Byla AN2-497-497/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarimo, kuriuo nutraukta prieš J. V. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ir – ANK) 210 straipsnio 1 dalies 4 punktą pradėta administracinio nusižengimo teisena, nesant jo veiksmuose administracinio nusižengimo požymių

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Audrius Cininas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio nusižengimo protokolą surašiusios institucijos Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarimo, kuriuo nutraukta prieš J. V. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ir – ANK) 210 straipsnio 1 dalies 4 punktą pradėta administracinio nusižengimo teisena, nesant jo veiksmuose administracinio nusižengimo požymių,

Nustatė

21.

3Vilniaus teritorinės muitinės (toliau ir – Institucija) Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausioji inspektorė 2018 m. liepos 3 d. surašė J. V. administracinio nusižengimo protokolą (toliau ir – Institucijos protokolas) dėl to, kad jis, būdamas UAB „Ferogama“ vadovu ir atsakingu už tai, kad jo darbuotojai pradėjo krauti prekes, nesulaukus muitinės leidimo, ir neužtikrino, kad procedūra būtų atlikta tinkamai, o būtent: 2018 m. kovo 26 d. nuo 8.20 val. iki 23.50 val. į muitinės sandėlį ( - ) atvykus prekėms, kurioms Kenos geležinkelio stotyje buvo įforminta popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra (toliau - TILT procedūra) su SMGS važtaraščiu Nr. ( - ) (2018-03-16), (deklaruotos TILT procedūrai prekės - statybiniai blokai (statybinis akmuo), prekių kodas - 68101110, bruto svoris – 36 500 kg). Prekės buvo gabenamos iš Rusijos Federacijos, siuntėjas - IP F. L. D. (adresas – ( - )), gavėjas – UAB „Ferogama“ (adresas - Agrastų g. 2, LT-02243 Vilnius), vagonas Nr. ( - )), prekės teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo pateiktos muitiniam tikrinimui paskirties muitinės įstaigoje - Vaidotų geležinkelio poste, ir buvo iškrautos UAB „Ferogama“ sandėlyje be muitinės leidimo. Administracinio nusižengimo protokole nurodoma, kad tokiais UAB „Ferogama“ veiksmais buvo pažeisti 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 233 straipsnio, 140 straipsnio 1 dalies reikalavimai bei nesilaikyta nei Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.lB-536 patvirtintų Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių 104, 106 punktų nei Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.lB-1085 patvirtintų Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstų Sąjungos tranzito procedūrų, taikomų vežant prekes geležinkelių transportu, atlikimo taisyklių 46, 47 punktų reikalavimų. Administracinio nusižengimo protokole nurodoma, jog tokiais veiksmais J. V. padarė nusižengimą, numatytą ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

42.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 12 d. nutarimu administracinio nusižengimo teisena pagal ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pradėta prieš J. V., nutraukta, nesant jo veiksmuose administracinio nusižengimo požymių. Teismas nutarime konstatavo, kad byloje neįrodyta, kad būtent J. V. atliko ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytus veiksmus, t. y. muitinės prižiūrimas prekes iškrovė iš jas gabenančių priemonių be muitinės pareigūno rašytinio leidimo. Duomenų, remiantis kuriais galima tik numanyti, jog J. V. galimai davė nurodymus iškrauti prekes, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą, o vien tai, kad jis yra UAB „Ferogama“ vadovas negali būti pagrindas jo atsakomybei kilti.

63.

7Apeliaciniu skundu administracinio nusižengimo protokolą surašiusi institucija Vilniaus teritorinė muitinė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarimą ir priimti naują nutarimą – J. V. pripažinti kaltu įvykdžius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte, ir skirti jam sankcijos ribose numatytą piniginę baudą – 1 500 Eur. Apeliaciniame skunde nurodo, kad:

83.1.

9ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintas pažeidimas sietinas su tam tikru specialiu subjektu, nors jis tiesiogiai nenurodytas minėto straipsnio dispozicijoje, t. y. asmeniu, kuris yra saistomas prievolėmis su muitine (pvz., muitinės procedūros vykdytojas, jo įgalioti asmenys, prekių gavėjas ir pan.), t. y. bet koks asmuo negali atsakyti pagal nagrinėjamą straipsnį (pvz. esant muitinės prižiūrimų prekių vagystei iš krovinės transporto priemonės). Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo atveju būtent J. V. vadovaujamos uždarosios akcinės bendrovės darbuotojai pradėjo neteisėtai krauti prekes be muitinės leidimo. Šie asmenys jokių įsipareigojimų prieš muitinę neturi, todėl atsakyti pagal nagrinėjamą straipsnį negali. Atsakomybės subjektu jie gali tapti tik esant nustatytų įsipareigojimų paskyrimui (Muitinės sandėlio aptarnavimo sutartyje 2.15. p. nurodyta prievolė). Būtent muitinės sandėlio vadovas J. V., pasirašydamas muitinės sandėlio aptarnavimo sutartį, įsipareigojo tinkamai vykdyti Sąjungos muitinės kodekse ir kituose muitų teisės aktuose nustatytas prievoles ir dėl to jis privalėjo įmonėje nustatyti tinkamą kontrolės tvarką, pavyzdžiui, kad be jo ar kito įgalioto asmens, leidimo darbuotojams iškrauti prekes draudžiama ar pan.

103.2.

11Sandėlio savininkas J. V. tikrai žinojo apie kraunamas prekes be muitinės pareigūno leidimo, nes būtent taip organizavo sandėlio darbą ir tuo pripažino, kad įvykdė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Jau vien Muitinės sandėlio aptarnavimo sutarties 2.15. punktas, numatantis, kad „paskyręs kitą muitinės sandėlio vadovą (asmenį, atsakingą už muitinės sandėlio veiklą), nedelsdamas apie tai informuoti muitinę, pateikiant įsakymo ar kito dokumento, kuriuo paskirtas naujas muitinės sandėlio vadovas (asmuo, atsakingas už muitinės sandėlio veiklą), patvirtintą kopiją“, suponuoja atsakingo asmens už muitinės sandėlio veiką statuso svarbą ir tuo pačiu atsakomybę. Nagrinėjamu atveju sandėlio savininkas jokių duomenų apie kitus atsakingus asmenis, nepateikė.

123.3.

13J. V. savo kaltės dėl inkriminuojamo administracinio nusižengimo nepripažino, todėl jam turi būti skiriama ne mažesnė negu sankcijoje numatytos baudos vidurkis bausmė.

144.

15Vilniaus apygardos teisme, tris dienas praleidus terminą, buvo gautas J. V. atstovo advokato atsiliepimas į apeliacinį skundą. Iš kartu su atsiliepimu pateiktų duomenų matyti, kad apeliacinis skundas J. V. atstovui įteiktas 2018 m. lapkričio 28 d., jis skundą apeliacinės instancijos teismui pateikė operatyviai 2018 m. lapkričio 29 d., todėl terminas atsiliepimui į apeliacinį skundą pateikti atnaujinimas ir atsiliepimas priimamas.

165.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą J. V. atstovas advokatas prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad apeliantas neįvykdė pareigos nustatyti, ar pažeidimas buvo padarytas, ir jei taip, tai kas jį padarė. Neatmestina galimybė, kad muitinės pareigūnas davė leidimą prekes iškrauti, o vėliau šio leidimo atsisakė, nes muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai krovinyje surado kontrabandines cigaretes.

18Apeliacinis skundas tenkinamas.

196.

20Apeliacinės instancijos teismas, dar kartą patikrinęs administracinio teisės pažeidimo byloje surinktus įrodymus, išanalizavęs apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, skundžiamame nutarime padarytas išvadas, sprendžia, kad apylinkės teismas nepagrįstai nutraukė administracinio nusižengimo teiseną J. V., todėl apylinkės teismo nutarimas naikinamas ir priimamas naujas nutarimas.

217.

22Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad apylinkės teismas iš esmės nustatė objektyviąją J. V. inkriminuojamo administracinio nusižengimo, numatyto ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte, pusę: teismas, remdamasis administracinio nusižengimo byloje esančiais duomenimis, nustatė, kad administracinio nusižengimo protokole nurodytas krovinys buvo pradėtas krauti negavus muitinės leidimo, dėl tokio leidimo buvo kreiptasi jau po to, kai buvo atliekami krovos darbai. Dėl šių nustatytų teismo aplinkybių ginčo nėra – jų neginčija nei apeliantas, jas pripažino ir J. V. bei jo atstovas, ir liudytoja T. P. pirmosios instancijos teisme, teigdami, kad krovos darbai buvo atliekami pagal tvarką, nusistovėjusią dirbant su muitine, siekiant išvengti prastovų (b. l. 61, 73, 86). Atsižvelgiant į tai, objektyvioji J. V. inkriminuojamo administracinio nusižengimo, numatyto ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte, pusė laikytina nustatyta. Iš atsiliepimo į apeliacinį skundą matyti, kad jame J. V. atstovas, iš esmės neginčydamas pirmiau nurodytų teismo nustatytų faktinių aplinkybių, kelia naują versiją, kad muitinės pareigūnai galimai davė leidimą iškrauti krovinį, kurį vėliau, kai krovinyje rastos kontrabandinės cigaretės, atšaukė. Tačiau šių J. V. argumentų, nurodytų atsiliepime į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nagrinėti, nes tokių argumentų nebuvo pateikta pirmosios instancijos teismui ir ši versija apylinkės teismo nebuvo nagrinėta.

238.

24Esminis pirmosios instancijos teismo argumentas, dėl ko jis nutraukė administracinio nusižengimo teiseną J. V., yra tas, kad Institucija neįrodė, kad būtent J. V. davė nurodymą iškrauti krovinį iš vagono, o vien tai, kad jis yra UAB „Ferogama“ vadovas, negali būti pagrindas jo atsakomybei pagal ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punktą kilti. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada neturi pagrindo sutikti, kadangi įvertinęs nagrinėjamai situacijai aktualius teisės aktus, apygardos teismas sprendžia, kad J. V. yra tinkamas subjektas atsakyti pagal ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punktą, o byloje esantys įrodymai patvirtina buvus ne tik objektyviajai, bet ir subjektyviajai J. V. inkriminuojamo administracinio nusižengimo pusei.

259.

26Administracinės bylos duomenys tvirtina, kad UAB „Ferogama“ buvo gavėjas protokole nurodyto krovinio ir krovinys buvo iškrautas UAB „Ferogama“ muitinės sandėlyje. Pagal UAB „Ferogama“ su Vilniaus teritorine muitine sudarytos 2014 m. balandžio 30 d. Muitinės sandėlio aptarnavimo sutarties 2.2. punktą muitinės sandėlio savininkas (t. y. UAB „Ferogama“) įsipareigojo prekes į muitinės sandėlį priimti, išduoti ir atlikti su jomis sankcionuotus veiksmus, įprastines tvarkymo operacijas ir kitus veiksmus, vadovaujantis atsitinkamais atvejais taikytinų teisės aktų reikalavimais (b. l. 5). Šią sutartį su Vilniaus teritorine muitine sudarė J. V., nes jis yra UAB „Ferogama“ direktorius. Taigi ši sutarties nuostata jam neabejotinai buvo žinoma. Juridiniai asmenys įgyja civilines teises ir prisiima pareigas bei jas įgyvendina per savo organus (CK 2.81 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 10 dalį bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu, o pagal to paties straipsnio 12 dalies 1 punktą, bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Iš administracinės bylos duomenų matyti, kad asmuo, 2018 m. kovo 26 d. davęs konkretų nurodymą iškrauti konkretų Institucijos protokole nurodytą vagoną, negavus tam muitinės leidimo, nebuvo nustatytas. Tokio asmens nenurodė nei J. V., nei sandėlininkas V. R.. Byloje taip pat nėra UAB „Ferogama“ įmonės dokumentų – direktoriaus įsakymų ar atitinkamų darbuotojų pareiginių aprašymų, iš kurių būtų matyti, kam UAB „Ferogama“ direktorius yra pavedęs kokiam nors darbuotojui būti atsakingu už tai, kad kroviniai šios įmonės muitinės sandėlyje būtų iškraunami pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus, taip pat ir tik gavus muitinės leidimą. Nors aplinkybė, kad šių dokumentų byloje nėra, pati savaime nereiškia, kad tokio funkcijų pasiskirstymo įmonėje nebuvo, ir dėl to už krovinių UAB „Ferogama“ muitinės sandėlyje teisėtą iškrovimą yra atsakingas šios įmonės direktorius, t. y. J. V., visgi pastaroji išvada byloje darytina, remiantis kitais toliau nurodomais bylos duomenimis. Apygardos teismas taip pat pažymi, jog tai, kad už analogiško administracinio teisės pažeidimo padarymą atsakomybė kyla bendrovės vadovui, taip pat yra konstatuota ir teismų praktikoje, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartyje, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-1034-487/2013.

2710.

28Kaip jau minėta, tiek J. V. bei jo atstovas, tiek liudytoja T. P. pirmosios instancijos teisme teigė, kad krovos darbai eilę metų buvo atliekami pagal seniai nusistovėjusią tvarką, dirbant su muitine, siekiant išvengti prastovų, t. y. vagonas, atvykęs į sandėlį, būna iš karto iškraunamas ir tik po to prekės deklaruojamos. Taigi iš šių parodymų darytina išvada, kad UAB „Ferogama“ muitinės sandėlyje būtent taip ir buvo organizuotas darbas, t. y. kad atvykę į sandėlį vagonai iš karto iškraunami, nelaukiant muitinės leidimo, ir tik po to deklaruojamos prekės. Tai taip pat reiškia, kad kiekvienam konkrečiam vagonui nėra duodamas atsakingo asmens nurodymas iškrauti vagono, dėl ko tokio asmens teisme apklausti darbuotojai negalėjo nurodyti, jis ir negalėjo būti nustatytas. Kaip jau minėta, už bendrovės veiklos organizavimą yra atsakingas bendrovės vadovas. J. V. bei jo atstovas patys pripažino, kad pirmiau nurodyta atskira teisės aktų neatitinkančia veikla dirbo daugelį metų, ši tvarka jam buvo žinoma, ją toleravo, jokių veiksmų jai pakeisti nesiėmė. Visos šios aplinkybės apygardos teismui sudaro pagrindą konstatuoti, kad protokole nurodytas krovinys buvo kraunamas su J. V. žinia, jam taip organizavus įmonės muitinės sandėlio veiklą, jis taip veikė tyčia, nes norėjo ir siekė, kad nebūtų prastovų. Taigi, visos šios aplinkybės patvirtina buvus subjektyviajai J. V. inkriminuojamo administracinio nusižengimo pusei.

2911.

30J. V. atstovas pirmosios instancijos teisme teigė, kad jam yra nesuprantama, kokiu pagrindu J. V., kaip bendrovės direktorius, kaltinamas padaręs administracinį nusižengimą, kad Institucijos protokole nenurodyta, kokio konkrečiai teisės akto pagrindu jį, kaip įmonės direktorių, norima patraukti administracinėn atsakomybėn. Dar kartą nekartodamas šios nutarties 9 punkte nurodytų teisės aktų ir teismų praktikos, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad bendrovės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, jog jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikytųsi nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ v. 29D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-234/2013; 2013 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB Druskininkų autobusų parkas v. V. V. , bylos Nr. 3K-3-356/2013; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Toris“ v. J. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-581/2013; kt.). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 6 dalies nuostatos – bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas – įtvirtina vadovo, kaip juridinio asmens atstovo, statusą išoriniuose santykiuose, kuriuose vadovui keliami aukštesni reikalavimai, tiesiogiai įtvirtinti civiliniuose įstatymuose arba išplaukiantys iš šių įstatymų esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009). Taigi J. V. aplinkybė, kad jis, kaip UAB „Ferogama“ atstovas veikia ir įstatymo pagrindu, taip pat iš to išplaukančios pareigos jam, kaip vadovui, kuriam keliami aukštesni supratingumo ir rūpestingumo standartai, neabejotinai turėjo būti žinomi, nepaisant to, kad nėra konkrečiai išvardinti Institucijos protokole. Kad J. V. administracinis nusižengimas inkriminuotas kaip UAB „Ferogama“ direktoriui, Institucijos protokole nurodyta aiškiai ir nedviprasmiškai ir šio nurodymo, apygardos teismo vertinimu, pakanka, kad J. V. suprastų, kokių teisė aktų pagrindu jam, kaip bendrovės vadovui, gali kilti administracinė atsakomybė.

3112.

32Taigi, administracinio nusižengimo byloje nustatyta, kad J. V., būdamas UAB „Ferogama“ vadovu ir atsakingu už tai, kad jo darbuotojai pradėjo krauti prekes, nesulaukus muitinės leidimo, ir neužtikrino, kad procedūra būtų atlikta tinkamai, o būtent: 2018 m. kovo 26 d. nuo 8.20 val. iki 23.50 val. į muitinės sandėlį ( - ) atvykus prekėms, kurioms Kenos geležinkelio stotyje buvo įforminta popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra (toliau - TILT procedūra) su SMGS važtaraščiu Nr. ( - ) (2018-03-16), (deklaruotos TILT procedūrai prekės - statybiniai blokai (statybinis akmuo), prekių kodas - 68101110, bruto svoris – 36 500 kg); prekės buvo gabenamos iš Rusijos Federacijos, siuntėjas - IP F. L. D. (adresas - ( - )), gavėjas – UAB „Ferogama“ (adresas - Agrastų g. 2, LT-02243 Vilnius), vagonas Nr. ( - )), prekės teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo pateiktos muitiniam tikrinimui paskirties muitinės įstaigoje - Vaidotų geležinkelio poste, ir buvo iškrautos UAB „Ferogama“ sandėlyje be muitinės leidimo. Tokiais UAB „Ferogama“ veiksmais buvo pažeisti 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 233 straipsnio, 140 straipsnio 1 dalies reikalavimai, bei nesilaikyta nei Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.lB-536 patvirtintų Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių 104, 106 punktų nei Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.lB-1085 patvirtintų Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstų Sąjungos tranzito procedūrų, taikomų vežant prekes geležinkelių transportu, atlikimo taisyklių 46, 47 punktų reikalavimų. Tokiais veiksmais J. V. padarė nusižengimą, numatytą ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

33Dėl nuobaudos skyrimo

3413.

35Už ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą administracinio nusižengimo padarymą yra numatyta administracinė nuobauda - bauda nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų. Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą J. V., atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės formą ir rūšį – administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika, padarytas tyčia; taip pat į administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį apibūdinančius duomenis – J. V. yra dirbantis, administracinį nusižengimą padarė, kaip įmonės direktorius, nors anksčiau ne kartą baustas administracine tvarka, tačiau už kitokio pobūdžio administracinius nusižengimus – Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Nei J. V. atsakomybę sunkinančių, nei lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad J. V. skirtina sankcijoje numatyto nuobaudos vidurkiui lygi bauda.

3614.

37Apibendrindamas visa tai, kas minėta, apygardos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 12 d. nutarimu nepagrįstai ir neteisėtai nutraukė administracinio nusižengimo teiseną J. V. atžvilgiu, todėl šis nutarimas naikintinas. Tokioje situacijoje apygardos teismas, pagal ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktą, priima naują nutarimą, kuriuo pripažintina, kad J. V. padarė ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą administracinį nusižengimą, ir jam skirtina nuobauda.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 654 straipsniu,

Nutarė

39Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarimą, kuriuo administracinio nusižengimo teisena J. V. atžvilgiu pagal ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punktą nutraukta, ir priimti naują nutarimą:

40J. V. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte, ir paskirti jam 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų dydžio baudą.

41Šis nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Audrius... 2. 1.... 3. Vilniaus teritorinės muitinės (toliau ir – Institucija) Muitinės... 4. 2.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 12 d. nutarimu... 6. 3.... 7. Apeliaciniu skundu administracinio nusižengimo protokolą surašiusi... 8. 3.1.... 9. ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintas pažeidimas sietinas su tam... 10. 3.2.... 11. Sandėlio savininkas J. V. tikrai žinojo apie kraunamas prekes be muitinės... 12. 3.3.... 13. J. V. savo kaltės dėl inkriminuojamo administracinio nusižengimo... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teisme, tris dienas praleidus terminą, buvo gautas J. V.... 16. 5.... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą J. V. atstovas advokatas prašo apeliacinio... 18. Apeliacinis skundas tenkinamas. ... 19. 6.... 20. Apeliacinės instancijos teismas, dar kartą patikrinęs administracinio... 21. 7.... 22. Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad apylinkės teismas iš esmės nustatė... 23. 8.... 24. Esminis pirmosios instancijos teismo argumentas, dėl ko jis nutraukė... 25. 9.... 26. Administracinės bylos duomenys tvirtina, kad UAB „Ferogama“ buvo gavėjas... 27. 10.... 28. Kaip jau minėta, tiek J. V. bei jo atstovas, tiek liudytoja T. P. pirmosios... 29. 11.... 30. J. V. atstovas pirmosios instancijos teisme teigė, kad jam yra nesuprantama,... 31. 12.... 32. Taigi, administracinio nusižengimo byloje nustatyta, kad J. V., būdamas UAB... 33. Dėl nuobaudos skyrimo... 34. 13.... 35. Už ANK 210 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą administracinio nusižengimo... 36. 14.... 37. Apibendrindamas visa tai, kas minėta, apygardos teismas konstatuoja, kad... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 39. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarimą,... 40. J. V. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK... 41. Šis nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną....