykles, t. y. drausminė poveikio priemonė pašalinti narį iš klubo gali būti taikoma tik jei narys šiurkščiai pažeidė galiojančias Medžioklės taisykles. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-19 įsakymu Nr. D1-768 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje 74 punktas numato šešis atvejus, kuomet yra laikoma, kad asmuo šiurkščiai pažeidė Medžioklės taisykles. Šis sąrašas yra baigtinis, todėl kiti medžioklės taisyklių pažeidimai traktuotini kaip nešiurkštūs. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad S. Ž. padarytas pažeidimas nėra vienas iš išvardintų Medžioklės taisyklių 74 punkte, taigi nėra šiurkštus. Apeliantas MK „Rudesos“ šios aplinkybės neginčijo, tačiau apeliaciniame skunde nurodė, jog klubo įstatai numato klubo teisę šalinti savo narius ne tik už šiurkščius Medžioklės taisyklių pažeidimus. Toks klubo įstatų aiškinimas yra nepagrįstas. Jau minėta, kad 3.18 punktas sukonkretina 3.17 punktą, taigi yra specialusis 3.17 p. atžvilgiu. 3.18 punkto formuluotė iš klubo narys šalinamas, jeigu jis šiurkščiai pažeidė galiojančias Medžioklės taisykles taip pat patvirtina, kad šis punktas yra skirtas pabrėžti įstatuose numatytos drausminio poveikio priemonės taikymo išskirtinumui ir nustatyti specialias sąlygas tokios sankcijos taikymui. Nagrinėjamu atveju ieškovas S. Ž. nepadarė šiurkštaus Medžioklės taisyklių pažeidimo, todėl MK „Rudesos“ visuotinis susirinkimas galėjo skirti kurią kitą drausminio poveikio priemonę, kuri nesiejama su šiurkščiu Medžioklės taisyklių pažeidimu, tačiau ne pašalinimą iš klubo narių. Remdamasi šiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad siekdamas išlaikyti abiejų šalių interesų pusiausvyrą, vadovaudamasis klubo įstatais, Medžioklės taisyklėmis, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą MK „Rudesos“ visuotinio susirinkimo 2012-02-24 sprendimą panaikinti kaip nepagrįstą.

15Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad nors skundžiamo MK „Rudesos“ 2012-02-24 sprendimo priėmimo procedūra nebuvo pažeista, tačiau šis sprendimas yra nepagrįstas materialiuoju aspektu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo sprendimą pašalinti S. Ž. iš klubo narių pripažino neteisėtu ir panaikino. Apeliacinio skundo argumentai nėra pakankami teisėtam ir pagrįstam sprendimui panaikinti ar pakeisti.

16Apeliacinio skundo netenkinus ir ieškovui prašant, iš apelianto turi būti priteisiamos priešingos šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Ieškovas S. Ž. nurodė turėjęs 1 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliaciniame procese apmokėti, pateikė tai patvirtinančius įrodymus (b. l. 152-153). Įvertinus bylos sudėtingumą, pateiktų procesinių dokumentų kiekį ir apimtį, atsižvelgus į LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, darytina išvada, kad prašoma priteisti suma yra pagrįsta, todėl iš atsakovo Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo priteistina 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo S. Ž. naudai.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

18Molėtų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo (juridinio asmens kodas 167591732) 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų S. Ž. (a. k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Ramunės... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Ieškovas S. Ž. ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 5. Molėtų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį... 6. Atsakovas Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubas pateikė apeliacinį... 7. Ieškovas S. Ž. atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti ir Molėtų... 8. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Ieškovas S. Ž. ieškiniu bei pirmosios instancijos teismo posėdyje skundė... 11. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2012-10-01 sprendimu konstatavo, jog... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog asociacijoje,... 13. Kadangi ieškovas ieškiniu ginčijo atsakovo sprendimą esant nepagrįstą ir... 14. Molėtų rajono „Rudesos“ medžiotojų klubo įstatai be kita ko numato... 15. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, apeliacinio... 16. Apeliacinio skundo netenkinus ir ieškovui prašant, iš apelianto turi būti... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Molėtų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimą palikti... 19. Priteisti iš Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo (juridinio asmens...