Byla e2-2591-658/2017
Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maniga“ ieškinį atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės procesinių dokumentų esmė

4

  1. Ieškovė UAB „Maniga“ kreipėsi į teismą ieškiniu (CBP-31896) prašydama: 1) pripažinti sprendimus neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą dėl ieškovės 2017 m. rugpjūčio 2 d. pateiktos pretenzijos neteisėto atmetimo; 2) pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos sprendimus susijusius su ieškovo pasiūlymo vertinimu ir juos panaikinti; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
  2. Ieškinyje nurodė, jog atsakovė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Apšvietimo tinklų įrengimo Kauno g., Vandžiogaloje, Kauno r. darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 187321. Ieškovė teigia, jog perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų ir VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje įtvirtintos pareigos parengti tinkamas, aiškias ir nedviprasmiškas Pirkimo sąlygas, dėl ko remdamasi netinkamai parengtų Pirkimo sąlygų nuostatomis, priėmė sprendimą pašalinti ieškovę iš pirkimo procedūrų. Perkančioji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą, nes ji neužpildė pasiūlymo tinkamai, nors ieškovė į bendrą pasiūlymo kainą įtraukė perkamus papildomus darbus, o pasiūlymo forma šių darbų papildomai neišskyrė. Perkančioji organizacija neteisėtai prašė paaiškinti informaciją, kurią ieškovė buvo įtraukusi į savo pasiūlymą, ir 2017 m. liepos 12 d. priėmė neteisėtą sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą jai jo nepaaiškinus, nes ieškovė 2017 m. birželio 21 d. pranešimu CVP IS priemonėmis visą prašomą informaciją jau buvo paaiškinusi. Perkančioji organizacija visiškai nevertino ieškovės pateiktų argumentų dėl jos pateiktos pretenzijos, o 2017 m. liepos 25 d. pretenzijos atmetimo atsakymas nebuvo išsamus, nebuvo pateikti ir paaiškinti jokie pretenzijos atmetimo motyvai. Be to, perkančioji organizacija ieškovės prašymą pagal VPĮ 41 straipsnio 2 dalies 3 punktą paaiškinti pretenzijos atmetimo motyvus laikė pretenzija ir tokiu būdu suvaržė ieškovės teises į veiksmingą teisinę gynybą, nes jai nebuvo pateikti jokie pretenzijos netenkinimą pagrindžiantys argumentai. 2017 m. rugpjūčio 9 d. perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo buvo atmesta antra pretenzija, įrodo, kad nesant jokių teisinių pagrindų (ieškovė yra mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas, jos kvalifikacija buvo pripažinta tinkama) yra siekiama neteisėtai pašalinti ieškovę iš pirkimo. Net atmesdama ieškovės antrą pretenziją, perkančioji organizacija nepateikė detalių argumentų, kurių Pirkimo sąlygų nuostatų neatitinka ieškovės pasiūlymas. Perkančioji organizacija ne tik, kad neprisiima atsakomybės dėl parengtų Pirkimo sąlygų dviprasmiškumo ir prieštaringumo, tačiau neskaidri pasiūlymo vertinimo procedūra bei nenoras pagrįsti savo priimtų sprendimų, formalus atsakymų į užduotus klausimus pateikimas ir jokių pretenzijos atmetimo motyvų nepateikimas, įrodo, kad perkančioji organizacija riboja ieškovės teises ginti savo teises ir lemia tiekėjų veiksmingos teisinės gynybos principo pažeidimą.
  3. Dublike (DOK-33836) ieškovė papildomai nurodė, jog perkančioji organizacija, iš anksto visiems potencialiems tiekėjams tinkamai neparengusi Pirkimo sąlygų, vėlesnėse pirkimo stadijose, įskaitant tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadiją, neturi teisinio pagrindo reikalauti, kad šių sąlygų prieštaravimus ištaisytų patys tiekėjai, nes Pirkimo sąlygas patikslinti bei papildyti pasiūlymo formą turi pati perkančioji organizacija, o ne tiekėjai. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija turi prisiimti netikslių, neaiškių Konkurso sąlygų riziką, o Konkurso sąlygų reikalavimai turi būti aiškinami taip, kaip juos suprato rūpestingas ir atidus tiekėjas. Perkančiosios organizacijos argumentai dėl kainodaros taisyklių nuostatų, minėtu atveju yra neaktualūs ir nėra ginčo objekto sudedamoji dalis, nes ieškovė dar 2017 m. birželio 21 d. atsakydama į perkančiosios organizacijos paklausimą nurodė, kad visi pirkimo objektą papildantys ir paaiškėję nauji (papildomi) darbai į jos pasiūlymo kainą buvo įtraukti. Kadangi perkančioji organizacija pateikto žiniaraščio nepatikslino taip, kad jis neprieštarautų Pirkimo sąlygų 5.4.2 punktui, ieškovė negalėjo jo trūkumų ištaisyti juos „prirašant“, nes tai pažeistų VPĮ 27 straipsnio 2 dalį. Be to, skurdus ir neišsamus sprendimo atmesti ieškovės pirmą pretenziją turinys lėmė ieškovės sprendimą pateikti paklausimą dėl jos pretenzijos netenkinimo motyvų. Tačiau perkančioji organizacija nepateikė jokių duomenų dėl reikalautų prašymų, o rašto turinį įvertino kaip teikiamą pretenziją, nors tai nėra pretenzija. Teikdama antrą pretenziją ieškovė išsamiai paaiškino esminius pretenzijos pateikimo materialinės ir procesinės teisės skirtumus. Tačiau perkančioji organizacija nei viename ikiteisminiame ginčų etape nesiekė savo sprendimus padaryti aiškesnius, užtikrinti skaidrią viešojo pirkimo procedūrą ir pateikti visus ieškovės reikalautus motyvus dėl jos pasiūlymo. Visi perkančiosios organizacijos pateikti atsakymai į paklausimus pažeidė informatyvumo ir tinkamumo pareigą, skaidrumo principą. Be to, ieškovė skundžia perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą, o ne 2017 m. liepos 28 d. sprendimą, todėl ieškovė ieškinį pareiškė nepraleidusi termino, nes paskutinė diena pareikšti ieškiniui buvo 2017 m. rugpjūčio 24 d.
 1. Atsakovo procesinių dokumentų esmė
  1. Atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą (DOK-33194), kuriuo prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, jog teikdama pasiūlymą ieškovė nesivadovavo pirkimo dokumentų 5.4.2. punktu, neatsižvelgė į perkančiosios organizacijos konkurso metu pateiktą papildomą informaciją, t. y. lokalinėje sąmatoje neįkainojo konkurso metu paaiškėjusių patikslintų darbų pozicijų, o paprašyta nepaaiškino savo pasiūlymo. Tai, kad būtų buvusi sudaryta fiksuotos kainos sutartis nepanaikino pirkimo dokumentuose nurodytos pareigos. Fiksuotos kainos sutartis taip pat nereiškė, kad perkančiajai organizacijai nebuvo privalu išsiaiškinti, už kokią kainą ieškovė siūlė atlikti konkurso metu patikslintas darbų pozicijas. Todėl perkančiajai organizacijai nusprendus priimti tokio pobūdžio paaiškinimą, ji pati būtų nesivadovavusi savo pirkimo dokumentų nuostatomis, pažeidusi kitų tiekėjų lygiateisiškumo principą, kiltų abejonių ir dėl konkurso skaidrumo. Be to, darbai perkami pagal parengtą techninį projektą, ne pagal veiklų sąrašą, o tiekėjams pateikti darbų kiekių žiniaraščiai, todėl jie turėjo įvertinti visas galimas išlaidas. Tiekėjai privalėjo pateikti užpildytas lokalines sąmatas, atsižvelgdami ne tik į tuos žiniaraščius, kurie buvo pateikti paskelbus pirkimą, bet ir vėlesnius sekusius perkančiosios organizacijos paaiškinimus, patikslinimus, papildomai pateiktus žiniaraščius. Nėra svarbu, kurioje sąmatos vietoje būtų atsiradę naujai paaiškėjusių darbų pozicijos – tai tėra formos klausimas. Svarbiausia, kad šios pozicijos turėjo būti įrašytos lokalinėje sąmatoje ir jų įkainiai būtų žinomi. Be to, ir iš papildomo žiniaraščio 1.5. „Bendrieji projekto rodikliai“ formos galima suprasti, kad privalu įsivertinti išlaidas ir pateikti kainas. Taip pat ieškovės ir perkančiosios organizacijos susirašinėjimas įrodo, kad savo paaiškinimo iki nustatyto termino ieškovė nepateikė. Perkančioji organizacija atsakymuose į pretenzijas ir rašte dėl pasiūlymo vertinimo, aiškiai ir išsamiai nurodė ir faktinį, ir teisinį ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindą. Ieškovei lokalinėse sąmatose neįvertinus lėšų, reikalingų konkurso metu paaiškėjusiems naujoms darbų pozicijoms atlikti, o iki nustatyto termino ir nepaaiškinus pasiūlymo, perkančioji organizacija teisėtai jį atmetė. Be to, ieškovei nei dėl pirkimo dokumentų, nei dėl pateiktų kitų perkančiosios organizacijos paaiškinimų, patikslinimų klausimų nekilo. Ieškovė neprašė paaiškinti ir pirkimo dokumentų 5.4.2. punkto, nurodančio, kad lokalinės sąmatos pildomos pagal darbų kiekių žiniaraščius. Jei ieškovė nesuprato papildomai pirkime pateikiamų dokumentų (paaiškinimų, patikslinimų) teisinės reikšmės, ne perkančiajai organizacijai, o ieškovei turi tekti neigiami netinkamo suvokimo padariniai.
  2. Pažymėtina, kad ieškovė šiame pirkime nėra pateikusi kvalifikacinius duomenis patvirtinančių dokumentų, todėl kol jie nėra pateikti ir perkančiosios organizacijos įvertinti, galima tik spėlioti, ar ieškovė juos atitinka. Neįvykdžius visų pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų procedūrų, ieškovė jokio teisinio pagrindo reikalauti teismo įpareigoti atsakovę sudaryti su ieškove sutartį, neturi. Be to, skaičiuojant terminą nuo 2017 m. liepos 28 d. perkančiosios organizacijos pranešimo tiekėjui, terminas ieškiniui pateikti suėjo 2017 m. rugpjūčio 14 d., todėl atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškovė yra praleidusi terminą ieškiniui pateikti.
  3. Triplike (DOK-34954) atsakovė papildomai nurodė, jog esant 2017 m. gegužės 29 d. patikslinimams, konkurse dalyvaujantys tiekėjai įgijo pareigą į konkrečią savo sudaromą lokalinę sąmatą įtraukti Kitas išlaidas. Toks Konkurso sąlygų patikslinimas negalėjo sukelti jokių klaidingo Konkurso sąlygų interpretavimo galimybių, nes pakankamai protingas ir atidus asmuo turėjo suprasti, jog papildomai reikalingi atlikti darbai reikalauja numatyti ir atitinkamo dydžio išlaidas, būtinas jų atlikimui. Atkreiptinas dėmesys, jog perkančiosios organizacijos pranešime ieškovei pateikiamas visiškai konkretus paklausimas, kuris nesukūrė tiekėjui pareigos papildyti Konkurso sąlygų naujomis eilutėmis ar punktais. Įvertinus tai, kad lokalinė sąmata turi atspindėti pateikto pasiūlymo pagrindimą, Papildomi darbai turėjo būti pridedami prie kitų sąmatos darbų konkrečiose sąmatos eilutėse, o perkančioji organizacija esant nurodytai situacijai turėjo teisėtą interesą išsiaiškinti sąmatos sandarą ir dėl to kreiptis į tiekėjus. Jei ieškovė tikrai būtų įtraukusi Papildomus darbus į bendrą pasiūlymo kainą, tai ji visiškai nesudėtingai galėjo paaiškinti, kurioje būtent sąmatos eilutėje tokie darbai atsispindėtų, tačiau ieškovei nepateikus paaiškinimo, perkančiajai organizacijai liko vienintelė galimybė ieškovės pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentams keliamų reikalavimų. Be to, perkančiosios organizacijos prašymai pateikti paaiškinimus buvo siejami su neįprastai maža kaina. Nors neįprastai mažos kainos pagrindimas buvo pripažintas tinkamu, tačiau perkančioji organizacija siekė įsitikinti ar visi darbai buvo įtraukti į sąmatą, bei įvertinti atskirų darbų kainas. Todėl sistemiškai vertinant Konkurso sąlygose numatytą perkančiosios organizacijos pareigą įsitikinti kainos pagrįstumu ir imperatyvią prievolę atmesti pasiūlymą, jei tiekėjas kainos nepagrindžia (Konkurso 9.6. punktas), ieškovė neturėjo teisės atsisakyti teikti paaiškinimų, o jų nepateikus – negalėjo toliau dalyvauti konkurse. Perkančiajai organizacijai yra svarbu žinoti ir iš tiekėjų pasiūlymo nustatyti atskirų darbų kainas (įkainius) (ypatingai kai tai susiję su rangos darbais), kadangi perkančiajai organizacijai atsisakius tam tikrų darbų viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, tokiu atveju nebūtų sunku apskaičiuoti darbų, kurių atsisakoma vertę ir taip sumažinti bendrą viešojo pirkimo sutarties kainą. Už pirkimui skirtų lėšų naudojimą tiesiogiai atsako perkančioji organizacija, todėl ji turi teisę ir pareigą įsitikinti, kad už pirkimo kainą bus atliekami būtent tie suderinti darbai, dėl kurių vykdomas konkursas.

5Ieškinys atmestinas.

 1. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės
  1. 2017 m. gegužės 19 d. atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė skelbimą apie „Apšvietimo tinklų įrengimo Kauno g., Vandžiogaloje, Kauno r. darbų pirkimas“ pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu (suteiktas pirkimo Nr. 187321) (skelbimo tekstas žr. adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=344241&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp).
  2. 2017 m. gegužės 29 d. perkančioji organizacija pranešimais Nr. 5253217 ir Nr. 5256062 (atsiliepimo priedai Nr. 1 ir Nr. 2) CVP IS priemonėmis pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus, pridėjo su šiais klausimais susijusi darbų kiekių žiniaraštį „1.5 Bendrieji projekto rodikliai“ ir patikslino kitą darbų kiekių žiniaraštį.
  3. 2017 m. gegužės 30 d. perkančioji organizacija pranešimu Nr. 5261095 (atsiliepimo priedas Nr. 3) CVP IS priemonėmis patikslino pirkimo dokumentų 5.4. punkto 5.4.2. papunktį: vietoj žodžių „užpildytos lokalinės sąmatos, pateiktos konkurso sąlygų priede Nr. 3“ įrašė žodžius „užpildytos lokalinės sąmatos, pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį konkurso sąlygų priede Nr. 3“.
  4. 2017 m. birželio 1 d. buvo atplėšti vokai su pasiūlymais.
  5. Perkančioji organizacija 2017 m. birželio 16 d. pranešimu Nr. 5321057 (ieškinio priedas Nr. 6, atsiliepimo priedas Nr. 4) CVP IS priemonėmis kreipėsi į ieškovę prašydama iki 2017 m. birželio 22 d. pateikti paaiškinimą, ar ieškovė savo pasiūlyme įvertino pozicijas dėl kontrolinės geodezinės išpildomosios nuotraukos, topografinio trasų nužymėjimo, TEO iškvietimo, leidimo kasimo darbams, leidimo kirsti kelius išlaidų, kadangi ieškovės su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose šios pozicijos nenurodytos.
  6. Ieškovė 2017 m. birželio 21 d. pranešimu Nr. 5335559 (ieškinio priedas Nr. 7, atsiliepimo priedas Nr. 5) CVP IS priemonėmis nurodė, kadangi bus sudaroma fiksuotos kainos sutartis ieškovė įsivertino visas nurodytas pozicijas (kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka, topografinis trasų nužymėjimas, TEO iškvietimo išlaidos, leidimas kasimo darbams, leidimas kirsti kelius) ir su jomis susijusias išlaidas.
  7. Perkančioji organizacija 2017 m. liepos 4 d. pranešimu Nr. 531799 (ieškinio priedas Nr. 8, atsiliepimo priedas Nr. 6) CVP IS priemonėmis dar kartą kreipėsi į ieškovę prašydama iki 2017 m. liepos 7 d. pateikti paaiškinimą, kokiose lokalinės sąmatos eilutėse yra įvertinti kontrolinės geodezinės išpildomosios nuotraukos, topografinio trasų nužymėjimo, TEO iškvietimo, leidimo kasti ir leidimo kirsti kelius darbai.
  8. Ieškovė nurodo, kad 2017 m. liepos 5 d. teikė paaiškinimą Nr. 170705/01 (ieškinio priedas Nr. 9), kuriame aiškino, kad įvertinus perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 2017 m. gegužės 29 d. išaiškinimą ir tai, kad pagal pirkimo sąlygų 13.12 punktą taikoma fiksuotos kainos kainodara, ieškovė į savo pasiūlymų bendrą kainą įskaičiavo perkančiosios organizacijos prašomus paaiškinti kaštus, šių darbų papildomai nedetalizuodama pateiktoje lokalinėje sąmatoje, nes tokių pozicijų perkančioji organizacija nebuvo nurodžiusi.
  9. Atsakovė 2017 m. liepos 12 d. pranešimu Nr. 5389342 (ieškinio priedas Nr. 10, atsiliepimo priedas Nr. 7) CVP IS priemonėmis informavo ieškovę apie Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. liepos 12 d. sprendimą atmesti UAB „Maniga“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, t. y. iki nustatyto termino CVP IS priemonėmis nepateikus pasiūlymo paaiškinimų kokiose lokalinės sąmatos eilutėse yra įvertinti kontrolinės geodezinės išpildomosios nuotraukos, topografinio trasų nužymėjimo, TEO iškvietimo, leidimo kasimo darbų, leidimo kirsti kelius darbai.
  10. Ieškovė 2017 m. liepos 12 d. CVP IS priemonėmis pateikė pranešimą Nr. 5389678 (ieškinio priedas Nr. 11, atsiliepimo priedas Nr. 8), kuriame paaiškino, kad UAB „Maniga“ 2017 m. liepos 5 d. pateikė perkančiajai organizacijai atsakymą į 2017 m. liepos 4 d. paklausimą. Taip pat nurodė, kad CVP IS sistemoje failą pavyko įkelti tik iš trečio karto, todėl dėl CVP IS sutrikimų perkančioji organizacija galėjo negauti atsakymo.
  11. Atsakovė 2017 m. liepos 14 d. pranešimu Nr. 5398327 (ieškinio priedas Nr. 12) CVP IS priemonėmis nurodė, kad ieškovė CVP IS priemonėmis neišsiuntė dokumentų (jie yra juodraščių aplanke) ir savo pasiūlymo paaiškinimo iki nustatyto termino nepaaiškino (dokumentai pateikti 2017 m. liepos 12 d., t. y. pasibaigus jų pateikimo terminui). Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų 5.15 punkto nuostatomis, nutarė atmesti tiekėjo prašymą priimti pavėluotai pateiktą pasiūlymo paaiškinimą, nes Komisija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
  12. Ieškovė 2017 m. liepos 19 d. pateikė pretenziją (ieškinio priedas Nr. 13) prašydama: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. liepos 12 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą; 2) grįžti į pasiūlymo vertinimo procedūras ir ieškovės pasiūlymą pripažinti laimėjusiu, ir sudaryti su ja viešojo pirkimo sutartį. Nurodė, jog teikdama pasiūlymą, įvertino tai, kad sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara ir tai, kad pateiktoje pasiūlymo formoje ir pateiktą pasiūlymą detalizuojančioje lokalinėje sąmatoje pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį, Papildomi darbai nebuvo išskirti, tačiau pagal 2017 m. gegužės 29 d. pateiktą pirkimo sąlygų paaiškinimą nurodyta, kad šie kaštai turi būti įskaičiuoti į bendrą kainą. Todėl užpildė pasiūlymo formą ir ją detalizuojančią lokalinę sąmatą pagal darbų kiekių žiniaraščius, o ginčijamus Papildomus darbus įskaičiavo į bendrą pasiūlymo kainą. Ieškovė perkančiajai organizacijai jau buvo pateikusi savo pasiūlymo paaiškinimą 2017 m. birželio 21 d. pranešimu CVP IS priemonėmis Nr. 5335559. Ieškovė teikdama pakartotinį paaiškinimą 2017 m. liepos 5 d. ir 2017 m. liepos 12 d. tik patikslino jau anksčiau perkančiajai organizacijai paaiškintą informaciją, pateikdama esamos situacijos teisinį vertinimą. Atsakovė ieškovės tinkamai neinformavo apie pasiūlymo atmetimo priežastis ir atmetimo pagrindo tinkamai nepagrindė.
  13. Atsakovė 2017 m. liepos 25 d. raštu (ieškinio priedas Nr. 14, atsiliepimo priedas Nr. 11) ieškovės pretenziją atmetė. Atsakovė nurodė, kad pasiūlymas atmestas vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, konkurso sąlygų 9.8.4 punkto nuostatomis, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kadangi dalyvis per Komisijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo, kaip imperatyviai nustatyta VPĮ. Iš atsakovės 2017 m. liepos 12 d. pranešimu Nr. 5389678 CVP IS priemonėmis atsiųstos ekrano nuotraukos (print screen) matyti, kad dokumentai yra juodraščių aplanke, jie nebuvo išsiųsti dėl dalyvio neatidumo arba CVP IS sutrikimo, todėl atsakovė turėjo įsitikinti, kad Komisija pasiūlymo paaiškinimo CVP IS priemonėmis iki nustatyto termino negavo. Vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, Komisija, norėdama įsitikinti, kad UAB,,Maniga“ savo pasiūlyme įvertino visus darbus, taip pat, kad vykdant sutartį nekils neaiškumų ir bus atlikti visi pirkimo dokumentuose ir pirkimo dokumentų prieduose bei paaiškinimuose nustatyti darbai, pakartotinai paprašė dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus, nurodant konkrečiai kokiose lokalinės sąmatos eilutėse jie įsivertino anksčiau nurodytus darbus. UAB ,,Maniga“ iki nustatyto termino paaiškinimo nepateikus, Komisija vadovaudamasi VPĮ ir pirkimo sąlygų nuostatomis tęsė pasiūlymų vertinimo procedūrą ir atmetė pasiūlymą.
  14. Ieškovė 2017 m. liepos 26 d. raštu Nr. 07-26/01 (ieškinio priedas Nr. 15) prašė atsakovės pateikti jos pasiūlymo atmetimo pagrindą ir motyvus, nes atsakovė ieškovės tinkamai neinformavo apie jos pasiūlymo atmetimo priežastis ir atmetimo pagrindo tinkamai nepagrindė, o 2017 m. liepos 25 d. atsakyme į 2017 m. liepos 19 d. pretenziją šie atmetimo motyvai nėra aiškiai išdėstyti.
  15. Atsakovė 2017 m. liepos 28 d. raštu (ieškinio priedas Nr. 16, atsiliepimo priedas Nr. 13) ieškovei dar kartą nurodė jos pasiūlymo atmetimo priežastis, t. y. ieškovė per Komisijos nurodytą terminą nepaaiškino savo pasiūlymo; ieškovė savo pasiūlyme pateiktose lokalinėse sąmatose nenurodė darbų (kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka, topografinis trasų nužymėjimas, TEO iškvietimo išlaidos, leidimas kasimo darbams, leidimas kirsti kelius), jų kiekių ir kainų.
  16. Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 2 d. pateikė pretenziją Nr. 1708/022 (ieškinio priedas Nr. 17), kuria prašė: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. liepos 12 d. sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą; 2) grįžti į pasiūlymo vertinimo procedūras, tiekėjo pasiūlymą pripažinti laimėjusiu ir sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį; 3) panaikinti 2017 m. liepos 28 d. sprendimą dėl tiekėjo 2017 m. birželio 26 d. pateikto paklausimo Nr. 07-26/01 kvalifikavimo kaip pretenzijos; 4) netenkinus prašymo panaikinti 2017 m. liepos 12 d. ir 2017 m. liepos 28 d. sprendimus, aiškiai nurodyti visas pasiūlymo neatitiktis. Nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai ieškovės 2017 m. liepos 26 d. raštą Nr. 07-26/01 laikė pretenzija, nes tai pagal VPĮ 41 straipsnį buvo prašymas išsamiai paaiškinti pretenzijos atmetimo motyvus, siekiant įsitikinti atsakovės priimtų sprendimų pagrįstumu. Be to, perkančioji organizacija elgėsi neteisėtai atmesdama ieškovės pasiūlymą, pateiktus paaiškinimus ir pretenzijas, nes darbų kiekių žiniaraščiuose ir lokalinėse sąmatose, kurios turėjo būti užpildytos pagal darbų kiekių žiniaraštį, nebuvo konkrečioje eilutėje išskirti papildomi darbai.
  17. Atsakovė 2017 m. rugpjūčio 9 d. raštu (ieškinio priedas Nr. 18, atsiliepimo priedas Nr. 12) nusprendė nenagrinėti ieškovės pretenzijos, nes ji pateikta pakartotinai tuo pačiu pagrindu. Nurodė, kad ieškovės pasiūkymo atmetimo priežastys ir pagrindai buvo išdėstyti 2017 m. liepos 21 d. ir 2017 m. liepos 28 d. pranešimuose.
  18. 2017 m. rugpjūčio 21 d. ieškovė per EPP pateikė teismui ieškinį, kuris 2017 m. rugpjūčio 23 d. rezoliucija priimtas ir tos pačios dienos nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti atsakovės Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomo pirkimo „Apšvietimo tinklų įrengimo Kauno g., Vandžiogaloje, Kauno r. darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 187321) procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta – stabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.
  19. Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų matyti, jog pagrindinis ginčas kilęs ar ieškovės pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir ar atsakovė įgyvendino jai nustatytą pareigą nurodyti ieškovės pasiūlymo atmetimo priežastis ir pagrindą. Taip pat keliamas procesinio pobūdžio klausimas dėl termino pateikti teismui ieškinį praleidimo. Dėl šių klausimų pasisakoma žemiau sprendime.
 1. Teisiniai argumentai ir išvados

6Dėl termino pateikti teismui ieškinį

  1. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškovė praleido terminą pateikti teismui ieškinį, t. y. terminą skaičiuojant nuo 2017 m. liepos 28 d. perkančiosios organizacijos pranešimo ieškovei, terminas ieškiniui paduoti baigėsi 2017 m. rugpjūčio 14 d.
  2. Pažymėtina, kad jei tiekėjas mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos perkančiosios organizacijos priimamais sprendimais ir tiekėjas siekia ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar sprendimus, atliktus iki pirkimo sutarties sudarymo, tiekėjas turi teisę perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis, Pirkimo sąlygų 12 skyrius). Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
  3. VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Tačiau kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad tiekėjas, perkančiajai organizacijai pateikęs vieną pretenziją, dėl to pagal VPĮ neribojamas pateikti naujų, jeigu šios nelaikytinos pakartotinėmis. Pretenzijų pakartotinumui vertinti svarbus ne perkančiųjų organizacijų ginčijamų sprendimų priėmimo momentas, o šių sprendimų atskirtis turinio atžvilgiu (pvz., atskiromis pretenzijomis ginčijamos skirtingos pirkimo sąlygos) (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015).
  4. Nagrinėjamu atveju atsakovė skundžia atsakovės 2017 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą nenagrinėti ieškovės pretenzijos, kuris yra neatsiejamai susijęs su 2017 m. liepos 28 d. atsakovės sprendimu. Todėl skaičiuojant 15 dienų ieškinio pateikimo teismui terminą nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., šis terminas baigiasi 2017 m. rugpjūčio 24 d. Iš to matyti, kad ieškovė teismui ieškinį pareiškė nepraleidusi VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Todėl ieškinys teisme nagrinėtinas iš esmės.

7Dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams

  1. VPĮ 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. To paties straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi VPĮ nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).
  2. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai – tai perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Konkurso sąlygų 7 skyriuje nurodyta, kad konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų ar perkančiosios organizacijos iniciatyva. Konkurso sąlygų 5 skyriaus „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 5.4 punkte nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų duomenų visuma, tarp jų ir užpildytos lokalinės sąmatos, pateiktos konkurso sąlygų priede Nr. 3 (5.4.2 papunktis). 2017 m. gegužės 30 d. pranešimu Nr. 5261095 atsakovė patikslino pirkimo dokumentų 5.4. punkto 5.4.2. papunktį ir nurodė, kad lokalinės sąmatos pildomos pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį konkurso sąlygų priede Nr. 3. Atsakovė 2017 m. gegužės 29 d. atsakydama į tiekėjų klausimus taip pat nurodė, kad reikia įsivertinti kontrolinę geodezinę išpildomąją nuotrauką, topografinį trasų nužymėjimą, leidimą kasimo darbams ir kartu papildomai pateikė darbų kiekių žiniaraštį „1.5 Bendrieji projekto rodikliai“ (atsiliepimo priedas Nr. 2). Pažymėtina, kad konkurso sąlygų 3 priede (Techninis projektas – elektrotechnika) yra pateikti darbų kiekių žiniaraščiai, tarp jų ir lentelė „Bendrieji statinio ekonominiai rodikliai“, kuri niekuo nesiskiria nuo lentelės pateiktos 2017 m. gegužės 29 d. pranešimu.
  3. Remiantis VPĮ 2 straipsnio 21 dalimi ir Konkurso sąlygomis, darytina išvada, kad atsakovės pateikti paaiškinimai yra sudedamosios pirkimo dokumentų dalys, įeinančios į pirkimo dokumentų visumą, todėl juose nurodytos sąlygos ir reikalavimai yra privalomi visiems tiekėjams, norintiems dalyvauti viešajame pirkime. Ieškovė neginčija, kad teikiant pasiūlymus reikėjo įsivertinti Papildomus darbus (kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka, topografinis trasų nužymėjimas, TEO iškvietimo išlaidos, leidimas kasimo darbams, leidimas kirsti kelius; toliau – Papildomi darbai) ir pati nurodo, kad savo pateiktame pasiūlyme Papildomus darbus įsivertino.
  4. Ieškovės teigimu, lokalinėje sąmatoje perkančiosios organizacijos prašomų nurodyti Papildomų darbų detalizuoti ar pateikti konkrečią eilutę, kurioje šie papildomi darbai būtų papildomai išskaidyti ir išskaičiuoti, nebuvo reikalaujama, o ieškovė pati negalėjo keisti pirkimo sąlygų. Toks ieškovės teiginys nėra pagrįstas. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, pagal konkurso sąlygų 5.4.2 papunktį lokalinės sąmatos turėjo būti užpildytos pagal darbų kiekių žiniaraščius, pateiktus konkurso sąlygų priede Nr. 3. Atsakovė 2017 m. gegužės 29 d. pranešimuose atsakydama į tiekėjų klausimus patikslino darbų kiekių žiniaraščius ir nurodė, kad į sudaromas lokalines sąmatas turi būti įtraukti ir Papildomi darbai esantys pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje „1.5 Bendrieji projekto rodikliai“ (identiškam konkurso sąlygų 3 priede). Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta, kad tiekėjai lokalinėse sąmatose turi nurodyti atskiras eilutes su Papildomais darbais. Remiantis lygiateisiškumo principu, pirkimo sąlygos vienodai galioja ir yra taikomos visiems tiekėjams. Ieškovė būdama protingas ir atidus asmuo turėjo aiškiai suprasti, kad pildant lokalinę sąmatą reikia ne tik remtis 5.4.2 papunkčiu ir 3 priedu, bet ir konkurso metu papildomai pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais, t. y. lokalinėje sąmatoje išskirti ir Papildomus darbus.
  5. Iš byloje esančios ieškovės su pasiūlymu teiktos lokalinės sąmatos (tripliko priedas Nr. 1) matyti, jog joje nėra nurodyti Papildomi darbai, kaip to reikalavo perkančioji organizacija konkurso sąlygų 5.4.2 papunktyje. Vien tai, kad sąmatoje buvo nurodytos konkurso sąlygų priedo Nr. 3 1.11.2 punkte nurodytų darbų ir medžiagų išlaidos dar nesudaro pagrindo teigti, jog pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, kuomet pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta kokios išlaidos turi būti nurodytos lokalinėje sąmatoje. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos išvada, jog jos pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, ieškovė ieškinyje teigia, jog Papildomų darbų pozicijų privalomoje pasiūlymų formoje (lokalinėje sąmatoje) perkančioji organizacija nebuvo nurodžiusi. Vertinant šį ieškovės argumentą pažymėtina, jog šiuo atveju perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą pripažino neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimams todėl, kad ieškovės kartu su pasiūlymu pateiktoje lokalinėje sąmatoje Papildomi darbai nebuvo išskirti ir ieškovė iki nustatyto termino nepaaiškino, kokiose lokalinės sąmatos eilutėse ji įsivertino šiuos darbus. Taigi, nors atsakovė pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodžiusi, jog lokalinėse sąmatose turi būti nurodyti ir Papildomi darbai, ieškovė į savo parengtą lokalinę sąmatą įtraukė ne visus perkančiosios organizacijos nurodytus būtinus darbus.
  6. Teismo nuomone, nepagrįstas ir ieškovės teiginys, kad vykdomame pirkime pasirinkus fiksuotos kainos kainodarą, turi būti vertinama bendra pasiūlymo kaina. Konkurso sąlygų 13.12 punkte nurodyta, kad sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Fiksuota kaina pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintų Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (neteko galios nuo 2017 m. liepos 1 d.) 8 punktą reiškia, jog perkančioji organizacija įsipareigoja šią kainą sumokėti tiekėjui už visas pagal sutartį patiektas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Analogiška nuostata įtvirtinta nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95) 9.2 papunktyje. Konkurso sąlygų 5.10 punkte įtvirtinta, kad tiekėjas apskaičiuodamas kainą, turi atsižvelgti į visas kainos sudėtines dalis, techninės specifikacijos reikalavimus ir į darbų kainą turi įskaityti visus mokesčius ir tiekėjo išlaidas. Taigi, konkurso sąlygose aiškiai nurodyta, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus turi įkainuoti visas paslaugų, darbų, medžiagų ir įrenginių pozicijas. Konkurso sąlygų 5.4.2 papunkčio reikalavimas pateikti lokalinę sąmatą, sudarytą pagal nustatytą formą, t. y. pagal darbų kiekių žiniaraščius, yra konkurso sąlygose pasiūlymo turiniui nustatytas reikalavimas, privalomas visiems pirkime dalyvaujantiems ir pirkimo sutartį siekiantiems sudaryti tiekėjams be išimties, ir jo nevykdymą perkančioji organizacija pagrįstai įvertino kaip pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Teismas pažymi, kad aplinkybė, jog pirkimo sąlygose yra pasirinkta fiksuotos kainos kainodara, nereiškia, kad pasiūlymo atitikimas kitiems pirkimo sąlygų reikalavimams turėtų būti ignoruojamas, nes prioritetas turėtų būti teikiamas skaidrumo ir lygiateisiškumo principams.
  7. Nagrinėjamu atveju ieškovės pateiktas pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad jis neatitiko vieno iš pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų – buvo pateikta lokalinė sąmata, kuri neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyto turinio. Teismo vertinimu, nesant detalios informacijos apie perkančiosios organizacijos perkamus darbus, apsunkinama perkančiosios organizacijos galimybė įvertinti tiekėjo siūlomos kainos pagrįstumą, kontroliuoti sutarties vykdymą, tinkamai apskaičiuoti atliktų darbų kainą ir atsiskaityti su tiekėju. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis, todėl konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas būtų neteisėtas. Kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai. Būtent viešai paskelbtomis pirkimo sąlygomis suinteresuoti ūkio subjektai remiasi priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba, priešingai, atsisakyti dalyvauti tam tikroje pirkimo procedūroje. Nagrinėjamu atveju leidus ieškovei toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose, nepaisant to, kad jos pasiūlymo viena iš sudėtinių dalių – lokalinė sąmata neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, reikštų pirkimo sąlygų pakeitimą ir nepagrįstai suteiktų pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu, kas savo ruožtu sąlygotų skaidrumo, lygiateisiškumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principų pažeidimą.
  8. Ieškovė taip pat teigia, kad atsakovė nepagrįstai laikė, jog ieškovė nepaaiškino savo pateikto pasiūlymo ir dėl to neteisėtai pasiūlymą atmetė. Kaip byloje jau nustatyta, ieškovė su pasiūlymu pateiktose lokalinėje sąmatoje nenurodė reikalautų Papildomų darbų, todėl atsakovė 2017 m. birželio 16 d. pranešimu Nr. 5321057 paprašė ieškovės paaiškinti ar ji savo pasiūlyme įvertino Papildomus darbus. Ieškovė 2017 m. birželio 21 d. pranešimu Nr. 5335559 paaiškino, kad įsivertino Papildomus darbus bendrai pateiktoje kainoje. Atsakovė 2017 m. liepos 4 d. pranešimu Nr. 531799 dar kartą kreipėsi į ieškovę prašydama nurodyti kokiose lokalinės sąmatos eilutėse yra įvertinti Papildomi darbai. Pažymėtina, kad ieškovei buvo suformuluotas aiškus prašymas paaiškinti pasiūlymą, nurodant sąmatos eilutes, į kurias buvo įtraukti Papildomi darbai. Bendrą pasiūlymo kainą sudaro sąmatoje nurodytų kainų suma, o tai reiškia, kad jei ieškovė Papildomus darbus įtraukė į bendrą pasiūlymo kainą, tai jie turėjo atsispindėti tam tikroje sąmatos eilutėje ir ieškovė galėjo paaiškinti, kurioje būtent sąmatos eilutėje tokie darbai atsispindi. Ieškovė 2017 m. liepos 12 d. pateikė pranešimą Nr. 5389678, kuriame paaiškino, kad 2017 m. liepos 5 d. pateikė atsakymą į 2017 m. liepos 4 d. paklausimą, tačiau dėl CVP IS sutrikimų perkančioji organizacija galėjo jo negauti. Šiuo atveju sutiktina su atsakove, kad ieškovė 2017 m. liepos 5 d. atsakymo neišsiuntė, t. y. iš pačios ieškovės pateiktos darbalaukio nuotraukos matyti, kad dokumentai yra likę juodraščių aplanke (ieškinio priedas Nr. 11, atsiliepimo priedas Nr. 8). Pažymėtina, kad ieškovei susidūrus su sunkumais teikiant atsakymą CVP IS priemonėmis, ji galėjo apie tai pranešti perkančiajai organizacijai, tačiau į atsakovę dėl to nesikreipė. Be to, ieškovė net 2017 m. liepos 12 d. pranešime nepateikė atsakovės reikalautos informacijos, t. y. nenurodė kuriose lokalinės sąmatos eilutėse atsispindi Papildomi darbai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė iki nustatyto termino (2017 m. liepos 7 d.) nepaaiškino savo pasiūlymo, atsakovė jos pasiūlymą atmetė, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. To paties straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad dalyviui per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisius aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškinus pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovės pirkimo sąlygų 9.8 punkte įtvirtintos sąlygos, kurioms esant komisija atmeta pasiūlymą. Viena tokių sąlygų, kai tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo (9.8.4 papunktis). Todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą buvo neteisėtas ir/ar nepagrįstas.
  9. Teismas papildomai pažymi, jog tokiems atvejams, kad tiekėjai ir perkančioji organizacija galėtų vienodai suprasti pirkimo sąlygas, VPĮ numato perkančiosios organizacijos teisę ir pareigą pagal potencialių tiekėjų klausimus pirkimo sąlygas aiškinti, atsakyti į potencialių dalyvių klausimus (VPĮ 27 straipsnio 1 ir 3 dalys). Nagrinėjamu atveju tiekėjams nekilo klausimų dėl pirkimo sąlygų 5.4.2 papunkčio turinio, jį vienodai suprato ir tiekėjai, ir perkančioji organizacija. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija būtų skirtingai reikalavimus taikiusi skirtingiems tiekėjams, kad būtų palikusi neatsakytus jiems kilusius neaiškumus dėl reikalavimų turinio, todėl nėra pagrindo teigti, kad būtų buvę pažeisti viešųjų pirkimų principai (VPĮ 3 straipsnis).

8Dėl atsakovės pareigos nurodyti tiekėjo pasiūlymo atmetimo priežastis ir pagrindą

  1. Ieškovė teigia, kad atsakovė tinkamai neįgyvendino pareigos pateikti išsamius pretenzijų netenkinimo ir suformuluotų reikalavimų atmetimo motyvus. Taip pat perkančioji organizacija atmesdama ieškovės pretenzijas suvaržė jos teisę sužinoti konkrečius teisinius pagrindus, kuriais atsakovė rėmėsi netenkindama pretenzijų, ir taip apribojo ieškovės teisę teikti ieškinį teismui. Teismas su tokiais ieškovės teiginiais nesutinka.
  2. Teismo vertinimu byloje esančiuose atsakovės atsakymuose į pretenzijas ir pranešime Nr. 5389342 dėl pasiūlymo atmetimo (ieškinio priedai Nr. 10, Nr. 14, Nr. 16, Nr. 18, atsiliepimo priedai Nr. 7, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13) yra aiškiai ir išsamiai nurodytas faktinis ir teisinis ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindas. Atsakovė, teikdama atsakymus į pretenzijas, nurodė, kad vadovaudamasi konkurso sąlygų 9.8.4 papunkčiu, VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 ir 5 punktais, Kauno rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 53.3, 57 ir 58.3 punktais atmetė ieškovės pasiūlymą, nes šis neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir ieškovė per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pasiūlymo nepaaiškino. Atsakovė taip pat pasisakė ir kokių reikalavimų ieškovės pasiūlymas neatitiko. Taigi, perkančioji organizacija atsakė į pagrindinius ieškovės pretenzijų argumentus ir VPĮ 941 straipsnio 3 dalies nuostatų nepažeidė. Pažymėtina, kad nors ieškovės atsakymai yra nedidelės apimties, tačiau juose pateikiama informacija yra išsami ir aiškiai suprantama. Be to, VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka. Taigi, ieškovė, manydama, kad atsakovės sprendimai dėl išnagrinėtų pretenzijų nepagrįsti, turi įstatyme nustatytą teisę kreiptis į teismą. Vien tai, kad, ieškovės nuomone, atsakovės atsakymai nemotyvuoti ir teisiškai nepagrįsti, neapriboja ieškovės teisės kreiptis į teismą, t. y. ieškovė šiuos motyvus gali nurodyti ieškinyje, o jį priėmęs teismas spręs ar atsakovės sprendimai yra pagrįsti.
  3. Taip pat ieškovė teigia, kad atsakovė nepagrįstai ieškovės 2017 m. liepos 26 d. raštą Nr. 07-26/01 laikė pretenzija, nes tai buvo prašymas išsamiai paaiškinti pretenzijos atmetimo motyvus. VPĮ 41 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis. Remiantis šia teisės norma ir įvertinus 2017 m. liepos 26 d. rašto Nr. 07-26/01 turinį, teismas sutinka su ieškovės teiginiu, kad šis raštas laikytinas ne pretenzija, o prašymu nurodyti pasiūlymo atmetimo priežastis. Vis dėlto, nors atsakovė 2017 m. liepos 26 d. raštą įvardijo kaip pretenziją, tačiau 2017 m. liepos 28 d. atsakyme pakartotinai nurodė tiekėjos pasiūlymo atmetimo priežastis. Taigi, atsakovė nepažeisdama VPĮ 41 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatų, pateikė ieškovei jos prašytus paaiškinimus. Atsižvelgiant į tai, laikytinas nepagrįstu ieškovės teiginys, kad jos 2017 m. liepos 26 d. prašymą atsakovei prilyginus pretenzijai, buvo suvaržytos ieškovės teisės ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus. Kaip nurodyta 40 punkte, atsakovės priimtų sprendimų nemotyvavimas neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą su ieškiniu.

9Dėl bylos baigties ir procesinio pobūdžio klausimų

  1. Pažymėtina, kad atmesti tiekėjo pasiūlymą galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų ir tiekėjas nepaaiškino ar nepašalino jam perkančiosios organizacijos nurodytų trūkumų. Išnagrinėjęs bylą teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju atsakovė pagrįstai atmetė UAB „Maniga“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės ieškinys atmestinas.
  2. Ieškovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi, todėl atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai).
  3. Atsakovė procesiniuose dokumentuose prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateikė su advokatu sudarytą atstovavimo sutartį (DOK-34056), taip pat atskiru dokumentu (DOK-37693), pateiktu iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (pateiktas per EPP 2017 m. spalio 5 d.) prašė priteisti 762,30 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Prašomos priteisti išlaidos pagrįstos pridedamais įrodymais, jų dydis neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų rekomendacijų (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ dydžio. Todėl prašymas tenkintinas visiškai ir iš ieškovės atsakovei priteistinos jos patirtos išlaidos teisinei advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis).
  4. Byla buvo vedama elektronine tvarka, todėl teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, nepatyrė.
  5. 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi teismas šioje byloje buvo pritaikęs laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovės Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomo pirkimo „Apšvietimo tinklų įrengimo Kauno g., Vandžiogaloje, Kauno r. darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 187321) procedūras ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta – stabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Atmetus ieškinį išnyksta pagrindas ieškiniui užtikrinti, todėl sprendimui įsiteisėjus taikyta laikinoji apsaugos priemonė panaikinama (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 4238 straipsniais,

Nutarė

11ieškinį atmesti.

12Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maniga“ (juridinio asmens kodas ( - )) atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas ( - )) 762,30 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt du eurus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Panaikinti 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

14Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai