Byla eI-350-561/2018
Dėl žalos priteisimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Freshtravel“, kurią atstovauja uždaroji akcinė bendrovė „Valdsita“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų J. N., A. N., K. N., atstovaujamos J. N., G. K., G. K., T. B. ir G. P. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, dėl žalos priteisimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Freshtravel“, kurią atstovauja uždaroji akcinė bendrovė „Valdsita“).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjai J. N., A. N., K. N., atstovaujama J. N., G. K., G. K., kreipėsi į teismą su skundu prašydami priteisti kiekvienam iš atsakovės po 330,04 Eur, o T. B. ir G. P. kiekvienam po 301,37 Eur turtinei žalai atlyginti; nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, pareiškėjų naudai priteisti procesines 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos.

5Nurodė, kad pareiškėjai su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartis ir pagal jas kelionių organizatoriui sumokėjo už kelionę mokėtiną sumą, t. y. J. N., A. N., K. N., atstovaujama įstatyminės atstovės J. N., G. K. ir G. K. pagal Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004589 sumokėjo 1 736,27 Eur (po 347,25 Eur žmogui). Kelionė neįvyko dėl UAB „Freshtravel“ nemokumo. Pareiškėjams buvo išmokėta 86,06 Eur (po 17,21 Eur žmogui), liko nesumokėta 1 650.21 Eur (po 330,04 Eur žmogui); G. P. ir T. B. pagal Turizmo paslaugų sutartį Nr. PT004062 sumokėjo 636,59 Eur (po 318,28 Eur žmogui), kelionei neįvykus, pareiškėjams buvo išmokėta 33,85 Eur (po 16,93 Eur žmogui), liko nesumokėta 602,74 (po 301,37 Eur žmogui). Pažymėjo, jog atsižvelgdami į teismų suformuotą praktiką, pareiškėjai į prašomą priteisti turtinės žalos dydį neįtraukė kelionės vizų mokesčių.

6Pareiškėjai, pagrįsdami reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo, rėmėsi 1990 m. birželio 13 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)“ (toliau – ir Direktyva) 7 straipsniu, kuriame įtvirtinta, jog kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakankamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas bei šios nuostatos išaiškinimais, pateiktais Teisingumo Teismo. Pareiškėjai taip pat rėmėsi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio, reglamentuojančio kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą, nuostatomis.

7Pareiškėjų teigimu, susidarė tokia situacija, jog kelionių organizatoriui tapus nemokiam, jo organizuota kelionė neįvyko, o pareiškėjams buvo išmokėta tik dalis pinigų, kadangi Turizmo įstatymo 8 straipsnio nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankamos, t. y. nebuvo užtikrinta Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinta turisto teisių apsauga, pareiškėjai patyrė turtinę žalą, kurią prašė priteisti.

8Atsakovę Lietuvos valstybę atstovaujanti Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjų skundą su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjų skundą atmesti.

9Nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ), nei Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, nei jokie kiti nacionaliniai ar tarptautiniai teisės aktai nesuteikia teismui įgaliojimų spręsti ir vertinti, ar valstybė, kaip Europos Sąjungos narė, tinkamai įvykdė pareigas pagal Europos Sąjungos sutartis (įskaitant dėl Europos Sąjungos direktyvų vykdymo). Teismas negali kvestionuoti valstybės įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę, be to, byloje nėra kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad valstybė būtų padariusi Europos Sąjungos teisės pažeidimų, kurių pagrindu valstybei galėtų kilti atsakomybė pareiškėjų atžvilgiu.

10Nesutiko, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis bei faktinis pagrindas priteisti pareiškėjams turtinę žalą, atsiradusią dėl BUAB „Freshtravel“ nemokumo. Pabrėžė, jog nagrinėjamoje byloje neegzistuoja būtinoji deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus, t. y. neperkėlusi ar netinkamai perkėlusi į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas. Be to, spręsti, ar į nacionalinę teisę valstybė yra tinkamai perkėlusi Direktyvos nuostatas gali tik Europos Komisija arba Teisingumo Teismas, tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad šios institucijos būtų konstatavusios, jog valstybė į nacionalinę teisę yra netinkamai perkėlusi Direktyvos nuostatas. Byloje nesant tokių įrodymų, nėra pagrindo išvadai, kad egzistuoja deliktinės atsakomybės sąlygos, atitinkamai nėra pagrindo pareiškėjams priteisti žalos atlyginimą.

11Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir Turizmo įstatymas) 8 straipsnio nuostatas, kelionių organizatoriui buvo nustatyta pareiga turėti laidavimo draudimą ar garantiją, kurie, esant tam tikrai situacijai, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir sumokėtos sumos grąžinimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad į šio straipsnio teisės nuostatas pagal savo esmę ir prasmę yra perkeltas Direktyvos 7 straipsnis, todėl nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl Direktyvos 7 straipsnio neperkėlimo į nacionalinę teisę. Šiuo atveju pareiškėjai žalą galėjo patirti dėl kelionių organizatoriaus veiksmų, t. y. dėl to, kad kelionių organizatorius nesilaikė Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos turėti laidavimo draudimą ar finansų įstaigos laidavimą ar garantiją.

12Dėl pareiškėjų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nurodė, kad pateiktos tarp pareiškėjų ir UAB „Freshtravel“ sudarytos paslaugų sutartys yra šalių nepasirašytos, todėl negali būti laikoma, kad paslaugų sutartys buvo sudarytos. Iš mokėjimo nurodymų matyti, kad pinigų sumos buvo pervestos į Cherry Media LT ir UAB „Dealcraft“ banko sąskaitas, tačiau šie subjektai nėra paslaugų sutarčių šalimis, be to, pinigai buvo pervesti anksčiau nei buvo sudarytos paslaugų sutartys. Iš mokėjimo paskirties taip pat nėra aišku, kad buvo mokėta už keliones pagal paslaugų sutartis. Apibendrindama šiuo aspektu nurodė, kad į bylą pateikti rašytiniai įrodymai nepagrindžia patirtos žalos.

13Nurodė, kad patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti siekiama reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje ir (ar) civilinius ieškinius, o ne reikalauti pinigų iš valstybės, nes žala atsirado dėl privataus juridinio asmens veiksmų.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Nurodė, kad įstatymo leidėjas, perkeldamas Direktyvą, numatė, kad sėkmingai vystančio veiklą kelionių organizatoriaus įsipareigojimai turistų atžvilgiu didės, todėl Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais nustatė papildomą saugiklį/reikalavimą, kad vykdančio veiklą kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma visais atvejais yra priklausoma nuo jo gautų praėjusių kalendorinių metų metinių įplaukų ir negali būti mažesnė kaip 7 procentai minėtų įplaukų dydžio. Atkreipė dėmesį, kad įstatymo leidėjas, susiedamas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą su kelionių organizatoriaus praėjusių kalendorinių metų metinėmis įplaukomis ir nustatydamas, kad ji turi būti ne mažesnė kaip 7 procentai, nesiekė apriboti garantija dengiamos rizikos dydžio, bet pateikė visiems kelionių organizatoriams taikomą privalomos (minimalios) prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimą, jo nuomone proporcingą prisiimtiems įsipareigojimams. Taip pat pažymėjo, kad Turizmo įstatymas nurodo, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti „ne mažesnė“, tačiau jos maksimalių dydžių apribojimo nėra, todėl kelionių organizatorius, būdamas atsakingu verslo subjektu, gali ir privalo pats įvertinti galimą veiklos riziką bei turistų turtinius interesus užtikrinti pasirinkdamas tinkamo dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, ir ši suma turi būti apskaičiuojam taip, kad ji užtikrintų turisto interesus, jei paaiškėtų, kad kelionės organizatorius tampa nemokus.

16Pabrėžė, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių organizatorius privalo suteikti vartotojams, dengtinos rizikos dydis nėra jokiu būdu ribojamas, priešingai, yra nustatomas tik pradinis privalomas tokios garantijos dydis, paliekant galimybę verslo subjektui pačiam atsakingai įvertinti savo veiklos riziką ir įsigyti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kad nemokumo atveju būtų galima įvykdyti Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus turistams.

17Dėl prašomos priteisti žalos nurodė, kad pareiškėjai patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turėtų siekti reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, kuri iškelta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-478-653/2015.

18Trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Freshtravel“ atstovė UAB „Valdsita“ atsiliepimo į pareiškėjų skundą nepateikė.

19Teismas konstatuoja:

20Byloje keliamas Lietuvos valstybės civilinės atsakomybės už jos institucijos veiksmais padarytą žalą klausimas.

21Byloje nustatyta, kad pareiškėjai J. N., A. N., K. N., atstovaujama įstatyminės atstovės J. N., G. K. ir G. K. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014 m. lapkričio 13 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004589 dėl kelionės Vilnius – Hurgada ir atgal. Pagal minėtą sutartį, pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 3 d. iki 2015 m. sausio 9 d. Pareiškėja J. N. 2014 m. lapkričio 11 d. už kelionę pinigų priėmimo kvitu Serija BPP Nr. 415654328-414559191(KKC-2119) sumokėjo UAB „Cherry Media Lt“ už kelionę 5 995 Lt (1 736,27 Eur), tačiau kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki.

22Pareiškėja G. P. 2014 m. spalio 31 d. už kelionę į UAB „Dealcraft“ sąskaitą pervedė 2 198 Lt (636,59 Eur), tačiau kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki.

23Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ sustabdė pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą.

24Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtai vykdomos UAB „Freshtravel“ veiklos.

25Departamentas 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-274 panaikino pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą nuo 2014 m. lapkričio 29 d.

26ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015 m. rugsėjo 17 d. pareiškėjai J. N. sumokėjo 86,06 Eur dydžio draudimo išmoką, o G. P. – 33,85 Eur dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų. Viso pareiškėjams J. N., A. N., K. N., atstovaujamai įstatyminės atstovės J. N., G. K. ir G. K. liko negrąžinta 1650,21 Eur suma (po 330,04 Eur žmogui), o pareiškėjams G. P. ir T. B. – 602,74 Eur (po 301,37 Eur žmogui), kurias pateiktu skundu pareiškėjai ir prašo teismo priteisti jų naudai iš atsakovės.

27Teismui sprendžiant pareiškėjų skundo pagrįstumo klausimą, kyla pareiga išsiaiškinti, ar atsakovė yra tinkamas subjektas atlyginti pareiškėjų nurodytą žalą, ir jeigu taip, tai kokio dydžio žala turi būti atlyginta pareiškėjams.

28Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą žalą.

29Pareiškėjų skundo pagrindas yra tai, jog atsakovė Lietuvos Respublika į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB 7 straipsnio nuostatas ir neužtikrino, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, pateiktų pakankamas garantijas, jog įmokėti pinigai bus grąžinti, dėl ko pareiškėjai patyrė turtinę žalą.

30Paminėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 išnagrinėjęs iš esmės analogišką ginčą, 2017 m. gegužės 8 d. nutartyje padarė išvadą, jog „nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 90/314 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjo) teisių apsaugos <...>“. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija minėtoje byloje konstatavo, „<...> kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 90/314 7 straipsnį. <...>“. Iš esmės analogiškos praktikos tęstinumas išlaikomas ir kitose LVAT nutartyse, pavyzdžiui, 2017 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017, 2017 m. birželio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1976-624/2017. Šios apeliacinės instancijos teismo administracinės jurisprudencijos nuostatos iš esmės atkartojamos ir pirmosios instancijos teismo praktikoje (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-581-171/2017, 2017 m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3612-473/2017 ir kt.), teismui nagrinėjant kitas šiuo požiūriu vienarūšes individualias administracines bylas. Taigi, netinkamas 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę (į Turizmo įstatymo 8 straipsnį) jau yra konstatuotas nacionalinių teismų. Teismai labai panašias arba analogiškas bylas privalo spręsti panašiai (lot. a similibus procedere ad similia). Taigi, nors de iure tokio pobūdžio bylos ir neatitinka modelinių bylų sampratos ABTĮ 127 straipsnio prasme, tačiau de facto tokiomis gali būti traktuojamos ir valstybės civilinei atsakomybei kilti būtinosios sąlygos kiekvienoje tokio pobūdžio byloje naujai nebenustatinėtinos ir nebeįrodinėtinos.

31Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato nei konstitucinių (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 24 d. ir kt. nutarimai), nei materialinio ar procesinio pobūdžio pagrindų, galinčių pateisinti ar nulemti objektyvią būtinybę nesilaikyti aukščiau nurodytuose teismų sprendimuose suformuoto ratio decidendi (lot. sprendimo esmė, teismo suformuluota abstrakti elgesio taisyklė, sprendimo pagrindas, kuriuo privalu vadovautis) ir nukrypti nuo analogiškose bylose priimtų sprendimų esminio turinio (stare decisis doktrina, t. y. laikytis to, kas jau nuspręsta), teismas daro išvadą, jog nagrinėjamos bylos kontekste atsakovei Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti pareiškėjams jų patirtą žalą.

32Dėl iš atsakovės Lietuvos valstybės pareiškėjų naudai priteistinos materialinės žalos dydžio.

33Atsakovės Lietuvos valstybės atstovės Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjų į bylą pateikti įrodymai negali būti laikomi pagrindu priteisti jiems prašomo priteisti dydžio turtinę žalą. Atsakovės atstovės įsitikinimu, be kita ko, esant šalių (UAB „Freshtravel“ ir pareiškėjų) nepasirašytai paslaugų sutarčiai bei šios sutarties dalies kainos sumokėjimo ne į UAB „Freshtravel“, o į UAB „Cherry Media LT“ bei UAB „Dealcraft“ banko sąskaitą faktui, neegzistuoja ir pagrindas pareiškėjų skundui patenkinti. Tokiu būdu atsakovė apeliuoja į nagrinėjamos bylos atveju su kitomis bylomis nesutampančias teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes ir prašo teismo jomis remtis priimant byloje sprendimą.

34Teismas kaip nepagrįstus atmeta Ūkio ministerijos argumentus, jog 2014 m. lapkričio 13 d. Turizmo paslaugų teikimo sutartis Nr. PT004589 bei 2014 m. spalio 31 d. Turizmo paslaugų teikimo sutartis Nr. PT004062 nėra pasirašytos nei vienos iš šiose sutartyse nurodytų šalių, todėl negali būti laikoma, kad sutartys tarp pareiškėjų ir UAB „Freshtravel“ apskritai buvo sudaryta. Ūkio ministerija savo nuomonei pagrįsti remiasi Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punkte įtvirtinta turizmo paslaugų teikimo sutarties definicija, pagal kurią minėta sutartis yra „rašytinis susitarimas, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas“. Teismo vertinimu, įstatymo ir nusistovėjusios teismų praktikos prasme, toks turizmo paslaugų teikimo sutarties apibrėžimas savaime nereiškia, jog rašytinės formos nesilaikymas tokio pobūdžio sutartį daro negaliojančią.

35Iš surinktų įrodymų galima daryti išvadą, jog pareiškėjai tiek mokėjimą pagal sutartį (G. P.), tiek ir paslaugų sutarties sudarymo veiksmus atliko elektroninėje erdvėje, iš šios sutarties teksto matyti, jog sandorio šalys gali būti aiškiai identifikuojamos, kas savaime neleidžia teigti, jog sutartis laikytina nesudaryta (CK 1.73 straipsnio 2 dalis, 1.76 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad CK 6.192 straipsnyje įtvirtinta, jog sutarties formai taikomos CK 1.71–1.77 straipsnių taisyklės, reglamentuojančios sandorių formą. CK 1.73 straipsnyje išvardyti atvejai, kada sandoriai turi būti sudaryti paprasta rašytine forma. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog šis sąrašas nėra baigtinis, nes kitos CK normos ir įstatymai gali nustatyti privalomą rašytinę formą ir kitiems sandoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Vienu iš tokių atvejų yra laikytina turizmo paslaugų teikimo sutartis, kurios formą reglamentuoja jau minėtas Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punktas. Tačiau įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme (CK 1.93 straipsnio 1 dalis), tačiau Turizmo įstatyme nėra tokio imperatyvaus nurodymo. Tai reiškia, jog nesant tokio imperatyvaus nurodymo, sandorio formos nesilaikymas reikštų tik tai, jog sudarytas sandoris lieka galioti, tačiau, kilus ginčui dėl sandorio sudarymo, įstatymas riboja įrodymų leistinumą – sandorio šalis neturi teisės tokio sandorio sudarymo įrodinėti liudytojų parodymais (CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjimu atveju, pastaroji įstatymo norma teisiškai nėra aktuali ginčui, todėl teismas daro išvadą, jog sandorių sudarymo faktą pareiškėjai įrodė leistinais rašytiniais įrodymais, kurie patvirtina, jog pareiškėjams fiziškai pasirašyti paslaugų sutartis objektyviai nebuvo reikalinga. Dėl to teismas pripažįsta nepagrįstu Ūkio ministerijos argumentą, kad ginčo paslaugų sutarties šalys turėjo ginčo sutartis pasirašyti, o nesant rašytinių sutarčių, juos traktuotinos kaip nesudarytos, kas reikštų, jog tarp šalių nesusiklostė paslaugų teisiniai santykiai.

36Priešingai, siekiant nustatyti paslaugų sutarties sudarymo faktą, negalima ignoruoti ir šalių suderintų tarpusavio ketinimų, valios tokią sutartį sudaryti, negalima neatsižvelgti į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Šių aplinkybių neigimas ir įrodinėjimas, kad paslaugų sutartys nebuvo sudarytos, reikštų nesąžiningumą pareiškėjų atžvilgiu. Teismas vertina, kad byloje pakanka duomenų daryti išvadą, jog paslaugų sutarčių šalys aiškiai išreiškė valią sudaryti šias sutartis. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių dalyviai patys sprendžia sudaryti sutartį ar ne. Šis principas taip pat reiškia, kad sudaroma sutartis turi atitikti sutarties šalių valią. Bet kokie veiksmai, lemiantys sutarties šalių valios trūkumą (suklydimas, apgaulė, spaudimas, grasinimas ir kt.), sukelia sutarties negaliojimą. Sutarties laisvės principas reiškia ir šalių laisvę savanoriškai nustatyti sutarties formą ir turinį, išskyrus, kai tai reglamentuoja imperatyviosios teisės normos ar tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka ir kiti teisės principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Vertinti, jog paslaugų sutarčių šalys, savanoriškai nustatydamos sutarties formą, kaip nors pažeidė gerą moralę, viešąją tvarką ar kitus teisinius imperatyvus, teismas neturi jokio pagrindo.

37Taip pat nepagrįsti argumentai, jog pareiškėjų atlikti mokėjimai į UAB „Cherry Media LT“ ir UAB „Dealcraft“ banko sąskaitas nepatvirtina mokėjimų pagal paslaugų sutartis ir nelaikomi tinkamais įrodymais, pagrindžiančiais, jog paslaugų sutarčių kaina buvo sumokėta UAB „Freshtravel“ naudai, kadangi UAB „Cherry Media LT“ ir UAB „Dealcraft“ nėra paslaugų sutarčių šalys. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja J. N. 2014 m. lapkričio 11 d. už kelionę pinigų priėmimo kvitu Serija BPP Nr. 415654328-414559191(KKC-2119) sumokėjo UAB „Cherry Media Lt“ už kelionę 1 736,27 Eur (5 995 Lt) (mokėjimo paskirtis – 5 vnt. už poilsinę kelionę); G. P. mokėjimo pavedimu pervedė 2 198 Lt (636,59 Eur). Šios pareiškėjų pervestos sumos sutampa su paslaugų sutarties kaina ir dėl to ginčo byloje nėra. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjai UAB „Freshtravel“ organizuotą kelionę pirko per UAB „Cherry Media LT“ valdomą interneto svetainę „beta.lt“ bei UAB „Dealcraft“, todėl tai, kad piniginės lėšos sumokėtos ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, o prekybos agentams, nepaneigia fakto, jog pareiškėjai sumokėjo už ginčo keliones, kuri pareiškėjams turėjo būti grąžinta kelionėms neįvykus dėl kelionių organizatoriaus nemokumo.

38Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi, pagal įstatymą, paslaugų sutartys galėjo būti sudaromos ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentus, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjų turistines keliones galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentams, kurie, nebūdami paslaugų sutarties šalimis, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

39Pažymėtina, kad tai, jog egzistuoja pagrindas priteisti pareiškėjams turtinę žalą, patvirtina ir kitos byloje nustatytos aplinkybės. Departamento reikalavimą ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015 m. rugsėjo 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. HAN-135058 į pareiškėjos G. P. banko sąskaitą pervedė 33,85 Eur, o 2015 m. rugsėjo 17 d. 86,06 Eur sumokėjo pareiškėjai J. N.. Mokėjimo paskirtyje nurodyta: „Draudimo išmoka dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų“. Iš pateiktų duomenų matyti, jog ERGO Insurance SE Lietuvos filialui išmokėjus draudimo išmoką pareiškėjams dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų, taip pat buvo pripažinta, kad paslaugų sutartys tarp pareiškėjų ir UAB „Freshtravel“ buvo realiai sudarytos, o pareiškėjai už kelionę laikomi sumokėję tinkamu būdu bei tinkamam asmeniui.

40Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pareiškėjų reikalavimo priteisti jos naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės žalos atlyginimą teisinis ir faktinis pagrįstumas laikytinas teismo nustatytu. Vertindamas, kokio dydžio materialinės žalos atlyginimas turėtų būti priteistas pareiškėjų naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės, teismas konstatuoja, jog ERGO Insurance SE Lietuvos filialui pareiškėjai J. N. sumokėjus 86,06 Eur dydžio draudimo išmoką, o G. P. – 33,85 Eur, laikytina, jog pareiškėjams J. N., A. N., K. N., atstovaujamai įstatyminės atstovės J. N., G. K. ir G. K. liko negrąžinta 1 650,21 Eur suma – po 330,04 Eur žmogui, o G. P. ir T. B. liko negrąžinta – 602,74 Eur suma – po 301,37 Eur žmogui.

41Ginčo, jog pareiškėjai į patirtos žalos dydžio apskaičiavimą neįtraukė kelionės vizų mokesčių, nėra.

42Dėl pareiškėjų prašomų priteisti procesinių palūkanų.

43Pareiškėjai prašė iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, pareiškėjų naudai priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

44LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad „procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (LVAT 2009 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007)“ (LVAT 2017 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017).

45Pagal LVAT jurisprudenciją, tokio pobūdžio bylose, t. y. bylose dėl žalos, padarytos valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos (2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3550/2011, 2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1673/2012), todėl, vadovaujantis CK 6.2. straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis bei LVAT praktika, pareiškėjams iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Bylos iškėlimo teisme diena yra skundo priėmimo teisme diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Nagrinėjamu atveju, skundas priimtas 2017 m. rugpjūčio 21 d., todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132–134 straipsniais, teismas

Nutarė

47Pareiškėjų J. N., A. N., K. N., atstovaujamos J. N., G. K., G. K., T. B. ir G. P. skundą tenkinti.

48Priteisti pareiškėjai J. N. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų ir 4 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

49Priteisti pareiškėjui A. N. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų ir 4 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

50Priteisti pareiškėjai K. N. (a. k. ( - ) atstovaujamai įstatyminės atstovės J. N. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų ir 4 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Priteisti pareiškėjui G. K. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų ir 4 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Priteisti pareiškėjai G. K. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų ir 4 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

53Priteisti pareiškėjui T. B. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą ir 37 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

54Priteisti pareiškėjai G. P. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą ir 37 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

55Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjai J. N., A. N., K. N., atstovaujama J. N., G. K., G. K., kreipėsi... 5. Nurodė, kad pareiškėjai su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“... 6. Pareiškėjai, pagrįsdami reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo,... 7. Pareiškėjų teigimu, susidarė tokia situacija, jog kelionių organizatoriui... 8. Atsakovę Lietuvos valstybę atstovaujanti Lietuvos Respublikos ūkio... 9. Nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Nesutiko, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis bei faktinis pagrindas priteisti... 11. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir... 12. Dėl pareiškėjų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nurodė, kad... 13. Nurodė, kad patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti siekiama... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio... 15. Nurodė, kad įstatymo leidėjas, perkeldamas Direktyvą, numatė, kad... 16. Pabrėžė, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių... 17. Dėl prašomos priteisti žalos nurodė, kad pareiškėjai patirtos žalos... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Freshtravel“ atstovė UAB... 19. Teismas konstatuoja:... 20. Byloje keliamas Lietuvos valstybės civilinės atsakomybės už jos... 21. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai J. N., A. N., K. N., atstovaujama... 22. Pareiškėja G. P. 2014 m. spalio 31 d. už kelionę į UAB „Dealcraft“... 23. Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių... 24. Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 kreipėsi į Lietuvos... 25. Departamentas 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-274 panaikino... 26. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015 m. rugsėjo 17 d. pareiškėjai J. N.... 27. Teismui sprendžiant pareiškėjų skundo pagrįstumo klausimą, kyla pareiga... 28. Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą... 29. Pareiškėjų skundo pagrindas yra tai, jog atsakovė Lietuvos Respublika į... 30. Paminėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau –... 31. Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato nei... 32. Dėl iš atsakovės Lietuvos valstybės pareiškėjų naudai priteistinos... 33. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovės Ūkio ministerijos nuomone,... 34. Teismas kaip nepagrįstus atmeta Ūkio ministerijos argumentus, jog 2014 m.... 35. Iš surinktų įrodymų galima daryti išvadą, jog pareiškėjai tiek... 36. Priešingai, siekiant nustatyti paslaugų sutarties sudarymo faktą, negalima... 37. Taip pat nepagrįsti argumentai, jog pareiškėjų atlikti mokėjimai į UAB... 38. Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 39. Pažymėtina, kad tai, jog egzistuoja pagrindas priteisti pareiškėjams... 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog... 41. Ginčo, jog pareiškėjai į patirtos žalos dydžio apskaičiavimą... 42. Dėl pareiškėjų prašomų priteisti procesinių palūkanų.... 43. Pareiškėjai prašė iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 44. LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad „procesinės palūkanos... 45. Pagal LVAT jurisprudenciją, tokio pobūdžio bylose, t. y. bylose dėl žalos,... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. Pareiškėjų J. N., A. N., K. N., atstovaujamos J. N., G. K., G. K., T. B. ir... 48. Priteisti pareiškėjai J. N. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 49. Priteisti pareiškėjui A. N. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 50. Priteisti pareiškėjai K. N. (a. k. ( - ) atstovaujamai įstatyminės... 51. Priteisti pareiškėjui G. K. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 52. Priteisti pareiškėjai G. K. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 53. Priteisti pareiškėjui T. B. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 54. Priteisti pareiškėjai G. P. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 55. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...