Byla A-2975-662/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. P. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. P. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2017 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. (345/05)9R-2198 (toliau – ir Sprendimas), kuriuo Ministerija sutiko perimti pareiškėją iš Vokietijos Federacinės Respublikos tam, kad jis likusią laisvės atėmimo bausmės dalį atliktų Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigoje.
 2. Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
 3. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7

 1. Pareiškėjas padavė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Taip pat apeliaciniame skunde pareiškėjas suformulavo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Lietuvos Respublikai perimti jį iš Vokietijos Federacinės Respublikos tam, kad jis likusią laisvės atėmimo bausmės dalį atliktų Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigoje.
 2. Pareiškėjas nurodo, kad artimiausiu metu bus pradėta vykdyti jo perkėlimo iš Vokietijos Federacinės Respublikos į Lietuvos Respubliką likusiai bausmės daliai atlikti procedūra. Pareiškėjo teigimu, ginčijamo Sprendimo panaikinimo atveju jo grąžinimo atgal į Vokietijos Federacinę Respubliką procedūra būtų iš esmės neįmanoma arba itin komplikuota, tai būtų papildomą finansinę našta ir Lietuvos Respublikai. Todėl, pareiškėjo nuomone, prašomas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra ne tik būtinas, bet ir adekvatus bei proporcingas.

8III.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Lietuvos Respublikai perimti jį iš Vokietijos Federacinės Respublikos tam, kad jis likusią laisvės atėmimo bausmės dalį atliktų Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigoje.
 2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.
 3. Pagal ABTĮ 70 straipsnio 3 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.
 4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje numatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016).
 5. Nors pareiškėjas teigia, kad, nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam bus padaryta nepataisoma žala, kadangi, net panaikinus ginčijamą Sprendimą, iš esmės jį būtų neįmanoma grąžinti laisvės atėmimo bausmę atlikti į Vokietijos Federacinę Respubliką, tačiau šio teiginio nepagrindžia jokiais detalesniais argumentais ir įrodymais. Panaikinus ginčijamą Sprendimą ir nesant jokio kito teisėto pagrindo jam bausmę atlikti Lietuvos Respublikoje, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas būtų grąžintas bausmę atlikti į Vokietijos Federacinę Respubliką. Nustačius neteisėtus valstybės institucijų veiksmus, susijusius su jo perkėlimu ar kalinimu Lietuvoje, pareiškėjas turėtų teisę, jei tam būtų pagrindas, ir į žalos atlyginimą. Todėl nagrinėjamu atveju negalima konstatuoti, kad, nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam būtų padarytą neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pažymėtina, kad tokią pačią išvadą buvo padaręs ir Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs analogiškus pareiškėjo prašymus proceso pirmosios instancijos teisme metu (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-5121-1063/2017 ir 2017 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-5121-1063/2017).
 6. Neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos didelės žalos kriterijus yra vienintelis pagrindas, kuriuo remiantis gali būti taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė administracinėje bylų teisenoje. Kadangi nagrinėjamas atvejis minėto kriterijaus neatitinka, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą pritaikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Lietuvos Respublikai perimti jį iš Vokietijos Federacinės Respublikos tam, kad jis likusią laisvės atėmimo bausmės dalį atliktų Lietuvos Respublikoje.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, 107 straipsnio 1 dalimi, 137 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

11pareiškėjo S. P. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmesti.

12Nutartis neskundžiama.