Byla 2-1982/2012
Dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-2356-436/2012 pagal uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, ar konkrečiu atveju prioritetas suteiktinas viešajam interesui nedelsiant įvykdyti viešąjį pirkimą ar taip pat viešajam interesui užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą.

5Ieškovas ieškiniu prašė panaikinti atvirojo konkurso „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų pirkimo“ (Nr. 121773) sąlygų 4.2.2. punktą, ir įpareigoti atsakovą patikslinti Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą minimalų kvalifikacinį reikalavimą dalyviams, nurodant tikslius negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių grupių pogrupius, vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatomis. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Kauno apygardos teismas 2012 08 16 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - įpareigojo atsakovą VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ sustabdyti atvirojo konkurso „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų pirkimo“ (Nr. 121773) procedūras iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas byloje.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Gavęs atsakovo atskirąjį skundą Kauno apygardos teismas sprendė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, todėl 2012 08 20 nutartimi panaikino 2012 08 16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių – konkurso procedūrų sustabdymo taikymas šioje byloje pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui kiltų grėsmė atsakovo vykdomo projekto savalaikiam įgyvendinimui bei gali būti pažeistas viešasis interesas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra proporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumo apelianto atžvilgiu, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju apeliantui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas atskiruoju skundu prašo 2012 08 20 nutartį panaikinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių - konkurso procedūrų sustabdymo, taikymas pakeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovui tenkančios neigiamos pasekmės viršytų laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą. Spartus pirkimo procedūrų užbaigimas šioje byloje iš esmės nepakeistų atsakovo situacijos. Siekis greičiau užbaigti pirkimo procedūras negali būti laikomas lemiamu argumentu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

132. Nepagrįstas teismo motyvas, jog „Sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui kiltų grėsmė dėl galimo apelianto vykdomo projekto savalaikio įgyvendinimo bei viešojo intereso pageidimo“.

14Pažymėtina, kad projekto - „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, Nr.VP3-3.2-AM-01-V-02-008 veiklų pabaiga – 2013 12 29 (šis terminas gali būti pratęstas 6 mėnesiams), taigi nėra grėsmės, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių projektas nebus įgyvendintas. Net ir metų (ilgesnis) terminas teismų praktikoje laikomas pakankamu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 04 07 nutartis byloje Nr. 2-738/2011).

15Be to, numatytas darbų atlikimo terminas yra 30 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos (Pasiūlymo priedo 1.1. p.), taigi numatyti darbų atlikimo terminai nesutampa su finansavimo pabaiga (ar projekto veiklų pabaiga), todėl net ir nedelsiant pasirašius sutartį dėl pirkimo objekto, savalaikis projekto įgyvendinimas būtų nebeįmanomas. Projektas gali būti neįgyvendintas dėl atsakovo kaltės – nesavalaikio pirkimų organizavimo, o ne dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

163. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas galėtų įvykdyti pirkimus pagal nepagrįstai konkurenciją ribojančias sąlygas, kas pažeistų viešąjį interesą, be to, ieškovas neturėtų galimybės dalyvauti pirkime.

174. Perkančiosios organizacijos pirkimų plano nesilaikymas sudaro prielaidą įgyvendinančiai institucijai (LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai) tik inicijuoti projekto lėšų mokėjimo sustabdymą, tačiau tai labiau teorinė galimybė ir tokie atvejai praktikoje yra mažai tikėtini, jei pirkimų plano pažeidimai nėra esminiai.

185. Kai nenustatyta aplinkybių, kurios sudaro pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, prioritetas turi būti teikiamas viešajam interesui, kuris reikalauja išsiaiškinti, ar pirkimo sąlygos yra teisėtos ir pagrįstos.

196. Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo proceso ypatumai lemia, kad tokio bylos išnagrinėjamos operatyviai.

20Atsakovas atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

211. Egzistuojanti grėsmė, kad didelio ir svarbaus projekto finansavimas gali būti prarastas, lemia būtinybę suteikti interesui neprarasti finansavimo prieš interesą užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą. Projektas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra yra finansuojami didžiąja dalimi Europos Sąjungos Europos fondo lėšomis (102 900 000,00 Lt iš 133 600 920,27 Lt). Neužbaigti darbai iki 2015 09 30 galės būti tęsiami, tačiau bus prarastas Europos fondų finansavimas ir už darbus turės apmokėti Perkančioji organizacija bei Kauno regiono bendruomenė.

222. Projektu siekiama sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą. Tokios atliekų tvarkymo sistemos kuo skubesnis sukūrimas ir naudojimas yra prioritetinis uždavinys (Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 1999/3 l/EB 5 straipsnis įpareigoja valstybes nares sukurti nacionalinę strategiją, kaip sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų atliekų kiekį).

233. Pagal pirkimų vykdymo planą, kuris yra neatsiejama Finansavimo ir administravimo sutarties dalis (Patikslintas 4 priedas), sutartis su konkursą laimėjusiu rangovu turi būti pasirašyta iki 2012 09 30. Plano nesilaikymas suteikia teisę įgyvendinančiai institucijai inicijuoti lėšų mokėjimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą.

244. Konkurse pasiūlymai yra vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų. Toks vertinimas savo sudėtingumu ir ilgai trunkamu pobūdžiu skiriasi nuo greito pasiūlymų vertinimo mažiausios kainos atžvilgiu.

255. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymą. Teismų praktikoje taip pat ne kartą pabrėžtas ekonomiškumo principo bei viešojo intereso apsaugos viršenybės ieškovo interesų gynybos atžvilgiu principas.

266. Jeigu ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Konkurso tikslas - įgyvendinti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Šios priemonės tikslas - sukurti ir plėsti šiuolaikišką ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą, sukurti žmonių teisę į saugią ir sveiką aplinką, kuri svarbi viso Kauno regiono gyventojams (Kauno atliekų tvarkymo regioną sudaro Kauno miestas bei Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybės, kurių visų teritorija užima apie 7 tūkst. km2, gyvena 628 tūkst. Gyventojų). 2009 m. Kauno regione susidarė 203.993 t. komunalinių atliekų.

277. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi prima facie įvertinti ieškinio pagrįstumą. Ieškovas nepagrindė nei savo ieškinio nei pretenzijos reikalavimo, taip pat reikalavimas yra pateiktas nesilaikant nustatytų terminų. Ieškovas yra vienintelis tiekėjas, kuris neteisingai suprato ir klaidingai interpretuoja Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, kas būtų ieškovui išaiškinta, jeigu jis būtų pateikęs paklausimą/pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tokiu elgesiu taip pat teikdamas visiškai nepagrįstą atskirąjį skundą ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

28Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, kad pretenziją perkančiajai organizacijai, norėdami ginčyti pirkimo sąlygas, tiekėjai gali pateikti per 5 darbo dienas, o tarptautinių pirkimų atveju – per 10 darbo dienų nuo pirkimo sąlygų paskelbimo.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirasis skundas netenkintinas.

31Atskirojo skundo išnagrinėjimui iš esmės svarbu nuspręsti, kuriam viešajam interesui (interesui nedelsiant įvykdyti pirkimo procedūras ar interesui užtikrinti jų vykdymo teisėtumą) turi būti teikiamas prioritetas šioje konkrečioje byloje.

32Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino šių viešųjų interesų svarbą ir prioritetą suteikė interesui nedelsiant vykdyti viešąjį pirkimą. Šiam interesui prioritetas buvo suteiktas atsižvelgus į tai, kad perkančioji organizacija siekia įsigyti visuomenei reikšmingas paslaugas – komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos paslaugas. Taigi pirkimo vykdymas tiesiogiai susijęs su interesu tinkamai tvarkyti atliekas, užtikrinti visuomenės teisė į švarią aplinką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 11 12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1668/2010). Be to, pirkimas didele dalimi finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis ir projekto vykdymo užtęsimas (nesavalaikis vykdymas) gali sąlygoti projektui skirtų Europos Sąjungos lėšų praradimą. Šios aplinkybės yra pakankamos konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šioje byloje prioritetą suteikė būtent viešajam interesui numatytu laiku įvykdyti atliekų tvarkymo modernizavimui skirtą projektą.

33Be to, pažymėtina, kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Kauno apygardos teismas 2012 09 18 nutartimi, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir šia tvarka nebegalima pasinaudoti (CPK 293 str. 2 p., VPĮ 94 str. 1 d.), civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti nutraukė. Nors ši Kauno apygardos teismo nutartis apskųsta, todėl neįsiteisėjo, ja pirmosios instancijos teismas jau pasisakė dėl galimybės tenkinti ieškinio reikalavimus ir jų netenkino (bylą nutraukė), kas dar labiau sustiprina apeliacinės instancijos teismo įsitikinimą, kad šioje byloje prioritetas teiktinas interesui nestabdyti vykdomos pirkimo procedūros.

34Atsakovo argumentai, kad ieškovas, pateikdamas nagrinėjamą atskirąjį skundą piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, atmestini. Šioje byloje nagrinėjamas dviejų viešųjų interesų – intereso vykdyti socialiai reikšmingus pirkimus ir intereso, kad būtų užtikrintas kuo didesnis viešųjų pirkimų skaidrumas, teisėtumas, konkurencija. Šių interesų konkurencija nagrinėtina ir spręstina kiekvienos konkrečios bylos aplinkybių kontekste. Nė vienas iš šių interesų nėra absoliutus ir lemiamas, todėl tai, kad proceso dalyviai siekia pagrįsti būtent vieno ar kito intereso svarbą šioje byloje ir ieškovas, nesutikdamas su teismo vertinimu, pateikė atskirąjį skundą, dar nesudaro pagrindo tokį ieškovo (apelianto) elgesį vertinti kaip procesiškai nesąžiningą.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo,... 5. Ieškovas ieškiniu prašė panaikinti atvirojo konkurso „Kauno regiono... 6. Kauno apygardos teismas 2012 08 16 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Gavęs atsakovo atskirąjį skundą Kauno apygardos teismas sprendė, kad... 9. Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių – konkurso procedūrų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas atskiruoju skundu prašo 2012 08 20 nutartį panaikinti. Nurodo... 12. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių -... 13. 2. Nepagrįstas teismo motyvas, jog „Sustabdžius ginčo pirkimą... 14. Pažymėtina, kad projekto - „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos... 15. Be to, numatytas darbų atlikimo terminas yra 30 mėnesių nuo sutarties... 16. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas galėtų įvykdyti... 17. 4. Perkančiosios organizacijos pirkimų plano nesilaikymas sudaro prielaidą... 18. 5. Kai nenustatyta aplinkybių, kurios sudaro pagrindą spręsti, jog... 19. 6. Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo proceso ypatumai lemia, kad... 20. Atsakovas atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti, priteisti... 21. 1. Egzistuojanti grėsmė, kad didelio ir svarbaus projekto finansavimas gali... 22. 2. Projektu siekiama sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemos... 23. 3. Pagal pirkimų vykdymo planą, kuris yra neatsiejama Finansavimo ir... 24. 4. Konkurse pasiūlymai yra vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų.... 25. 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti... 26. 6. Jeigu ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės daro ar... 27. 7. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi... 28. Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, kad pretenziją perkančiajai... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Atskirasis skundas netenkintinas.... 31. Atskirojo skundo išnagrinėjimui iš esmės svarbu nuspręsti, kuriam... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino šių... 33. Be to, pažymėtina, kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis... 34. Atsakovo argumentai, kad ieškovas, pateikdamas nagrinėjamą atskirąjį... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 36. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....