Byla B2-2222-657/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant D. U. individualios įmonės „Tempas“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotam asmeniui V. S.,

4nedalyvaujant UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka),

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą D. U. individualios įmonės „Tempas“ bankroto byloje,

Nustatė

6UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ bankrutuojančiai įmonei pareiškė finansinį reikalavimą 15705,22 Lt sumai, kurį kildina iš 2013-02-11 vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo Nr. 10331660 (b.l. 4-5).

7Kauno apygardos teisme gautas administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens K. S. prašymas patvirtinti bankrutuojančios D. U. individualios įmonės „Tempas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (b.l. 11-17). Prašyme nurodė, kad nesutinka su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pareikštu finansiniu reikalavimu, kartu teismui pateikė prieštaravimus dėl UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinio reikalavimo (b.l. 18-19). Prieštaravimuose nurodo, kad UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ bankrutuojančiai įmonei pareiškė 15705,22 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Administratoriaus nuomone, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinis reikalavimas yra nepagrįstas ir neįrodytas. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą, iš kurio matyti, kad 15705,22 Lt vietinė rinkliava paskaičiuota už 1013,23 kv.m, kai tuo tarpu iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad pastato bendras plotas yra 1013,23 kv.m, o baigtumas 76 proc. Administratoriaus nuomone UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinio reikalavimo patvirtinimas iš esmės pažeistų bendruosius teisės principus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus kitų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės atžvilgiu.

8UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atsikirtimų į prieštaravimus nepateikė.

9Kreditoriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.). Neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl administratoriaus atstovės prašymu, byla nagrinėjama iš esmės kreditorei nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d., 2 d.).

10UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinis reikalavimas tvirtintinas.

11Administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 5 d.)

12Kauno apygardos teismo 2013-04-11 nutartimi D. U. individualiai įmonei „Tempas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 6-10). Nutartis įsiteisėjo 2013-04-23. 2013-07-11 nutartimi patvirtintas D. U. individualios įmonės „Tempas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (b.l. 23-24). Šia nutartimi, administratoriui nesutinkant su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pareikštu finansiniu reikalavimu, klausimas dėl UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinio reikalavimo tvirtinimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje (ĮBĮ 26 str. 5 d.).

13Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1041/2009).

14CPK 263 straipsnio 1 dalies norma reikalauja, kad teismo procesiniai dokumentai – sprendimai, mutatis mutandis nutartys - būtų faktiškai pagrįsti.

15Nustatyta, kad UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ administratoriui pateikė finansinį reikalavimą 15705,22 Lt sumai, grindžiamą 2013-02-11 vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo Nr. 10331660 už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-06-30 (b.l. 4-5).

16Administratorius su šiuo finansiniu reikalavimu nesutinka, kadangi administratoriaus nuomone jis yra nepagrįstas.

17CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.).

18Byloje nėra pateikta įrodymų dėl kokių tai sutarčių ar susitarimų tarp šalių UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir D. U. individualios įmonės „Tempas“ sudarymo, paslaugų teikimo ir pan. Tačiau pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms. Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

19Aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėtina, kad vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t.y. norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, asmuo privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies požiūriu.

20Viešai skelbiamuose Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau – Nuostatai, http://www.aratc.lt/wp-content/uploads/2012/11 /NR.5TS-217-2007-11-27.doc ) 2 punkte apibrėžta vietinės rinkliavos samprata – tai Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų 3 punkte nurodyta, jog vietinės rinkliavos mokėtojai yra visi fiziniai, juridiniai asmenys, iš to skaičiaus ir vykdantys ūkinę komercinę veiklą, turintys nekilnojamojo turto savivaldybės teritorijoje. Nuostatų 11 punkte vietinės rinkliavos mokėtojai taip pat siejami su turimu nekilnojamuoju turtu Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje. Vietinės rinkliavos mokėtojų registre registruojami nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, jų valdomas nekilnojamasis turtas, jo plotas, pagrindinė naudojimo paskirtis. Nuostatų 25 punkte nurodyta, jog vietinė rinkliava skaičiuojama pagal savivaldybės tarybos patvirtintus vietinės rinkliavos parametrus.

21Iš bylos medžiagos nustatyta, kad D. U. įmonei „Tempas” nuosavybės teise priklauso pastatas-autocentras (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), kurio bendras plotas 1013,23 kv.m (b.l. 7,8), todėl jis pagal Nuostatų 3 punktą yra vietinės rinkliavos mokėtojas ir privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Byloje nėra pateikta duomenų, kad D. U. įmonė „Tempas” turėjo ar turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti rajono savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje arba buvo / yra įtraukta į atliekų turėtojų, kuriems dėl blogo privažiavimo nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų sąrašą ir dėl to galėtų būti atleista nuo vietinės rinkliavos mokėjimo pagal Nuostatų 9 punktą (2008 m. vasario 12 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-320 redakcija).

22Administratorius taip pat į bylą nepateikė įrodymų, kad D. U. įmonė „Tempas” kreipėsi dėl lengvatos suteikimo - atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. 5TS-551 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų, pateikus visus reikiamus dokumentus. Šiuo metu nėra galimybės konstatuoti, kad D. U. įmonė „Tempas” taip pat galėtų būti išbraukta iš vietinės rinkliavos registro, vadovaujantis Nuostatų 12.2 punktu, todėl darytina išvada, jog kreditorė neturėjo pareigos spręsti dėl lengvatos D. U. įmonė „Tempas” atžvilgiu taikymo.

23Atsižvelgus į vietinės rinkliavos pranešime nurodytą laikotarpį 2013-01-01 - 2013-06-30 bei įvertinus pateiktus dokumentus - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, nustatyta, kad apmokestinant D. U. įmonę „Tempas” vietine rinkliava, pritaikytas paslaugų paskirties pastatams taikomas tarifas 300,00 Lt per mėnesį (priedo Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai Lazdijų rajono savivaldybėje 6 p./ Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.5TS-67 redakcija). Iš pateikto vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo, nustatyta, kad mėnesinės rinkliavos dydis 253,31, Lt per mėnesį, todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus administratoriaus argumentus, kad nebuvo atsižvelgta į pastato baigtumą (76 proc.).

24Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas Nr. 10331660 (b.l. 5) patvirtina, kad D. U. įmonės „Tempas” įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sudaro 15705,22 Lt.

25Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (CK 6.59 str.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi D. U. įmonė „Tempas” iki 2013-03-31 prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nėra įvykdęs, todėl esant aukščiau nurodytoms nustatytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui tvirtintinas kreditorės UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinis reikalavimas 15705,22 Lt sumai.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, teismas

Nutarė

27patvirtinti kreditorės UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ kreditorinį reikalavimą 15705,22 Lt (penkiolikos tūkstančių septynių šimtų penkių litų dvidešimt dviejų centų) sumai D. U. individualios įmonės „Tempas“ bankroto byloje.

28Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

29Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant D. U. individualios įmonės „Tempas“ administratoriaus UAB... 4. nedalyvaujant UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB... 6. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ bankrutuojančiai įmonei... 7. Kauno apygardos teisme gautas administratoriaus UAB „Įmonių bankroto... 8. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atsikirtimų į... 9. Kreditoriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai... 10. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinis reikalavimas... 11. Administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą... 12. Kauno apygardos teismo 2013-04-11 nutartimi D. U. individualiai įmonei... 13. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo... 14. CPK 263 straipsnio 1 dalies norma reikalauja, kad teismo procesiniai dokumentai... 15. Nustatyta, kad UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“... 16. Administratorius su šiuo finansiniu reikalavimu nesutinka, kadangi... 17. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos... 18. Byloje nėra pateikta įrodymų dėl kokių tai sutarčių ar susitarimų tarp... 19. Aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo... 20. Viešai skelbiamuose Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 27 d.... 21. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad D. U. įmonei „Tempas” nuosavybės... 22. Administratorius taip pat į bylą nepateikė įrodymų, kad D. U. įmonė... 23. Atsižvelgus į vietinės rinkliavos pranešime nurodytą laikotarpį... 24. Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas Nr. 10331660 (b.l. 5) patvirtina,... 25. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu... 27. patvirtinti kreditorės UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“... 28. Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir UAB „Alytaus regiono... 29. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...