Byla eA-360-575/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Trakų rajono savivaldybės administracija) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Trakų vandenys“ (toliau – ir Projekto vykdytojas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-715 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061 vykdytojui UAB „Trakų vandenys“, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 23 d. kartu su partneriu Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – ir Agentūra, APVA) sudarė Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje“ (toliau – ir Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061 (toliau – ir Sutartis). Sutartyje numatyta Projekto finansavimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo data (3.3 p.), Projekto finansavimo pabaiga – 2014 m. vasario 23 d. (3.4 p.). Sutarties I priedo 7 punkte buvo įtvirtinti stebėsenos rodikliai, vienas jų – „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų – 1 279“. 2014 m. lapkričio 19 d. Susitarimu Nr. 6 „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje“, projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-02-061 (toliau – ir Susitarimas Nr. 6) buvo pakeista Sutarties 1 Priedo „Projekto aprašymas“ 7 lentelė „Stebėsenos rodikliai“, gyventojų, prisijungusių prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų, skaičių padidinant iki 1 310 ir nustatant naują stebėsenos rodiklį – gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų – 378. Dalis kitų Sutarties nuostatų taip pat buvo pakeistos. Agentūra 2017 m. rugpjūčio 24 d. pažeidimo tyrimo išvadoje (toliau – ir Išvada) nurodė, jog Susitarimo Nr. 6 surašymo metu rodikliai buvo apskaičiuoti klaidingai (nustatyti per dideli), todėl pažeidimo dienai stebėsenos rodiklis „gyventojai prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų“ skaičius yra 1 258, o stebėsenos rodiklis „gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų“ (skaičius) yra 362. Pareiškėjas po Projekto užbaigimo 2017 m. sausio 31 d. Agentūrai pateikė ataskaitą Nr. 2, kurią patikslino 2017 m. gegužės 5 d. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 26 d. raštu Nr. SR-213 bei kitais raštais APVA nurodė išsamius neprijungtų būstų sąrašus ir paaiškino stebėsenos rodiklių nepasiekiamumo objektyvias priežastis, nepriklausiusias nuo jo valios. Agentūra 2017 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. (29-2-7)APVA-1752 informavo pareiškėją apie atliekamą pažeidimo tyrimą dėl stebėsenos rodiklių nepasiekimo įvykdžius Projektą ir pasiūlė pateikti paaiškinimus, nurodant priežastis, dėl kurių nebuvo pasiekti rodikliai. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. SR-359 pateikė Agentūrai paaiškinimus dėl stebėsenos rodiklių nepasiekimo, nurodė nesutikimo su Išvados projektu argumentus, atkreipė dėmesį, kad Agentūra, apskaičiuodama dėl tam tikro veiksnio neprijungtų gyventojų skaičių, atskirais atvejais naudojo skirtingus koeficientus, kurie iš esmės nulėmė stebėsenos rodiklių nepasiekimo įvertinimą. Be to, paaiškino, kad rodikliams pasiekti neturėjo pakankamai laiko, kadangi nuo jo nepriklausančių aplinkybių užsitęsė Projekto įgyvendinimas. Projekto užbaigimo data – 2017 m. gruodžio 30 d. Agentūra 2017 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. (29-2-7)-APVA informavo pareiškėją, kad nustatė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtino Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – ir Aprašas) 34 punkto, Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.1 papunkčio ir Sutarties 1 priedo 7 punkto (pakeisto 2013 m. gruodžio 10 d. šalių susitarimu Nr. 3) pažeidimą dėl stebėsenos (rezultato) rodiklių nepasiekimo vykdant Projektą. Pateiktoje Išvadoje Agentūra rėmėsi Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų 2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. IK-173 (toliau – ir Rekomendacijos) 262.2 papunkčiu ir nurodė, kad šiuo atveju vadovaujantis Rekomendacijų 262.3 papunkčiu pareiškėjui taikomas finansinės korekcijos dydis (procentinė dalis nuo visos Projektui skirtos tinkamų finansuoti išlaidų sumos) yra 10 proc. Iš viso netinkamomis finansuoti išlaidomis buvo pripažinta 663 585,56 Eur.

93.

10Pareiškėjas pažymėjo, kad Išvada, kurios pagrindu yra priimtas Įsakymas, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnyje įtvirtintus principus bei 8 straipsnio reikalavimus, taip pat prieštarauja gerojo viešojo administravimo praktikai. Įsakyme formaliai išvardintos teisės aktų nuostatos, darant nuorodą į Išvadą, jos tinkamai neištyrus ir neišanalizavus, nepriėmus savarankiškos nuomonės ir jos nemotyvavus.

114.

12Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir PAFT) 1911 punktu, nurodė, kad jeigu Projekto vykdytojas, įgyvendinęs Projekto veiklas, nepasiekia planuotų Projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi rodiklių nepasiekimo priežastis PAFT ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 patvirtintose Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – ir VPAFT) nustatyta tvarka gali, bet ne privalo, inicijuoti pažeidimo tyrimą ir nustatyti pažeidimą arba jo nenustatyti. PAFT 1911 punkto nuostatas Agentūra taikė netinkamai.

135.

14Pareiškėjas nurodė, kad tiek Agentūra, tiek Įsakymą priėmęs aplinkos ministras nepagrįstai nepripažino, kad Sutartyje įtvirtinti Projekto stebėsenos rodikliai nebuvo pasiekti dėl veiksnių, kurių įtakos šių rodiklių reikšmės pasiekimui jis negalėjo sumažinti. Aplinkybės, lėmusios stebėsenos rodiklio nepasiekimą, nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu. Dėl to nepagrįstai netaikytas Rekomendacijų 262.4 papunktis, pagal kurį pažeidimo tyrimas neturėjo būti atliekamas, bei Aprašo 34 punktas, pagal kurį pažeidimas turėjo būti nenustatytas.

156.

16Pareiškėjas teigė, kad gyventojų skaičiaus sumažėjimas, pagrįstas oficialiais statistiniais duomenimis, Išvadoje buvo pripažintas veiksniu, priskirtinu prie tų, kurių įtakos rodiklių (prisijungusių gyventojų prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų) reikšmių nepasiekimui pareiškėjas negalėjo sumažinti, tačiau nepagrįstai tokiais veiksniais nebuvo pripažinti atvejai, kaip būstų negalėjimas prisijungti dėl gyventojų materialinės ir socialinės padėties (socialiai remtini asmenys), pačių gyventojų atsisakymas jungtis prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų struktūros, gyvenamųjų namų dislokacija žemės sklypų atžvilgiu (pvz., yra namų, iki kurių reikia nutiesti apie 50 m infrastruktūros), būstai patenka į Trakų miesto senamiesčio kultūros paveldo vietovę, dėl ko nespėta suderinti su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija projektų ir gauti leidimų. Esminės reikšmės rodiklių nepasiekimui turėjo ir 2008 m. ekonominė krizė. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos daugelis Trakų rajono gyventojų neteko darbo, sumažėjo atlyginimai, dauguma gyventojų yra prisiėmę finansinių įsipareigojimų bankams, todėl neturi jokių galimybių jungtis prie naujai įrengtų vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų. Kita kategorija gyventojų yra pensinio amžiaus asmenys, neturintys lėšų ir galimybių įsirengti net vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų.

177.

18Pareiškėjas pabrėžė, kad teisės aktai imperatyviai neįpareigoja asmenų geriamajam vandeniui naudoti reikalingas komunikacijas prijungti prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, nutiestos iki tokių asmenų turto ribos. Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą individualiai išgaunantys geriamąjį vandenį ir individualiai tvarkantys nuotekas asmenys neturi pareigos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų, kai jų individualus geriamojo vandens išgavimas ir nuotekų tvarkymas atitinka teisės aktų reikalavimus, dėl to galiojantis teisinis reguliavimas užkerta pareiškėjui kelio reikalauti, kad asmenys, individualiai išgaunantys geriamąjį vandenį ir individualiai tvarkantys nuotekas, prisijungtų prie naujai įrengtų vandentiekio ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų. Todėl gyventojų atsisakymas jungtis prie vandens tiekimo tinklų dėl to, kad jie neturi lėšų ir (ar) naudojasi šachtiniais šuliniais, turėjo būti pripažintas veiksniu, kurio įtakos šio rodiklio reikšmės pasiekimui pareiškėjas negalėjo sumažinti. Aplinkybė, kad tam tikra Projekto vykdytojo nurodoma priežastis nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rašte detalizuojantį aplinkybių, kurių įtakos rodiklio nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, sąrašą, nereiškia, kad ši priežastis turi būti atmetama kaip nepagrįsta, kadangi toks sąrašas nėra baigtinis.

198.

20Pareiškėjas dėl Rekomendacijų 262.2 papunkčio taikymo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamame tinklapyje esparama.lt pateiktu išaiškinimu, nurodė, kad šiuo atveju pažeidimas gali būti nustatomas tik tais atvejais, kai yra įrodoma, jog projekto vykdytojas galėjo įtakoti sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės pasiekimą. Projekto vykdytojas negali būti pripažintas kaltu dėl sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimo, jeigu tinkamai įvykdė visas sutartyje numatytas veiklas, o veiksniai, sąlygoję nagrinėjamo rodiklio sutartyje nustatytos reikšmės nepasiekimą, nebuvo žinomi sutarties pasirašymo metu, tačiau Projekto veiklų įgyvendinimo metu sužinojęs apie naujai identifikuotų veiksnių įtaką ir galimą riziką nepasiekti sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės, Projekto vykdytojas nedelsdamas apie tai informavo įgyvendinančiąją instituciją ir (arba) ėmėsi atitinkamų veiksmų sumažinti identifikuotų veiksnių įtaką ir tokiu būdu užtikrinti sutartyje nustatytos reikšmės pasiekimą.

219.

22Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra, visų pirma, turėjo nustatyti, ar nagrinėjamu atveju, nėra aplinkybių, dėl kurių pažeidimo tyrimas nėra atliekamas (Rekomendacijų 262 p.), ir tik tuo atveju, jei būtų nenustačiusi nė vienos iš tokių aplinkybių, taikyti Rekomendacijų 261 punktą, nurodantį atvejus, kai pažeidimas yra nustatomas. Tačiau, nepaisant to, Agentūra, pripažinusi, kad pareiškėjas Sutartyje numatytų stebėsenos rodiklių reikšmes nepasiekė dėl veiksnių, kurių įtakos negalėjo sumažinti, t. y. nustatė, kad yra tenkinama Rekomendacijų 262.4 papunkčio sąlyga, kai pažeidimo tyrimas nėra atliekamas, vis vien nusprendė taikyti finansinę korekciją dėl stebėsenos rodiklių nepasiekimo.

2310.

24Pareiškėjas tvirtino, kad jei Agentūra būtų tinkamai aiškinusi ir taikiusi teisės aktų (PAFT, Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Lėšų grąžinimo taisyklės), nuostatas (5.2.3 papunktis), pažeidimas nebūtų buvęs nustatytas, nes Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, tinkamai įvykdė visas Projekto veiklas (sukurta ir eksploatuojama nurodyto masto infrastruktūra), pasiekė Projekto apraše, o kartu ir Sutartyje numatytus tikslus ir dėl to ginčo tarp šalių nėra. Net jeigu ir būtų galima daryti prielaidą, kad rodiklių nepasiekimas šiuo atveju galėtų būti vertinamas kaip pažeidimas, Agentūra neteisėtai ir nepagrįstai nesivadovavo Lėšų administravimo taisyklių 3 punktu, pagal kurį pažeidimu yra laikomas Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų, ir (arba) tarptautinių sutarčių nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti nacionalinio ir (arba) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Todėl net ir tuo atveju, jeigu būtų konstatuojama, kad Projekto vykdytojas, nepasiekęs stebėsenos rodiklių, įvykdė pažeidimą, Agentūra, visų pirma, privalėjo nustatyti ne tik tariamą pažeidimą, bet ir tai, ar dėl tokio tariamo pažeidimo, rodiklių nepasiekimo, atsirado ir (ar) galėjo atsirasti nacionalinio ir / arba Europos Bendrijos biudžeto nuostolių, tačiau Agentūra to visiškai netyrė.

2511.

26Pareiškėjas, vadovaudamasis PAFT 196 punktu bei Rekomendacijų 5.1–5.4 papunkčiais, nurodė, kad jam turėjo būti suteiktas papildomas terminas stebėsenos rodiklių pasiekimui. Nors ir nebuvo nustatytas terminas pažeidimo ištaisymui, po skundžiamo Įsakymo priėmimo pagerino stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmes ir jas gerina iki šiol.

2712.

28Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamas Įsakymas neteisėtas ir dėl to, kad nustatant finansinės korekcijos dydį, nebuvo atsižvelgta į pažeidimo (jei jis buvo padarytas) pobūdį, svarbą ir finansinius nuostolius, taip pat tikslus, kurių siekiama finansinių korekcijų taikymu. Pritaikyta korekcija yra neproporcinga taip pat dėl to, kad taikyta nuo visos Sutarties sumos, neatsižvelgiant į visas esmines aplinkybes, kurių atsiradimo Projekto vykdytojas negalėjo nei įtakoti, nei kontroliuoti. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pritaikytos priemonės proporcingumo padarytam pažeidimui principo pažeidimas yra savarankiškas pagrindas konstatuoti byloje ginčijamų teisės aktų neteisėtumą.. Atsižvelgiant į tai, Įsakymas naikintinas ir VAĮ 3 straipsnio 3 punkto pagrindu.

2913.

30Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Ministerija) atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti.

3114.

32Atsakovas nurodė, kad tarp Agentūros ir Projekto vykdytojo 2009 m. gruodžio 11 d. pasirašytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.1. papunktyje nurodyta, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja, siekdamas Sutarties priede numatytų Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje. Sutarties 1 priedo 7 punkte buvo įtvirtinti stebėsenos rodikliai. Aprašo 34 punkte įtvirtinta, kad pareiškėjas turi užtikrinti, kad visi paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės vandens tiekimo sutartis ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Jeigu Projekto vykdytojas, įgyvendinęs Projekto veiklas, nepasiekia planuotų Projekto stebėsenos rodiklių ir arba (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi nepasiekimo priežastis, PAFT ir VPAFT nustatyta tvarka gali inicijuoti pažeidimo tyrimą ir nustatyti pažeidimą arba jo nenustatyti. Pareiškėjas APVA 2017 m. sausio 30 d. pateikė ataskaitą po Projekto užbaigimo Nr. 1. Šią ataskaitą Agentūra vertino atsižvelgiant į su Ministerija suderintus veiksnių, kurie laikytini tokiais, kurių įtakos rodiklių reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, sąrašą. Įvertinus stebėsenos rodiklių nepasiekimą pagrindžiančius dokumentus ir nurodytus veiksnius, nustatyta, kad stebėsenos rodiklių nepasiekimas didesnis nei 10 proc., todėl turi būti inicijuojamas įtariamo pažeidimo tyrimas. 2017 m. liepos 18 d. ir 2017 m. liepos 21 d. buvo gauti Valstybės kontrolės elektroniniai laiškai, kuriuose Valstybės kontrolė pateikė pastebėjimus dėl šio tipo pažeidimų tyrimų, jog Projektų vykdytojų patvirtinti dokumentai negali būti laikomi kaip pirminiai informacijos šaltiniai pagrindžiantys veiksnius, kurių įtakos rodiklių nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti. Valstybės kontrolė pažymėjo, kad tinkamu informacijos šaltiniu pripažins seniūnijos ar kitos oficialios, su Projekto įgyvendinimu nesusijusios institucijos pagrindžiamąjį dokumentą. Valstybės kontrolė taip pat nurodė, jog nustatant gyventojų skaičiaus mažėjimo įtaką rodiklių nepasiekimui, gyventojai, kurie neprisijungė prie tinklų dėl kitų priežasčių (pvz., būstų tapimo negyvenamais po Projekto inicijavimo pradžios), skaičiuojant sumažėjimą turi būti neįtraukiami. Atsižvelgiant į šiuos Valstybės kontrolės nurodymus, Agentūra 2017 m. gegužės 19 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1099 informavo pareiškėją apie Valstybės kontrolės reikalavimus. Atlikus pažeidimo tyrimą, nustatyta, kad Projekto vykdytojas, vykdydamas Sutartį, nepasiekė rodiklio „gyventojai prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų“. Nepasiekimas, nesusijęs su aplinkybėmis, kurių įtakos rodiklio nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, yra 28,22 proc., o stebėsenos rodiklio „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų“, nepasiekimas yra 34,53 proc. Tokiu būdu Projekto vykdytojas pažeidė Aprašo 34 punktą, Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.1 papunktį ir Sutarties 1 priedo 7 punktą. Vadovaujantis Rekomendacijų 263.2 papunkčiu, taikytas finansinės korekcijos dydis (procentinė dalis nuo visos Projektui skirtos tinkamų finansuoti išlaidų sumos) yra 10 proc. Iš viso netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 663 585,56 Eur (6 635 855,59 Eur x 10 proc.).

3315.

34Atsakovas nesutiko su pareiškėjo vertinimu, kad Įsakyme tik formaliai išvardytos teisės aktų nuostatos, darant nuorodą į Išvadą, jos tinkamai neištyrus ir neišanalizavus, nepriėmus savarankiškos nuomonės ir jos nemotyvavus. Teisės aktai nenumato pareigos sprendimą priimančiai institucijai (šiuo atveju Ministerijai) atlikus pažeidimą tyrusios institucijos sprendimo vertinimą, atkartoti sprendime / skundžiamame Įsakyme nustatytas pažeidimo aplinkybes, pateikti savarankišką nuomonę dėl pažeidimo, juolab nesant tam teisiniam pagrindui. Įsakymas yra priimtas remiantis Išvada. Agentūros sprendimas dėl pažeidimo ir siūlymas dėl lėšų susigrąžinimo yra sprendimo dėl finansavimo sumažinimo sudedamoji dalis.

3516.

36Atsakovas sutiko su pareiškėjo argumentais, jog rodiklių nepasiekimas per se (pats savaime) nelemia ne tik pažeidimo konstatavimo, tačiau ir pažeidimo tyrimo iniciavimo (pradėjimo). Tačiau, įgyvendinus Projekto veiklas ir nepasiekus sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės, pažeidimo tyrimas nėra atliekamas tik tais atvejais, jeigu yra tenkinama nors viena iš Rekomendacijų 262 punkte numatytų sąlygų. Agentūros darbuotojai, tikrindami Ataskaitą po Projekto užbaigimo nustatė, kad Projekto apimtyje nustatyti rodikliai nėra pasiekti iki Apraše nurodytos datos – 2016 m. gruodžio 31 d. Projekto vadovas vertino, kokios aplinkybės lėmė konkretaus rodiklio nepasiekimą. Nustačius, jog rodiklis iš dalies nepasiektas dėl ne nuo Projekto vykdytojo priklausančių aplinkybių, rodiklių nepasiekimo procentas buvo perskaičiuojamas atsižvelgiant į Projekto vykdytojo nurodytas aplinkybes ir tik tuo atveju, kai rodiklio nepasiekimo procentas viršijo 10 proc., buvo inicijuojamas įtariamo pažeidimo tyrimas (Rekomendacijų 261.2 papunktyje numatytu atveju nepasiekta rodiklio reikšmė sudaro 10 proc. ar mažiau nuo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės).

3717.

38Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Sutarties pasirašymo metu galiojo teisės aktai, kurie neįpareigojo gyventojų jungtis prie naujai nutiestų tinklų, todėl, žinodamas šią aplinkybę, Projekto vykdytojas galėjo ir privalėjo vertinti gyventojų galimybes jungtis prie naujai nutiestų tinklų bei su tuo susijusias rizikas.

3918.

40Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas skunde nepagrįstai viena iš stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežasčių nurodo teisinio reglamentavimo kitimą. Sutarties pasirašymo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ patvirtinto Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo (toliau – ir Veiksmų programos priedas) redakcija, pagal kurią turėjo būti fiksuojami rezultato stebėsenos rodikliai – „gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų nuotekų surinkimo tinklų“ (Priedo VI skyriaus „Aplinka ir darnus vystymasis“ I skirsnis „VP3-3.1-AM-01-V priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 568 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė priemonės VP3-3.1-AM- 01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius. Šio nutarimo 2 punkte nurodyti rezultato rodikliai: „gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų nuotekų surinkimo tinklų“ ir „gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų“. Atsižvelgiant į šiuos Veiksmų programos priedo pakeitimus, 2014 m. lapkričio 19 d. pareiškėjo ir Agentūros bendru sutarimu, laisva šalių valia buvo sudarytas Susitarimas Nr. 6, kuriuo patikslinti siektini rezultato stebėsenos rodikliai, įtraukiant ir rodiklį „gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų“. Pasirašydamas šį susitarimą pareiškėjas sutiko su pakeitimu ir prisiėmė visus iš jo kylančius įsipareigojimus.

4119.

42Atsakovas nurodė, kad Projekto įgyvendinimo laikotarpiu keitėsi ir stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika. Pareiškėjas, nors ir skunde cituoja pasikeitusį teisinį reguliavimą šiuo aspektu, tačiau nepateikia argumentų, kokiu būdu tai neigiamai įtakojo jo Projekto rodiklių pasiekimą. Stebėsenos rodiklių pasiekimas iš esmės priklausė nuo to, kiek būstų pareiškėjas prijungė prie nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, o ne nuo būdo, kuriuo būstai buvo perskaičiuoti į gyventojų ekvivalentą. Buvo ir pareiškėjui itin palankių teisinio reglamentavimo pokyčių. Iki 2016 m. vasario 3 d. galiojo Aprašo 34 punkto redakcija, kurioje buvo įtvirtinta, kad pareiškėjas turi užtikrinti, kad per 24 mėn. nuo Projekto pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d., visi paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės vandens tiekimo sutartis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-59 pakeitus šį Aprašą, sutarčių su gyventojais sudarymo terminas buvo pratęstas dar vieneriems metams, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

4320.

44Atsakovas pabrėžė, kad Projekto vykdytojo įsipareigojimai pagal Sutartį yra platesni ir neapsiriboja tik vamzdžių tiesimu, t. y. vamzdžių tiesimas nėra savitikslis. Pareiškėjui pasiekus šiuos rodiklius mažiau nei 90 proc., buvo inicijuotas ir nustatytas pažeidimas. Be to, tinklų tiesimas nėra savitikslis, svarbu, kad nutiestais tinklais naudotųsi gyventojai ir taip būtų užtikrinta tiek pastarųjų sveikata, geriant tinkamos kokybės vandenį, tiek aplinkos apsauga tinkamai surenkant ir išvalant nuotekas. Dėl šios priežasties Sutarties 1 priedo 7 punkte įtvirtintų stebėsenos rodiklių pasiekimas yra svarbus sėkmingai įgyvendinto Projekto indikatorius.

4521.

46Atsakovas pažymėjo, kad tiek Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą ir jo metu nustačiusi pažeidimą, parinkdama taikytinos finansinės pataisos dydį, tiek Ministerija, priimdama Įsakymą, vadovavosi nagrinėjamai situacijai aktualių teisės aktų nuostatomis. Įsakymas buvo priimtas remiantis Lėšų grąžinimo taisyklių 5.2.3, 8.1 papunkčiais ir 11 punktu, PAFT, Aprašo nuostatomis. Netinkamų finansuoti išlaidų suma Agentūroje paskaičiuota remiantis Rekomendacijų 263.2 papunkčiu. Rekomendacijos yra skelbiamos viešai, pareiškėjas turėjo visas galimybes susipažinti ir numatyti jam gresiančias sankcijas, suvokti ir įvertinti kriterijus, sąlygojusius apimtį, kuria išlaidos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti.

4722.

48Atsakovas pabrėžia, kad Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nustatytų Projektų stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių nepasiekimas yra aiškiai ir detaliai reglamentuoti, Rekomendacijose nustatyti ne abstraktūs principai, bet įtvirtinti konkretūs kriterijai, kuriais tiek Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, tiek Ministerija turi vadovautis. Teisės aktuose įtvirtintos nuostatos formuluojamos remiantis vienodo vertinimo principu, todėl pareiškėjo argumentai dėl jam pritaikytos finansinės korekcijos skaičiavimo kitokiu būdu, nei numatyta Rekomendacijose, nepagrįsti.

4923.

50Atsakovas tvirtino, kad Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą ir jo metu remdamasi Rekomendacijose įtvirtinta tvarka, parinkdama taikytiną finansinę pataisą bei ją siūlydama pritaikyti Ministerijai, vadovavosi proporcingumo principu – parinkta poveikio priemonė ir jos mastas buvo visiškai adekvatūs padarytam pažeidimui. Tai, kad nebuvo įrodyta, jog kilo konkretūs apčiuopiami padariniai (Europos Sąjungos ar nacionaliniam biudžetui buvo padaryta žala) jokiu būdu nereiškia, jog neigiamų padarinių apskritai nekilo. Teisės aktai nenustato, kad finansinės korekcijos negali būti taikomos, jei nustatyti iš pirmo žvilgsnio formalūs teisės pažeidimai iki galo nebuvo realizuoti (įgyvendinti) arba nesukėlė tiesioginių, betarpiškų, matomų neigiamų padarinių. Tokio požiūrio laikosi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT), pabrėždamas, kad netgi tikslaus finansinio poveikio neturintys pažeidimai gali labai paveikti finansinius Sąjungos interesus.

5124.

52Trečiasis suinteresuotasis asmuo Agentūra atsiliepime į skundą iš esmės analogiškais Ministerijai argumentais prašė skundą atmesti.

5325.

54Agentūra papildomai paaiškino, kad įgyvendinus Projekto veiklas, tačiau nepasiekus Sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės, pažeidimo tyrimas nėra atliekamas tik tais atvejais, jeigu yra tenkinama nors viena iš Rekomendacijų 262 punkte numatytų sąlygų. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad rodikliai nėra pasiekti iki Apraše nurodytos datos, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Projektų vadovė vertino, kokios aplinkybės lėmė konkretaus rodiklio nepasiekimą. Nustačius, jog rodiklis nepasiektas dėl ne nuo Projekto vykdytojo priklausančių aplinkybių, rodiklių nepasiekimo procentas buvo perskaičiuojamas ir tik tuo atveju, kai rodiklio nepasiekimo procentas viršijo 10 proc., buvo inicijuojamas įtariamo pažeidimo tyrimas.

5526.

56Agentūra nesutiko su pareiškėjo skundo argumentu, kad rodikliai nepasiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Projekto vykdytojo ir buvusių nežinomomis Sutarties pasirašymo metu. Pažymėjo, kad Sutarties pasirašymo metu taip pat galiojo teisės aktai, kurie neįpareigojo gyventojų jungtis prie naujai nutiestų tinklų, todėl, žinodamas šią aplinkybę, Projekto vykdytojas privalėjo atidžiau vertinti gyventojų galimybes jungtis prie naujai nutiestų tinklų. Tiek ankstesnės redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (galiojusiame iki 2014 m. spalio 31 d.), tiek naujos redakcijos įstatyme nebuvo nustatyta besąlyginio imperatyvo gyventojams jungtis prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. Atsižvelgiant į tai, kad teisinis reglamentavimas šiuo klausimu iš esmės nepakito, nebuvo objektyvaus pagrindo manyti, kad gyventojai turės privalomai jungtis prie nutiestų centralizuotų tinklų. Todėl pareiškėjo nurodoma aplinkybė dėl nepalankaus teisinio reguliavimo nelaikytina veiksniu, kurio įtakos Sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti. Be to, pareiškėjas, kaip profesionalus verslo subjektas, veikiantis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje, turėjo numatyti ir įsivertinti, ar gyventojai, iki kurių būstų tiesiami tinklai, turi pakankamas finansines galimybes prie jų jungtis. Duomenų, jog tai buvo atlikta, pareiškėjas nepateikė. Agentūros vertinimu, gyventojų lėšų neturėjimas yra abstrakti priežastis, iš kurios nėra aišku, kokioms išlaidoms, susijusioms su prisijungimu prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, gyventojams trūksta lėšų ir ar pareiškėjas negalėjo šios priežasties masto sumažinti.

5727.

58Agentūra dėl Rekomendacijų 262.4 papunkčio taikymo pažymėjo, kad dalį pareiškėjo nurodytų veiksnių ji pripažino tokiais, kurių įtakos Sutartyje nurodytos rodiklio reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, tačiau šiais veiksniais pareiškėjas pagrindė tik dalies gyventojų neprijungimą. Kadangi prie vandentiekio prijungtų gyventojų skaičiaus ir pagrįstai neprijungtų gyventojų skaičiaus suma buvo mažesnė nei 90 proc. nuo Sutartyje nurodytos reikšmės, taikyti Rekomendacijų 262.4 papunktį nebuvo pagrindo.

5928.

60Agentūra nesutiko, kad pareiškėjui turėjo būti suteiktas terminas ištaisyti pažeidimus. Šiuo atveju nėra tenkinamos visos Rekomendacijų 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytos sąlygos, kadangi Projektas yra pasibaigęs, visi mokėjimai pagal Projekto sutartis yra atlikti, nustatytas pažeidimas yra susijęs su jau išmokėtomis lėšomis. 2016 m. gruodžio 31 d. baigėsi terminas, per kurį pareiškėjas turėjo su gyventojais sudaryti vandens tiekimo sutartis. Šis terminas yra naikinamasis ir teisės aktai nenumato galimybės jį pratęsti, todėl nei Agentūra, nei aplinkos ministras negali savo ruožtu šį terminą pratęsti.

6129.

62Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepime į skundą su skundu sutiko.

6330.

64Administracija nurodė, kad Projekto stebėsenos rodikliai nepasiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Projekto vykdytojo, todėl vadovaujantis PAFT 1911 punktu nebuvo pagrindo konstatuoti, kad padarytas pažeidimas. Įsakymas neteisėtas ir todėl, kad nustatant korekcijos dydį, nebuvo atsižvelgta į pažeidimo pobūdį, svarbą ir finansinius nuostolius, taip pat tikslus, kurių siekiama finansinių korekcijų taikymu. Pareiškėjui pritaikyta finansinė korekcija neproporcinga, nes pritaikyta nuo visos Sutarties sumos, neatsižvelgiant į esmines aplinkybes, kurių atsiradimo Projekto vykdytojas negalėjo nei įtakoti, nei kontroliuoti.

65II.

6631.

67Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

6832.

69Teismas nustatė, kad pareiškėjas kartu su Administracija 2010 m. birželio 1 d. pateikė paraišką dėl Projekto finansavimo. Projekto vykdytojas, veikiantis kartu su partneriu Administracija, ir Agentūra 2010 m. gruodžio 23 d. sudarė Sutartį. Sutartyje numatyta Projekto finansavimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo data (3.3 papunktis), Projekto finansavimo pabaiga – 2014 m. vasario 23 d. (3.4 papunktis). Sutarties I priedo 7 punkte buvo įtvirtinti stebėsenos rodikliai: „Gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų (skaičius)“ – 1 279, „Gyvenamosios vietovės, kuriose renovuota (pastatyta) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema – 6. Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Aukštadvaryje, Trakuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje ir Paluknyje. 2014 m. lapkričio 19 d. šalių pasirašytu susitarimu Nr. 6 pakeista Sutarties 1 priedo „Projekto aprašymas“ 4 lentelė „Trumpas projekto aprašymas“, nurodant, kad įgyvendinus Projektą prie nuotekų tinklų prisijungs 1 310 gyventojų, prie vandentiekio – 378 gyventojai, taip pat įgyvendinus Projekto veiklas viso bus paklota apie 20,84 km vandentiekio tinklų, apie 21,77 km nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 151 būstui, prie nuotekų tinklų – 524 būstams, Susitarimu Nr. 6 pakeista ir Sutarties 1 priedo „Projekto aprašymas“ 7 lentelė „Stebėsenos rodikliai“, nurodant, kad „prie vandentiekio tinklų prisijungs 378 gyventojai, prie nuotekų tinklų – 1 310 gyventojų“. Pareiškėjas įgyvendinančiai institucijai 2017 m. sausio 31 d. pateikė Ataskaitą po Projekto užbaigimo Nr. 2, kurią patikslino 2017 m. gegužės 5 d. Patikslintoje ataskaitoje deklaruota, kad faktiškai iki 2016 m. gruodžio 31 d. yra pasiekti tokie Projekto stebėsenos rodikliai: „gyvenamosios vietovės, kuriose renovuota (pastatyta vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema – 6 (planuota pasiekti reikšmė 6), „gyventojai prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų – 753 (planuota pasiekti reikšmė – 1 310), „gyventojai, prisijungę prie naujų vandentiekio tinklų“ – 104 (planuota pasiekti reikšmė – 378). Pareiškėjas 2017 m. kovo 9 d. raštu Nr. SR159 Agentūrai pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė Projekto stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis, o 2017 m. kovo 30 d. raštu Nr. SR-185 pateikė papildomus dokumentus prie šio rašto. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 11 d. Agentūrai pateikė patikslintas abonentinių sutarčių ataskaitas. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 26 d. raštu Nr. SR-213 Agentūrai pateikė papildomą informaciją dėl stebėsenos rodiklių nepasiekimo, kuriame pripažino, kad jo pateikimo dieną stebėsenos rodikliai dar nepasiekti: prie vandentiekio tinklų liko neprijungti 274 gyventojai (107 būstai); prie nuotekų tinklų liko neprijungti 557 gyventojai (207 būstai). Taip pat atkreipė Agentūros dėmesį į tai, kad Trakų rajono būstų ir gyventojų santykio koeficientas buvo kelis kartus keistas (mažėjo), tai įtakojo prijungtų gyventojų skaičiaus pokytį lyginant su Projekte numatytu prijungti gyventojų skaičiumi. Nors būstų skaičius nekito, gyventojų skaičius apytiksliai sumažėjo 8 proc., o stebėsenos rodiklių reikšmės, kurias reikia įgyvendinti, išliko tos pačios. Agentūra atliko ataskaitos po Projekto užbaigimo patikrą, kurios rezultatus pateikė 2017 m. gegužės 9 d. Ataskaitos po Projekto užbaigimo patikros lape. Šiame dokumente, be kita ko, padaryta išvada: 1) pagal nurodytas priežastis, dėl kurių įtakos rodiklių reikšmės nepasiekimui projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, laikytina, kad prie nuotekų tinklų būtų prijungęs papildomai 189 gyventojus, prie vandentiekio tinklų – 156 gyventojus. Tai sudarytų atitinkamai nuotekų tinklų – 71,81 proc., vandentiekio tinklų – 68,78 proc. Atsižvelgiant į tai, kad stebėsenos rodiklių pasiekimas yra mažesnis nei 90 proc., siūloma inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą. Agentūra 2017 m. gegužės 12 d. pranešimu apie įtariamą pažeidimą informavo pareiškėją apie galimai pažeistą Aprašo 34 punktą, kuriame numatytas Projekto stebėsenos (rezultatų) rodiklių pasiekimo terminas iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir, kad, vadovaudamasi Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.1 papunkčiu, inicijuoja įtariamo pažeidimo tyrimą. Agentūra 2017 m. gegužės 19 d. raštu „Dėl įtariamų pažeidimų“ Nr. (29-2-7)APVA-1099 informavo pareiškėją apie atliekamą įtariamo pažeidimo tyrimą dėl stebėsenos (rezultato) rodiklių nepasiekimo vykdant Projektą bei paprašė nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių buvo nepasiekti Projekto stebėsenos rodikliai ir kurių įtakos Projekto vykdytojas negalėjo numatyti arba sumažinti. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. SR351 pateikė Agentūrai Trakų rajono seniūnų raštus dėl gyventojų prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Agentūra 2017 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. (29-2-7)APVA-1752 pateikė pareiškėjui 2018 m. rugpjūčio 10 d. Išvados projektą ir nurodė, kad jis gali pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus, susijusius su nustatytu pažeidimu. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. SR-359 Agentūrai pateikė paaiškinimus dėl Išvadoje nustatytų pažeidimų. Agentūra 2017 m. rugpjūčio 24 d. patvirtino Išvadą, konstatuojant, kad Projekto vykdytojas, vykdydamas Sutartį, nepasiekė rodiklio „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų“ 28,22 proc., rodiklio „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų“– 34,53 proc. Tokiu būdu Projekto vykdytojas pažeidė Aprašo 34 punktą, Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.1 papunktį ir šios Sutarties 1 priedo 7 punktą. Vadovaujantis Rekomendacijų 263.2 papunkčiu nustatytas taikomas finansinės korekcijos dydis (procentinė dalis nuo visos Projektui skirtos tinkamų finansuoti išlaidų sumos) – 10 proc. Iš viso netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 663 585,56 Eur. Aplinkos ministras 2017 m. rugpjūčio 31 d. priėmė Įsakymą, kuriame konstatavo, kad Projekto vykdytojas dėl stebėsenos rodiklių nepasiekimo pažeidė Aprašo 34 punktą, Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.1 papunktį ir šios Sutarties 1 priedo 7 punktą (pakeistas Susitarimu Nr. 6), todėl pripažinta bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma išmokėta Projekto vykdytojui yra 663 586,56 Eur. Be to, nustatė, kad lėšų pervedimo būdu grąžintina netinkamomis pripažinta Projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra 663 585,56 Eur, iš jų 564 047,72 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos ir 66 358,56 Eur – bendrojo finansavimo lėšos, 33 179,28 Eur projekto vykdytojo lėšos.

7033.

71Teismas, vertindamas Įsakymo ir Išvados teisėtumą, pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad Sutartimi, kuri vėliau buvo tikslinama, Projekto vykdytojas įsipareigojo įgyvendinti Projektą taip, kad būtų pasiekti rezultatų rodikliai (t. y., „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų –“, „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų –“; žr., Susitarimą Nr. 6) ir kad pareiškėjas Projekto veikas įgyvendino, t. y. nagrinėjamu atveju Projekto vykdymo apimtis nesumažėjo, tačiau Sutartyje nustatytų rezultato rodiklių (gyventojų prisijungimo prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų) nepasiekė.

7234.

73Teismas nurodė, kad PAFT 1911 punkte, Rekomendacijų 261.2 papunktyje, 262 punkte nustatytas teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad stebėsenos rodiklio nepasiekimas nesudaro besąlyginės pareigos inicijuoti pažeidimo tyrimą, ar juo labiau, nustatyti pažeidimą. Rekomendacijose inter alia (be kita ko) nustatyta, kad pažeidimo tyrimas nepradedamas ir pažeidimas nenustatomas, kai stebėsenos rodiklių nepasiekimas yra sąlygotas veiksnių, kurių įtakos Sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, o nustatant pažeidimą yra atsižvelgiama taip pat į tai, ar aplinkybės, sąlygojusios nustatyto stebėsenos rodiklio nepasiekimą, buvo žinomos Sutarties pasirašymo metu. Vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis, galimybė nepradėti pažeidimo tyrimo ar nenustatyti pažeidimo gali būti siejama su nuo Projekto vykdytojo nepriklausančiomis aplinkybėmis, kurių įtakos stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimui jis negalėjo sumažinti.

7435.

75Teismas nustatė, kad Projekto fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai apima konkretaus gyventojų skaičiaus prijungimą prie tiesiamų tinklų, kad fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai ir stebėsenos rodikliai apima prie Projekto metu naujai įrengtų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų naujai prisijungusių gyventojų skaičių, nustatyta Sutartyje, o galutinai stebėsenos rodikliai patikslinti Susitarimu Nr. 6. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjo teiginį, jog nagrinėjamu atveju Agentūra pažeidimo tyrimą pradėjo dėl aplinkybių, kurios pareiškėjui buvo nežinomos, atmetė kaip prieštaraujanti rašytiniams įrodymams.

7636.

77Teismas, akcentuodamas stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką, pateiktą Aprašo 4 priede, pažymėjo, kad Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą, nustatė, kad Susitarimo Nr. 6 pasirašymo metu (2014 m. lapkričio 19 d.), remiantis galiojusio Aprašo 4 priede nustatyta tvarka apskaičiuotas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančio gyventojų ir būstų skaičiaus santykis (toliau – koeficientas) buvo „2,4“, tačiau Susitarimu Nr. 6 keičiant Sutarties 1 priedo 7 lentelėje nustatytus stebėsenos rodiklius, klaidingai buvo naudojamas 2012 m. koeficientas „2,5“. Tokiu būdu Susitarime Nr. 6 buvo nustatyti per dideli stebėsenos rodikliai. Taikant 2014 m. koeficientą „2,4“, stebėsenos rodikliai turėjo būti tokie: „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų“ (skaičius) – 1 258 (524 būstai x 2,4); „gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų“ – 362 (151 būstas x 2,4). Būtent šių stebėsenos rodiklių pasiekimas ir buvo vertinamas atliekant pažeidimo tyrimą.

7837.

79Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentų dėl stebėsenos rodiklių dydžio pagrįstumą, nurodė, kad nėra pagrindo vadovautis teismo eksperto D. L. 2018 m. vasario 8 d. Pažeidimo tyrimo ekspertinio vertinimo ekspertizės aktu Nr. 18/0208. Teismas pažymėjo, kad liudytoju teisme apklaustas D. L. parodė, kad atlikdamas ekspertinį vertinimą vadovavosi Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje skelbiamais duomenimis už laikotarpį nuo 2009 m. iki 2016 m., atnaujintais 2017 m. gegužės 30 d. ir 2017 m. birželio 12 d. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esantys priedai prie ekspertizės akto. Tuo tarpu Projekto stebėsenos rodiklių dydžiai Agentūros buvo nustatyti vadovaujantis naujausiais Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamais duomenimis Sutarties ir Susitarimo Nr. 6 pasirašymo dienai. Objektyvių įrodymų, paneigiančių Agentūros pakoreguotų stebėsenos rodiklių teisingumą, pareiškėjas nepateikė.

8038.

81Teismas nurodė, kad Agentūra Išvadoje nustatė, jog pareiškėjas nepasiekė stebėsenos rodiklio, t. y. 2016 m. gruodžio 31 d. faktiškai prie nuotekų tinklų prijungė 753 gyventojus (317 būstų), stebėsenos rodiklio nepasiekimas yra 40,14 proc. (1258-753)/1258*100 proc.)); prie vandentiekio tinklų prijungė 104 gyventojus (44 būstai), stebėsenos rodiklio nepasiekimas yra 71,27 proc. (362-104) / 362*100 proc.)).

8239.

83Teismas akcentavo, kad Agentūra palankiai pareiškėjo atžvilgiu vertino šiuos veiksnius, kurių įtakos rodiklio nepasiekimui pareiškėjas negalėjo sumažinti: 1) „nesudaromos paslaugų teikimo sutartys, nes būstai tapo negyvenamais po Projekto inicijavimo pradžios“ – 15 būstų (36 gyventojai) neprijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų laikomas įvykusiu faktu; 2) „atsisakymas jungtis prie tinklų tų būstų savininkų, kurie individualiai apsirūpino geriamuoju vandeniu (įsirengė gręžinį) ir / ar nuotekų tvarkymu (nuotekų tvarkymo įrenginiu) po Projekto inicijavimo pradžios“ – 3 būstų (7 gyventojų) neprijungimas prie nuotekų tinklų laikomas įvykusiu faktu; 3) „būstuose neįrengti sanitariniai mazgai ir neturi lėšų jam įsirengti“ 38 būstų (91 gyventojo) neprijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų laikomas įvykusiu faktu; gyventojų skaičiaus mažėjimas savivaldybės teritorijoje – 18 gyventojų neprijungimas prie nuotekų tinklų ir 4 gyventojų neprijungimas prie vandentiekio tinklų laikomas įvykusiu faktu. Tokiu būdu Agentūra laikė, kad Projekto vykdytojo pasiektas stebėsenos rodiklis yra: prie nuotekų surinkimo tinklų prijungti 903 gyventojų, stebėsenos rodiklio nepasiekimas yra 28,22 proc., prie vandentiekio tinklų prijunti 237 gyventojai, stebėsenos rodiklio nepasiekimas yra 34,53 proc. Pagrindžiančiais dokumentais pripažinti 2017 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. SR 351 pateikti Trakų rajono seniūnijų raštai apie konkrečių būstų gyventojų nesijungimo prie tinklų priežastis.

8440.

85Teismas sprendė, kad Agentūra, atsižvelgdama į su Ministerija suderintą sąrašą veiksnių, priskirtinų prie tų, kurių įtakos rodiklių (prisijungusių gyventojų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų) reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, įvertino pareiškėjo pateiktus duomenis ir nurodytas stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis. Gyventojų skaičiaus sumažėjimas, būstų tapimas negyvenamais, atsisakymas jungtis prie tinklų tų būstų savininkų, kurie individualiai apsirūpino geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu po Projekto iniciavimo pradžios, neturi įrengtų sanitarinių mazgų ir neturi lėšų jam įsirengti Agentūra laikė veiksniais, kurių įtakos Projekto vykdytojas negalėjo numatyti. Teismas vertino, kad Projekto vykdytojo nurodyta stebėsenos rodiklio nepasiekimo priežastis – žemės sklypų dislokacija (būtini Trakų istorinio nacionalinio parko ir kitų institucijų leidimai atlikti tinklų tiesimo darbus) nelaikytina tokia, kurios įtakos Sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti. Aukštadvario seniūnijos rašte nurodytą priežastį – būstai negali prisijungti dėl sklypų formos ir namų vietos sklypų atžvilgiu (kiekvienam būstui reikia pakloti virš 50 m tinklų) Agentūra taip pat pagrįstai nelaikė palankia Projekto vykdytojo atžvilgiu, kadangi nebuvo pateikta įrodymų, kad šios priežasties nebuvo galima numatyti Projekto pradžioje ir Projekto vykdytojas jos įtakos rodiklių nepasiekimui negalėjo sumažinti.

8641.

87Teismas pažymėjo, kad veiksnių, priskirtinų prie tų, kurių įtakos rodiklių (prisijungusių gyventojų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų) reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti nustatymo aplinkybės detaliai pateiktos ir įvertintos Išvadoje. Pareiškėjo skunde nurodyti argumentai tyrimo metu nustatytų aplinkybių nepaneigia.

8842.

89Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus, kad stebėsenos rodiklio nepasiekimą sąlygojo ir kiti veiksniai, pagrįstumą, pažymėjo, kad vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis, pažeidimo nustatymui reikšmės turi tai, ar veiksniai, galėję sąlygoti rodiklio reikšmės nepasiekimą, buvo žinomi Sutarties pasirašymo metu. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad tiek šiuo metu galiojančioje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcijoje (2018 m. sausio 12 d. įstatymo redakcija), tiek ir Sutarties sudarymo metu galiojusioje minėto įstatymo redakcijoje (2006 m. liepos 13 d. įstatymo redakcija) gyventojams nebuvo numatyta besąlyginė pareiga jungtis prie nutiestų vandentiekio tinklų ir buvo sudaryta galimybė individualiam vandens išgavimui. Atsižvelgiant į tai, dar Sutarties sudarymo metu pareiškėjas turėjo ir galėjo įvertinti galiojusio teisinio reglamentavimo įtaką stebėsenos rodiklių pasiekimui ir ši aplinkybė nelaikytina pagrįsta priežastimi, sąlygojusia stebėsenos rodiklio nepasiekimą, priešingai, pareiškėjas, žinodamas apie teisės aktų suteiktą galimybę gyventojams apsirūpinti geriamuoju vandeniu individualiai, prisiėmė su šiuo veiksniu susijusių neigiamų padarinių atsiradimo riziką. Todėl teisinio reglamentavimo pasikeitimas pagrįstai nepripažintas aplinkybe, pateisinančia stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimą.

9043.

91Teismas nenustatė aplinkybių, kurių Agentūra neįvertino kaip sudarančių pagrindą nenustatyti pažeidimo, kadangi šių aplinkybių atsiradimo riziką ir jų įtaką stebėsenos rodiklio pasiekimui pareiškėjas, kaip atsakingas ūkio subjektas, galėjo ir turėjo įvertinti Sutarties sudarymo metu.

9244.

93Teismas kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius nustatytoms faktinėms aplinkybėms vertintino pareiškėjo teiginius, kad jam nebuvo suteikta galimybė per papildomą terminą ištaisyti rodiklių nepasiekimo trūkumų. Teismas pažymėjo, kad Projekto vykdytojas, pasirašydamas Sutartį, prisiėmė įsipareigojimus, be kita ko, ir dėl rodiklių pasiekimo. Sutarties pasirašymo metu galiojo Aprašo 34 punkto redakcija, pagal kurią pareiškėjas turėjo užtikrinti, kad per 24 mėnesius nuo Projekto pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d., visi Paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės vandens tiekimo sutartis. Aplinkos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-59 buvo pakeistas Aprašo 34 punktas ir terminas rodiklių pasiekimui pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d. Tokiu būdu Projekto vykdytojas turėjo dar papildomus vienerius metus rodiklių pasiekimui palyginus su laikotarpiu, kuris buvo suteiktas Sutarties pasirašymo metu. Atsižvelgiant į tai, šis Projekto vykdytojo argumentas nelaikytinas pagrįstu. Jokių papildomų galimybių nustatyti naujus terminus stebėsenos rodikliams pasiekti teisės aktai nenustato. Minėtas terminas yra naikinamasis.

9445.

95Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės, sąlygojusios stebėsenos rodiklio nepasiekimą, nelaikytinos veiksniais, kurių įtakos nustatytų stebėsenos rodiklių nepasiekimui jis negalėjo sumažinti, ir nesudarė pagrindo Agentūrai nepradėti pažeidimo tyrimo arba nenustatyti pažeidimo. Išvadoje nustatytų rodiklių nepasiekimas viršija Rekomendacijose nustatytą 10 proc. ribą, kuriai esant pažeidimo tyrimas nėra pradedamas. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad Agentūra pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas nepasiekė stebėsenos rodiklio „gyventojai, prisijungė prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų“ 34,53 proc. ir „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų tinklų“ 28,22 proc., tokiu būdu pareiškėjas pažeidė Aprašo 34 punkto, Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.1 papunkčio ir Sutarties 1 priedo 7 punkto nuostatas.

9646.

97Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus, jog Išvadoje ir Įsakyme nebuvo nustatyta, kokie nuostoliai dėl konstatuoto pažeidimo buvo padaryti Europos Sąjungos ir nacionaliniam biudžetams bei akcentuodamas Lėšų administravimo taisyklių 3 punkte, Aprašo 7 ir 8 punktuose, Sutarties 1 priedo 4 punkte nustatytą reglamentavimą, darė išvadą, kad Sutarties, kurios pagrindu pareiškėjui skirtas finansavimas Projektui įgyvendinti, tikslu buvo ne tik vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų nutiesimas ir teorinės galimybės gyventojams prisijungti prie naujai nutiestų tinklų sukūrimas, tačiau ir realus gyventojų, prisijungusių prie įrengtų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, skaičiaus padidinimas, tokiu būdu siekiant pagerinti tiek vartotojų gyvenimo sąlygas, tiek ir užtikrinti neigiamo poveikio aplinkai sumažinimą. Sutartyje nurodytas finansavimas buvo skirtas visų Sutarties pagrindų atliekamų veiklų įvykdymui ir rodiklių pasiekimui, tačiau pareiškėjas nepasiekė nustatytų stebėsenos rodiklių. Taigi pareiškėjui buvo išmokėta didesnė finansavimo suma, negu priklauso, ir tai galėjo sukelti nuostolių nacionaliniam ir Europos Bendrijų biudžetui.

9847.

99Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra nustatyti abu Lėšų administravimo taisyklių 3 punkte nustatyti pažeidimo elementai, todėl Agentūra Išvadoje pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas, nepasiekęs Sutartyje ir ją keičiančiame Susitarime Nr. 6 nustatytų stebėsenos rodiklių, padarė pažeidimą, dėl kurio pareiškėjo atžvilgiu turi būti taikoma teisės aktuose nustatyta finansinė korekcija.

10048.

101Teismas, įvertinęs Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 5.1.1 papunktyje, Rekomendacijų 263.2 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą, sprendė, jog nėra pagrindo išvadai, kad nagrinėjamu atveju Rekomendacijų 263.2 papunktyje įtvirtintas teisinis reguliavimas buvo pritaikytas netinkamai. Konstatavus Sutarties stebėsenos rodiklių nepasiekimą (28,22 proc. ir 34,53 proc.), vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis, pareiškėjo atžvilgiu pagrįstai taikyta finansinė korekcija (10 proc.) būtent nuo visos Projektui skirtos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

10249.

103Teismas pažymėjo, kad finansinė korekcija atitinka proporcingumo principą, nepažeidžia finansinių korekcijų tikslų ir viešojo intereso. Šią išvadą, visų pirma, pagrindžia aplinkybė, kad iki nustatyto termino nebuvo pasiekti du stebėsenos rodikliai, jų nepasiekimo mastas yra pakankamai didelis (28,22 proc. ir 34,53 proc.), be to, nors pareiškėjas nurodė, kad prisijungusių prie įrengtų tinklų asmenų skaičius didėja, nėra aišku, kada bus pasiektos numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės ir ar jos iš viso bus pasiektos. Kartu teismas pastebėjo, kad pareiškėjui, kaip viešąsias paslaugas teikiančiam ūkio subjektui, savo srities profesionalui, kilo pareiga įvertinti galinčias kilti rizikas (be kita ko, riziką, kad kuriamos vertės kaštai gali padidėti dėl mažesnio nei planuojama naudos gavėjų skaičiaus), ir įvertinti tiek sėkmingo visų Projekto sąlygų įgyvendinimo galimybę, tiek ir Projekto tikslų pasiekimo / nepasiekimo galimą įtaką pareiškėjo tolimesnės veiklos vykdymui. Todėl nesant duomenų, kad pareiškėjas iki Sutarties sudarymo ėmėsi visų būtinų veiksmų tam, kad tinkamai įvertintų minėtas aplinkybes, laikytina, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas. Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad pritaikytos poveikio priemonės dydis atitinka pažeidimo mastą ir yra teisingas.

10450.

105Teismas konstatavo, kad Įsakymas yra pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl negalėjimo įgyvendinti rodiklių buvo išsamiai įvertintos, taikytos poveikio priemonės yra motyvuotos. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad Įsakymas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų.

106III.

10751.

108Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10952.

110Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo išsamiai pasisakyti dėl pareiškėjo nurodytų stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežasčių, kurie turi esminės reikšmės bylos baigčiai, motyvuoti, kodėl jos nelaikytinos svarbiomis, tačiau apsiribojo abstrakčiomis išvadomis. Todėl teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 87 str. 1 ir 4 d.)), priimtas nevisapusiškai ištyrus administracinėje byloje pateiktus pareiškėjo įrodymus bei nurodytas reikšmingas aplinkybes. Be to, teismas netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas (ABTĮ 147 str.). Sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą pareiškėjas grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

11152.1.

112teismas nepagrįstai priskyrė pareiškėjui riziką už gyventojų nesijungimą prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų, neįvertinęs to, kad jis neturi jokių teisinių priemonių pats prijungti ar priversti gyventojus prisijungti prie tinklų;

11352.2.

114teismas, aiškindamas ir taikydamas PAFT 1911 punkto nuostatas dėl stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežasčių vertinimo, neatsižvelgė į pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl stebėsenos rodiklio nepasiekimo, taip pat nepagrįstai nevertino, jog po 2016 m. gruodžio 31 d. stebėsenos rodiklio pasiekimas nuolat gerinamas: per 2017 metus prijungtų prie vandentiekio tinklų gyventojų skaičius buvo 72, o prie nuotekų tinklų – 29 gyventojai (skaičiuojant pagal „2,4“ koeficientą);

11552.3.

116teismas neįvertino, kad rodiklis nepasiektas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Projekto vykdytojo valios, bei priežasčių, buvusių nežinomų Sutarties pasirašymo metu, o tai vadovaujantis PAFT 1911 punktu, sudaro pakankamą pagrindą nepradėti pažeidimo tyrimo dėl stebėsenos rodiklio nepasiekimo, o jį pradėjus, sudaro pagrindą jį pabaigti, stebėsenos rodiklio nepasiekimo nepripažįstant pažeidimu;

11752.4.

118teismas nepasisakė ir nevertino, kokius pažeidimus atliko pareiškėjas bei ar dėl jų atsirado nuostoliai nacionalinio ir / arba Europos Bendrijų biudžetams. Atsakovas byloje net neįrodinėjo aplinkybės, jog dėl stebėsenos rodiklio nepasiekimo būtų padaryta žala nacionaliniam ir / ar Europos Sąjungos biudžetams. Teismas neįvertino, jog Sutartis sudaryta ir finansavimas skirtas galiojant Aprašo redakcijai, patvirtintai aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-401, kuri nenustatė jokio termino, iki kurio paraiškoje planuojami nauji vartotojai turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis. Be to, skirto finansavimo dydis nepriklausė nuo Sutartyje įtvirtintų stebėsenos rodiklių. Taigi, nagrinėjamu atveju pažeidimo konstatavimas prieštarauja tiek pažeidimo sampratai, tiek teisės aktų reikalavimams;

11952.5.

120Įsakymu pritaikyta finansinė korekcija, priešingai, nei nepagrįstai konstatuota skundžiamame teismo sprendime, prieštarauja viešajam interesui, proporcingumo principui (VAĮ 3 str.), finansinių korekcijų tikslui. Pareiškėjui nepagrįstai nebuvo suteiktas papildomas terminas stebėsenos rodiklio pasiekimui;

12152.6.

122teismas net nevertino, kad pritaikyta finansinė korekcija turėtų itin neigiamą įtaką pareiškėjo veiklai, galimai sąlygotų net bankrotą. Taigi, net jeigu būtų laikoma, kad objektyviai egzistuoja tariamas pažeidimas, teismas turėjo sumažinti taikomą finansinę korekciją arba nuspręsti netaikyti atsakomybės, atsižvelgiant į proporcingumo principą ir finansinės korekcijos tikslus;

12352.7.

124pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, sukūrė infrastruktūrą, kuria gali naudotis visi vartotojai, kurie iki Projekto įgyvendinimo neturėjo tokios galimybės. Kitaip tariant, pareiškėjas pasiekė Projekto tikslą, o nepasiektas stebėsenos rodiklis neturėjo jokios neigiamos įtakos valstybės ar Europos Sąjungos biudžetams;

12552.8.

126Sutarties pakeitimas padarytas nesant teisės pažeidimo subjektyviosios pusės (kaltės), kas eliminuoja ir atsakomybę finansinę korekciją. Taip pat nebuvo jokių pareiškėjo neteisėtų veiksmų (neveikimo), kaltės dėl stebėsenos rodiklio „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų“ ir „naujai įrengtų nuotekų tinklų“ reikšmės nepasiekimo;

12752.9.

128teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2.6 punktą, Sutarties 1 priedo 4, 5 ir 7 punktus privalėjo tik sudaryti galimybę Sutartyje nurodytam gyventojų skaičiui prisijungti prie vandentiekio tinklų;

12952.10.

130teismas, pritardamas Išvadai, jog pareiškėjas pažeidė Aprašo 34 punktą, nepagrindė, kuo pasireiškė šis pažeidimas. Be to, neišanalizavo pareiškėjo pastangas užtikrinti, kad visi paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turėtų vandens tiekimo sutartis ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį dėjo maksimalias pastangas tam, kad užtikrintų savalaikį ir tinkamą gyventojų (būstų) prisijungimą prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų. Pareiškėjas turėjo tik vienerius metus, kad prijungtų gyventojus „prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų“ ir „naujai įrengtų nuotekų tinklų“, kas taip pat turėjo lemiamos įtakos stebėsenos rodiklių nepasiekimui. Apie pareiškėjo pastangas ir sunkumus, siekiant stebėsenos rodiklio, reguliariai buvo informuojama Agentūra. Pareiškėjas, būdamas protingu ir apdairiu, bendradarbiavo su Agentūra;

13152.11.

132pareiškėjo kaltės dėl planuoto prisijungusių prie naujų vandentiekio tinklų gyventojų skaičiaus nepasiekimo iki 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvimo faktą pagrindžia aplinkybė, jog nei pagal Sutartį, nei pagal teisės aktus jis neturėjo nei teisės, nei pareigos įrengti vandentiekio tinklų (įvadų) privačiuose žemės sklypuose, pastatų vidaus vandentiekio ir sanitarinių-techninių prietaisų būstuose. Ši pareiga pagal Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500, 11 punktą tenka gyventojams;

13352.12.

134teismas nepagristai sprendė, kad pareiškėjui tenka rizika už kiekvieno iš gyventojų apsisprendimą neprisijungti prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų. Sutarties sudarymo metu pareiškėjas negalėjo numatyti, jog pasikeis Sutarties vykdymo sąlygos. Įvertinus PAFT 132, 29.3, 1791 punktuose nustatytą teisinį reglamentavimą, nėra pagrindo Sutartį vertinti kaip dviejų lygiateisių sutarties partnerių susitarimą. Pareiškėjas neturėjo galimybės atsisakyti į Sutartį įtraukti kaip siektino naujo stebėsenos rodiklio ir / ar nesutikti su Sutarties vykdymo metu įsigaliojusiu Rekomendacijų 263 punktu, nustačiusiu finansinių korekcijų dydžius. Šios aplinkybės sudaro pagrindą netaikyti pareiškėjui atsakomybės, kadangi stebėsenos rodiklis pilnai nepasiektas dėl trečiųjų asmenų (gyventojų), už kuriuos pareiškėjas neatsako, veiklos (neveikimo). Nepasiekti stebėsenos rodikliai yra rezultato stebėsenos rodikliai, kurie rodo žmonių gerovės ir pažangos pokyčius, o ne konkretų fizinių produktų, sukurtų įgyvendinant projektus, skaičių;

13552.13.

136teismas netinkamai aiškino PAFT 1911 punkto ir Aprašo 34 punkto nuostatas, netinkamai vertino stebėsenos rodiklio nepasiekimo priežastis. Konkrečiu atveju nustatant pažeidimą nesivadovauta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtu Paaiškinimu dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarčių keitimo, mažinant jose suplanuotus rodiklius ir pažeidimų nustatymo, nepasiekus projekto finansavimo ir administravime sutartyse suplanuotų rodiklių. Gyventojų lėšų neturėjimą, ką sąlygojo 2008 m. ekonominė krizė, jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų Agentūra, bei jai pritardamas teismas, nepagrįstai, neatsižvelgdamas į gyventojų paaiškinimus, nepripažino svarbia aplinkybe, kurios Projekto vykdytojas negalėjo įtakoti. Jeigu nurodyta aplinkybė teismo būtų pripažinta svarbia, stebėsenos rodiklis būtų pasiektas, ką įrodo teismui pateikta pasiektų rodiklių detalizacija, kurios teismas nevertino;

13752.14.

138teismas, nemotyvuodamas atmetė skundo argumentus dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus įtakos stebėsenos rodiklio nepasiekimui, dėl 2017 ir 2018 m. prisijungusių gyventojų skaičiaus įtraukimo į rodiklio skaičių bei gyventojų prisijungimo laiko atžvilgiu;

13952.15.

140Agentūra ir teismas tinkamai nevertino, kokius pažeidimus atliko pareiškėjas bei ar dėl jų atsirado ar galėjo atsirasti nuostoliai nacionalinio ir (arba) Europos Bendrijų biudžetui. Net ir tuo atveju, jeigu Projekto stebėsenos rodiklio nepasiekimas galėtų būti pripažįstamas Aprašo 34 punkto nuostatų nesilaikymu, pažeidimas neturėjo būti konstatuotas dar ir todėl, kad toks pažeidimo konstatavimas prieštarauja tiek pažeidimo sampratai, tiek teisės aktų reikalavimams (Lėšų administravimo taisyklių 3 p.) bei sutinkamai su PAFT 196.2 punkte, Lėšų administravimo taisyklių 5.2.3 punkte nustatytu reglamentavimu. Konkrečiu atveju dėl stebėsenos rodiklio nepasiekimo nuo Projekto vykdytojo nepriklausančių priežasčių nuostoliai neatsirado. Projekto vykdytojas tinkamai įgyvendino Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, t. y. sukūrė infrastruktūrą, kuriai buvo skirtas finansavimas, užtikrino galimybę numatytam būstų skaičiui prisijungti prie naujai sukurtos infrastruktūros;

14152.16.

142teismas neįvertino, jog Sutartis sudaryta, taigi ir finansavimas skirtas galiojant Aprašo redakcijai, patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-401, kuri nenustatė jokio termino, iki kurio paraiškoje planuojami nauji vartotojai turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis. Be to, Projekto įgyvendinimui skirto finansavimo dydis nepriklausė nuo Sutartyje (jos prieduose) įtvirtintų stebėsenos rodiklių;

14352.17.

144nepagrįstos teismo išvados dėl finansinės korekcijos proporcingumo, nes stebėsenos rodiklio nepasiekimas buvo konstatuotas neįvertinus visų pareiškėjo nurodomų stebėsenos rodiklio nepasiekimo priežasčių. Be to, teismas privalėjo vadovautis horizontaliojo precedento galią turinčiais Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimais iš esmės analogiškose savo faktinėmis aplinkybėmis bylose Nr. eI-599-790/2018, Nr. eI-535-764/2018, kuriuose pripažinta, kad: pritaikyta finansinė korekcija yra neproporcinga nustatytam pažeidimui ir jo mastui; pritaikius finansines korekcijas, pareiškėjui būtų apsunkinta arba eliminuota galimybė vykdyti priskirtas viešąsias paslaugas, būtų pažeistas ir visuomenės, viešasis interesas; aplinkybė, kad po 2016 m. gruodžio 31 d. prie naujai įrengtų tinklų prisijungia vis daugiau gyventojų, privalo būti vertinama atitinkamai pridedant šiuos gyventojus prie bendro stebėsenos rodiklio dydžio, nustatyto iki 2016 m. gruodžio 31 d. Be to, finansinės korekcijos neproporcingumą patvirtina ir pareiškėjui taikytų korekcijų ir gautų metinių pajamų analizė, pritaikytos finansinės korekcijos prieštaravimas finansinių korekcijų tikslui;

14552.18.

146teismas nevertino ir sprendime nepasisakė dėl to, jog pareiškėjas siekė ir siekia užtikrinti viešąjį interesą, kad buvo atliktos visos Projekto veiklos ir pareiškėjas ėmėsi visų priemonių stebėsenos rodikliams pasiekti, o neproporcingos finansinės korekcijos turėtų ypatingai didelę neigiamą įtaką tolesnei pareiškėjo veiklai, tiesiogiai susijusiai su viešojo intereso užtikrinimu, galimai reikštų net bankrotą. Pritaikyta finansinė korekcija akivaizdžiai prieštarauja viešajam interesui;

14752.19.

148teismas neatsižvelgė į tai, kad Projekto įgyvendinimo metu buvo rengiamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo buvo ketinama apriboti galimybę viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose individualiai išgauti geriamąjį vandenį ir individualiai tvarkyti nuotekas;

14952.20.

150teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog prie pareiškėjo įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungia vis daugiau gyventojų. Dėl to, net ir tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas konstatuotų, kad pareiškėjas yra atlikęs Išvadoje nurodytus pažeidimus, Įsakymu, kuris neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, pritaikyta finansinė korekcija turėtų būti mažinama ar iš viso netaikoma.

15153.

152Atsakovas Ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

15354.

154Atsakovas, iš esmės pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams ir išvadoms, nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, akcentuodamas, kad teismas vertino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, sprendė ar jos pareiškėjui buvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, ar šios aplinkybės sudarė pagrindą nepradėti pažeidimo tyrimo ar nenustatyti pažeidimo, pripažįstant pastarąsias aplinkybėmis nepriklausančiomis nuo Projekto vykdytojo ir kurių įtakos rodiklių reikšmės nepasiekimui jis negalėjo sumažinti.

15555.

156Atsakovas papildomai akcentuoja, kad teisės aktų leidybos procesas, jo etapai ir konkrečių veiksmų atlikimo tvarka yra detaliai reglamentuoti įstatymuose, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl įstatymo pakeitimo negalėjo sukurti pareiškėjui pagrįstų lūkesčių, jog įstatymų leidybos iniciatyvos bus besąlygiškai įgyvendintos. Be to, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos raštai, kuriuose buvo išdėstyti pareiškėjui palankūs pasiūlymai, buvo parengti 2011 m. lapkričio 10 d. ir 2013 m. vasario 28 d., o Sutartis, kurios pagrindu atsirado pareiškėjo įsipareigojimai, sudaryta 2010 m. gruodžio 23 d., todėl pasiūlymai dėl teisės aktų nuostatų pakeitimo negalėjo daryti įtakos pareiškėjo apsisprendimui sudaryti Sutartį;

15756.

158Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas neginčija, jog teisės aktai nei Sutarties sudarymo metu, nei šiuo metu neįpareigoja gyventojų prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, pareiškėjas taip pat neneigia, kad teisinis reglamentavimas jam buvo žinomas. Kadangi pažeidimo nustatymui svarbu yra nustatyti, ar veiksniai, galėję sąlygoti rodiklio reikšmės nepasiekimą, buvo žinomi Sutarties pasirašymo metu, su kuo sutinka ir pareiškėjas, nėra pagrindo spręsti, kad vandentvarkos srities teisinis reglamentavimas, nenumatantis imperatyvios pareigos gyventojams prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, laikytinas aplinkybe, kuri buvo nežinoma Sutarties sudarymo metu, sudaranti prielaidas nepradėti pažeidimo tyrimo, o jį pradėjus nutraukti.

15957.

160Atsakovas nurodo, kad apeliacinio skundo argumentus, jog pareiškėjas negalėjo nei numatyti, nei įtakoti ar kontroliuoti stebėsenos rodiklio pasiekimo dėl gyventojų lėšų neturėjimo, paneigia tai, kad pats pareiškėjas sprendė dėl dalyvavimo Projekte ir Projekto apimties, pats nurodė rodiklius, kuriuos įsipareigoja pasiekti. Pareiškėjas, būdamas atidus ir rūpestingas, prieš teikdamas paraišką Projekto finansavimui gauti bei pasirašydamas Sutartį, privalėjo įvertinti 2008 metų ekonominės krizės padarinius bei gyventojų finansines galimybes prisijungti prie bendrovės tiesiamų tinklų. Šios aplinkybės pareiškėjas nelaikė svarbia aplinkybe, įtakojančia stebėsenos rodiklių pasiekimą, ką patvirtina ir tai, jog pareiškėjas Susitarimu Nr. 6 tik įtraukė į Projektą naujas veiklas, tačiau neužsiminė dėl Projekto apimties mažinimo galimybių, t. y. veikė neapdairiai ir nerūpestingai.

16158.

162Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad stebėsenos rodikliai nebuvo pasiekti dėl pakeisto teisinio reguliavimo. Pažymi, kad stebėsenos rodiklis „gyventojai prisijungę prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų (skaičius)“ buvo įtvirtintas 2014 m. lapkričio 19 d. šalių susitarimu. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas buvo priverstas pasirašyti Susitarimą Nr. 6, todėl nėra pagrindo spręsti, kad pareiškėjas jį sudarė prieš savo valią. Pareiškėjas veikė laisva valia ir prisiėmė iš susitarimo kylančius įsipareigojimus. Sutiktina, kad pareiškėjas, sudarydamas Susitarimą Nr. 6 ir teikdamas prašymą Agentūrai į Projekto apimtį įtraukti papildomas veiklas, turėjo suvokti, kad Susitarimo Nr. 6 nuostatos pareiškėją saistys ir nustatyti stebėsenos rodikliai pareiškėjui bus privalomi. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas reiškė prieštaravimus dėl šio susitarimo sudarymo, teikė pastabas ir pasiūlymus dėl keičiamų Projekto vykdymo sąlygų.

16359.

164Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas, vykdant Sutartį bei planuojant pasirašyti susitarimą dėl sutarties pakeitimo, galėjo teikti Agentūrai informaciją apie būstus, nurodant adresus, kurie negali ir neplanuoja prisijungti prie tiesiamų tinklų. Agentūra, sudarydama susitarimą dėl sutarties pakeitimo, remdamasi pareiškėjo pateikta informacija būtų turėjusi galimybę pareiškėjo nurodytus būstus atimti iš Sutartyje nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės.

16560.

166Atsakovas, nesutikdamas su pareiškėjo pateiktų sutarties nuostatų aiškinimu, pažymi, kad pareiškėjas Sutartimi ne tik įsipareigojo nutiesti vandentiekio tinklus, t. y. pasiekti Sutartyje nustatytus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius, bet ir prijungti Sutartyje nustatytą gyventojų skaičių, t. y. įsipareigojo pasiekti Sutartyje nustatytus stebėsenos rodiklius. Pareiškėjas nepagrįstai susiaurina Sutarties dalyką, sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą siedamas tik su fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių pasiekimu. Skiriant finansavimą Projektui pagal Sutartį buvo siekiama ne tik nutiesti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus, sudarant galimybę gyventojams ateityje prisijungti prie naujai nutiestų tinklų, tačiau ir realiai padidinti gyventojų, prisijungusių prie įrengtų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, skaičių, tokiu būdu pagerinant vartotojų gyvenimo sąlygas ir sumažinant neigiamą poveikį aplinkai. Vertinant, kad nustatant stebėsenos rodiklius yra siekiama užtikrinti Europos Sąjungos fondų investicijų efektyvumą, padidinti investicijų kuriamą pridėtinę vertę, matuojama projektų sėkmė, į juos yra atsižvelgiama vertinant paraišką ir skiriant finansavimą;

16761.

168Atsakovas nesutinka su pareiškėju, kad stebėsenos rodiklių pasiekimui turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, nes vadovaujantis Aprašo 34 punktu ir jo pakeitimais pareiškėjui buvo suteiktas papildomas terminas stebėsenos rodikliams pasiekti, ką galima netiesiogiai vertinti ir kaip papildomą terminą pažeidimui ištaisyti. Be to, Aprašo 34 punkte nustatytas terminas, t. y. 2016 m. gruodžio 31 d., yra naikinamasis, kuris, be kita ko, koreliuoja su tarptautinio teisinio reglamentavimo nuostatomis dėl Europos regioninės plėtros fondo, paraiškų dėl Europos Sąjungos lėšų pateikimo.

16962.

170Atsakovas vertina, kad nagrinėjamu atveju negali būti suteikta galimybė pažeidimui ištaisyti, nes nėra Rekomendacijų 5.1–5.4 punktuose nurodytų sąlygų visumos;

17163.

172Atsakovas pažymi, kad pareiškėjo nurodomos administracinės bylos neturi precedento galios, nes jos skiriasi faktinėmis aplinkybėmis. Be to, šiose bylose priimti sprendimai nėra įsiteisėję. Konkrečiu atveju atsižvelgtina į eilę Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimų, priimtų faktinėmis aplinkybėmis panašiose bylose (pvz., Nr. eI-525-811/2018, eI-520-811/2018, eI-513-968,2018 ir kt.).

17364.

174Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą, iš esmės pakartodamas pirmosios instancijos teismui išdėstytą poziciją, prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17565.

176Agentūra akcentuoja, kad Išvadoje nustatė vieną iš pažeidimo sąvokos būtinųjų elementų – Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių nuostatų pažeidimą veikimu arba neveikimu. Pažeidimo nustatymui užtenka ir teorinių dar tik grėsusių nuostolių, nes nacionalinis ir / ar Europos Bendrijos biudžetas yra didelė vertybė ir jo apsauga yra ir turi būti vienas iš prioritetų valstybėms narėms. Teisės aktai nenustato, kad finansinės korekcijos negali būti taikomos, jei nustatyti iš pirmo žvilgsnio formalūs teisės aktų pažeidimai iki galo nebuvo realizuoti (įgyvendinti) arba nesukėlė tiesioginių, betarpiškų matomų neigiamų padarinių. Pareiškėjui nepasiekus Sutartyje ir jos pakeitimuose nustatytų rodiklių tokia reikšme, kokia buvo sulygta, darytina išvada, kad Projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė suma nei priklauso, o tai reiškia nacionalinio ir Europos Bendrijų biudžeto nuostolių atsiradimą.

17766.

178Agentūros pastebėjimu, dar prieš Projekto įgyvendinimą ir pasirašant Sutartį pareiškėjas aiškiai suprato, kad pagrindinis ir galutinis Projekto tikslas – pasiekti tam tikrą gyventojų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo lygį, o vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas yra tik įrankis šiam tikslui pasiekti. Akivaizdu, jog dar prieš Projekto įgyvendinimą pareiškėjas pats įvertino, kiek gyventojų, įgyvendinus Projektą bus prijungta prie naujai nutiestos infrastruktūros. Projekto paraiškoje nurodžius konkretų prijungtinų gyventojų skaičių pareiškėjas įvertino ir suprato, kad gyventojų prijungimas taip pat yra Projekto tikslas ir siektinas rezultatas. Priešingu atveju, jei Projekto vykdytojas būtų vertinęs, kad Projekto įgyvendinimo metu jis privalės tik nuteisti tam tikrą kilometražą vandentiekio ir nuotekų tinklų, Paraiškoje būtų nurodęs tik tam tikrą tiestinų vandentiekio ir nuotekų tinklų kilometrų skaičių.

17967.

180Agentūra atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, teigdamas, kad įgyvendindamas Projektą visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį dėjo maksimalias pastangas tam, kad užtikrintų savalaikį ir tinkamą gyventojų (būstų) prisijungimą prie naujai nutiestų tinklų, pripažįsta, jog gyventojų prijungimas buvo Sutartyje numatytas įsipareigojimas, kurį jis privalėjo įgyvendinti ir kurio siekė.

18168.

182Agentūra, akcentuodama teismo tinkamą materialiosios teisės normų aiškinimą ir taikymą, pažymi, kad sutinka su pareiškėjo argumentais, jog rodiklių nepasiekimas per se nelemia ne tik pažeidimo konstatavimo, tačiau ir pažeidimo tyrimo iniciavimo (pradėjimo), tačiau konkrečiu atveju nebuvo išpildytos Rekomendacijų 262 punkte nustatytos sąlygos.

18369.

184Agentūra nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad rodikliai yra nepasiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Projekto vykdytojo ir buvusiu nežinomomis Sutarties pasirašymo metu, pvz., aplinkybė, kad jokie teisės aktai neįpareigoja asmenų jungtis prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Sutarties pasirašymo metu taip pat galiojo teisės aktai, kurie neįpareigojo gyventojų jungtis prie naujai nutiestų tinklų, todėl, žinodamas šią aplinkybę, Projekto vykdytojas privalėjo atidžiau vertinti gyventojų galimybes jungtis prie naujai nuteistų tinklų. Net ir vertinant, kad šios aplinkybės nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, žinomomis jos turėjo tapti Projekto įgyvendinimo metu, todėl Projekto vykdytojas privalėjo imtis veiksmų, kad sumažintų šių veiksnių įtaką rodiklių reikšmės nepasiekimui.

18570.

186Agentūra pažymi, kad tiek ankstesnės redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (galiojusiame iki 2014 m. spalio 31 d. ), tiek naujos redakcijos įstatyme nebuvo nustatyta besąlyginio imperatyvo gyventojams jungtis prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. Atsižvelgiant į tai, kad teisinis reglamentavimas šiuo klausimu iš esmės nepakito ir nebuvo objektyvaus pagrindo manyti, kad gyventojai turės privalomai jungtis prie nutiestų centralizuotų tinklų, pareiškėjo nurodoma aplinkybė dėl nepalankaus teisinio reguliavimo nelaikytina veiksniu, kurio įtakos Sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti.

18771.

188Agentūra nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kad Išvadoje neįvertintos kai kurios aplinkybės, dėl kurių nepasiekti Projekto rodikliai, kaip nuo Projekto vykdytojo nepriklausiančios. Agentūra pažymi, kad Išvadoje labai aiškiai nurodė, kokius kriterijus atitinkantys būstai įtraukiami prie veiksnių, kurių įtakos rodiklių nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, o kurie ne. Šie kriterijai pareiškėjui buvo žinomi.

18972.

190Agentūra dėl pareiškėjo nurodomos gyventojų nesijungimo prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų priežasties dėl finansinių galimybių neturėjimo nurodo, jog pareiškėjas, kaip profesionalus verslo subjektas, veikiantis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje, turėjo numatyti ir įsivertinti, ar gyventojai, iki kurių būstų tiesiami tinklai, turi pakankamas finansines galimybes prie jų jungtis. Kiekvienas protingai veikiantis verslo subjektas turi įvertinti investicijų tikslingumą ir atsiperkamumą. Pareiškėjas duomenų, jog tai buvo atlikta, nepateikė. Be to, lėšų neturėjimas yra abstrakti priežastis, iš kurios nėra aišku, kokioms išlaidoms, susijusioms su prisijungimu prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, gyventojams trūksta lėšų ir ar pareiškėjas negalėjo šios priežasties masto sumažinti.

19173.

192Agentūra atkreipia dėmesį, kad skunde nepagrįstai nurodoma stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis – teisinio reglamentavimo kitimas. Šią priežastį pareiškėjas nurodė tik teismui, bet ne Agentūrai pažeidimo tyrimo metu.

19374.

194Agentūros teigimu, pareiškėjas nepateikė argumentų, kokiu būdu jo minimi stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos pakeitimai turėjo neigiamos įtakos Projekto rodiklių pasiekimui. Stebėsenos rodiklių pasiekimas iš esmės priklausė nuo to, kiek būstų pareiškėjas prijungė prie nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, o ne nuo būdo, kuriuo būstai buvo perskaičiuoti į gyventojų ekvivalentą.

19575.

196Agentūros nuomone, pareiškėjo argumentai dėl teisinio reguliavimo pokyčio neigiamos įtakos stebėsenos rodiklių nepasiekimui yra nepagrįsti. Priešingai, kitęs teisinis reguliavimas suteikė papildomą metų terminą rezultato stebėsenos rodikliams pasiekti.

19776.

198Agentūra pažymi, kad pareiškėjo nurodoma aplinkybė, jog jis dėjo pastangas, tačiau reikiamo kiekio gyventojų prijungti nepavyko, neatleidžia jo nuo dėl to kylančios atsakomybės.

19977.

200Agentūra pabrėžia, kad sutartys, sudarytos po 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo ir neturi būti vertinamos nustatant pažeidimo padarymo faktą ir parenkant taikytiną finansinę korekciją. Net jeigu ir būtų vertinamas po Apraše nurodyto naikinamojo termino (2016 m. gruodžio 31 d.) prijungtų gyventojų skaičius, rodiklio nepasiekimo procentas vis tiek yra itin didelis ir pareiškėjas būtų laikomas pažeidusiu Sutarties sąlygas.

20178.

202Agentūra pirmosios instancijos teismui išdėstytais argumentais vertina, kad taikyta finansinė korekcija atitinka viešąjį interesą, finansinių korekcijų tikslą, VAĮ 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus bei yra proporcinga padarytam pažeidimui.

20379.

204Agentūra pažymi, kad pareiškėjo nurodomos bylos negali būti vertinamos kaip analogiškos šiai nagrinėjamai bylai. Pareiškėjas nutyli, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė eilę sprendimų analogiškose bylose, kuriuose konstatuota, kad skundžiami aplinkos ministro įsakymai yra teisėti ir pagrįsti, o pritaikytos finansinės korekcijos yra proporcingos pažeidimų pobūdžiui ir mastui.

205Teisėjų kolegija

konstatuoja:

206IV.

20780.

208Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-715 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061 vykdytojui UAB „Trakų vandenys“, grąžinimo“, kuriuo netinkamai finansuoti pripažinta projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma 663,585,56 Eur, teisėtumo ir pagrįstumo.

20981.

210Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

21182.

212Atkreiptinas dėmesys, kad apeliacija administracinių bylų teisenoje yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria ji buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007; 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013).

21383.

214Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2003 m. gegužės 30 d. nutarimai, 2004 m. vasario 13 d. sprendimas, 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, kad iš Konstitucijos kyla maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina; teismų, priimančių sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, susisaistymas savo pačių sukurtais precedentais (sprendimais analogiškose bylose) neišvengiamai suponuoja tai, kad teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas; iš Konstitucijos kylančios maksimos, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą. Taip pat administracinį teismą saisto jo paties sukurti precedentai ir jo paties suformuota tuos precedentus pagrindžianti doktrina (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3924-575/2015). Taigi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas privalo užtikrinti savo jurisprudencijos tęstinumą (nuoseklumą, neprieštaringumą) ir savo sprendimų prognozuojamumą remdamasis savo jau suformuota administracinės teisės doktrina ir precedentais.

21584.

216Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. eA-132-629/2020 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu, iš esmės nagrinėdama analogišką ginčą, pareiškėjo UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Teisėjų kolegija nenustatė priežasčių, dėl ko neturėtų vadovautis teismo išaiškinimais paminėtoje byloje.

21785.

218Nustatyta, kad pareiškėjas kartu su partnere Trakų rajono savivaldybe ir Agentūra 2010 m. gruodžio 23 d. sudarė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje“), projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-02-061, finansavimo ir administravimo sutartį. Sutarties nuostatos ne kartą buvo keičiamos, įskaitant nuostatas Projekto vykdymo terminų ir stebėsenos rodiklių.

21986.

220Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimo rodiklių nepasiekimo priežastimis ir jų vertinimu, pažymi, kad Įsakymu pareiškėjas, be kita ko, pripažintas pažeidusiu Finansavimo sąlygų aprašo 34 punktą, nustačiusį, kad pareiškėjas turi užtikrinti, jog visi Paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės vandens tiekimo sutartis ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Priemonės, Projekto tikslai ir Sutartimi prisiimti įsipareigojimai apėmė ne tik reikalavimą nutiesti ginčo tinklus ir įrengti susijusią infrastruktūrą, bet ir užtikrinti, kad šiais tinklais būtų naudojamasi, šiuo tikslu sudarant paslaugų teikimo sutartis su gyventojais. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.1 punktu pareiškėjas, be kita ko, įsipareigojo siekti Sutarties 1 priede numatytų Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų.

22187.

222Veiksmų programos priedo VI skyriaus „Prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės“ I skirsnyje „VP3-3.1-AM-01-V priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra“ (Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 220 redakcija) buvo nurodytas papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti – „gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų nuotekų surinkimo tinklų“. Šis rodiklis paaiškintas Finansavimo sąlygų aprašo 4 priede (aplinkos ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1 237 redakcija) „Įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika“ – „gyventojai laikomi prisijungę sudarius su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmone paslaugų teikimo sutartį“.

22388.

224Šiomis aplinkybėmis bei atsižvelgiant į tai, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.6 punktu pareiškėjas įsipareigojo laikytis teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, nagrinėjamu atveju galima teigti, kad minėtų Projekto vykdytojo pareigų turinys buvo (turėjo būti) žinomas jau teikiant Paraišką, o sudarydamas Sutartį pareiškėjas įsipareigojo šias pareigas tinkamai įvykdyti.

22589.

226Aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-900, be kita ko, iš naujo išdėsčius Finansavimo sąlygų aprašo 34 punktą, buvo nustatyta, kad „Pareiškėjas turi užtikrinti, kad per 24 mėnesius nuo projekto pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d., visi paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės vandens tiekimo sutartis. Per nustatytą terminą neprijungus gyventojų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, iš projekto vykdytojo proporcingai bus susigrąžintos paramos lėšos.“ Tuo pačiu įsakymu buvo pakoreguotas ir 4 priedas, nurodant, kad aptariamo rodiklio įgyvendinimo terminas yra nustatytas Finansavimo sąlygų aprašo 34 punkte.

22790.

228Aplinkos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-59 Finansavimo sąlygų aprašo 34 punktas, kurį pažeidusiu buvo pripažintas pareiškėjas, buvo išdėstytas taip: „Pareiškėjas turi užtikrinti, kad visi paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės vandens tiekimo sutartis ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinęs projekto veiklas, nepasiekia planuotų projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi rodiklių nepasiekimo priežastis, [Projektų administravimo taisyklėse] ir [Veiksmų programų administravimo taisyklėse], nustatyta tvarka gali inicijuoti pažeidimo tyrimą ir nustatyti pažeidimą arba jo nenustatyti.“

22991.

230Paminėtina ir tai, kad Finansavimo sąlygų aprašo 4 priede „Įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika“ pirminiais dokumentais, pagrindžiančiais ginčo rodiklio pasiekimą, įvardinti sudarytų vandens tiekimo sutarčių, nurodant konkrečius būstus, sąrašas, patvirtintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės vadovo, bei prisijungimo aktų kopijos.

23192.

232Visa tai patvirtina, kad tiek Sutarties sudarymo, tiek Projekto įgyvendinimo metu ginčo rodiklio įgyvendinimas buvo siejamas su paslaugų sutarčių su gyventojais (būstų savininkais) sudarymu, o ne vien tik su šių gyventojų galimybe prisijungti prie naujai įrengtų nuotekų tinklų. Ginčo rodiklio turinys šiuo aspektu yra ir buvo aiškus. Nepaisant kai kurių reglamentavimo pasikeitimų, pareiškėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su paslaugų sutarčių su gyventojais sudarymu, turinys nagrinėjamu atveju iš esmės liko nepakitęs.

23393.

2342017 m. sausio 31 d. ataskaitoje po projekto užbaigimo (I t., b. l. 66–71), kurią patikslino 2017 m. gegužės 2 d. (I t., b. l. 72–77) pareiškėjas pats nurodė, kad 2016 m. gruodžio 31 d. stebėsenos rodiklio ,,gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų (Skaičius)“ faktiškai pasiekta reikšmė – 104 gyventojų iš planuotų 378, o stebėsenos rodiklio „gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų (Skaičius)“ faktiškai pasiekta reikšmė – 753 gyventojų iš planuotų 1 310. Šiame kontekste pažymėtina, kad Agentūra Pažeidimo tyrimo išvadoje nustatė, kad Susitarimo Nr. 6 sudarymo metu (2014 m. lapkričio 16 d.) remiantis galiojusio Aprašo 4 priede nustatyta tvarka (kai prijungtų būstų skaičius dauginamas iš gyventojų ir būstų skaičiaus santykio) apskaičiuotas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančio gyventojų ir būstų skaičiaus santykis (koeficientas) buvo ,,2,4“, tačiau Susitarimu Nr. 6 keičiant Sutartyje nustatytus stebėsenos rodiklius klaidingai buvo naudojamas 2012 m. koeficientas ,,2,5“, taigi nustatyti per dideli stebėsenos rodikliai Agentūra pritaikė teisingą Susitarimo Nr. 6 sudarymo galiojusį koeficientą ,,2,4“ ir taikė tokius stebėsenos rodiklius: ,,gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų (skaičius)“ – 1 258, ,,gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų (skaičius)“ – 362. Agentūra nustatė, kad atsižvelgus į koeficientų pokytį rodiklis ,,gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų (skaičius) atitinka 753 gyventojus ir šio rodiklio nepasiekimas yra 40,14 proc. Stebėsenos rodiklis ,,gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų (skaičius)“ atitinka 104 gyventojus ir šio rodiklio nepasiekimas yra 71,27 proc. Taigi ginčo rodikliai iki nustatyto termino (2016 m. gruodžio 31 d.) nebuvo pasiekti. Be to, nesudarydamas visų planuotų sudaryti paslaugų sutarčių su gyventojais iki 2016 m. gruodžio 31 d., pareiškėjas neįvykdė Finansavimo sąlygų aprašo 34 punkte (aplinkos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-59 redakcija) nustatytos pareigos.

23594.

236Pareiškėjas taip pat prašo inicijuoti tyrimą dėl minėtų Finansavimo sąlygų aprašo 30 (aplinkos ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1 237 redakcija) ir 34 (aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. D1-900 ir 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-59 redakcijos) punktų atitikties Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio 7 daliai (2006 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. X-764 redakcija) ir 23 straipsnio (2014 m. liepos 12 d. įstatymo Nr. XII 939 redakcija) nuostatoms.

23795.

238Pareiškėjo nurodytos įstatymo nuostatos reglamentuoja (reglamentavo) asmenų, individualiai išgaunančių ir naudojančių geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkančių nuotekas, teises ir pareigas, tokio vandens išgavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sąlygas. Tačiau aptartos Finansavimo sąlygų aprašo nuostatos nereguliuoja (nekeičia, nepaneigia) įstatyme nustatytų asmenų teisių ir pareigų, o tik numato (numatė) Projekto vykdytojo pareigą užtikrinti, kad bus sudarytos atitinkamos paslaugų sutartys su tais paslaugų vartotojais, kuriuos jis pats įsipareigojo prijungti prie naujai nutiestų tinklų. Kitaip tariant, minėtos Finansavimo sąlygų aprašo nuostatos niekaip nekonkuruoja su minėtomis įstatymo nuostatomis, nepatenka į šių nuostatų reglamentavimo sritį. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo inicijuoti norminio administracinio akto tyrimą ABTĮ 113 straipsnyje nustatyta tvarka (šiuo klausimu, be kita ko, žr., 2017 m. spalio 5 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-14-552/2017; 2019 m. vasario 5 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-1-629/2019).

23996.

240Pareiga įrodyti (pagrįsti), kad stebėsenos (rezultato) rodiklio reikšmė nebuvo pasiekta dėl veiksnių, kurių įtakos šiai reikšmei nebuvo galima sumažinti, tenka projekto vykdytojui (pareiškėjui). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodė, kad 150 gyventojų neprijungimas prie nuotekų tinklų 2016 m. gruodžio 31 d. yra dėl veiksnių, kurių įtakos rodiklio nepasiekimui pareiškėjas (Projekto vykdytojas) negalėjo sumažinti, tokiu būdu nepasiekta rodiklio reikšmė – 28,22 proc. Pareiškėjas įrodė, kad 133 gyventojų neprijungimas prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų 2016 m. gruodžio 31 d. yra dėl veiksnių, kurių įtakos rodiklio nepasiekimui pareiškėjas (Projekto vykdytojas) negalėjo sumažinti, tokiu būdu nepasiekta rodiklio reikšmė – 34,53 proc. Veiksniai (priežastys), kurių įtakos rodiklio nepasiekimui pareiškėjas (Projekto vykdytojas) negalėjo sumažinti buvo vertinami šie: nesudaromos paslaugų teikimo sutartys, nes būstai tapo negyvenamais po Projekto inicijavimo pradžios, atsisakymas jungtis prie tinklų tų būstų savininkų, kurie individualiai apsirūpino geriamuoju vandeniu (įsirengė gręžinį) ir / ar nuotekų tvarkymu (nuotekų tvarkymo įrenginiu) po Projekto inicijavimo pradžios, būstuose neįrengti sanitariniai mazgai ir neturi lėšų jam įsirengti. Pažymėtina, kad Finansavimo sąlygų aprašo nuostatos nustatė konkretų terminą, iki kada turėjo būti sudarytos paslaugų sutartys su planuotais prijungti gyventojais – 2016 m. gruodžio 31 d. Todėl į aptariamo rodiklio reikšmę neturi būti įtrauktas po šios datos prijungtų gyventojų skaičius.

24197.

242Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Išvada ir Įsakymu pagrįstai yra pripažintas pažeidęs Finansavimo sąlygų aprašo 34 punktą (aplinkos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-59 redakcija), kuriuo, be kita ko, siekiama užtikrinti, kad bus pasiekti Projekto tikslai, susiję su gyventojų prisijungimu (prijungimu) prie naujai nutiestų tinklų (paslaugų sutartys su visais planuotais prijungti gyventojais iki 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo sudarytos; ginčo rodiklis nebuvo pasiektas). Be to, pripažinimas, kad ginčo rodiklis nepasiektas ir, atitinkamai, minėtoje Finansavimo sąlygų aprašo nuostatoje įtvirtinta pareiga neįvykdyta ne dėl veiksnių, kurių įtakos šio rodiklio reikšmei pareiškėjas negalėjo sumažinti, paneigia pareiškėjo argumentus dėl kaltės nebuvimo.

24398.

244Vien ta faktinė aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju iš Europos Sąjungos (fondo) ir nacionalinio biudžetų lėšų buvo finansuojamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su ginčo tinklų tiesimu ir šie darbai buvo atlikti, nepaneigia neigiamo poveikio biudžetams. Taigi nėra poreikio pasisakyti dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su Projektų administravimo taisyklių 196 punkto (Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1378 redakcija) taikymu, nes, kaip matyti iš šios nuostatos hipotezės, ji galimybę ištaisyti pažeidimą neatliekant tyrimo numato tik atveju, kai yra padaryti teisės aktų ir (ar) sutarčių sąlygų pažeidimai, „<...> neturintys finansinių pasekmių (dėl to neatsirado ES biudžeto ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto nuostolių patiriant nepagrįstas išlaidas) <..>.“

24599.

246Teisingumo Teismas jau ne kartą yra nusprendęs, kad finansinės korekcijos, kurias valstybės narės atlieka nustačiusios pažeidimų veiksmuose arba veiklos programose, tikslas yra susigrąžinti atitinkamų ūkio subjektų nepagrįstai gautą naudą, visų pirma įpareigojant juos grąžinti nepagrįstai sumokėtas sumas. Pareiga grąžinti neteisėtais veiksmais nepagrįstai gautą naudą yra ne sankcija, o tiesiog pripažinimo, kad nesilaikyta sąlygų, reikalingų norint gauti pagal Sąjungos taisykles kylančią naudą, ir kad dėl to nauda suteikta nepelnytai, pasekmė. Aplinkybė, kad grąžintina suma konkrečiu atveju gali nevisiškai sutapti su struktūrinių fondų faktiškai patirta žala, nepaneigia šios išvados (žr., 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo sujungtose bylose Jude?ul Neam?, C-260/14 ir C-261/14, EU:C:2016:360 (toliau – ir Sprendimas Neam?) 49 ir 50 p. bei juose nurodytą Teisingumo Teismo praktiką).

247100.

248Sprendimo Neam? 51 punkte Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antras sakinys turi būti aiškinamas taip, kad valstybių narių atliekamos finansinės korekcijos, taikomos išlaidoms, bendrai finansuojamoms iš struktūrinių fondų, yra administracinės priemonės, kaip jos suprantamos pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95) 4 straipsnį, kurio 4 dalis eksplicitiškai nustato, kad „šiame straipsnyje numatytos priemonės nelaikomos nuobaudomis“.

249101.

250Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 1 dalis, be kita ko, nustato, kad „įvykdžius bet kokį pažeidimą, neteisingai įgyta nauda paprastai panaikinama: įpareigojant sumokėti nustatytas sumas arba grąžinti neteisėtai įgytas sumas <...>“. Taikant šias priemones „<..> apsiribojama įgytos naudos panaikinimu ir, jei taip yra numatyta, palūkanomis, kurias galima nustatyti pagal vienodą palūkanų normą“ (Reglamento Nr. 2988/95 4 str. 2 d.).

251102.

252Kad taikant tokias administracines priemones, kaip minėta finansinė korekcija, privalu paisyti ir proporcingumo reikalavimo, yra aiškiai matyti iš Reglamento Nr. 2988/95 2 straipsnio 1 dalies, nustatančios, kad „administraciniai patikrinimai, priemonės ir nuobaudos pradedamos taikyti tais atvejais, kai tai yra būtina užtikrinant, kad būtų tinkamai taikomi Bendrijos teisės aktai. Jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasinančios, kad galėtų tinkamai apsaugoti Bendrijų finansinius interesus.“ Paminėtina ir Reglamento Nr. 1303/2013 143 straipsnio 2 dalis, kuria šiuo metu aiškiai reikalaujama, kad „valstybė narė atsižvelgia į pažeidimų pobūdį, sunkumą ir fondų <...> finansinius nuostolius ir taiko proporcingą pataisą“.

253103.

254Be aptarto reikalavimo taikyti proporcingą finansinę korekciją, Teisingumo Teismas taip pat yra nurodęs, kad Reglamento Nr. 1083/200 98 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, be kita ko, reikalaujama, kad kompetentinga nacionalinė institucija taikytinos korekcijos dydį nustatytų, atsižvelgdama į tris kriterijus, t. y. pažeidimų pobūdį, svarbą ir fondų finansinius nuostolius. Jeigu (kaip yra nagrinėjamu atveju) tai yra vienkartinis nesisteminis pažeidimas, tas reikalavimas reiškia, kad kiekvienu atveju turi būti atliekamas nagrinėjimas, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes ir taikant tuos tris kriterijus (2016 m. liepos 14 d. sprendimo byloje Wrocław – Miasto na prawach powiatu, C?406/14, EU:C:2016:562 (toliau – ir Sprendimas Wrocław – Miasto na prawach powiatu) 47 ir 48 p.).

255104.

256Nagrinėjamu atveju pareiškėjui taikytos finansinės korekcijos dydis nustatytas vadovaujantis Rekomendacijų 263.2 punktu (finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-451 redakcija), t. y. išimtinai pagal lentelėje nurodytą rodiklio nepasiekimo procentinę dalį. Kitaip tariant, nagrinėjamu atveju buvo pritaikyta vienodo tarifo korekcija.

257105.

258Teisėjų kolegija pastebi, kad dėl priemonių, kuriomis siekiama ginti Sąjungos finansinius interesus, Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad Europos Komisija gali nuspręsti taikyti vienodo tarifo korekciją, kai neįmanoma tiksliai nustatyti Europos Sąjungos patirtų nuostolių (žr., 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo byloje Belgija prieš Komisiją, C?418/06 P, EU:C:2008:247, 136 punktą ir jame nurodytą Teisingumo Teismo praktiką). Savo ruožtu teigtina, kad ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti vienodo dydžio korekciją, kai nustato pažeidimą. Iš tiesų, tokio, kaip ginčo stebėsenos rodiklio, nepasiekimo atveju gali būti sudėtinga tiksliai nustatyti biudžeto (fondų) patirtus nuostolius, o vienodo tarifo korekcija palengvina šių institucijų užduotį ir sustiprina teisinį saugumą, nes tokį koregavimą lengviau numatyti (šiuo klausimu taip pat žr. Generalinio advokato 2015 m. lapkričio 17 d. išvados byloje C 406/14, EU:C:2015:761, 60 ir 61 p.).

259106.

260Vis dėlto minėto Sprendimo Wrocław – Miasto na prawach powiatu 49 punkte Teisingumo Teismas nurodė, kad nors prieš tai aptarti reikalavimai dėl vertinimo kriterijų netrukdo, kad pirmasis vertinimas būtų atliekamas naudojantis lentele, parengta paisant proporcingumo principo, nustatant galutinį taikytinos korekcijos dydį turi būti atsižvelgiama į visas konstatuoto pažeidimo ypatybes, palyginti su aplinkybėmis, į kurias atsižvelgta sudarant tą lentelę, kurios gali pateisinti didesnės ar, atvirkščiai, mažesnės korekcijos taikymą.

261107.

262Rekomendacijų 263.2 punkte (finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-451 redakcija) numatytas vienodo tarifo koregavimas yra siejamas išimtinai su neįgyvendinta stebėsenos rodiklio reikšme, o ne paties pažeidimo ypatybėmis bei aplinkybėmis. Be to, kaip minėta, negali būti neproporcingo koregavimo. Tačiau aptariamos Rekomendacijų nuostatos nenumato galimybės atsižvelgti į visas aplinkybes, kurioms esant gali reikėti patikslinti dėl konkretaus pažeidimo taikomą vienodo tarifo korekciją. Vien tai, kad finansinės korekcijos dydis yra diferencijuojamas išimtinai pagal stebėsenos rodiklio nepasiekimo mąstą (intervalus) (vienoda korekcija taikoma, pvz., kai nepasiekiama 26 proc. ir kai nepasiekiama 40 proc. rodiklio reikšmės), visiškai neatsižvelgiant į pačio rodiklio turinį ir juo siekiamus tikslus bei nėra galimybės jo (tarifo) koreguoti pagal individualias kiekvieno atvejo aplinkybes, neleidžia konstatuoti, kad šie Rekomendacijose nustatyti dydžiai visais atvejais yra proporcingi. Todėl vertintina, kad Rekomendacijos, tiek, kiek nenumato galimybės keisti 263.2 punkte (finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-451 redakcija) nustatytų dydžių atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus bei proporcingumo reikalavimus, negali būti pripažintos atitinkančiomis minėtas Sąjungos teisės nuostatas.

263108.

264Vadovaujantis nuoseklia Teisingumo Teismo praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir šis teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis (pvz., žr., Teisingumo Teismo 1978 m. kovo 9 d. sprendimo byloje Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, 24 p.; 2003 m. kovo 20 d. sprendimo byloje Kutz-Bauer, C 187/00, EU:C:2003:168, 73 p.; 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo byloje Filipiak, C-314/08, EU:C:2009:719, 81 p. ir kt.). Be to, pareiga užtikrinti Sąjungos teisės taikymą priimant sprendimus ir prireikus netaikyti nacionalinės teisės nuostatų, prieštaraujančių tiesioginį poveikį turinčioms Sąjungos teisės nuostatoms, yra nustatyta visoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, o ne tik teisminėms institucijoms (žr., Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2020 m. sausio 21 d. sprendimo byloje Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, 78 p.).

265109.

266Šios aplinkybės eliminuoja teismo pareigą atskirai pasisakyti dėl pareiškėjo prašymo inicijuoti norminę bylą dėl Rekomendacijų nuostatų teisėtumo; be to, minėtas Sąjungos teisės nuostatos, kiek jos taikytinos ginčo teisiniams santykiams, yra aiškios, todėl nėra pagrindo kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

267110.

268Nei Agentūra, nei atsakovas, nustatydami taikytiną finansinės korekcijos dydį, iš esmės nevertino visų reikšmingų aplinkybių bei pažeidimų pobūdžio, svarbos ir fondų finansinių nuostolių, kas, be kita ko, neleidžia spręsti ir dėl korekcijos dydžio proporcingumo, t. y. ar finansinės korekcijos dydis yra proporcingas šia korekcija siekiamiems tikslams. Todėl Įsakymas negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu ir yra naikintinas (ABTĮ 91 str. 1 d. 1 p.). Šių reikšmingų aspektų, nustatant taikytinos finansinės korekcijos dydį, iš esmės visiškai nevertinus administracinių procedūrų metu, tokia analizė negali būti atliekama bylą nagrinėjant teisme, nes tai, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, reikštų viešojo administravimo veiksmus, kurie nėra priskiriami administracinių teismų kompetencijai. Todėl klausimas dėl Projektų administravimo taisyklėse ir Grąžinimo taisyklėse numatyto sprendimo priėmimo bei pareiškėjui taikytinos finansinės korekcijos taikymo ir jos dydžio grąžintinas atsakovui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 88 str. 2 p., 144 str. 1 d. 2 p.).

269111.

270Sprendžiant dėl pareiškėjui taikytinos finansinės korekcijos dydžio, nacionalinės nuostatos, kurias pažeidusiu pripažintas pareiškėjas, paskirties ir turinio kontekste, taip pat, be kita ko, turėtų būti įvertinta tai (su sąlyga, kad atsakovas šias aplinkybes patikrins), kad: (1) nėra duomenų, jog Įsakyme konstatuotas pažeidimas padarytas pareiškėjui piktnaudžiaujant, kad Projekto tikslai nepasiekti dėl didelio pareiškėjo nerūpestingumo; nėra nustatytas trečiųjų asmenų teisių, saugomų ginčo teisinius santykius reglamentuojančių Sąjungos ir (ar) nacionalinės teisės aktų nuostatomis, pažeidimas (pvz., konkurencijos, viešųjų pirkimų, vartotojų teisių ir kt.); (2) sudaryta galimybė gyventojams prisijungti prie šių tinklų; (3) byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad pareiškėjas ėmėsi veiksmų informuoti ir skatinti gyventojus prisijungti prie naujų tinklų; taip pat nėra jokių duomenų, ypač įvertinus ginčo vietovės dydį, leidžiančių teigti, kad aktualios teritorijos gyventojai nebuvo informuoti (nežinojo, galėjo nežinoti) apie galimybę prisijungti prie ginčo tinklų, kad kokiu nors būdu pareiškėjas būtų apsunkinęs ar net paneigęs gyventojų galimybę prisijungti; (4) po 2016 m. gruodžio 31 d. su gyventojais sudarytos naujos sutartys dėl paslaugų teikimo, galimybę sudaryti tokias sutartis ateityje turi ir kiti gyventojai.

271112.

272Kadangi nagrinėjamu atveju teismo sprendimas iš esmės yra priimtas pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.). Pareiškėjas pateiktuose procesiniuose dokumentuose prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas už skundą pirmosios instancijos teismui ir apeliacinį skundą sumokėjo 33,75 Eur žyminio mokesčio (I t., b. l. 154, IV t., b. l. 48) (pirmosios instancijos teismo 2017 m. spalio 9 d. nutartimi 7,50 Eur žyminio mokesčio grąžinta), todėl šios išlaidos pareiškėjui priteistinos.

273Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 2 punktu, 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

274Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų vandenys“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

275Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

276Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų vandenys“ skundą tenkinti iš dalies.

277Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-715 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061 vykdytojui UAB „Trakų vandenys“, grąžinimo“ ir grąžinti atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai klausimą dėl sprendimo priėmimo nagrinėti iš naujo.

278Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų vandenys“ naudai 33,75 Eur (trisdešimt tris eurus septyniasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

279Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Trakų... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 23 d. kartu su partneriu Trakų... 9. 3.... 10. Pareiškėjas pažymėjo, kad Išvada, kurios pagrindu yra priimtas Įsakymas,... 11. 4.... 12. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.... 13. 5.... 14. Pareiškėjas nurodė, kad tiek Agentūra, tiek Įsakymą priėmęs aplinkos... 15. 6.... 16. Pareiškėjas teigė, kad gyventojų skaičiaus sumažėjimas, pagrįstas... 17. 7.... 18. Pareiškėjas pabrėžė, kad teisės aktai imperatyviai neįpareigoja asmenų... 19. 8.... 20. Pareiškėjas dėl Rekomendacijų 262.2 papunkčio taikymo, vadovaudamasis... 21. 9.... 22. Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra, visų pirma, turėjo nustatyti, ar... 23. 10.... 24. Pareiškėjas tvirtino, kad jei Agentūra būtų tinkamai aiškinusi ir... 25. 11.... 26. Pareiškėjas, vadovaudamasis PAFT 196 punktu bei Rekomendacijų 5.1–5.4... 27. 12.... 28. Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamas Įsakymas neteisėtas ir dėl to,... 29. 13.... 30. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Ministerija)... 31. 14.... 32. Atsakovas nurodė, kad tarp Agentūros ir Projekto vykdytojo 2009 m. gruodžio... 33. 15.... 34. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo vertinimu, kad Įsakyme tik formaliai... 35. 16.... 36. Atsakovas sutiko su pareiškėjo argumentais, jog rodiklių nepasiekimas per se... 37. 17.... 38. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Sutarties pasirašymo metu galiojo teisės... 39. 18.... 40. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas skunde nepagrįstai viena iš... 41. 19.... 42. Atsakovas nurodė, kad Projekto įgyvendinimo laikotarpiu keitėsi ir... 43. 20.... 44. Atsakovas pabrėžė, kad Projekto vykdytojo įsipareigojimai pagal Sutartį... 45. 21.... 46. Atsakovas pažymėjo, kad tiek Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą ir jo... 47. 22.... 48. Atsakovas pabrėžia, kad Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse... 49. 23.... 50. Atsakovas tvirtino, kad Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą ir jo metu... 51. 24.... 52. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Agentūra atsiliepime į skundą iš esmės... 53. 25.... 54. Agentūra papildomai paaiškino, kad įgyvendinus Projekto veiklas, tačiau... 55. 26.... 56. Agentūra nesutiko su pareiškėjo skundo argumentu, kad rodikliai nepasiekti... 57. 27.... 58. Agentūra dėl Rekomendacijų 262.4 papunkčio taikymo pažymėjo, kad dalį... 59. 28.... 60. Agentūra nesutiko, kad pareiškėjui turėjo būti suteiktas terminas... 61. 29.... 62. Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepime į skundą su skundu... 63. 30.... 64. Administracija nurodė, kad Projekto stebėsenos rodikliai nepasiekti dėl... 65. II.... 66. 31.... 67. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 13 d. sprendimu... 68. 32.... 69. Teismas nustatė, kad pareiškėjas kartu su Administracija 2010 m. birželio 1... 70. 33.... 71. Teismas, vertindamas Įsakymo ir Išvados teisėtumą, pažymėjo, kad byloje... 72. 34.... 73. Teismas nurodė, kad PAFT 1911 punkte, Rekomendacijų 261.2 papunktyje, 262... 74. 35.... 75. Teismas nustatė, kad Projekto fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai apima... 76. 36.... 77. Teismas, akcentuodamas stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką, pateiktą... 78. 37.... 79. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentų dėl stebėsenos rodiklių dydžio... 80. 38.... 81. Teismas nurodė, kad Agentūra Išvadoje nustatė, jog pareiškėjas nepasiekė... 82. 39.... 83. Teismas akcentavo, kad Agentūra palankiai pareiškėjo atžvilgiu vertino... 84. 40.... 85. Teismas sprendė, kad Agentūra, atsižvelgdama į su Ministerija suderintą... 86. 41.... 87. Teismas pažymėjo, kad veiksnių, priskirtinų prie tų, kurių įtakos... 88. 42.... 89. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus, kad stebėsenos rodiklio... 90. 43.... 91. Teismas nenustatė aplinkybių, kurių Agentūra neįvertino kaip sudarančių... 92. 44.... 93. Teismas kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius nustatytoms faktinėms... 94. 45.... 95. Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės, sąlygojusios... 96. 46.... 97. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus, jog Išvadoje ir Įsakyme nebuvo... 98. 47.... 99. Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra nustatyti abu Lėšų... 100. 48.... 101. Teismas, įvertinęs Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų... 102. 49.... 103. Teismas pažymėjo, kad finansinė korekcija atitinka proporcingumo principą,... 104. 50.... 105. Teismas konstatavo, kad Įsakymas yra pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir... 106. III.... 107. 51.... 108. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos administracinio... 109. 52.... 110. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo išsamiai... 111. 52.1.... 112. teismas nepagrįstai priskyrė pareiškėjui riziką už gyventojų... 113. 52.2.... 114. teismas, aiškindamas ir taikydamas PAFT 1911 punkto nuostatas dėl stebėsenos... 115. 52.3.... 116. teismas neįvertino, kad rodiklis nepasiektas dėl priežasčių,... 117. 52.4.... 118. teismas nepasisakė ir nevertino, kokius pažeidimus atliko pareiškėjas bei... 119. 52.5.... 120. Įsakymu pritaikyta finansinė korekcija, priešingai, nei nepagrįstai... 121. 52.6.... 122. teismas net nevertino, kad pritaikyta finansinė korekcija turėtų itin... 123. 52.7.... 124. pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, sukūrė infrastruktūrą, kuria gali... 125. 52.8.... 126. Sutarties pakeitimas padarytas nesant teisės pažeidimo subjektyviosios pusės... 127. 52.9.... 128. teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas pagal Sutarties... 129. 52.10.... 130. teismas, pritardamas Išvadai, jog pareiškėjas pažeidė Aprašo 34 punktą,... 131. 52.11.... 132. pareiškėjo kaltės dėl planuoto prisijungusių prie naujų vandentiekio... 133. 52.12.... 134. teismas nepagristai sprendė, kad pareiškėjui tenka rizika už kiekvieno iš... 135. 52.13.... 136. teismas netinkamai aiškino PAFT 1911 punkto ir Aprašo 34 punkto nuostatas,... 137. 52.14.... 138. teismas, nemotyvuodamas atmetė skundo argumentus dėl sumažėjusio gyventojų... 139. 52.15.... 140. Agentūra ir teismas tinkamai nevertino, kokius pažeidimus atliko... 141. 52.16.... 142. teismas neįvertino, jog Sutartis sudaryta, taigi ir finansavimas skirtas... 143. 52.17.... 144. nepagrįstos teismo išvados dėl finansinės korekcijos proporcingumo, nes... 145. 52.18.... 146. teismas nevertino ir sprendime nepasisakė dėl to, jog pareiškėjas siekė ir... 147. 52.19.... 148. teismas neatsižvelgė į tai, kad Projekto įgyvendinimo metu buvo rengiamas... 149. 52.20.... 150. teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog prie pareiškėjo įrengtų... 151. 53.... 152. Atsakovas Ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo... 153. 54.... 154. Atsakovas, iš esmės pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams ir... 155. 55.... 156. Atsakovas papildomai akcentuoja, kad teisės aktų leidybos procesas, jo etapai... 157. 56.... 158. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas neginčija, jog teisės aktai nei... 159. 57.... 160. Atsakovas nurodo, kad apeliacinio skundo argumentus, jog pareiškėjas... 161. 58.... 162. Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad stebėsenos... 163. 59.... 164. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas, vykdant Sutartį bei planuojant... 165. 60.... 166. Atsakovas, nesutikdamas su pareiškėjo pateiktų sutarties nuostatų... 167. 61.... 168. Atsakovas nesutinka su pareiškėju, kad stebėsenos rodiklių pasiekimui... 169. 62.... 170. Atsakovas vertina, kad nagrinėjamu atveju negali būti suteikta galimybė... 171. 63.... 172. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjo nurodomos administracinės bylos neturi... 173. 64.... 174. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą,... 175. 65.... 176. Agentūra akcentuoja, kad Išvadoje nustatė vieną iš pažeidimo sąvokos... 177. 66.... 178. Agentūros pastebėjimu, dar prieš Projekto įgyvendinimą ir pasirašant... 179. 67.... 180. Agentūra atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, teigdamas, kad įgyvendindamas... 181. 68.... 182. Agentūra, akcentuodama teismo tinkamą materialiosios teisės normų... 183. 69.... 184. Agentūra nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad rodikliai yra... 185. 70.... 186. Agentūra pažymi, kad tiek ankstesnės redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir... 187. 71.... 188. Agentūra nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kad Išvadoje... 189. 72.... 190. Agentūra dėl pareiškėjo nurodomos gyventojų nesijungimo prie naujai... 191. 73.... 192. Agentūra atkreipia dėmesį, kad skunde nepagrįstai nurodoma stebėsenos... 193. 74.... 194. Agentūros teigimu, pareiškėjas nepateikė argumentų, kokiu būdu jo minimi... 195. 75.... 196. Agentūros nuomone, pareiškėjo argumentai dėl teisinio reguliavimo pokyčio... 197. 76.... 198. Agentūra pažymi, kad pareiškėjo nurodoma aplinkybė, jog jis dėjo... 199. 77.... 200. Agentūra pabrėžia, kad sutartys, sudarytos po 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo... 201. 78.... 202. Agentūra pirmosios instancijos teismui išdėstytais argumentais vertina, kad... 203. 79.... 204. Agentūra pažymi, kad pareiškėjo nurodomos bylos negali būti vertinamos... 205. Teisėjų kolegija... 206. IV.... 207. 80.... 208. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 209. 81.... 210. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 211. 82.... 212. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliacija administracinių bylų teisenoje yra ne... 213. 83.... 214. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas... 215. 84.... 216. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 217. 85.... 218. Nustatyta, kad pareiškėjas kartu su partnere Trakų rajono savivaldybe ir... 219. 86.... 220. Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus,... 221. 87.... 222. Veiksmų programos priedo VI skyriaus „Prioriteto „Aplinka ir darnus... 223. 88.... 224. Šiomis aplinkybėmis bei atsižvelgiant į tai, kad Sutarties Bendrųjų... 225. 89.... 226. Aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-900, be kita ko, iš... 227. 90.... 228. Aplinkos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-59 Finansavimo sąlygų... 229. 91.... 230. Paminėtina ir tai, kad Finansavimo sąlygų aprašo 4 priede „Įgyvendinimo... 231. 92.... 232. Visa tai patvirtina, kad tiek Sutarties sudarymo, tiek Projekto įgyvendinimo... 233. 93.... 234. 2017 m. sausio 31 d. ataskaitoje po projekto užbaigimo (I t., b. l. 66–71),... 235. 94.... 236. Pareiškėjas taip pat prašo inicijuoti tyrimą dėl minėtų Finansavimo... 237. 95.... 238. Pareiškėjo nurodytos įstatymo nuostatos reglamentuoja (reglamentavo)... 239. 96.... 240. Pareiga įrodyti (pagrįsti), kad stebėsenos (rezultato) rodiklio reikšmė... 241. 97.... 242. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Išvada ir Įsakymu pagrįstai yra... 243. 98.... 244. Vien ta faktinė aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju iš Europos Sąjungos... 245. 99.... 246. Teisingumo Teismas jau ne kartą yra nusprendęs, kad finansinės korekcijos,... 247. 100.... 248. Sprendimo Neam? 51 punkte Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad Reglamento... 249. 101.... 250. Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 1 dalis, be kita ko, nustato, kad... 251. 102.... 252. Kad taikant tokias administracines priemones, kaip minėta finansinė... 253. 103.... 254. Be aptarto reikalavimo taikyti proporcingą finansinę korekciją, Teisingumo... 255. 104.... 256. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui taikytos finansinės korekcijos dydis... 257. 105.... 258. Teisėjų kolegija pastebi, kad dėl priemonių, kuriomis siekiama ginti... 259. 106.... 260. Vis dėlto minėto Sprendimo Wrocław – Miasto na prawach powiatu 49 punkte... 261. 107.... 262. Rekomendacijų 263.2 punkte (finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d.... 263. 108.... 264. Vadovaujantis nuoseklia Teisingumo Teismo praktika, nacionalinis teismas,... 265. 109.... 266. Šios aplinkybės eliminuoja teismo pareigą atskirai pasisakyti dėl... 267. 110.... 268. Nei Agentūra, nei atsakovas, nustatydami taikytiną finansinės korekcijos... 269. 111.... 270. Sprendžiant dėl pareiškėjui taikytinos finansinės korekcijos dydžio,... 271. 112.... 272. Kadangi nagrinėjamu atveju teismo sprendimas iš esmės yra priimtas... 273. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 274. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų vandenys“ apeliacinį... 275. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 13 d. sprendimą... 276. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų vandenys“ skundą... 277. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d.... 278. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškėjo... 279. Sprendimas neskundžiamas....