Byla 2-4934-104/2013
Dėl BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 26 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios UAB „Broner“ kreditoriaus UAB „Inreal pastatų priežiūra“ skundą dėl BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 26 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“), ir

Nustatė

2

  1. m. birželio 26 d. įvyko bankrutavusios UAB „Broner“ kreditorių susirinkimas, dėl kurio kreditorius UAB „Inreal pastatų priežiūra“ pateikė teismui skundą. Pareiškėjas prašo: panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo atsisakyta įpareigoti BUAB „Broner“ bankroto administratorių parengti ataskaitą dėl BUAB „Broner“ turto įkeitimo ir/ar hipotekos išregistravimo; panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta parinkti turto vertintojus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą, suderinus su kreditoriais užsakyti turto (žemės sklypo Bukčių g.) įvertinimą; panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta parinkti UAB „Valdovų krantas“ internetinio puslapio kūrėjus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą, suderinus su kreditoriais užsakyti paslaugą; išreikalauti iš BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ visus dokumentus, susijusius su 2013 m. birželio 26 d. kreditorių susirinkimu ir jame nagrinėtais klausimais.

3Pasisakydamas dėl 3 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo nepagrįstumo, pareiškėjas nurodo, kad klausimas dėl BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus įpareigojimo parengti teisinę išdavą, jau buvo kreditorių išspręstas 2012 m. birželio 12 d. kreditorių susirinkime (protokolo Nr. 9 nuorašas pridedamas), kurio metu tokios išvados parengimui pritarė visi susirinkime dalyvavę kreditoriai (89,74 proc. balsų). 2012 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu Nr. 7 buvo nutarta pavesti BUAB „Broner“ administratoriui atlikti įkeisto BUAB „Broner“ turto analizę, tame tarpe nustatyti, kurioje apimtyje BUAB „Broner“ turto įkeitimas ir/ar hipoteka yra pasibaigę, pavesti BUAB „Broner“ administratoriui teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti BUAB „Broner“ turto įkeitimą ir/ar hipoteką, kuri yra pasibaigusi. ĮBĮ 34 str. nuostatos numato, kad įkeitimu ir/ar hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia, t.y. pirmiau už visų kitų kreditorių reikalavimus, kurių reikalavimų tenkinimo eilės nurodytos ĮBĮ 35 str. nuostatose. Atsižvelgiant į tai, jog kreditorių susirinkime yra keliamas klausimas dėl hipotekos ir/ar įkeitimo, kuriais yra užtikrinti būtent kreditoriaus AB „Swedbank“ reikalavimai, o taip pat į tai, jog įkeitimą ir/ar hipoteką panaikinus, pirmumo tvarka tenkinamų AB „Swedbank“ reikalavimų dydis sumažėtų, t.y. ši dalis kreditoriaus reikalavimų būtų tenkinama bendra eile su kitų kreditorių reikalavimais. Įvertinus nurodytus argumentus, tampa akivaizdus kreditoriaus AB „Swedbank“ siekis bet kokiomis priemonėmis vengti BUAB „Broner“ hipotekos ir/ar įkeitimo išregistravimo, tokiu būdu nepagrįstai siekiant pasipelnyti kitų bendrovės kreditorių sąskaita. Akivaizdu, jog tuo atveju, jei BUAB „Broner“ bankroto administratoriui parengus teisinę išvadą paaiškėtų, jog egzistuoja teisinis pagrindas BUAB „Broner“ turto (ar tam tikros jo dalies) įkeitimo ir/ar hipotekos išregistravimui, kreditoriaus AB „Swedbank“ veikimas prieš šį išregistravimą turėtų būti vertinamas kaip didžiausio bendrovės kreditoriaus piktnaudžiavimas savo padėtimi ir sąmoningas veikimas išimtinai savo interesais, pažeidžiant ir ignoruojant smulkiųjų bendrovės kreditorių interesus. Preliminariomis Pareiškėjo žiniomis, BUAB „Broner“ turto, kurio atžvilgiu pritaikyti hipoteka ir/ar įkeitimas yra išregistruotini, vertė viršija 4 000 000 Lt (keturis milijonus litų), todėl akivaizdu, jog skundžiamas kreditorių susirinkimo sprendimas turi itin didelę reikšmę.

4Pasisakydamas dėl 4 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo nepagrįstumo, pareiškėjas nurodo, kad Protokolo dalyje Nr. 4 priimtu sprendimu nuspręsta parinkti turto vertintojus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą, suderinus su kreditoriais užsakyti turto (žemės sklypo Bukčių g.) įvertinimą. Atsižvelgiant į tai, jog minėtų nekilnojamojo turto objektų atžvilgiu pritaikyta hipoteka ir/ar įkeitimas yra išregistruotini, akivaizdu, jog šių turto vienetų vertės nustatymas dar iki hipotekos ir/ar įkeitimo išregistravimo būtų nepagrįstas ir beprasmis, kadangi išregistravus minėtus apribojimus, turto vertinimą būtų reikalinga atlikti iš naujo, nes minėti daiktiniai apribojimai daro didelę įtaką vertinamo turto vertei.

5Pasisakydamas dėl 5 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo nepagrįstumo, pareiškėjas nurodo, kad Protokolo dalyje Nr. 5 priimtu sprendimu nuspręsta parinkti „Valdovų krantas“ internetinio puslapio kūrėjus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą, suderinus su kreditoriais užsakyti paslaugą. Pareiškėjo vertinimu, toks kreditorių susirinkimo sprendimas yra priimtas nepagrįstai anksti. Tol, kol nėra tiksliai žinoma ar šiame skunde minimas BUAB „Broner“ turtas yra apsunkintas hipoteka ir/ar įkeitimu, kol nėra žinoma, ar šis turtas gali būti parduodamas, akivaizdu, jog nėra jokio pagrindo šio turto pardavimo tikslais kurti internetinę svetainę. Tokio veiksmo atlikimas galimas tik tuomet, kai atlikus BUAB „Broner“ turto analizę būtų nustatyta, koks ir kokia dalis bankrutuojančios bendrovės turto yra apsunkinta hipoteka ir/ar įkeitimu.

6Suinteresuotas asmuo kreditorių susirinkimo pirmininkas AB „Swedbank“ atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai ginčija 3 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir nepagrįstai teigia, kad BUAB „Broner“ 2012 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu Nr. 7 buvo nutarta pavesti BUAB „Broner“ administratoriui atlikti įkeisto BUAB „Broner“ turto analizę ir nustatyti, kurioje apimtyje BUAB „Broner“ turto įkeitimas ir/ar hipoteka yra pasibaigę, bei pavesti BUAB „Broner“ administratoriui teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti BUAB „Broner“ turto įkeitimą ir/ar hipoteką, kuri yra pasibaigusi. Pažymi, kad, kaip matyti iš pareiškėjo pateikto BUAB „Broner“ kreditorių 2012 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo projekto, jis iš viso nebuvo pasirašytas kreditorių susirinkimo pirmininko „Swedbank“, AB, todėl neturi teisinės galios. CK 4.197 str. yra nurodytas hipotekos pabaigos pagrindų sąrašas. Hipoteka pasibaigia, kai: i) hipotekos kreditoriaus prašymu priverstinai realizuojamas įkeistas daiktas; ii) tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais; iii) teismo sprendimu ar kitu pagrindu panaikinama hipoteka; iv) hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta nežinoma dešimt metų nuo skolos mokėjimo termino pabaigos; v) hipotekos objektas žuvo; vi) kitais CK nustatyti atvejais. CK 4.224 str. yra nurodyti įkeitimo pabaigos pagrindai: i) pasibaigus įkeitimu užtikrintai prievolei; ii) žuvus įkeistam daiktui; iii) įkaito turėtojui įgijus nuosavybės teisę į įkeistą daiktą arba įkeistoms teisėms perėjus įkaito turėtojui; iv) pasibaigus teisės, esančios įkeitimo dalyku, galiojimo terminui; v) kai kreditorius negali patenkinti savo reikalavimo iš įkeitimo dalyko dėl ieškinio senaties termino praleidimo; vi) šalių susitarimu ar kreditoriui atsisakius įkeitimo. Paaiškina, kad nagrinėjamu atveju, BUAB „Broner“ administratoriaus įpareigojimas pateikti teisinę išvadą dėl BUAB „Broner“ turtui pritaikytos hipotekos ir/ar įkeitimo išregistravimo yra nieko nesąlygojantis veiksmas. Kaip minėta, hipotekos ir/ar įkeitimo išregistravimas yra atliekamas įstatymo pagrindu, kuriam egzistuojant, administratorius turi pareigą išregistruoti hipoteką ir/ar įkeitimą nepriklausomai nuo kreditorių valios. Remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. administratorius valdo, naudoja ir disponuoja bankrutuojančios įmonės turtu. Todėl, įpareigojimas administratoriui parengti minėtą teisinę išvadą būtų tik bankroto proceso vilkinimas ir administravimo išlaidų netinkamas naudojimas.

7Pasisakydamas dėl 2013 m. birželio 26 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo 4 darbotvarkės klausimu, trečiasis asmuo nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai skundžia minėtą nutarimą, remdamasis išimtinai tuo argumentu, jog šiame žemės sklype tariamai yra didžioji dalis turto, kurio atžvilgiu įregistruoti hipoteka ir/ar įkeitimas yra pasibaigę ir išregistruotini. Pareiškėjas savo pateiktu skundu neįrodė, jog egzistuoja įstatyme nurodyta aplinkybė, kuri lemtų hipotekos ir/ar įkeitimo pasibaigimą ir kurios egzistavimo pagrindu administratorius savo iniciatyva turėtų išregistruoti hipoteką ir/ar įkeitimą.

8Pasisakydamas dėl 2013 m. birželio 26 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo 5 darbotvarkės klausimu, nurodo, kad pareiškėjas remiasi argumentais, kurių pagrįstumo nėra įrodęs, t.y. pareiškėjas nėra įrodęs, kad egzistuoja CK nustatytos hipotekos ir/ar įkeitimo pasibaigimo aplinkybės, kurių pagrindu BUAB „Broner“ administratorius turėtų pareigą išregistruoti BUAB „Broner“ turto hipoteką ir/ar įkeitimą. Tam nustatyti nėra reikalinga įmonės kreditorių susirinkimui priimti nutarimą, kuriuo būtų nuspręsta įpareigoti BUAB „Broner“ administratorių atlikti įkeisto BUAB „Broner“ turto analizę ir kreditorių susirinkimo valia pavesti administratoriui išregistruoti BUAB „Broner“ turto įkeitimą ir/ar hipoteką, kuri galimai yra pasibaigusi. Kreditorių susirinkimas nuspręsdamas pasirinkti internetinio puslapio kūrėjus neveikė tariamai per anksti. Nusprendus parduoti BUAB „Broner“ turtą, dedamos pastangos užbaigti bankroto procesą greitai ir efektyviai. Paruošti internetinį puslapį bei surasti potencialų turto pirkėją – užtrunka. Neegzistuojant jokioms nei faktinėms, nei teisinėms kliūtims nėra jokios priežasties, dėl kurios turėtų pritarti nutraukti ruošimąsi BUAB „Broner“ turto pardavimui.

9Bankrutavusios UAB „Broner“ administratoriaus UAB „Vantolina“ įgaliotas asmuo B. V. pateiktame atsiliepime prašo priimti procesinį sprendimą teismo nuožiūra. Nurodo, kad atsižvelgdamas į visų kreditorių interesus, išplatino kreditoriams išvadą dėl BUAB „Broner“ įkeisto turto hipotekos pabaigos ir išregistravimo, išvadą taip pat pateikė teismui.

10Pareiškėjo UAB „Inreal pastatų priežiūra“ skundas tenkinamas.

112013 m. birželio 26 d. įvyko BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimas (b.l. 6-8), kuriame 3 darbotvarkės klausimu buvo svarstyta BUAB „Broner“ turto įkeitimo ir hipotekos išregistravimo klausimas, tačiau pasiūlymas įpareigoti BUAB „Broner“ bankroto administratorių parengti ataskaitą dėl BUAB „Broner“ turto įkeitimo ir/ar hipotekos išregistravimo AB „Swedbank“ balsų daugumą (70, 54 proc.) nebuvo priimtas.

12Byloje nustatyta, kad jau 2012 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu Nr. 7 buvo nutarta pavesti BUAB „Broner“ administratoriui atlikti įkeisto BUAB „Broner“ turto analizę, tame tarpe nustatyti, kurioje apimtyje BUAB „Broner“ turto įkeitimas ir/ar hipoteka yra pasibaigę, pavesti BUAB „Broner“ administratoriui teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti BUAB „Broner“ turto įkeitimą ir/ar hipoteką, kuri yra pasibaigusi ( b.l. 10). Šio ir kitų nutarimų pagrindu BUAB „Broner“ bankroto administratorius parengė išvadą dėl BUAB „Broner“ įkeisto AB „Swedbank“ turto hipotekos pabaigos ir išregistravimo, iš kurios matyti, kad 18 įkeistų nekilnojamo turto objektų yra nugriauti (b.l. 21). Nurodyta aplinkybė laikoma pagrindu įstatymo nustatyta tvarka atlikti būtinus veiksmus - pastatų nugriovimo įteisinimą bei svarstyti klausimą dėl nugriautų pastatų hipotekos pabaigos ir išregistravimo iš hipotekos registro (CK 4.197 str.). Kadangi nurodytu klausimu įmonės administratorius privalo atlikti daugybę veiksmų, kuriems reikalingas kreditorių pritarimas, nepritarti pasiūlymui įpareigoti BUAB „Broner“ bankroto administratorių parengti ataskaitą dėl BUAB „Broner“ turto įkeitimo ir/ar hipotekos išregistravimo AB „Swedbank“ nebuvo teisinio pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu naikinamas kaip neteisėtas ir nelogiškas, šis klausimas turi būti svarstomas iš naujo. Dėl išdėstyto susirinkimo pirmininko AB „Swedbank“ argumentas, jog pareiškėjas nepagrindė, kad egzistuoja hipotekos ir / ar įkeitimo pasibaigimo ir / ar išregistravimo pagrindas, atmestinas.

13Teismas taip pat visiškai sutinka su pareiškėjo teiginiais, kad su nugriauto nekilnojamojo turto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro ir hipotekos registro klausimu tiesiogiai susiję ir kiti pareiškėjo skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai, t.y. parinkti turto vertintojus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą ir užsakyti turto (žemės sklypo Bukčių g.) įvertinimą; parinkti UAB „Valdovų krantas“ internetinio puslapio kūrėjus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą ir užsakyti šią paslaugą. Akivaizdu, jog nesant Nekilnojamojo turto registro duomenų, kad dalis įmonei priklausančio nekilnojamojo turto jau nebeegzistuoja, netikslinga tokį turtą vertinti ir kurti internetinę svetainę, susijusią su jo pardavimu. Pagrįsti pareiškėjo argumentai, jog bankrutuojančios bendrovės lėšomis turi būti disponuojama itin racionaliai, nepažeidžiant kreditorių interesų, todėl atitinkamai neišregistravus hipotekos, nežinant parduodamo turto vertės, nėra pagrindo atlikti kitus veiksmus, susijusius su minėto turto pardavimu.

14Teismas daro išvadą, kad visų pirma yra logiška atlikti veiksmus, nurodytus 2013 m. liepos 29 d. bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ pateiktoje išvadoje (b.l. 21-24), t.y. užbaigti sutartinės hipotekos išregistravimo procedūrą minėto turto atžvilgiu. Tokį pasiūlymą suponavo administratoriaus patirtis bankrotų procedūrų vykdyme, įstatymų nuostatų žinojimas ir veikimas visų kreditorių interesais. Dėl to skundžiami nutarimai taip pat naikinami, kaip neteisėti, nes pažeidžia įstatymo nuostatas.

15Pabrėžtina, kad Įmonių bankroto procedūros sutinkamai su ĮBĮ nuostatomis (ĮBĮ 33-35 str.,str.) yra nukreiptos į tai, kad būtų kuo operatyviau ir mažiausiomis sąnaudomis parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, gauta kuo daugiau pajamų, kurios būtų nukreiptos įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti. Kadangi Įmonių bankroto įstatymo 34 straipsnis numato, kad įkeitimu ir/ar hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia, t.y., pirmiau už visų kitų kreditorių reikalavimus, kreditoriai susirinkime turi teisę kelti klausimą dėl hipotekos ir/ar įkeitimo, kuriais yra užtikrinti būtent kreditoriaus reikalavimai, panaikinimo ir išregistravimo, nes įkeitimą ir/ar hipoteką panaikinus, pirmumo tvarka tenkinamų kreditoriaus reikalavimų dydis sumažėtų, t.y. ši dalis kreditoriaus reikalavimų būtų tenkinama bendra eile su kitų kreditorių reikalavimais. BUAB „Broner“ kreditorių keliamas klausimas dėl galimai pasibaigusios tam tikros BUAB „Broner“ turto dalies hipotekos ir/ar įkeitimo, yra svarbus siekiant tinkamai vykdyti bendrovės bankroto procedūras bei tinkamai užtikrinti visų bendrovės kreditorių, o ne vien AB „Swedbank“, reikalavimų patenkinimą. Kreditorių reikalavimų patenkinimas yra vienas iš pagrindinių bankroto proceso tikslų, tačiau šio tikslo turi būti siekiama nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo įtvirtintų principų, tame tarpe visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesų užtikrinimo, neteikiant prioriteto išskirtinai tik stambiesiems bendrovės kreditoriams.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., teismas

Nutarė

17kreditoriaus UAB „Inreal pastatų priežiūra“ skundą dėl BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 26 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkinti:

18panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3, kuriuo atsisakyta įpareigoti BUAB „Broner“ bankroto administratorių parengti ataskaitą dėl BUAB „Broner“ turto įkeitimo ir/ar hipotekos išregistravimo;

19panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 4, kuriuo nuspręsta parinkti turto vertintojus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą, suderinus su kreditoriais užsakyti turto (žemės sklypo Bukčių g.) įvertinimą;

20panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5, kuriuo nuspręsta parinkti „Valdovų krantas“ internetinio puslapio kūrėjus už mažiausią paslaugų atlikimo kainą, suderinus su kreditoriais užsakyti paslaugą.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto... 2.
  1. m. birželio 26 d. įvyko bankrutavusios UAB... 3. Pasisakydamas dėl 3 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo nepagrįstumo,... 4. Pasisakydamas dėl 4 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo nepagrįstumo,... 5. Pasisakydamas dėl 5 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo nepagrįstumo,... 6. Suinteresuotas asmuo kreditorių susirinkimo pirmininkas AB „Swedbank“... 7. Pasisakydamas dėl 2013 m. birželio 26 d. BUAB „Broner“ kreditorių... 8. Pasisakydamas dėl 2013 m. birželio 26 d. BUAB „Broner“ kreditorių... 9. Bankrutavusios UAB „Broner“ administratoriaus UAB „Vantolina“... 10. Pareiškėjo UAB „Inreal pastatų priežiūra“ skundas tenkinamas. ... 11. 2013 m. birželio 26 d. įvyko BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimas (b.l.... 12. Byloje nustatyta, kad jau 2012 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo... 13. Teismas taip pat visiškai sutinka su pareiškėjo teiginiais, kad su nugriauto... 14. Teismas daro išvadą, kad visų pirma yra logiška atlikti veiksmus, nurodytus... 15. Pabrėžtina, kad Įmonių bankroto procedūros sutinkamai su ĮBĮ nuostatomis... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., teismas... 17. kreditoriaus UAB „Inreal pastatų priežiūra“ skundą dėl BUAB... 18. panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 24 d. kreditorių susirinkimo... 19. panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 24 d. kreditorių susirinkimo... 20. panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. birželio 24 d. kreditorių susirinkimo... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...