Byla 2-893-231/2014
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant atsakovui V. Ch.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. Ch. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo 30498,74 Lt skolos, kurią sudaro – 6689,00 Lt pagrindinė skola, 5580,58 Lt palūkanų, 9645,54 Lt delspinigių, 5895,50 Lt palūkanų delspinigių, 2688,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 18 procentų dydžio sutartines palūkanas už priteistą pagrindinę skolos sumą (6689,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-05-18 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas ,,Hansabankas“) ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-040530-GV, pagal kurią AB ,,Swedbank“ atsakovui suteikė 6689,00 Lt dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB ,,Swedbank“ naudai. Atsakovui netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, AB ,,Swedbank“ sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti grąžinti iš atsakovo visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

6Ieškovas ieškinyje aip pat nurodo, kad 2009-05-21 AB ,,Swedbank“ ir UAB ,,Gelvora“ (toliau ieškovas) sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią pradinis kreditorius - AB ,,Swedbank“, perleido naujajam kreditoriui – UAB ,,Gelvora“, visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-040530-GV.

7Atsakovas V. Ch. su ieškiniu sutiko. Teismo posėdžio metu nurodė, kad nemokėjo įsiskolinimo dėl sunkios turtinės padėties, taip pat todėl, kad buvo išvykęs į užsienį. Šiuo metu dirba už mažą atlyginimą, turi mažametį sūnų. Taip pat turi įsiskolinimų kitiems kreditoriams, todėl yra kreipiąsis į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo posėdžio metu, teismo sprendimas priimti atsakovo pateiktą pareiškimą nebuvo priimtas ir teismo buvo nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies

9Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą.

10Bylos duomenimis nustatyta, jog 2009-05-18 AB ,,Swedbank” (buv. AB bankas ,,Hansabank“) sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 09-040530-GV (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui suteiktas 6689,00 Lt kreditas, kurį jis įsipareigojo grąžinti iki 2014-05-17, taip pat įsipareigojo mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas (b.l. 26-29).

11Iš 2009-05-21 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-54 matyti, jog pradinis kreditorius AB bankas ,,Swedbank, perleido naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“, o naujasis kreditorius perėmė iš pradinio kreditoriaus reikalavimą į atsakovo skolą (b.l. 5, 14-25).

12Pagal CK 6.109 str. 1 d. reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Iš byloje esančių atsakovui siųstų pranešimų „Dėl reikalavimo perleidimo“ matyti, kad atsakovas buvo informuotas apie tai, kad AB bankas „Swedbank“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą pagal Sutartį naujajam kreditoriui UAB “Gelvora“ (b.l. 32-33). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimą, todėl reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš atsakovą.

13Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

14Bylos nagrinėjimo metu konstatavus, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, bylos duomenimis (b. l. 1, 7, 30-31) nustatyta, jog atsakovo skola (negrąžintas kreditas) pagal Sutartį sudaro 6689,00 Lt, nesumokėtos palūkanos – 5580,58 Lt, pripažintina, jog ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo yra pagrįsti ir tenkintini, ieškovui iš atsakovo priteistina 6689,00 Lt skola ir 5580,58 Lt palūkanos.

15Dėl delspinigių priteisimo.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

17Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su netesybomis, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

18Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

19Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

20Pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovas, praleidę Sutartyje numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus, todėl tokia vartojimo sutarčių nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

21Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

22Minėta, kad pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovas, praleidęs Sutartyje numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, moka 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra per dideli.

232011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutartis sudaryta dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Kita vertus, teismas, atsižvelgdamas į Sutarties dalyką, į minėtu įstatymu nustatytą delspinigių dydį, kaip į orientacinį, konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku, patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

24Byloje esantis delspinigių paskaičiavimas (b.l. 6) patvirtina, kad atsakovui pagal Sutartį priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai nuo pagrindinės skolos sumos už laikotarpį nuo 2009-09-28 iki 2013-09-10, kurios sudaro 9645,54 Lt sumą. Taip pat atsakovui pagal sutartį paskaičiuoti 0,1 procento delspinigiai nuo palūkanų skolos sumos už laikotarpį nuo 2009-09-28 iki 2013-09-10, kurios sudaro 5872,59 Lt (b.l. 8). Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad nuo negrąžintos pagrindinės sumos priteistini delspinigiai sudaro 4822,77 Lt sumą, tuo tarpu 0,05 procento delspinigiai nuo palūkanų skolos sumos sudaro 2936,30 Lt. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis sąžiningumo bei protingumo principais iš atsakovo priteistina 4822,77 Lt delspinigių suma nuo negrąžintos 6689,00 Lt pagrindinės skolos bei 2936,30 Lt delspinigių suma nuo negrąžintos 5580,58 Lt palūkanų skolos.

25Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo.

26CPK 178 str. numato pareigą šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2688,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Taip pat teismas pažymi, kad ieškovas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis nurodo sumas, skirtas darbo užmokesčiui, kanceliarinių prietaisų bei reikmenų naudojimui, išlaidas už telefoninius skambučius bei trumpuosius pranešimus, kitas panašaus pobūdžio išlaidas. Nors ieškovas pateikė šių išlaidų išklotinę (b.l. 9), tačiau jokių duomenų, įrodančių išklotinėje nurodytų sumų pagrįstumą nepateikė. Kita vertus, ieškovo, kaip ir bet kurio kito juridinio asmens, vykdomai veiklai žmogiškieji ir materialiniai ištekliai yra būtini, todėl išlaidos, skirtos ieškovo, kaip privataus juridinio asmens, tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti, negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Šias išlaidas sąlygoja ieškovo veikla, o ne atsakovo neteisėti veiksmai, todėl nesant priežastinio ryšio tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir nurodytų ieškovo išlaidų, kaip būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, ieškovo reikalavimas dėl 2688,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

27Dėl palūkanų už skolos sumą priteisimo.

28Šalys Sutartimi sulygo, jog metinė palūkanų norma – 18 procentų (b. l. 26); palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo dienos (Sutarties 5.1 punktas). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog kreditas nėra grąžintas, todėl pripažintina, jog ieškovo reikalavimas dėl palūkanų už skolos sumą priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 18 procentų dydžio metinės palūkanos už 6689,00 Lt skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolos grąžinimo.

29Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

30CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Kiti byloje esantys įrodymai bei šalių argumentai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl teismo neanalizuojami ir nevertinami.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

33Kai ieškinys tenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.) Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog patenkintų ieškinio reikalavimų dalis – 65,67 procentai (teismas sumažino priteistinų delspinigių sumą, bei atmetė ieškovo reikalavimą priteisti ikiteismines skolos išieškojimo išlaidas, taigi tenkinamų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 20028,65 Lt). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo o priteistina 600,86 Lt žyminio mokesčio (30498,74 Lt x 3 proc. x 65,67 proc. (CPK 93 straipsnio 2 dalis)).

34Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

35Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl žyminio mokesčio grąžinimo, kuriame nurodoma, kad teikiant ieškinį teismui dėl skolos priteisimo iš skolininko V. Ch. buvo sumokėtas 915,00 Lt žyminis mokestis, ką patvirtina ieškovo pateikta 2013-12-23 mokėjimo nurodymo Nr. 16786, kopija (b.l. 13, 60). Ieškovo teigimu, per klaidą 915 Lt žyminis mokestis buvo sumokėtas pakartotinai. Šiuos duomenis patvirtina ieškovo pateikta 2013-12-23 mokėjimo nurodymo Nr. 16894, kopija (b.l. 61), taip pat LITEKO informacinės sistemos duomenys. Teismas, vadovaudamasis CPK 87 str. 1 d. 1 p. numatytu reglamentavimu ir ieškovo pateiktu prašymu, nutaria grąžinti ieškovui UAB ,,Gelvora“ 915 Lt žyminio mokesčio permoką.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 87, 88, 96, 98, 259, 260, 270 str., teismas

Nutarė

37ieškinį patenkinti iš dalies.

38Priteisti iš V. Ch., 6689,00 Lt (1937,27 EUR) pagrindinės skolos, 5580,58 Lt palūkanų, 4822,77 Lt (1616,25 EUR) delspinigių, 2936,30 Lt (850,41 EUR) palūkanų delspinigių, 18 procentų dydžio sutartines palūkanas už priteistą pagrindinę 6689,00 Lt (1937,27 EUR) skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-02-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 20028,65 Lt (5800,70 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-02-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir iš 600,86 Lt (174,02 EUR) bylinėjimosi išlaidų UAB „Gelvora“.

39Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

40Grąžinti UAB ,,Gelvora“, į.k. 125164834, 915 Lt (265 EUR) žyminio mokesčio permoką.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB ,,Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo 30498,74 Lt skolos,... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-05-18 AB „Swedbank“ (buvęs... 6. Ieškovas ieškinyje aip pat nurodo, kad 2009-05-21 AB ,,Swedbank“ ir UAB... 7. Atsakovas V. Ch. su ieškiniu sutiko. Teismo posėdžio metu nurodė, kad... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 9. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 10. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2009-05-18 AB ,,Swedbank” (buv. AB bankas... 11. Iš 2009-05-21 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-54 matyti, jog... 12. Pagal CK 6.109 str. 1 d. reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas... 13. Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.... 14. Bylos nagrinėjimo metu konstatavus, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimi... 15. Dėl delspinigių priteisimo. ... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 17. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 18. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 19. Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 20. Pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovas, praleidę Sutartyje numatytus kredito ar... 21. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 22. Minėta, kad pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovas, praleidęs Sutartyje... 23. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito... 24. Byloje esantis delspinigių paskaičiavimas (b.l. 6) patvirtina, kad atsakovui... 25. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo.... 26. CPK 178 str. numato pareigą šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 27. Dėl palūkanų už skolos sumą priteisimo.... 28. Šalys Sutartimi sulygo, jog metinė palūkanų norma – 18 procentų (b. l.... 29. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 30. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 31. Kiti byloje esantys įrodymai bei šalių argumentai nėra teisiškai... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 33. Kai ieškinys tenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 34. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 35. Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl žyminio mokesčio grąžinimo,... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 87, 88, 96, 98, 259, 260, 270... 37. ieškinį patenkinti iš dalies.... 38. Priteisti iš V. Ch., 6689,00 Lt (1937,27 EUR) pagrindinės skolos, 5580,58 Lt... 39. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 40. Grąžinti UAB ,,Gelvora“, į.k. 125164834, 915 Lt (265 EUR) žyminio... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...