Byla 1S-21
Dėl nepagristo ikiteisminio tyrimo nutraukimo

1Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Regina Cemnolonskiene, sekretoriaujant Vilmai Marciukaitytei, dalyvaujant prokurorei Raimondai Jaciauskienei, pareiškejui I. Ž., jo atstovui advokatui Evaldui Liutkeviciui, teismo posedyje nagrinejo Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Juozo Bagdonaviciaus skunda del Kauno miesto apylinkes teismo 2007m. sausio 16 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškejo I. Ž. skundas del nepagristo ikiteisminio tyrimo nutraukimo.

2Teiseja, išnagrinejusi skunda ir susipažinusi su pateikta medžiaga,

3n u s t a t e :

42005-12-30 Kauno m. VPK Centro PK pradetas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-2127-05 del sukciavimo pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso /toliau- LR BK/ 182 str. ld. požymius.

5Ikiteisminis tyrimas pradetas pagal I. Ž. pareiškima del to, kad nuo 2003-05-19 iki 2005-10-10 jo sesuo V. Ž. – O. jam nežinant pardave jo motinai I.J. Ž. priklausanti turta- gyvenamaji nama, esanti ( - ) , sodyba ( - ) , žemes sklypus mišku ukio paskirties, esancius ( - ) , AB „Lietuvos telekomas" akcijas, automobili. Pareiškime del ikiteisminio tyrimo pradejimo I. Ž. taip pat praše ištirti aplinkybes, susijusias su sesers V. Ž. – O. netiketu dingimu.

62007-03-27 Kauno miesto apylinkes prokuraturos 3 NVTS prokurores R.Jaciauskienes nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, konstatuojant, kad tyrimo metu negauta duomenu, kad V. O. padare nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 182 str., 183 str., 184 str. Taip pat ikiteisminis tyrimas nutrauktas ir del V. O. netiketo dingimo, konstatuojant, kad V. O. šiuo metu gyvena JAV.

72007-06-12 Kauno miesto apylinkes prokuraturoje gautas I. Ž. skundas del-2007-03-27 skyriaus prokurores R.Jaciauskienes nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-2127-05 panaikinimo.

82007-06-26 Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimu, I. Ž. skundas del prokurores R.Jaciauskienes nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima buvo atmestas konstatuojant, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje nutrauktas visapusiškai ištyrus bylos aplinkybes ir pilnai atlikus visus butinus tyrimo veiksmus.

9Del šio nutarimo I. Ž. kreipesi i ikiteisminio tyrimo teiseja.

10Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teiseja 2008 m. sausio 16 d. nutartimi I. Ž. skunda patenkino iš dalies, atnaujino skundo padavimo termina ir panaikino Kauno miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J.Bagdonaviciaus nutarima atmesti pareiškejo skunda del ikiteisminio tyrimo nutraukimo ir ipareigojo iš naujo svarstyti pareiškejo I. Ž. skunda del prokurores R.Jaciauskienes priimto nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima Ikiteisminio tyrimo teiseja nustate, kad ikiteisminis tyrimas atliktas nepilnai, nevisapusiškai, neišsiaiškintos esmines aplinkybes reikšmingos tinkamai vertinti nusikalstama veika, o butent: nebandyta ieškoti pacios V. O. ir ja apklausti, apklausti ne visi sandoriuose dalyvave asmenys, nesiaiškinta aplinkybe, kaip V. O. galejo mama lankyti kas 1-2 savaites ir kada tai dare, jei yra išvykusi gyventi i JAV, o jei lanke, tai kada buvo grižusi, nes apie sienos kirtima yra duomenys tik iki 2004 metu. Neapklausti UAB „Senevita" darbuotojai apie I. Ž. gyvenima seneliu namuose, apie jos lankytojus. Visiškai neaišku, iš kokios bylos medžiagos, kaip nurode prokurore, matyti, kad V. O. gavusi pinigus skyre motinos reikmems, t.y. vaistams, maistui. Del šiu priežasciu laikytina, kad prokurores priimtas nutarimas negali buti vertinamas kaip pagristas ir teisetas. Aukštesnysis prokuroras priimdamas 2007-06-26 nutarima nesiaiškino teismo nutartyje paminetu aplinkybiu, todel jo nutarimas pripažintinas neteisetu, nepagristu ir naikintinas.

11Kauno miesto apylinkes prokuroras J. Bagdonavicius skundu prašo Kauno miesto apylinkes teismo 2008-01-16 nutarti panaikinti ir palikti galioti Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2007-06-26 nutarima atmesti I. Ž. skunda. Teigia, kad mineta teismo nutartis neteiseta ir nepagrista, nes iš ikiteisminio tyrimo metu surinktos medžiagos akivaizdžiai matyti, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimu, numatytu LR BK 182 str., 183 str., 184 str., požymiu, todel ikiteismini tyrima atlike pareigunai neprivalejo atlikti visu proceso veiksmu, neturinciu reikšmes tiesos byloje nustatymui. Nurodo, jog bylai butinus duomenis apie I.J. Ž. priežiura seneliu namuose pateike liudytoja A. S., dirbanti Kauno miesto savivaldybes administracijos sveikatos skyriaus vyriausiaja specialiste. Prokuroras skunde teigia, jog apklausti visus sandoriuose dalyvavusius asmenis nera butina ir tikslinga, nes jau esamais liudytoju parodymais ir rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad V. O. sudarinedama pirkimo-pardavimo sutartis veike teisetai. Tyrimo metu nustatyta ir už kokia suma buvo parduotas visas I.J. Ž. priklausantis nekilnojamasis ir kilnojama turtas. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustatyta, kad V. O. motina lanke iki 2004 m., iki išvykstant gyventi i JAV, veliau nuolat elektroniniu paštu bendravo su seneliu namu administracija. Be to, teismo nurodytos išsiaiškinti aplinkybes del I.J. Ž. lankymo, prokuroro manymu, galetu buti pripažintos esminemis tik sprendžiant klausima del tinkamu globejos pareigu atlikimo. Prokuroras taip pat teigia, jog buvo imtasi visu imanomu priemoniu nustatyti V. O. buvimo vieta, buvo užklausta Gyventoju registro tarnyba, kreiptasi i V. O. interesus atstovaujancia advokate E.M. Š.. Šiu veiksmu pasekoje nustatyta, kad V. O. gyvena JAV. Prokuroro manymu taip pat logiška ir pagrista išvada, kad V. O. gautus pinigus skyre motinos reikmems, nes V. O. rupinosi motina daugiau nei ketverius metus, todel naturalu, kad negalia turinti senyvo amžiaus moteris negalinti pasirupinti savimi visus tuos metus išgyventi be maisto, vandens ir vaistu negalejo. Esant šioms aplinkybems prokuroro teigimu galima pagristai teigti, jog ikiteisminis tyrimas atliktas išsamiai, prokuroro nutarimas nutraukti ikiteismini tyrima yra teisetas ir pagristas.

12Teismo posedžio metu prokurore praše skunda tenkinti del jame išdestytu motyvu, pareiškejas I. Ž. ir jo atstovas praše skunda atmesti ir palikti galioti teismo nutarti.

13Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Juozo Bagdonaviciaus skundas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso /toliau- LR BPK/ 1 str. ld. itvirtinta baudžiamojo proceso paskirtis - ginant žmogaus ir piliecio teises bei laisves, visuomenes ir valstybes interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti istatyma, kad nusikalstama veika padares asmuo butu teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebutu nubaustas. Siekiant atskleisti nusikalstamas veikas bei tinkamai pritaikyti baudžiamaji istatyma kiekvienu atveju pradedamas ikiteisminis tyrimas, išskyrus LR BPK 168 str. nurodytas aplinkybes. Jei tokios aplinkybes, ju tarpe ir LR BPK 3 str. 1d. numatytos aplinkybes, darancios baudžiamaji procesa negalimu, paaiškeja veliau, procesas turi buti nutrauktas.

15Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas pagal LR BK 182 str, 183 str., 184 str. numatytas nusikalstamu veiku požymius. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad V. O. pardave globotinei I.J. Ž. priklausanti ivairu kilnojamaji ir nekilnojamaji turta. Visais atvejais buvo gautas LR CK 2.10 str. 2d. numatytas teismo leidimas atlikti pardavimo sandorius. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje taip pat nustatyta, kokios pajamos buvo gautos atlikus šiuos pardavimo sandorius. LR BK 182 str. numatyto nusikaltimo esme sudaro tai, kad panaudojant apgaule suklaidinamas turto savininkas ar valdytojas, ar asmuo, kurio žinioje yra turtas, o šie asmenys del suklydimo apgaule itakoje savanoriškai patys perleidžia turta ar teise i turta kaltininkui, manydami, kad šis turi teise ji gauti. Šiuo atveju V. O. buvo teiseta turto valdytoja, ji buvo neveiksnia pripažintos I.J. Ž. oficiali globeja ir sandorius susijusius su šiuo turtu ji privalejo sudaryti išimtinai globotinio interesais, taciau turtas V. O. buvo perleistas ne apgaules itakoje. Šiuo atveju nesvarbi nei sandoriu verte, nei I.J. Ž. lankymas seneliu namuose, nes nera ir negali buti butinojo nusikaltimo sudeties požymio – apgaules, kurios itakoje I.J. Ž. turtas buvo perleistas V. O..

16Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas taip pat ir del LR BK 183 str. numatytos nusikalstamos veikos, kurios esme sudaro tai, kad pasisavinamas asmeniui patiketas ar jo žinioje esantis svetimas turtas ar turtine teise. Lietuvos Aukšciausiojo teismo teiseju senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 8, 9 punktas numato, kad turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patiketa ar esanti jo žinioje turta neteisetai pavercia savo turtu. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje nera jokiu duomenu, patvirtinanciu, jog gautus pinigus už parduota turta V. O. butu pavertusi savo turtu. Priešingai ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, jog V. O. I.J. Ž. globojo ir ja rupinosi nuo 2001 m. gegužes 1 dienos iki jos mirties, t.y. daugiau nei keturi metus. V. O. I.J. Ž. priklausanti turta pardave teisetai, gavusi reikalingus teismo leidimus, byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, jog V. O. mokejo už I.J. Ž. UAB „Senevita“ suteiktas globos ir slaugos paslaugas. Tokiu atveju byloje netikslinga tirti, kaip dažnai ir kada V. O. lanke motina I.J. Ž. kai ši buvo UAB „Senevita“ slaugos namuose. Šiuo atveju tai nesusije su nusikalstami veikai reikšmingu aplinkybiu nustatymu.

17LR BK 184 str. numatyta turto iššvaistymo nusikalstamos veikos sudetis, kurios esme sudaro tai, kad kaltininkas jam patiketa ar jo žinioje esanti turta neteisetai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia tretiesiems asmenims. Kaip jau mineta aukšciau, I.J. Ž. turta V. O. pardave teisetai, ji turejo tam išankstini teismo leidima.

18Ikiteisminio tyrimo teisejas nurode, jog ikiteisminis tyrimas atliktas neišsamiai , neišaiškintos esmines aplinkybes. Ikiteisminio tyrimo teisejas nurode kokios aplinkybes neišaiškintos, taciau nenurode kuo jos gali buti reikšmingos tiriant, ar buvo padaryta nors viena aukšciau minetu nusikalstamu veiku. Teismas nurode, jog nebandyta ieškoti pacios V. O., taciau iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, jog buvo imtasi priemoniu surasti V. O., užklausta gyventoju registro tarnyba, be to, iš byloje esanciu dokumentu matyti, jog V. O. gyvena JAV. Nepagrista ir teismo nurodyta aplinkybe apklausti visus sandoriuose dalyvavusius asmenis, nes byloje surinkta pakankamai duomenu, patvirtinanciu sandoriu fakta ir kaina, taciau tai nera vienintelis požymis, reikalingas nors vienai iš minetu nusikaltimu sudeciu. Siekiant konstatuoti nusikaltimo sudeti butini ir kiti požymiai, aukšciau aptarti: apgaule, sandorio neteisetumas ar neteisetas turto pasisavinimas. Pagristas skundo argumentas, jog neapklausti UAB „Senevita“ darbuotojai del I.J. Ž. gyvenimo seneliu namuose, nes tai butu reikšminga aplinkybe sprendžiant ne baudžiamosios atsakomybes klausima del turtiniu reikalu, o del globejo pareigu netinkamo atlikimo civilinio proceso tvarka. Byloje nera duomenu, kelianciu abejoniu, jog I.J. Ž. butu globoje visa laika nuo 2001 m. gegužes menesio iki jos mirties kiti asmenys, byloje nera duomenu, kad šie kiti asmenys butu teike butina pagalba ir už I.J. Ž. išlaikyma ,už slauga butu mokeje UAB „Senevita“ seneliu namams. Priešingai, ikiteisminio tyrimo duomenys patvirtina, kad I.J. Ž. globeja buvo paskirta V. O., kad ji rupinosi I.J. Ž. slauga, mokejo už UAB „Senevita“ paslaugas.

19Esant šioms aplinkybems teismas konstatuoja, jog ikiteisminio tyrimo teisejo išvada, jog ikiteisminis tyrimas atliktas neišsamiai, nesiaiškintos esmines aplinkybes, reikšmingos tinkamai vertinti nusikalstama veika, nepagrista, todel nutartis neteiseta ir turi buti panaikinta, del I. Ž. skundo priimtinas naujas sprendimas, I. Ž. skundas del Kauno miesto apylinkes prokuraturos prokurores R.Jaciauskienes 2007-03-27 nutarimo ir aukštesniojo prokuroro 2007-06-26 nutarimo panaikinimo atmestinas del aukšciau išdestytu motyvu/nenustacius nusikaltimu, numatytu LR BK 182str., 183str.,184str. požymiu/. Pažymetina, kad 2005-11-09 i I.J. Ž. saskaita už teisetai parduota jos turta pervesta 262 499,12Lt./2t.b.l.3/.

20Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p.

Nutarė

21Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejo 2008 m. sausio 16 d. nutarti, kuria I. Ž. skunda patenkino iš dalies, panaikino Kauno miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J.Bagdonaviciaus 2007-06-26 nutarima atmesti pareiškejo skunda del ikiteisminio tyrimo nutraukimo ir ipareigojo iš naujo svarstyti pareiškejo I. Ž. skunda del prokurores R.Jaciauskienes priimto nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima, panaikinti.

22I. Ž. skunda atmesti.

23Ši nutartis galutine ir neskundžiama.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Regina... 2. Teiseja, išnagrinejusi skunda ir susipažinusi su pateikta medžiaga,... 3. n u s t a t e :... 4. 2005-12-30 Kauno m. VPK Centro PK pradetas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje... 5. Ikiteisminis tyrimas pradetas pagal I. Ž. pareiškima del... 6. 2007-03-27 Kauno miesto apylinkes prokuraturos 3 NVTS prokurores... 7. 2007-06-12 Kauno miesto apylinkes prokuraturoje gautas I.... 8. 2007-06-26 Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro... 9. Del šio nutarimo I. Ž. kreipesi i ikiteisminio tyrimo... 10. Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teiseja 2008 m. sausio 16 d.... 11. Kauno miesto apylinkes prokuroras J. Bagdonavicius skundu prašo Kauno miesto... 12. Teismo posedžio metu prokurore praše skunda tenkinti del jame išdestytu... 13. Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Juozo... 14. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso /toliau- LR BPK/ 1 str. ld.... 15. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas pagal LR BK 182 str, 183 str., 184 str.... 16. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas taip pat ir del LR BK 183 str. numatytos... 17. LR BK 184 str. numatyta turto iššvaistymo nusikalstamos veikos sudetis,... 18. Ikiteisminio tyrimo teisejas nurode, jog ikiteisminis tyrimas atliktas... 19. Esant šioms aplinkybems teismas konstatuoja, jog ikiteisminio tyrimo teisejo... 20. Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p.... 21. Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejo 2008 m. sausio 16 d.... 22. I. Ž. skunda atmesti.... 23. Ši nutartis galutine ir neskundžiama....