Byla 2-127-258/2008

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė,

2sekretorė Eglė Čeponienė,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Giedriui Ulinskui,

4atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Edvardui Varoneckui, VŠĮ „Centro poliklinika“ atstovui Vytautui Urbonui, VŠĮ Karoliniškių poliklinika“ atstovui advokatui Vidmantui Baumilai

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus ieškovo AB „TEO LT“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, VšĮ Antakalnio poliklinikai, VšĮ Centro poliklinikai, VšĮ Grigiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Karoliniškių poliklinikai, VšĮ Lazdynų poliklinikai, VšĮ Naujininkų poliklinikai, VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikai, VšĮ Šeškinės poliklinikai dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

6Ieškovas AB „TEO LT“ (toliau – Ieškovas) kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Atsakovas) prašydamas pripažinti negaliojančiais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-02-14 paskelbto atviro konkurso judriojo ir fiksuoto telefoninio ryšio tiekimo Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigoms paslaugai pirkti sąlygų (toliau – Sąlygos) 26 punktą, Sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau Sąlygų 1 priedas) 6.1 punktą, Judriojo ir fiksuoto telefoninio ryšio tiekimo Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigoms paslaugos pirkimo sutarties projekto (toliau – Sutartis) 6.5, 6.6 punktus ir 7.4 punkto paskutinį sakinį, Sutarties 1 priedo „Judriojo ir fiksuoto telefoninio ryšio tiekimo Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigoms paslaugos pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – Sutarties 1 Priedas) 6.4 punktą.

7Ieškovas nurodo, jog Sąlygų 26 punkte įtvirtinta nuostata, jog pirkimo objektą sudaro judriojo ir fiksuoto telefono ryšio paslaugos ir pirkimo objektas į dalis neskaidomas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintiems viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo principams ir 2 d. nustatytiems viešųjų pirkimų tikslams. Ieškovo teigimu, Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. II ketvirčio ataskaitos duomenimis, tuo metu, kai Atsakovas paskelbė konkursą, viešojo fiksuoto ir judriojo telefoninio ryšio veikla vertėsi tik trys bendrovės (UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Eurocom“, UAB „CSCTelecom“). Taigi minėtų dviejų paslaugų apjungimas ir jų pirkimo neskaidymas į atskiras dalis dirbtinai riboja konkurenciją, kadangi sudaro sąlygas konkurse dalyvauti tik labai ribotam tiekėjų, teikiančių abi šias paslaugas, skaičiui ir užkerta kelią pateikti pasiūlymą pajėgiai bei didelę patirtį fiksuotojo telefono ryšio rinkoje turinčiai ieškovo įmonei. Ieškovo teigimu, tokiu būdu taip pat sudaromos prielaidos neracionaliam perkančiųjų organizacijų lėšų panaudojimui.

8Ieškovo nuomone, Sąlygų 1 Priedo 6.1 punktas ir Sutarties 1 Priedo 6.4 punktas, kuriuose numatyta, jog skambučiai iš fiksuotojo telefono ryšio abonentų judriojo ryšio abonentams nemokami, taip pat pripažintini negaliojančiai. Minėti punktai yra orientuoti tik į tiekėjus, teikiančius judriojo ir fiksuoto ryšio paslaugas, todėl nepagrįstai užkerta kelią dalyvauti konkurse potencialiems dalyviams ir tokiu būdu riboja konkurenciją. Telekomunikacijų paslaugų teikėjas, kuris neteikia ir fiksuotojo, ir judriojo telefono ryšio paslaugų, patiria tam tikras išlaidas, pirkdamas paslaugas iš judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjo, todėl neturi galimybės nemokamai teikti minėtų skambučių, ypatingai jei toks teikėjas pagal Elektroninių ryšių įstatymą pripažintas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ir dėl to jam taikomi įpareigojimai kainas grįsti sąnaudomis.

9Ieškovas taip pat prašo teismo pripažinti negaliojančiais Sutarties 6.5, 6.6 punktus ir 7.4 punkto paskutinį sakinį. Sutarties 6.5 punkte įtvirtinta, jog Pirkėjui atitenka sutarties sąlygų įvykdymo garantija (t.y. 10 000 litų), jei Tiekėjas (t.y. konkursą laimėjęs dalyvis) nevykdo ar netinkamai vykdo sutarties įsipareigojimus. Sutarties 6.6 punkte numatyta, jog Tiekėjui laiku nepašalinus gedimų ar praleidus bet kurio įsipareigojimo įvykdymo terminą, Tiekėjas netenka sutarties įvykdymo garantijos ir papildomai kiekvieną dieną iki sutarties minėto punkto reikalavimų įvykdymo moka 0,2 proc. delspinigių nuo viešojo pirkimo pasiūlymo kainos. Ieškovas nurodo, jog Viešųjų pirkimų proporcingumo principas, įtvirtintas Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 1 d. nurodo, jog perkančioji organizacija privalo nustatyti pirkimo sąlygas, proporcingas pirkimo objekto svarbai ir reikšmei. Ieškovo nuomone, Sutarties 6.5, 6.6 punktuose nustatyti reikalavimai dėl tiekėjo atsakomybės palyginus su objekto svarba bei reikšme yra neproporcingai dideli. Sutarties įvykdymo garantijos paskirtis yra užtikrinti paslaugos gavėjui greitą ir tinkamą nuostolių, patirtų dėl paslaugų teikėjo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, atlyginimą. Ieškovo nuomone, nuostoliai, galintys kilti atskirai kiekvienai sveikatos priežiūros įstaigai, dėl bet kurio gedimo pašalinimo, didžiąja dalimi atvejų, yra mažesni negu nurodyta garantijos suma. Ieškovas taip pat nurodo, jog Sutarties 6.5 ir 6.6 punktai nustato tiekėjui dvigubą prievolių įvykdymo užtikrinimą (garantija ir delspinigiai) tam pačiam sutartiniam įsipareigojimui. Be to, sutartis turės būti sudaroma su kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga atskirai, todėl delspinigių procentinės išraiškos skaičiavimas nuo visos pasiūlymo kainos (t.y. įskaitant paslaugų kitiems atsakovams kainą) yra nelogiškas ir nustato tiekėjui nemotyvuotai didelę atsakomybę.

10Ieškovas taip pat pateikė reikalavimą pripažinti negaliojančiu Sutarties 7.4 punkto paskutinį sakinį, jog esminiu Sutarties pažeidimu laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas. Ieškovo teigimu, minėta nuostata ne tik pažeidžia sutarties šalių lygiateisiškumo principą, kadangi Pirkėjui analogiškos sąlygos nekeliamos, tačiau ir prieštarauja Civilinio kodekso 6.217 str. 2 d., kuria vadovaujantis, esminiu pažeidimu bet koks sutarties pažeidimas negali būti laikomas.

11Atsakovas atsiliepime į Ieškinį nurodo, jog su Ieškovo reikalavimais nesutinka. Atsakovo teigimu, Sąlygų 26 punkte įtvirtinta nuostata, jog pirkimo objektas į dalis neskaidomas, yra nustatyta savivaldybės interesams užtikrinti ir imperatyvioms įstatymų normoms neprieštarauja. Šis reikalavimas yra ekonomiškai pagrįstas, kadangi turėti sutartis su atskirais fiksuoto ir judriojo telefoninio ryšio tiekėjais būtų per daug sudėtinga. Atsakovas taip pat nurodo, jog Lietuvoje yra net keletas subjektų, galinčių kartu teikti ir fiksuoto ir judriojo telefoninio ryšio paslaugas. Vadovaujantis Elektroninio miesto departamento atlikta tiekėjų tiekiamų paslaugų analize, nustatyta, kad bent trys Lietuvos Respublikos tiekėjai turi galimybę patys teikti visą konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje numatytą paslaugų paketą. Vadovaujantis Lietuvos Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje pateikta informacija apie užregistruotus oficialius fiksuoto ir judraus telefoninio ryšio tiekėjus, kartu fiksuotą ir judrųjį telefoninį ryšį Lietuvoje teikia net 8 kompanijos, tarp kurių yra ir pats Ieškovas.

12Atsakovas taip pat nesutinka ir su Ieškovo reikalavimais pripažinti negaliojančiais Sutarties 6.5, 6.6 punktus. Atsakovas nurodo, jog Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja ir nedraudžia sutarties projekte numatyti sąlygų, kurios atitiktų perkančiosios organizacijos interesus. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 3 d., 30 str. 1 d. nustato, kad sutartyje privalo būti nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimas, tačiau jo nedetalizuoja, o palieka prievolių užtikrinimo būdus nustatyti perkančiosios organizacijos nuožiūrai. Atsakovo nuomone, Sutarties 6.5 ir 6.6 punktuose numatytas dvigubas tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (banko garantija ir delspinigiai) neprieštarauja teisės aktų nuostatoms. Atsakovas taip pat pažymi, jog skiriasi garantijos ir delspinigių nustatymo tikslai, t.y. delspinigiai skatina kuo greičiau įvykdyti prievolę, tuo tarpu garantijos suma – iš anksto nustatyti galimi kreditoriaus nuostoliai.

13Atsakovas, prieštaraudamas Ieškovo reikalavimui pripažinti negaliojančiu Sutarties 7.4 punkto paskutinį sakinį, nurodo, jog Sutarties nutraukimo sąlyga dėl esminio sutarties pažeidimo atitinka LR viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 6 d. 8 p. ir yra nustatyta perkančiosios organizacijos interesais. Atsižvelgiant į tai, kad nenutrūkstamas ryšio tiekimas perkančiajai organizacijai turi esminės reikšmės, perkančioji organizacija šia ir kitomis Sutarties sąlygomis turi teisę reikalauti iš tiekėjo tinkamai ir kuo rūpestingiau vykdyti Sutartį. Atsakovas taip pat pažymi, jog ir Civilinio kodekso 6.217 str. 2 d. 2 p. numatyta, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis turi būti atsižvelgiama į tai, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės.

14Ieškinys atmestinas.

15CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, bei atsikirtimus.

16Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė atvirąjį konkursą judriojo ir fiksuoto telefoninio ryšio tiekimo Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigoms paslaugai pirkti (pirkimo Nr. 48855). Perkančioji organizacija skelbdama apie pirkimą turi sukurti visiems konkurso dalyviams vienodas ir lygias konkurso sąlygas rungtis konkurse ir sudaryti realias prielaidas, kad konkursą laimės būtent tas pretendentas, kuris viešuosius interesus tenkinančiai ir konkursą organizuojančiai institucijai pasiūlys sudaryti sandorį naudingiausiomis sąlygomis. Nagrinėjamoje byloje Atsakovas, siekdamas įsigyti judriojo ir fiksuoto telefoninio ryšio tiekimo paslaugas, Sąlygų 26 punkte įtvirtino, jog pirkimo objektas į dalis neskaidomas ir tiekėjai privalo siūlyti visą prekių kiekį/paslaugų/darbų apimtį. Ieškovas minėtą nuostatą prašo pripažinti negaliojančia. Ieškovo nuomone, nurodytas reikalavimas sudaro sąlygas konkurse dalyvauti tik labai ribotam tiekėjų, teikiančių abi šias paslaugas, skaičiui ir užkerta kelią pateikti pasiūlymą pajėgiai bei didelę patirtį fiksuotojo telefoninio ryšio rinkoje turinčiai Ieškovo įmonei. Tokiu būdu dirbtinai ribojama konkurencija bei sudaromos sąlygos neefektyviam perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimui. Atsižvelgiant į tai, Sąlygų 26 punktas pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintus viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus ir 2 d. nustatytus viešųjų pirkimų tikslus. Savo argumentus Ieškovas grindžia Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. II ketvirčio ataskaita apie elektroninių ryšių sektorių, kurioje nurodoma, jog minėtu laikotarpiu viešojo fiksuoto ir kartu viešojo judriojo telefoninio ryšio veikla vertėsi tik 3 bendrovės – UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Eurocom“, UAB „CSCTelecom“. Tuo tarpu atskirai fiksuotojo telefoninio ryšio veikla vertėsi 52 ūkio subjektai, 1 nauja bendrovė pradėjo verstis šia veikla, o atskirai judriojo telefoninio ryšio veikla vertėsi 8 ūkio subjektai. Nurodytą Ieškovo reikalavimą teismas laiko nepagrįstu. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 2 d. 11 p. įtvirtinta, jog pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų. Taigi Viešųjų pirkimų įstatymas iš esmės nedraudžia perkančiajai organizacijai nuspręsti dėl to, ar tiekėjams bus leidžiama teikti pasiūlymus tik dėl dalies pirkimo objekto. Pirkimo organizacijos sprendimas tokios teisės tiekėjams nesuteikti turi būti objektyviai pagrįstas, nepažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, dirbtinai neriboti rinkos dalyvių galimybės dalyvauti konkurse. Teismas sutinka su Atsakovo nuomone, jog Sąlygų 26 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad tiekėjai teiktų pasiūlymus dėl viso prikimo objekto, yra pagrįstas, sudaro sąlygas konkurse dalyvauti pakankamam rinkos dalyvių skaičiui. Ieškovas, grįsdamas savo poziciją, vadovaujasi Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. II ketvirčio ataskaita. Teismas pažymi, jog minėtoje ataskaitoje pateikiama informacija tik apie tuos ūkio subjektus, kurie nurodytu laikotarpiu realiai vykdė fiksuoto ir judriojo telefoninio ryšio tiekimo veiklą. Šioje ataskaitoje nėra informacijos apie tai, keli ūkio subjektai konkurso paskelbimu metu turėjo licenzijas tokia veikla versti ir būtų galėję teikti pasiūlymus dalyvauti konkurse. Atsakovo pateiktas Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų sąrašas tvirtina, jog konkurso paskelbimo metu judriojo ir kartu fiksuoto telefoninio ryšio veiklą vykdyti licenzijas turėjo 7 ūkio subjektai – UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Eurocom“, UAB „Voicecom“, UAB „ CSC telepom“, UAB „World conect“, AB „Teo LT“. Svarbu ir tai, kad Sąlygų 11 punkte įtvirtinta, jog pasiūlymą gali pateikti ir ūkio subjektų grupė. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, jog Sąlygų 26 punktas neriboja konkurencijos bei sudaro galimybes konkurse dalyvauti pakankamai plačiam ūkio subjektų ratui, tame tarpe ir pačiam Ieškovui. Teismas pripažįsta, jog Atsakovo argumentai, kad sudaryti sutartis su atskirais fiksuoto ir judriojo telefoninio ryšio tiekėjais nėra racionalu, nes tai reikalauja daugiau pastangų, įdirbio ir mažiau ekonomiškai naudinga negu su vienu tiekėju. Pats Ieškovas ieškinyje pripažįsta, jog jeigu fiksuoto ir judriojo telefoninio ryšio paslaugas teiktų skirtingi ūkio subjektai, fiksuoto telefoninio ryšio tiekėjas negalėtų teikti nemokamų skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio abonentų judriojo ryšio abonentams. Tokiu būdu nėra pagrindo pripažinti, jog pirkimo objektą suskaidžius į dalis būtų užtikrintas mažiausios kainos kriterijus.

17Dėl nemokamų skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio abonentų judriojo ryšio abonentams Sąlygų 1 Priedo 6.1 punkte ir Sutarties 1 Priedo 6.4 punkte nuostatų Teismas konstatuoja, jog būtent toks perkančiosios organizacijos reikalavimas užtikrina, kad būtų pasiektas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtintas tikslas – įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Aplinkybė, jog konkurse negali dalyvauti ūkio subjektai, neturintys galimybių tokio reikalavimo įvykdyti, nėra pagrindas jį pripažinti ribojančiu konkurenciją ar prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms.

18Dėl sutarties 6.5 ir 6.6 p., kurie ieškovo nuomone nustato tiekėjui už sutartinių prievolių neįvykdymą dvigubą ir neproporcingai didelę atsakomybę, teismas daro išvada, jog ieškovo nurodytos nuostatos nėra draudžiamos įstatymu, todėl sutartyse galima numatyti kelių rūšių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones tam pačiam sutartiniam įsipareigojimui užtikrinti, tačiau tokiu atveju privalo būti išlaikytas protingas ir pagrįstas abiejų sutarties šalių interesų balansas. Ieškovas, nurodydamas, jog nuostoliai, galintys kilti kiekvienai sveikatos priežiūros įstaigai atskirai dėl bet kurio gedimo pavėluoto pašalinimo, didžiąją dalimi atvejų yra mažesni negu Sutartyje nurodyta garantijos suma, pagrindžiančių šiuos teiginius įrodymų nepateikė. Atsižvelgiant į tai, Ieškovo reikalavimas dėl Sutarties 6.5 ir 6.6 punktų pripažinimo negaliojančiais netenkintinas. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo, jog pirkimo sutartys bus sudaromos atskirai su kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga, todėl delspinigių dydis negali būti skaičiuojamas nuo visos pasiūlymo sumos. Teismas atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atsikirtimus, jog nurodyti reikalavimai buvo nustatyti tam, jog tiekėjas suvoktų siūlomos paslaugos svarbą pripažįsta pagrįstais. Sutarčių laisvės principas civiliniuose santykiuose pasireiškia laisve nustatyti sutarties turinį, tačiau tokia laisvė nėra absoliuti, ji yra ribojama imperatyvios teisės, visuomenės moralės ir sąžiningumo normomis. Ieškovo nurodyti argumentai, nesudaro pagrindo pripažinti, jog ginčijamos sutarties nuostatos pažeidžia nurodytas normas, kaip ir reikalavimą dėl Sutarties 7.4 punkto paskutinio sakinio, kuriame nurodoma, jog esminiu sutarties pažeidimo bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas. Teismas daro išvada, jog ir nurodyta sutarties nuostata neprieštarauja ieškovo nurodytai CK 6.217 str.2d. nuostatai. Tokiu būdu ieškinys pripažintinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

19Kai ieškinys atmetamas bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo (CPK 96 str.2d.)

20Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, LR CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

21Ieškovo „TEO LT“ AB ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, VšĮ Antakalnio poliklinikai, VšĮ Centro poliklinikai, VšĮ Grigiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Karoliniškių poliklinikai, VšĮ Lazdynų poliklinikai, VšĮ Naujininkų poliklinikai, VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikai, VšĮ Šeškinės poliklinikai dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis atmesti.

22Iš „TEO LT“ AB į valstybės biudžetą išieškoti 58Lt. procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė,... 2. sekretorė Eglė Čeponienė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Giedriui Ulinskui,... 4. atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Edvardui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus ieškovo AB... 6. Ieškovas AB „TEO LT“ (toliau – Ieškovas) kreipėsi į Vilniaus... 7. Ieškovas nurodo, jog Sąlygų 26 punkte įtvirtinta nuostata, jog pirkimo... 8. Ieškovo nuomone, Sąlygų 1 Priedo 6.1 punktas ir Sutarties 1 Priedo 6.4... 9. Ieškovas taip pat prašo teismo pripažinti negaliojančiais Sutarties 6.5,... 10. Ieškovas taip pat pateikė reikalavimą pripažinti negaliojančiu Sutarties... 11. Atsakovas atsiliepime į Ieškinį nurodo, jog su Ieškovo reikalavimais... 12. Atsakovas taip pat nesutinka ir su Ieškovo reikalavimais pripažinti... 13. Atsakovas, prieštaraudamas Ieškovo reikalavimui pripažinti negaliojančiu... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 16. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė atvirąjį... 17. Dėl nemokamų skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio abonentų judriojo... 18. Dėl sutarties 6.5 ir 6.6 p., kurie ieškovo nuomone nustato tiekėjui už... 19. Kai ieškinys atmetamas bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės... 20. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, LR CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 21. Ieškovo „TEO LT“ AB ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės... 22. Iš „TEO LT“ AB į valstybės biudžetą išieškoti 58Lt. procesinių... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...