Byla A-1054-858/2016
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo byloje: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), ir Skirgailės Žalimienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo byloje: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas žemės ūkio bendrovė „Kraštovaizdis“ (toliau – ir ŽŪB „Kraštovaizdis“, Bendrovė, pareiškėjas) 2015 m. vasario 17 d. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2015 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 3R-47(AG-476/01-2014) (toliau – ir Komisijos sprendimas); 2) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra, atsakovas) 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. SKP-229 (toliau – ir Sprendimas) dėl ŽŪB „Kraštovaizdis“ paramos sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos grąžinimo“; 3) klausimą dėl sankcijos ŽŪB „Kraštovaizdis“ taikymo perduoti iš naujo spręsti Agentūrai.

6Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra Sprendimu nutraukė 2011 m. sausio 19 d. sudarytą Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ paramos sutartį (toliau – ir Paramos sutartis) su pareiškėju ir susigrąžino 4 883 919 Lt (1 399 999,71 Eur) išmokėtos paramos. Šį Sprendimą pareiškėjas apskundė Komisijai, kuri pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas teigė, jog Komisija nesivadovavo pareiškėjo nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika dėl sankcijos skyrimo laikantis proporcingumo principo, neatsižvelgė į tai, kad, esant nustatytiems keliems pažeidimams, už kiekvieną padarytą pažeidimą sankcija turi būti skiriama atskirai, o vėliau subendrinta. Taip pat Bendrovė nurodė, kad sankcija nepagrįstai paskirta už pažeidimų visetą. Be to, Komisijos nustatyti pažeidimai skiriasi nuo nustatytų Sprendime, buvo išeita už skundo ribų. Komisija konstatavo ne projekto įgyvendinimo vietos pakeitimą, o neinformavimo apie veiklos vykdymo organizavimo papildomoje vietoje faktą, t. y. nustatė formalaus pobūdžio pažeidimus, tačiau pareiškėjo argumentų, susijusių su Agentūros konstatuotų pažeidimų esme, rinkos sąlygomis, neanalizavo. Komisija sutiko su Agentūros paskirta sankcija, tačiau jokių argumentų dėl to nepateikė, sankcijos atitikimo nustatytam formaliam pažeidimui neargumentavo.

7Pareiškėjo manymu, Komisija nepagrįstai konstatavo pirkimo procedūrų pažeidimą, nes mokėjimo prašymų administracinės atitikties patikrinimo metu jokie pažeidimai nebuvo nustatyti. Komisijos konstatuotas pirkimo sutarties pakeitimo nesuderinimas nelaikytinas esminiu paramos sutarties pažeidimu, už kurį galėtų būti skiriama paramos susigrąžinimo sankcija, nes Agentūra visos su pirkimu susijusios aplinkybės buvo žinomos ir aiškios, ji joms pritarė. Pateikti mokėjimo prašymai buvo patenkinti, parama išmokėta, todėl darytina išvada, kad pirkimo procedūros buvo įvertintos teigiamai, o užsitęsęs vilkikų pristatymas nebuvo vertinamas kaip pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas, už kurį turėtų būti skiriama sankcija. Byloje nėra nustatyta, kad pati Agentūra, pasirašiusi 8 paramos sutarties pakeitimus, padarytų pastabą ar atkreiptų dėmesį, kad vien tik paramos sutarties pakeitimas nėra pakankamas, kad būtina derinti ir pirkimo sutarties pakeitimus.

8Komisijos taip pat nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su skirtingu tų pačių faktų įvertinimu 2012 ir 2014 metais atliktų patikrinimų metu, nepasisakė dėl argumentų, susijusių su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 363 straipsnio taikymu ir negalėjimu skirti pareiškėjui sankciją. Komisija nepagrįstai nurodė, kad Agentūra neprivalėjo vertinti aplinkybių, susijusių su konkurencija rinkoje, verslo plano paskirtimi, Bendrovės praradimais dėl AB banko „Snoras“ bankroto, dėl kurių nebuvo pasiekti projekte numatyti rodikliai. Komisija šiuos pareiškėjo argumentus atmetė formaliai nurodžiusi, kad apie kilusius sunkumus nebuvo pranešta, o pareiškėjas prisiėmė visą riziką. Pareiškėjo manymu, nepagrįstai buvo atmesti ir argumentai, susiję su ankstesnio įsiteisėjusio Agentūros sprendimo privalomumu ir pareiškėjo teisėtais lūkesčiais. Pareiškėjas tvirtino, kad Komisijos sprendime liko neatskleista ginčo esmė, neįvertintos reikšmingos aplinkybės, nepašalintos abejonės dėl sankcijos atitikimo padarytam pažeidimui.

9Pareiškėjas teigė, kad nesutinka nė su vienu iš nustatytų pažeidimų: projekto įgyvendinimo vietos pakeitimas, pažeista pirkimų vykdymo tvarka ir veiklos pobūdžio pakeitimas. Atkreipė dėmesį, kad Agentūra pažeidė sankcijos skyrimo tvarką, nes turėjo sankciją už kiekvieną pažeidimą skirti atskirai, o po to ją subendrinti. Nėra aišku, kuris iš nustatytų pažeidimų lėmė griežčiausios sankcijos taikymą. Pareiškėjo teigimu, 24 turimų vilkikų nelaikymas pareiškėjo registruotoje buveinėje nelaikytinas projekto įgyvendinimo vietos pakeitimu, nes vilkikai yra naudojami pagal paskirtį. Pareiškėjas pripažino, kad dalis veiklos yra vykdoma Panevėžyje, o dalis personalo dirba Vilniuje. Nors pareiškėjas kaltinamas Agentūros neinformavimu apie papildomą veiklos vietą, tačiau, jo nuomone, toks veiklos organizavimas ne trukdo, o padeda pasiekti projekto tikslus. Pareiškėjo nuomone, projekto įgyvendinimo vieta neturėtų būti tapatinama su pareiškėjo buveinės vieta. Kaltinimas, kad ginčijamomis transporto priemonėmis transportuoja ne tik augalininkystės produkciją, bet ir kitus krovinius, nors teisės aktuose, projekto sutartyje reikalavimas gabenti išimtinai tik augalininkystės produkciją nėra keliamas, yra nepagrįstas. Pareiškėjo nuomone, egzistuoja svarbios aplinkybės, dėl kurių buvo pakeistos pirkimo sutartys, o Agentūra pritarė Paramos sutarties pakeitimui.

10Atsakovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

11Agentūra aiškino, kad projekto vietos pakeitimo ir Agentūros neinformavimo pažeidimus būtina vertinti kartu, nes tarp jų objektyviai egzistuoja priklausomybės ryšys. Agentūros teigimu, pagrindinė pareiškėjo projekto veikla laikytina grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijai centro steigimas. Todėl projekto vykdymo vieta laikytina vieta, kurioje pareiškėjas steigė tokį centrą. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad veikiantis centras, kuriame vyksta pagrindinė ūkinė-komercinė veikla, įkurtas Kareivių g. 19, Vilniuje. Pareiškėjas Agentūros pritarimo dėl to neprašė. Apie projekto įgyvendinimo vietos pasikeitimą Agentūra sužinojo 2014 m. balandžio 22 d.–2014 m. birželio 11 d. atliktos patikros vietoje metu. Šios patikros metu taip pat paaiškėjo, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ daugiausiai vežė ne augalininkystės produkciją, o kitas prekes, be to, kroviniai buvo vežami užsienio šalyse. Tuo tarpu 2012 m. birželio 20 d. patikros vietoje metu šie duomenys objektyviai dar nebuvo žinomi, nes šios patikros vietoje metu pateikti dokumentai leido konstatuoti tik tai, kad veikla apskritai tuo metu buvo vykdoma. Kita paraiškoje planuota teikti paslauga buvo laikinas žemės ūkio produkcijos sandėliavimas, tačiau tokios veiklos pareiškėjas apskritai nevykdė. Paraiškoje taip pat buvo numatyta, kad pagrindiniai Bendrovės klientai bus pavieniai žemdirbiai, tačiau dauguma žemės ūkio produkcijos pervežimo paslaugų buvo teikiama įmonėms.

12Agentūra pabrėžė, kad pareiškėjo santykiai su AB banku „Snoras“ bei konkurencijos sąlygos rinkoje negali būti projekto veiklos savavališką pakeitimą pateisinančiomis aplinkybėmis. Todėl Komisija pagrįstai nevertino pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kaip pateisinančių projekto veiklos pakeitimą, neinformuojant apie tai Agentūros.

13Agentūra taip pat pažymėjo, kad pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą nustatė atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą ir pakartotinai įvertinusi pareiškėjo pateiktus pirkimo dokumentus. Aplinkybė, kad pirmą kartą vertindama minėtus dokumentus Agentūra pažeidimo nenustatė, nereiškia, kad toks pažeidimas faktiškai neegzistavo. Be to, nustatytas pirkimų pažeidimas yra kompleksinis, tęstinio pobūdžio, dalis jį sudarančių veiksmų buvo atlikta po to, kai Agentūra įvertino pirkimo dokumentus. Todėl konstatuoti pažeidimą Agentūra įgijo galimybę tik visapusiškai ir objektyviai įvertinusi ne tik pirkimo dokumentus, bet ir pareiškėjo veiksmus, vykdant pirkimo sutartį. ŽŪB „Kraštovaizdis“ nesilaikė Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 (toliau – ir Pirkimo taisyklės), 52 punktu nustatytos pirkimo sutarties keitimo tvarkos. Aplinkybės, kad pareiškėjas Agentūrai pranešė apie tai, kad tiekėjai vėluoja pateikti įrangą ir prašė atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, o Agentūra sutiko keisti Paramos sutartį, nereiškia, kad su Agentūra buvo suderinti ir pirkimo sutarties pakeitimai. Paramos sutarties ir pirkimo sutarties pakeitimas yra skirtingos procedūros, kurias reglamentuoja skirtingi teisės aktai. Be to, pareiškėjo atveju pažeidimas buvo konstatuotas ne dėl to, kad tiekėjas vėlavo pateikti prekes, o dėl to, kad, pareiškėjui padarius pirkimo sutarties pakeitimus ir neskaičiuojant delspinigių, buvo faktiškai pratęstas pirkimo sutarties įvykdymo terminas ir pagerinta tiekėjo padėtis.

14Atsakovas nurodė, kad Agentūra skiria tikslinę paramą. Pirkimai buvo įvykdyti netinkamai, t. y. buvo įsigytas kitas kiekis vilkikų ir kitais terminais, nei nurodyta kvietime, vilkikai pristatyti pažeidžiant nustatytus terminus. Paramos paraiškoje yra aiškiai nurodyta projekto įgyvendinimo vieta – Panevėžyje, kurios įsipareigojama nekeisti 5 metus. Agentūra projekto įgyvendinimo vietoje turi turėti galimybę patikrinti turtą ir dokumentaciją. Pats pareiškėjas pripažįsta, kad veiklą vykdė ir Vilniuje. Pareiškėjas gavo didelės vertės paramą, tačiau pakeitė veiklos pobūdį: kai kurie pagal tikslinę paramą įsigyti vilkikai nė karto nevežė augalininkystės produkcijos, o kitų vilkikų vykdytas augalininkystės produkcijos vežimas sudaro mažą vežimų dalį. Be to, pareiškėjas neteikė sandėliavimo paslaugų. Veiklos pobūdžio pakeitimo kaip pažeidimo pakanka taikyti sankciją – paramos susigrąžinimą.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 17 d. sprendimu pareiškėjo ŽŪB „Kraštovaizdis“ skundą atmetė.

17Teismas nustatė, kad paramos gavėjas – Bendrovė – 2010 m. spalio 15 d. Agentūrai pateikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos iš krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ (toliau – ir Paraiška). 2011 m. sausio 19 d. tarp Agentūros ir pareiškėjo buvo sudaryta Paramos sutartis, kurios 1.1 punktu pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, reikalavimų. Agentūra 2014 m. lapkričio 20 d. priėmė sprendimą, kuriuo su pareiškėju nutraukė Paramos sutartį ir susigrąžino 4 833 919 Lt (1 399 999,71 Eur) išmokėtos paramos. Pareiškėjas padavė skundą Komisijai, kuris 2015 m. sausio 27 d. sprendimu buvo atmestas.

18Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis (toliau – ir Administravimo taisyklės), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 patvirtintomis Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklėmis (toliau – ir Pažeidimų administravimo taisyklės) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintomis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis (toliau – ir Grąžintinų lėšų taisyklės).

19Įvertinęs aktualų teisinį reguliavimą teismas sprendė, jog Agentūra turi teisę ir pareigą tikrinti, kaip projekto įgyvendinimo kontrolės laikotarpiu (5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo) paramos gavėjas laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Atitinkamai, net ir išmokėjusi paramos gavėjui lėšas, turi teisę atlikti pažeidimų tyrimus, bei, nustačiusi paramos gavėjo padarytus pažeidimus, lėšas susigrąžinti. Taigi pareiškėjo akcentuojama aplinkybė, kad ankstesniuose projekto administravimo etapuose pažeidimai nebuvo nustatyti, nepaneigia atsakovo teisės ir pareigos visą laikotarpį tikrinti, kaip paramos gavėjas laikosi prisiimtų įsipareigojimų, o, nustačius pažeidimus, taikyti teisės aktuose nustatytas poveikio priemones. Teismas sprendė, kad Komisija skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo, kad Agentūros teisė ir pareiga priimti sprendimą dėl paramos susigrąžinimo nekvestionuotina, tačiau toks sprendimas privalo būti pagrįstas tinkamai nustatytais faktais (paramos gavėjo padarytais pažeidimais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, kaip numatyta VAĮ 8 straipsnyje.

20Dėl projekto veiklos vietos pakeitimo

21Teismas nurodė, jog paraiškoje yra skiltis „Projekto įgyvendinimo vieta“, kurioje pareiškėjas nurodė, kad projektas bus įgyvendinamas Kanapių g. 6, Panevėžyje. Pareiškėjas įsipareigojo šios vietos be Agentūros raštiško sutikimo nekeisti 5 metus. Pats pareiškėjas pripažino, kad veiklą vykdė ne tik Panevėžyje, bet ir Vilniuje. Nors pareiškėjas teigė, kad toks veiklos organizavimas netrukdo, o padeda pasiekti projekto tikslus, tačiau reikalavimas be Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos yra imperatyvus ir pareiškėjas privalėjo jo laikytis. Šiuo atveju taikytina ne informavimo, o sutikimo gavimo procedūra. Duomenų, kad būtų gautas aiškus Agentūros pritarimas (sutikimas) keisti (iš dalies keisti) projekto įgyvendinimo vietą, byloje nebuvo. Pareiškėjo nuomone, projekto įgyvendinimo vieta neturėtų būti tapatinama su pareiškėjo buveinės vieta. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo nurodyti ne savo buveinę, o realią vietą, kurioje projektas bus įgyvendinamas, t. y. kurioje bus įsteigtas augalininkystės produkcijos rinkodaros centras. Taigi pagrįsta Agentūros pozicija, kad šiuo konkrečiu atveju projekto įgyvendinimo vieta laikytina vieta, kurioje pareiškėjas steigė projekte nurodytą centrą. Šiuo atveju pareiškėjo buveinė ir nurodoma projekto įgyvendinimo vieta sutapo. Tačiau iš 2014 m. patikrinimo ataskaitos ir skundžiamo sprendimo matyti, kad Agentūra pažeidimą pripažino nustačiusi, kad projekto įgyvendinimo vietos adresu ne tik, kad nelaikomos transporto priemonės, tačiau ir pareiškėjo administracija dirba (projekto veiklą vykdo) Vilniuje. Pats pareiškėjas pripažįsta, kad veiklą vykdė ne tik Panevėžyje, bet ir Vilniuje. Be to, tai patvirtina patalpų, esančių Vilniuje, nuomos sutartis, kuris sudaryta 2012 m. pabaigoje. Taigi, nors projektas turi būti įgyvendinamas Paraiškoje nurodytoje vietoje, o projekto įgyvendinimo vieta turi būti žinoma Agentūrai, jos keisti be Agentūros sutikimo negalima, tačiau pareiškėjas šiuo atveju šių reikalavimų laikymosi neužtikrino, todėl, teismo manymu, pagrįstai buvo konstatuotas pažeidimas.

22Dėl pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimo

23Agentūra skundžiamame sprendime nurodė, jog pareiškėjas pažeidė pirkimų vykdymo tvarką. Iš bylos medžiagos matyti, kad pasirinkto tiekėjo pasiūlyme nurodyti technikos pristatymo terminai buvo ilgesni, negu nurodyti kvietime, todėl toks pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų ir turėjo būti atmestas. Be to, su konkurso laimėtoju pasirašytoje pirkimo-pardavimo sutartyje buvo nurodyti kitokie technikos pristatymo terminai nei kvietime bei pasiūlyme. Vėlesniais papildomais susitarimais technikos pristatymo terminai buvo pakeisti, tačiau minėtiems susitarimams sudaryti nebuvo gautas Agentūros sutikimas. Nors su Agentūra buvo pasirašyti susitarimai dėl Paramos sutarties pakeitimo (pakeistas projekto įgyvendinimo terminas ir mokėjimo prašymų pateikimo terminai), tačiau dėl pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimų pareiškėjas Agentūros sutikimo neprašė. Todėl teismas sprendė, kad Komisija pagrįstai padarė išvadą, kad su Agentūra buvo suderinti tik Paramos sutarties, bet ne pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimai, nors šie dokumentai yra skirtingi. Iš bylos dokumentų matyti, kad, remiantis kvietime nurodytomis sąlygomis, prekės turėjo būti pristatytos iki 2011 m. gruodžio 4 d. (per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo), tuo tarpu, galutinai jos buvo pristatytos tik 2012 m. spalio 30 d. Agentūra pagrįstai pažymėjo, jog pirkimo techninėje specifikacijoje buvo nustatyta, kad vilkikai turi būti pristatyti kartu su puspriekabėmis, todėl galutiniu laikytinas visos prekės komplektacijos pristatymas. Tai buvo padaryta tik 2012 m. spalio 30 d., t. y. po beveik 14 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo, nesilaikant sutartyje nustatyto termino.

24Teismas, įvertinęs su pirkimų vykdymu susijusias aplinkybes, konstatavo, kad šiuo atveju faktiškai buvo pagerinta tiekėjo padėtis. Todėl neatmestina galimybė, kad, esant kitokiems nei nurodyta kvietime prekių pristatymo terminams, kiti konkurso dalyviai būtų pasiūlę palankesnę kainą, taigi pareiškėjas, organizuodama konkursą, neužtikrino realios tiekėjų konkurencijos ir lygiateisiškumo. Teismas atkreipė dėmesį, kad pirkimo-pardavimo sutartis realiai buvo įvykdyta gerokai pažeidus kvietime nurodytus prekės pristatymo terminus, todėl Agentūra pagrįstai konstatavo pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą.

25Dėl projekto veiklos pobūdžio pažeidimo

26Teismas pažymėjo, kad pagal Paramos sutarties 18.3 punktą pareiškėjas įsipareigojo, be kita ko, nekeisti savo veiklos, kuriai suteikiama parama, pobūdžio mažiausiai 5 metus nuo Paramos sutarties pasirašymo dienos. Gavus Agentūros raštišką sutikimą, veiklos pobūdis gali būti keičiamas, jei tuo būdu nepadaromas esminis projekto pakeitimas (jei tai netrukdo pasiekti projekte nustatytų tikslų ir įgyvendinti jame nustatytus uždavinius).

27Pareiškėjo įgyvendinamo projekto esmė aprašyta Paraiškoje, kurioje nurodyta, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ planuojama vykdyti pagrindinė veikla – grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijai centro steigimas. Planuojama, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ sėkmingai ir visa apimtimi įgyvendinusi investicinį projektą per metus sugebės surinkti, laikinai sandėliuoti ir rinkai pateikti iki 250 000 t augalininkystės produkcijos. Numatomos tokios veiklos prielaidos: ŽŪB „Kraštovaizdis“ numato įsigyti 24 specializuotas augalininkystės produkcijos surinkimo, laikino sandėliavimo, transportavimo ir iškrovimo transporto priemones (specializuotus grūdovežius). Numatoma, kad viena specializuota transporto priemonė sugebės per metus suteikti augalininkystės rinkodaros paslaugų apie 10 000 t produkcijos kiekiui. Pagrindiniais pareiškėjo klientais bus pavieniai žemdirbiai, žemės ūkio bendrovės, grūdų elevatoriai ir pan. Analogiškas numatomos vykdyti veiklos aprašymas pateiktas ir verslo plane, kuriame taip pat nurodyta, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ numato veikti visoje šalyje ir įsteigti dešimt augalininkystės rinkodaros centrų. Visos projekte numatytos investicijos yra būtinos ir optimalios, siekiant modernizuoti bei plėtoti augalininkystės produkcijos rinkodaros veiklos gamybinę bazę. Projektas planuojamas įgyvendinti dėl efektyviausio būdo sprendžiant bendrovės ir kitų aplinkinių regionų žemdirbių veiklos problemas. Bendrovė sukurtų iki 28 pastovių darbo vietų, taip būtų gerinamas socialinis mikroklimatas kaimo vietovėje, didinamos kaimo gyventojų pajamos.

28Teismas nurodė, kad Agentūra 2014 m. patikrinimo vietoje metu nustatė, kad įsigytos transporto priemonės naudojamos ne tik augalininkystės produkcijai transportuoti: devynios transporto priemonės per 2012 ir 2013 m. po vieną kartą vežė žemės ūkio produkciją (vidutiniškai 24 t), penkios vežė du kartus (po 40–50 t), penkios transporto priemonės per minėtą laikotarpį nė karto nevežė žemės ūkio produkcijos ir tik keturios transporto priemonės tokią produkciją vežė daugiau nei du kartus (dvi iš viso pervežė po 70 t, viena – 95 t, likusi – 150 t). Taigi Agentūra nustatė, kad įsigytomis transporto priemonėmis ŽŪB „Kraštovaizdis“ nors ir vežė augalininkystės produkciją, tačiau deklaruoti kiekiai neatitiko verslo plane nurodytų kiekių ir ta neatitiktis yra žymi. Be to, Agentūra taip pat nustatė, jog patikros metu už iš dalies paramos lėšas įsigytos transporto priemonės vežė cheminius produktus, metalą, aliuminio profilius, detales, medieną, automatinio padavimo dalis, maistinę želatiną, elektros prekes, mašininę įrangą, sporto prekes, kačių maistą, plastmasinę tekstilę, baldų furnitūrą – 23 priemonės buvo išvykusios iš Lietuvos, vienas vilkikas buvo likęs Lietuvoje dėl techninės priežiūros. Agentūra taip pat nustatė, jog kita paraiškoje planuota teikti paslauga buvo laikinas žemės ūkio produkcijos sandėliavimas, tačiau tokia veikla apskritai nevykdyta. Pažymėtina, jog pareiškėjas minėtų Agentūros nustatytų aplinkybių neginčija.

29Teismas nurodė, kad Komisija skundžiamame sprendime pažymėjo, kad, pateikdamas paraišką ir pasirašydamas Paramos sutartį, pareiškėjas įsipareigojo apie visus projekto pakeitimus pranešti ir juos derinti su Agentūra, tačiau pareiškėjas apie tai, jog negali pasiekti projekte prognozuojamų veiklos apimčių, jog projekto vykdymo metu jam kilo nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina teikti papildomas, projekte nenumatytas paslaugas, ir siekdamas suderinti pakeitimus, į Agentūrą nesikreipė, taigi iš esmės nevykdė (nevykdo) veiklos taip, kaip buvo numatęs.

30Teismas nustatė, kad Agentūra ir Komisija padarė nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą išvadą, jog pareiškėjo veikla neatitinka paraiškoje numatytos veiklos pobūdžio. Pareiškėjas nepasiekė projekte numatytų rezultatų, verslo plane numatyta veikla vykdoma minimaliai, iš dalies paramos lėšomis įsigyta technika aktyviai naudojama projekte nenumatytai (ir neremiamai) veiklai – teikiamos ne žemės ūkio produktų transportavimo paslaugos. Šios projekto įgyvendinimo aplinkybės rodo, kad veiklos nukrypimas nuo planuotosios (Paraiškoje deklaruotosios) yra esminis. Teismas, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, konstatavo, kad projekto veiklos pobūdis faktiškai buvo pakeistas. Taip pat pažymėtina, kad teisės aktai jokiais atvejais nesuteikia pareiškėjams teisės savarankiškai spręsti dėl veiklos pobūdžio pakeitimo. Veiklos pobūdis gali būti keičiamas tik esant Agentūros sutikimui ir jei tuo būdu nepadaromas esminis projekto pakeitimas (jei tai netrukdo pasiekti projekte nustatytų tikslų ir įgyvendinti jame nustatytus uždavinius). Jokių svarbių aplinkybių, kurios pateisintų Agentūros neinformavimą apie sunkumus įgyvendinant projektą, pareiškėjas nenurodė. Atsižvelgęs į gabentų krovinių apimtis, teismas darė išvadą, kad pareiškėjo pagrindinė vykdyta veikla buvo ne augalininkystės produkcijos gabenimas, o kitų krovinių gabenimas, tai rodo, kad projekto veiklos pobūdis realiai buvo pakeistas.

31Dėl pritaikytos sankcijos proporcingumo

32Teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas neįrodė VAĮ 363 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygų egzistavimo, t. y. byloje nėra duomenų, kad Agentūra būtų suteikusi pareiškėjui konsultaciją dėl projekto įgyvendinimo, kuri suklaidino pareiškėją. Tai, kad Agentūra 2012 m. atliko patikrą vietoje ir nustatė tam tikras aplinkybes, susijusias su projekto vykdymu, nelaikytina Agentūros pareiškėjui suteikta konsultacija. Pareiškėjas nenurodė, kad būtų konsultavęsis su Agentūra dėl projekto įgyvendinimo, t. y. prašęs paaiškinti, kaip turėtų elgtis tam tikroje situacijoje. Pareiškėjo argumentas, jog Agentūra, 2012 m. atlikusi patikrą ir nenustačiusi pažeidimų, nebegali elgtis priešingai ir susigrąžinti išmokėtus pinigus, yra nepagrįstas. Pareiškėjas, pažeidęs Paramos teikimo sąlygas, negalėjo turėti teisėtų lūkesčių naudotis paramos lėšomis ne pagal paskirtį.

33Teismas pažymėjo, kad Komisija, atsižvelgusi į tai, jog pareiškėjas nebendradarbiavo su Agentūra, neinformavo pastarosios apie galimai kilusius nenumatytus sunkumus ir apie vykdomą kitokią, nei numatyta projekte, veiklą Agentūrai nepranešė, pirkimus vykdė pažeisdamas Pirkimo taisykles, projektas nepasiekęs tų tikslų, uždavinių ir rezultatų, dėl kurių jis buvo sukurtas, dalinai paramos lėšomis įsigyta technika vykdoma pagal Paramos sutartį neremiama veikla, ginčijamame sprendime konstatavo, kad pareiškėjo padaryti pažeidimai yra akivaizdūs ir reikšmingi (esminiai), todėl padarė išvadą, jog Agentūra nustatytų pažeidimų visetas nagrinėjamu atveju sudarė pakankamą pagrindą taikyti būtent visos paramos susigrąžinimo sankciją ir nutraukti su pareiškėju Paramos sutartį.

34III.

35Pareiškėjas ŽUB „Kraštovaizdis“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

36Pareiškėjo teigimu, neaišku, kuo remdamasis teismas sprendė, kad faktinė projekto įgyvendinimo vieta yra ta vieta, kur dirba pareiškėjo administracija, o ne ta vieta, kur dirba pareiškėjo buhalterija ir vadovas bei yra registruota buveinė. Pareiškėjas pažymi ir tai, kad teismas nesiaiškino, ką apibrėžia „administracijos“ sąvoka, t. y. kokie darbuotojai Agentūros nuomone yra laikomi administracijos darbuotojais ir kokie įrodymai pagrindžia aplinkybę, kad šie darbuotojai dirba būtent Vilniuje. Nenustatęs šių svarbių aplinkybių teismas nepagrįstai priėjo išvados, kad pareiškėjas perkėlė Projekto įgyvendinimo vietą.

37Pareiškėjas nurodo, kad teismas apskritai nevertino jo argumentų, kad dalies Projekto veiklos vykdymas Vilniuje netrukdo pasiekti projekte nustatytų tikslų ir įgyvendinti jame nustatytus uždavinius, o priešingai – toks veiklos organizavimas padeda pasiekti Projekto tikslus, mažina išlaidas (transporto priemonių stovėjimo aikštelės Panevėžyje nuoma ir kt.). Nesant teismo konkrečiais argumentais pagrįsto konstatavimo apie tai, kad šiuo konkrečiu atveju Projekto įgyvendinimo vietos pakeitimas sutrukdė pareiškėjui pasiekti nustatytus tikslus ir įgyvendinti uždavinius, nėra aiški padaryto pažeidimo apimtis, t. y. ar pažeidimą sudaro Projekto dalies įgyvendinimo perkėlimas į kitą vietą, ar tik nepranešimas Agentūrai apie įgyvendinimo vietos pasikeitimą bei Agentūros sutikimo negavimas. Pareiškėjas nurodo, jog neišsiaiškinus pažeidimo apimties, nėra jokios galimybės nustatyti padaryto pažeidimo sunkumo: neabejotina, jog nustačius, kad pareiškėjas apskritai negalėjo pakeisti Projekto dalies įgyvendinimo vietos, šis pažeidimas būtų esminis, o išaiškinus, kad Projekto įgyvendinimo vieta galėjo būti pakeista, tačiau tam nebuvo gautas Agentūros rašytinis sutikimas, toks pažeidimas laikytinas mažareikšmiu ir nepaneigia Projekto tikslų ir uždavinių.

38ŽŪB „Kraštovaizdis“ manymu, teismas, darydamas išvadą, kad jo deklaruoti augalininkystės produkcijos kiekiai neatitinka verslo plane nurodytų, visiškai nesiaiškino aplinkybių, lėmusių mažesnį nei numatyta augalininkystės produkcijos kiekių vežimą, ir be jokio pagrindo preziumavo, kad projekte nenumatytos veiklos vykdymas (kitų krovinių vežimas) sutrukdė pareiškėjui pasiekti Projekto tikslus, todėl priėjo nepagrįstos išvados apie esminį veiklos nukrypimą.

39Pareiškėjas tvirtina, kad teismas taip pat neįvertino, kad pareiškėjas nuolat siekia didinti vežamos augalininkystės produkcijos apimtis, 2014 metais buvo suteikta paslaugų 5 000 t produkcijos, o 2015 m. planuojama – 20 000 t. Ši aplinkybė rodo, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ didinant augalininkystės produkcijos vežimo apimtis, kitų krovinių vežimas savaime mažės ir užims tik nedidelę krovinių dalį. Tai, kad pareiškėjas, stengdamasis užtikrinti savo veiklos tęstinumą ir įsipareigojimų savo kreditoriams (finansų įstaigoms) vykdymą, teikė vežimo paslaugas ir kitokiai produkcijai, negali būti traktuojama kaip Projekto nevykdymas ar Projekto veiklos pobūdžio keitimas ir pagrindas nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti paramą. Be to, teismas tik konstatavo, kad Projekto veiklos pobūdis buvo pakeistas, tačiau nevertino, ar toks pasikeitimas turi kokios nors neigiamos įtakos Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Pareiškėjo nuomone, teismas neturėjo jokio faktinio pagrindo teigti, kad pasikeitė visas Projekto veiklos pobūdis, kadangi pats teismas pripažino, jog pareiškėjas vykdo Projekte numatytą veiklą, taigi net ir sprendus apie Projekto veiklos pobūdžio pasikeitimą, galėtų būti konstatuojamas tik dalinis pasikeitimas.

40Pareiškėjo teigimu, teismas preziumavo, kad jo negalėjimas pasiekti verslo plane nurodytų rodiklių buvo įtakotas vykdomų kitos produkcijos pervežimų, tačiau tokia teismo išvada nėra pagrįsta jokiais argumentais ar faktinės situacijos analize.

41Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog teismas nevertino ir neargumentavo, kokiems būtent tikslams ir uždaviniams prieštarauja pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas, kokie konkretūs paramos tikslai ir uždaviniai nėra pasiekti dėl galbūt padaryto pirkimų tvarkos pažeidimo. Net ir nusprendus, kad pažeista pirkimų vykdymo tvarką, šis pažeidimas, yra neesminis ir nesąlygoja Projekto žlugimo, neužkerta kelio ir neapsunkina pareiškėjui vykdyti numatytus uždavinius ir siekti jo tikslų. Teismas, vertindamas tiek kiekvieną pažeidimą atskirai, tiek juos visus kartu, taip ir nenurodė, kokie konkrečiai pareiškėjo padaryti pažeidimai prieštarauja Projekto tikslams ir uždaviniams bei kokius tikslus ir uždavinius paneigia kiekvienas iš nustatytų pažeidimų. Pareiškėjas akcentuoja, kad teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kas lėmė pareiškėjo atžvilgiu konstatuotų pažeidimų padarymą, nepaisant to, kad jis detaliai nurodė visas aplinkybes, lėmusias tiek versto plane numatytų rodiklių nepasiekimą, tiek ir kitų Agentūros nustatytų aplinkybių atsiradimą.

42Pareiškėjas nurodo, kad nei kiekvienas iš Agentūros nustatytų pažeidimų atskirai, nei jų visuma nesudaro pagrindo griežčiausios sankcijos skyrimui, kadangi, kaip minėta, šiuo atveju nėra Paramos sutarties nutraukimo sąlygų – nėra konstatuota, kad kuris nors iš nustatytų pažeidimų ar jų visuma ir kokiu būdu prieštarauja Paramos tikslams ir uždaviniams.

43Pareiškėjo nuomone, tiek teismo, tiek Komisijos bei Agentūros sprendimais liko neatskleista ginčo esmė, neįvertintos reikšmingos aplinkybės, nepašalintos abejonės dėl sankcijos atitikimo padarytam pažeidimui, pažeistas VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas įpareigojimas motyvuoti taikomas poveikio priemones, todėl šie sprendimai turi būti panaikintini ir klausimas dėl Paramos sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos susigrąžinimo perduotinas Agentūrai nagrinėti iš naujo.

44Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

45Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamu atveju Projekto vietos pakeitimo ir Agentūros neinformavimo pažeidimus būtina vertinti kartu, kadangi tarp šių pažeidimų objektyviai egzistuoja tarpusavio priklausomybės ryšys. Nesant Projekto vietos pakeitimo, pareiškėjui nekyla ir atitinkama pareiga informuoti Agentūrą. Atsakovas sutinka, kad „Projekto įgyvendinimo vieta“ – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, todėl jai nustatyti būtina atsižvelgti į Projekto esmę, veiklą bei tikslus, kaip jie apibrėžti Paraiškoje. Kaip pagrįstai pažymėjo teismas, kadangi Projektui skiriama parama yra tikslinė, pasirinktos projekto įgyvendinimo vietos aspektas yra reikšmingas. Remiantis Paraiškos duomenimis, pareiškėjas ketino vykdyti Projekto veiklą (grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijai centro steigimas) Kanapių g. 6, Panevėžyje. 2012 m. birželio 20 d. atliktos Projekto patikros vietoje ataskaitoje Nr. V-KN-0381006 tikrintojas pažymėjo, kad faktinė Projekto įgyvendinimo vieta nesutampa su Paraiškoje numatyta Projekto įgyvendinimo vieta. 2014 m. balandžio 22 d. atliktos patikros vietoje metu nustatyta, kad pareiškėjas vykdo krovinių vežimo organizavimą adresu Kareivių g. 19, Vilniuje. Tai patvirtina ir byloje esanti 2012 m. gruodžio 17 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, sudaryta su pareiškėju ir UAB „Anreka“, bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos 2014 m. kovo 7 d. patikrinimo aktas Nr. KPA-R-14-7, kuriame pareiškėjas vežėjo valdymo centro adresu nurodė Kareivių g. 19-184, Vilniuje. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė Projekto veikla laikytina grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijai centro steigimas, Projekto vykdymo vieta laikytina vieta, kurioje pareiškėjas steigė tokį centrą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad veikiantis centras, kuriame vyksta pagrindinė ūkinė-komercinė veikla (t. y. priimami ir vykdomi užsakymai, organizuojamas krovinių transportavimas ir vykdoma kita administracinė veikla pan.), įkurtas Kareivių g. 19, Vilniuje. Tai, kad, remiantis pareiškėjo paaiškinimais, Kanapių g. 6, Panevėžyje, tvarkoma pareiškėjo įmonės buhalterija bei gyvena ir dirba įmonės vadovas, savaime nereiškia, kad Projekto veikla vykdoma šiuo adresu.

46Agentūra pabrėžia, kad Paramos sutarties 18.3 punktu bei Įgyvendinimo taisyklių 26.9 punktu pareiškėjas įsipareigojo nekeisti Projekto įgyvendinimo vietos mažiausiai penkerius metus nuo Paramos sutarties pasirašymo datos. Paramos sutarties 18.3 punkte taip pat nurodyta, kad gavus Agentūros raštišką sutikimą Projekto įgyvendinimo vieta gali būti keičiama, jei tuo būdu nepadaromas esminis Projekto pakeitimas. Apie Projekto įgyvendinimo vietos pasikeitimą Agentūra sužinojo 2014 m. balandžio 22 d.–2014 m. birželio 11 d. atliktos patikros vietoje metu. Pareiškėjas, pažeisdamas Paramos sutarties 18.3 punkte įtvirtintą pareigą kreiptis į Agentūrą pritarimo, pakeitė Projekto vykdymo vietą į Kareivių g. 19–184, Vilniuje, neinformavęs Agentūros. Todėl Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 190 punktu, pagrįstai fiksavo pažeidimą.

47Agentūra sutinka su teismo nuomone, jog nors paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose expressis verbis nėra nustatytas draudimas pareiškėjui vežti ir kitus krovinius atsižvelgiant į Projekto veiklos sezoniškumą ar kitus objektyvius kriterijus, kuriais nelaikytini pareiškėjo įmonės finansiniai sunkumai ar pan. Be to, šios išimtys jokiu būdu neturi paneigti paramos skyrimo konkrečiai sričiai esmės ir de facto paneigti Projekto esmę. Atsakovo manymu, akivaizdu, kad finansinės paramos skyrimas transporto įmonei, vežančiai cheminius produktus, metalą, detales, medieną, automatinio padavimo dalis, elektros prekes, mašininę įrangą, sporto prekes, kačių maistą, plastmasinę tekstilę, baldų furnitūrą ir pan. (ką šiuo atveju transportavo pareiškėjas) neatitinka bendrojo ir specialiųjų priemonės tikslų.

48Agentūra pabrėžia, kad Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m., reikalingos investicijos taip pat įsigytos 2011 m. Tai, kad pareiškėjas nevykdo Projekto veiklos, nustatyta 2014 m. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo nurodytas argumentas, kad neva iš karto po Paramos sutarties pasirašymo pareiškėjas negalėjo užtikrinti, kad 24 vilkikai transportuos vien (ar didžiąją dalimi) augalininkystės produkciją, yra nepagrįstas ir prieštaraujantis nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Pareiškėjo teiginys, jog jis nuolat siekia didinti vežamos augalininkystės produkcijos apimtis nėra paremtas jokiais realiais argumentais, dokumentais ar faktinėmis aplinkybėmis. Tai, kad pareiškėjas 2015 m. planuoja transportuoti 20 000 t augalininkystės produkcijos, turint omenyje tai, kaip jis laikosi Verslo plane užsibrėžtų rodiklių (pvz. dar 2014 m. Pareiškėjas planavo transportuoti 250 000 t augalininkystės produkcijos), negali būti vertinamas kaip patikimas argumentas vertinant padarytą pažeidimą.

49Atsakovas pažymi, kad pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą Agentūra nustatė atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą ir pakartotinai įvertinusi pareiškėjo pateiktus pirkimų dokumentus. Aplinkybė, kad, pirmą kartą įvertinusi pareiškėjo pirkimų dokumentus, Agentūra nenustatė Pirkimo taisyklių pažeidimo, nereiškia, kad toks pažeidimas faktiškai neegzistavo. Atkreiptinas dėmesys, kad, pasirašydamas Paramos sutartį, pareiškėjas įsipareigojo prekes, paslaugas ar darbus, kurioms įsigyti suteikiama parama, įsigyti laikydamasi Pirkimo taisyklių (Paramos sutarties 5.4 papunktis), todėl būtent pareiškėjui tenka pareiga užtikrinti, kad pirkimai būtų vykdomi tinkamai, laikantis pirkimo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Kita vertus, pažymėtina, kad nustatytas pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas yra kompleksinis, tęstinio pobūdžio, dalis pažeidimą sudarančių veiksmų buvo atlikti jau po to, kai Agentūra buvo įvertinusi pirkimų dokumentus (2012 m. kovo 22 d. susitarimo pasirašymas, tiekėjo vėlavimas pateikti 14 likusių vilkikų ir delspinigių neskaičiavimas), todėl konstatuoti pažeidimą Agentūra įgijo galimybę tik visapusiškai ir objektyviai įvertinusi ne tik pirkimų dokumentus, bet ir pareiškėjo veiksmus vykdant sutartį. Pareiškėjo teiginys, kad 2011 m. spalio 2 d. ir 2012 m. gegužės 29 d. informavo Agentūrą apie tai, jog tiekėjai vėluoja patiekti įrangą, o Agentūra sutiko pratęsti terminą, yra nepagrįstas, kadangi pareiškėjas nesilaikė Pirkimo taisyklių 52 punkte nustatytos sutarties keitimo tvarkos.

50Remiantis Administravimo taisyklių 197.3 punktu, pareiškėjui išmokėtos paramos susigrąžinimo ir Paramos sutarties nutraukimo sankcija galėtų būti taikoma ir pagal vieną iš nustatytų pažeidimų – savavališką Projekto veiklos pakeitimą į neremiamą veiklą, Projekto tikslų ir rodiklių nepasiekimą. Remiantis Paramos sutarties 20.1 punktu, Agentūra, nustačius Projekto pažeidimus, turi teisę inicijuoti paramos grąžinimą ir Paramos sutarties nutraukimą. Be to, teisės aktai nesuteikia Agentūrai diskrecijos spręsti dėl sankcijos taikymo ar netaikymo. Už nustatytus pažeidimus Agentūra privalo taikyti sankciją pareiškėjo atžvilgiu. Konkreti sankcija – Paramos sutarties nutraukimas ir išmokėtos paramos susigrąžinimas, pritaikyta atsižvelgiant į pareiškėjo padarytų pažeidimų visumą, tame tarpe ir į tai, kad pareiškėjas faktiškai piktnaudžiavo jam suteikta parama ir naudojo ją ne Projekto įgyvendinimui ir tikslų pasiekimui, o kitai neremiamai veiklai. Skirdama sankciją Agentūra taip pat atsižvelgė ir į kitas faktines aplinkybes, inter alia, į tai, kad pareiškėjas neinformavo Agentūros apie Projekto pakeitimus, nebendradarbiavo su Agentūra, o atliktų pažeidimų priežastys ir aplinkybės negali būti laikomos objektyviomis ar nepriklausančiomis nuo pareiškėjo valios. Todėl vertintina, kad paskirta sankcija yra visiškai pagrįsta ir proporcinga.

51Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

52Ministerija iš esmės savo atsiliepimą grindžia tais pačiais argumentais, kaip ir Agentūra.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV.

55Byla apeliacine instancija Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d., todėl, vadovaujantis 2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalimi, ji nagrinėtina pagal procesines normas, galiojusias iki 2016 m. liepos 1 d.

56Byloje ginčas kilo dėl Agentūros sprendimo, kuriuo su pareiškėju ŽŪB „Kraštovaizdis“ buvo nutraukta Paramos sutartis ir nuspręsta susigrąžinti 4 833 919 Lt išmokėtos paramos sumą. Teismui pateiktu skundu pareiškėjas taip pat ginčijo ir Komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas šiai išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai pateiktas skundas dėl Agentūros sprendimo panaikinimo.

57Pirmosios instancijos teismui paduotu skundu pareiškėjas prašė panaikinti tiek Agentūros, tiek ir Komisijos sprendimą iš esmės teigdamas, kad padaryti pažeidimai buvo tik formalūs, neesminiai, o paskirta sankcija – visos išmokėtos paramos susigrąžinimas – neproporcinga.

58Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė konstatavęs, kad ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjas padarė Agentūros sprendime nurodytus pažeidimus, todėl Agentūra turėjo teisę nutraukti Paramos sutartį bei susigrąžinti pareiškėjui pagal šią sutartį išmokėtas paramos lėšas.

59Su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu pareiškėjas nesutinka, apeliacinį skundą iš esmės argumentuodamas tuo, kad nei kiekvienas iš Agentūros nustatytų pažeidimų atskirai, nei jų visuma nesudaro pagrindo griežčiausios sankcijos skyrimui, nes nėra Paramos sutarties nutraukimo sąlygų – nėra konstatuota, kad kuris nors iš nustatytų pažeidimų ar jų visuma ir kokiu būdu prieštarauja Paramos tikslams ir uždaviniams.

60Įvertinusi ginčo santykiams taikomą teisinį reglamentavimą ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, aktualią LVAT praktiką, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl ginčijamo atsakovo bei Komisijos sprendimų. Tikrindamas Agentūros bei Komisijos sprendimų teisėtumą, pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo ir įvertino visas byloje reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai nustatė taikytinus teisės aktus.

61Byloje nustatyta, kad Agentūros sprendimu buvo konstatuoti šie pareiškėjo padaryti pažiedimai: pažeista pirkimų vykdymo tvarka (pakeista pirkimo sutartis nesilaikant teisės aktų reikalavimų) bei pakeista Projekto įgyvendinimo vieta ir pats remiamos veiklos pobūdis, nepasiekti užsibrėžti rezultatai. Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjas iš esmės neneigia, kad pirkimo sutartis buvo pakeista be Agentūros sutikimo, taip, kaip nustato Pirkimo taisyklių 52 punktas, taip pat pareiškėjas neneigia, kad realiai Projektas buvo įgyvendinamas ne Kanapių g. 6, Panevėžyje, kaip buvo nurodyta Paraiškoje, o Vilniuje, kad be Paraiškoje nurodytos veiklos Bendrovė vykdė ir kitą veiklą – kitų prekių pervežimus Europoje bei nepasiekė Paraiškoje nusistatytų rezultatų. Tačiau pareiškėjas nesutinka su nurodytų faktinių aplinkybių teisiniu įvertinimu ir tvirtina, kad už tokių pažeidimų padarymą Agentūros sprendimu jam pritaikytos sankcijos nėra proporcingos.

62Byloje nustatyta, kad Bendrovė 2010 m. spalio 15 d. Agentūrai pateikė Paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“. 2011 m. sausio 19 d. tarp Agentūros ir pareiškėjo buvo sudaryta Paramos sutartis, kurios 1.1 punktu pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, reikalavimų.

63Byloje ginčijamame Agentūros sprendime nustatyta, kad pareiškėjas pažeidė pirkimų vykdymo tvarką, nes pakeitė pirkimo sutartį ir atidėjo prekių pristatymo terminą, taip pažeisdamas Paramos sutarties 5.4 punktu prisiimtą įsipareigojimą prekes, paslaugas, ar darbus, kuriems skiriama parama, įsigyti be kita ko laikydamasis Pirkimo taisyklių reikalavimų ir 17.3 punkte nustatytą pareigą vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Paramos sutarties 5.4 punkto reikalavimus. Pastarajame punkte be kita ko numatyta, kad netinkamai atlikus pirkimo procedūras, lėšos yra nekompensuojamos. Nurodytais veiksmais pareiškėjas taip pat pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punktą, nustatantį, kad taisyklėse nurodyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais, 52 punktą, vadovaujantis kuriuo, po pirkimo sutarties pasirašymo ši sutartis gali būti pakeista tik suderinus su Agentūra.

64Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nors su Agentūra buvo pasirašyti susitarimai dėl Paramos sutarties pakeitimo (pakeistas projekto įgyvendinimo terminas ir mokėjimo prašymų pateikimo terminai), tačiau pirkimo sutarties pakeitimui pareiškėjas nebuvo gavęs Agentūros sutikimo. LVAT, nagrinėdamas iš esmės analogišką situaciją, kai buvo gautas Agentūros sutikimas keisti paramos sutartį, tačiau į Agentūrą nebuvo kreiptasi dėl pirkimo sutarties pakeitimo, yra nurodęs, kad paramos gavėjo prašymas pakeisti paramos sutartį negali būti tapatinamas su paramos gavėjo prašymu suderinti pirkimo sutarties pakeitimą, nes šias procedūras reglamentuoja skirtingi teisės aktai (žr., LVAT 2016 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-683-146/2016).

65Byloje nustatyta, kad pareiškėjas naudojosi Administravimo taisyklėse numatyta Paramos gavėjo teise kreiptis į Agentūrą su prašymu pratęsti projekto įgyvendinimo terminus ir, atsižvelgiant į šiuos prašymus, kelis kartus buvo pakeista Paramos sutarties 6.1 punkte nustatyta Paramos suteikimo paramos gavėjui sąlyga, susijusi su projekto įvykdymo terminu bei mokėjimo terminu. Tačiau byloje nėra duomenų, kad keisdamas pirkimo sutartį pareiškėjas tai būtų suderinęs su Agentūra. Įvertinus bylos faktinę aplinkybę, kad buvo pakeista pirkimo sutartis ir pratęstas prekių pristatymo terminas nesuderinus šių pirkimo sutarčių pakeitimų su Agentūra aptartų teisės normų kontekste darytina išvada, kad Bendrovė pagrįstai pripažinta pažeidusi paramos lėšomis finansuojamų prekių pirkimo procedūras reglamentuojančias teises normas bei atitinkamas Paramos sutarties nuostatas.

66Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad nurodytas pažeidimas yra formalus. Pažymėtina, kad terminas ūkio subjektams priimant sprendimą dėl dalyvavimo pirkime turi ypatingai didelę reikšmę ir daro esminę įtaką jų apsisprendimui dalyvauti konkurse. Todėl aptartu pirkimo sutarties pakeitimu buvo paneigtas pirkimų tikslas, nes nedalyvaujant visiems galimiems tiekėjams, nebuvo užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas. Sutarčių įvykdymo (paslaugų teikimo, prekių pristatymo, darbų atlikimo) terminai yra esminės pirkimų sutarčių sąlygos. Pirkėjai, vertindami pirkimo sąlygas, atsižvelgia ir į jose nurodytus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, įvertina savo galimybes per nustatytą laiką įgyvendinti savo įsipareigojimus bei galinčias kilti neigiamas pasekmes, jei šie terminai yra praleidžiami. Visa tai lemia ne tik tiekėjų apsisprendimą dėl pasiūlymo pateikimo, bet ir pasiūlyme nurodomos kainos apskaičiavimą. Todėl pirkimo sąlygose nustatytų prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų įvykdymo terminų perkėlimas į su laimėjusiu tiekėju sudaromą sutartį ir jų laikymasis vykdant sutartį (arba sutartinės atsakomybės taikymas už numatytų terminų nesilaikymą) garantuoja realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrina vienodas tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybes (žr., LVAT 2016 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-495-146/2016). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas yra ne kartą nurodęs, kad lygiateisiškumo principas yra viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo pagrindas (žr., pvz., Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1996 m. balandžio 25 d. sprendimą Komisija prieš Belgiją, C-87/94, Rink. p. I-2043), o perkančiųjų organizacijų pareiga laikytis šio principo atitinka viešųjų pirkimų direktyvų esmę, net šio principo expressis verbis neįtvirtinant viešųjų darbų pirkimų direktyvoje (žr., pvz., Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1993 m. birželio 22 d. sprendimą Komisija prieš Daniją, C-243/89, Rink. 1993, p. I-3353). Lygiateisiškumo principo svarba viešuosiuose pirkimuose akcentuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose (žr., pvz., LVAT 2013 m. liepos 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-205/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011).

67Įvertinusi aptartą pareiškėjo pažeidimą, paramos lėšomis finansuojamų prekių pirkimo procedūras reglamentuojančių teises normų tikslus bei aktualią teismų praktika, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pakeisdamas pirkimo sutartį, pareiškėjas tiekėjui, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, iš esmės sudarė palankesnes sąlygas nei kitiems pasiūlymus parduoti prekes kvietime nurodytu terminu pateikusiems subjektams, taip pažeisdamas vieną iš esminių pirkimų procedūrų principų – lygiateisiškumą.

68Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl kito Agentūros sprendime nurodyto pažeidimo – Projekto įgyvendinimo vietos pakeitimo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas neneigia, kad veiklą vykdė ne tik Panevėžyje, bet ir Vilniuje – šią aplinkybę patvirtina ir byloje surinktų įrodymų visuma. Apeliaciniame skunde pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ką apibrėžia „administracijos“ sąvoka. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai Paramos sutarties 18.3 punkte nustatytą imperatyvų įpareigojimą be Agentūros raštiško sutikimo 5 metus nekeisti Projekto įgyvendinimo vietos aiškino atsižvelgęs į Paraiškos skiltį „Projekto įgyvendinimo vieta“, kurią pildydamas pareiškėjas nurodė, kad projektas bus įgyvendinamas Kanapių g. 6, Panevėžyje. Pažymėtina, kad pildydamas Paraišką pareiškėjas nurodė projekto pavadinimą – Augalininkystės produkcijos rinkodaros centro steigimas, apibūdindamas projektą pažymėjo, kad pagrindinė veikla – grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo centro įsteigimas. Agentūra 2014 m. balandžio 22 d.–2014 m. birželio 11 d. paraiškos patikros vietoje metu nustatė, kad realiai veikiantis centras, kuriame vyksta pagrindinė ūkinė-komercinė veikla yra Kareivių g. 19, Vilniuje. Visos išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad buvo pakeista projekto įgyvendinimo vieta nesuderinus to su Agentūra – negavus jos sutikimo. Tai, kad Agentūra 2012 metais atlikusi Paraiškos patikrą buvo nustačiusi, jog Bendrovė veiklą vykdo kitoje vietoje nei nurodyta Paraiškoje, nesudaro pagrindo teigti, kad Agentūra pritarė projekto įgyvendinimo vietos pakeitimui.

69Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad buvo pakeistas projekto veiklos pobūdis. Pažymėtina, kad ir pats pareiškėjas neneigia, kad be veiklos, kuriai buvo skirta parama, jis užsiėmė ir kita veikla – kitos produkcijos (pvz., medienos, metalo, cheminių medžiagų ir kt.) pervežimais. Agentūros atliktos paraiškos patikros vietoje metu buvo nustatyta, kad net 23 iš 24 už gautos paramos lėšas įsigytų transporto priemonių buvo išvykusios iš Lietuvos ir vykdė pervežimus užsienio valstybėse. Agentūra taip pat nustatė, kad 9 transporto priemonės per 2012 ir 2013 m. po vieną kartą vežė žemės ūkio produkciją (vidutiniškai 24 t), 5 vežė du kartus (po 40–50 t), 5 transporto priemonės per minėtą laikotarpį nė karto nevežė žemės ūkio produkcijos ir tik 4 transporto priemonės tokią produkciją vežė daugiau nei du kartus (dvi iš viso pervežė po 70 t, viena – 95 t, likusi – 150 t).

70Pareiškėjo įgyvendinamo projekto esmė aprašyta Paraiškoje. Bendrovė planavo vykdyti pagrindinę veiklą – steigti grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijai centrą. Buvo planuojama, kad Bendrovė sėkmingai ir visa apimtimi įgyvendinusi investicinį projektą per metus sugebės surinkti, laikinai sandėliuoti ir rinkai pateikti iki 250 000 t augalininkystės produkcijos. Buvo numatytos tokios veiklos prielaidos: pareiškėjas numato įsigyti 24 specializuotas augalininkystės produkcijos surinkimo, laikino sandėliavimo, transportavimo ir iškrovimo transporto priemones (specializuotus grūdovežius, planuota, kad viena specializuota transporto priemonė sugebės per metus suteikti augalininkystės rinkodaros paslaugų apie 10 000 t produkcijos kiekiui. Pareiškėjas neneigia, kad šie Paraiškoje nusistatyti rezultatai nebuvo pasiekti.

71Bylai aktualaus 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 74 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepažeidžiant įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas taisyklių, kaip apibrėžta Sutarties 43 ir 49 straipsniuose, valstybė narė užtikrina, kad investicinė operacija bus toliau finansuojama iš EŽŪFKP, jei per penkerius metus nuo valdymo institucijos sprendimo skirti finansavimą nepadaromas esminis tos operacijos pakeitimas, kuris: paveikia jos pobūdį ar įgyvendinimo reikalavimus arba suteikia pernelyg didelį pranašumą įmonei ar viešajai įstaigai; įvyksta dėl infrastruktūros objekto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą. Ši nuostata perkelta ir į Įgyvendinimo taisyklių 19.8 punktą – pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo neatlikti esminio (kaip nustatyta reglamento Nr. 1698/2005 72 straipsnio 1 dalyje) projekte numatytos veiklos, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų pakeitimo (vykdyti verslo plane numatytą veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

72Įgyvendinimo taisyklių 3 punkte nustatyta, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ bendrasis tikslas – didinti žemės ir maisto ūkio konkurencingumą, modernizuojant žemės ir maisto ūkio perdirbimo įmones, skatinant technologijų ir inovacijų diegimą, aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybą, gerinant produktų kokybę ir rinkodarą. Įgyvendinimo taisyklėse taip pat konkrečiai nurodyta, kokia veikla pagal aptariamą priemonę remiama (4 p.), tarp remiamų veiklų – kitos augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, įskaitant grūdų džiovyklų ir saugyklų modernizavimą, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas – t. y. ta veikla, kuria pareiškėjas planavo užsiimti ir kurios vykdymui – transporto priemonių įsigijimui – jis prašė suteikti paramą ir ši parama jam buvo suteikta.

73Nagrinėjamu atveju parama pareiškėjui buvo suteikta Paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti ir priemonės tikslams pasiekti, tačiau pareiškėjas, už paramos lėšas įsigytomis transporto priemonėmis vežė ne tik Paraiškoje nurodytą produkciją. Todėl pagrįsta išvada, kad nepraėjus Paramos sutartyje bei teisės aktuose nustatytam 5 metų terminui, Bendrovė ėmėsi veiklos, kuri nebuvo numatyta finansuoti. Ypač akcentuotina tai, kad kita, paramos lėšomis neremiama veikla, pareiškėjas užsiėmė net nepasiekęs Paraiškoje užsibrėžtų rezultatų. Pareiškėjo nurodomos priežastys, kurios neva lėmė tai, kad Bendrovė užsiėmė ir kita pervežimų veiklą, nagrinėjamu atveju nepateisina padaryto pažeidimo. Pažymėtina ir tai, kad pateikdamas Paraišką, pareiškėjas įsipareigojo pasiekti joje užsibrėžtų rezultatų ir atsižvelgus į pareiškėjo suplanuotą vykdyti veiklą buvo nutarta ją finansuoti. Svarbu pažymėti ir tai, kad iškilus projekto įgyvendinimo sunkumams, pareiškėjas nebendradarbiavo su Agentūra. Tai, kad 2012 metais atlikusi Paraiškos patikrą Agentūra nenustatė, kad pareiškėjas yra pakeitęs veiklos pobūdį, neatleidžia jo nuo atsakomybės ir nesudarė jam teisėtų lūkesčių naudotis paramos lėšomis ne pagal paskirtį.

74Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus, kuriais jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl Agentūros sprendimu skirtos sankcijos proporcingumo. Vadovaujantis Paramos sutarties 20.1 punktu, Agentūra, nustačius projekto pažeidimus, turi teisę inicijuoti paramos grąžinimą ir Paramos sutarties nutraukimą. Administravimo taisyklių (2013 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3D-80 redakcija, galiojusi Agentūros sprendimo priėmimo metu) 197 punktas nustatė, kad paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų ir (arba) prisiimtų įsipareigojimų, numatomos trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir paramos ar jos dalies susigrąžinima. Administravimo taisyklių 197.3 punkte nustatyti atvejai, kada taikomas paramos ar jos dalies susigrąžinimas, tarp jų – paramos gavėjas, vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu (197.3.1 p.); paramos gavėjas nustojo vykdyti projektą, negali pasiekti paramos sutartyje ir (arba) paramos paraiškoje nustatytų projekto uždavinių, tikslų (197.3.2 p.); paramos gavėjas per penkerių ar septynerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo ir (arba) paramos paraiškos pateikimo be rašytinio Agentūros sutikimo pakeičia remiamos veiklos pobūdį (197.3.7 p.); paramos gavėjas pažeidžia pirkimų vykdymo tvarką ir kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus (197.3.14 p.).

75Agentūra, įgyvendindama jai priskirtas kontrolės funkcijas, kaip ir bet kuri kita valdžios įstaiga, yra saistoma bendrųjų, inter alia konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Jie reiškia, kad Agentūros priimamas sprendimas dėl sankcijų pritaikymo visais atvejais privalo būti pagrįstas pakankamais įrodymais bei teisės normomis, o taikytos poveikio priemonės – motyvuotos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1824/2014). Įvertinusi Agentūros sprendimą teisėjų kolegija konstatuoja, kad Agentūra pagrindė, jog nagrinėjamu atveju buvo pagrindas susigrąžinti visą pareiškėjui išmokėtos paramos sumą, Agentūros sprendimas tinkamai motyvuotas, atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo apeliaciniame skunde pateikiami argumentai, kuriais teisinami Agentūros nustatyti pažeidimai, nesudaro pagrindo pareiškėjui pritaikyti švelnesnės sankcijos.

76Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialiosios bei proceso teisės normas, išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal ABTĮ 57 straipsnyje nustatytas taisykles, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą nėra.

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija, galiojusia iki 2016 m. liepos 1 d.) 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78Pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ apeliacinį skundą atmesti.

79Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

80Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas žemės ūkio bendrovė „Kraštovaizdis“ (toliau – ir ŽŪB... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra Sprendimu nutraukė 2011 m. sausio 19... 7. Pareiškėjo manymu, Komisija nepagrįstai konstatavo pirkimo procedūrų... 8. Komisijos taip pat nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su... 9. Pareiškėjas teigė, kad nesutinka nė su vienu iš nustatytų pažeidimų:... 10. Atsakovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Agentūra aiškino, kad projekto vietos pakeitimo ir Agentūros neinformavimo... 12. Agentūra pabrėžė, kad pareiškėjo santykiai su AB banku „Snoras“ bei... 13. Agentūra taip pat pažymėjo, kad pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą... 14. Atsakovas nurodė, kad Agentūra skiria tikslinę paramą. Pirkimai buvo... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 17 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, kad paramos gavėjas – Bendrovė – 2010 m. spalio 15 d.... 18. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio... 19. Įvertinęs aktualų teisinį reguliavimą teismas sprendė, jog Agentūra turi... 20. Dėl projekto veiklos vietos pakeitimo ... 21. Teismas nurodė, jog paraiškoje yra skiltis „Projekto įgyvendinimo... 22. Dėl pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimo ... 23. Agentūra skundžiamame sprendime nurodė, jog pareiškėjas pažeidė pirkimų... 24. Teismas, įvertinęs su pirkimų vykdymu susijusias aplinkybes, konstatavo, kad... 25. Dėl projekto veiklos pobūdžio pažeidimo ... 26. Teismas pažymėjo, kad pagal Paramos sutarties 18.3 punktą pareiškėjas... 27. Pareiškėjo įgyvendinamo projekto esmė aprašyta Paraiškoje, kurioje... 28. Teismas nurodė, kad Agentūra 2014 m. patikrinimo vietoje metu nustatė, kad... 29. Teismas nurodė, kad Komisija skundžiamame sprendime pažymėjo, kad,... 30. Teismas nustatė, kad Agentūra ir Komisija padarė nustatytomis faktinėmis... 31. Dėl pritaikytos sankcijos proporcingumo ... 32. Teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas neįrodė VAĮ 363 straipsnio 2... 33. Teismas pažymėjo, kad Komisija, atsižvelgusi į tai, jog pareiškėjas... 34. III.... 35. Pareiškėjas ŽUB „Kraštovaizdis“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti... 36. Pareiškėjo teigimu, neaišku, kuo remdamasis teismas sprendė, kad faktinė... 37. Pareiškėjas nurodo, kad teismas apskritai nevertino jo argumentų, kad dalies... 38. ŽŪB „Kraštovaizdis“ manymu, teismas, darydamas išvadą, kad jo... 39. Pareiškėjas tvirtina, kad teismas taip pat neįvertino, kad pareiškėjas... 40. Pareiškėjo teigimu, teismas preziumavo, kad jo negalėjimas pasiekti verslo... 41. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog teismas nevertino ir neargumentavo,... 42. Pareiškėjas nurodo, kad nei kiekvienas iš Agentūros nustatytų pažeidimų... 43. Pareiškėjo nuomone, tiek teismo, tiek Komisijos bei Agentūros sprendimais... 44. Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 45. Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamu atveju Projekto vietos pakeitimo ir... 46. Agentūra pabrėžia, kad Paramos sutarties 18.3 punktu bei Įgyvendinimo... 47. Agentūra sutinka su teismo nuomone, jog nors paramos administravimą... 48. Agentūra pabrėžia, kad Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m., reikalingos... 49. Atsakovas pažymi, kad pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą Agentūra nustatė... 50. Remiantis Administravimo taisyklių 197.3 punktu, pareiškėjui išmokėtos... 51. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 52. Ministerija iš esmės savo atsiliepimą grindžia tais pačiais argumentais,... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV.... 55. Byla apeliacine instancija Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo... 56. Byloje ginčas kilo dėl Agentūros sprendimo, kuriuo su pareiškėju ŽŪB... 57. Pirmosios instancijos teismui paduotu skundu pareiškėjas prašė panaikinti... 58. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė konstatavęs, kad... 59. Su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu pareiškėjas nesutinka,... 60. Įvertinusi ginčo santykiams taikomą teisinį reglamentavimą ir byloje... 61. Byloje nustatyta, kad Agentūros sprendimu buvo konstatuoti šie pareiškėjo... 62. Byloje nustatyta, kad Bendrovė 2010 m. spalio 15 d. Agentūrai pateikė... 63. Byloje ginčijamame Agentūros sprendime nustatyta, kad pareiškėjas pažeidė... 64. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 65. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas naudojosi Administravimo taisyklėse... 66. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad nurodytas... 67. Įvertinusi aptartą pareiškėjo pažeidimą, paramos lėšomis finansuojamų... 68. Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms... 69. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad buvo... 70. Pareiškėjo įgyvendinamo projekto esmė aprašyta Paraiškoje. Bendrovė... 71. Bylai aktualaus 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005... 72. Įgyvendinimo taisyklių 3 punkte nustatyta, kad Lietuvos kaimo plėtros... 73. Nagrinėjamu atveju parama pareiškėjui buvo suteikta Paraiškoje nurodytai... 74. Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus, kuriais... 75. Agentūra, įgyvendindama jai priskirtas kontrolės funkcijas, kaip ir bet kuri... 76. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas teismo teisėjų... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 78. Pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ apeliacinį skundą... 79. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimą... 80. Nutartis neskundžiama....