Byla e2-9186-944/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei, Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Verslo progresas 1“ atstovui bankroto administratoriui D. J., atsakovei R. K., jos atstovui advokato padėjėjui Martynui Antanaičiui,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Verslo progresas 1“ atstovaujamos bankroto administratoriaus D. J. ieškinį atsakovėms R. K. ir K. R. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovių 3934,88 Eur žalos atlyginimo, procesines palūkanas. Nurodė, kad ieškovei iškelta bankroto byla. Įmonės administratoriui jokie įmonės dokumentai ar turtas nėra perduoti. Šios įmonės vadovė ir akcininkė įstatymo nustatytomis sąlygomis laiku dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė. Toks atsakovių neveikimas yra neteisėtas, todėl turi būti atlyginta padaryta žala. Paaiškina, kad padarytą žalą sudaro teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma. Atsakovės R. K. neteisėti veiksmai kildinami dėl jos, kaip vadovės neveikimo, tuo tarpu atsakovė K. R. turi atlyginti žalą, kaip vienintelė įmonės akcininkė.

5Atsakovė R. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė juridinio asmens vadove buvo nuo 2010-09-22 iki 2011 m. gegužės mėnesio, todėl teisės aktuose nustatytų pareigų nepažeidė, nes tuo metu būtinumo kelti įmonei bankroto bylą nebuvo. Pažymi, kad atsakovei būnant vadove, buvo teikiamos finansinės atskaitomybės dokumentai, o toliau tokią pareigą turėjo atlikti naujai paskirtas vadovas. Paaiškina, kad turi būti nustatytas įmonės nemokumo fakto atsiradimas. Teigia, kad ieškovė įmonės nemokumo būseną su nutartimi įmonei iškelti bankroto bylą, tačiau atsakovė įmonės vadove buvo iki 2011 m., todėl pareigos laikotarpiu nuo 2011 m. iki 2017 m. inicijuoti įmonei bankroto bylos iškėlimą neturėjo. Pažymi, kad nuo 2011 m. gegužės mėnesio įmonės akcininke buvo K. R., atsakovė buvo atšaukta iš įmonės vadovės pareigų, jos statusas, kaip įmonės vadovės, juridinių asmenų registre buvo nurodomas tik formaliai. Atsakovės vertinimu, kadangi bankroto bylos iškėlimo metu ji nebuvo įmonės vadove, todėl jos neveikimas negali būti laikomas neteisėtu. Nurodė, kad ieškovės nurodoma žala susidarė tuo laikotarpiu, kai atsakovė nebuvo įmonės vadovė, todėl ji nėra atsakinga dėl kilusios žalos. Ieškovė neįrodė realios žalos dydžio, bei priežastinio ryšio.

6Daugiau atsiliepimų per teismo nustatytą terminą negauta.

7Ieškovė dubliku prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakove R. K. nurodė, nes tokia informacija nurodyta Juridinių asmenų registro išraše, t. y., kaip vadovė atsakovė nurodyta iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. Pažymėjo, kad nėra pateikti jokie duomenys apie juridinio asmens vadovo pasikeitimą, naujo vadovo išrinkimą.

8Atsakovė R. K. tripliku prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad VSDFV išrašas patvirtina, kad atsakovė UAB „Verslo progresas 1“ dirbo iki 2011-11-30, taip pat atsakovė prašymas Juridinių asmenų registrui išregistruoti ją, kaip ieškovės vadovę. Tą aplinkybę, kad atsakovė nebuvo vadovė patvirtina rašytiniai duomenys. Atsakovės vertinimu, atsakovė K. R. būdama vienintele akcininke turėjo pareigą paskirti naują vadovą bei pranešti juridinių asmenų registrui apie vadovo pasikeitimą. Atsakovė negali atsakyti už laikotarpį, kai ji nebuvo įmonės vadove, t. y. dėl duomenų nepateikimo. Tuo laikotarpiu, kai įmonei vadovavo atsakovė nebuvo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Byloje nėra pateikta duomenų, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę įmonės turimo turto, kai įmonei vadovavo atsakovė. Teigia, kad ieškovės nurodyta skola kreditoriams susidarė 2015-01-06, todėl atsakovė negalėjo turėti įtakos šios skolos susidarymui. Be to, ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti visą žalą, nes vadovas atsako tik dėl žalos padidėjimo, kuris atsirado dėl jo neteisėto delsimo.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017-07-05 nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Verslo progresas 1“ (el. b. l. 14–15). Juridinių asmenų registro išrašai (el. b. l. 16–20, 65–69). Kauno apygardos teismas 2017-09-05 nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą (el. b. l. 10). 2018-01-18 ieškovės kreditorių susirinkimo protokolas (el. b. l. 11–13). Kauno apygardos teismas 2018-01-23 nutartimi iš kreditorių sąrašo išbraukė VMI prie FM ir įtraukė VĮ Turto banką su 225,72 Eur finansiniu reikalavimu (el. b. l. 9). UAB „Verslo progresas 1“ 2011-05-04 akcininkų sąrašas (el. b. l. 95). Atsakovės R. K. 2015-11-03 prašymas VĮ Registrų centrui (el. b. l. 83). VĮ Registrų centro 2015-11-09 raštas dėl termino trūkumams pašalinti nustatymo (el. b. l. 92). VĮ Registrų centro 2015-11-25 Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas atsisakyti registruoti pakeitus duomenis juridinių asmenų registre (el. b. l. 93). VSDFV pažyma apie asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius (el. b. l. 96). UAB „Verslo progresas 1“ finansinių ataskaitų teikimas laikotarpis nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 (el. b. l. 97–98). VSDFV lėšų finansinė ataskaita F4 (el. b. l. 132–134), detali ataskaita apie sumokėtas įmonės per nurodytą laikotarpį (el. b. l. 135–136).

12Dėl įmonės vadovo.

13Iš bylos duomenų, juridinių asmenų registro išrašo, kad atsakovė nurodyta, kaip UAB „Verslo progresas 1“ vadovė nuo 2010-09-22 iki 2017-07-20, kai įmonei iškelta bankroto byla ir įmonės valdymas perduotas bankroto administratoriui. Atsakovė nurodo, kad po akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, ji nėra įmonės vadovė, todėl neturėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas nesutinka su tokiais atsakovės argumentais.

14Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas); bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. To paties teisės akto 37 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui; jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai ar stebėtojų tarybai, arba tuo atveju, kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Darytina išvada, kad minėtas teisės aktas numato aiškius ir konkrečius įmonės vadovo paskyrimo ir atšaukimo momentus.

15Atsakovė duodama paaiškinimus nurodė, kad ji įmonės vadove buvo iki 2011-04-30, nes šia data buvo pasirašyta akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, kuria atsakovė R. K. pardavė visas akcijas atsakovei K. R.. Atsakovės R. K. vertinimu, nuo šios sutarties pasirašymo dienos ji nebuvo įmonės savininke ir vadove, nuo šios sutarties sudarymo ji jokių aktyvių veiksnų, susijusių su įmonės valdymu neatliko. Paaiškino, kad naujoji savininkė K. R., turėjo save pasiskirti vadove, o ją išregistruoti kaip vadovę, tačiau to nepadarė. Teismas nurodo, kad akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje jokių nuostatų dėl vadovo skyrimo, atšaukimo ir pan. nėra. Pagal teisės aktų reikalavimus akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas nėra pagrindas pakeisti įmonės vadovą be atskiro akcininkų sprendimo. Duomenų apie kitą įmonės vadovą atsakovė R. K. neturi, jos nuomone, naująja vadove turėjo tapti atsakovė K. R.. Duomenų, dokumentų apie atsakovės R. K. atšaukimą iš vadovės pareigų neturi, nes tokių dokumentų apskritai nebuvo. Atsakovė duomenų, kad ji atsistatydino iš įmonės vadovės pareigų taip pat nepateikė, nes tokio pobūdžio duomenų nėra. Paaiškino, kad po akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo su atsakove K. R. nebendravo, jokių kontaktų nepalaikė. Paaiškino, kad vėliau apie 2015 m. sužinojo, kad ji vis dar yra nurodyta kaip UAB „Verslo progresas 1“ vadove, todėl nuvyko į VĮ Registrų centrą, kad duomenys apie vadovą būtų pakeisti. VĮ Registrų centras raštu nurodė, kad pasikeitus juridinio asmens duomenimis turi būti pateiktas dokumentas dėl vadovo atleidimo bei naujo vadovo paskyrimo; šiuos duomenis turi pateikti naujai paskirtas vadovas arba įgaliotas asmuo. Iš minėto VĮ Regitrų centro rašto matyti, kad pirmiausia nebuvo pateikti duomenys dėl vadovo/atstatydinimo ir išrinkimo, šiuos duomenis gali pateikti naujasis vadovas. Darytina išvada, kad nebuvo dokumentų dėl buvusio vadovo atstatydinimo, nei dėl naujo vadovo paskyrimo. Atkreiptinas dėmesys, kad po šio VĮ Registrų centro atsakymo atsakovė turėjo suvokti, kad ji toliau laikoma juridinio asmens vadove, tačiau jokių papildomų veiksmų nesiėmė, kad išsiaiškintų susidariusią situaciją ir būtų pakeisti juridinių asmenų registre esantys duomenys.

16Atsakovė taip pat nurodė pagal VSDFV pažymą jos draudiminis laikotarpis baigėsi 2011-11-30, todėl ji nelaikytina įmonės vadove. Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi valstybinis socialinis draudimas – valstybinės socialinės apsaugos sistemos dalis, kurios priemonėmis visiškai ar iš dalies kompensuojamos apdraustiesiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais jų šeimų nariams dėl draudžiamųjų įvykių prarastos darbo pajamos arba įstatymų nustatytais atvejais šioje dalyje nurodytiems asmenims išmokamos įstatymų nustatyto dydžio išmokos. Darytina išvada, kad VSDFV duomenys yra skirti asmens socialiniam draudimui, tačiau nėra pagrindas spręsti dėl asmens kaip vadovo pareigų pabaigos. Be to, duomenų, kokiu pagrindu buvo fiksuota draudiminio laikotarpio pabaiga nėra pateikta, taip pat nėra pateikta, kas šiuos duomenis perdavė VSDFV ir pan. Taip pat pastebėtina, kad atsakovės R. K. pozicija nėra nuosekli: procesiniuose dokumentuose nurodė, kad vadovės pareigų nevykdė nuo 2011-11-30, tuo tarpu duodama paaiškinimus nurodė, kad įmonės vadove nebuvo nuo akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo – 2011-04-30.

17Apibendrinus rašytinius bylos duomenis, išdėstytas aplinkybes pripažintina, kad atsakovė R. K. buvo įmonės UAB „Verslo progresas 1“ vadove iki bankroto bylos iškėlimo, atitinkamai ji turėjo vykdyti visas teisės aktuose nustatytas vadovo pareigas.

18Dėl vadovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir žalos atlyginimo priteisimo.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; kt.).

20Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-496/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Taigi bendrovės vadovui nevykdant pareigos ar pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė: vadovas turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015).

21Bendrovės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, ir anksčiau, negu atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, ir dėl to kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau vertinant šios teisinės pareigos atsiradimo momentą taikytina Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta apibrėžtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015). Nagrinėjamoje byloje įstatymo nustatyta sąlyga teisinei pareigai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsirasti buvo bendrovės nemokumo fakto atsiradimas.

22Pagal byloje pateiktus duomenis UAB „Verslo progresas 1“ bankroto byla iškelta 2017-07-05 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje eB2-2306-601/2017. Teismas priimtoje nutartyje nurodė, kad įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto, įmonės vardu nėra registruotų transporto priemonių, veikiančiuose bankuose sąskaitų neturi, finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui nebuvo teikiami iki 2009 m., nemokami privalomieji mokesčiai. Teismas nurodė, kad teismas priimtoje nutartyje nenurodė momento nuo kurio įmonė tapo nemokia, tačiau šioje byloje aktualu, kad įmonės nemokumas kilo atsakovei R. K. esant vadove.

23Tam, kad būtų konstatuotas vadovo veiksmų neteisėtumas, pirmiausiai turi būti nustatytas vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nesant kitų Įmonių bankroto įstatymo įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, atsiradusių anksčiau nei nemokumas, įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus yra nemoki. Įmonės vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir anksčiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau vertinant pareigos atsiradimo momentą taikytina Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą kriterijų – pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo kriterijų, turėtų būti įrodinėjama ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

24Šiuo atveju nuo atsakovės R. K. paskyrimo vadove – 2010-09-22, nebuvo teikti Juridinių asmenų registrui jokių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai. Byloje pateiktas balansas už 2009 m., pagal kurio duomenis įmonė turėjo tik trumpalaikio turto, kurį sudarė pinigai – 4226,14 Eur (14592 Lt) (el. b. l. 98). Tokia pat turto vertė (pinigų suma) buvo už finansinius ir už praėjusius finansinius metus. Įmonės kapitalas 2896,20 Eur (10000 Lt), tuo tarpu nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 303,81 Eur (1049 Lt). Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1633,75 Eur (5641 Lt). Tokia pati suma mokėtinų sumų ir įsipareigojimų buvo nurodyta tiek už finansinius metus, tiek už praėjusius finansinius metus. Nors pagal šiuos duomenis įmonės turimo turto buvo daugiau nei įsipareigojimų, tačiau kelerius metu buvo fiksuojama tokio paties dydžio nuostolių bei mokėtinų sumų per vienerius metus sumos. Pagal byloje pateiktas ataskaitas VSDFV 2009-12-31 duomenis apskaičiuotų įmokų suma sudarė 131,77 Eur(454,99 Lt). Nors visą įmonės turtimą turtą sudarė piniginės lėšos (labiausiai likvidus įmonės turtas), tačiau iš jų nebuvo dengiami įsiskolinimai. Po to kai atsakovė R. K. tapo įmonės vadove VSDFV mokėtinų įmokų sumos didėjo: 2009-12-31 draudėjo įsiskolinimo suma (454,99 Lt) 131,77 Eur, (32,17 Lt) 9,32 Eur delspinigių; 2010-12-31 draudėjo įsiskolinimo suma (3365,01 Lt) 974,57 Eur, delspinigių suma (32,76 Lt) 9,48 Eur, 2011-12-31 draudėjo įsiskolinimo suma (12104,85 Lt) 3505,81 Eur, delspinigių suma (475,03 Lt) 137,58 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apygardos teismo 201709-05 nutartyje patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai sudarė VMI – 225,72 Eur, VSDFV Kauno skyriaus 3709,16 Eur. Iš VSDFV ataskaitos 2010-12-31 duomenimis 117,22 Eur (404,73 Lt) suma buvo sumokėta, tačiau už einamuosius metus nebuvo mokami mokesčiai. Pati atsakovė nurodė, kad pasirašius akcijų pirkimo–pardavimo sutartį –2011-04-30 ji nebeatliko įmonės vadovės pareigų.

25Darytina išvada, kad daug anksčiau nei įmonei iškelta bankroto byla, įmonė skolinių įsipareigojimų nebegalėjo vykdyti, veiklos nebevykdė, skolos didėjo, atsakovė R. K. nusišalino nuo vadovės pareigų atlikimo. Ši situacija laikytina įmonės nemokumo būkle, t. y. nuo 2010 m. įmonė laikytina nemoka, nes nuo šių metų nebuvo dengiami įsipareigojimai VSDFV, objektyvaus pobūdžio duomenų apie įmonės veiklą nėra pateikta.

26Teismo vertinimu reikšmingiausia, esminė ir didžioji dalis UAB „Verslo progresas 1“ įsiskolinimų, kurie yra patvirtinti bankroto byloje atsirado tuo metu, kai atsakovė R. K. ėjo vadovės pareigas. Šie įsiskolinimai sudarė pagrindą teismui iškelti įmonei bankroto bylą. Kadangi pagal teisės aktų reikalavimus – Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, atsakovė R. K. turėjo pareigą nuo 2010 m. kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė, toks atsakovė neveikimas laikytinas neteisėtai veiksmais.

27Bankroto administratorius, prašydamas atlyginti iš buvusio bendrovės vadovo žalą dėl nesikreipimo iškelti bankroto bylą, turi įrodinėjimo pareigą įrodinėti žalą, jos dydį, priežastinį ryšį, kokia žala susidarė dėl pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą nevykdymo, teikti teismui dokumentus, pagrindžiančius pareikštą ieškinio reikalavimą (CPK 178 straipsnis).

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014 pateiktas išaiškinimas, kad vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama atsakovo valdymo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku, todėl žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu. Šis išaiškinimas detalizuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015, joje konstatavus, kad teismas turi nustatyti, kokio dydžio pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai buvo vadovui pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir to paties vadovo įmonės valdymo laikotarpio pabaigoje. Nustačius šių dydžių skirtumą, galima konstatuoti, kokio dydžio nuostolius patyrė įmonė dėl jos vadovo neteisėtų veiksmų (neveikimo), t. y. kokio dydžio nuostolius su atsakovo neteisėtu neveikimu sieja teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys.

29Kauno apygardos teismas 2017-09-05 patvirtino kreditorių sąrašą: VMI prie FM 225,72 Eur finansiniu reikalavimus, VSDFV Kauno skyriaus 3709,16 Eur finansiniu reikalavimu. Kauno apygardos teismas 2018-01-23 nutartimi VMI prie FM pakeitė VĮ Turto banku su 225,72 Eur finansiniu reikalavimus. Daugiau jokie kreditoriai nepareiškė reikalavimų UAB „Verslo progresas 1“. Byloje pateikti duomenys tik dėl VSDFV finansinio reikalavimo pokyčio, t. y., kad jis didėjo nuo 2009 m., nuo 2010 m. nebuvo iš viso dengiamas, o 2011 m. sudarė – 3505,81 Eur įmokų ir 137,58 Eur delspinigių. Teismo patvirtinta VSDFV Kauno skyriaus finansinis reikalavimus, artimas 2011 m. esančiam įsiskolinimui. Dėl VMI prie FM įsiskolinimo (225,72 Eur) susidarymo laikotarpį duomenų nėra pateikta.

30Pagal teismų formuojamų praktiką, atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams. Teismui nustačius įmonės nemokumo būklę 2010 m., VSDFV įsiskolinimas nuo 974,57 Eur įmokų ir 9,48 Eur delspinigių, 2011 m. padidėjo iki 3505,81 Eur įmokų ir 137,58 Eur delspinigių, o 2017-09-05 teismo patvirtintas finansinis reikalavimas VSDFV sudarė 3709,16 Eur. Darytina išvada, kad dėl atsakovės R. K. neveikimo įsiskolinimai VSDFV padidėjo nuo 984,05 Eur 2010 m. iki 3709,16 Eur 2017 m. (iš viso: 2725,11 Eur). Ši suma laikytina žala dėl to, kad vadovas nevykdė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė dėl VMI susidarymo laikotarpio ir jo pagrindo nepateikė jokių duomenų, todėl šia suma 225,72 Eur laikytina, kad neįrodė žalos (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad visi kreditorių reikalavimai, patvirtinti bankroto byloje, gali būti pripažinti žala tik išimtiniais atvejais, jei ieškovė įrodo, kad jei ne vadovo delsimas, su kreditoriais būtų visiškai atsiskaityta. Vadovas atsako tik už žalos padidėjimą, kuris atsirado dėl jo paties neteisėto delsimo. Duomenų, kad dėl atsakovė delsimo būtų buvę galima patenkinti visus teismo patvirtintus finansinius reikalavimus nėra pateikta. Pažymėtina, jog pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas bankrutuojančios įmonės kreditoriai dėl jų reikalavimų patvirtinimų visų pirma kreipiasi į bankroto administratorių bei teikia jam visus skolos pagrindą ir dydį patvirtinančius duomenis, tačiau duomenų dėl VMI įsiskolinimo nebuvo pateikta.

31Svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks nepadengta, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinį ryšį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015). Teismui nustačius įmonės nemokumo būklę 2010 m., vadovei kreipusi dėl bankroto bylos iškėlimo, VSDFV finansinio reikalavimo suma būtų ženkliai mažesnė, todėl teismo vertinimu yra teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys tarp išaugusių įmonės įsiskolinimų ir atsakovės R. K. neveikimo.

32Atsižvelgiant į nurytas aplinkybes pripažintina, kad leistinomis įrodinėmo priemonėmis ieškovė įrodė atsakovės R. K. neteisėtus veiksmus – delsim kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, žalą – išaugusius VSDFV finansinius reikalavimus, bei priežastinį ryšį, todėlo ieškinio reikalavimas patenkintinas iš dalies (CPK 178 straipsnis). Pastebėtina, kad kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnis), o duomenų paneigiančių atsakovės Reginos kaltę byloje nėra.

33Dėl akcininko pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir žalos atlyginimo priteisimo.

34Ieškovė reiškia reikalavimą priteisi žalą solidariai iš vadovo ir akcininko. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad nuo 2011-04-30 UAB „Verslo progresas 1“ vienintele akcininke tapo atsakovė K. R..

35Atsakovei K. R. procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, atsiliepimo nebuvo pateikta, todėl konkrečių motyvų ar argumentų dėl sutikimo/nesutikimo su ieškiniu nėra.

36Akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo; 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

37Teismo vertinimu sudarius akcijų pirkimo–pardavimo sutartį naujajai savininkei turėjo būti perduoti visi įmonės duomeny, kurių pagrindu akcininkė turėjo suvokti realią įmonės padėtį. Atitinkamai sprendžiant dėl akcijų vertės įmonė finansinė būklė yra reikšminga ir svarbi aplinkybė. Tokio pobūdžio duomenys privalėjo būti jai pateikti, o jei nepateikti, akcininkė jų privalėjo reikalauti. Kadangi įsigijusi akcijas ji nevykdė Įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos, todėl atsakovė K. R. su atsakove R. K. atsako solidariai (CK 6.279 straipsnis).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų.

39Proporcingai patenkinti ir atmestų reikalavimų suma, paskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Atsakovė šioje byloje patyrė 1025 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai. Ieškinį tenkinus iš dalies 69,26 proc. jai priteistina dalis turėtų išlaidų – 315 Eur.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais,

Nutarė

41ieškinį tenkinti iš dalies:

42priteisti iš solidariai atsakovių R. K., asmens kodas ( - ), ir K. R., asmens kodas ( - ) 2725,11 Eur žalos atlyginimą ieškovei BUAB „Verslo progresas 1“, įmonės kodas 300518412, atstovaujamai administratoriaus D. J., asmens kodas ( - )

43Kitą ieškinio dalį atmesti.

44Priteisti iš BUAB „Verslo progresas 1“, įmonės kodas 300518412, atsakovei R. K., asmens kodas ( - ) 315 Eur bylinėjimosi išlaidų.

45Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovių 3934,88 Eur žalos... 5. Atsakovė R. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti... 6. Daugiau atsiliepimų per teismo nustatytą terminą negauta.... 7. Ieškovė dubliku prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakove R. K.... 8. Atsakovė R. K. tripliku prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad VSDFV... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017-07-05 nutartimi... 12. Dėl įmonės vadovo.... 13. Iš bylos duomenų, juridinių asmenų registro išrašo, kad atsakovė... 14. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bendrovės... 15. Atsakovė duodama paaiškinimus nurodė, kad ji įmonės vadove buvo iki... 16. Atsakovė taip pat nurodė pagal VSDFV pažymą jos draudiminis laikotarpis... 17. Apibendrinus rašytinius bylos duomenis, išdėstytas aplinkybes pripažintina,... 18. Dėl vadovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir žalos... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 20. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 21. Bendrovės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas... 22. Pagal byloje pateiktus duomenis UAB „Verslo progresas 1“ bankroto byla... 23. Tam, kad būtų konstatuotas vadovo veiksmų neteisėtumas, pirmiausiai turi... 24. Šiuo atveju nuo atsakovės R. K. paskyrimo vadove – 2010-09-22, nebuvo... 25. Darytina išvada, kad daug anksčiau nei įmonei iškelta bankroto byla,... 26. Teismo vertinimu reikšmingiausia, esminė ir didžioji dalis UAB „Verslo... 27. Bankroto administratorius, prašydamas atlyginti iš buvusio bendrovės vadovo... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartyje civilinėje... 29. Kauno apygardos teismas 2017-09-05 patvirtino kreditorių sąrašą: VMI prie... 30. Pagal teismų formuojamų praktiką, atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi... 31. Svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti... 32. Atsižvelgiant į nurytas aplinkybes pripažintina, kad leistinomis įrodinėmo... 33. Dėl akcininko pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir žalos... 34. Ieškovė reiškia reikalavimą priteisi žalą solidariai iš vadovo ir... 35. Atsakovei K. R. procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu,... 36. Akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu Įmonių bankroto įstatymo... 37. Teismo vertinimu sudarius akcijų pirkimo–pardavimo sutartį naujajai... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 39. Proporcingai patenkinti ir atmestų reikalavimų suma, paskirstomos šalių... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 41. ieškinį tenkinti iš dalies:... 42. priteisti iš solidariai atsakovių R. K., asmens kodas ( - ), ir K. R., asmens... 43. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 44. Priteisti iš BUAB „Verslo progresas 1“, įmonės kodas 300518412,... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...