Byla 2-63-514/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „( - )“ ieškinį atsakovei J. B. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 1242,05 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar neatvykus į teismo posėdį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad atsakovė ir AB „( - )“, kurios visų teisių ir pareigų perėmėjas nuo 2011-01-01 yra ieškovas, 2003-09-10 sudarė elektros energijos tiekimo naudojimo sutartį su buitiniu vartotoju Nr. 4781047, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją sutartyje nurodytam objektui (butui, esančiam ( - ) Plungės r. sav.), o atsakovė įsipareigojo už butui patiektą elektros energiją atsiskaityti. 2011-10-06 tikrinant objekto elektros apskaitą, nustatyta, kad yra sudaužytas elektros apskaitos prietaiso stiklas ir matyti elektros apskaitos prietaiso disko stabdymo žymės, t. y. nustatyta, kad yra padarytas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – taisyklės) 126.11 p. nurodytas pažeidimas. Vadovaujantis Taisyklių 113 p., atsakovei 2011-10-06 buvo surašytas elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 11000123 (toliau – aktas). Žalos dydis paskaičiuotas vadovaujantis taisyklių 126.12 p. pagal akto surašymo dieną rastų elektros energijos imtuvų galią, nurodytą akte už 1 metų laikotarpį nuo 2010-10-06 iki 2011-10-05. Atlikus paskaičiavimus nustatyta, kad ieškovas patyrė 1242,05 Lt žalą. Aktas, vadovaujantis taisyklių 115 p., buvo svarstomas specialioje ieškovo sudarytoje komisijoje, kurios 2011-10-07 nutarimu Nr. KL-2011-31 patvirtintas paskaičiuotos žalos dydis 1242,05 Lt. Atsakovė telefonu buvo kviečiama į susitikimą su ieškovo atstove, tačiau kvietimo nepriėmė, į susitikimą neatvyko.

3Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Tinkamai apie iškeltą bylą informuota atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso ½ buto, esančio ( - ) Plungės r. sav. AB „( - )“ ir atsakovė 2003-09-10 sudarė elektros energijos tiekimo-naudojimo sutartį su buitiniu vartotoju Nr. 4781047 (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją sutartyje nurodytam objektui (butui, esančiam ( - ) Plungės r. sav.), o atsakovė – kiekvieną mėnesį pateikti duomenis apie suvartotą elektros energijos kiekį ir visiškai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją (sutarties 1, 2.1 p.). Ieškovas nuo 2011-01-01 perėmė visas AB „( - )“ teises ir pareigas.

6Kadangi elektros energijos pirkimo-pardavimo santykiai tarp šalių buvo įforminti rašytine sutartimi, susiklosčius tarp šalių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartiniams santykiams, šalys įgijo atitinkamuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros energijos tiekimo ir vartojimą, nustatytas teises ir pareigas viena kitos atžvilgiu. Pagal elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį vartotojas įsipareigoja už patiektą elektros energiją sumokėti, laikytis jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.). Sunaudotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis (CK 6.385 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pagrindu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintos elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) detalizavo vartotojo pareigas ir numatė, kad vartotojas privalo užtikrinti tinkamą jam priklausančių elektros įrenginių ir prietaisų būklę ir užtikrinti saugų šių įrenginių eksploatavimą pagal sutarties ir teisės aktų reikalavimus (52.2 p.); įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo elektros įrenginius taip, kad jie nekeltų grėsmės operatoriaus elektros tinklų, kitų asmenų elektros įrenginių ar prietaisų normaliam veikimui, nesudarytų sąlygų trikdžiams, turintiems neigiamą įtaką elektros energijos kokybei (52.6 p.); kai tik paaiškėja, nedelsiant informuoti operatorių apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, operatoriaus elektros įrenginių, esančių vartotojo patalpose ar teritorijoje, gedimus (52.13 p.); atlyginti operatoriui ar tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai vartotojas nevykdo sutartyje, taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų (52.14 p.). Taisyklių 72 p. taip pat numatyta, kad jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų periodinį stebėjimą ir taisyklėse nustatytais atvejais operatoriaus informavimą apie pastebėtus šių prietaisų, įrangos gedimus ir plombų pažeidimus atsako vartotojo objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Taisyklių 126.11 p. nustatyta, kad tais atvejais, kai įrodymais nustatoma, kad buitiniam vartotojui įrengtas elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementas sugadintas taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio elektros skaitiklio modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos informacijos, pažeistos, nutrauktos ar suklastotos plombos nuo elektros skaitiklio ar įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų taisyklių 68–70 punktuose, taip pat siekiant sumažinti elektros skaitiklio rodmenis naudotos mechaninės ir kitos elektros skaitiklio disko stabdymo priemonės) arba pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema, arba nustatyta kitų taisyklių 6 punkto 21 pastraipos 2 punkte nurodytų pažeidimų, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitiniam vartotojui patiektos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus darbuotojo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip 1 (vieneri) metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami).

7Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovui 2011-10-06 tikrinant objekto atsakovei priklausančio buto, esančio ( - ) Plungės r. sav., elektros apskaitą, užfiksuota, kad yra sudaužytas elektros apskaitos prietaiso stiklas su matomomis elektros apskaitos prietaiso disko stabdymo žymėmis, o tai laikytina taisyklių 126.11 p. nurodytu pažeidimu. 2011-10-06 surašytas elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 11000123, kuriame užfiksuota pažeidimo esmė. AB ( - ) Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisijos posėdyje, kuriame atsakovė nedalyvavo, buvo svarstomas minėto akto surašymo teisėtumas ir pagrįstumas. Komisija, išanalizavusi aktą, nusprendė atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą vadovaujantis taisyklių 126.11 p. už laikotarpį nuo 2010-10-06 iki 2011-10-05 (už vienerių metų laikotarpį) pagal faktinę vienfazių elektros imtuvų galią, paskaičiuota žala 1242,05 Lt.

8CK 6.248 str. 3 d. nustato, jog laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2006). LR CK 6.263 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (6.263 str. 2 d.). CK 6.246 str. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str.). Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Padaryti nuostoliai turi būti visiškai atlyginami (CK 6.251 str. 1 d.). Elektros apskaitos prietaiso bei elektros apskaitos schemos elemento saugumo užtikrinimas yra vartotojo pareiga (taisyklių 52 p.), o pažeidus elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, esant elektros apskaitos prietaiso pažeidimams, elektros energijos vartotojo (atsakovės) kaltė dėl padarytos ieškovui žalos preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005). Įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-12-04 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005). Asmenys, valdydami ir naudodami nekilnojamąjį turtą, turi pareigą rūpintis, kad naudojimasis šiuo turtu nepadarytų žalos kitiems asmenims, ir būtent toks asmens elgesys atitiktų apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio standartą. Atsakovė, kaip buto savininkė, nesielgė rūpestingai ir apdairiai, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, ji turėjo prievolę užtikrinti elektros apskaitos prietaiso saugumą (LR CK 6.248 str. 3 d.), tačiau nevykdė taisyklėse nustatytos pareigos informuoti ieškovą apie elektros prietaiso sugadinimą (taisyklių 52.13.1 p.). Nustačius taisyklių 126.11 p. pažeidimą, ieškovas (operatorius) turi teisę perskaičiuoti buitiniam vartotojui patiektos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus darbuotojo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip 1 (vieneri) metai. Surašant elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, ieškovas, skaičiuodamas nuostolių dydį, pagrįstai vadovavosi taisyklių 126.11 p., ieškovo paskaičiavimu buvo patirta 1242,05 Lt žala. Byloje nėra duomenų, įrodančių atsakovės nekaltumą, atsakovės kaltės prezumpcija nepaneigta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010). Atsakovės elektros apskaitos prietaisas rastas su sudaužytu stiklu bei matomomis elektros apskaitos prietaiso disko stabdymo žymėmis, ką patvirtina ieškovo pateiktos fotonuotraukos, atsakovė 2010-10-06 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 11000123 neginčijo, todėl teismas turi pagrindą ieškinį tenkinti. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė atlygino ieškovo patirtą žalą, kad leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė ir neginčijo žalos atsiradimo fakto, žalos dydžio, ieškovo reikalavimas tenkintinas, iš atsakovės priteistina 1242,05 Lt žalos atlyginimo (CK 6.246 str. – 6.249 str., 6.251 str., 6.263 str. 2 d.).

9LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi skolininkė yra fizinis asmuo, iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio procesinės metinės palūkanos (CK 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 70 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285-286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovės J. B. 1242,05 Lt (vieną tūkstantį du šimtus keturiasdešimt du litus 5 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų AB ( - ).

14Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

15pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai