Byla eAS-152-552/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Volfas Engelman“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Volfas Engelman“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Volfas Engelman“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-17.5-82“ (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria laikomi išrašytais neteisėtai viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti AB „Volfas Engelman“ patvirtinimai Nr. 1314VI0015-5513-0589 ir pripažįstama negaliojančia VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija “ išrašyta AB „Volfas Engelman“ patvirtinimo Nr. 1317VI0007-5513-0589 dalis už 18,16 t; 2) priteisti iš atsakovo Vilniaus RAAD pareiškėjo AB „Volfas Engelman“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo galiojimą.

7Pareiškėjas teigė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jis privalėtų apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Dėl to jis patirtų nuostolius ir kitas neigiamas finansines bei materialines pasekmes, susijusias su jam tenkančios mokesčio sumos išieškojimu, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais, o tai sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas Sprendimo galiojimo sustabdymas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 18 d. nutartimi priėmė pareiškėjo AB „Volfas Engelman“ skundą ir atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę.

10Pareiškėjo argumentus, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, teismas laikė nepagrįstais. Teismo įsitikinimu, skundžiamo Sprendimo dalis nesukuria pareiškėjui prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Teismo vertinimu, šiuo atveju nenustatyta, kad dėl jų galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla.

11Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Teismo vertinimu, pareiškėjo teiginys, jog jis patirs materialines pasekmes, susijusias su jam tenkančios mokesčio sumos išieškojimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo metu yra tikslingas ir būtinas, nes pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų.

12Atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytus argumentus ir įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, teismas sprendė, jog šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

13III.

14Pareiškėjas AB „Volfas Engelman“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutarties dalį, kuria atmestas prareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

15Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sprendimas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių, nes juo nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus RAAD Sprendimo pagrindu pateikė jam 2017 m. gruodžio 19 d. pranešimą Nr. (38-19)-VR-l.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ bei 2017 m. gruodžio 21 d. pranešimą Nr. (38-19)-VR-l.7-9629 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ (toliau – ir Pranešimai), kuriais pareiškėjas įpareigotas iki 2018 m. vasario 15 d. apsiskaičiuoti ir susimokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

16Pareiškėjas pažymi, kad nesustabdžius Sprendimo galiojimo, jam išliks pareiga sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, taip pat gali būti pradėtos mokesčio išieškojimo procedūros, skaičiuojami delspinigiai ir skiriama bauda. Pareiškėjui gręsiančios neigiamos materialinės pasekmės yra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, kadangi jos kyla būtent iš skundžiamo Vilniaus RAAD Sprendimo dalies, kurios galiojimo sustabdymą prašė taikyti pareiškėjas.

17Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju būtina pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo galiojimą, kadangi kitu atveju pareiškėjas patirs nuostolius ir kitas neigiamas pasekmes. Mokesčio sumos, delspinigių ir baudų išieškojimas, pareiškėjo teigimu, sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas Sprendimo galiojimo sustabdymas.

18Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

19Atsakovo teigimu, pareiškėjas klaidingai interpretuoja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 7 straipsnio 2 dalį. Įstatyme numatyti atvejai, kai už nesumokėtus mokesčius skaičiuojami delspinigiai ir baudos, tačiau šiuo atveju mokestinai patikrinimai dar neatliekami ir neteisėtas mokesčių slėpimas nenustatytas. Atsakovas pažymi, jog byloje pareikštas reikalavimas panaikinti Sprendimą, kuriuo jam neapskaičiuoti jokie mokesčiai, todėl pareiškėjo prašyme įvardytos grėsmės kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų.

20Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog mokesčio suma (paskaičiuota paties pareiškėjo) yra didelė, todėl būtų finansiškai nepakeliama. Nurodo, kad mokestis priverstine tvarka galėtų būti išieškomas tik atlikus mokestinį patikrinimą, jį mokėti galima dalimis, o mokesčiai gali būti grąžinami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAĮ) nustatyta tvarka nesikreipiant į teismus.

21Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėtos ir sustabdytos administracinės bylos dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo. Šiose bylose pareiškėjas, VšĮ „Žaliasis taškas“ teikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kuriuos tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė. Kadangi bylos aplinkybės labai panašios, o patvirtinimo (paskirstymo) dokumentai, kurių teisėtumas ginčijamas šioje byloje, yra išvestiniai, neturintys savarankiško juridinio pagrindo, kurių panaikinimą lėmė tik jų išvestinumas iš ginčijamų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, iš esmės, nurodytomis nutartimis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra išspręstas.

22Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę bus pažeistas viešasis interesas, t. y. valstybės institucijoms gali būti apribotos galimybės apskaičiuoti atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų. MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra naikinamasis ir nestabdomas. Sustabdžius skundžiamo Sprendimo galiojimą, atsakovas praras galimybę laiku atlikti patikrinimus ir išieškoti mokesčius į valstybės biudžetą.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24V.

25Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo AB „Volfas Engelman“ atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

26ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; <...> reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS?900?662/2016).

28Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

29Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę: laikinai sustabdyti ginčijamo Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ galiojimą. Ginčijamu Sprendimu Vilniaus RAAD patvirtino 2017 m. lapkričio 8 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ patikrinimo aktą Nr. VR-19.2-54, kuriuo pripažinti naikintinais VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pakuočių atliekų sutvarkymą. Pareiškėjas AB „Volfas Engelman“ Sprendimą apskundė teismui.

30Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo galiojimas, nes, jo teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti AB „Volfas Engelman“ interesus ir padaryti jam didelių nuostolių.

31Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, Sprendimas nesukuria AB „Volfas Engelman“ prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

32Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas dėl skundžiamo Sprendimo patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jo veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kad dėl Sprendimo galiojimo jo patirtų finansinių nuostolių nebus galima kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas.

33Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. sausio 18 d. nutartis paliekama nepakeista.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo akcinės bendrovės „Volfas Engelman“ atskirąjį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Volfas Engelman“... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. Pareiškėjas teigė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jis... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 18 d. nutartimi... 10. Pareiškėjo argumentus, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo... 11. Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra... 12. Atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytus argumentus ir įvertinęs... 13. III.... 14. Pareiškėjas AB „Volfas Engelman“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 15. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sprendimas... 16. Pareiškėjas pažymi, kad nesustabdžius Sprendimo galiojimo, jam išliks... 17. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju būtina pritaikyti... 18. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 19. Atsakovo teigimu, pareiškėjas klaidingai interpretuoja Lietuvos Respublikos... 20. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog mokesčio suma... 21. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme... 22. Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo... 23. Teisėjų kolegija... 24. V.... 25. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo AB „Volfas... 26. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas proceso dalyvių... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 28. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 29. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio... 30. Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo galiojimas,... 31. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 32. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 33. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Volfas Engelman“ atskirąjį skundą... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartį palikti... 37. Nutartis neskundžiama....