Byla 2-472-425/2016
Dėl panaikinimo sprendimų, vykdant viešąjį pirkimą

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Tomadas“ ieškinį atsakovui Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje UAB „Automera“ dėl panaikinimo sprendimų, vykdant viešąjį pirkimą.

3T e i s m a s

Nustatė

4Ieškovė UAB „Tomadas“ ieškiniu prašė teismą:

51. panaikinti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešųjų pirkimų komisijos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę viešojo konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos" dėl UAB ,Automera" pripažinimo laimėtoju konkurso I-ojoje pirkimo dalyje (Panevėžio mieste);

62. pripažinti, jog UAB „Automera", UAB „Irolanas" bei UAB „Svalex" pasiūlymai viešojo konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimu paslaugos" I-ojoje pirkimo dalyje realiai nekonkuruoja tarpusavyje, įpareigojant atsakovą Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą juos atmesti;

73. priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinyje nurodė, kad ieškovė kaip tiekėjas dalyvavo viešame konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos". Pasiūlymų perkančiajai organizacijai teikimo stadijoje dėl UAB „Automera“ direktoriaus pasisakymų ieškovei kilo pagrįstų abejonių dėl to, kad UAB „Automera“ siekė užsitikrinti galimybę būti pripažinta konkurso nugalėtoja I-ojoje pirkimo dalyje statistiniams tiekėjams UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ pateikus fiktyvius pasiūlymus. 2016-04-07 vokų atplėšimo metu, buvo paskelbtos visų dalyvavusių tiekėjų kainos, paaiškėjo, kad mažiausią bendrą pasiūlymo kainą I-ojoje pirkimo dalyje pateikė UAB „Irolanas“, antrą mažiausią kainą – UAB „Svalex“, trečią – UAB „Automera“, didžiausią kainą – ieškovė, dėl ko grėsmė, jog ieškovės kaina bus mažesnė nei UAB „Automera“ dingo. Ieškovė 2016-04-08 prašymu kreipėsi į atsakovą leisti susipažinti su UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ pasiūlymais. 2016-04-20 ieškovė informuota, kad konkurso I-osios dalies pasiūlymus teikė 4 tiekėjai, tačiau į pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka įrašyti tik 2 pasiūlymai: UAB „Automera“ ir ieškovo, taip pat ieškovei suteikta galimybė susipažinti su tiekėjų I-ojoje pirkimo dalyje pasiūlymais, išskyrus informaciją, kuri jų nurodoma kaip konfidenciali, dėl ko ieškovė 2016-04-22 pateikė pretenziją. Tenkindama iš dalies pretenziją perkančioji organizacija savo iniciatyva sprendė dėl tiekėjų konfidencialios informacijos apimties, nors jie tokios informacijos nebuvo nurodę kaip konfidencialios. Kadangi ieškovei nebuvo pateikta informacija apie kitų tiekėjų atitikimą konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams, numatytiems 8.7 p., kuris numato tiekėjo technines galimybes (saugojimo aikštelių kiekį ir specialiųjų transporto (vilkikų) kiekį), buvo užkirsta galimybė įrodyti, jog šie tiekėjai dalyvavo viešajame pirkime pasitelkdami tą pačią UAB „Automera“ direktoriui priklausančią automobilių saugojimo aikštelę. Tokia informacija negali būti konfidenciali, kadangi aikštelės adresas bus išviešintas tiekėjui pasirašius tiekimo sutartį bei fiziškai ėmus gabenti į ją sulaikytas transporto priemones. Mano, kad kiti konkurse dalyvavę tiekėjai pasitelkė tuos pačius subrangovus tam, jog atitiktų minimalius konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Po 2016-05-05 ieškovės pretenzijos, perkančioji organizacija iš dalies leido susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, tačiau UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ pasiūlymuose pateikti aikštelių adresai neišaiškėjo. Pagal Konkurso sąlygų 20 punkto nuostatas, jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai turi būti atmesti. Tuo tarpu tiekėjai naudojasi tų pačių subteikėjų (UAB „Panevėžio kranai“, A. P. „Kadex“) paslaugomis. Mano esant konfidencialiems susitarimams tarp perkančiosios organizacijos ir kitų konkurse dalyvavusių tiekėjų ar vieno iš jų, kadangi šių tiekėjų pasiūlymai tarpusavyje nekonkuruoja, pažeidžia skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos tiekėjų konkurencijos principus ir turėjo būti atmesti, jie įtakojo tai, jog konkurso nugalėtoju tapo UAB „Automera“, o perkančioji organizacija nesiėmė priemonių išsiaiškinti tiekėjų realų konkuravimą. Perkančioji organizacija dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo atmetė UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ pasiūlymus, jų neįtraukė į pasiūlymų eilę, nors mažos kainos kriterijų realiai atitiko tik UAB „Irolanas“ pasiūlymas. Minėtos aplinkybės tik sustiprina abejonę dėl galimo susitarimo tarp atsakovės ir trečiojo asmens, UAB „Automera“ protegavimo, dėl ko pažeisti lygiateisiškumo, skaidrumo principai (VPĮ 3 str.).

9Dublike į atsakovo atsiliepimą papildomai nurodė, kad prašymas pateikti susipažinimui kitų tiekėjų pasiūlymus pageidaujama apimtimi siejamas su galimai nesąžininga trečiojo asmens konkurencija kitų tiekėjų atžvilgiu pasitelkiant viešajam pirkimui kuo didesnį kiekį skirtingų ūkio subjektų, kurie realiai tarpusavyje nekonkuruoja, o šiuo atveju ir buvo situacija, kai trečiasis asmuo siekė maksimaliai užsitikrinti galimybę tapti laimėtoju pasitelkus fiktyvius kitų tiekėjų pasiūlymus, kurie vėliau atmesti dėl nepagrįstai mažos kainos. Atsakovas sprendimą dėl UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ pasiūlymų neįprastai mažos kainos turėjo priimti vienu metu, o ne po vieno jų vertinimo. Ieškovė nėra gavusi iš atsakovo informacijos apie tiekėjų pasiūlymus konkurso sąlygų 8.7 p. nuostatų kontekste dėl automobilių saugojimo aikštelių. Jeigu automobilių saugojimo aikštelė, priklausanti trečiojo asmens direktoriui, yra panaudos pagrindais perduota trečiajam asmeniui, ji nebegali būti nuomojama ar kitais pagrindais perduodama kitiems tiekėjams. Tuo atveju, jeigu kiti tiekėjai sudarė sutartis su trečiuoju asmeniu, kuris aikštele naudojasi panaudos pagrindais, akivaizdu, kad trečiasis asmuo dalyvauja visų trijų tiekėjų pasiūlymuose, kas laikytina tarpusavyje nekonkuruojančiais, alternatyviais pasiūlymais. Dublike į trečiojo asmens atsiliepimą papildomai nurodė, kad UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ direktoriai asmeniškai pažįstami, tarpusavyje sudarę įvairias sutartis dėl trečiojo asmens bei trečiojo asmens vadovo turto panaudojimo, ankstesniame konkurse šie tiekėjai veikė jungtinės veiklos pagrindu ir teisė pasiūlymą, UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ net nesistengė pagrįsti neįprastai mažos pasiūlymų kainos, rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės poziciją dėl tiekėjų išankstinio veiksmų derinimo. UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ iš esmės naudojasi tiek tomis pačiomis trečiajam asmeniui priklausančiomis transporto priemonėmis, tiek trečiojo asmens direktoriui priklausančia ir visiems trims tiekėjams panaudos teise perduota ta pačia automobilių saugojimo aikštele, UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ perkančiajai organizacijai pateikė trečiojo asmens sutartį su saugos firma. Saugojimo aikštelė yra pagrindinė priemonė norint teikti atsakovo perkamą paslaugą, todėl atsakovas, matydamas, kad dėl tos pačios aikštelės sudarytos sutartys, turėjo atmesti visus tris pasiūlymus kaip alternatyvius. Trečiasis asmuo 2015-03-24 automobilio panaudos sutartimis neatlygintinai suteikia teisę savo konkurentams UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ naudotis trečiojo asmens transporto priemonėmis. Šios aplinkybės, tiekėjų naudojimasis kitų subtiekėjų pajėgumais, dokumentų teksto ir turinio tapatumas patvirtina, kad trečiasis asmuo iš esmės pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą.

10Atsiliepime į ieškinį atsakovas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad visi konkurso I-ojoje dalyje dalyvavę tiekėjai, teikdami pasiūlymus dėl dalyvavimo konkurse buvo nurodę, kuri informacijos dalis yra laikoma konfidencialia, informaciją galima pateikti atsižvelgus į jos pobūdį bei tiekėjo valią. Nors tiekėjai nurodė skirtingas konfidencialios informacijos ribas, tačiau atsakovė 2016-04-25 viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu priėmė sprendimą išsiųsti UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ prašymus pateikti informaciją apie pasiūlymų konfidencialumą. Perkančioji organizacija pateikė ieškovei prašomą informaciją. Ieškovės teiginiai dėl to, kad perkančioji organizacija su kitais tiekėjai sudarė konfidencialius susitarimus, nepagrįsti, iki vokų atplėšimo posėdžio viešojo pirkimo dalyviai net negalėjo žinoti apie ieškovės dalyvavimą konkurse. Atsakovas nuslėpti informacijos nuo teismo, viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančių institucijų niekaip negalėtų, nes visa pirkimo informacija saugoma Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamuose serveriuose, atsakovas turi tik prieigą ir nėra techninių galimybių nuslėpti savo ar tiekėjų CVP IS paskelbtos informacijos. Nei vieno tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai savarankiškai konkurse nedalyvavo, be to, informacija apie juos ieškovui buvo žinoma atsakius į jo 2016-04-22 pretenziją, o užtušuotos vietos nesusijusios su pirmąja konkurso dalimi. Nurodo, kad paskelbus kiekvieno iš tiekėjų pasiūlymo kainas, UAB „Irolanas“ pasiūlyme pateikta kaina įvertinta kaip neįprastai maža, dėl ko šis tiekėjas turėjo pagrįsti kainos dydį. Tiekėjui nepateikus kainos pagrindimo pasiūlymas atmestas. Likus trims tiekėjams buvo iš naujo vertintos pateiktų pasiūlymų kainos ir UAB „Svalex“ buvo pasiūlyta pagrįsti pateiktą kainą, kuri įvertinta kaip neįprastai maža. UAB „Svalex“ neįprastai mažos kainos nepagrindė ir jos pasiūlymas taip pat atmestas. Triplike papildomai nurodo, kad perkančioji organizacija, turėdama visą informaciją apie tiekėjų subtiekėjus, žinodama pasiūlymuose pateiktą informaciją neįžvelgė nesąžiningos konkurencijos, taikė vienodus standartus visiems tiekėjams, konkurso rezultatus lėmė mažiausios kainos kriterijus, o ieškovės pasvarstymai yra deklaratyvūs. UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ pasiūlymų kainos perskaičiuotos Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka susidarius naujai konkursinei eilei, šių tiekėjų pasiūlymai atmesti nepagrindus neįprastai mažos pasiūlymų kainos. Ieškovė nepateikia konkrečių duomenų dėl nesąžiningos konkurencijos, o trečiasis asmuo, turintis paneigti draudžiamą susitarimą, nesutinka su ieškiniu.

11Trečiasis asmuo UAB „Automera“ atsiliepimu į ieškinį prašo jo netenkinti. Nurodo, kad ieškovės nurodyti teiginiai dėl vykusio pokalbio su trečiojo asmens direktoriumi turinio neatitinka tikrovės, jokių korupcinių ryšių su atsakovės darbuotojais UAB „Automera“ neturi. UAB „Automera“ direktorius ir vienintelis akcininkas A. P. nėra kitų tiekėjų dalyvis ar valdymo organų narys, todėl UAB „Automera“ nėra susijusi su UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“, be to, jai teikti paslaugas šių tiekėjų nurodytomis kainomis būtų nuostolinga. Nesutinka, kad UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ pasitelkė tuos pačius subrangovus, kadangi UAB „Automera“ pasitelkė taip pat ir UAB „Altas Assistance“, o A. P. įmonė „Kadex“ ir UAB „Panevėžio kranai“ yra specializuotos įmonės, vienintelės regione galinčios teikti konkurso sąlygose numatytas paslaugas laiku ir už prieinamą kainą. Mano, kad pati ieškovė neatitinka konkurso sąlygų 7.4 1 punkto reikalavimo, nes ieškovės autovežiai neturi krano, abejotina, ar ieškovė sugebėtų įvykdyti 7.6 punkto reikalavimą užtikrinti krano atvykimą per 3 valandas.

12Trečiasis asmuo UAB „Automera“ triplike nurodė su dublike išdėstytais argumentais nesutinkanti, nes jie nepagrįsti. Tiekėjai UAB „Svalex“ ir UAB „Irolanas“ nereagavo į atsakovo prašymą pagrįsti neįprastai mažas kainas dėl to, kad įvykus konkursui jie abu laimėjo analogiškų paslaugų tiekimo pirkimą savo rajonuose, todėl jiems tapo nebeįdomus paslaugų tiekimas gretimame Panevėžio rajone. UAB „Automera“ direktorius A. P. jam asmeninės nuosavybės teise priklausančią automobilių saugojimo aikštelę tiekėjams UAB „Svalex“ ir UAB „Irolanas“ pagal su šiomis bendrovėmis sudarytas sutartis leistų panaudoti tik tokiu atveju, jeigu kuri nors iš šių bendrovių laimėtų konkursą Panevėžio rajone. Šiuo metu UAB „Automera“ teikia automobilių saugojimo paslaugas Panevėžio apskrities VPK aikštelėje, esančioje Smėlynės g. 106B, Panevėžyje, o nelaimėjus konkurso UAB „Automera“, ši aikštelė taptų nebereikalinga, nes jos veiklai pilnai pakanka aikštelės Tinklų g. 9, Panevėžyje. UAB „Automera“ direktorius A. P. asmeniškai suinteresuotas, kad jam asmeninės nuosavybės teise priklausanti automobilių saugojimo aikštelė nebūtų nenaudojama. Sutartis su tiekėjais UAB „Svalex“ ir UAB „Irolanas“sudarė ne UAB „Automera“, o asmeniškai A. P.. Taip pat nelaimėjusi konkurso UAB „Automera“ nenaudotų autovežių, todėl perduotų savo veiklia nereikalingą techniką kitiems tiekėjams, kas atitinka verslo praktiką. Teigia, kad UAB „Tomadas“ pati neatitikdama techninių konkurso sąlygų, per teismą siekia tapti konkurso laimėtoja.

13Faktinės bylos aplinkybės

14Byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos", kurio sąlygos patvirtintos Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešojo pirkimo komisijos 2016-03-22 protokolu Nr. 50-P1-80 (t.1, b.l. 17-42).

15Šių sąlygų 8 punkte numatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime, taip pat 1 lentelės 8.7 p. numatyta, kokios turi būti tiekėjo techninės galimybės:

161) saugojimo aikštelių kiekis – 1 arba 2 saugojimo aikštelės Panevėžio apskrities rajonų centruose arba ne daugiau kaip 4 km nuo rajono centro ribos;

172) specialiųjų transporto priemonių (vilkikų) kiekis – ne mažiau kaip 2 kiekvienai pirkimo daliai.

18Perkančiosios organizacijos minėto pirkimo komisijos posėdžio 2016-04-07 protokolu Nr. 50-P1-94 paskelbta kiekvieno tiekėjo nurodyta kaina, tame tarpe ir I-ojoje pirkimo dalyje. Išaiškėjo, kad mažiausią bendrą pasiūlymo kainą I-ojoje pirkimo dalyje pateikė UAB „Irolanas“ (151,85), antrą mažiausią kainą – UAB „Svalex“ (176,10), trečią – UAB „Automera“ (219,05), didžiausią – UAB „Tomadas“ (240,70) (t.1, b.l. 44, t.2, b.l. 9-11).

192016-04-08 UAB „Irolanas“ informuota, kad jos pasiūlymo I dalies kaina pagal konkurso sąlygų 46 punktą vertintina kaip neįprastai maža, dėl ko reikalinga pateikti kainos ir jos sudėtinių dalių pagrindimą (t.2, b.l. 14). Analogišku pranešimu 2016-04-11 buvo informuota ir UAB „Svalex“ (t.2, b.l.17).

202016-04-08 ieškovės direktorė kreipėsi į perkančiąją organizaciją su prašymu susipažinti su pasiūlymais bei jų priedais, pateiktais I-ojoje dalyje visa apimtimi, kiek tai neprieštarauja VPĮ 6 str. 1 d. nuostatoms dėl konfidencialios tiekėjų informacijos (t.1, b.l. 45-46).

21Perkančioji organizacija 2016-04-20 komisijos posėdžio protokolu pripažino, kad UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ pasiūlymų 1 dalies nurodyta paslaugų kaina yra neįprastai maža ir dalyviams nepateikus kainos pagrįstumo įrodymų, šių dalių pasiūlymai atmesti vadovaujantis konkurso sąlygų 46, 48.6 punktais, patvirtinta pirmos pirkimo dalies pasiūlymų eilė (t.2, b.l. 18-19), apie ką 2016-04-20 informuota ieškovė, nurodant, jog pirmos pirkimo dalies pasiūlymų eilė yra tokia: 1) UAB „Automera“ pasiūlymas (laimėjęs pirmą pirkimo dalį) 219,05 Eur; 2) UAB „Tomadas“ pasiūlymas, 240,70 Eur (t.1, b.l. 62), taip pat ieškovei nurodyta, kad visuose pasiūlymuose buvo nustatyta, kad didžioji dalis informacijos yra konfidenciali, todėl jos neatskleidžia, atskleidžiama tik ta informacija, kuri viešojo pirkimo komisijos nuomone, nelaikytina konfidencialia, UAB „Svalex“ pasiūlymo formoje nesusijusi su I konkurso dalimi informacija nepateikiama ar užjuodinta (t.1, b.l. 63-71).

22Ieškovė 2016-04-22 pretenzija pakartotinai prašė pateikti duomenis, patvirtinančius UAB „Automera“, UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ prašymus dėl pasiūlymų konfidencialios informacijos apimties taikymo (nurodant konkrečią informaciją, kuri nurodytų tiekėjų yra laikoma konfidencialia), ar perkančioji organizacija kreipėsi į tiekėjus pagrįsti pasiūlymo konfidencialumą, nurodyti, kad tiksliai pateikti tiekėjų nurodymai dėl konfidencialios informacijos apimties, leisti ieškovei susipažinti su tiekėjų pasiūlymais I-ojoje dalyje visa apimtimi, nurodė, kad perkančioji organizacija pateikė šių tiekėjų pasiūlymus tik tiekėjų pasiūlytų kainų dalyje (t.1, b.l. 82-84).

23Perkančiosios organizacijos komisijos 2016-04-25 posėdžio protokolu nutarta išsiųsti UAB „Automera“, UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ prašymus pateikti informaciją apie pasiūlymų konfidencialumą (t.2, b.l. 36). UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ nurodė, kad 8.7 punkte nurodyta informacija konfidenciali, UAB „Automera“ šio punkto nenurodė kaip konfidencialios informacijos (t.2, b.l. 46-56).

242016-04-29 ieškovė informuota apie tai, dėl kokios informacijos pripažinimo konfidencialia pasiūlymuose nurodė tiekėjai, taip pat, kad paprašyta pagrįsti pasiūlymuose nustatytas konfidencialumo ribas ir buvo gauta informacija, kad UAB „Svalex“, UAB „Irolanas“ konfidencialia informacija pripažįsta ir 8.7 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Nors UAB „Automera“ šiame punkte nurodytos informacijos nenurodė kaip konfidencialios, tačiau sprendė, kad atitikimas šiems reikalavimams grindžiamas sutartimis, kuriose toks apribojimas įrašytas (t.1, b.l. 103-105).

252016-05-10 ieškovė pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai prašydama leisti susipažinti su konkurso tiekėjų pasiūlymais I-ojoje pirkimo dalyje visa apimtimi dėl tiekėjų atitikimo konkurso sąlygų 8.7 p. ir kitiems konkurso sąlygų reikalavimams, panaikinti 2016-04-20 sprendimą dėl pasiūlymo eilės ir UAB „Automera“ pripažinimo laimėtoju konkurso I-ojoje pirkimo dalyje, atmesti UAB „Automera“, UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ pasiūlymus vadovaujantis konkurso sąlygų 20,22 punktų nuostatomis, numatančiomis, kad pasitvirtinus informacijai apie ūkio subjektų grupės nario dalyvavimą teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai privalo būti atmesti, kaip ir tiekėjo, pateikusio alternatyvų pasiūlymą, pateiktas pasiūlymas bei alternatyvus pasiūlymas (t.1, b.l. 140-145).

26Perkančioji organizacija 2016-05-16 tenkino pretenziją iš dalies ir pateikė ieškovei UAB „Automera“ 2016-04-01 pažymos dėl tiekėjo techninių galimybių, 2015-08-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties kopijas (t.1, b.l. 147-153), iš kurių matyti, jog UAB „Automera“ disponuoja pagal 2015-08-26 panaudos sutartį, sudarytą su A. P., aikštele adresu Smėlynės g. 106B, Panevėžys, UAB „Automera“ priklauso nuosavybės teise specialieji automobiliai MAN 8.163, v.n. (duomenys neskelbtini) Mersedes Benz 114, v.n. (duomenys neskelbtini), kad UAB „Automera“ pasitelks UAB „Panevėžio kranai“, A. P. įmonės „Kadex“, UAB „Altas Assistance“ pagalbą, kurie nurodyti subtiekėjais trečiojo asmens pasiūlyme (t.1, b.l. 107). Perkančiosios organizacijos komisijos 2016-05-25 posėdžio protokolu nutarta sustabdyti pirkimo pirmos dalies (Panevėžys) procedūras (t.2, b.l. 73).

27Ieškovė reikalavimą pripažinti perkančiosios organizacijos sprendimus grindžia tuo, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė suteikti ieškovei informaciją apie tiekėjų pateiktus pasiūlymus, dėl ko pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo principai. Be to, konkurso I-ojoje pirkimo dalyje turėjo būti atmesti UAB „Automera“, UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ pasiūlymai vadovaujantis konkurso sąlygų 20, 22 punktų nuostatomis, kadangi trečiasis asmuo dalyvauja visų trijų tiekėjų pasiūlymuose, kurie pripažintini tarpusavyje nekonkuruojančiais, alternatyviais pasiūlymais. Atsakovė ieškovei po pretenzijų gavimo suteikė informaciją, iš kurios matyti, kad UAB „Automera“, UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“, vykdant sutartį ketino pasitelkti subtiekėjus UAB „Panevėžio kranai“, A. P. įmonę „Kadex“, be šių subtiekėjų UAB „Automera“ ketino pasitelkti ir UAB „Altas Assistance“ (t.1, b.l. 69, 107, 120).

28Taip pat atsakovei su atsiliepimu į ieškinį pateikus konfidencialia pripažintą informaciją apie tiekėjų pasiūlymus nustatyta, jog tiekėjai UAB „Svalex“, UAB „Irolanas“, pagrįsdami 8.7 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pateikė perkančiajai organizacija pažymas, negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis, automobilio panaudos sutartis.

29Iš UAB „Irolanas“ 2016-04-05 pažymos matyti, kad jis disponuoja pagal panaudos sutartį aikštele ir joje priklausančiomis patalpomis, garažais, esančiais Smėlynės g. 106b, Panevėžyje. Iš 2016-04-01 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties matyti, kad šią aikštelę perduoda laikinai valdyti ir naudotis A. P., kuris taip pat yra UAB „Automera“ vienintelis akcininkas ir direktorius, ši sutartis įsigalioja pasirašius su perkančiąja organizacija sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų (t.1, b.l. 92-96), o pagal 2015-03-24 automobilio panaudos sutartį UAB „Automera“ perduoda UAB „Irolanas“ neatlygintinai naudotis automobilius MAN, v.n. (duomenys neskelbtini) Mersedes Benz, v.n. (duomenys neskelbtini), ši sutartis įsigalioja taip pat pasirašius su perkančiąja organizacija sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų (t.2, b.l. 127-128).

30Iš UAB „Svalex“ 2016-04-05 pažymos matyti, kad ji taip pat analogiškomis kaip UAB „Irolanas“ sąlygomis pagal 2016-04-01 panaudos sutartį disponuoja ta pačia aikštele, ir joje priklausančiomis patalpomis, garažais, esančiais Smėlynės g. 106b, Panevėžyje, priklausančia UAB „Automera“ direktoriui, A. P. bei panaudos sutarties pagrindu naudojasi tais pačiais UAB „Automera“ priklausančiais specialiaisiais automobiliais MAN, v.n. (duomenys neskelbtini) Mersedes Benz, v.n. (duomenys neskelbtini) (t.2, b.l. 146-149, 154-155).

31Ieškovės ieškinys tenkintinas

32dėl skaidrumo principo pažeidimo, atskleidžiant konfidencialią informaciją apie tiekėjų pasiūlymų turinį

33Ieškovė teigia, kad atsisakant pateikti jai informaciją dėl atsakovės ir trečiųjų asmenų pateiktų pasiūlymų I-ojoje pirkimo dalyje, o būtent informacijos apie tiekėjų atitiktį 8.7 nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, buvo pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo principai.

34Viešuosiuose pirkimuose reikalavimas neatskleisti konfidencialios informacijos turi būti derinamas su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais principais, tarp kurių skaidrumo, lygiateisiškumo principai. Skaidrumas, kuris reiškia tinkamos informacijos apie organizuojamus viešuosius pirkimus, jo sąlygas bei priežastis, dėl kurių atmetamas vienas ar kitas dalyvio pasiūlymas, suteikimą, turi būti derinamas su konfidencialumo principu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nė vienas principas nėra absoliutus, visos informacijos, susijusios su sprendimu atmesti pasiūlymą dėl to, kad jis neatitinka reikalavimų bei priežasčių, dėl kurių vienas ar kitas konkretaus dalyvio pasiūlymas atmestas, nesuteikimas pirkimų dalyviui negali būti pateisinamas būtinybe laikytis konfidencialumo vykdant viešuosius pirkimus. Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teisme, gauti šią informaciją.

35Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija negali atskleisti tretiesiems asmenims jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios sutarčių vykdymo ypatumus, be kita ko, leidžia teigti, jog komercinę (gamybinę) paslaptį sudaro informacija, turinti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir kurios slaptumui išsaugoti reikalingas konfidencialumas. Konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma ta teikėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju.

36Kaip jau minėta aukščiau byloje nustatyta, kad 2016-04-08 ieškovės direktorei kreipusis į perkančiąją organizaciją su prašymu susipažinti su pasiūlymais bei jų priedais, pateiktais I-ojoje dalyje visa apimtimi, kiek tai neprieštarauja VPĮ 6 str. 1 d. nuostatoms, jai 2016-04-20 nurodyta, kad visuose pasiūlymuose buvo nustatyta, jog didžioji dalis informacijos yra konfidenciali, todėl jos neatskleidžia, atskleidžiama tik ta informacija, kuri viešojo pirkimo komisijos nuomone, nelaikytina konfidencialia. Ieškovei 2016-04-22 pretenzija pakartotinai prašius pateikti duomenis dėl pasiūlymų konfidencialios informacijos apimties taikymo, perkančiosios organizacijos komisijos 2016-04-25 posėdžio protokolu nutarta išsiųsti tiekėjams prašymus pateikti informaciją apie pasiūlymų konfidencialumą (t.2, b.l. 36). UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ nurodė, kad 8.7 punkte nurodyta informacija konfidenciali, UAB „Automera“ šio punkto nenurodė kaip konfidencialios informacijos (t.2, b.l. 46-56). 2016-04-29 ieškovė informuota apie tiekėjų UAB „Svalex“, UAB „Irolanas“ poziciją konfidencialia informacija pripažinti ir 8.7 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Nors UAB „Automera“ šiame punkte nurodytos informacijos nenurodė kaip konfidencialios, tačiau sprendė, kad atitikimas šiems reikalavimams grindžiamas sutartimis, kuriose toks apribojimas įrašytas (t.1, b.l. 103-105). 2016-05-10 ieškovė pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai prašydama taip pat ir leisti susipažinti su konkurso tiekėjų pasiūlymais I-ojoje pirkimo dalyje visa apimtimi dėl tiekėjų atitikimo konkurso sąlygų 8.7 p. ir kitiems konkurso sąlygų reikalavimams. Perkančioji organizacija 2016-05-16 tenkino pretenziją iš dalies ir pateikė ieškovei UAB „Automera“ 2016-04-01 pažymos dėl tiekėjo techninių galimybių, 2015-08-26 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties kopijas (t.1, b.l. 147-153).

37Manytina, kad nors nepagrįstai, esant tiekėjo UAB „Automera“ sutikimui dėl informacijos apie 8.7 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus nelaikymo konfidencialia, 2016-04-25 posėdžio protokolu perkančiosios organizacijos iniciatyva buvo atsisakyta tenkinti ieškovės prašymą, tačiau įvertinus, kad 2016-05-16 minėta informacija vėliau buvo suteikta, negalima konstatuoti esminio skaidrumo principo pažeidimo. Tuo tarpu UAB „Svalex“, UAB „Irolanas“ dėl minėtos informacijos konfidencialumo aiškiai nuo pat pradžių išreiškė savo poziciją.

38Be to, įstatymas nereglamentuoja, kuriuo metu tiekėjas gali perkančiajai organizacijai nurodyti, kokią savo pasiūlymo medžiagą prašo laikyti konfidencialia, o šiuo atveju teikėjai pažymėjo, kokia informacija laikytina konfidencialia, atlikus užklausą perkančiajai organizacijai, šią informaciją patikslino. Nagrinėjamu atveju pripažintina, kad informacija apie 8.7 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagal jos pobūdį nėra vieša, ji yra susijusi su konkuruojančio tiekėjo sudarytų sandorių duomenimis, jų komerciniais sutartiniais santykiais, todėl atsakovė pagrįstai atsižvelgė į tiekėjų nurodymą, jog ši informacija yra konfidenciali, ir dėl to pagrįstai atsisakė su ja supažindinti ieškovę. Pripažintina, kad tokio pobūdžio dokumentai paprastai turi slaptumą kvalifikuojančių požymių, nes juose nurodyti duomenys dėl tam tikrų verslo privalumų, šiuose dokumentuose yra trečiuosius asmenis (užsakovus) identifikuojantys duomenys. Tokių dokumentų turinio išviešinimas gali pakenkti šiuos dokumentus pateikusio tiekėjo teisėtiems komerciniams interesams bei trečiųjų asmenų teisėtiems interesams, todėl perkančioji organizacija, pagrįstai juos laikė konfidencialiais bei neleido su šiais dokumentais susipažinti kitam viešajame pirkime dalyvavusiam tiekėjui – ieškovei. Juo labiau, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pačios ieškovės pateikti dokumentai buvo pripažinti konfidencialia informacija, kas patvirtina, jog vertinant iš esmės panašaus turinio informaciją nei vienam iš tiekėjų nebuvo suteiktas pranašumas.

39dėl pateiktų pasiūlymų pripažinimo alternatyviais arba keletu

40Supaprastinto atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos" sąlygų (t.1, b.l. 17-42) 22 punktas numato, kad „tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad tiekėjai UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ bei UAB „Svalex“ ginčo pirkimui būtų pateikę alternatyvius pasiūlymus, todėl šis ieškinio motyvas pripažintinas nepagrįstu.

41Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009).

42Viešųjų pirkimų bylose teismų praktika suformuota, kad komercinių pasiūlymų turinio derinimas (informacijos, įskaitant kainą, apie būsimų komercinių pasiūlymų turinį atskleidimas konkurentui) prieš juos pateikiant perkančiajai organizacijai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui. Sąžiningos konkurencijos koncepcija reiškia, be kita ko, ir tai, kad ūkio subjektai, laisvai veikdami rinkoje, varžosi vieni su kitais lygiais teisiniais pagrindais, savarankiškai priima sprendimus dėl ūkinės veiklos ir šiuo požiūriu nepriklauso vieni nuo kitų. Kiekvienas rinkoje veikiantis ūkio subjektas turi nepriklausomai pasirinkti, kaip jis joje elgsis. Dėl to draudžiamas bet koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas ar pasekmė yra paveikti esamų ar potencialių konkurentų elgesį ar atskleisti reikšmingą (neviešinamą) informaciją ir (arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas arba pasekmė yra nenormalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje atsiradimas. Rengdama viešuosius pirkimus perkančioji organizacija siekia, kad procedūroje dalyvaujantys ūkio subjektai pateiktų konkuruojančius pasiūlymus. Tais atvejais, kai ūkio subjektai komercinių pasiūlymų sąlygas iš anksto derina prieš juos pateikdami viešuosius pirkimus rengiančiai organizacijai, viešojo pirkimo laimėtoją nulemia ne sąžininga konkurencinė kova, o įstatymui prieštaraujantis išankstinis ūkio subjektų susitarimas, dėl kurio viešųjų pirkimų procedūra tampa neteisėta (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A1-686/2006, LAT 2016-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-415/2016, UAB „Maniga“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys: uždarosios akcinės bendrovės „Sankryža“ ir „Biseris“).

43Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konkurentų sudaryti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose išvardyti susitarimai visais atvejais laikomi ribojančiais konkurenciją.

44Nagrinėjamos bylos atveju teismas turi įvertinti ar viešojo pirkimo dalyvio tiekėjo trečiojo asmens UAB „Automera“ veiksmai atitinka sąžiningos konkurencijos standartus, nes trečiojo asmens veiksmai leidžia teismui daryti išvadą, kad tarp pirkimo nugalėtojo UAB „Automera“ ir tiekėjų UAB „Irolanas“ bei UAB „Svalex“ buvo susitarimų, leidžiančių pirkimo metu UAB „Irolanas“, UAB „Svalex“ pateiktus pasiūlymus vertinti kaip „priedangos pasiūlymus“ kurie, nagrinėjamo pirkimo atveju paaiškėjus, esant pirkimo situacijai palankiai UAB „Automera“ atžvilgiu, buvo nerealizuojami: UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ net nebandė pagrįsti pasiūlymuose pateiktų mažų kainų.

45Pirkimo metu susidarius trečiojo asmens UAB „Automera“ atžvilgiu nepalankiai situacijai, t. y. vienam iš tiekėjų, pvz. ieškovui UAB „Tomadas“ pateikus mažesnę kainą negu tiekėjo trečiojo asmens UAB „Automera“ pasiūlyta kaina, neatmestina, kad dar mažesnę kainą pasiūlę UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ būtų bandę pagrįsti mažas pasiūlymų kainas, siekdami būti pripažintais pirkimo laimėtojais.

46Trečiasis asmuo UAB „Automera“ tiekėjų UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ nepagrindimą mažos kainos pirkimui argumentavo aplinkybe, kad Perkančiosios organizacijos komisija 2016-04-20 posėdyje UAB „Irolanas“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu trečią pirkimo dalį Kupiškyje, o UAB „Svalex“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu ketvirtą pirkimo dalį Pasvalyje (T., b.l. 19).

47Pripažintinas pagrįstu ieškovo ieškinio teiginys buvus išankstinį viešojo pirkimo dalyvių UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ bei UAB „Svalex“ susitarimą, nes byloje yra pakankamai objektyvių įrodymų apie realiai įvykusius UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ atstovų suderintus veiksmus (galimus susitikimus, bendravimą, jų veiksmų derinimą), siekiant trečiajam asmeniui UAB „Automera“ būti pripažintu 1-je pirkimo dalyje nugalėtoju, ir tokią išvadą patvirtina tokie įrodymai: 1.Trečiasis asmuo UAB „Automera“ yra pelno siekiantis ūkio subjektas, ieškovės ginčijamu pirkimu daug metų teikęs atsakovui Panevėžio VPK priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugas, todėl būdamas realiai suinteresuotas laimėti atsakovo organizuojamą pirkimą, UAB „Automera“, jos akcininkas ir direktorius A. P. neturėjo jokio logiškai pateisinamo intereso ar motyvo sudaryti sąlygas konkurentams UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ atitikti Konkurso sąlygų 1 lentelės 8.7 p. nustatytų tiekėjo techninių galimybių standarto. Racionaliai mąstantis verslininkas nebūtų sudarę neatlygintinių 2016-04-01 ir 2016-04-05 panaudos sutarčių su UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ dėl aikštelės ir joje priklausančiomis patalpomis, garažais, esančių Smėlynės g. 106 B, Panevėžyje bei automobilių MAN, v.n. (duomenys neskelbtini) Mersedes Benz, v.n. (duomenys neskelbtini) panaudos toje pačioje 1-je pirkimo dalyje. Sprendimas sudaryti nurodytas aikštelės ir transporto priemonių panaudos sutartis su dviem viešo pirkimo konkurentais prieštarauja verslo logikai, sveikam protui, nes kiekvienas ūkio subjektas dalyvaudamas ir siekdamas laimėti pirkimą, nėra suinteresuotas didesniu konkurentų skaičiumi, nes tai realiai sumažina šansus laimėti pirkimą ir iš to gauti pajamas. 2. trečiojo asmens UAB „Automera“ veiksmus, sudarant neatlygintines 2016-04-01 ir 2016-04-05 panaudos sutartis su UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ dėl aikštelės ir joje priklausančiomis patalpomis, garažais, esančiais Smėlynės g. 106 B, Panevėžyje bei automobilių MAN, v.n. (duomenys neskelbtini) Mersedes Benz, v.n. (duomenys neskelbtini) panaudos toje pačioje 1-je pirkimo dalyje galima paaiškinti tik vienu aspektu – tai priedangos pasiūlymai UAB „Automera“ interesais, jei ieškovo ar kito tiekėjo pasiūlyta kainą pirkime būtų mažesnė nei trečiojo asmens UAB „Automera“. 3. UAB „Automera“ (t.3, b.l. 23), UAB „Irolanas“ (t.2, b.l. 92) ir UAB „Svalex“ (t. 2, b.l. 146) atsakovo viešųjų pirkimų komisijai pateikė identiško turinio pažymas dėl tiekėjo techninių galimybių. Pažyma dėl tiekėjo techninių galimybių paprastai yra surašoma laisva forma, tačiau šiose trijose pažymose yra pateikti absoliučiai identiško turinio pasiūlymai, prie pasiūlymų nurodyti identiški priedai. 4. UAB „Automera“ (t.3, b.l. 13) bei UAB „Irolanas“ (t.2, b.l. 130) atsakovo viešųjų pirkimų komisijai pateikė identiško turinio atsakymus dėl pasiūlymo konfidencialumo, nors tokio pobūdžio dokumentas paprastai surašomas laisva forma. 5. UAB „Automera“, jos akcininko ir direktoriaus A. P. veiksmai, sudarant sąlygas konkurentams UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ atitikti Konkurso sąlygų 1 lentelės 8.7 p. nustatytus tiekėjo techninių galimybių standartus, UAB „Automera“, UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ atsakovo viešųjų pirkimų tarnybai pateikti identiško turinio pirkimo dokumentai leidžia teismui daryti išvadą apie šių tiekėjų išankstinį susitarimą, derinimą pozicijų, ruošimą dokumentų atsakovo viešųjų pirkimų tarnybai, pažeidžiant sąžiningos konkurencijos principą, eliminuojant pirkėjui atsakovui galimybę už mažiausią kainą gauti tinkamas paslaugas, todėl yra pagrindas tenkinant ieškinį pripažinti, kad šie pasiūlymai realiai tarpusavyje nekonkuravo.

48Pažymėtina, kad suderintų veiksmų egzistavimo faktą, be kita ko, leidžia patvirtinti situacija, kada tam tikras ūkio subjektų elgesys rinkoje, atsižvelgiant į įprastas atitinkamos rinkos veikimo sąlygas ir kitus rinkos parametrus, negali būti paaiškinamas kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu. Tokia teisinė prezumpcija yra pripažįstama Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikoje (žr. T. T. sprendimo sujungtose bylose Ahlström Osakeyhtiö ir kt. prieš Komisiją, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 ir C-125/85 iki C-129/85, ECLI:EU:C:1988:447, 61–72 punktus).

49Virš aptarti motyvai yra pakankami teismui tenkinti ieškinį, nes trečiasis asmuo UAB „Automera“ virš aptartais veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, o sudarytais susitarimais su UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ buvo siekiama riboti konkurenciją ginčijame pirkime, o tokie susitarimai yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, todėl naikintina pirmoje pirkimo dalyje atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sudaryta pasiūlymų eilė bei pripažintina, jog UAB „Automera", UAB „Irolanas" bei UAB „Svalex" pasiūlymai viešojo pirkimo pirmoje dalyje realiai tarpusavyje nekonkuravo.

50Ieškinį patenkinus, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (289,00 Eur žyminis mokestis).

51Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 268 - 270 straipsniais, 4238-4239 straipsniais teismas

Nutarė

52Ieškovės UAB „Tomadas“ ieškinį tenkinti. 1. panaikinti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešojo priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos pirkimo (Nr. 172667) komisijos 2016 m. balandžio 20 d. (protokolas Nr. 50-PI-104) nutarimą patvirtinti pasiūlymų eilę pirmoje pirkimo dalyje. 2. pripažinti, jog UAB „Automera", UAB „Irolanas" bei UAB „Svalex" pasiūlymai viešajam konkursui „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimu paslaugos" pirmoje pirkimo dalyje realiai nekonkuravo tarpusavyje. 3. Priteisti iš Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (įstaigos kodas 291008610) 289,00 EUR žyminio mokesčio UAB „Tomadas“ (JAK 302308932) naudai.

53Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. T e i s m a s... 4. Ieškovė UAB „Tomadas“ ieškiniu prašė teismą:... 5. 1. panaikinti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 6. 2. pripažinti, jog UAB „Automera", UAB „Irolanas" bei UAB „Svalex"... 7. 3. priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.... 8. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė kaip tiekėjas dalyvavo viešame konkurse... 9. Dublike į atsakovo atsiliepimą papildomai nurodė, kad prašymas pateikti... 10. Atsiliepime į ieškinį atsakovas Panevėžio apskrities vyriausiasis... 11. Trečiasis asmuo UAB „Automera“ atsiliepimu į ieškinį prašo jo... 12. Trečiasis asmuo UAB „Automera“ triplike nurodė su dublike išdėstytais... 13. Faktinės bylos aplinkybės... 14. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas... 15. Šių sąlygų 8 punkte numatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai... 16. 1) saugojimo aikštelių kiekis – 1 arba 2 saugojimo aikštelės Panevėžio... 17. 2) specialiųjų transporto priemonių (vilkikų) kiekis – ne mažiau kaip 2... 18. Perkančiosios organizacijos minėto pirkimo komisijos posėdžio 2016-04-07... 19. 2016-04-08 UAB „Irolanas“ informuota, kad jos pasiūlymo I dalies kaina... 20. 2016-04-08 ieškovės direktorė kreipėsi į perkančiąją organizaciją su... 21. Perkančioji organizacija 2016-04-20 komisijos posėdžio protokolu pripažino,... 22. Ieškovė 2016-04-22 pretenzija pakartotinai prašė pateikti duomenis,... 23. Perkančiosios organizacijos komisijos 2016-04-25 posėdžio protokolu nutarta... 24. 2016-04-29 ieškovė informuota apie tai, dėl kokios informacijos pripažinimo... 25. 2016-05-10 ieškovė pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai... 26. Perkančioji organizacija 2016-05-16 tenkino pretenziją iš dalies ir pateikė... 27. Ieškovė reikalavimą pripažinti perkančiosios organizacijos sprendimus... 28. Taip pat atsakovei su atsiliepimu į ieškinį pateikus konfidencialia... 29. Iš UAB „Irolanas“ 2016-04-05 pažymos matyti, kad jis disponuoja pagal... 30. Iš UAB „Svalex“ 2016-04-05 pažymos matyti, kad ji taip pat analogiškomis... 31. Ieškovės ieškinys tenkintinas... 32. dėl skaidrumo principo pažeidimo, atskleidžiant konfidencialią informaciją... 33. Ieškovė teigia, kad atsisakant pateikti jai informaciją dėl atsakovės ir... 34. Viešuosiuose pirkimuose reikalavimas neatskleisti konfidencialios informacijos... 35. Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija negali atskleisti... 36. Kaip jau minėta aukščiau byloje nustatyta, kad 2016-04-08 ieškovės... 37. Manytina, kad nors nepagrįstai, esant tiekėjo UAB „Automera“ sutikimui... 38. Be to, įstatymas nereglamentuoja, kuriuo metu tiekėjas gali perkančiajai... 39. dėl pateiktų pasiūlymų pripažinimo alternatyviais arba keletu... 40. Supaprastinto atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo,... 41. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai... 42. Viešųjų pirkimų bylose teismų praktika suformuota, kad komercinių... 43. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad visi... 44. Nagrinėjamos bylos atveju teismas turi įvertinti ar viešojo pirkimo dalyvio... 45. Pirkimo metu susidarius trečiojo asmens UAB „Automera“ atžvilgiu... 46. Trečiasis asmuo UAB „Automera“ tiekėjų UAB „Irolanas“ ir UAB... 47. Pripažintinas pagrįstu ieškovo ieškinio teiginys buvus išankstinį... 48. Pažymėtina, kad suderintų veiksmų egzistavimo faktą, be kita ko, leidžia... 49. Virš aptarti motyvai yra pakankami teismui tenkinti ieškinį, nes trečiasis... 50. Ieškinį patenkinus, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo... 51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 268 - 270 straipsniais, 4238-4239... 52. Ieškovės UAB „Tomadas“ ieškinį tenkinti. 1. panaikinti Panevėžio... 53. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...