Byla 2YT-18512-775/2016
Dėl neteisėtų antstolio V. Z. veiksmų, suinteresuoti asmenys – UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), AB (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. S. skundą dėl neteisėtų antstolio V. Z. veiksmų, suinteresuoti asmenys – UAB ( - ), UAB ( - ), AB ( - ).

3Teismas

Nustatė

4D. S. kreipėsi į antstolį V. Z. su 2016 m. birželio 14 d. skundu prašydamas panaikinti antstolio patvarkymą dalyje dėl arešto jo sąskaitai, nes jam apribojama teisė įsigyti maisto produktų ir kitų būtiniausių reikmenų įkalinimo įstaigos parduotuvėje, taip pat, jei iš šios sąskaitos buvo nurašytos skolininkui priklausančios lėšos, jas grąžinti ir perskaičiuoti atlyginimą antstoliui (b. l. 6).

5Skunde nurodoma, kad Bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog nuteistiesiems leidžiama už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų. Šio straipsnio pakeitimas, numatantis ribojimus konkrečiai sumai, už kurią nuteistieji gali per mėnesį apsipirkti įsigalios tik nuo 2017-01-01. Tai reiškia, kad tokia teisė negali būti ribojama labiau nei tai numato įstatymas. Be to, Civilinio proceso kodekso 668 straipsnio 1 dalis nustato, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo ir kitą turtą, būtiną skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui ar mokymuisi. Taip pat išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią vienos minimalios mėnesinės algos. Nurodo, kad Kalėjimų departamento direktoriaus 2009 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-172 patvirtintas Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomas būtiniausių reikmenų asortimentas. Tai, kad teisės aktais reglamentuojamas privalomas būtiniausių reikmenų sąrašas reiškia, jog valstybė nėra pajėgi aprūpinti nuteistųjų būtiniausiais maisto produktais ir būtiniausiais reikmenimis. Nurodo, jog antstolio patvarkymas apriboja skolininko teises įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų už nuteistojo artimųjų pervestas pinigines lėšas į laisvės atėmimo įstaigos sąskaitą (b. l. 6–8).

6Antstolis V. Z. 2016 m. birželio 18 d. patvarkymu (b. l. 4, 5) netenkino pareiškėjo skundo ir jį kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) persiuntė Kauno apylinkės teismui. Antstolis nurodė, jog raginimas bei siūlymas įvykdyti sprendimus skolininkui buvo išsiųstas jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, raginimas dėl įvykdymo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje. Raginimų ir siūlymų skolininkas neįvykdė, skolų gera valia nesumokėjo, todėl buvo atliktos visos užklausos apie skolininko turtinę padėtį bei įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras. Paaiškėjus, jog skolininkas atlieka bausmę Vilniaus pataisos namuose, 2016-05-31 buvo priimtas patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių įkalinimo įstaigos sąskaitoje. Patvarkyme vykdyti išieškojimą nustatyta, jog skolininkas laisvai gali naudotis 296 Eur suma per vieną mėnesį. Patvarkymas išsiųstas vykdyti, lėšų iš įkalinimo įstaigos pervesta nebuvo. Vykdymo išlaidos ir antstolio atlygis apskaičiuotos pagal įstatymų reikalavimus, todėl prašymas perskaičiuoti atlygį antstoliui atmestinas.

7Suinteresuotas asmuo UAB ( - ) teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 23, 24), nurodė, jog sutinka su antstolio patvarkymu ir prašo netenkinti pareiškėjo skundo. Pareiškėjo gaunamos pajamos nepatenka į Civilinio proceso kodekso 739 straipsnyje numatytas sumas, iš kurių išieškojimas yra negalimas. Įstatymas nenumato išimčių, kurios išieškojimą iš laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų tvarką bei išskaitų dydžius reglamentuotų skirtingai, nei išieškojimą iš kitų asmenų. Antstoliui nebuvo pervestos išieškotos lėšos, o atlygis paskaičiuotas laikantis įstatyme numatytų reikalavimų.

8Suinteresuotas asmuo UAB ( - ) teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 28, 29), nurodė, jog su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. 2014-03-31 tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) buvo sudarytas perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį UAB ( - ) perėmė visą UAB ( - ) turtą, teises ir pareigas bei visus sandorius ir iš jų kylančias teises ir pareigas, todėl pareiškėjo įsiskolinimas UAB ( - ) laikytinas įsiskolinimu UAB ( - ). Nurodė, kad pareiškėjas už važiavimą be bilieto visuomeniniu transportu daug kartų baustas, paskirtų baudų nėra sumokėjęs. Pareiškėjas nutarimų dėl baudų paskyrimo neskundė. Nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose dėl baudų skyrimo buvo perduoti vykdyti antstoliui. Išieškojimą antstolis vykdo vadovaudamasis jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

9Suinteresuotas asmuo UAB ( - ) nustatytu terminu atsiliepimo dėl skundo nepateikė.

10Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

11Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2016 m. liepos 11 d. (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

12Pareiškėjo skundas atmestinas.

13Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 13 d. priėmė teismo įsakymą, kurio pagrindu iš D. S. nutarta išieškoti 289,62 Eur skolą, 181,56 Eur palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas kreditorės UAB ( - ) naudai (v. b. l. 2). 2015-07-09 patvarkymu vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti (v. b. l. 5). Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis skolininko deklaruota gyvenamoji vieta yra adresu Kaune, ( - ) (v. b. l. 3). Antstolio kontoroje išrašyta PVM sąskaita-faktūra būtinosioms ir papildomoms vykdymo išlaidoms apmokėti (v. b. l. 4). Antstolis apskaičiavo vykdymo išlaidas, kurias sudarė 28 Eur būtinos vykdymo išlaidos, 5,20 Eur papildomos vykdymo išlaidos, 1,50 Eur pašto išlaidos ir 0,45 Eur už lėšų pervedimą išieškotojai, iš viso – 35,15 Eur (v. b. l. 6). Skolininkui buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą (v. b. l. 7). Skolininkas per raginime nurodytą terminą į antstolį nesikreipė, todėl antstolis ėmėsi tolimesnių priverstinio išieškojimo veiksmų, užklausė registrus, tikrino duomenis apie skolininką. 2015 m. rugpjūčio 6 d. buvo apskaičiuotos vykdymo išlaidos, kurias, be anksčiau minėtų, sudarė 28 Eur būtinos vykdymo išlaidos 61,20 Eur papildomos vykdymo išlaidos, 3,40 pašto išlaidos, 4,50 Eur už lėšų pervedimą išieškotojai, taip pat 90,09 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 16). 2015-08-06 antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (v. b. l. 17). Įtariamųjų kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro duomenimis D. S. atlieka bausmę Vilniaus pataisos namuose (v. b. l. 23). 2015-08-06 buvo priimtas patvarkymas dėl lėšų areštavimo (v. b. l. 18). 2016 m. gegužės 31 d. buvo apskaičiuotos vykdymo išlaidos, kurias sudarė 137,24 Eur būtinos vykdymo išlaidos 36,80 Eur papildomos vykdymo išlaidos, 23,10 pašto išlaidos, 0,90 Eur už lėšų pervedimą išieškotojai, taip pat 231,70 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 24, 25). Tą pačią dieną priimtas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (v. b. l. 26). 2016 m. gegužės 31 d. priimtas patvarkymas Nr. ( - ) vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (v. b. l. 27). 2016 m. balandžio 14 d. antstolio kontoroje gautas pareiškėjo skundas dėl areštuotos sąskaitos įkalinimo įstaigoje, išskaičiuojamų asmeninių piniginių lėšų grąžinimo ir antstolio atlyginimo perskaičiavimo (v. b. l. 29–31). Antstolis pareiškėjo skundo netenkino ir persiuntė jį Kauno apylinkės teismui.

14Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007, 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008). Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

15Bausmių vykdymo kodekso 98 straipsnis numato nuteistųjų teisę gauti pinigines perlaidas, taip pat numato teisę atnešti grynus pinigus nuteistiesiems į pataisos įstaigą. Piniginės lėšos, įrašytos į nuteistojo asmeninę sąskaitą, yra nuteistojo asmeninė nuosavybė, kurias nuteistasis gali naudoti Bausmių vykdymo kodekso ir kitų bausmės vykdymą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant ir savo būtiniausiems poreikiams patenkinti. Pažymėtina, kad nei Civilinio proceso kodeksas, nei Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos nenumato draudimo nukreipti išieškojimo į bausmę atliekančiam nuteistajam priklausančias pinigines lėšas, esančias laisvės atėmimo įstaigos sąskaitoje, todėl antstolis nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę Vilniaus pataisos namuose, išsiuntė patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo įstaigos sąskaitoje.

16Pažymėtina, kad įstatyme nėra išimčių, kurios išieškojimo iš laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų tvarką bei išskaitų dydžius reglamentuotų skirtingai nei išieškojimą iš kitų asmenų, todėl aplinkybe, kad bausmę atliekantys asmenys yra aprūpinami apranga ir maistu, kaip galinčia pateisinti įstatyme nustatytų išieškojimo apribojimų nesilaikymą, negali būti remiamasi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016). Taigi, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog iš įkalinimo įstaigose esančių asmenų pajamų gali būti išieškoma, tačiau pagal CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir šio straipsnio 2 dalį (Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1477-560/2016).

17Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio proceso kodekse atskirai reglamentuojamas išieškojimas iš skolininko turto, t. y. skolininko jau turimo, pradėjus išieškojimą (jo bendrosios taisyklės nustatytos CPK XLVII skyriuje) ir iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų (CPK LI skyrius).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal išieškojimą iš skolininko turto reglamentuojančią CPK 668 straipsnio 1 dalį, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi, visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Šio turto sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija). Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Įgyvendinant pastarąją nuostatą, analogiškas draudimas įtvirtintas Sprendimų vykdymo instrukcijos 93.6 punkte.

19CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) reglamentuojamas išieškojimas iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų – vienkartinių ar periodiškai nuo tam tikro atskaitos momento naujai gaunamų lėšų įplaukų. Išskaitų iš tokių pajamų dydis reglamentuojamas CPK 736 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma 20 procentų (jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas) (CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punktas); jei išieškoma pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų (CPK 736 straipsnio 1 dalies 3 punktas); išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, – iki 50 procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Išieškant iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 2 dalis).

20Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis nustatė 296 Eur (MMA atskaičius mokesčius) laisvai disponuojamą sumą, kuria skolininkas gali naudotis per vieną mėnesį. Skolininkas apie tai buvo informuotas, jam buvo išsiųstas patvarkymo nuorašas į įkalinimo įstaigą. Atkreiptinas dėmesys, jog antstolis nukreipęs išieškojimą į pareiškėjo pinigines lėšas, esančias įkalinimo įstaigos sąskaitoje, nepažeidė Civilinio proceso kodekso nuostatų bei kasacinio teismo suformuotos praktikos, kadangi antstoliui nuo 296 Eur (MMA atskaičius mokesčius) sumos į jo depozitinę sąskaitą nebuvo pervesta jokių išieškotų lėšų. Todėl pareiškėjui yra pilnai suteikta teisė naudotis minėta suma, neapribojant jo teisės įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įkalinimo įstaigos parduotuvėje. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teiginys, jog iš jo išieškomos visos lėšos, esančios jo sąskaitoje, nepaisant ar jos viršija, ar ne MMA ir taip yra apribojama jo teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, yra nepagrįstas ir atmestinas.

21Pareiškėjas taip pat prašo perskaičiuoti atlygį antstoliui.

22Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą priskiriamas prie vykdymo išlaidų, kurios pagal CPK 610 straipsnio 1 dalį išieškomos iš skolininko. Vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos, papildomos išlaidos ir atlygis antstoliui (Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 p.). Atlygio dydis nustatomas atsižvelgiant į bendras, pagal visų antstolio vykdomų vykdomųjų dokumentų, išieškotiną ir realiai išieškotą sumas instrukcijoje nustatyta tvarka (Sprendimų vykdymo instrukcijos 54 punktas).

23Pažymėtina, jog tik užvedus vykdomąją bylą apskaičiuotos vykdymo išlaidos tesiekė 35,15 Eur, antstolio atlygis iš viso nebuvo skaičiuojamas, tačiau raginimų ir siūlymų skolininkas neįvykdė, skolų gera valia nesumokėjo. Dėl šios priežasties antstolis turėjo vykdyti tolimesnius priverstinio išieškojimo veiksmus. Priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas, už sprendimo vykdymą antstolis turi teisę gauti atlyginimą ir ši jo teisė negali būti paneigta, nes darbas yra atlygintinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2014). Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių antstolio priimtų patvarkymų dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, juose aiškiai ir konkrečiai nurodyti antstolio atlikti veiksmai, jų atlikimą patvirtina vykdomojoje byloje esantys duomenys, o būtinos ir papildomos išlaidos už juos ir atlygis antstoliui paskaičiuoti pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytus vykdymo išlaidų dydžius.

24Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, naikinti skundžiamą antstolio V. Z. 2016 m. gegužės 31 d. patvarkymą nėra įstatyminio pagrindo, todėl skundas atmestinas.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 443 straipsnio 5 dalimi, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

26Pareiškėjo D. S. skundą dėl 2016 m. gegužės 31 d. antstolio V. Z. patvarkymo Nr. ( - ) atmesti.

27Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. S. skundą... 3. Teismas... 4. D. S. kreipėsi į antstolį V. Z. su 2016 m. birželio 14 d. skundu... 5. Skunde nurodoma, kad Bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 1 dalis... 6. Antstolis V. Z. 2016 m. birželio 18 d. patvarkymu (b. l. 4, 5) netenkino... 7. Suinteresuotas asmuo UAB ( - ) teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą... 8. Suinteresuotas asmuo UAB ( - ) teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą... 9. Suinteresuotas asmuo UAB ( - ) nustatytu terminu atsiliepimo dėl skundo... 10. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos civilinio... 11. Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 12. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 13. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad Kauno... 14. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 15. Bausmių vykdymo kodekso 98 straipsnis numato nuteistųjų teisę gauti... 16. Pažymėtina, kad įstatyme nėra išimčių, kurios išieškojimo iš laisvės... 17. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio proceso kodekse atskirai... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal išieškojimą... 19. CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) reglamentuojamas išieškojimas iš... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis nustatė 296 Eur (MMA atskaičius... 21. Pareiškėjas taip pat prašo perskaičiuoti atlygį antstoliui.... 22. Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlygis... 23. Pažymėtina, jog tik užvedus vykdomąją bylą apskaičiuotos vykdymo... 24. Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, naikinti skundžiamą... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 26. Pareiškėjo D. S. skundą dėl 2016 m. gegužės 31 d. antstolio V. Z.... 27. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu...