Byla eAS-737-438/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tikkurila“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir VRAAD) 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas).

6Pareiškėjo skundas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartimi buvo priimtas ir netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo galiojimą.

7Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. rugpjūčio 30 d. gautas pakartotinas prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kuriuo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti skundžiamo Sprendimo 1, 2 ir 3 punktų vykdymą, kuria laikomi išrašytais neteisėtai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti pareiškėjo patvirtinimai, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.

8Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės motyvuojamas tuo, kad skundžiamas Sprendimas jau dabar sukelia pareiškėjui neigiamas pasekmes, kadangi skundžiamo Sprendimo pagrindu panaikinus pareiškėjo patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą VRAAD atliko pareiškėjo planinį patikrinimą dėl 2013–2015 m. mokestinių laikotarpių mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijose pareiškėjo pateiktų ir patvirtintų dokumentų teisėtumo ir priėmė 2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo aktą Nr. V-8, kuriuo jau nurodyta, kad pareiškėjas turi sumokėti 395 861,13 Eur. Dėl skundžiamo Sprendimo galiojimo ir atsiradusios mokestinės prievolės įvykdymo, jeigu nebus pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, iš esmės pablogės pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriks ūkinė veikla. Prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra adekvati siekiamam tikslui, nepažeis proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų ir viešojo intereso. Nesustabdžius skundžiamo Sprendimo galiojimo bus iš esmės pažeistas viešasis interesas, ekonomikos ir darbo rinkos stabilumas.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Tikkurila“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1, 3 dalimis ir vertindamas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą sprendimo galiojimo laikino sustabdymo kontekste pažymėjo, kad pagal suformuotą administracinių teismų praktiką sprendimo galiojimo laikinas sustabdymas nėra galimas tuomet, kai sprendimu nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-152-552/2018).

12Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai VRAAD 2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo aktu Nr. V-8 apskaičiuota už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis 395 861,13 Eur suma. Patikrinimo akte nurodyta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 131 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas, nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, turi teisę per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo jam dienos pateikti rašytines pastabas dėl šio patikrinimo akto. Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytos neigiamos pasekmės dėl VRAAD priimto 2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo akto Nr. V-8 nekyla, nes juo pareiškėjui nėra galutinai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, todėl ir dėl skundžiamo Sprendimo galiojimo iš esmės šiuo konkrečiu atveju ir šioje proceso stadijoje nepablogėja pareiškėjo finansinė padėtis. Todėl, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti.

13Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašyme nurodytos jam kilsiančios ateityje neva neigiamos pasekmės iš esmės yra susijusios ne su skundžiamu Sprendimu, o kyla iš VRAAD vykdomų administracinių procedūrų (VRAAD 2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo akto Nr. V-8). Teismo vertinimu, nors iš pareiškėjo pateiktos buhalterinės pažymos matyti, kad jo finansinė padėtis yra sudėtinga, nustatęs, jog pareiškėjui Sprendimo galiojimas nesukuria jokių neigiamų teisinių pasekmių bei vadovaudamasis administracinių teismų suformuota praktika, kad Sprendimo galiojimo patiriamus finansinius nuostolius galima būtų kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-220-520/2018 ir kt.), konstatavo, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu atveju egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkintas.

14III.

15Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti skundžiamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 18 d. direktoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. VR-17.5-82 dalies, t. y. 1, 2, 3 punktų vykdymą, kuria laikomi išrašytais neteisėtai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti UAB „Tikkurila“ patvirtinimai iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismas visiškai nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjui kilsiančios neigiamos pasekmės susijusios ne su skundžiamu Sprendimu, o kyla iš VRAAD vykdomų administracinių procedūrų (2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo akto Nr. V-8). Būtent skundžiamu VRAAD Sprendimu panaikinti pareiškėjui išduoti patvirtinimai apie pakuočių atliekų sutvarkymą, dėl ko pareiškėjui atsiranda mokestinė prievolė.

172. Mokestinė prievolė atsirado skundžiamo VRAAD sprendimo pagrindu, todėl skundžiamo VRAAD Sprendimo galiojimas ir jo pagrindu atliktas pareiškėjo patikrinimas bei pateiktas patikrinimo aktas pareiškėjui padarys neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, jeigu reikalavimo užtikrinimo priemonė nebus taikoma.

183. Skundžiamo Sprendimo pagrindu panaikinus patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos pateikė pareiškėjui 2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo aktą Nr. V-8, kuriame nurodyta, kad pareiškėjas turi mokestinę prievolę sumokėti 395 861,13 Eur. Nors šiuo atveju ginčas vyksta dėl Aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-17.5-82, o ne dėl 2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo akto Nr. V-8, tačiau abu sprendimai yra neabejotinai susiję.

194. Teismas visiškai neįvertino fakto, kad skundžiamu Sprendimu panaikinus pareiškėjui išduotus patvirtinimus, mokestinė prievolė ir su ja susiję nurodymai gamintojams ir importuotojams kyla ir yra tiesiogiai įtvirtinti imperatyviose teisės aktų normose.

205. Tokia situacija, kai skundžiamo Sprendimo pagrindu pradedami nauji ginčai apskritai sunkiai suprantama teisinėje valstybėje ir neatitinka ABTĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinimo priemonės instituto tikslo. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Teismo išvada nepagrįsta, kadangi viešuoju interesu turi būti laikomas ir verslo subjekto veiklos vykdymas, jo bankroto grėsmės išvengimas, ekonomikos ir darbo rinkos stabilumas, o ne tik valstybinės institucijos galimybė atlikti mokestinį patikrinimą ir atitinkamo mokesčio į valstybės biudžetą surinkimas, kurio teisėtumas apskritai ginčytinas. Teismas skundžiamoje nutartyje neįvertino, kad būtent Sprendimo pagrindu naikinama mokestinė lengvata, kyla mokestinės prievolės, dėl ko ne tik pareiškėjas, bet ir daugelis kitų įmonių, esančių analogiškoje situacijoje, patirs neatitaisomą didelę žalą, kas lems daugelio darbuotojų atleidimą bei nedarbo lygio šalyje padidėjimą, finansinius sunkumus įmonės viduje, mokėtinų mokesčių sumų į valstybės biudžetą surinkimą, kadangi įmonės bus nepajėgios toliau sėkmingai funkcionuoti. Būtent dėl šių priežasčių viešasis interesas būtų išsaugomas užtikrinant stabilumą tiek ekonomikoje, tiek darbo rinkoje.

216. Teismas taip pat nevertino aplinkybių, kad skundžiamo Sprendimo priėmimas sietinas su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, o ne pareiškėjo teisės aktuose įtvirtintų įsipareigojimų netinkamu vykdymu, todėl, teismui atsisakius taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, toks pareiškėjo teisių ir laisvių suvaržymas yra neproporcingas ir prieštarauja pagrindiniams teisės principams.

22Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį.

23Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas nepateikė jokių duomenų apie įmonės gamybos mastą, apyvartines lėšas, darbuotojų skaičių ir kitų duomenų, leidžiančių įvertinti įmonės finansinę būklę ir kitas aplinkybes dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalimi, tuo atveju, jeigu dėl atskiro mokesčio, to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, taip pat mokesčio mokėtojo turimos mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą minėtomis sumomis padengti. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjui pateikus skundą dėl mokesčių prievolės teisėtumo, mokestinės prievolės priverstinis išieškojimas stabdomas pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” atsiliepime į atskirąjį skundą prašo patenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo UAB “Tikkurila” skundas dėl Sprendimo dalies panaikinimo yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) pagrįstas; pareiškėjo Sprendimo dalis yra galiojanti ir pareiškėjui sukelia tokias neigiamas pasekmes (didelę žalą), kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, gali būti neįmanomas. Be to, VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” nuomone, pagrįstais laikytini ir paties pareiškėjo atskirajame skunde nurodyti argumentai, kurie patvirtina, kad skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti galioti, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas teisingai nustatė reikšmingas aplinkybes ir pagrįstai išsprendė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą teismo nutartimi. Ginčijami sprendimai pareiškėjui teisinių pasekmių nesukelia, nes pareiškėjui kilsiančios neigiamos pasekmės susijusios ne su nagrinėjamoje byloje skundžiamu sprendimu, o iš VRAAD vykdomų administracinių procedūrų (2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo akto Nr. V-8), skundžiamu Sprendimu pareiškėjui tik konstatuotas mokestinės prievolės buvimas, tačiau galutinai neapskaičiuotas mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis dydis. Todėl teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjas neįrodė, kad nagrinėjamoje byloje yra ABTĮ nustatyti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pagrindai ir jos taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

31Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

32Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė sustabdyti skundžiamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalies, t. y. 1, 2 ir 3 punktų vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.

33Nustatyta, kad ginčijamu Sprendimu VRAAD patvirtino 2017 m. lapkričio 8 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ patikrinimo aktą Nr. VR-19.2-54, kuriuo pripažinti naikintinais VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pakuočių atliekų sutvarkymą.

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

35Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad skundžiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalis nesukelia pareiškėjui jo nurodytų pasekmių. Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti mokestis. Tai, kad 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 pagrindu priimtas VRAAD 2018 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo aktas Nr. V-8, kuriuo apskaičiuota pareiškėjui už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis 395 861,13 Eur suma, nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones šioje byloje. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodomi neigiami padariniai, reikšmingi sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kils/gali kilti iš kitų būsimų VRAAD vykdomų administracinių procedūrų.

36Nors ginčijama Sprendimo dalis, apskritai, turi tiesioginę įtaką kitiems institucijų administraciniams veiksmams – mokestiniam patikrinimui, mokestinės nepriemokos apskaičiavimui, jos išieškojimui ir pan., tačiau šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog asmens siekis ateityje išvengti galimų teisinių ginčų lemiamos reikšmės, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, paprastai neturi (žr., pvz., 2008 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008; 2018 m. birželio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-449-442/2018).

37Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Kaip minėta, pareiškėjo skundžiamas Sprendimas nesukuria pareiškėjo prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

38Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas dėl skundžiamo Sprendimo patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jo veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kad dėl Sprendimo galiojimo jo patirtų finansinių nuostolių nebus galima kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas.

39Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ atskirąjį skundą atmesti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tikkurila“... 6. Pareiškėjo skundas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio... 7. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. rugpjūčio 30 d. gautas... 8. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės motyvuojamas... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi... 11. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 12. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai VRAAD 2018 m.... 13. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašyme nurodytos jam kilsiančios... 14. III.... 15. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. 1. Teismas visiškai nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjui kilsiančios... 17. 2. Mokestinė prievolė atsirado skundžiamo VRAAD sprendimo pagrindu, todėl... 18. 3. Skundžiamo Sprendimo pagrindu panaikinus patvirtinimus apie pakuočių... 19. 4. Teismas visiškai neįvertino fakto, kad skundžiamu Sprendimu panaikinus... 20. 5. Tokia situacija, kai skundžiamo Sprendimo pagrindu pradedami nauji ginčai... 21. 6. Teismas taip pat nevertino aplinkybių, kad skundžiamo Sprendimo priėmimas... 22. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 23. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas nepateikė jokių duomenų apie įmonės... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija”... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo UAB “Tikkurila”... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas teisingai nustatė... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 31. Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso... 32. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė sustabdyti skundžiamo Lietuvos... 33. Nustatyta, kad ginčijamu Sprendimu VRAAD patvirtino 2017 m. lapkričio 8 d.... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 35. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad... 36. Nors ginčijama Sprendimo dalis, apskritai, turi tiesioginę įtaką kitiems... 37. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 38. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 39. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 41. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ atskirąjį... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį... 43. Nutartis neskundžiama....