Byla 2-248-780/2012
Dėl neteisėtai pastatytų statinių ir savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. J. B. su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybe, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Giedriui Šimui, atsakovui V. J. B., trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, trečiojo asmens Veisiejų regioninio parko direktorei Irmai Maciulevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl neteisėtai pastatytų statinių ir savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. J. B. su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybe, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teisėjas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3Ieškiniu prašoma: 1) įpareigoti atsakovą V. J. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti medinę pavėsinę, medinį takelį su laiptais ir nuovažą iš betoninių plytelių į Ančios ežerą, esančius ežero Ančia apsauginėje juostoje, žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo; 2) įpareigoti atsakovą V. J. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti medinį lieptą, esantį Ančios ežere (lieptas remiasi į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

4Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas V. J. B. be statybą leidžiančio dokumento pasistatė medinį lieptą, esantį Ančios ežere, kuris remiasi į jo žemės sklypą, esantį ( - ). Lieptas yra I grupės nesudėtingas statinys, stovintis valstybės žemėje, todėl jam statyti reikia statybą leidžiančio dokumento – rašytinių valstybės įgaliotų tarnautojų pritarimų supaprastintam projektui. Kadangi po savavališkos statybos akto surašymo atsakovas per ieškovo nustatytą terminą neįvykdė reikalavimo nugriauti lieptą ir nepateikė statybą leidžiančio dokumento, ieškovas prašo įpareigoti atsakovą vykdyti reikalavimą ir nugriauti savavališkai pastatytą lieptą, nors sutinka, kad lieptą galima ir įteisinti, nes jo statyba nėra draudžiama. Tuo tarpu atsakovo medinė pavėsinė, medinis takelis su laiptais ir nuovaža iš betoninių plytelių yra pastatyti ežero Ančia apsauginėje juostoje, todėl nepaisant to, kad jiems, kaip I grupės nesudėtingiems statiniams, stovintiems atsakovo žemėje, nereikalingas joks statybą leidžiantis dokumentas, pagal Statybos įstatymo 6 str. 1 d. 2 p. šie statiniai privalo būti statomi laikantis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių saugomų teritorijų apsaugą. Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. pakrantės apsaugos juostoje leidžia statyti tik hidrotechninius statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, rekreacinėse zonose – paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius, draustiniuose – su draustinio steigimo tikslais susijusius statinius, o atsakovo pastatyti statiniai nepatenka į tokių statinių sąrašą, todėl jie negali būti įteisinti ir privalo būti pašalinti.

5Atsakovas V. J. B. su ieškinio reikalavimais nesutinka. Jis pripažįsta, jog statinius pastatė be statybą leidžiančių dokumentų, tačiau jie pastatyti daugiau kaip prieš 10 metų kai dar nebuvo įsteigtas Veisiejų regioninis parkas. Pati parko direkcija dėl jų nereiškė jokių reikalavimų kol nebuvo skundo, kurio pagrindu ieškovas ir kreipėsi į teismą. Todėl pagal CK 1.125 str. 1 p. yra suėjęs senaties terminas ieškiniui reikšti. Be to, Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. pakrantės apsaugos juostoje leidžia statyti rekreacinėse zonose paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius, o jo pavėsinė skirta trumpalaikiam poilsiui ir naudojama kaip valčių elingas, todėl ji gali būti statoma ir ežero apsaugos juostoje. Mediniai laiptai ir valčių nuovaža įrengta, kad apsaugoti kranto šlaitą, nes pro jo sklypą eina baidarių trasa ir turistai lipa į krantą, išsikelia savo valtis. Kadangi jo sklypas patenka į rekreacinę teritoriją, o visi statiniai naudojami visuomenės poreikiams, todėl visi jie yra leistini. Dėl liepto savavališkos statybos atsakovas sutinka, tačiau prašo leisti parengti supaprastintą projektą ir įsiteisinti lieptą, o ne nugriauti jį. Dėl kitų statinių prašo ieškinį atmesti.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas V. J. B. Ančios ežere pastatė I grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamą 6,20 m ilgio ir 11,80 m2 ploto medinį lieptą, kuris remiasi į jo žemės sklypą, esantį ( - ), o ežero apsaugos juostoje pastatė I grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamus medinę 4,60 m x 3.20 m dydžio ir 3 m aukščio pavėsinę, medinį 6,70 m x 0,75 m takelį, 5,30 m x 1,0 m dydžio laiptus ir 2,10 m pločio nuovažą iš betoninių plytelių į Ančios ežerą. Dėl šių statinių 2011-09-14 atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2011-10-14 - reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti lieptą. Atsakovas V. J. B. per Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatytą terminą negavo liepto statybą leidžiančio dokumento ir neįvykdė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tokio liepto statyba yra galima, šios savavališkos statybos padariniai šalintini įpareigojant atsakovą per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl medinės pavėsinės, medinio takelio, laiptų ir nuovažos iš betoninių plytelių į Ančios ežerą ieškovas 2011-12-30 raštu pareikalavo iš atsakovo, kad šis per nustatytą terminą pašalintų šiuos neteisėtai pastatytus statinius, tačiau atsakovas V. J. B. per nustatytą terminą neįvykdė šio ieškovo reikalavimo, todėl ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą ir su šiuo reikalavimu. Atsižvelgiant į tai, kad šie statiniai nėra priskiriami prie statinių, leidžiamų statyti saugomoje teritorijoje, atsakovas teismo sprendimu įpareigotinas pašalinti medinę pavėsinę, medinį takelį, laiptus ir nuovažą iš betoninių plytelių, kadangi tokie statiniai negali būti statomi ežero apsaugos juostoje.

8Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.

9Sprendžiant kilusį ginčą pirmiausiai pabrėžtina, kad atsakovo prašymas taikyti šioje byloje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste CK) 1.125 str. 1 d. numatytą ieškinio senaties terminą yra nepagrįstas, nes jis neteisingai traktuoja ieškinio senaties termino pradžią. Pagal CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Todėl šiuo atveju ieškinio senaties termino pradžia nėra sietina su savavališkos statybos momentu, kurį įrodinėjo ir akcentavo atsakovas, kadangi ieškovas, kaip valstybinę statybos priežiūrą vykdanti institucija, teisę kreiptis su ieškiniu į teismą įgyja ir faktiškai ja pasinaudoti gali tik nuo sužinojimo apie neteisėtą ir savavališką statybą dienos, o ne nuo statybos momento. Šiuo atveju ieškovas apie neteisėtą ir savavališką statybą sužinojo nuo 2011-08-31 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto surašymo (1 t, b.l. 15-19), todėl akivaizdu, kad ieškinio senaties termino jis nepraleido.

