Byla eAS-671-492/2020
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymą atsakovei G. M. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir pareiškėjas, NMA) elektroninių ryšių priemonėmis 2020 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi į teismą su prašymu priteisti jo naudai 215 147 Eur skolą iš atsakovės G. M. (toliau – ir atsakovė) bei 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2020 m. spalio 20 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

6Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – areštuoti atsakovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovę, uždraudžiant šį turtą perleisti kitiems asmenims, nesant pakankamai nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuoti atsakovės turtines teises arba pinigines lėšas, esančias atsakovės atskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ir (arba) pas kitus trečiuosius asmenis, 215 147 Eur sumai.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 4 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atsisakė priimti.

9Teismas nustatė, kad pareiškėjas prašymą priteisti 215 147 Eur skolą grindžia aplinkybe, kad yra priimtas NMA 2020 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas Nr. SKP-35, kuriuo paramos gavėjai – G. M. – taikyta išmokėtos 215 147 Eur paramos sumos pagal mokėjimo prašymus susigražinimo sankcija ir nutraukta paramos sutartis. Šis sprendimas G. M. išsiųstas 2020 m. rugpjūčio 20 d. raštu, kuriuo pareiškėjas informavo apie pareigą sumokėti 215 147 Eur skolos sumą per 60 kalendorinių dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos. Raštas G. M. išsiųstas 2020 m. rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu. Teismas vertino, kad paramos gavėja gali iki 2020 m. spalio 20 d. savo valia įvykdyti pareiškėjo reikalavimą dėl skolos sumokėjimo. Teismas taip pat nustatė, kad NMA prašymo teismui pateikimo metu dar nėra pasibaigęs NMA 2020 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo apskundimo terminas (paramos gavėja šį sprendimą gali apskųsti teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 20 d.).

10Įvertinęs ABTĮ 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies nuostatas bei nurodytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad pareiškėjo prašymo teismui pateikimo metu dar nėra kilęs ginčas dėl grąžintinų paramai skirtų lėšų. Kadangi nėra pasibaigęs sprendimo, kurio pagrindu siekiama prisiteisti grąžintinas paramos lėšas, apskundimo terminas ir reikalavimo įvykdymo terminas, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pradėti administracinės bylos nagrinėjimo procedūrą teisme.

11Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką tokio prašymo priėmimo klausimui spręsti, aiškina, kad, nepasibaigus NMA sprendimo apskundimo terminui ir terminui, per kurį asmuo gali sumokėti skolą, administracinis ginčas dar nelaikomas kilusiu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-550-556/2019).

12Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą, kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.). Teismas nurodė, kad, nepriėmus pareiškėjo prašymo nagrinėti teisme, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo negali būti sprendžiamas (ABTĮ 70 str. 1 d.).

13III.

14Pareiškėjas NMA atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti NMA prašymą dėl susidariusios skolos priteisimo ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

15Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino tai, kad NMA teikė prašymą, siekdama apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas. ABTĮ nėra sureguliuotos situacijos dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo iki prašymo pateikimo dėl skolos priteisimo. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nėra ir negali būti sprendžiamas nepateikus ir nepriėmus prašymo dėl skolos priteisimo. Pareiškėjas pažymi, kad skolos atsiradimo faktas laikomas sprendimo dėl skolos priėmimo momentu, minimas 60 kalendorinių dienų terminas siejamas ne su skolos atsiradimu, o su palūkanų skaičiavimo pradžia. Pareiškėjo teigimu, NMA, siekdama apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto finansinius interesus, neprivalo laukti 60 kalendorinių dienų, ir tik tada kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, nes tokiu atveju būtų paneigtas reikalavimo užtikrinimo priemonių tikslas – kad priimtas teismo sprendimas bus įvykdytas.

16Nepriėmus NMA prašymo, rizikuojama, jog gavusi sprendimą, atsakovė bandys išvengti Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų susigrąžinimo. Pareiškėjo teigimu, atsakovei apskundus sprendimą, teismas galėtų stabdyti bylą dėl skolos, vadovaudamasis ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

17Pareiškėjas pažymi, kad analogiškose bylose Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administraciniai teismai yra priėmę nutartis, kuriomis priėmė NMA prašymus dėl skolos priteisimo ir tenkino prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, nors šiose bylose prašymai taip pat paduoti nepraėjus vieno mėnesio NMA sprendimo apskundimo terminui bei 60 kalendorinių dienų terminui nuo NMA sprendimo priėmimo, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priimtas nutartis paliko nepakeistas (pareiškėjas nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylas: eAS-521-415/2020, eAS-522-492/2020, AS-129-442/2020, AS-114-756/2020, eAS-124-261/2020).

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas atsisakė priimti pareiškėjo NMA prašymą, kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad administracinis teismas imasi nagrinėti suinteresuoto asmens skundą tik tada, kai kilęs ginčas yra įstatymų leidėjo priskirtas jo kompetencijai ir šis ginčas nepatenka į administracinių teismų kompetenciją ribojančių išimčių taikymo sritį. ABTĮ nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką (ABTĮ 1 str. 1 d.). Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus (ABTĮ 3 str. 1 d.). Administracinis ginčas – asmens ir viešojo administravimo subjekto konfliktas arba vienas kitam nepavaldžių viešojo administravimo subjektų konfliktas (ABTĮ 2 str. 1 d.).

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjas NMA pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovės G. M. 215 147 Eur skolą pagal NMA 2020 m. rugpjūčio 14 d. priimtą sprendimą Nr. SKP-35 „Dėl susidariusios skolos grąžinimo ir paramos sutarties nutraukimo“ (toliau – ir Sprendimas). Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, areštuojant atsakovės turtą 215 147 Eur sumai.

23NMA Sprendimas, kurio pagrindu pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovės išmokėtą paramą, yra priimtas 2020 m. rugpjūčio 14 d. Sprendime nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Minėtas Sprendimas atsakovei išsiųstas NMA 2020 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. BRK-3262 „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“, kuriame nurodyta, kad NMA prašo per 60 kalendorinių dienų nuo šio rašto išsiuntimo datos susidariusią skolos sumą pervesti į NMA sąskaitą, akcentuota, kad to nepadarius, bus pradėtos skaičiuoti 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos lėšų dalies už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. NMA prašymą dėl skolos pagal Sprendimą priteisimo iš atsakovės teismui pateikė 2020 m. rugpjūčio 26 d. Taigi, prašymo pateikimo metu nebuvo pasibaigęs Sprendimo apskundimo terminas. Be to, iš NMA 2020 m. rugpjūčio 20 d. rašto matyti, kad atsakovė galėjo per 60 kalendorinių dienų nuo rašto išsiuntimo dienos geruoju įvykdyti reikalavimą ir pervesti grąžintinas lėšas į pareiškėjo sąskaitą.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad prašymo pateikimo teismui metu nebuvo pasibaigęs nei Sprendimo apskundimo, nei jo įvykdymo terminas, todėl tarp šalių dar nebuvo kilęs ginčas dėl grąžintinų paramai skirtų lėšų. Todėl, esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymą pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka. Toks aiškinimas NMA prašymo priėmimo klausimui spręsti pateiktas ir kitoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo iš esmės analogiško pobūdžio byloje (žr. 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-550-556/2019).

25Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administraciniai teismai kitose bylose priėmė panašius prašymus dėl skolos priteisimo. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 15 str. 1 d.). Pareiškėjo atskirajame skunde nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika nagrinėjamu atveju nėra aktuali, nes paminėtose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose buvo sprendžiamas klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, o ne dėl NMA teisės kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo pagal šioje nutartyje aptartas aplinkybes realizavimo.

26Nepriėmus pareiškėjo prašymo nagrinėti teisme, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo negali būti sprendžiamas.

27Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas teisingai taikė įstatymų nuostatas, reguliuojančias skundo priėmimą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – areštuoti... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 4 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjas prašymą priteisti 215 147 Eur skolą... 10. Įvertinęs ABTĮ 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies nuostatas bei... 11. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,... 12. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas atsisakė priimti... 13. III.... 14. Pareiškėjas NMA atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios... 16. Nepriėmus NMA prašymo, rizikuojama, jog gavusi sprendimą, atsakovė bandys... 17. Pareiškėjas pažymi, kad analogiškose bylose Vilniaus apygardos... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad administracinis teismas imasi nagrinėti... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas NMA pateikė teismui prašymą priteisti iš... 23. NMA Sprendimas, kurio pagrindu pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovės... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, sutiktina su pirmosios instancijos... 25. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis... 26. Nepriėmus pareiškėjo prašymo nagrinėti teisme, prašymas dėl reikalavimo... 27. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 4 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....