Byla 2-117-732/2012
Dėl „Rudesos“ medžiotojų klubo visuotinio susirinkimo sprendimo pripažinimo neteisėtu atsakovui „Rudesos“ medžiotojų klubui

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant ieškovui S. Ž., jo atstovei advokatei Rimai Žiautienei, atsakovo „Rudesos“ medžiotojų klubo atstovui advokatui Zigmui Pečiuliui, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. Ž. ieškinį dėl „Rudesos“ medžiotojų klubo visuotinio susirinkimo sprendimo pripažinimo neteisėtu atsakovui „Rudesos“ medžiotojų klubui ir,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti „Rudesos“ medžiotojų klubo 2012 m. vasario 24 d. visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti S. Ž. iš klubo narių, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog 2011 m. spalio 15 d. „Rudesos" medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete buvo organizuota medžioklė tykojant, kuriai pagal medžioklės lapą Nr. 438120 vadovavo klubo pirmininkas Z. K.. Medžioklėje dalyvavo dešimt medžiotojų, tame tarpe ir ieškovas S. Ž.. Apie 7 valandą ieškovas leidžiamu būdu ir leidžiamu medžioti laiku sumedžiojo suaugusią šerno patelę, kurią su medžiotoju S. B. parvežę į ieškovo sodybą, esančią „Rudesos" MK medžioklės plotų vienete, išdorojo, apie gyvūno sumedžiojimą prieš vežant veterinarijos gydytojui mėginius tyrimui, paskambino medžioklės vadovui Z. K.. Dėl šio fakto neginčijamų įrodymų neturėjo, todėl Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos priimtu 2011-11-28 Nutarimu už Medžioklės LR Jeritorijoje taisyklių 21 ir 23 punkto reikalavimų nesilaikymą buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 5d. ir nubaustas 100 Lt bauda. 2012 m. sausio 20 d. S. Ž. pateikė Molėtų rajono apylinkės teismui ieškinio pareiškimą prašydamas pripažinti neteisėtu MK „Rudesos" 2011 m. lapkričio 19 d. visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti jį iš klubo narių. Ieškinio pareiškime nurodyta, kad S. Ž. Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo nariu tapo 2004 metais, kad visą laiką aktyviai dalyvavo medžiotojų klubo organizuojamose medžioklėse, šventėse, rėmė klubą finansiškai, vykdė prisiimtus įsipareigojimus. Tačiau 2011 m. lapkričio 19 d. įvykusiame „Rudesos" medžiotojų klubo narių visuotiniame susirinkime buvo priimtas sprendimas pašalinti S. Ž. iš klubo narių. Atsakovas, Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubas, atsiliepime į ieškovo ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, bet nusprendė sušaukti naują visuotinį klubo narių susirinkimą, kuriame bus atšauktas 2011-11-19 sprendimas. Atsakovas pripažino, kad tame susirinkime nebuvo preciziškai laikomasi teisės aktų nustatytų procedūrų, todėl paskyrė naują susirinkimo datą ir Molėtų rajono 2012-01-10 laikraštyje paskelbė, kad 2012-02-24 kviečiamas Rudesos medžiotojų klubo narių susirinkimas, kuriame bus svarstoma: 2011-11-19 sprendimo atšaukimas ir klubo valdybos siūlymas dėl klubo nario S. Ž. pašalinimo iš klubo narių. 2012-02-24 susirinkime buvo svarstyta Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo, įvykusio 2011-11-19 priimtų sprendimų atšaukimas, už jį balsavo 33 nariai, vienas buvo prieš. Koks sprendimas priimtas, protokolo išraše nenurodyta. Pagal balsavimo rezultatus spręstina, kad 2011-11-19 sprendimas dėl S. Ž. pašalinimo atšauktas. Taigi ieškinio reikalavimas buvo patenkintas. Kadangi sprendimas priimtas prasidėjus teismo procesui iš „Rudesos“ medžiotojų klubo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos pagal LR CPK 94 Rudesos medžiotojų klubo narių 2012-02-24 susirinkime antruoju klausimu buvo svarstytas valdybos siūlymas dėl klubo nario S. Ž. pašalinimo iš klubo narių ir priimtas sprendimas jį pašalinti. Šis Rudesos medžiotojų klubo sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl naikintinas. Pirma, šiame klubo narių susirinkime buvo atšauktas 2011-11-19 sprendimas pašalinti S. Ž. klubo narių, ankstesnis visuotinio susirinkimo sprendimas pripažintas neteisėtu, šiuo sprendimu S. Ž. buvo grąžintas į Rudesos medžiotojų klubą ir po grąžinimo nepadarė jokio pažeidimo. Antra, Rudesos medžiotojų klubo narių 2012-02-24 susirinkimo protokole nurodyta, kad valdybos pirmininkas perskaitė valdybos teikimą. Šis teikimas į bylą nepateiktas, iki šiol neaišku, kokie konkrečiai S. Ž. veiksmai yra nesuderinami su medžiotojo etika. Už tai, kad S. Ž. nepranešė apie sumedžiotą žvėrį (nes neturėjo patikimų įrodymų, o Z. K. faktą neigia), jis yra nubaustas minėtu Utenos regiono AAD nutarimu. Taigi, už tą patį pažeidimą nebegali būti baudžiamas antrą kartą, kadangi tai prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai. Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.17 p., kuriame numatyta, kad „Klubo nariams, pažeidusiems norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius medžioklę, nevykdantiems šių Įstatų reikalavimų, piktnaudžiaujantiems savo teisėmis, nesilaikantiems klubo nario elgesio Etikos kodekso, nemokantiems nario mokesčio, taip pat už klubą diskredituojančią veiklą ar neveikimą taikomos drausminio poveikio priemonės: pastaba, įspėjimas, pašalinimas iš klubo." Tačiau ieškovui S. Ž. buvo taikyta pati griežčiausia drausminio poveikio priemonė- pašalinimas iš klubo, nors pagal Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.18 p. nurodyta, kad „Iš klubo narys šalinimas, jeigu jis šiukščiai pažeidė galiojančias Medžioklės taisykles." Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 74 punkte yra išvardinti šiurkščiais laikomi Medžioklės taisyklių pažeidimai. Šis sąrašas yra baigtinis, nes nenurodyta, jog šiurkščiais pažeidimais gali būti ir jame nenurodyti ar jiems prilyginti pažeidimai. Ieškovas S. Ž. nepadarė šiurkštaus Medžioklės taisyklių reikalavimo pažeidimo. Todėl šis atsakovo sprendimas yra prieštaraujantis minėtoms taisyklėms. Kokie S. Ž. veiksmai nesuderinami su medžiotojo etika, iki šiol nėra aišku, nes konkretūs Rudesos medžiotojų klubo Etikos kodekso straipsniai, kuriuos jis neva pažeidė, nenurodyti. Nesant konkrečiai nurodytų pažeidimų, dėl asmens kaltumo negali būti sprendžiama. Per septynerius dalyvavimo klubo veikloje metus, ieškovas puikiai pritapo prie kolektyvo, įrodė savo atsidavimą klubui ir jo reikalams, tinkamai atliko jam priskirtas nario pareigas ir laikė save pilnateisiu ir pilnaverčiu „Rudesos" medžiotojų klubo nariu, todėl pašalinimas iš šio klubo už „neva" Medžiotojų etikos pažeidimus, morališkai paveikė jo asmenybę. LR CK 2.82 str. 4 d. nustatyta, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Manau, kad Rudesos medžiotojų klubo 2012-02-24 sprendimas yra neatitinkantis minėtiems principams, bausmė neadekvati padarytam pažeidimui. Prašė patikslintą ieškinį tenkinti ir panaikinti „Rudesos“ medžiotojų klubo 2012-02-24 visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti ieškovą S. Ž. iš klubo narių ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė advokatė Rima Žiautienė paaiškino, jog išsamiai įsigilinus į teisės aktus, reglamentuojančius medžiotojų drausminę atsakomybę, išklausius liudytojų parodymus, matyti, kad ieškovo reikalavimas yra teisiškai ir faktiškai pagrįstas. Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir bylos nagrinėjimo metu, remdamasis Asociacijų įstatymo 14 straipsnio nuoroda, bei LAT 2006-10-12 nutartimi, teigia, kad pašalinimo iš medžiotojų klubo priežastys ir sąlygos teisme nenagrinėtinos. Taip, minėtoje teismo nutartyje pasisakyta, kad pašalinimo iš asociacijos priežasčių ir sąlygų teismas neturi teisės analizuoti, o pašalinimą iš narių gali analizuoti tik procedūriniu nario pašalinimo aspektu. Tačiau LAT formuodamas teismų praktiką, atsižvelgia į įstatymų kaitą ir jo formuojama teismų praktika nėra nesikeičianti dogma. LAT išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 15 d. nutartyje analizavo ir atsakovo nurodytą nutartį ir nurodė objektyvią būtinybę koreguoti iki šiol egzistavusią teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, pagal kurią, atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo 14 str. įtvirtintas asociacijų veiklos garantijas, teismas klausimus dėl asociacijos nario pašalinimo turi teisę analizuoti neva tik procedūriniu aspektu. Šioje nutartyje LAT kolegija paskelbė išvadą: „asociacijos neturi neliečiamumo garantijų (imuniteto) prieš pagal įstatymus veikiančios teisminės valdžios įsikišimą.< > Kai pašalintas asociacijos narys teisme ginčija jo pašalinimo iš asociacijos teisėtumą ir pagrįstumą, bylos teisminio nagrinėjimo ribos nustatomos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, t. y. atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą taip pat į atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Bylą nagrinėjantis teismas, esant tam procesiniam pagrindui, tikrina tiek materialiuosius nario pašalinimo iš asociacijos pagrindus, tiek ir procedūrinius pašalinimo aspektus, nes galiojančiuose teisės norminiuose aktuose neįtvirtinta jokių išimčių ar ypatumų kurie paneigtų ar pakeistų pirmiau nurodytas CPK bendrojo pobūdžio nuostatas dėl bylos nagrinėjimo ribų. Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintos asociacijų veiklos garantijos neturi įtakos konstitucinės teisės į teisminę gynybą turiniui ir apimčiai, neeliminuoja šių bendro pobūdžio procesinių taisyklių veikimo bei taikymo. Taigi, atsakovo argumentas, kad teismas negali analizuoti S. Ž. pašalinimo iš medžiotojų klubo priežasčių ir sąlygų, neginčijamai atmestinas. LAT 2009-12-15 nutartyje išplėstinė septynių teisėjų kolegija nurodė, kad, kai pašalintas asociacijos narys teisme ginčija jo pašalinimo iš asociacijos teisėtumą ir pagrįstumą bei šiuo aspektu susiduria konkuruojantys asociacijos ir pašalinto jos nario interesai, bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl ieškinio tenkinimo, turi, be kita ko, atsižvelgti į būtinumą kiekvienu atveju nustatyti teisingą ir tinkamą interesų pusiausvyrą, asmeniui, jį pašalinus iš narių, sukeliamus nepatogumus bei jų ir paties pašalinimo iš narių, kaip pritaikytos sankcijos, proporcingumą to asmens padarytam pažeidimui. S. Ž. pašalintas iš medžiotojų klubo už vienkartinį pažeidimą. Pagal esamus dokumentus visą šio pažeidimo esmę sudaro tai, kad S. Ž., sumedžiojęs žvėrį, apie tai nepranešė klubo vadovui ir pažeidė Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 21 ir 23 punktus. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos AM Nr. 042900, matyti, kad S. Ž. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 5 dalyje ir už tai yra nubaustas 100 litų bauda. S. Ž. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK kodeksą, t.y. įstatymą, kuriame numatytos realios ir pagrįstai apskaičiuotos bausmės kaltininkams, padariusiems tam tikrų nustatytų taisyklių pažeidimus. Pagal Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje, įstatuose turi būti, be kita ko, nurodyta: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka. Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.17 p., numatyta, kad „Klubo nariams, pažeidusiems norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius medžioklę, ne vykdantiems šių Įstatų reikalavimų, piktnaudžiaujantiems savo teisėmis, nesilaikantiems klubo nario elgesio Etikos kodekso, nemokantiems nario mokesčio, taip pat už klubą diskredituojančią veiklą ar neveikimą taikomos drausminio poveikio priemonės: pastaba, įspėjimas, pašalinimas iš klubo." S. Ž. nebuvo taikyta nė viena iš nurodytų drausminio poveikio priemonių, jis, kaip medžiotojas, nebuvo padaręs medžioklę reglamentuojančių aktų pažeidimų. Atvirkščiai, per septynerius dalyvavimo klubo veikloje metus jis puikiai pritapo prie kolektyvo, tinkamai atlikdavo jam paskirtas klubo nario pareigas, yra pasižymėjęs kaip geras medžiotojas, gamtos mylėtojas ir saugotojas. Iš įstatų 17 p. Matyti, kad medžiotojų klubas, juos priimdamas, rėmėsi CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir numatė, jog drausminio pobūdžio priemonės turi būti taikomos laipsniškai, atsižvelgiant į klubo nario padaryto pažeidimo sunkumą. Šio klubo įstatų 3.18 p. nurodyta, kad „Iš klubo narys šalinimas, jeigu jis šiukščiai pažeidė galiojančias Medžioklės taisykles." Rudesos medžiotojų klubo visuotinio susirinkimo 2012-02-24 sprendimas pašalinti S. Ž. iš klubo narių turėtų būti naikinamas ir dėl procedūrinių pažeidimų. Atsakovas pateikė teismui teikimą, kuriame išdėstyta, kad S. Ž. pažeidė Medžioklės taisyklių 21-23 ir 47 punkto reikalavimus bei medžiotojų klubo įstatų 3.14 punkto reikalavimus. Pažymėtina, kad teikimą net ir teismui atsakovas pateikė pavėluotai, o S. Ž. jis taip pat buvo įteiktas tik teismo posėdyje. LAT 2009-12-15 nutartyje nurodė, kad „asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui: pavyzdžiui, turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan.; tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ir (arba) dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus. Nors šios garantijos nėra tiesiogiai įtvirtintos norminiuose teisės aktuose, tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, jas lemia ne tik narystės asociacijoje, kaip konstitucinės ir konvencinės žmogaus teisės, reikšmė, bet ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Be to, pažymėtina, kad nurodytos garantijos atitinka visų asociacijos narių, o ne vien tik asmens, kurio narystės klausimas sprendžiamas, interesus. Šios garantijos gali būti nustatomos asociacijos įstatuose, tačiau ir tuo atveju, kai įstatuose jų nenustatyta, aptariamos garantijos turi būti, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įgyvendinamos asociacijos atitinkamų organų konkrečiais veiksmais, pavyzdžiui, iš anksto, per protingą iki visuotinio narių susirinkimo terminą iškeliant klausimą dėl nario pašalinimo, jį iš anksto įtraukiant į susirinkimo darbotvarkę, suteikiant protingą terminą nariui, kurio pašalinimo klausimą numatyta nagrinėti, bei kitiems nariams pasirengti šio klausimo nagrinėjimui ir pan. Esant ginčui teisme, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo ribas, atsakovas, teigiantis, kad nario pašalinimo procedūra nebuvo pažeista, turi įrodyti aptariamų garantijų įgyvendinimo faktą (CPK 178 straipsnis)." Ieškovo pašalinimo iš klubo narių klausimas buvo iškeltas ir išspręstas tame pačiame jau vykstančiame susirinkime, kuriame buvo priimtas sprendimas atšaukti 2011-11-19 sprendimą. Jam nebuvo pateiktas nei lapkričio mėnesį nei prieš 2012-02-24 susirinkimą teikimas, dėl ko konkrečiai jis kaltinamas. Ieškovui nebuvo suteiktos galimybės tinkamai pasirengti šio klausimo nagrinėjimui, suformuluoti atsikirtimus. Taigi, klausimas buvo sprendžiamas be išankstinio informavimo. Šiuo klausimu LAT yra pabrėžęs, kad toks atsakovo elgesys, kai ieškovui nesuteikiama pilna informacija, yra teisiškai nepagrįstas ir sprendimas pašalinti asociacijos narį iš atsakovo narių laikomas priimtu esmingai pažeidus bendro pobūdžio standartus. Panagrinėjus teisme gautą teikimą, matyti, kad S. Ž. pateikti kaltinimai dėl LR medžioklės taisyklių 21-23 punktų bei etikos kodekso pažeidimų, bet 2012-02-24 visuotinio susirinkimo sprendime nurodyta, kad S. Ž. iš medžiotojų klubo šalinamas "dėl medžiotojo etikos ir klubo vidaus taisyklių pažeidimų" . Dispozicija "dėl medžiotojo etikos" yra visiškai abstrakti. Dėl kokio konkrečiai klubo taisyklių pažeidimo punkto pašalintas taip pat nenurodyta. Įstatų 18 punktu numatyta, kad už vienkartinį pažeidimą klubo narys šalinamas iš klubo, tik tuo atveju, jeigu padarytas pažeidimas Medžioklės Lietuvos Respublikoje galiojančiose taisyklėse nurodytas kaip šiurkštus. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 74 punkte yra išvardinti šiurkščiais laikomi Medžioklės taisyklių pažeidimai. Šis .sąrašas yra baigtinis, nes nenurodyta, jog šiurkščiais pažeidimais gali būti laikomi ir jame nenurodyti ar jiems prilyginti pažeidimai. Ieškovas S. Ž. padarytas pažeidimas neįvardintas, kaip šiurkštus medžioklės taisyklių pažeidimas. Medžioklės taisyklių 76 punktas nustato, kad asmenys, pažeidę Medžioklės taisykles, traukiami administracinės, civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, o ne visų rūšių atsakomybėn už tą patį pažeidimą, taigi, nurodyta, kad pažeidėjams pagal pažeidimo sunkumą taikoma viena iš išvardintų teisinės atsakomybės rūšių. Už tai, kad S. Ž. nepranešė apie sumedžiotą žvėrį, jis yra nubaustas minėtu Utenos regiono AAD nutarimu. Taigi, už tą patį pažeidimą nebegali būti baudžiamas antrą kartą, kadangi tai prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, kurioje pasakyta: Niekas negali būti baudžiamas už tą pati nusikaltimą antrą kartą. Ta pati nuostata turi būti taikoma ir asmenims, padariusiems teisės pažeidimą. Lietuvos Respublikos BK 3 str. 4 d. taip pat deklaruoja, kad niekas negali du kartus būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą. Šios nuostatos analogiškai turi būti laikomasi ir atvejais, kai kaltininkas yra baudžiamas už padarytą administracinį nusižengimą. Taigi Rudesos medžiotojų klubo sprendimas dėl S. Ž. pašalinimo iš klubo narių naikintinas. Be to, turi būti atsižvelgiama, kaip klubo narys elgėsi anksčiau ir į tai, kaip klube elgiamasi su kitais nariais, kai jie padaro analogiškus pažeidimus. Iš bylos duomenų (AAD 2011-11-30 rašto Nr. (9.30)-s-1637) matyti, kad pats klubo vadovas Z. K. patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 1 d. už Medžioklės taisyklių 21, 24.2, 24.6, 24.10 ir 70 punktų pažeidimus ir nubaustas, kaip pats patvirtino, bauda, kurią sumokėjo. Nors klubo pirmininko Z. K. veiksmuose buvo net penki Medžioklės LR teritorijoje taisyklių reikalavimų pažeidimai, tačiau visuotiniame klubo narių susirinkime nebuvo keliamas klausimas dėl kokios nors drausminio poveikio priemonės jam paskyrimo, tuo labiau dėl pašalinimo iš klubo narių, nors jis, kaip klubo vadovas turi ypač preciziškai laikytis medžioklės įstatymų ir kitų su tuo susijusių norminių aktų. Savo atsiliepime į ieškinį Z. K. atstovas nurodė, kad S. Ž. pažeidė Rudesos medžiotojų klubo Etikos kodekso 1.4, 2,6 ir 2.11 punktus bei Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.14 punktą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Z. K. taip pat pažeidė ne tik Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.14 punktą, tuos pačius Etikos kodekso 1.4, 2,6 ir 2.11 punktus bet ir 2.10 punktą, nes ignoravo, tiesiog nepastebėjo savo padarytų pažeidimų taip pat pažeidė ir 4 skyriuje, deklaruojančiame valdybos narių ir kitų klube išrinktų valdymo organų santykius su kitais klubo nariais, 4,1 punktą, kad klubo nario ir klubo valdymo organų santykiai remiasi bendradarbiavimu ir abipuse pagarba, bet jam nebuvo taikytos Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.17 punkte nurodytos sankcijos. Faktinė padėtis rodo, kad medžiotojų klubo valdymo organai elgiasi neobjektyviai, eiliniai klubo nariai ir į valdymo organus išrinkti klubo nariai įstatymui yra nelygūs. Klube akivaizdžiai yra pažeidinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucija, jos 29 straipsnio 1 dalis. Atsižvelgiant į tai, kaip interpretuojami kaltinimai S. Ž.: „pavogė, nuslėpė" tas pat pasakytina ir apie atsakovo vadovą. Pažeistas LR Konstitucijos 24 straipsnis, jo 5 dalis, kurioje pasakyta: Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarka, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą.

3Z. K., neturėdamas nei teismo sprendimo, nei būdamas pareigūnas ne tik pats be leidimo įsibrovė į S. Ž. sodybą (tą faktą jis pats patvirtino teismo posėdyje, parodydamas, kad S,Ž. automobilyje miegojo. Akivaizdu, kad miegantis žmogus sprendimų nepriima), bet kartu pasikvietė ir kitus medžiotojus, taip pat neturinčius tokios teisės. Taigi Z. K. drauge su medžiotojais V. L. ir D. V. padarė nusikaltimą, nurodytą Baudžiamojo kodekso 165 straipsnyje. Rudesos medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo 2012-02-24 (prieš tai - ir 2011 m. lapkričio 19 d.) sprendimas pašalinti ieškovą S. Ž. iš klubo narių yra neobjektyvus, neteisingas, nepagrįstas ir neproporcingas padarytam pažeidimui, todėl ir dėl šios priežasties yra naikintinas. Rudesos medžiotojų klubas 2012-02-24 susirinkime priėmė sprendimą atšaukti 2011-11-19 sprendimą dėl S. Ž. pašalinimo iš Rudesos medžiotojų klubo neva dėl Molėtų laikraščio "Vilnis" kaltės. "Kaltės" įrodymų teismui nepateikė. Šio sprendimo priėmimo diena - 2012 metų vasario 24-ji. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.118 straipsnio 1 dalis nurodo, kad terminai prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų, nulis, minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia. Taigi, Rudesos medžiotojų klubo 2012-02-24 susirinkimo sprendimas, kuriuo atšaukė 2011-11-19 S. Ž. pašalinimą iš klubo narių, įsigaliojo 2012-02-25 dieną, nuo nulis valandų, nulis minučių. Visuotinis susirinkimas tik po 2012-02-25 dienos, galėjo svarstyti pašalinimo iš klubo klausimą prieš tai atlikęs išankstinio informavimo procedūras, o ne klausimą spręsti tame pačiame susirinkime. Be to, atšaukus 2011-11-19 sprendimą, kuriuo S. Ž. pašalintas iš Rudesos medžiotojų klubo, jis naujo pažeidimo nepadarė. Atsakovas su šiuo argumentu nesutiko, bet nesutikimo priežasčių nenurodė ir argumentų dėl šio klausimo nepateikė. Suprantama, kad teismas priimdamas sprendimą byloje yra nepriklausomas. Tačiau norėčiau akcentuoti, kad ieškovas yra padaręs administracinį teisės pažeidimą, kurį pripažįsta ir už kurį yra nubaustas administracine tvarka. Jo padarytas pažeidimas Medžioklės LR taisyklėse nėra laikomas šiurkščiu. Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo sprendimas yra neadekvatus paskirtai nuobaudai. Prašyčiau gerb. teismo atkreipti dėmesį į tai, kad Rudesos medžiotojų klube nesilaikoma visiems privalomų konstitucinių principų, medžiotojų klubo valdymo organai elgiasi neobjektyviai, padarę pažeidimus eiliniai klubo nariai ir į valdymo organus išrinkti klubo nariai įstatymui yra nelygūs. Klubo vadovas ignoruoja teismo reikalavimus. Dėl nurodytų priežasčių prašau teismo priimti atskirąją nutartį (LR CPK 250 str.). Dėl visų išvardintų priežasčių prašau ieškinį tenkinti, panaikinti Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo 2012 m. vasario 24 dienos visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti S. Ž. iš medžiotojų klubo. Atsakovo atstovas advokatas Zigmas Pečiulis paaiškino, kad 2011 10 15 Rudesos medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete buvo organizuota medžioklė tykojant, kuriai pagal medžioklės lapą Nr. 438120 vadovavo klubo pirmininkas Z. K.. Medžioklėje dalyvavo dvidešimt medžiotojų, tame tarpe ir šio klubo narys S. Ž.. Medžioklės klubo narys Z. K. 2011 m. spalio 15-16 dienomis tikrino šernų padarytą žalą laukams Rudesos medžiotojų klubo plotuose ir 2011 10 16 12 vai. ant kelio Levaniškis - Strakėnai pastebėjo kraujo dėmes, kurias bandyta paslėpti, jas užberiant žemėmis. Kadangi 2011 10 16 medžioklė klube nevyko, o 2011 10 15 vykusioje medžioklėje nebuvo gauta pranešimų apie sumedžiotus žvėris, kilo įtarimas dėl brakonierių veiklos. Z. K. užsuko į netoliese esančią Rudesos medžiotojų klubo nario S. Ž. sodybą, norėdamas paklausti pastarojo ar nieko nepastebėjo. Z. K. S. Ž. rado kieme, miegantį automobilyje, ūkinio pastato slenkstis buvo kruvinas, mėtėsi šerno išmatos. Paprašytas S. Ž. atidarė ūkinį pastatą, kuriame buvo pakabinta išdorota suaugusios šerno patelės skerdiena, iš kurios lašėjo kraujas. S. Ž. tvirtino, kad sumedžiojo šerno patelę 2011 10 15 rytinėje medžioklėje. Kodėl neinformavo apie sumedžiotą žvėrį, nepaaiškino. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, atlikęs patikrinimą dėl S. Ž. veiksmų, nustatė, kad narys S. Ž. suaugusią šerno patelę sumedžiojo 2011 10 15, o mėginius veterinariniams tyrimams pridavė 2011 10 15 apie 9 vai. 30 min. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011 11 30 raštu Nr. (9.30)-s-1637 informavo atsakovą, kad už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 21 p. ir 23 p. reikalavimų nesilaikymą S. Ž. patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 85 str. 5 d. 2011 11 19 Rudesos medžiotojų klubo visuotinis narių susirinkimas priėmė sprendimą pašalinti S. Ž. iš klubo narių dėl elgesio, nesuderinamo su medžiotojo etika. 2012 01 10 Molėtų krašto laikraštyje „Vilnis" Nr. 3 buvo patalpintas skelbimas apie tai, kad 2012 02 24 19 vai. kviečiamas Rudesos medžiotojų klubo narių susirinkimas adresu Antatiškių k., Molėtų rajone (klubo būstinėje). Susirinkimo darbotvarkė: (i) Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo, įvykusio 2011 11 19, priimtų sprendimų atšaukimas; (ii) klubo valdybos siūlymas dėl klubo nario S. Ž. pašalinimo iš klubo narių; (iii) įstatų pakeitimų tvirtinimas; (iv) einamieji klausimai. S. Ž. Molėtų rajono apylinkės teismui 2012 01 20 pateikė ieškinį, prašydamas teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rudesos medžiotojų klubo 2011 11 19 visuotinio narių susirinkimo priimtą nutarimą pašalinti jį iš medžiotojų klubo narių. 2012 02 24 įvyko Rudesos medžiotojų klubo visuotinis susirinkimas, kuris 1 punktu priėmė nutarimą atšaukti 2011 1119 vykusio Rudesos medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo priimtą nutarimą pašalinti S. Ž. iš klubo. 2 punktu susirinkimas priėmė nutarimą pašalinti S. Ž. iš klubo narių (toliau - Nutarimas). Atsižvelgiant į tai, ieškovas pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo teismo prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rudesos medžiotojų klubo 2012 02 24 visuotinio narių susirinkimo priimtą nutarimą 2 punktu pašalinti jį iš medžiotojų klubo narių. S. Ž. patikslintame ieškinyje nurodo, kad Rudesos medžiotojų klubo visuotiniam narių susirinkimui 2012 02 24 pripažinus neteisėtu Rudesos medžiotojų klubo 2011 11 19 visuotinio narių susirinkimo priimtą nutarimą pašalinti ieškovą iš klubo narių, ieškovas buvo grąžintas į klubo narius ir po grąžinimo jokio pažeidimo nepadarė, dėl ko būtų pagrindas 2012 02 24 pašalinti jį klubo narių. Su šiais ieškovo argumentais nesutinkame. Nėra nei nustatytas, nei pripažintas Rudesos medžiotojų klubo 2011 11 19 visuotinio narių susirinkimo priimto nutarimo pašalinti ieškovą iš klubo narių neteisėtumas ar/ir nepagrįstumas. Visuotinis narių susirinkimas 2012 02 24 priėmė nutarimą atšaukti 2011 11 19 vykusio Rudesos medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo priimtą nutarimą. Šio nutarimo ieškovas neginčija. Rudesos medžiotojų klubas 2012 02 24 vykusiame visuotiniame narių susirinkime sprendė klausimą dėl 2011 11 19 priimto nutarimo atšaukimo dėl to, kad Molėtų rajono laikraščio kaltės įvyko procedūrinis, t.y. laikraštis dėl vietos stokos atspausdino skelbimą apie susirinkimo sušaukimą vėliau nei buvo užsakyta ir sutrumpino jo turinį, todėl buvo būtina priimtus nutarimus atšaukti ir svarstyti iš naujo. Priešingai nei teigia ieškovas, S. Ž. iš medžiotojų klubo narių buvo pašalintas už nustatytus grubius pažeidimus (žiūrėti atsiliepimo į patikslintą ieškinį 2.2.2 punktą). Ieškovas teigia, kad iki šiol yra neaišku kokie konkrečiai veiksmai yra nesuderinami su medžiotojo etika, S. Ž. nepadarė šiurkštaus Medžioklės taisyklių pažeidimo, dėl ko būtų pagrindas pašalinti jį iš Rudesos medžiotojų klubo narių. Šie ieškovo argumentai nėra pagrindas panaikinti skundžiamą Rudesos medžiotojų klubo priimtą Nutarimą. Rudesos Medžiotojų klubas yra pelno nesiekiantis viešasis ribotos atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija (Rudesos medžiotojų klubo įstatų 1.1. punktas). Asociacijų įstatymo 14 straipsnis nustato, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir jos vidaus reikalus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas šią normą, yra pasiskęs, jog joje yra įtvirtintas draudimas kištis į asociacijos veiklą ir jos vidaus reikalus. Šis draudimas yra svarbus įgyvendinant asociacijos sudarymo savanoriškumo, narių savitarpio supratimo ir interesų bendrumo principus. Sprendžiant apie asociacijos nario teisę į gynybą būtina nustatyti ar nebuvo pažeista medžiotojų būrelio įstatuose nustatyta narių pašalinimo iš būrelio procedūra. Todėl šioje byloje nagrinėjant S. Ž. patikslinto ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu bei panaikinti Rudesos medžiotojų klubo 2012 02 24 visuotinio narių susirinkimo priimtą nutarimą pašalinti jį iš klubo narių, nagrinėtini tik procedūriniai ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo klausimai. Pagal minėtą suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, neanalizuotinos ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo priežastys ir sąlygos. Rudesos medžiotojų klubas 2012 02 24 visuotinį narių susirinkimą sušaukė ir organizavo teisėtai, nepažeisdamas procedūrinių reikalavimų. Apie 2012 02 24 šaukiamą Rudesos medžiotojų klubo visuotinį narių susirinkimą bei jo darbotvarkę buvo paskelbta regionine laikraštyje prieš mėnesį laiko, kaip tai numato medžiotojų klubo įstatų 5.1 p. 2 papunktis. 2012 01 10 Molėtų krašto laikraštyje „Vilnis" buvo patalpintas skelbimas apie tai, kad 2012 02 24 19 vai. kviečiamas Rudesos medžiotojų klubo narių susirinkimas adresu Antatiškių k., Molėtų rajone (klubo būstinėje). Susirinkimo darbotvarkė: (i) Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo, įvykusio 2011 11 19, priimtų sprendimų atšaukimas; (ii) klubo valdybos siūlymas dėl klubo nario S. Ž. pašalinimo iš klubo narių; (iii) įstatų pakeitimų tvirtinimas; (iv) einamieji klausimai. 2012 02 24 vykusiame visuotiniame klubo narių susirinkime dalyvavo 34 klubo nariai, į susirinkimo darbotvarkę ieškovo pašalinimo iš klubo klausimas buvo įtrauktas. Už nutarimo projektą pašalinti ieškovą iš medžiotojų klubo narių balsavo 23 nariai, prieš - 11 narių. Tokiu būdu balsų dauguma, kaip numato Rudesos medžiotojų klubo įstatų 5.1. punkto 9 papunktis, buvo teisėtai 2012 02 24 priimtas Nutarimas pašalinti ieškovą iš Rudesos medžiotojų klubo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotiną, kad sprendžiant ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo klausimą, nebuvo padaryta tokių procedūrinių pažeidimų, kurie būtų lėmę ieškovo teisių pažeidimą. Net jeigu ir nagrinėtume ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo priežastis ir sąlygas, akivaizdu, kad atsakovas pagrįstai pašalino ieškovą iš Rudesos medžiotojų klubo. Ieškovas grubiai pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius medžioklės tvarką. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 21 punktas numato, kad prieš išvykstant iš medžioklės lape nurodyto medžioklės plotų vieneto arba prieš pradedant sumedžioto gyvūno apdorojimą priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, medžioklės lape nurodoma, kiek ir kokių gyvūnų sumedžiota, surašomi panaudotų licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti numeriai. Jei apie sumedžiotus gyvūnus nepažymima medžioklės lape ir licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti atkarpose Medžioklės taisyklių 21 ir 22 punktuose nustatyta tvarka, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai (22 punktas). Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 23 punktas numato, kad Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną. Ieškovas grubiai pažeidė minėtas Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių nuostatas. Be to, S. Ž. taip pat pažeidė Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.14 punktą: vykdyti įstatymų ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimus; nepažeisti aplinkos apsaugos įstatymų, medžioklės taisyklių, saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų; būti nepakantiems bet kokiems gamtos niokotojams, kovoti su medžioklės norminių aktų pažeidėjais; skleisti visuomenėje taisyklingos medžioklės principus ir kelti medžiotojo vardo prestižą. Taip pat ieškovas pažeidė Rudesos medžiotojų klubo etikos kodekso reikalavimus - sulaužė priesaiką „prisiekiu medžioti teisėtai, saugiai ir etiškai' (1.4. punktas); nevykdė LR Medžioklės įstatymo, Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų, pažeidė nuostatą apie kiekvieną pažeidimą pranešti medžioklės vadovui (2.6. punktas); savo veiksmais ir poelgiu diskreditavo etišką medžiotojo vardą (2.11. punktas). Kaip jau buvo minėta, už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 21 p. ir 23 p. reikalavimų nesilaikymą S. Ž. yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 85 str. 5 d, todėl, remiantis CPK 182 str. 2 p., aplinkybių dėl S. Ž. padaryto administracinio teisės pažeidimo šioje civilinėje byloje įrodinėti nebereikia, juolab, kad ieškovas jam skirtos nuobaudos už administracinio teisės pažeidimo padarymą net neginčijo. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis bei ieškovo padarytu pažeidimu, Rudesos medžiotojų klubo visuotinis narių susirinkimas pagrįstai ir teisėtai 2012 02 24 priėmė sprendimą pašalinti ieškovą iš medžiotojų klubo narių. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, atsakovas Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubas prašo teismo ieškovo patikslintą ieškinį atmesti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas 3362 Lt sumoje. Ieškinys tenkintinas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų- teismas daro sekančias išvadas: Ieškovas S. Ž. ir atsakovas „Rudesos“ medžiotojų klubas kaip ieškinyje, taip ir atsiliepime į ieškinį bei pasisakymuose mini 2011 m. lapkričio 19 d. „Rudesos“ medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimą ir jame priimtą sprendimą pašalinti ieškovą S. Ž.. Taip atsakovo atstovas įrodinėdamas, jog ieškovo atžvilgiu jo 2011-11-19 d. pašalinimo procedūra nebuvo pažeista, 2012-08-14 d. teismui pateikė „Rudesos“ medžiotojų klubo valdybos teikimą visuotiniam narių susirinkimui 2011-11-19 ir nurodė, jog su šio teikimu ieškovas buvo supažindintas 2011-11-19 d. įvykusiame visuotiniame klubo narių susirinkime. Šis pateiktas įrodymas šioje byloje nenagrinėtinas ir atsakovo bei jo atstovo šiuo klausimu pateikti paaiškinimai neanalizuojami. Byloje nėra pateikta 2011-11-19 d. įvykusio „Rudesos“ medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo protokolo, todėl teismas negali nagrinėti šio klausimo. Beje, ieškovo atstovė advokatė J. I. 2011-12-20 raštu Nr. 100 kreipėsi į atsakovą su parašymu, kad būtų pateiktas 2011-11-19 „Rudesos“ medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo protokolas (b.l.18). Tačiau atsakovas šio protokolo nepateikė nei advokatei, nei teismui. Todėl vadovaujantis LR CPK 12 str. konstatuotina, jog atsakovas neįrodė šios aplinkybės, jog ieškovas 2011-11-19 vykusiame visuotiniame narių susirinkime buvo supažindintas su jo atžvilgiu iškeltais kaltinimais. Todėl teismas nagrinėja tik patikslintame ieškinyje nurodyta ieškinio dalyką ir pagrindą. Šiuo patikslintu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti „Rudesos“ 2012-02-24 d. visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti ieškovą S. Ž. iš klubo narių ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas ir jo atstovas atsiliepime į ieškinį iškėlė klausimą, jog pagal Asociacijų įstatymo 14 str. nustato kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir jos vidaus reikalus. Šį savo argumentą pagrįsti atsakovo atstovas nurodė LAT 2006-10-12 nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-550/2006. Šis atsakovo teiginys, jog LAT suformavo praktiką, kad procedūrinius klausimus susijusius su Asociacijų veikla negali nagrinėti teismas yra nepagrįstas. LAT 2009-12-15 d. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-7-470/2009 nurodyta, jog asociacijos neturi neliečiamumo garantijų (imuniteto) prieš pagal įstatymus veikiančios teisminės valdžios įsikišimą.< > Kai pašalintas asociacijos narys teisme ginčija jo pašalinimo iš asociacijos teisėtumą ir pagrįstumą, bylos teisminio nagrinėjimo ribos nustatomos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, t. y. atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą taip pat į atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Bylą nagrinėjantis teismas, esant tam procesiniam pagrindui, tikrina tiek materialiuosius nario pašalinimo iš asociacijos pagrindus, tiek ir procedūrinius pašalinimo aspektus, nes galiojančiuose teisės norminiuose aktuose neįtvirtinta jokių išimčių ar ypatumų kurie paneigtų ar pakeistų pirmiau nurodytas CPK bendrojo pobūdžio nuostatas dėl bylos nagrinėjimo ribų. Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintos asociacijų veiklos garantijos neturi įtakos konstitucinės teisės į teisminę gynybą turiniui ir apimčiai, neeliminuoja šių bendro pobūdžio procesinių taisyklių veikimo bei taikymo. Taigi, LAT suformavo tokia praktiką, jog teismai nagrinėja civilines bylos, kuriose sprendžiamas klausimas dėl asociacijos nario pašalinimo iš asociacijos. Pagal LAT 2009-12-15 minimą nutartį sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtinausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui: pavyzdžiui, turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan.; tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ir (arba) dėl jų balsuojama nepasirengus >aptariamos garantijos turi būti, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais> pavyzdžiui, iš anksto, per protingą iki visuotinio narių susirinkimo terminą iškeliant klausimą dėl nario pašalinimo, jį iš anksto įtraukiant į susirinkimo darbotvarkę, suteikiant protingą terminą nariui, kurio pašalinimo klausimą numatytą nagrinėti, bei kitiems nariams pasirengti šio klausimo nagrinėjimui ir pan. Esant ginčui teisme, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo ribas, atsakovas, teigiantis, kad nario pašalinimo procedūra nebuvo pažeista, turi įrodyti aptariamų garantijų įgyvendinimo faktą (CPK 178 str.). Atsakovas šioje civilinėje byloje nepateikė jokių įrodymų, jog ieškovo S. Ž. pašalinimo procedūra nebuvo pažeista. Byloje yra pateikta laikraščio „Vilnis“ 2012-01-10 Nr.3(7473) 7 psl. kopija., kurioje yra skelbimas : 2012-02-24 d. 19 val. kviečiamas Rudesos medžiotojų klubo narių susirinkimas adresu Antatiškių k., Molėtų rajone (klubo būstinėje), Susirinkimo darbotvarkė: 1. Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo, įvykusio 2011-11-19 d. priimtų sprendimų atšaukimas. 2. Klubo valdybos siūlymas dėl klubo nario S. Ž. pašalinimo iš klubo narių. 3. įstatų pakeitimų tvirtinimas. 4. einamieji klausimai. Klubo valdyba (b.l.24) Kadangi byloje nėra pateikta 2011-19 d. susirinkimo protokolo, todėl skelbimo darbotvarkės pirmas punktas yra neinformatyvus. Ir neaišku, kokie priimti sprendimai bus atšaukti. Beje pačiame pirmame punkte nurodyta ne tai, jog bus svarstomi klausimai dėl atšaukimo, o jau konstatuojamas atšaukimo faktas. Šiuo atveju klubo valdyba perėmė visuotinio nario susirinkimo teises ir skelbime nurodo, jog 2012-02-24 visuotiniame narių susirinkime nebus svarstomas klausimas dėl priimtų sprendimų atšaukimo, o jie bus atšaukti. Taip šis punktas nenurodo kokie gi sprendimai klubo valdybos atšaukti. Apskritai byloje nėra jokių įrodymų, 2011-11-19 buvo įvykęs visuotinis klubo narių susirinkimas ir, jog ieškovas S. Ž. 2011-11-19 buvo pašalintas iš klubo narių. Tai galima spręsti tik iš ieškovo2012-01-25 ieškinio (b.l.3-5) ir atsakovo atsiliepimo į ieškinį, bet dokumentų patvirtinančių ieškovo 2011-11-19 d. pašalinimą iš klubo narių, nėra. Šio įrodymo negavo ir ieškovo atstovė (b.l.18). Iš 2012-02-24 d. „Rudesos“ medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo protokolo, (b.l.35-37), matyti, jog svarstant pirmą darbotvarkės klausimą ieškovas S. Ž. ir jo atstovė advokatė R.Žiautienė susirinkimo nariu nutarimu buvo išprašyti iš salės ir klausimas dėl Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo, įvykusio 2011-11-19, priimtų sprendimų atšaukimo buvo nagrinėjamas jiems nedalyvaujant. Protokole nurodyta „ Svarstyta: 1. Rudesos medžiotojų klubo susirinkimo, įvykusio 2011-11-19 priimtų sprendimų atšaukimas. Z. K. informavo, kad dėl Molėtų rajono laikraščio „Vilnis“ kaltės įvyko procedūrinis pažeidimas, t.y. laikraštis neva dėl vietos stokos atspausdino skelbimą apie susirinkimo sušaukimą vėliau nei buvo užsakyta ir sutrumpino jo turinį, todėl reikalinga priimtus nutarimus atšaukti ir svarstyti iš naujo. Už 2011-11-19 vykusio susirinkimo nutarimų atšaukimą balsavo 33 nariai, vienas –prieš“ (b.l.35). Iš šio cituoto protokolo apskritai neaišku, kokie gi klausimai buvo svarstyti ir atšaukti. Antruoju šio protokolo punktu buvo svarstomas Klubo valdybos siūlymas dėl klubo nario S. Ž. pašalinimo iš klubo narių. Protokole nurodyta, jog „Svarstant šį klausimą, buvo pakviestas S. Ž.. Dalyvavo ir jam atstovaujanti advokatė. Susirinkimas pasiūlė patvirtinti dalyvių sąrašą iš naujo, įtraukiant ir S. Ž., tačiau pastarasis, pasitaręs su advokate, atsisakė susirinkimo dalyvio teisių. Valdybos pirmininkas Z. K. perskaitė valdybos teikimą, kuriame išdėstomos svarstomo įvykio aplinkybės, bei valdybos siūlymas pašalinti S. Ž. iš klubo už veiksmus nesuderinamus su medžiotojo etika. Klubo nariai uždavė S. Ž. klausimus, susijusius su sumedžioto gyvūno nuslėpimo aplinkybėmis, bei veiksmais sekusiais po to, kai šis faktas buvo nustatytas. S. Ž. neatsakinėjo į klausimus konkrečiai- jis tik perskaitė Utenos RAD pranešimą kuriame konstatuoja, kad jis, nepranešdamas apie sumedžiotą šerno patelę, pažeidė Lietuvos Respublikos medžioklės taisyklių reikalavimus. Dar S. Ž. pareiškė, jog nežinojo, kas medžioja tą dieną nors, išrašant medžioklės lapą dalyvavo kartu su kitais jame įrašytais asmenimis. Į klausimą kodėl spaudoje, duodamas interviu, pavadino klubą „brakonierių klubu“ taip pat neatsakė. Susirinkimas nusprendė vykdyti slaptą balsavimą dėl S. Ž. pašalinimo dėl medžiotojo etikos ir klubo vidaus taisyklių pažeidimų ar dėl jo palikimo klube. Balsavimas įvyko ir balsų skaičiavimo komisiją į kurios sudėtį vienbalsiai buvo išrinkti M. L., G. R. ir A. B. pranešė, kad 23 klubo nariai balsavo už S. Ž. pašalinimą iš klubo, 11 narių balsavo už tai, kad S. Ž. būtų paliktas klube. Susirinkimas patvirtino balsavimo rezultatus- S. Ž. pašalintas iš klubo“. Iš minėto protokolo matyti, jog S. Ž. iš klubo narių buvo pašalintas neprisilaikant LAT suformuotos teismo praktikos. S. Ž. iš anksto ir aiškiai nebuvo suformuluoti pašalinimo pagrindai ir nebuvo sudarytos sąlygos pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją. Balsavimas vyko iš esmės jam nepasirengus. nebuvo suteiktas protingas terminas S. Ž. ir kitiems nariams pasirengti šio klausimo nagrinėjimui. Atsakovas neįrodė kad S. Ž. pašalinimo procedūra nebuvo pažeista. Iš analizuojamo 2012-02-24 protokolo matyti, jog S. Ž. pašalinimas vyko spontaniškai, teikimas dėl klubo nario S. Ž. veiksmų ir elgesio apsvarstymo buvo perskaitytas ir iš karto svarstomas. S. Ž. šis teikimas nebuvo įteiktas prieš posėdį, nustatant protingą terminą pasirengti gynybai. Apskritai šis teikimas atsirado tik 2012-08-14 d. parengiamojo teismo posėdžio metu. Pasak atsakovo susirinkimo metu klubo vadovas pasiūlė jį išmesti iš klubo. Liudytojas S. B., susirinkimo atstovas, kuris pasirašė 2012-02-24 susirinkimo protokolą, paaiškino: „Man atrodo , kad nebuvo tokio teikimo. Buvo įvairūs ginčai“ (b.l.92). Liudytojas S. B. paaiškino: „Aš tokio teikimo nemačiau ir neskaičiau“ (b.l.93). Liudytojas D. V. paaiškino : „Teikimas buvo parašytas ir skaitytas susirinkime“ (b.l.117 ). Liudytojas V. L.: „Per visuotinį susirinkimą nepamenu teikimo. Buvom tik nutarę“ (b.l. 118 ). Liudytojas A. P. paaiškino: „Nežinau ar S. Ž. buvo įteiktas teikimas, aš nemačiau“ (b.l.119). Liudytojas D. K. paaiškino: „Nežinau ar įteiktas teikimas buvo“ (b.l.119). Taigi, iš liudytojų paaiškinimų matyti, jog S. Ž. pašalinimo iš klubo narių klausimas buvo svarstomas neįteikiant jam teikimo ir šio teikimo nesvarstant susirinkime. Liudytojo D. V. parodymus teismas vertina kritiškai, nes daro išvadą, jog šis liudytojas yra suinteresuotas ir teismui teikė neteisingus parodymus. Vertinant visuotinio susirinkimo, įvykusio 2012-02-24 d., eigą, teismas daro išvadą, jog ieškovo pašalinant S. Ž. iš „Rudesos“ medžiotojų klubo buvo pažeista procedūra. Jam nebuvo suteita pakankamai laiko pasiruošti gynybai, joks teikimas susirinkimo metu nebuvo skaitomas. Todėl ir klubo nariai negalėjo tinkamai ir adekvačiai įvertinti S. Ž. veiksmus, o nubalsavo tik vedami emocijų.

4Ieškovas S. Ž. buvo pašalintas iš „Rudesos“ medžiotojų klubo už veiksmus nesuderinamus su medžiotojo etika. Šie veiksmai buvo konstatuoti 2011-11-28 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.AM 042900. Pareigūno konstatuota, jog S. Ž. 2011-10-15 d. 7 val. Molėtų rajone, „Rudesos“ medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete medžiojo pagal medžioklės lapą Nr.438120 tykojant. S. Ž. medžioklės metu sumedžiojo suaugusią šerno patelę. Sumedžiotą šerno patelę S. Ž. kartu su medžiotojo S. B. atsivežė į jam priklausančią sodybą, esančią „Rudesos“ MK medžioklės plotų vienete. S. Ž. prieš pradedamas jo sumedžioto šerno apdorojimą apie sumedžiotą gyvūną medžioklės vadovo neinformavo. 2011-10-16 medžioklės vadovui Z. K. išsiaiškinus apie S. Ž. sumedžiotą suaugusią šerno patelę, jo nurodymu šio gyvūno skerdiena apie 19 val. buvo pristatyta į „Rudesos“ MK medžiotojų namelį ir sekančią dieną išdalinta šio klubo medžiotojams. S. Ž. veiką pareigūnas kvalifikavo pagal LR ATPK 85 str. 5 d. ir nubaudė 100 Lt bauda (b.l.70). Šis nutarimas yra įsiteisėjęs. Nutarime nurodyta, jog S. Ž. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 21 p., 23 p. Šiuose punktuose nurodyta: 21 p. Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lapo antroje pusėje turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje. Medžioklei pasibaigus, prieš išvykstant iš medžioklės lape nurodytų medžioklės plotų, medžioklės lape nurodoma, kiek ir kokių gyvūnų sumedžiota, surašomi panaudotų licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti numeriai. Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.

523 p. Už teisingą medžioklės lapo pirmos pusės užpildymą pagal Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 19 punkto reikalavimus atsako medžioklės lapą išduodantis asmuo, už antros pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 punkto reikalavimus – medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Už teisingą licencijos medžiojamajam gyvūnui sumedžioti užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 22 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas (arba individualiai medžiojantis medžiotojas) ir medžiojamąjį gyvūną sumedžiojęs medžiotojas. Taigi, S. Ž. Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno buvo nubaustas už tai, jog neinformavo medžioklės vadovo apie sumedžiotą šerno patelę. Todėl atsakovo teiginys, jog S. Ž. brakonieriavo, nepagrįstas. Brakonieriavimas- tai yra neteisėta medžioklė, ir Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 58 p. nurodyta kada su medžiokle susijusi veikla yra draudžiama. Šis sąrašas yra baigtas ir 21 bei 23 punktų pažeidimai nelaikomi neteisėta medžiokle. Taip pat S. Ž. padaryta veika nėra priskirtina prie šiurkščių Medžioklės LR teritorijoje taisyklių pažeidimų kaip tai nurodyta Medžioklės taisyklių 74 p. Beje Utenos RAAD pareigūnas A. V. nurodė, jog S. Ž. veika nėra šiurkštus pažeidimas It tai įvertinus jis S. Ž. bei Z. K. paskyrė žemiausias nuobaudas (b.l.93). Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Utenos Regiono aplinkos apsaugos Departamento 2011-11-30 rašte Nr. (9.30)-s-1637 nurodyta, jog S. Ž. dėl Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 21 ir 23 punktų pažeidimo pagal LR ATPK 85 str. 5 d. ir Z. K. dėl Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 21, 24.2, 24.6,24.10, 70 punktų pažeidimo pagal LR ATPK 85 str. 1 d. nubausti piniginėmis baudomis, kurias sumokėjo geranoriškai (b.l.17). S. Ž. nubaustas už teisėtai sumedžiotos šerno patelės nepranešimą medžioklės vadovui ir šio fakto neįtraukimo į medžioklės lapą. Z. K. kaip medžioklės vadovas nubaustas už šio fakto nuslėpimą. Abu pasak pareigūno A. V. nubausti minimaliomis baudomis. Ieškovas S. Ž. ir klubo vadovas Z. K. praktiškai buvo nubausti už tą patų pažeidimą. S. Ž. nepranešė vadovui apie sumedžiotą šerno patelę ir neįtraukė į medžioklės lapą, o Z. K. šį faktą nuslėpė ir nepranešė Utenos RAAD. Rudesos medžiotojų klubo vidaus taisyklėse bei klubo įstatų 3.18 p. numatyta, jog klubo narys šalinamas, jeigu jis šiurkščiai pažeidė galiojančias Medžioklės LR teritorijoje taisyklies (b.l.10,98). Kaip jau buvo minėta Medžioklės taisyklių 74 p. nurodyta kada pažeidimai laikomi šiurkščiais Medžioklės taisyklių pažeidimais. Tai:

674. Šiurkščiais Medžioklės LR teritorijoje taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai:

774.1. medžioja asmenys, neturintys teisės medžioti, arba medžiojama neturint galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą, jei medžiojama su šaunamuoju ginklu;

874.2. neteisėtai medžiojama teritorijose, kuriose medžioti draudžiama;

974.3. neteisėtai medžiojama medžioklės plotuose, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete arba, sumedžiojus gyvūną, kuriam sumedžioti reikia licencijos, ši licencija nepildoma, medžiojama be medžioklės lapo arba su negaliojančiu medžioklės lapu;

1074.4. medžiojami žvėrys ir paukščiai, kurie nepriskirti medžiojamiesiems, arba medžiojami gyvūnai uždraustu juos medžioti laiku, medžiojami gyvūnai, kurių medžiojimas yra licencijuojamas, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti arba medžiojami gyvūnai, kuriems nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, neturint nustatyti tvarka išduoto leidimo juos medžioti;

1174.5. medžiojama draudžiamais ar tuo metu draudžiamais būdais, priemonėmis ar įrankiais;

1274.6. medžioja neblaivūs asmenys (0,4 promilės ir daugiau) ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Nei viena iš 74 p. nurodytų veikų S. Ž. nebuvo padaryta. Todėl S. Ž. veiksmai „Rudesos“ medžiotojų klubo vidaus taisyklių bei klubo įstatų 3.18 p. prasme negali sąlygoti jo šalinimo iš klubo narių, nes jo padarytas pažeidimas nėra šiurkštus. Molėtų rajono „Rudesos“ medžiotojų klubo įstatų 3,17 p. nurodyta, jog klubo nariams, pažeidusiems norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius medžioklę, nevykdantiems šių įstatų reikalavimų, piktnaudžiaujantiems savo teisėmis, nesilaikantiems klubo nario elgesio Etikos kodekso, nemokantiems nario mokesčio, taip pat už klubą diskredituojančią veiklą ar neveikimą taikomos drausminio poveikio priemonės: pastaba, įspėjimas, pašalinimas iš klubo (b.l.10). S. Ž. ankščiau nėra baustas už Medžioklės LR teritorijoje taisyklių pažeidimą. Todėl už Medžioklės LR teritorijoje taisyklių pažeidimą, kurie nepriskiriami prie šiurkščių, pašalinimas iš klubo narių yra neadekvatus jo padarytos veikos sunkumui. Be to atkreiptinas dėmesys, jog S. Ž. ir klubo vadovas Z. K. buvo nubausti administracinėmis nuobaudomis už Medžioklės taisyklių pažeidimą, tačiau pats klubo vadovas Z. K. nebuvo svarstomas klubo visuotiniame susirinkime, bet iniciavo S. Ž. pašalinimą iš klubo narių. Tokia situacija negalima ir prieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Be to atkreiptinas dėmesys, jog S. Ž. pažeidė du Medžioklės LR teritorijoje taisyklių punktų pažeidimus, o Z. K. pažeidė penkis minėtų taisyklių punktus, tame tarpe ir 21 p., kurį pažeidė ir ieškovas (b.l.17). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str.1 d. nurodyta, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybėms institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. 2 d. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Z. K. būdamas pats pažeidėjas dėl penkių Medžioklės LR teritorijoje taisyklių punktų pažeidimų, pasiūlė susirinkimui pašalinti iš klubo narių asmenį, kuris padarė pažeidė du Medžioklės LR teritorijoje taisyklių punktus. Akivaizdu, jog Z. K. pats privilegijuodamas save dėl kažkokių įsitikinimų ir pažiūrų diskriminavo S. Ž. ir reikalavo jį pašalinti iš klubo narių už mažesnės apimties Medžioklės LR teritorijoje taisyklių punktų pažeidimus. „Rudesos“ medžiotojų klubo 2012 m. vasario 24 d. visuotinio susirinkimo sprendimas pašalinti S. Ž. iš klubo narių pripažintinas neteisėtu ir naikintinas. Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovo „Rudesos“ medžiotojų klubo ieškovo naudai priteistinas jo sumokėtas žyminis mokestis – 142,50 Lt (b.l.6), ir 1500 Lt už advokatės atstovavimą šioje civilinėje byloje (b.l.83). Sutinkamai su LR CPK 96 str. iš atsakovo „Rudesos“ medžiotojų klubo į valstybės biudžetą priteisiama 31,79 litų teismo turėtų pašto išlaidų.. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 3 str., 185 str., 269, 270 str.,

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai. „Rudesos“ medžiotojų klubo 2012 m. vasario 24 d. visuotinio susirinkimo sprendimą pašalinti S. Ž. iš klubo narių pripažinti neteisėtu ir panaikinti. Priteisti iš atsakovo „Rudesos“ medžiotojų klubo ieškovui S. Ž. 1642,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovo „Rudesos“ medžiotojų klubo 31,79 Lt į valstybės pajamas teismo turėtų pašto išlaidų. Pinigus sumokėti į VMĮ sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660. Pinigų sumokėjimo kvitą pateikti į teismo raštinę. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai