Byla eA-1930-624/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G. J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno Žaliakalnio progimnazijai ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”; 2) panaikinti Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje; 3) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro (jo teisių ir pareigų perėmėjas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Centras)), 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalį, kuria atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais; 4) įpareigoti Centrą atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą; 5) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“; 6) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“; 7) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo aktą Nr. 36-961(7).
 2. Pareiškėjai paaiškino, kad Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimas sustabdyti higienos paso galiojimą priimtas atsižvelgiant į patikrinimo, atlikto Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje (toliau – ir mokykla) 2015 m. birželio 19 d., rezultatus. Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte nurodyta, kad jis atliktas vykdant valstybinę operatyvią visuomenes sveikatos saugos kontrolę pagal mero raštą, tačiau meras nėra kompetentingas subjektas teikti tokį prašymą. Šiuo atveju buvo nepagristai ir neteisėtai nuspręsta, jog mokykloje tariamai egzistuoja Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (toliau – ir Lietuvos higienos norma HN 21:2011), reikalavimų pažeidimai bei neteisėtai sustabdytas mokyklos paso galiojimas. Mokyklos pastatui reikalingi tvarkybos ir remonto darbai, tačiau savivaldybė neskiria finansavimo ir neketina remontuoti pastato. Tokiu būdu pažeidžiamas proporcingumo principas, reiškiantis, kad atitinkamo administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Tvarkybos darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę privalo kontroliuoti valdytojas – savivaldybė. Kauno visuomenės sveikatos centras turėjo pareigą analizuoti, kokie subjektai privalėjo užtikrinti mokyklos, kurioje vykdoma higienos pase nurodyta veikla, pastato atitikimą tiek visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, tiek ir specialiesiems paveldosaugos reikalavimams. Tik nustatęs, kad šiose viešojo administravimo srityse nustatyti reikalavimai yra suderinami tarpusavyje, atsakovas turėjo teisę surašyti 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo aktą, 2015 m. spalio 19 d. sprendimą dėl higienos paso galiojimo, 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 2-4449-7(15.24) nepratęsti pažeidimų pašalinimo termino. Minėti sprendimai priimti neišanalizavus mokyklos finansavimo problemų ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir Kultūros paveldo apsaugos įstatymas) reikalavimų.
 3. 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 Taryba nepagrįstai nusprendė reorganizuoti mokyklą. Mokykloje iki reorganizacijos buvo tinkama edukacinė aplinka. Kapitalinio remonto poreikis negali nulemti mokyklos reorganizavimo. Mokyklos pastatas yra kultūros paveldo objektas, todėl jo pritaikymas mokyklos poreikiams reikalauja lėšų, kurių savivaldybė neskyrė. Taip pat nebuvo tirta, įvertinta ir analizuota Kauno Žaliakalnio progimnazijos (toliau – ir progimnazija) būklė prie šios mokyklos prijungiant Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, netirta, ar Kauno Žaliakalnio progimnazijoje bus užtikrintos saugios ugdymo sąlygos, ar dviejų mokyklų mokiniai tilps į Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpas. Savivaldybė, priimdama sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, nesikonsultavo su mokyklos bendruomene ir tuo pažeidė gero administravimo principą.
 4. Skundžiama Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalimi nepagrįstai nuspręsta nekomplektuoti priešmokyklinių ugdymo klasių, tokiu būdu neužtikrinant asmenų teisėtų lūkesčių ugdyti vaikus priešmokyklinio ugdymo klasėse. Kauno visuomenės sveikatos centras 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 2-1392-6(8.8) atsisakė atlikti Kauno Žaliakalnio progimnazijos pastato higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant normalių mokinių ugdymo sąlygų. Toks atsisakymas atlikti patikrinimą, pareiškėjų teigimu, yra nepagrįstas ir nemotyvuotas.
 1. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime prašė pareiškėjų skundą atmesti.
 2. Atsakovas paaiškino, kad jo 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas (toliau – ir Mokyklų tinklo pertvarkos planas). Plane buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 pritarta, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 19 d. surašė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patikrinimo aktą Nr. 36-961(7) (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriuo buvo nustatyti šios ugdymo įstaigos sąlygų neatitikimai Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimams. Kauno visuomenės sveikatos centras Patikrinimo akte nurodė, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai nepašalinti, taip pat nustatyti ir Lietuvos higienos normos HN 21:2011 29 punkto pažeidimai – priešmokyklinio ugdymo klasėje kiekvienam mokiniui numatyta mažesnė kaip 1,7 kv. m mokymosi vieta. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) visiškai pagrįstai nusprendė sustabdyti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai galiojimą.
 3. Taryba, priimdama 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116, siekė užtikrinti Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą. Dėl tų pačių priežasčių priimtas Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-114. Atsakovo teigimu, siekiant pašalinti visus Kauno visuomenės sveikatos centro nustatytus pažeidimus, reiktų atlikti ne tik mokyklos pastato tvarkomuosius statybos darbus, bet ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Mokyklos pastato, talpinančio apie 200 mokinių, remontui reikalinga neproporcingai daug lėšų. Taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-114 nusprendė nesteigti Kauno Žaliakalnio progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo klasių. Priešmokyklinio ugdymo grupės 2016–2017 mokslo metais steigiamos kitose 26 Kauno bendrojo ugdymo mokyklose ir tai nepažeidžia galiojančių teisės aktų.
 1. Atsakovas Centras atsiliepime prieštaravo pareiškėjų skundo tenkinimui.
 2. Centras nurodė, kad įvertinus Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. raštu Nr. (33.200)2-2738 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos sanitarinių sąlygų“ pateiktą informaciją, vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 (toliau – ir Reglamentas), 13.3.1 ir 13.3.2. punktais buvo priimtas sprendimas atlikti patikrinimą ir įvertinti mokyklos atitiktį Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimams. Daug metų šioje mokykloje buvo fiksuojami higienos norminių aktų pažeidimai. Įvertinus esamą situaciją, tai, kad mokykla nepašalino nustatytų pažeidimų, atsižvelgus į steigėjo sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo proceso ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintų Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 53.1. ir 56 punktais, buvo priimtas 2015 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 2-4244-6-(8.20), sustabdantis 2012 m. spalio 22 d. leidimo-higienos paso Nr. 9-0761(6) galiojimą. Po šio sprendimo priėmimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla 2015 m. spalio 23 d. raštu Nr. D2-62 kreipėsi prašydama skirti papildomo laiko nustatytiems trūkumams pašalinti ir nestabdyti mokyklai išduoto leidimo-higienos paso galiojimo, nors nustatytų pažeidimų pašalinimo terminas baigėsi 2015 m. rugsėjo 16 d. Teisės aktai tokiu atveju nenumato galimybės pratęsti pažeidimų pašalinimo terminą. Mokykla apie tai buvo informuota 2015 m. spalio 29 d. raštu Nr.2-4449-7(15.24).
 3. Atsakovo teigimu, pareiškėjai nepagrįstai prašė atlikti Kauno Žaliakalnio progimnazijos higienos sąlygų patikrinimą įvertinant prognozuojamą mokinių skaičių, nes tokio pobūdžio patikrinimai pagal galiojančius teisės aktus nėra vykdomi.

6II.

7

 1. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. sprendimu priėmė pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atsisakymą nuo skundo ir bylą šio pareiškėjo atžvilgiu nutraukė, o kitų pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.
 2. Teismas nurodė, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai atsisakius skundo, pareiškėjais byloje liko Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba ir kiti fiziniai asmenys, kurie yra mokyklos mokinių tėvai, vienijami bendrų interesų, t. y. mokymosi, bendrojo švietimo ir mokyklos veiklos sąlygų srityje. Todėl skundžiami Kauno visuomenės sveikatos centro individualūs sprendimai, priimti dėl mokyklos sanitarinių higieninių sąlygų, taip pat liečia visos mokyklos bendruomenės interesus, susijusius su saugių ugdymo sąlygų mokiniams užtikrinimu. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai atsisakius nuo skundo, pirmiau minėti pareiškėjai turi subjektinę teisę ginčyti ne tik Tarybos sprendimus, susijusius su mokyklos reorganizavimu, tačiau ir Kauno visuomenės sveikatos centro administracinius aktus, priimtus dėl mokyklos patalpų neatitikimo higienos normų reikalavimams.
 3. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 41 straipsnio 5 dalimi, Reglamento 13.3 ir 14 punktais teismas sprendė, kad operatyvioji kontrolė gali būti atliekama pagal bet kurio subjekto kreipimąsi, jeigu turima pakankamai informacijos ar kyla pagrįsti įtarimai dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti. Operatyviosios kontrolės teisėtumui neturi reikšmės subjekto, pateikusio prašymą atlikti tam tikro objekto higienos sąlygų patikrinimą, statusas. Todėl Kauno visuomenės sveikatos centras teisėtai ir pagrįstai savo kompetencijos ribose pradėjo operatyvios kontrolės patikrinimą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje pagal Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. rašte Nr. (33.200)2-2738 nurodytą informaciją.
 4. Kadangi pareiškėjai kitų Patikrinimo akto neteisėtumo pagrindų nenurodė ir pats teismas tokių pagrindų nenustatė, jis Patikrinimo aktą paliko galioti. Teismas taip pat pripažino nepagrįstais pareiškėjų argumentus, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo-higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai galiojimo sustabdymas nebuvo galimas nepanaikinus šio leidimo-higienos paso galiojimo.
 5. Atsižvelgęs į Taisyklių 53, 61 ir 62 punktų nuostatas, teismas padarė išvadą, kad leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas yra tik viena iš priežasčių panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą. Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymui numatyti kiti savarankiški pagrindai nei leidimo-higienos paso panaikinimui. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) pagrįstai nusprendė sustabdyti mokyklai 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo-higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai galiojimą, nes šioje mokykloje operatyvios visuomeninės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti trūkumai ir pažeidimai, nurodyti 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte Nr. 36-961(7), nebuvo pašalinti per 3 mėnesių terminą (Taisyklių 53.1 p.).
 6. Teismas pabrėžė, kad Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 2-4449-7(15.24) pagrįstai atsisakė pratęsti nustatytų pažeidimų pašalinimo terminą. Pagal Taisyklių 54 punktą, patikrinimo metu nustačius, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, turi būti nustatytas protingas pažeidimų pašalinimo terminas, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas nustatytiems visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimams pašalinti. Pažeidimams pašalinti gali būti nustatytas iki 3 mėnesių terminas, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą. Taigi Taisyklėse nėra numatyta jokių išimčių ar galimybių pratęsti terminą nustatytiems teisės aktų reikalavimų pažeidimams pašalinti, nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų per nustatytą terminą.
 7. Teismas nustatė, kad Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 buvo priimtas įgyvendinant Mokyklų tinklo pertvarkos plano programines nuostatas. Mokyklų tinklo pertvarkos plano 1 priedo lentelės 62 punkte numatyta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Mokyklų tinklo pertvarkos planas buvo grindžiamas miesto ugdymo įstaigų esamos būklės analize. Pertvarkos plane nurodytas mokyklų tinklo esamos būklės vertinimas, atliktas įvairiais kriterijais, tame tarpe ir analizuojant mokyklų pastatų būklę, atitiktį mokymosi tipui. Vienas iš savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos prioritetų Mokyklų tinklo pertvarkos plane buvo nurodytas mokymosi aplinkos ugdymo įstaigose pagerinimas, užtikrinantis sanitarines ir higienos normas (plano 16.3 p.). Mokyklų tinklo pertvarkos planą pagrindžiančiame Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2016 m. vasario 8 d. aiškinamajame rašte Nr. 35-12-19 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Aiškinamasis raštas) nurodyta, kad bendrojo ugdymo mokyklų pertvarka būtina dėl visumos priežasčių, tačiau ginčo atžvilgiu aktualu yra tai, kad švietimo pastato būklė neužtikrino saugios švietimo standartais numatytos ugdymo aplinkos. Teigiama, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje nėra sukurta tinkama edukacinė aplinka, reikalingas kapitalinis pastato remontas. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimai fiksuojami nuo pat jos įsteigimo.
 8. Teismo įsitikinimu, byloje esantys įrodymai neabejotinai patvirtina, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo pagrindinė priežastis buvo susijusi su mokyklos patalpų neatitikimu Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimams, neužtikrinant tinkamo ugdymo proceso vykdymo šios mokyklos patalpose. Aiškinamajame rašte detalizuoti faktiniai sprendimo priėmimo pagrindai ir tikslai, įvertinta faktinė pastato būklė.
 9. Teismas nurodė, kad savivaldybių įgaliojimai bendrojo ugdymo srityje yra apibrėžti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkte, Švietimo įstatymo 28, 44, 58 straipsniuose, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau – ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklės). Taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo priėmė įgyvendindama jai suteiktą teisę švietimo tinklo kūrimo reorganizacijos įgyvendinimo procese (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 36 p.). Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos prijungimu prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos buvo siekiama racionalesnio ir efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo.
 10. Teismas nurodė, kad Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalis įpareigoja atsakovą užtikrinti, kad mokymosi aplinka mokykloje, mokinių mokymosi krūvis atitiktų higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduotų švietimo programų vykdymą. Institucijų, vykdančių bendrojo ugdymo programų proceso organizavimą, pareiga užtikrinti higienos normų laikymąsi bei sudaryti saugias ugdymo sąlygas, numatyta Lietuvos higienos normos HN 21:2011 2, 3 ir 6 punktuose.
 11. Šioje byloje nustatyta, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpos neatitiko Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų ir tai patvirtino Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktai: 2010 m. rugsėjo 20 d. Nr. 36-1921(7), 2011 m. gegužės 19 d. Nr. 36-791(7), 2012 m. spalio 19 d. Nr. 36-1789(7), 2013 m. vasario 11 d. Nr. 36-114(7), 2014 m. lapkričio 7 d. Nr. 36-1765 (7), 2015 m. birželio 19 d. Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 16 d. Nr. 36-1620(7). Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 30 d. raštu Nr. 2-2566-7(15.24) informavo Kauno miesto savivaldybės merą apie nustatytus Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimus. Taigi dar iki skundžiamo sprendimo priėmimo buvo svarstyta galimybė atlikti mokyklos pastato statybos ir remonto darbus. Mokyklos pastato pertvarka nebuvo pradėta dėl pernelyg didelių investicinių lėšų poreikio. Teismas pabrėžė, kad mokyklos pastato remonto pobūdį ir mastą patvirtina Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Kultūros paveldo departamentas) Kauno teritorinio padalinio raštuose 2013 m. lapkričio 12 d. Nr. (1.29-K)2k-2189 ir 2013 m. lapkričio 7 d. Nr. (12.14-K)2K-2150) nurodyta informacija, jog mokyklos pastatas yra pavienis kultūros objektas, pastato tvarkomiesiems darbams atlikti būtini tvarkomieji paveldosaugos darbai, išsaugant mokyklos pastato kaip kultūros paveldo objekto autentiškumą, mokyklos pastato pertvarkos darbams yra teikiami papildomi paveldosaugos reikalavimai; Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus 2016 m. vasario 17 d. rašto Nr. 03-5-573 turinys.
 12. Teismo vertinimu, Taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21 punkte įtvirtintą išimtinę savo kompetenciją steigti, reorganizuoti, likviduoti, biudžetines ir viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė). Atsakovas, kaip biudžetinės įstaigos steigėjas, įvertinęs didelį lėšų poreikį investicijoms į mokyklos remontą ir į mokyklų tinklo pertvarkos veiksmingumą, švietimo kokybės teikimo kriterijus, turėjo teisę pasirinkti veiksmingiausią ginčo situacijos sprendimo būdą, t. y. reorganizuoti mokyklą. Šiais veiksmais jis imperatyvių teisės aktų reikalavimų nepažeidė. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos buvo siekiamam užtikrinti tinkamą mokinių ugdymą Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose ir tai neprieštaravo jokiems teisės aktams. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą savivaldybių funkcijų skirstymą, atsakovas, įgyvendindamas savarankiškąją savivaldybės funkciją turėjo Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę. Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 yra pagrįstas ne tik faktinėmis aplinkybėmis, nurodytomis Aiškinamajame rašte, bet ir teisės normomis, jį priimdama Taryba neviršijo savo įgaliojimų.
 13. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjų teiginiai ir pateikti duomenys apie mokyklos bendruomenės pastangomis atlikto mokyklos pritaikymo higienos normos projekto įgyvendinimą, kuris nesiektų 350 000 eurų ir galėtų būti įgyvendintas be mokyklos reorganizavimo, nelaikytinas teisiškai reikšmingu pagrindu naikinti skundžiamą aktą. Aplinkybė, kad galbūt mokyklos pastato remontui, atitinkančiam higienos normos reikalavimus, reikalinga mažesnė pinigų sumą nei nustatė atsakovas, savaime nelemia skundžiamo akto neteisėtumo, tačiau akivaizdžiai patvirtina, jog mokykloje nėra sukurta tinkama edukacinė aplinka, kad mokyklos pastatui būtini pertvarkymo darbai, kurių atsakovas nerado galimybės finansuoti. Būtent atsakovas turi teisę pasirinkti būdą, kuris užtikrintų saugų, Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimus atitinkantį, švietimo paslaugų teikimą. Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjų teiginius, jog atsakovas nepaaiškino skundžiamo sprendimo motyvų, nesitarė ir nesikonsultavo su mokyklos bendruomene, neįvertino mokyklos bendruomenės siūlymų, jų nesvarstė.
 14. Rengiant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybai nesutikus su planuojama šios mokyklos reorganizacija, mokyklos reorganizavimo klausimas buvo svarstomas Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuri išanalizavusi savivaldybės pateiktus dokumentus ir mokyklos tarybos pasiūlymus, 2016 m. vasario 9 d. rašte Nr. SR-508 nurodė, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas yra pagrįstas. Taigi tokiu būdu buvo įgyvendinta pareiškėjų konsultavimosi ir pasiūlymų teisė dėl mokyklos pertvarkos plano.
 15. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, jog buvo imtasi realių ir konstruktyvių priemonių pašalinti nustatytiems Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimams, siekiant užtikrinti, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpos atitiktų šios higienos normos reikalavimus. Todėl, teismo įsitikinimu, nėra pagrindo pripažinti, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpos nebuvo tinkamos moksleivių ugdymui. Pareiškėjų teiginiai dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpų netinkamumo nepagrįsti jokiais įrodymais.
 16. Teismas nustatė, kad Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-114 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno Žaliakalnio progimnazijoje buvo numatytos iš viso 24 klasės. Šio sprendimo priedo Nr. 1, eil. Nr. 44 punkte nustatyta, jog Kauno Vinco Bacevičiaus mokykloje 2016/2017 metais nebus formuojamos klasės, mokykla reorganizuojama prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Priedo Nr. 1 duomenys įgalino teismą daryti išvadą, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo programą atitiko nustatytus Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių reikalavimus. Nors Kauno Žaliakalnio progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupės nebuvo formuojamos, tačiau iš priedo Nr. 1 matyti, kad priešmokyklinio ugdymo programas numatyta vykdyti kitose Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
 17. Teismas pažymėjo, kad pagal Švietimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, priešmokyklinis ugdymas yra neformalus švietimas. Švietimo tinklą, taip pat ir priešmokyklinio ugdymo tinklą bei optimalų jo funkcionavimą privalo užtikrinti savivaldybė ir savivaldybei suteikta iniciatyvos, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo laisvė. Šias funkcijas savivaldybė turi teisę įgyvendinti nustatyta tvarka ir už jas yra atsakinga. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atsakovas, priimdamas 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-114, pažeidė kokius nors teisės aktų reikalavimus ar neužtikrino pakankamo priešmokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų skaičiaus ir tinkamų ugdymo sąlygų.
 18. Teismas nustatė, kad advokatas D. V., atstovaudamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytojus, tarybos ir bendruomenė narius, 2016 m. kovo 2 d. ir 2016 m. kovo 18 d. raštais kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centrą, prašydamas atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Kauno visuomenės sveikatos centras 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. 2-1392-6(8.8) dalyje nurodė, jog pagal teisės aktus higienos sąlygų patikrinimas, siekiant įvertinti galimą mokinių skaičių ir galimas veiklos sąlygas, nėra reglamentuotas, todėl jis nėra įgaliotas vertinti prognozuojamo mokinių skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.
 19. Reglamentas nustato atitinkamas kontrolės rūšis, t. y.: periodinę kontrolę (planinius patikrinimus), grįžtamąją kontrolę ir operatyviąją kontrolę. Atsižvelgęs į pareiškėjų prašymo turinį, teismas sprendė, jog šis prašymas buvo susijęs su operatyvios kontrolės vykdymu. Reglamento 13.3 punktas apibrėžia, kad operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama: gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą (13.3.1 p.); turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti (13.3.2 p.); jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas (13.3.3 p.). Taigi nurodytas teisinis reglamentavimas numato, jog operatyvioji kontrolė gali būti atliekama esant pagrįstiems įtarimams dėl faktinės objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti. Ginčo atveju pareiškėjai prašė atlikti higienos sąlygų patikrinimą dėl tikėtinų, t. y. menamų progimnazijos sąlygų, vertinant galimas, tikėtinas ugdymo sąlygas, kurios tik ateityje, po reorganizavimo proceso įgyvendinimo, gali neatitikti higienos sąlygų progimnazijoje dėl padidėjusio mokinių skaičiaus, tačiau minėtos teisės normos nenumatė Kauno visuomenės sveikatos centro pareigos atlikti menamos veiklos higienos sąlygų patikrinimą Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.

8III.

9

 1. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. (toliau – ir apeliantai) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti. Pareiškėjų apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 2. Patikrinimo aktas yra neteisėtas, nes panašūs pažeidimai mokykloje buvo nustatyti ir anksčiau, tačiau jų šalinimui atsakovas neskyrė lėšų ir tuo pačiu metu Kauno visuomenės sveikatos centrui adresuotu 2015 m. birželio 10 d. raštu pats inicijavo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos „pakartotinį įvertinimą“.
 3. Aiškinamajame rašte viena vertus nurodyta, kad mokyklos pastato remontuoti neapsimoka ir negalima, todėl reikalinga atlikti reorganizaciją, o kita vertus, atsilaisvinantį pastatą numatoma panaudoti kitoms reikmėms.
 4. Atsakovas neparengė 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 pagrindžiančio „pertvarkos vertinimo“ dokumento, derinimo, konsultavimosi ir pareiškėjų informavimo veiksmų taip pat neatliko (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 35.1, 38 p.).
 5. Teismas, nekritiškai įvertinęs atsakovo teiginius, kad pažeidimų pašalinti atliekant ne tik pastato tvarkomuosius statybos darbus, bet ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus yra neįmanoma, nepagrįstai atmetė pareiškėjų paaiškinimus ir juos patvirtinančius įrodymus.
 6. Vykdydamas mokyklų tinklo pertvarkos procedūras atsakovas neturi visiško savarankiškumo ir išimtinės diskrecijos (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 35.3, 35.4 p.).
 7. Ginčijama Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalis yra neteisėta, nes nebuvo atliktas vertinimas, kaip po reorganizavimo moksleiviai sutilps į Kauno Žaliakalnio progimnaziją, nenustatyta, ar progimnazijos pastate yra pakankamai vietos naujai perkeliamiems mokiniams. Be to, nėra konkrečiai žinoma, ar Kauno Žaliakalnio progimnazijai bus skirtas naujas pastatas.
 8. Pareiškėjų nuomone, Kauno visuomenės sveikatos centras privalėjo jiems pateikti aiškų atsakymą, kiek maksimaliai progimnazija talpins klasių komplektų užtikrindama normalias vaikų ugdymo sąlygas.
 1. Atsakovas Taryba atsiliepime prašo pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 2. Atsakovas pažymi, kad Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1190-402/2017, kurioje apeliantai ginčija Tarybos 2017 m. sausio 9 d. sprendimą ir prašo įpareigoti Tarybą iš naujo išnagrinėti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos 2016 m. gruodžio 16 d. prašymą bei pateikti teisės aktais ir faktiniais duomenimis pagrįstą sprendimą. Taip pat pareiškėjai reikalauja įpareigoti Tarybą kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pastato priestato statybos projektinių pasiūlymų suderinimo; įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pastato, esančio Savanorių pr. 91, Kaune, remonto ir modernizavimo darbų investicijų, siūlomų įrašyti į valstybės investicijų programą, projektą; įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti Kauno miesto savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos lėšas, reikiamas finansuoti bei organizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pastato remonto ir modernizavimo darbus.
 3. Dėl šioje byloje taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės reorganizavimo procedūros yra sustabdytos, todėl Taryba dar nėra priėmusi jokių sprendimų dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno Žaliakalnio progimnazijai, reorganizuojamos mokyklos mokinių aprūpinimo vadovėliais, suolais ir pan.
 4. Pirmasis Kauno Žaliakalnio progimnazijos patikrinimo aktas buvo surašytas reaguojant į apeliantų skundus, pateiktus po skundžiamų sprendimų priėmimo (2016 m. kovo 30 d. patikrinimo aktas Nr. 36-445 (7)), todėl atsakovas negalėjo žinoti apie vėliau atsirasiančias aplinkybes. Visi progimnazijoje užfiksuoti pažeidimai yra pašalinti arba bus pašalinti. Šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo ir tinkamai įvertino.
 5. Pareiškėjų apeliaciniame skunde nurodyti motyvai ir be konteksto cituojami atsakovo atstovų pasisakymai nesudaro prielaidų teigti, kad reorganizavimas yra nepagrįstas.
 6. Kauno visuomenės sveikatos centro nustatyti higienos normų pažeidimai negalėjo būti pašalinti kitaip, kaip tik mokyklos, kurioje nebuvo galima užtikrinti tinkamų ugdymo sąlygų, optimaliausiu pertvarkos būdu, t. y. ją reorganizuojant.
 1. Atsakovas Centras atsiliepime prieštarauja pareiškėjų apeliacinio skundo tenkinimui.
 2. Centras pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, ištyrė pateiktus įrodymus ir priėmė motyvuotą, teisėtą bei teisingą sprendimą.
 1. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra. Pažymi, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo ir higienos sąlygų mokykloje užtikrinimo klausimai nėra susiję su jo teisėmis ir pareigomis.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12

 1. Ši administracinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) normomis, įsigaliojusiomis nuo 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.). Pažymėtina, kad byla pirmosios instancijos teisme nagrinėta pagal iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ nuostatas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 1 d.).
 2. Ginčas byloje kilo dėl Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” ir 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalies, kuria nuspręsta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, ir nekomplektuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje pradinių ir priešmokyklinės klasių; Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“, 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“, 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) teisėtumo ir pagrįstumo; reikalavimo įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą pagrįstumo.
 3. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendimu konstatavęs, kad nėra pagrindo ginčijamus aktus pripažinti neteisėtais, pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
 4. Teisėjų kolegija, pareiškėjų apeliacinio skundo ribose patikrinusi pirmosios instancijos skundžiamo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą (ABTĮ 140 str. 1 ir 2 d.), nenustatė pagrindų jį naikinti ar keisti: visų pirma, kaip jau pagrįstai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu susijusios veikla, iš jų ir ikimokyklinio ugdymo, vaikų neformaliojo švietimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, yra savivaldybės savarankiškosios funkcijos (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. 5 ir 8 p.), kurios, be kita ko, suponuoja savivaldybių teisę teisės aktų nustatyta tvarka steigti, reorganizuoti bei likviduoti tokias paslaugas teikiančiais įstaigas, kurių savininkėmis jos yra. Tokio pobūdžio savivaldybės veiklos teisminės kontrolės proceso metu gali būti patikrinama, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar savivaldybės institucija neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus, tačiau ginčijamas administracinis aktas bei veiksmai (ar neveikimas) nevertinami politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu (iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ 3 str. 1 ir 2 d.).
 5. Ginčui aktualios redakcijos Švietimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija), nustatantis Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje, be ko, numato, kad: savivaldybės atstovaujamoji institucija (taryba) įgyvendina valstybinę švietimo politiką savivaldybėje, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti; steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės administracijos švietimo padalinius; formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti. Inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savarankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą (Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 d. 1–3 p.); savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinkle (Švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 d.); mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir mokyklų bendruomenių nutarimais, jeigu šie neprieštarauja nurodytoms taisyklėms. Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, tvirtina ir įgyvendina mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus (Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 d.).
 6. Iki 2016 m. balandžio 20 d. galiojusios redakcijos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, be kita ko, nustatė, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš 3 stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 34 p.); inicijavimo stadijoje: rengiamas Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas: pagrindžiama planuojama mokyklų tinklo pertvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai ir numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas; Mokyklų tinklo pertvarkos bendrajam planui įgyvendinti rengiami jo priedai: Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planas, Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas ir Mokinių vežiojimo užtikrinimo planas; konsultuojamasi dėl mokyklų tinklo kūrimo, Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą; Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu šie neprieštarauja šioms taisyklėms. Kai savivaldybės pavienės bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės sprendimas prieštarauja Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano projekte numatytam mokyklos reorganizavimui, likvidavimui ar pertvarkymui, siūlymus pateikia Švietimo ir mokslo ministerija. Savivaldybės taryba, įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos išvadas ir pasiūlymus, tvirtina savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus; Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus rengia savivaldybės vykdomoji institucija, tvirtina savivaldybės atstovaujamoji institucija (35–35.5 p.); įgyvendinimo stadijoje savivaldybės priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir Mokinių vežiojimo užtikrinimo planus (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 36 p.); įtvirtinimo stadijoje įsteigtoms, reorganizuotoms, pertvarkytoms mokykloms ir mokykloms, kurių struktūra pertvarkoma, teikiama pagalba, skatinanti siekti geros mokinių ugdymosi kokybės ir kurti aukštos kultūros organizaciją; didinamas švietimo sistemos veiksmingumas – investuojamos savivaldybių ir valstybės lėšos į reorganizuotų ir pertvarkytų mokyklų materialinę bazę, jos aprūpinamos naujomis technologijomis, mokymo priemonėmis. Toliau atnaujinamos mokytojų kvalifikacijos, jie įdarbinami. Vykdoma Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena, prireikus jis tobulinamas (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 37 p.); kiekvienoje mokyklų tinklo pertvarkos stadijoje visuomenei teikiama informacija apie vykstančius procesus (Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 38 p.). Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015 išaiškino, jog savivaldybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus.
 7. Kaip nustatyta byloje pateiktais įrodymais, ginčijamą 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”, kuriuo nuspręsta sutikti, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, taip pat išspręsti su reorganizacijos vykdymu susiję klausimai, Taryba priėmė įgyvendindama Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto jos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, nuostatas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizavimo.
 8. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano rengimo trūkumų: kaip matyti iš plano, apie kurio projekto parengimą 2016 m. sausio 6 d. raštu buvo informuoti Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir kuris buvo skelbtas Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, jame yra įvertinta Kauno miesto švietimo būklė ir pateiktos prognozės (Mokyklų tinklo pertvarkos plano II skyrius), pagrįsta planuojama mokyklų tinklo pertvarka, nustatyti jo strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, laukiami rezultatai (Mokyklų tinklo pertvarkos plano III–VII skyriai), pagrindinių rezultatų rodikliai ir nurodytas numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas (Mokyklų tinklo pertvarkos plano VIII skyrius); parengti jo priedai: Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių planas, Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas ir Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežiojimo 2016–2020 metais užtikrinimo planas; Mokyklų tinklo pertvarkos plano projektas buvo apsvarstytas (informuota apie galimybę tai padaryti) mokyklų bendruomenėse, eilė mokyklų tarybų, tarp jų ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, informavo apie savo sprendimus nepritarti šio plano projekto dalims, susijusioms su jų mokymo įstaigų reorganizavimu, kurie buvo svarstomi Švietimo ir mokslo ministerijoje; 2016 m. vasario 9 d. Švietimo ir mokslo ministerija pateikė siūlymą tvirtinti parengtą Mokyklų tinklo pertvarkos plano projektą, apie ką informuota ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba; Mokyklų tinklo pertvarkos planas, patvirtintas Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81, buvo paskelbtas Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.
 9. Įvertinus, kad Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” buvo priimtas įgyvendinant jos patvirtinto Mokyklų tinklo pertvarkos plano dalies nuostatas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizavimo, šio sprendimo aiškinamajame rašte nurodytas aplinkybes, kurios iš esmės nėra ginčijamos – kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokyklos pastato sanitarinės sąlygos neatitinka teisės aktuose nurodytų reikalavimų, dėl ko reikalingas remontas, kuriam reikalingų lėšų dydis, šalių paskaičiavimais, sudaro nuo 0,35 iki 0,64 milijono eurų, kad 81 proc. mokinių, besimokančių pradinėje šioje mokykloje, yra iš kitiems mikrorajonams priskiriamų mokyklų, taip pat kad po mokyklų reorganizacijos bus sudarytos sąlygos visose miesto švietimo įstaigose kiekvienam mokiniui gauti teisės aktais nustatytą ugdymo turinį, nėra pagrindo šį atsakovo aktą pripažinti neteisėtu. Pažymėtina, kad pareiškėjų skunde nurodomos aplinkybės, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pastato būklė įtakota (gal – nulemta) paties atsakovo neveikimo (lėšų neskyrimo), taip pat argumentai, susiję su ginčijamų Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimų neteisėtumu ir nepagrįstumu, šiuo aspektu nėra reikšmingi, kadangi, kaip jau minėta, teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) ekonominio tikslingumo požiūriu.

  13

 10. Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalis, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje ir klasių komplektų skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, priimta atsižvelgiant į Tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”, kuriuo nuspręsta Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą prijungti prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, todėl, nesant pagrindo pripažinti neteisėtu pastarojo akto, taip pat nesant duomenų, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis neatitiktų kitų teisės aktų reikalavimų, pareiškėjų skundas pagrįstai netenkintas ir šioje dalyje.
 11. Dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria priimtas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atsisakymas nuo skundo, taip pat atmesti kaip nepagrįsti kitų pareiškėjų reikalavimai dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“, 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“, 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalies, kuria atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais, panaikinimo ir Centro įpareigojimo atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą, teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams. Priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, o kurie įrodymai atmetami. Kadangi aplinkybių, sudarančių pagrindą keisti ar naikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nėra nustatyta, apeliacinės instancijos teismas, iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, materialinės teisės aiškinimu ir taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams ir jų nebekartoja. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.).
 12. Pažymėtina, kad Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ ir 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“ teisėtumo vertinimo aspektu pareiškėjų apeliacinio skundo teiginiai apie patikrinimo iniciavimo aplinkybes, taip pat Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpų higienos sąlygų neatitikimo teisės aktų reikalavimams atsiradimo priežastis, nesant pagrindo nesutikti su teismo išvadomis dėl pagrindo atlikti patikrinimą buvimo ir nustatytų pažeidimų pagrįstumo, nėra reikšmingi, o teiginiai apie Kauno Žaliakalnio progimnazijos galimybes užtikrinti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais, grindžiami prielaidomis.
 13. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjų apeliacinis skundas atmetamas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

16Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai