Byla eA-718-438/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo asociacijos ,,Infobalt“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos ,,Infobalt“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Europos socialinio fondo agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

Nustatė

3I.

41.

5Pareiškėjas UAB ,,Infobalt“ (toliau – ir Asociacija) padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2017 m. balandžio 11 d. potvarkį Nr. A3-68 (toliau – ir Potvarkis); 2) priteisti iš atsakovo patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Pareiškėjas skunde nurodė, kad:

61.1.

7Ministerija Potvarkiu nurodė Asociacijai per 90 kalendorinių dienų nuo potvarkio priėmimo dienos į Ministerijos banko einamąją sąskaitą pervesti (grąžinti) jau išmokėtas projekto „Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus“ (toliau – ir Projektas) lėšas dėl neva įvykdytų pažeidimų vykdant Projektą pagal 2009 m. gegužės 1 d. sutartį Nr. VP1-1.1-SADM- 01-K-01-564) (toliau – ir Sutartis).

81.2.

9Potvarkis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų reikalavimų individualiam administraciniam teisės aktui, nes nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, taip pat pažeidžia VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintą objektyvumo principą.

101.3.

11Projekto įgyvendinimo pažeidimų tyrimo proceso metu Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ir Agentūra) pateikė iš viso 8 pažeidimų tyrimų išvadas (toliau – ir išvados), kurių pagrįstumo Ministerija, priimdama Potvarkį, iš esmės nevertino. Agentūros išvados yra iš esmės nepagrįstos (neteisėtos), todėl jų pagrindu negali būti priimamas ekonominio poveikio priemonę skiriantis individualus administracinis aktas.

121.4.

13Asociacija įgijo teisėtą lūkesti, kad viešojo administravimo subjektai savo funkcijas vykdo tinkamai, remdamiesi teisės aktais, todėl jau po Projekto įgyvendinimo Agentūrai priėmus išvadas buvo pažeisti Asociacijos teisėti lūkesčiai. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atlikto audito išvadose nurodė, kad būtent Agentūra neįgyvendino teisės aktų reikalavimų ir neužtikrino jų laikymosi. Viešojo administravimo subjektų padarytos klaidos negali būti taisomos pažeidžiant asmenų teisėtų lūkesčių apsaugos principą, nes atsakomybė turi tekti viešojo administravimo subjektui, padariusiam klaidą. Įgyvendinančiajai institucijai (Agentūrai) pakartotinai įvertinus Asociacijos vykdytų viešųjų pirkimų dokumentus ir paneigus savo pačios anksčiau priimtus sprendimus, kuriais nurodytų pirkimų dokumentai buvo pripažinti atitinkančiais teisės aktus, t. y. tas pačias aplinkybes įvertinus kitaip, buvo pažeistas non bis in idem (liet. draudimo bausti du kartus) principas, be kita ko, draudžiantis tas pačias jau įvertintas aplinkybes, kai yra galiojantis sprendimas, vertinti pakartotinai.

142.

15Atsakovas Ministerija atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Ministerija atsiliepime nurodė, kad:

162.1.

17Agentūra, vykdydama teisės aktų jai pavestas funkcijas, atliko pareiškėjo padarytų pažeidimų tyrimus. Nustatyti pažeidimai nekelia abejonių, kadangi situacija ištirta ir aprašyta išsamiai, Agentūra aiškiai ir išsamiai nurodė, kokie pažeidimai buvo nustatyti, todėl išvados (ataskaitos) yra objektyvūs rašytiniai dokumentai, kurių pagrįstumu ir objektyvumu nėra jokio pagrindo abejoti. Asociacijai nenuginčijus užfiksuotų pažeidimų ir nepateikus įrodymų dėl netinkamos pažeidimų tyrimų atlikimo procedūros, nėra pagrindo konstatuoti, jog Agentūros išvados yra visiškai nepagrįstos.

182.2.

19Ministerija, priimdama ginčijamą Potvarkį, laikėsi visų reikalavimų, taikytinų tokio individualaus administracinio akto priėmimui. Tai, kad Potvarkyje neatkartoti Agentūros išvadose nurodyti argumentai, nereiškia, kad Ministerija neanalizavo ir nevertino nustatytų faktinių aplinkybių bei fakto, ar pareiškėjas savo veiksmais ir (ar) sprendimais nepažeidė jam taikytinų teisės aktų reikalavimų.

202.3.

21Ginčijamame Potvarkyje yra nurodyti visi teisės aktai ir dokumentai, kurių pagrindu yra priimtas sprendimas. Su visais viešai neskelbiamais Potvarkio motyvuojamojoje dalyje nurodytais dokumentais pareiškėjas yra supažindintas ir šio fakto neginčija. Vien dėl to, kad Ministerija priėmė pareiškėjui nepalankų sprendimą, nėra pagrindas teigti, kad Potvarkis yra neobjektyvus. Asociacija skunde nenurodė ir neįrodė, kokių teisės aktų pažeidimai yra pagrindas konstatuoti objektyvumo principo pažeidimą, o tik deklaratyviai pažymėjo, kad Ministerija, priimdama Potvarkį, nevertino Agentūros išvadų pagrįstumo, todėl pripažinti Ministeriją pažeidus objektyvumo principą nėra pagrindo.

223.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė:

243.1.

25Aplinkybė, kad Ministerija į Potvarkį neperkėlė visų Agentūros išvadose nurodytų argumentų, yra ne individualaus administracinio akto trūkumas, bet gera viešojo administravimo praktika, nes išvengiama perteklinio duomenų dubliavimo. Vertinant išvadų turinį (kurių pagrindu priimtas Potvarkis), akivaizdu, kad jos detalios ir išsamios, jose nuosekliai, remiantis teismų praktika, įvertintos visos reikšmingos aplinkybės, paneigta pareiškėjo dėstoma pozicija ir konstatuoti pažeidimai.

263.2.

27Pareiškėjo argumentai, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pastebėjimų pagrindu negali būti atliekamas Europos Sąjungos (toliau – ir ES) paramos išlaidų tinkamumo peržiūrėjimas (ir susigrąžinama netinkamų išlaidų dalis), neatitinka teisės nuostatų, reglamentuojančių struktūrinės paramos valdymo mechanizmus netinkamoms išlaidoms nustatyti, ir prieštarauja pačios Asociacijos prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams.

283.3.

29Ministerija pagrįstai Potvarkiu konstatavo, kad pareiškėjas, vykdydamas pirkimus, pažeidė Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212 (toliau – ir Aprašas), 4 punktą, nesilaikydama nediskriminavimo ir proporcingumo principų, ir 5 punktą, neužtikrindama kuo didesnio tiekėjų varžymosi, ir teisėtai pritaikė Asociacijai 102 332,31 Eur finansinę korekciją.

30II.

314.

32Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

335.

34Teismas pažymėjo, kad ginčijamame Potvarkyje yra pateikiamos nuorodos į kitus dokumentus (pvz., Agentūros išvadas), kuriuose yra nurodytos faktinės aplinkybės ir teisės aktų nuostatos, kurių pažeidimu pareiškėjas yra kaltinamas. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad tų pačių duomenų dubliavimas keliose dokumentuose būtų perteklinis, prieštaraujantis gero administravimo principui, teismas sprendė, jog ginčijamas Potvarkis iš esmės atitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytus individualaus administracinio akto turiniui keliamus reikalavimus.

356.

36Teismas, vertindamas Agentūros nustatytus pažeidimus dėl pareiškėjo vykdytų pirkimų, padarė išvadą, kad Agentūra pagrįstai nustatė, jog vykdytų viešųjų pirkimų metu Asociacijos nustatyti tam tikri reikalavimai potencialiems tiekėjams pažeidė Aprašo 4 punkte įtvirtintus nediskriminavimo ir proporcingumo principus, 5 punkto nuostatas, numatančias, kad projekto vykdytojas ir (arba) partneris pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis.

377.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintomis Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis (toliau – ir Rekomendacijos), Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Finansinių pataisų, susijusių su išlaidomis, Sąjungos finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą, kurias reikia atlikti dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairėmis (toliau – ir Gairės), konstatavo, kad pareiškėjui pagrįstai buvo pritaikyta 102 332,31 Eur finansinė korekcija (10 proc. pataisa).

398.

40Teismas pripažino, kad ginčijamas Potvarkis yra teisėtas ir pagrįstas. Netenkinęs pareiškėjo skundo, teismas neturėjo pagrindo priteisti ir bylinėjimosi išlaidas Asociacijai.

41III.

429.

43Pareiškėjas Asociacija padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad:

449.1.

45Teismas, neištyręs ir neįvertinęs visos bylos medžiagos dėl vykdytų pirkimų apimties ir svarbos, padarė nepagrįstas išvadas dėl nustatytų reikalavimų potencialiems tiekėjams nepagrįstumo (atitinkamai Agentūros nustatytų pažeidimų pagrįstumo). Teismas buvo suklaidintas Agentūros ir nepagristai prilygino Asociacijos vykdytus pirkimus kitiems labai mažiems pirkimams, kai juos vykdo labai smulkūs subjektai.

469.2.

47Teismas netinkamai taikė VAĮ 8 straipsnį, nes Potvarkis nebuvo pagrįstas objektyviais duomenimis. Teismas šiuo aspektu nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos. Nors pirmosios instancijos teismas Ministerijos Potvarkį ir Agentūros išvadas vertino kaip vieną susijusį dokumentą, tačiau atsakovas byloje taip ir nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad Ministerija būtų tyrusi ir nagrinėjusi Projektą ar Agentūros teiginius, o ne vien tik formaliai pritarusi Agentūros siūlymams. Potvarkis taip pat yra neteisėtas, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui, t. y. VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintam objektyvumo principui.

489.3.

49Teismas, vertindamas, ar Asociacijai buvo pagrįstai pritaikyta finansinė korekcija, netinkamai taikė Gairių nuostatas, šiuo aspektu nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos. Potvarkiu nustatyta 10 proc. dydžio nuo paramos sumos finansinė korekcija yra neproporcingai didelė.

5010.

51Atsakovas Ministerija atsiliepimu prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad:

5210.1.

53Ginčijamas Potvarkis priimtas laikantis VAĮ reikalavimų.

5410.2.

55Ministerija vykdė teisės aktų jai pavestas funkcijas ES struktūrinės paramos panaudojimo srityje, t. y. įvertinusi visas faktines aplinkybes, jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, priėmė Potvarkį, kuriuo priimtas sprendimas pagrįstas nustatytomis objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis. Ministerija Potvarkyje ne formaliai pateikė nuorodas į Agentūros išvadas, o į šias išvadas atsižvelgė priimdama atitinkamą sprendimą.

5610.3.

57Teismas tinkamai nustatė ir objektyviai įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus, tinkamai išaiškino ir pritaikė teisės normas bei priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurį remiantis apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo naikinti.

5811.

59Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad:

6011.1.

61Asociacijos vykdytuose pirkimuose nustatytos sąlygos nulėmė, kad tiekėjų konkurencijos ribojimas buvo itin reikšmingas, nepagrįstas ir neproporcingas, t. y. konkurenciją ribojo ne tik pavieniai reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, tačiau žymi jų visuma. Visi pažeidimai buvo detaliai ir nuosekliai, remiantis teisės aktų normomis ir pagrindžiant aktualia teismų praktika, Agentūros aprašyti. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, atsakovas teisėtai ir pagrįstai priėmė Potvarkį ir pareiškėjui pritaikė finansinę korekciją.

6211.2.

63Pareiškėjo argumentai, kad Potvarkis neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, yra nepagrįsti ir neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos. Teismas teisingai konstatavo, kad tų pačių duomenų dubliavimas keliose dokumentuose būtų perteklinis, prieštaraujantis gero administravimo principui, dėl to pagrįstai sprendė, jog ginčijamas Potvarkis iš esmės atitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytus individualaus administracinio akto turiniui keliamus reikalavimus.

6411.3.

65Pareiškėjo padarytų pažeidimų visuma yra pagrindas daryti besąlygišką išvadą, kad pažeidimai vykdant pirkimus buvo reikšmingi, todėl Asociacijos teiginys, kad pritaikyta 10 proc. finansinė korekcija paskirta nepagrįstai, vertintinas kaip gynybinė pozicija, siekiant nepagrįstai išvengti finansinės korekcijos taikymo.

66Teisėjų kolegija

konstatuoja:

67IV.

6812.

69Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. balandžio 11 d. potvarkio Nr. A3-68, kuriuo nuspręsta sumažinti Projektui skirtą finansavimą 102 332,31 Eur, taikant 10 procentų finansinę korekciją nuo pirkimų sutarčių sumų pagal Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintų Finansinių pataisų, susijusių su išlaidomis, Sąjungos finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą, kurias reikia atlikti dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairių 9 ir 10 punktus. Ši sankcija pareiškėjui skirta už Aprašo 4 ir 5 punktų pažeidimą, vykdant pirkimus.

7013.

71Pareiškėjas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu iš esmės grindžia trimis aspektais: 1) kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas, nes teismo argumentai nepatvirtina Agentūros išvadų pagrįstumo; 2) kad priimant Potvarkį buvo pažeisti VAĮ 3, 8 straipsnių reikalavimai; 3) kad paskirta 10 proc. dydžio nuo paramos sumos finansinė korekcija yra neproporcingai didelė.

7214.

73Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad apeliacinio skundo turinys, t. y., apeliaciniu skundu ginčijamos pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir padarytos teisinę reikšmę turinčios išvados, apsprendžia bylos nagrinėjamos apeliacine tvarka, ribas.

7415.

75Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 187 punkto nuostatas projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra įpareigotas laikytis Finansų ministerijos patvirtino Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo (Aprašas) reikalavimų.

7616.

77Pirkimų vykdomų pagal Aprašo tvarką tikslas yra <...>“sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti projekto vykdytojui ir (arba) partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.“ (Aprašo 3 p.). Kiti reikalavimai šiems pirkimams nustatyti Aprašo 4, 5 ir 14 punktuose, kurie numato, kad „Projekto vykdytojas ir (arba) partneris užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas – įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos – neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo nustatyti ir pirkimo pradžioje tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir (arba) funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir (arba) apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus.“

7817.

79Iš šių teisės normų matyti, kad jomis yra siekiama kuo racionaliau panaudoti projektams vykdyti skiriamas lėšas, kurių toks panaudojimas gali būti pasiektas užtikrinus kuo didesnę konkurenciją tarp tiekėjų galinčių pasiūlyti prekes, paslaugas ar darbus, t. y. šiomis teisės normomis iš esmės yra draudžiama riboti konkurenciją. Pažymėtina, kad nustatyti reikalavimai dėl lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo, minimalių reikalavimų principų taikymo konkurencijos srityje vykdant pirkimus iš esmės yra analogiški reikalavimams nustatytiems Viešųjų pirkimų įstatyme.

8018.

81Teismų praktikoje aiškinant analogiškų teisės aktų nuostatas yra konstatuota, kad perkančiosios organizacijos turi teisę, nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir nesuvaržydamos ūkio subjektų konkurencijos, nustatyti atitinkamas pirkimo, inter alia (liet. be kita ko) tiekėjų kvalifikacijos, sąlygas. Kuo daugiau reikalavimų tiekėjams perkančioji organizacija iškelia, tuo mažiau tiekėjų gali dalyvauti pirkime, nors pirkimo objektas dėl savo pobūdžio nesuponuotų poreikio nustatyti papildomą perkančiosios organizacijos apsaugą, o tai neišvengiamai lemia didesnę pasiūlymų kainą. Pirkimo sąlygos turi būti nustatytos taip, kad jomis būtų neperžengtos perkančiosios organizacijos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, 2012 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012, 2014 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-5032-552/2019).

8219.

83Iš pareiškėjui inkriminuotų pažeidimų vykdant pirkimus pobūdžio (tiekėjas per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) kaip pagrindinis partneris turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 5 ES finansuojamas mokymų sutartis, vykdytas visoje Lietuvos teritorijoje; tiekėjui turėti patirtį organizuojant užsienio kalbų mokymus informacinių technologijų srities įmonėms ir kt.) matyti, kad šie pažeidimai iš esmės yra susiję tiekėjų kvalifikacijos reikalavimais.

8420.

85Paprastai nustatyti nepagrįstai aukšti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai yra susiję su konkurencijos ribojimu, pasireiškiančiu lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų pažeidimu.

8621.

87Teismų praktikoje apie įrodinėtinas aplinkybes ir įrodymų vertinimo kriterijus tokio pobūdžio bylose konstatuota, jog teisės aktai konkrečiai neįtvirtinta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį; dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus (pvz., rekomendacinio pobūdžio Viešųjų pirkimų tarnybos metodinę medžiagą ir pan.) bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012, 2018 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018).??? ???

8822.

89Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2009 m. gegužės 1 d. buvo pasirašyta paramos sutartis, pagal kurią pareiškėjui skirta Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansinė parama iki 13 777 373 Lt įgyvendinti projektą „Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus“. Pareiškėjas, vykdydamas minėtą paramos sutartį, 2009 m. balandžio 30 d. paskelbė savo įmonių darbuotojų mokymo paslaugų pirkimo sąlygas (toliau – ir Pirkimas Nr. 1) ir užsienio kalbų mokymo paslaugų pirkimo sąlygas (toliau – ir Pirkimas Nr. 2). Pirmuoju atveju pasiūlymus pateikė du tiekėjai. Laimėtoju buvo pripažinta UAB „Baltic orbis“ pateiktas pasiūlymas. Antruoju atveju pasiūlymą pateikė vienintelis tiekėjas VšĮ Interlingva, kuris ir buvo pripažintas laimėtoju.

9023.

91Byloje nustatyta, kad Pirkimo Nr. 1 atveju pirkimo dalykas buvo bendrųjų mokymų paslaugos (asmenybės pažinimas; darbuotojų paieška ir atranka; efektyvi komunikacija ir pan.), t. y., bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai, kurie yra bendro pobūdžio. Tačiau kvalifikaciniai reikalavimai paslaugos tiekėjams buvo siejami ne tik su bendrųjų mokymo paslaugų teikimu, bet ir su reikalavimais teikti paslaugas, susijusias su informacinių technologijų žiniomis, atitinkamų ataskaitų rengimu, ekspertų ilgalaike patirtimi, vykdant mokymus informacinių technologijų sektoriaus įmonėms ir ES finansavimo srityje, veikla visoje Lietuvos teritorijoje ir pan.

9224.

93Atitinkamai Pirkimo Nr. 2 atveju pirkimo dalykas buvo bendro pobūdžio 7 užsienio kalbų mokymo paslaugos. Tačiau šios paslaugos pirkimo sąlygas pareiškėjas susiejo su kvalifikaciniais reikalavimais turėti žinių informacinių technologijų srityje, patirtimi teikiant tokius mokymus informacinių technologijų įmonėms ir pan.

9425.

95Aptartos aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjamu atveju pirkimų dalykai ir pirkimų sąlygos kvalifikacinių reikalavimų aspektu nesutapo. Nustatyti papildomi kvalifikaciniai reikalavimai nebuvo būtini pirkimo užduočiai įvykdyti, todėl jų nustatymas pirkimų sąlygose buvo perteklinis. Kolegija sutinka ir su kitais pirmosios instancijos teismo išsamiai ir visapusiškai atliktais faktinių aplinkybių vertinimais bei jų pagrindu padarytomis išvadomis šiais klausimais ir jų detaliai nebekartoja (žr. pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007, 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011, 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.).

9626.

97Minėta, kad vienas iš pagrindinių kriterijų, apsprendžiančių aplinkybę buvo ar nebuvo ribojama konkurencija, yra pirkimo dalyko ir pirkimo sąlygų atitikimas kvalifikacinių reikalavimų pakankamumo aspektu.

9827.

99Visa tai lemia, kad byloje yra įrodyta, jog pareiškėjas pirkimų sąlygose nustatė papildomus kvalifikacinius reikalavimus, kuriais buvo ribojama konkurencija, o tuo pačiu buvo pažeisti ir Aprašo 4 ir 5 punktų reikalavimai. Ir priešingai, aptartos aplinkybės paneigia pareiškėjo teiginius, kad jo nustatyti papildomi kvalifikaciniai reikalavimai buvo būtini pirkimo užduočiai įvykdyti, neribojo konkurencijos ir pan.

10028.

101Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punkto nuostatas, pažeidus Sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir kitos institucijos turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) reikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo nuostatas.

10229.

103Šių sankcijų taikymo sąlygas reglamentuoja Gairės, kurių 1.3 punkte nurodyti kriterijai, taikomi sprendžiant, kokią pataisos normą taikyti. Gairėse nustatytos 5, 10, 25 ir 100 procentų pataisų normos, taikomos sutarties išlaidoms. Jomis atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą ir proporcingumo principą. Šios pataisų normos taikomos, kai neįmanoma tiksliai apskaičiuoti finansinio poveikio atitinkamai sutarčiai. Pagal Gairių lentelės „Pagrindinės pažeidimų rūšys ir atitinkamos finansinių pataisų normos“ 9 punktą, kuriame nustatyta pažeidimo rūšis – skelbime apie pirkimą arba konkurso specifikacijose nurodyti neteisėti ir (arba) diskriminaciniai atrankos ir (arba) sutarties sudarymo kriterijai, nustačius atvejus, kuomet subjektai susilaikė nuo pasiūlymo teikimo dėl neteisėtų atrankos ir (arba) sutarties sudarymo kriterijų, nustatytų skelbime apie pirkimą arba konkurso dokumentuose – taikoma 25 procentų finansinė pataisa, kuri gali būti sumažinta iki 10 arba 5 procentų, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą.

10430.

105Nagrinėjamu atveju pareiškėjui pritaikyta 10 procentų finansinė pataisa. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas dviejų pirkimų sąlygose kitiems tiekėjams nustatė diskriminacines sąlygas, kurios sąlygojo tai, jog šiuose dviejuose pirkimuose dalyvavo tik trys tiekėjai. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad pareiškėjo padarytų pažeidimų skaičius ir pobūdis atitinka jam paskirtos sankcijos sunkumą, dėl ko dar labiau mažinti šią sankciją nėra pagrindo.

10631.

107Nepagrįsti ir tie apeliacinio skundo argumentai, kurie siejami su VAĮ nuostatų pažeidimu.

10832.

109VAĮ 8 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad „Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos.“(1 d.); „Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.“ (2 d.); „Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, jo pasirašymui ir patvirtinimui antspaudu prilyginamas patvirtinimas (autorizavimas) valstybės informacinėje sistemoje.“ (3 d.).

11033.

111Iš minėto teisės akto straipsnio ir jo preambulės („Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai <...>“) matyti, kad jame yra įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kurios taikomos, visų pirma, individualaus administracinio akto turiniui bei jo rekvizitams ir nėra nustatyta reikalavimų individualaus administracinio akto formai (pagal apimtį, struktūrą ir pan.).

11234.

113Tačiau individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami skirtingo pobūdžio teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti, pvz., nuosavybės teisių atkūrimas, valstybė tarnyba, mokesčiai, žemės teisiniai santykiai ir kt.

11435.

115Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius.

11636.

117Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą VAĮ 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose.

11837.

119Byloje nagrinėjamu atveju šį aptariamą teisinį santykį reglamentuoja Taisyklės, kurių 198 punkte (įsakymo redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 17 d.) nustatyta, kad Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, išnagrinėja jį ir priima vieną iš sprendimų: nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas; sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų lėšų dalį; išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų; priimti kitus sprendimus.

12038.

121Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymas Ministerijai ir pastarosios sprendimas pagal savo struktūrą yra vienas individualus aktas, kuriame faktinis ir teisinis pagrindai nurodomi įgyvendinančiosios institucijos pasiūlyme, o Ministerijos sprendime nurodomas rezultatas apie sukurtas, panaikintas ar pakeistas asmens subjektines teises.

12239.

123Kadangi ginčijamas Potvarkis atitinka šiuos reikalavimus, dėl ko priešingi šiuo klausimu apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti ir atmetami.

12440.

125Pareiškėjas pateikė teismui prašymą atlyginti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Šioje byloje pareiškėjo apeliacinis skundas yra atmetamas, todėl pareiškėjas neturi teisės į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

126Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

127Pareiškėjo asociacijos ,,Infobalt“ apeliacinį skundą atmesti.

128Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

129Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.... 4. 1.... 5. Pareiškėjas UAB ,,Infobalt“ (toliau – ir Asociacija) padavė teismui... 6. 1.1.... 7. Ministerija Potvarkiu nurodė Asociacijai per 90 kalendorinių dienų nuo... 8. 1.2.... 9. Potvarkis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes neatitinka Lietuvos Respublikos... 10. 1.3.... 11. Projekto įgyvendinimo pažeidimų tyrimo proceso metu Europos socialinio fondo... 12. 1.4.... 13. Asociacija įgijo teisėtą lūkesti, kad viešojo administravimo subjektai... 14. 2.... 15. Atsakovas Ministerija atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 16. 2.1.... 17. Agentūra, vykdydama teisės aktų jai pavestas funkcijas, atliko pareiškėjo... 18. 2.2.... 19. Ministerija, priimdama ginčijamą Potvarkį, laikėsi visų reikalavimų,... 20. 2.3.... 21. Ginčijamame Potvarkyje yra nurodyti visi teisės aktai ir dokumentai, kurių... 22. 3.... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu prašė pareiškėjo... 24. 3.1.... 25. Aplinkybė, kad Ministerija į Potvarkį neperkėlė visų Agentūros išvadose... 26. 3.2.... 27. Pareiškėjo argumentai, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės... 28. 3.3.... 29. Ministerija pagrįstai Potvarkiu konstatavo, kad pareiškėjas, vykdydamas... 30. II.... 31. 4.... 32. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 17 d. sprendimu... 33. 5.... 34. Teismas pažymėjo, kad ginčijamame Potvarkyje yra pateikiamos nuorodos į... 35. 6.... 36. Teismas, vertindamas Agentūros nustatytus pažeidimus dėl pareiškėjo... 37. 7.... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m.... 39. 8.... 40. Teismas pripažino, kad ginčijamas Potvarkis yra teisėtas ir pagrįstas.... 41. III.... 42. 9.... 43. Pareiškėjas Asociacija padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 44. 9.1.... 45. Teismas, neištyręs ir neįvertinęs visos bylos medžiagos dėl vykdytų... 46. 9.2.... 47. Teismas netinkamai taikė VAĮ 8 straipsnį, nes Potvarkis nebuvo pagrįstas... 48. 9.3.... 49. Teismas, vertindamas, ar Asociacijai buvo pagrįstai pritaikyta finansinė... 50. 10.... 51. Atsakovas Ministerija atsiliepimu prašo pareiškėjo apeliacinį skundą... 52. 10.1.... 53. Ginčijamas Potvarkis priimtas laikantis VAĮ reikalavimų.... 54. 10.2.... 55. Ministerija vykdė teisės aktų jai pavestas funkcijas ES struktūrinės... 56. 10.3.... 57. Teismas tinkamai nustatė ir objektyviai įvertino visas bylai reikšmingas... 58. 11.... 59. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu prašo pareiškėjo... 60. 11.1.... 61. Asociacijos vykdytuose pirkimuose nustatytos sąlygos nulėmė, kad tiekėjų... 62. 11.2.... 63. Pareiškėjo argumentai, kad Potvarkis neatitinka VAĮ 8 straipsnio... 64. 11.3.... 65. Pareiškėjo padarytų pažeidimų visuma yra pagrindas daryti besąlygišką... 66. Teisėjų kolegija... 67. IV.... 68. 12.... 69. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos socialinės... 70. 13.... 71. Pareiškėjas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu iš esmės... 72. 14.... 73. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1... 74. 15.... 75. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.... 76. 16.... 77. Pirkimų vykdomų pagal Aprašo tvarką tikslas yra <...>“sudaryti... 78. 17.... 79. Iš šių teisės normų matyti, kad jomis yra siekiama kuo racionaliau... 80. 18.... 81. Teismų praktikoje aiškinant analogiškų teisės aktų nuostatas yra... 82. 19.... 83. Iš pareiškėjui inkriminuotų pažeidimų vykdant pirkimus pobūdžio... 84. 20.... 85. Paprastai nustatyti nepagrįstai aukšti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai... 86. 21.... 87. Teismų praktikoje apie įrodinėtinas aplinkybes ir įrodymų vertinimo... 88. 22.... 89. Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2009 m. gegužės 1 d. buvo pasirašyta... 90. 23.... 91. Byloje nustatyta, kad Pirkimo Nr. 1 atveju pirkimo dalykas buvo bendrųjų... 92. 24.... 93. Atitinkamai Pirkimo Nr. 2 atveju pirkimo dalykas buvo bendro pobūdžio 7... 94. 25.... 95. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjamu atveju pirkimų dalykai ir... 96. 26.... 97. Minėta, kad vienas iš pagrindinių kriterijų, apsprendžiančių aplinkybę... 98. 27.... 99. Visa tai lemia, kad byloje yra įrodyta, jog pareiškėjas pirkimų sąlygose... 100. 28.... 101. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punkto nuostatas, pažeidus Sutarties... 102. 29.... 103. Šių sankcijų taikymo sąlygas reglamentuoja Gairės, kurių 1.3 punkte... 104. 30.... 105. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui pritaikyta 10 procentų finansinė pataisa.... 106. 31.... 107. Nepagrįsti ir tie apeliacinio skundo argumentai, kurie siejami su VAĮ... 108. 32.... 109. VAĮ 8 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad „Individualus administracinis... 110. 33.... 111. Iš minėto teisės akto straipsnio ir jo preambulės („Individualaus... 112. 34.... 113. Tačiau individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo... 114. 35.... 115. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių... 116. 36.... 117. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant individualaus administracinio... 118. 37.... 119. Byloje nagrinėjamu atveju šį aptariamą teisinį santykį reglamentuoja... 120. 38.... 121. Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad įgyvendinančiosios institucijos... 122. 39.... 123. Kadangi ginčijamas Potvarkis atitinka šiuos reikalavimus, dėl ko priešingi... 124. 40.... 125. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą atlyginti jo turėtas bylinėjimosi... 126. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 127. Pareiškėjo asociacijos ,,Infobalt“ apeliacinį skundą atmesti.... 128. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą... 129. Nutartis neskundžiama....