10Dėl medinio liepto savavališkos statybos ir jos padarinių šalinimo būdo

11Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Iš 2011-09-14 surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-10-110914-00045-(14.12) matyti, kad medinis lieptas, esantis Ančios ežere ir besiremiantis į V. J. B. žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), pastatytas be statybą leidžiančio dokumento (1 t, b.l. 22-25). 2011-10-14 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo iš atsakovo iki 2012-04-14 buvo pareikalauta nugriauti lieptą arba gauti statybą leidžiantį dokumentą (1 t, b.l. 27-28), ir 2011-04-25 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas (1 t, b.l. 33-35) patvirtina, kad atsakovas šio reikalavimo neįvykdė ir liepto nenugriovė, o statybą leidžiančio dokumento nei per ieškovo nustatytą terminą, nei iki bylos išnagrinėjimo teisme taip pat negavo. Pabrėžtina, kad savavališkos statybos padarinių šalinimui nėra svarbi atsakovo nurodoma aplinkybė, jog lieptas pastatytas daugiau kaip prieš dešimt metų. Šiai aplinkybei įrodyti atsakovas remiasi liudytojo A. N. parodymais, kuris patvirtino, kad ginčo dalyką sudarantys statiniai atsakovo žemės sklype tikrai buvo pastatyti iki 2000 metų. Kada tiksliai tai buvo liudytojas nepamena, parodė, kad tai galėjo būti 1997 metais ar 1998 metais. Tačiau įrodinėdamas savo statinių pastatymo laiką atsakovas neįrodė, kad net ir daugiau kaip prieš dešimt metų lieptui statyti visiškai nebūtų reikėję jokių statybą leidžiančių dokumentų, dėl ko jo lieptas turėtų būti laikomas pastatytu teisėtai. Pabrėžtina, kad nei 1994-12-12 Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymu Nr. 249 patvirtintų „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklių“ (RSN 158-94) 1 p., 7 p., 8 p. 17 p., kurie nuo 1995-02-01nustatė pastatų, įrenginių ir kitų statinių statybai reikalingus dokumentus, nei 1997-02-10 Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro įsakymu Nr. 20 patvirtintas Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ STR 1.07.01:1997, kuris nuo 1997-03-01 nustatė leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ir griauti statinius išdavimo tvarką Lietuvos Respublikoje (1.1. p), ir statinių, kuriems nereikia leidimo, sąrašą (1.3. p. ir reglamento A priedas), nenumatė, kad atsakovo ir liudytojo A. N. nurodomu laiku atsakovo pastatytas lieptas pateko į statinių, kurie galėjo būti statomi be jokių statybą leidžiančių ar projektinių dokumentų, sąrašą. Vadinasi net ir daugiau kaip prieš dešimt metų statant lieptą atsakovui buvo būtina turėti atitinkamą statybą leidžiantį dokumentą, kurio atsakovas pripažįsta niekada neturėjęs. Todėl jo žemės sklype esantis lieptas, kuriam atsakovas ir šiuo metu neturi jokio statybą leidžiančio dokumento, pripažintinas savavališka statyba.

12Jeigu statinys yra pastatytas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama, o teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.103 str.). Statybos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (2010-07-02 Nr. XI-992 redakcija) 24 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymo dėl savavališkų statybų nuostatos taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Todėl savavališkos atsakovo liepto statybos padariniai šalintini pagal galiojančią Statybos įstatymo 28 str. redakciją, nepriklausomai nuo to kada lieptas buvo pastatytas.

13Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą - statinio nugriovimą, bet ir atsakovo prašomą taikyti būdą – savavališkų statinių įteisinimą. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. teismas gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Atsakovo pastatytas 6,20 m ilgio ir 11,80 m2 ploto medinis lieptas yra I grupės nesudėtingas statinys (2010-09-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės 17.1.1. p.), pastatytas valstybei priklausančioje žemėje, t.y. Ančios ežere, kurio statybą leidžiantis dokumentas šiuo metu yra rašytinis įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimas supaprastintam nesudėtingų statinių projektui (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.3. p.). Suinteresuoti asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija (2 t, b.l. 55, 72) ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad atsakovo žemės sklypas patenka į regioninio parko rekreacinio prioriteto urbanizuojamos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zoną ir byloje nėra ginčo, kad medinio liepto statyba atsakovo žemės sklype yra galima, o tokios statybos neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Todėl atsižvelgiant į tai, kad medinio liepto savavališka statyba nesukėlė jokių sunkių padarinių aplinkai ir visuomenės interesams, kad šis statinys stovi jau labai ilgą laiką, o galiojančio Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto 2002-08-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 433, 35 punktas leidžia urbanizuojamose parko rekreacinėse zonose naujų rekreacinių statinių statybą, teismas pripažįsta, jog atsakovui leistina pasinaudoti teise per atitinkamą terminą įteisinti savavališkai pastatytus statinius. Pripažintina, kad leidimas per nustatytą terminą įteisinti savavališkai pastatytus statinius susiklosčiusioje situacijoje yra pakankamas konstatuotos savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas, kuris atitinka visų procese dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principo nuostatas, o reikalavimas nugriauti lieptą būtų neproporcingas padarytam įstatymų pažeidimui.

14Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti pažymėtina, kad teismo nustatytas terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį ir sudėtingumą šioje konkrečioje situacijoje. Įvertinus tai, kad liepto įteisinimui reikalinga parengti tik supaprastintą projektą ir gauti atitinkamus pritarimus jam, teismas sprendžia, kad trijų mėnesių terminas yra pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Mokėti Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą atsakovui neprivaloma, kadangi šis įstatymo reikalavimas įsigalioja tik nuo 2013-01-01. Be to pabrėžtina, kad Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, jog per nustatytą terminą statytojui neįvykdžius teismo reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinys nugriaunamas statytojo lėšomis.

15Dėl medinės pavėsinės, medinio takelio,laiptų ir nuovažos statybos teisėtumo ir jų pašalinimo

16Kaip minėta, savavališka statyba tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Todėl norint konstatuoti kiekvieno statinio savavališką statybą ir pašalinti tokios statybos padarinius pirmiausiai reikia nustatyti ar statiniui privalomas statybą leidžiantis dokumentas, ir koks būtent. Byloje nėra ginčo, kad norint statyti atsakovo žemės sklype stovinčios medinės pavėsinės, medinio takelio, laiptų ir nuovažos tipo statinius, šiuo metu nereikalingas joks statybą leidžiantis dokumentas, kurį atsakovui reikėtų gauti norint įteisinti šiuos statinius, nes jie pastatyti ne valstybinėje žemėje ir pagal jų matmenis yra priskirtini I grupės nesudėtingų statinių kategorijai (2010-09-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės 17.1.1. p., 17.2.1. p.), kuriai nereikalingas joks statybą leidžiantis dokumentas (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3. p. ir 6 priedo 2 pastaba). Tačiau tai nereiškia, kad statiniai, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, gali būti statomi bet kur ir be jokių apribojimų.

17Statybos įstatymas įpareigoja statytojus statybos procese laikytis ne tik šio įstatymo normų, bet ir vadovautis kitais teisės aktais ir juose įtvirtintais reikalavimais statyboms. Statybos įstatymo 6 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. numato, kad statant statinį, be šios įstatymo, privaloma vadovautis kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir saugomų teritorijų apsaugą. Šiuo atveju atsakovo pavėsinė stovi 8 metrų atstumu nuo Ančios ežero kranto linijos, o medinis takelis, laiptai ir nuovaža pastatyti prie pat vandens (1 t., b.l. 15-19). Pabrėžtina, kad Veisiejų regioninis parkas, kuriame yra šie statiniai, buvo įsteigtas 1992-09-24 Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. I-2913, todėl atsižvelgiant į minėto liudytojo A. N. parodymus apie šių statinių statybos datą, konstatuotina, kad visi šie atsakovo statiniai pastatyti regioniniame parke. Tiek pagal galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 patvirtintos „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo“ 5.1.1 p., 5.3. p., tiek pagal ankstesnius teisės aktus, kuriuos pakeitė šis įsakymas, mažiausia įmanoma Ančios ežero, esančio Veisiejų regioniniame parke, apsaugos juosta yra 10 metrų pločio. Vadinasi visi šie statiniai stovi ežero apsaugos juostoje, todėl sprendžiant jų pastatymo teisėtumo ir šios statybos pasekmių klausimą būtina vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais statybą vandens telkinių apsaugos juostose.

18Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. numato, kad paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechninius statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, rekreacinėse zonose – paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius, draustiniuose – su draustinio steigimo tikslais susijusius statinius. Nors atsakovas mano, kad šie jo statiniai nepažeidžia minėtos įstatymo normos, tačiau teismas sutinka su ieškovo ir suinteresuotų asmenų argumentais, kad visi atsakovo statiniai, esantys ežero apsaugos juostoje, nepatenka į Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. numatytų leistinų statinių ir įrenginių sąrašą.

19Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas teigia, jog jo statiniai stovi rekreacinėje zonoje ir yra skirti rekreacijai, todėl, jo nuomone, gali būti statomi ežero apsaugos juostoje, tačiau minėta Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. įtvirtinta norma rekreacinėse zonose leidžia statyti tik vienos rūšies statinius - jachtų ir valčių elingus. Tuo tarpu visa kita, kas apsaugos juostoje leidžiama statyti rekreacijai, yra tik paplūdimių įranga ir kiti rekreaciniai įrenginiai, bet ne statiniai. Šiuo atveju būtina atskirti teisės aktuose naudojamas „statinio“ ir „įrenginio“ sąvokas, nes nuo to priklauso atsakovo statinių teisėtumo vertinimas.

20Statybos įstatymo 2 str. 2 d. „statinį“ apibrėžia kaip pastatą arba inžinerinį statinį, turintį laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Tuo tarpu Statybos įstatymo 2 str. 67 d. „įrenginius“ apibrėžia kaip mašinas, prietaisus, įtaisus energijai, medžiagoms gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti. Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. vartojama sąvoka „įranga“ statybos įstatyme nėra atskirai apibrėžta, tačiau atsižvelgiant į dabartinės lietuvių kalbos žodyne apibrėžiamą „įrangos“ sąvoką (visi vieno gamybinio ar technologinio proceso įrankiai, prietaisai, įtaisai ir kt.), akivaizdu, kad tai yra išvestinis terminas iš termino „įrenginiai“, reiškiantis tų pačių įrenginių visumą ar atskiras jos dalis. Įvertinus aptartus „statinio“ ir „įrenginio“ terminus Statybos įstatymo kontekste ir atsakovo pastatytų statinių pobūdį, akivaizdu, kad jo pavėsinė, medinis takelis, laiptai ir nuovaža yra statiniai, bet ne įrenginiai ar įranga, kuriuos būtų galima statyti ežero apsaugos juostoje. Atsakovo argumentas, kad jo medinė pavėsinė gali būti pripažįstama valčių elingu, taip pat yra nepagrįstas, nes pavėsinė visiškai neatitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keliamų valčių ir jachtų elingams. 2003-06-11 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 289 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 5.2. punktas apibrėžia, kad elingas yra laivams, jachtoms, valtims pakelti iš vandens, laikyti ir remontuoti skirtas vieno aukšto be pastogės patalpų (mansardos, mezonino) statinys vidaus vandenų uosto, prieplaukos teritorijoje ar akvatorijoje, konstrukcijos dalimis susijęs su krantu. Tokia elingo sąvoka reiškia, kad šios paskirties statinys visų pirma turi stovėti vandenyje ir tik savo konstrukcijos dalimis būti susijęs su krantu, nes jo tiesioginė paskirtis yra pakelti iš vandens valtis ir jas laikyti bei remontuoti. Elingas tam ir yra reikalingas, kad valčių ar jachtų nereikėtų iškelti į krantą. Todėl 8 metrų atstumu nuo vandens ant kranto stovinti ir savo konstrukcijomis su vandeniu niekaip nesusijusi bei negalinti būti naudojama valčių iškėlimui atsakovo pavėsinė negali būti laikoma valčių ir jachtų elingu.

21Taip pat pabrėžtina, kad vandens telkinių apsaugos juostoje tokių statinių, kurie stovi atsakovo žemės sklype, statyba buvo draudžiama ir iki Saugomų teritorijų įstatymo priėmimo, nes 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintos „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ visuomet draudė ir draudžia statyti statinius pakrantės apsaugos juostoje, išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą ir elingus.

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį statybų reglamentavimą saugomose teritorijose darytina išvada, kad atsakovas nei prieš dešimt ar daugiau metų, nei dabartiniu metu negalėjo ir negali statyti pavėsinės, medinio takelio, laiptų ir nuovažos ežero pakrantės apsaugos juostoje, todėl nėra jokių galimybių šiuos statinius įteisinti. Minėtas CK 4.103 str. numato draudimą naudotis ar disponuoti ne tik savavališkai, t.y. be statybą leidžiančio dokumento, pastatytu statiniu, bet ir tokiu statiniu, kuriam nereikia statybą leidžiančio dokumento, jeigu jis pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Kadangi atsakovo statiniai esantys pakrantės apsaugos juostoje kaip tik ir yra pastatyti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl jis negali jais naudotis ir disponuoti. Tuo tarpu pagal 2010-09-28 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 52. punktą, ieškovas, nustatęs, kad statinio statyba nėra savavališka ar nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžia teisės aktų reikalavimus, privalėjo priimti administracinį sprendimą dėl įpareigojimo statytojui per nustatytą terminą pagal teisės aktų reikalavimus atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys atitiktų teisės aktų reikalavimus, o atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius nurodytų įpareigojimų, ieškovas privalėjo kreiptis į teismą dėl šio įpareigojimo vykdymo. 2011-12-30 reikalavimu ieškovas pareikalavo, kad atsakovas ne vėliau kaip iki 2012-02-01 pašalintų iš ežero apsaugos juostos neteisėtai pastatytus statinius (2 t, b.l. 24), o šio reikalavimo įvykdymo patikrinimo aktas, surašytas 2012-02-22, patvirtina, kad atsakovas neįvykdė ieškovo reikalavimo (2 t., b.l. 28-31). Todėl pripažinus, kad ežero apsaugos juostoje negali būti statomi atsakovo pasatyti statiniai, atsakovas įpareigotinas įvykdyti ieškovo reikalavimą ir pašalinti šiuos statinius iš ežero apsaugos juostos.

23Sprendžiant kokį terminą šio reikalavimo įvykdymui nustatyti atsižvelgtina į statinių pašalinimui reikalingų darbų kiekį, jų apimtį, sudėtingumą ir prasidedantį tokiems darbams nepalankų metų laiką. Kadangi šalintini statiniai nėra sudėtingi teisėjas sprendžia, kad penkių mėnesių terminas statinių pašalinimui yra pakankamas. Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste CPK ) 273 str. 1 d. numato, kad tame pačiame sprendime teismas gali suteikti teisę ieškovui atlikti prašomus veiksmus, išieškant iš atsakovų patirtas išlaidas, jei teismo įpareigojimo atsakovas neįvykdys teismo nustatytu terminu, todėl ieškovui suteiktina tokia teisė.

24Nepaisant to kad ieškinys tenkinamas iš dalies, teismas pripažįsta, kad bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), kadangi ieškinio esmę sudaro neteisėtos ir savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o teismo pasirinktas kitoks savavališkos liepto statybos padarinių pašalinimo būdas nei prašė ieškovas, nereiškia, kad kokia nors ieškinio dalis buvo nepagrįsta. Ieškinio pagrindu priimant tokį sprendimą neteisėtos ir savavališkos statybos padariniai yra pašalinami. Tai reiškia, kad ieškinio tikslai yra pasiekti, o dėl visų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų yra kaltas atsakovas, kuris per jam įstatymų suteiktą terminą nepašalino neteisėtos ir savavališkos statybos padarinių neteisminiu keliu.

25Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 205,70 Lt išlaidos už skelbimą spaudoje apie surašytą savavališkos statybos aktą, kurioms pagrįsti ieškovas pateikė šių išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus (1 t., b.l. 31-32, 38-39) ir kurios yra susijusios su bylos nagrinėjimu (2010-09-28 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 27. p.).

26Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 42,10 Lt (CPK 96 str. 2 d.), ir 100 Lt dydžio bei 142 Lt dydžio žyminio mokesčio sumos už 2012-03-27 ir 2012-05-14 pareikštus du ieškinius, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Viso iš atsakovo priteistina 284,10 Lt (42,10 Lt + 100 Lt + 142 Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273 str., teisėjas

Nutarė

28Ieškinį patenkinti iš dalies.

29Įpareigoti atsakovą V. J. B., a.k. ( - ) per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą 6,20 m ilgio ir 11,80 m2 ploto mediniam lieptui, kuris pastatytas Ančios ežere ir remiasi į jo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Semoškų ( - ). Jeigu per nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą atsakovas V. J. B. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos jis privalo savo lėšomis nugriauti nurodytą medinį lieptą ir sutvarkyti statybvietę. Per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti nurodytą medinį lieptą ir sutvarkyti statybvietę, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo V. J. B. patirtas išlaidas.

30Įpareigoti atsakovą V. J. B., a.k. ( - ) per 5 (penkis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti iš Ančios ežero apsaugos juostos 4,60 m x 3.20 m dydžio ir 3 m aukščio pavėsinę, medinį 6,70 m. x 0,75 m takelį, 5,30 m. x 1,0 m dydžio laiptus ir 2,10 m pločio nuovažą iš betoninių plytelių į Ančios ežerą, kurie pastatyti jo žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ). Per teismo nustatytą penkių mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis pašalinti nurodytą pavėsinę, medinį takelį, laiptus ir nuovažą iš betoninių plytelių, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo V. J. B. patirtas išlaidas.

31Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš atsakovo V. J. B., a.k. ( - ) 205,70 Lt (du šimtus penkis litus 70 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos.

33Priteisti iš atsakovo V. J. B., a.k. ( - ) 284,10 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 10 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas išnagrinėjęs bylą... 3. Ieškiniu prašoma: 1) įpareigoti atsakovą V. J. B. per tris mėnesius nuo... 4. Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas V. J. B. be statybą leidžiančio... 5. Atsakovas V. J. B. su ieškinio reikalavimais nesutinka. Jis pripažįsta, jog... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovas V. J. B. Ančios ežere pastatė I grupės... 8. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.... 9. Sprendžiant kilusį ginčą pirmiausiai pabrėžtina, kad atsakovo prašymas... 10. Dėl medinio liepto savavališkos statybos ir jos padarinių šalinimo būdo ... 11. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo... 12. Jeigu statinys yra pastatytas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau... 13. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti... 14. Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti... 15. Dėl medinės pavėsinės, medinio takelio,laiptų ir nuovažos statybos... 16. Kaip minėta, savavališka statyba tai statinio ar jo dalies statyba be... 17. Statybos įstatymas įpareigoja statytojus statybos procese laikytis ne tik... 18. Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. numato, kad paviršinių vandens... 19. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas teigia, jog jo statiniai... 20. Statybos įstatymo 2 str. 2 d. „statinį“ apibrėžia kaip pastatą arba... 21. Taip pat pabrėžtina, kad vandens telkinių apsaugos juostoje tokių... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį statybų reglamentavimą... 23. Sprendžiant kokį terminą šio reikalavimo įvykdymui nustatyti... 24. Nepaisant to kad ieškinys tenkinamas iš dalies, teismas pripažįsta, kad... 25. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei,... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273... 28. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 29. Įpareigoti atsakovą V. J. B., a.k. ( - ) per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo... 30. Įpareigoti atsakovą V. J. B., a.k. ( - ) per 5 (penkis) mėnesius nuo... 31. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš atsakovo V. J. B., a.k. ( - ) 205,70 Lt (du šimtus penkis litus... 33. Priteisti iš atsakovo V. J. B., a.k. ( - ) 284,10 Lt (du šimtus... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...