Byla eA-864-502/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Amber Marketing“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo administracinėje byloje Nr. eA-864-502/2020 pagal pareiškėjos B. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. P. skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, valstybės įmonei Registrų centras (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Amber Marketing“) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja B. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. kovo 6 d. sprendimą, kuriuo uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Amber Marketing“ įregistruotos nuosavybės teises į neįrengtą pastogę, unikalus ( - ), bei neįrengtą pastogę, unikalus ( - ), esančias ( - ), ir išregistruoti (panaikinti įrašą) iš Nekilnojamojo turto registro UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtą pastogę, unikalus ( - ), bei neįrengtą pastogę, unikalus ( - ), esančias ( - ), bei panaikinti VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. csprl-158.

6Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas (toliau – ir atsakovas) atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu pareiškėjos B. P. skundą atmetė.

8II.

9Pareiškėja B. P. apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti.

10Atsakovas atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašė jį atmesti.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašė jį atmesti. Kartu su atsiliepimu į pareiškėjos apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas bei jas pagrindžiantį dokumentą.

12Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. birželio 3 d. nutartyje neišnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens UAB Amber Marketing“ 2019 m. sausio 2 d. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

13Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme 2020 m. birželio 5 d. gautas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ 2020 m. birželio 4 d. prašymas dėl papildomo sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo priėmimo.

14Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir pasinaudodama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) įtvirtinta galimybe teismui, priėmusiam byloje sprendimą, proceso dalyvių pareiškimu priimti papildomą sprendimą (nutartį), jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo (ABTĮ 97 str. 1 d. 3 p.), teisėjų kolegija minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 3 d. nutarties trūkumą ištaiso šia papildoma nutartimi.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus šią administracinę bylą apeliacine tvarka, liko neišspręstas bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“, jam teikiant atsiliepimo į pareiškėjos apeliacinį skundą šioje administracinėje byloje parengimo paslaugas, atlyginimo klausimas.

18Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų atlyginimą, kaip ir proceso šalis, kurios naudai yra priimtas sprendimas (ABTĮ 40 str. 3 d.). Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad tiek pirmosios instancijos teismo sprendimu, tiek apeliacinės instancijos teismo nutartimi, kuriais buvo atmesti atitinkamai pareiškėjos skundas ir apeliacinis skundas, kartu buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ teisės, darytina išvada, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Amber Marketing“ suteiktos teisinės pagalbos išlaidos turi būti atlygintos.

20Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydžio koeficientais yra 1.3.

21Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2018 m. gruodžio 19 d. buvo pasirašyta atstovavimo sutartis tarp trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ ir advokato V. O., kuri suteikia advokatui visus įstatymo nustatytus atstovo įgaliojimus administracinėje byloje Nr. eI-3918-535/2018 iškeltoje pagal B. P. skundą, įskaitant teisę surašyti ir pateikti procesinius dokumentus atstovaujamojo vardu Vilniaus apygardos administraciniam teismui, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ 2019 m. sausio 2 d. prašymo ir kartu su juo pateikto įrodymo (2018 m. gruodžio 19 d. mokėjimo nurodymo) matyti, jog trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ patyrė 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

22Atsižvelgus į apmokėjimo už teisines paslaugas datą (2018 m. IV ketvirtis), vertinant šių išlaidų pagrįstumą aktualus 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, kuris, vadovaujantis oficialia Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, buvo 926,7 Eur. Pagal Rekomendacijų 7 ir 8.11 punktus maksimali priteistina suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 1 204,71 Eur (1,3 x 926,7 Eur). Taigi, nagrinėjamu atveju prašoma atlyginti 500 Eur bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ atstovo rengto procesinio dokumento turinį, pateiktą įrodymą dėl byloje patirtų išlaidų, taip pat atsižvelgiant į Rekomendacijose įtvirtintus principus, darytina išvada, kad trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ naudai iš pareiškėjos B. P. priteisiama 500 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą rengiant nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, suma.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

24Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Amber Marketing“ naudai iš pareiškėjos B. P. 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja B. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu,... 6. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas (toliau – ir atsakovas)... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu... 8. II.... 9. Pareiškėja B. P. apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos... 10. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašė jį atmesti.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ atsiliepime į... 12. Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. birželio... 13. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme 2020 m. birželio 5 d. gautas... 14. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir pasinaudodama Lietuvos Respublikos... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 18. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 19. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar... 21. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2018 m. gruodžio 19 d. buvo... 22. Atsižvelgus į apmokėjimo už teisines paslaugas datą (2018 m. IV... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 97... 24. Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės... 25. Nutartis neskundžiama....