Byla eP-38-629/2018
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramutės Ruškytės, Mildos Vainienės (pranešėja) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S. ir J. Č. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018 pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Žaliakalnio progimnazija, Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“; 2) panaikinti Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“ dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje; 3) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro (jo teisių ir pareigų perėmėjas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Centras)), 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalį, kuria atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais; 4) įpareigoti Centrą atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą; 5) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“, 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“ ir 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo aktą Nr. 36-961(7).

6Pareiškėjai paaiškino, kad Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimas sustabdyti higienos paso galiojimą priimtas atsižvelgiant į patikrinimo, atlikto Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje (toliau – ir mokykla) 2015 m. birželio 19 d., rezultatus. Šis patikrinimas buvo atliktas pagal mero raštą, tačiau meras nėra kompetentingas teikti tokį prašymą. Šiuo atveju buvo nepagristai nuspręsta, jog mokykloje egzistuoja Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (toliau – ir HN 21:2011), reikalavimų pažeidimai bei neteisėtai sustabdytas mokyklos paso galiojimas. Mokyklos pastatui reikalingi tvarkybos ir remonto darbai, tačiau savivaldybė neskiria finansavimo. Kauno visuomenės sveikatos centras turėjo pareigą analizuoti, kokie subjektai privalėjo užtikrinti mokyklos pastato atitikimą tiek visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, tiek ir specialiesiems paveldosaugos reikalavimams. Tik nustatęs, kad šiose viešojo administravimo srityse nustatyti reikalavimai yra suderinami tarpusavyje, atsakovas turėjo teisę surašyti 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo aktą, 2015 m. spalio 19 d. sprendimą dėl higienos paso galiojimo, 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 2-4449-7(15.24) nepratęsti pažeidimų pašalinimo termino. Minėti sprendimai priimti neišanalizavus mokyklos finansavimo problemų ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimų. Pareiškėjų teigimu, 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 Taryba nepagrįstai nusprendė reorganizuoti mokyklą, nes kapitalinio remonto poreikis negali nulemti mokyklos reorganizavimo. Taip pat nebuvo įvertinta Kauno Žaliakalnio progimnazijos (toliau – ir progimnazija) būklė prie šios mokyklos prijungiant Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą. Savivaldybė, priimdama sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, nesikonsultavo su mokyklos bendruomene ir pažeidė gero administravimo principą. Be to, skundžiama Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalimi nepagrįstai nuspręsta nekomplektuoti priešmokyklinių ugdymo klasių, neužtikrinant asmenų teisėtų lūkesčių ugdyti vaikus priešmokyklinio ugdymo klasėse. Kauno visuomenės sveikatos centras 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 2-1392-6(8.8) nepagrįstai ir nemotyvuotai atsisakė atlikti Kauno Žaliakalnio progimnazijos pastato higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime prašė pareiškėjų skundą atmesti.

8Atsakovas paaiškino, kad jo 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas (toliau – ir Mokyklų tinklo pertvarkos planas). Plane buvo numatyta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., ir tam buvo pritarta 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 19 d. surašė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patikrinimo aktą Nr. 36-961(7) (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriuo buvo nustatyti šios ugdymo įstaigos sąlygų neatitikimai HN 21:2011 reikalavimams bei nurodyta, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai nepašalinti, taip pat nustatyti ir HN 21:2011 29 punkto pažeidimai. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) pagrįstai nusprendė sustabdyti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai galiojimą. Taryba, priimdama 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116, siekė užtikrinti Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Dėl tų pačių priežasčių priimtas Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-114. Atsakovo teigimu, siekiant pašalinti visus Kauno visuomenės sveikatos centro nustatytus pažeidimus, remontui reikalinga neproporcingai daug lėšų. Atsakovas pažymėjo, jog priešmokyklinio ugdymo grupės 2016–2017 mokslo metais steigiamos kitose 26 Kauno bendrojo ugdymo mokyklose ir tai nepažeidžia galiojančių teisės aktų.

9Atsakovas Centras atsiliepime prieštaravo pareiškėjų skundo tenkinimui.

10Centras nurodė, kad įvertinus Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. raštu Nr. (33.200)2-2738 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos sanitarinių sąlygų“ pateiktą informaciją, vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 (toliau – ir Reglamentas), 13.3.1 ir 13.3.2. punktais, buvo priimtas sprendimas atlikti patikrinimą ir įvertinti mokyklos atitiktį HN 21:2011 reikalavimams. Daug metų šioje mokykloje buvo fiksuojami higienos normų pažeidimai. Įvertinus esamą situaciją, tai, kad mokykla nepašalino nustatytų pažeidimų, atsižvelgus į steigėjo sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo proceso ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintų Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 53.1. ir 56 punktais, buvo priimtas 2015 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 2-4244-6-(8.20), sustabdantis 2012 m. spalio 22 d. leidimo-higienos paso Nr. 9-0761(6) galiojimą. Atsakovo teigimu, pareiškėjai nepagrįstai prašė atlikti Kauno Žaliakalnio progimnazijos higienos sąlygų patikrinimą įvertinant prognozuojamą mokinių skaičių, nes tokio pobūdžio patikrinimai nėra vykdomi.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. sprendimu priėmė pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atsisakymą nuo skundo ir bylą šio pareiškėjo atžvilgiu nutraukė, o kitų pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 41 straipsnio 5 dalimi, Reglamento 13.3 ir 14 punktais, sprendė, kad operatyvioji kontrolė gali būti atliekama pagal bet kurio subjekto kreipimąsi, todėl Kauno visuomenės sveikatos centras teisėtai ir pagrįstai savo kompetencijos ribose pradėjo operatyvios kontrolės patikrinimą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje pagal Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. rašte Nr. (33.200)2-2738 nurodytą informaciją. Kadangi pareiškėjai kitų Patikrinimo akto neteisėtumo pagrindų nenurodė ir pats teismas jų nenustatė, jis Patikrinimo aktą paliko galioti.

14Teismas taip pat pripažino nepagrįstais pareiškėjų argumentus, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo-higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai galiojimo sustabdymas nebuvo galimas nepanaikinus šio leidimo-higienos paso galiojimo. Atsižvelgęs į Taisyklių 53, 61 ir 62 punktų nuostatas, teismas padarė išvadą, kad leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas yra tik viena iš priežasčių panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) pagrįstai nusprendė sustabdyti 2012 m. spalio 22 d. leidimo-higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai galiojimą, nes mokykloje operatyvios visuomeninės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti trūkumai ir pažeidimai, nurodyti 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte Nr. 36-961(7), nebuvo pašalinti per 3 mėnesių terminą (Taisyklių 53.1 p.). Teismas pabrėžė, kad Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 2-4449-7(15.24) pagrįstai atsisakė pratęsti nustatytų pažeidimų pašalinimo terminą, nes Taisyklėse nėra numatyta išimčių ar galimybių pratęsti terminą nustatytiems teisės aktų reikalavimų pažeidimams pašalinti, nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų per nustatytą terminą.

15Teismas nustatė, kad Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 buvo priimtas įgyvendinant Mokyklų tinklo pertvarkos plano programines nuostatas. Mokyklų tinklo pertvarkos plano 1 priedo lentelės 62 punkte numatyta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Mokyklų tinklo pertvarkos planas buvo grindžiamas miesto ugdymo įstaigų esamos būklės analize. Mokyklų tinklo pertvarkos planą pagrindžiančiame Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2016 m. vasario 8 d. aiškinamajame rašte Nr. 35-12-19 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Aiškinamasis raštas) nurodyta, kad bendrojo ugdymo mokyklų pertvarka būtina dėl visumos priežasčių, tačiau ginčo atžvilgiu aktualu yra tai, kad švietimo pastato būklė neužtikrino saugios švietimo standartais numatytos ugdymo aplinkos. Teismo įsitikinimu, byloje esantys įrodymai patvirtina, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo pagrindinė priežastis buvo susijusi su mokyklos patalpų neatitikimu HN 21:2011 reikalavimams, neužtikrinant tinkamo ugdymo proceso vykdymo šios mokyklos patalpose. Aiškinamajame rašte detalizuoti faktiniai sprendimo priėmimo pagrindai ir tikslai, įvertinta faktinė pastato būklė.

16Teismas nurodė, kad Taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo priėmė įgyvendindama jai suteiktą teisę švietimo tinklo kūrimo reorganizacijos įgyvendinimo procese (Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau – ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklės) 36 p.).

17Teismas vadovavosi Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, HN 21:2011 2, 3 ir 6 punktais. Šioje byloje buvo nustatyta, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpos neatitiko HN 21:2011 reikalavimų ir tai patvirtino Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktai: 2010 m. rugsėjo 20 d. Nr. 36-1921(7), 2011 m. gegužės 19 d. Nr. 36-791(7), 2012 m. spalio 19 d. Nr. 36-1789(7), 2013 m. vasario 11 d. Nr. 36-114(7), 2014 m. lapkričio 7 d. Nr. 36-1765 (7), 2015 m. birželio 19 d. Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 16 d. Nr. 36-1620(7). Dar iki skundžiamo sprendimo priėmimo buvo svarstyta galimybė atlikti mokyklos pastato statybos ir remonto darbus. Mokyklos pastato pertvarka nebuvo pradėta dėl pernelyg didelių investicinių lėšų poreikio.

18Teismo vertinimu, Taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21 punkte įtvirtintą išimtinę savo kompetenciją steigti, reorganizuoti, likviduoti biudžetines ir viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė). Atsakovas, kaip biudžetinės įstaigos steigėjas, įvertinęs didelį lėšų poreikį investicijoms į mokyklos remontą ir į mokyklų tinklo pertvarkos veiksmingumą, švietimo kokybės teikimo kriterijus, turėjo teisę pasirinkti veiksmingiausią ginčo situacijos sprendimo būdą. Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 yra pagrįstas ne tik faktinėmis aplinkybėmis, nurodytomis Aiškinamajame rašte, bet ir teisės normomis, jį priimdama Taryba neviršijo savo įgaliojimų.

19Teismas pareiškėjų teiginių apie mokyklos bendruomenės pastangomis atlikto mokyklos pritaikymo higienos normos projekto įgyvendinimą, kuris nesiektų 350 000 eurų ir galėtų būti įgyvendintas be mokyklos reorganizavimo, nelaikė teisiškai reikšmingu pagrindu naikinti skundžiamą aktą. Teismas taip pat pažymėjo, kad rengiant Mokyklų tinklo pertvarkos plano projektą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybai nesutikus su planuojama šios mokyklos reorganizacija, mokyklos reorganizavimo klausimas buvo svarstomas Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuri, išanalizavusi savivaldybės pateiktus dokumentus ir mokyklos tarybos pasiūlymus, 2016 m. vasario 9 d. rašte Nr. SR-508 nurodė, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas yra pagrįstas. Taigi tokiu būdu buvo įgyvendinta pareiškėjų konsultavimosi ir pasiūlymų teisė dėl mokyklos pertvarkos plano.

20Bylos faktinės aplinkybės patvirtino, jog buvo imtasi realių ir konstruktyvių priemonių pašalinti nustatytiems HN 21:2011 pažeidimams, siekiant užtikrinti, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpos atitiktų šios higienos normos reikalavimus. Todėl, teismo įsitikinimu, nebuvo pagrindo pripažinti, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpos nebuvo tinkamos moksleivių ugdymui. Pareiškėjų teiginiai dėl progimnazijos patalpų netinkamumo nepagrįsti įrodymais.

21Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 Priedo Nr. 1 duomenys įgalino teismą daryti išvadą, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo programą atitiko nustatytus Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių reikalavimus. Nors Kauno Žaliakalnio progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupės nebuvo formuojamos, tačiau iš priedo Nr. 1 matyti, kad priešmokyklinio ugdymo programas numatyta vykdyti kitose Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose. Teismas nagrinėjamu atveju nenustatė, kad atsakovas, priimdamas 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-114, pažeidė kokius nors teisės aktų reikalavimus ar neužtikrino pakankamo priešmokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų skaičiaus ir tinkamų ugdymo sąlygų.

22Teismas nustatė, kad advokatas D. Varnas, atstovaudamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytojus, tarybos ir bendruomenės narius, 2016 m. kovo 2 d. ir 2016 m. kovo 18 d. raštais kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centrą, prašydamas atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Kauno visuomenės sveikatos centras 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. 2-1392-6(8.8) dalyje nurodė, jog pagal teisės aktus higienos sąlygų patikrinimas, siekiant įvertinti galimą mokinių skaičių ir galimas veiklos sąlygas, nėra reglamentuotas, todėl jis nėra įgaliotas vertinti prognozuojamo mokinių skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Atsižvelgęs į pareiškėjų prašymo turinį, teismas sprendė, jog šis prašymas buvo susijęs su operatyvios kontrolės vykdymu. Teismas, vadovaudamasis Reglamento 13.3 punktu, nurodė, kad operatyvioji kontrolė gali būti atliekama esant pagrįstiems įtarimams dėl faktinės objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti. Ginčo atveju pareiškėjai prašė atlikti higienos sąlygų patikrinimą dėl tikėtinų progimnazijos sąlygų, tačiau minėtos teisės normos nenumatė Kauno visuomenės sveikatos centro pareigos atlikti menamos veiklos higienos sąlygų patikrinimą.

23III.

24Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. (toliau – ir apeliantai) apeliaciniame skunde prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti. Pareiškėjų apeliacinis skundas buvo grindžiamas šiais argumentais:

25Patikrinimo aktas yra neteisėtas, nes panašūs pažeidimai mokykloje buvo nustatyti ir anksčiau, tačiau jų šalinimui atsakovas neskyrė lėšų ir tuo pačiu metu Kauno visuomenės sveikatos centrui adresuotu 2015 m. birželio 10 d. raštu pats inicijavo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos „pakartotinį įvertinimą“.

26Aiškinamajame rašte viena vertus nurodyta, kad mokyklos pastato remontuoti neapsimoka ir negalima, todėl reikalinga atlikti reorganizaciją, o kita vertus, atsilaisvinantį pastatą numatoma panaudoti kitoms reikmėms.

27Atsakovas neparengė 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 pagrindžiančio „pertvarkos vertinimo“ dokumento, derinimo, konsultavimosi ir pareiškėjų informavimo veiksmų, taip pat neatliko (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 35.1, 38 p.).

28Teismas, nekritiškai įvertinęs atsakovo teiginius, kad pažeidimų pašalinti atliekant ne tik pastato tvarkomuosius statybos darbus, bet ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus yra neįmanoma, nepagrįstai atmetė pareiškėjų paaiškinimus ir juos patvirtinančius įrodymus.

29Vykdydamas mokyklų tinklo pertvarkos procedūras atsakovas neturi visiško savarankiškumo ir išimtinės diskrecijos (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 35.3, 35.4 p.).

30Ginčijama Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalis yra neteisėta, nes nebuvo atliktas vertinimas, kaip po reorganizavimo moksleiviai sutilps į Kauno Žaliakalnio progimnaziją, nenustatyta, ar progimnazijos pastate yra pakankamai vietos naujai perkeliamiems mokiniams, nėra konkrečiai žinoma, ar Kauno Žaliakalnio progimnazijai bus skirtas naujas pastatas.

31Atsakovas Taryba atsiliepime prašė pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

32Atsakovas pažymėjo apie kitą Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjamą administracinę bylą Nr. I-1190-402/2017 pagal apeliantų keliamus reikalavimus.

33Dėl taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės reorganizavimo procedūros yra sustabdytos, todėl Taryba dar nėra priėmusi jokių sprendimų dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno Žaliakalnio progimnazijai, reorganizuojamos mokyklos mokinių aprūpinimo vadovėliais, suolais ir pan.

34Pirmasis Kauno Žaliakalnio progimnazijos patikrinimo aktas buvo surašytas reaguojant į apeliantų skundus, pateiktus po skundžiamų sprendimų priėmimo (2016 m. kovo 30 d. patikrinimo aktas Nr. 36-445 (7)), todėl atsakovas negalėjo žinoti apie vėliau atsirasiančias aplinkybes. Visi progimnazijoje užfiksuoti pažeidimai yra pašalinti arba bus pašalinti. Šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo ir tinkamai įvertino.

35Kauno visuomenės sveikatos centro nustatyti higienos normų pažeidimai negalėjo būti pašalinti kitaip, kaip tik reorganizuojant mokyklą.

36Atsakovas Centras atsiliepime prieštaravo pareiškėjų apeliacinio skundo tenkinimui.

37Centras pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, ištyrė pateiktus įrodymus ir priėmė motyvuotą, teisėtą bei teisingą sprendimą.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

39IV.

40Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė ir Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

41Teisėjų kolegija nenustatė pagrindų naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teismas pažymėjo, kad su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu susijusi veikla, iš jų ir ikimokyklinio ugdymo, vaikų neformaliojo švietimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, yra savivaldybės savarankiškosios funkcijos (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. 5 ir 8 p.), kurios, be kita ko, suponuoja savivaldybių teisę teisės aktų nustatyta tvarka steigti, reorganizuoti bei likviduoti tokias paslaugas teikiančiais įstaigas, kurių savininkėmis jos yra. Tokio pobūdžio savivaldybės veiklos teisminės kontrolės proceso metu gali būti patikrinama, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar savivaldybės institucija neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus, tačiau ginčijamas administracinis aktas bei veiksmai (ar neveikimas) nevertinami politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu (iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1 ir 2 d.).

42Teismas vadovavosi Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija) 58 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų, 28 straipsnio 6 dalies, 28 straipsnio 8 dalies, iki 2016 m. balandžio 20 d. galiojusios redakcijos Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 34, 35–35.5, 36, 37, 38 punktų nuostatomis, taip pat pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015 išaiškino, jog savivaldybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus.

43Teismas nustatė, kad ginčijamą 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ Taryba priėmė įgyvendindama Mokyklų tinklo pertvarkos plano nuostatas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizavimo. Teisėjų kolegija nesutiko su apeliacinio skundo argumentais dėl Mokyklų tinklo pertvarkos plano rengimo trūkumų: kaip matyti iš plano, apie kurio projekto parengimą 2016 m. sausio 6 d. raštu buvo informuoti Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir kuris buvo skelbtas Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, jame yra įvertinta Kauno miesto švietimo būklė ir pateiktos prognozės (Mokyklų tinklo pertvarkos plano II skyrius), pagrįsta planuojama mokyklų tinklo pertvarka, nustatytas jo strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, laukiami rezultatai (Mokyklų tinklo pertvarkos plano III–VII skyriai), pagrindinių rezultatų rodikliai ir nurodytas numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas (Mokyklų tinklo pertvarkos plano VIII skyrius); parengti jo priedai: Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių planas, Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas ir Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežiojimo 2016–2020 metais užtikrinimo planas; Mokyklų tinklo pertvarkos plano projektas buvo apsvarstytas (informuota apie galimybę tai padaryti) mokyklų bendruomenėse, eilė mokyklų tarybų, tarp jų ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, informavo apie savo sprendimus nepritarti šio plano projekto dalims, susijusioms su jų mokymo įstaigų reorganizavimu, kurie buvo svarstomi Švietimo ir mokslo ministerijoje; 2016 m. vasario 9 d. Švietimo ir mokslo ministerija pateikė siūlymą tvirtinti parengtą Mokyklų tinklo pertvarkos plano projektą, apie ką informuota ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba; Mokyklų tinklo pertvarkos planas, patvirtintas Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81, buvo paskelbtas Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.

44Įvertinus, kad Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ buvo priimtas įgyvendinant jos patvirtinto Mokyklų tinklo pertvarkos plano dalies nuostatas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizavimo, šio sprendimo aiškinamajame rašte nurodytas aplinkybes, kurios iš esmės nėra ginčijamos – kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pastato sanitarinės sąlygos neatitinka teisės aktuose nurodytų reikalavimų, dėl ko reikalingas remontas, kuriam reikalingų lėšų dydis, šalių paskaičiavimais, sudaro nuo 0,35 iki 0,64 milijono eurų, kad 81 proc. mokinių, besimokančių pradinėje šioje mokykloje, yra iš kitiems mikrorajonams priskiriamų mokyklų, taip pat kad po mokyklų reorganizacijos bus sudarytos sąlygos visose miesto švietimo įstaigose kiekvienam mokiniui gauti teisės aktais nustatytą ugdymo turinį, nėra pagrindo šį atsakovo aktą pripažinti neteisėtu. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjų skunde nurodomos aplinkybės, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pastato būklė nulemta paties atsakovo neveikimo (lėšų neskyrimo), taip pat argumentai, susiję su ginčijamų Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimų neteisėtumu ir nepagrįstumu, šiuo aspektu nebuvo reikšmingi, kadangi teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) ekonominio tikslingumo požiūriu.

45Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“ dalis, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje ir klasių komplektų skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, priimta atsižvelgiant į Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“, kuriuo nuspręsta Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą prijungti prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, todėl, nesant pagrindo pripažinti neteisėtu pastarojo akto, taip pat nesant duomenų, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis neatitiktų kitų teisės aktų reikalavimų, pareiškėjų skundas pagrįstai netenkintas ir šioje dalyje.

46Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria priimtas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atsisakymas nuo skundo, taip pat atmesti kaip nepagrįsti kitų pareiškėjų reikalavimai dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“, 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“, 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalies, kuria atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais, panaikinimo ir Centro įpareigojimo atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą, teisėjų kolegija iš esmės pritarė pirmosios instancijos teismo motyvams.

47Teismas pažymėjo, kad Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ ir 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“ teisėtumo vertinimo aspektu pareiškėjų apeliacinio skundo teiginiai apie patikrinimo iniciavimo aplinkybes, taip pat Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpų higienos sąlygų neatitikimo teisės aktų reikalavimams atsiradimo priežastis, nesant pagrindo nesutikti su teismo išvadomis dėl pagrindo atlikti patikrinimą buvimo ir nustatytų pažeidimų pagrįstumo, nebuvo reikšmingi, o teiginiai apie Kauno Žaliakalnio progimnazijos galimybes užtikrinti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais, grindžiami prielaidomis.

48V.

49Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba ir A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., J. Č. 2018 m. birželio 1 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriame prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018, pirmosios instancijos teismo 2017 m. balandžio 19 d. teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundus pilnai patenkinti.

50Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi priėmė pareiškėjų prašymo atnaujinti procesą dalį dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

51Pareiškėjai prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo, kad yra naujai paaiškėjusios netinkamų higienos sąlygų Kauno Žaliakalnio progimnazijoje aplinkybės (buvusios iki 2018 m. vasario 23 d. teismo nutarties priėmimo) yra konstatuotos vėliau, po 2018 m. vasario 23 d. nutarties priėmimo surašytuose įrodymuose: Centro grįžtamosios kontrolės 2018 m. gegužės 24 d. patikrinimo akte, Centro 2018 m. gegužės 25 d. rašte Nr. (2-11 14.2.1.E)2-22844 dėl higienos paso galiojimo sustabdymo ir Centro 2018 m. gegužės 3 d. rašte Nr. (1.1.36-41)10-3509 dėl darbuotojų galimai padarytų pažeidimų bei neveikimo. Šie įrodymai paneigia teismo išvadą, jog nepagrįsti pareiškėjų teiginiai dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpų netinkamumo.

52Vertindami pareiškėjų teiginius nepagrįstais, teismai neturėjo įrodymų apie Kauno Žaliakalnio progimnazijos higienos sąlygų grįžtamąją kontrolę, kurios, kaip paaiškėjo, neteisėtai neatliko Centro Kauno departamentas. Teismai taip pat neturėjo įrodymų, kad 2016 m. kovo 30 d. patikrinimo aktu nustatyti pažeidimai sudaro pagrindą sustabdyti progimnazijos higienos pasą.

53Aiškinamajame rašte nurodoma, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje „bus tinkamos higienos sąlygos“, mokyklos mokiniams „bus pagerintos mokymosi aplinkos“ ir „sudarytos geresnės ugdymosi sąlygos, palanki erdvė naujai renovuotos Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose“. Šie teiginiai paneigti pridedamais naujais įrodymais. Jei šie įrodymai apie nuo 2016 m. birželio 30 d. egzistuojančias aplinkybes būtų buvę surašyti bei pateikti dar bylos nagrinėjimo metu, būtų buvęs priimtas kitoks teismo sprendimas. Aplinkybės, kurias šie duomenys (įrodymai) patvirtino, egzistavo ir šios bylos nagrinėjimo metu.

54Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo atmesti pareiškėjų prašymą.

55Atsakovo vertinimu, pareiškėjų nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurių pagrindu prašoma atnaujinti procesą, nėra išskirtinės.

56Atsakovas mano, kad pareiškėjai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes siekia bet kokiomis priemonėmis sustabdyti vykdomą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo procesą, kurio teisėtumas ir pagrįstumas jau buvo išnagrinėtas teismuose.

57Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai prašymą atnaujinti procesą grindžia aplinkybe, kuri jau buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teismo – Kauno Žaliakalnio progimnazijos sporto salės ir persirengimo kambarių neatitikimu Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 35.1, 38 punktuose nustatytiems reikalavimams.

58Atsakovas nemano, kad Centro 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. (2.11 14.2.1E)2-22844 galėtų būti laikomas aplinkybe proceso atnaujinimui, nes šis sprendimas priimtas jau įsiteisėjus teismo sprendimui, apie jį nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma, o žinant šias aplinkybes negalėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas.

59Atsakovas pažymi, kad pareiškėjų nurodyta aplinkybė jau nėra aktuali ginčo šalims. Kauno Žaliakalnio progimnazijai vėl išduotas leidimas-higienos pasas, o Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai jis iš viso panaikintas.

60Atsakovas pažymi, jog atnaujinus procesą šioje byloje būtų neužtikrintas teisinis stabilumas, ginčo šalys vėl atsidurtų teisinėje neapibrėžtyje, nes Kauno miesto savivaldybė yra priėmusi paskutinį sprendimą dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, kuris didžiąja dalimi jau yra įgyvendintas.

61Atsakovas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo pareiškėjų prašymą atmesti.

62Atsakovas teigia, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės egzistavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, pareiškėjams buvo žinomos bei buvo vertinamos teismų.

63Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno Žaliakalnio progimnazija atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo atsisakyti atnaujinti procesą.

64Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, Centro 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. (2.11 14.2.1E)2-22844 negalėtų būti laikomas aplinkybe, dėl kurios procesas turėtų būti atnaujintas. Juo labiau, ši aplinkybė jau nėra aktuali ginčo šalims – Kauno Žaliakalnio progimnazijai vėl išduotas leidimas-higienos pasas. Be to, aplinkybė dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos sporto salės ir persirengimo kambarių neatitikimo Lietuvos higienos normos reikalavimams pareiškėjams buvo žinoma bylą nagrinėjant iš esmės.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66VI.

67Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ IV dalies I skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.

68Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūrėjimo būdas. Jį galima taikyti konstatavus vieną iš ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas baigtinis. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai, laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti teismų priimtų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan.

69Taikant proceso atnaujinimo institutą itin svarbios Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencijoje formuluojamos taisyklės. EŽTT jurisprudencijoje, pasisakant dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose santykio su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje garantuojama teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pažymėta, kad vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas, kuris suponuoja pagarbą res judicata (galutinis teismo sprendimas) principui. Laikantis šio principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Remiantis šiuo principu, jokia proceso šalis neturėtų teisės siekti atnaujinti procesą tik dėl naujo bylos nagrinėjimo ir naujo sprendimo priėmimo. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (EŽTT 1999 m. spalio 28 d. sprendimas byloje Brumarescu prieš Rumuniją, peticijos Nr. 28342/95; 2002 m. liepos 25 d. sprendimas byloje Sovtransavto Holding prieš Ukrainą, peticijos Nr. 48553/99; 2007 m. kovo 1 d. sprendimas byloje Sypchenko prieš Rusiją, peticijos Nr. 38368/04; 2007 m. kovo 15 d. sprendimas byloje Volkov prieš Rusiją, peticijos Nr. 8564/02).

70Nagrinėjamu atveju pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., J. Č. siekia atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartimi užbaigtoje administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018 ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu.

71Pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Šiuo pagrindu atnaujinti procesą gali būti tik tokios naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą ar nutartį; 2) nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui ar nutarčiai; 3) turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas ar nutartis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-120-822/2015).

72Pareiškėjai, prašydami atnaujinti bylos procesą pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nurodė, kad naujai paaiškėjo netinkamų higienos sąlygų Kauno Žaliakalnio progimnazijoje aplinkybės ir pateikė Centro grįžtamosios kontrolės 2018 m. gegužės 24 d. patikrinimo aktą Nr. (4-12 15.3.3)PA-3122, Centro 2018 m. gegužės 25 d. raštą Nr. (2-11 14.2.1.E)2-22844 ir Centro 2018 m. gegužės 3 d. raštą Nr. (1.1.36-41)10-3509, kurie, pareiškėjų teigimu, patvirtina netinkamas higienos sąlygas Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Pažymėtina, jog aplinkybės, kurią pareiškėjai laiko naujai paaiškėjusia ir su kuria iš esmės sieja prašymą atnaujinti procesą, pareiškėjai konkrečiai neapibrėžė.

73Sprendžiant, kad pareiškėjai naujai paaiškėjusia laiko aplinkybę, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje higienos sąlygos yra netinkamos, pažymėtina, jog viena iš sąlygų atnaujinant procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu yra tai, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Šiuo atveju pareiškėjai teiginius dėl netinkamų higienos sąlygų Kauno Žaliakalnio progimnazijoje buvo reiškę tiek skunde, teiktame pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliaciniame skunde, šiuos teiginius teismai, nagrinėdami administracinę bylą, įvertino ir dėl jų pasisakė. Todėl nėra pagrindo teigti, jog aplinkybės, susijusios su Kauno Žaliakalnio progimnazijos atitiktimi higienos normos, nebuvo žinomos nagrinėjant bylą teisme, todėl šios aplinkybės nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis. Kaip minėta, proceso atnaujinimas yra išimtinė procedūra, todėl ji negali būti naudojama kaip priemonė pratęsti bylinėjimąsi. Šiuo atveju pareiškėjai, prašydami atnaujinti procesą, nurodo iš esmės teismų šioje byloje jau įvertintą aplinkybę, tik pateikdami papildomus su šia aplinkybe susijusius įrodymus.

74Pažymėtina, kad teismas naujai nurodytas aplinkybes ir kaip naujus pateiktus įrodymus užbaigtoje administracinėje byloje preliminariai vertina su byloje ištirtomis aplinkybėmis ir joje jau esančiais įrodymais, siekdamas nustatyti prašyme nurodomo proceso atnaujinimo pagrindo tikrumą, t. y. sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą teismo tiriami ir vertinami tie įrodymai, kurie gali patvirtinti arba paneigti prašymo atnaujinti procesą pagrįstumą. Teismas, vertindamas prašymo pagrįstumą, patikrina, ar prašyme nurodytos aplinkybės yra susijusios su įrodinėjimo dalyku užbaigtoje administracinėje byloje, kada tos aplinkybės ar įrodymai atsirado ir ar jos nebuvo žinomos pareiškėjui bei teismui, nagrinėjusiam bylą, kt. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje administracinėje byloje. Tais atvejais, kai pareiškėjas gauna ar suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių, tai tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Tai reiškia, kad procesui atnaujinti nepakanka vien pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-6-520/2018).

75Tačiau net ir laikant, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė yra būtent su prašymu atnaujinti procesą pateiktų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro dokumentų priėmimas, šiuo atveju vis tiek nėra pagrindo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Su prašymu atnaujinti procesą pateiktus dokumentus Centras priėmė 2018 m. gegužės 3 d., 2018 m. gegužės 24 d. ir 2018 m. gegužės 25 d. Taigi šie dokumentai priimti jau po bylos išnagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, kadangi galutinė nutartis šioje byloje priimta 2018 m. vasario 23 d. Kaip minėta, naujai paaiškėjusi aplinkybė, kurios pagrindu gali būti atnaujintas procesas, turi egzistuoti nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą ar nutartį. Todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą net ir tuo aspektu, kad Nacionalinis visuomenės centras priėmė 2018 m. gegužės 24 d. patikrinimo aktą Nr. (4-12 15.3.3)PA-3122, 2018 m. gegužės 25 d. raštą Nr. (2-11 14.2.1.E)2-22844 bei 2018 m. gegužės 3 d. raštą Nr. (1.1.36-41)10-3509.

76Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog aptariamu atveju nėra pagrindo atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjai prašyme atnaujinti procesą nenurodė aplinkybių, kurias būtų galima laikyti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme.

77Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. rugpjūčio 13 d. pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo ir nutarties vykdymo sustabdymo. Kaip matyti iš pareiškėjų prašomų prijungti įrodymų, šie iš esmės yra susiję su paties ginčo, dėl kurio buvo nagrinėjama administracinė byla, aplinkybėmis, o ne su proceso atnaujinimo pagrindais. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų su 2018 m. rugpjūčio 13 d. prašymu pateiktus įrodymus atsisakytina prijungti kaip nesusijusius su nagrinėjama byla. Nesant pagrindų atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018, nevertintinas ir pareiškėjų prašymas dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties vykdymo sustabdymo.

78Įvertinus pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo, matyti, kad jis yra orientuotas į visos administracinės bylos pakartotinį peržiūrėjimą apeliacine tvarka. Proceso atnaujinimas nėra dar viena bylos nagrinėjimo iš esmės stadija, o šio instituto paskirtis – tik ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje išvardytų konkrečių, esminių ir akivaizdžių klaidų, padarytų nagrinėjant bylą, ištaisymas. Kaip nurodyta pirmiau, proceso atnaujinimo institutas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą. Atsižvelgiant į tai, kad prašymas nepagrįstas įstatymo nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais, atsisakytina atnaujinti procesą aptariamoje byloje (ABTĮ 162 straipsnio 1 dalis).

79Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

80Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S. ir J. Č. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018 atmesti.

81Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018 pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Žaliakalnio progimnazija, Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

82Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Kauno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno Vinco... 6. Pareiškėjai paaiškino, kad Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime prašė pareiškėjų... 8. Atsakovas paaiškino, kad jo 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 buvo... 9. Atsakovas Centras atsiliepime prieštaravo pareiškėjų skundo tenkinimui.... 10. Centras nurodė, kad įvertinus Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m.... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. sprendimu... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros... 14. Teismas taip pat pripažino nepagrįstais pareiškėjų argumentus, kad Kauno... 15. Teismas nustatė, kad Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 buvo... 16. Teismas nurodė, kad Taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 dėl Kauno... 17. Teismas vadovavosi Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, HN 21:2011 2, 3... 18. Teismo vertinimu, Taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 įgyvendino... 19. Teismas pareiškėjų teiginių apie mokyklos bendruomenės pastangomis atlikto... 20. Bylos faktinės aplinkybės patvirtino, jog buvo imtasi realių ir... 21. Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 Priedo Nr. 1 duomenys įgalino... 22. Teismas nustatė, kad advokatas D. Varnas, atstovaudamas Kauno Vinco... 23. III.... 24. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K. M., A. P.,... 25. Patikrinimo aktas yra neteisėtas, nes panašūs pažeidimai mokykloje buvo... 26. Aiškinamajame rašte viena vertus nurodyta, kad mokyklos pastato remontuoti... 27. Atsakovas neparengė 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 pagrindžiančio... 28. Teismas, nekritiškai įvertinęs atsakovo teiginius, kad pažeidimų... 29. Vykdydamas mokyklų tinklo pertvarkos procedūras atsakovas neturi visiško... 30. Ginčijama Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalis yra neteisėta,... 31. Atsakovas Taryba atsiliepime prašė pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti... 32. Atsakovas pažymėjo apie kitą Kauno apygardos administraciniame teisme... 33. Dėl taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės reorganizavimo procedūros... 34. Pirmasis Kauno Žaliakalnio progimnazijos patikrinimo aktas buvo surašytas... 35. Kauno visuomenės sveikatos centro nustatyti higienos normų pažeidimai... 36. Atsakovas Centras atsiliepime prieštaravo pareiškėjų apeliacinio skundo... 37. Centras pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime... 39. IV.... 40. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi... 41. Teisėjų kolegija nenustatė pagrindų naikinti ar keisti pirmosios... 42. Teismas vadovavosi Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr.... 43. Teismas nustatė, kad ginčijamą 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116... 44. Įvertinus, kad Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno... 45. Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo... 46. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria priimtas Kauno Vinco... 47. Teismas pažymėjo, kad Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19... 48. V.... 49. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba ir A. P., J.... 50. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi... 51. Pareiškėjai prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo, kad yra naujai... 52. Vertindami pareiškėjų teiginius nepagrįstais, teismai neturėjo įrodymų... 53. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje „bus... 54. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime į prašymą dėl... 55. Atsakovo vertinimu, pareiškėjų nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės,... 56. Atsakovas mano, kad pareiškėjai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes... 57. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai prašymą atnaujinti procesą grindžia... 58. Atsakovas nemano, kad Centro 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. (2.11... 59. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjų nurodyta aplinkybė jau nėra aktuali... 60. Atsakovas pažymi, jog atnaujinus procesą šioje byloje būtų neužtikrintas... 61. Atsakovas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos... 62. Atsakovas teigia, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės egzistavo bylą... 63. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno Žaliakalnio progimnazija atsiliepime į... 64. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, Centro 2018 m. gegužės 25 d.... 65. Teisėjų kolegija... 66. VI.... 67. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 1... 68. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų... 69. Taikant proceso atnaujinimo institutą itin svarbios Europos Žmogaus Teisių... 70. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos... 71. Pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 72. Pareiškėjai, prašydami atnaujinti bylos procesą pagal ABTĮ 156 straipsnio... 73. Sprendžiant, kad pareiškėjai naujai paaiškėjusia laiko aplinkybę, kad... 74. Pažymėtina, kad teismas naujai nurodytas aplinkybes ir kaip naujus pateiktus... 75. Tačiau net ir laikant, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė yra būtent su... 76. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog aptariamu atveju... 77. Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m.... 78. Įvertinus pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo, matyti, kad jis... 79. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 80. Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, A. P., J.... 81. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018... 82. Nutartis neskundžiama....