Byla eI-3918-535/2018
Dėl sprendimų panaikinimo teismas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič , dalyvaujant pareiškėjos atstovei Irinai Lemežytei, atsakovo atstovui Almantui Masioniui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos B. P. skundą atsakovams VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, VĮ Registrų centras, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Amber Marketing“ dėl sprendimų panaikinimo teismas

Nustatė

2Pareiškėja B. P. pateikė teismui skundą, kuriuo prašo: panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017-03-06 Sprendimą, kuriuo UAB „Amber Marketing“ įregistruotos nuosavybės teises į neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , esančias (duomenys neskelbtini), ir išregistruoti (panaikinti įrašą) iš nekilnojamojo turto registro UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , esančias (duomenys neskelbtini), bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018-06-20 sprendimą Nr. csprl-158.

3Pareiškėja B. P. kreipėsi į VĮ Registrų centrą su skundu, prašydama panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017-03-06 Sprendimą, kuriuo UAB „Amber Marketing“ įregistruotos nuosavybės teises į neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , esančias (duomenys neskelbtini), ir išregistruoti (panaikinti įrašą) iš nekilnojamojo turto registro UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , esančias (duomenys neskelbtini) (toliau – 2017-03-06 sprendimas).VĮ Registrų centras 2018-06-20 Sprendimu Nr. csprl-158 (gautas 2018-06-21) paliko galioti 2017-03-06 sprendimą. Pareiškėja nesutinka su VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017-03-06 Sprendimu ir VĮ Registrų centro 2018-06-20 Sprendimu Nr. csprl-158, nes jie visiškai nepagrįsti, prašo juos panaikinti. Pareiškėjai kartu su kitais namo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), butų ir patalpų savininkais - S. Č., V. B., UAB „Amber Marketing“ ir N. E. – priklauso neįrengta pastogė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei neįrengta pastogė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). R. S. priklauso (duomenys neskelbtini) namo pastogės dalis, kuriai nesuteiktas pilnas adresas (unikalus numeris ( - )) (toliau – Administracinė patalpa), įregistruota pagal 2009 m. birželio mėn. 29 d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (duomenys neskelbtini). Tai yra (duomenys neskelbtini) namo pastogės dalis, atskirta 2009 m. iš bendrosios dalinės nuosavybės, R. S. įgyvendinus savo, kaip butų, esančių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), savininko teises į bendrąją dalinę nuosavybę. Ši Administracinė patalpa atidalyta tiesiai virš patalpų, adresu (duomenys neskelbtini), priklausiusių R. S.. Bendras namo butų plotas yra 382,81 kv.m. R. S. priklausiusių butų (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) bendras plotas sudarė 82,44 kv.m., kas yra 21,53 % visų butų plotui. Pastogės plotas iki įregistruojant R. S. vardu Administracines patalpas buvo 147,50 kv.m (Dabartinis patalpų 11-1 ir 12-1 plotas, lygus 112,13 kv.m. + R. S. atsidalinta pastogės dalis (Administracinės patalpos), kurios plotas 35,37 kv.m.). Tokiu būdu R. S., būdamas dviejų butų savininkas, turėjo teisę į 21,53 % pastogės dalis, kas sudaro 31,75 kv.m. (CK 4.82 str. 7 d.). Kadangi R. S. 2009 m. birželio mėn. 29 d. atsidalijo pastogės dalį, kurios dydis yra 35,37 kv.m. (Administracinės patalpos unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), t.y. netgi daugiau nei jam priklausė pagal įstatymą, jis laikytinas realizavusiu savo teisę į bendrąją dalinę nuosavybę. UAB „Amber Marketing“ patalpą (duomenys neskelbtini) įsigijo iš R. S. pagal 2010 m. gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini). Kadangi R. S. jau buvo realizavęs savo, kaip butų savininko, teisę į bendrąsias patalpas – pastogę, buto pirkimo-pardavimo sandoriu negalėjo perleisti UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisių į pastogę. B. P. 2018-04-11 kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu patikslinti Nekilnojamojo turto registro duomenis, panaikinant įrašą apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtas pastoges, ji gavo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2018-04-16 Sprendimas Nr. VILRS-646, kuriuo atsisakyta tenkinti prašymą. B. P., nesutikdama su 2018-04-16 Sprendimu Nr. VILRS-646, apskundė jį VĮ Registrų centrui. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2018-05-15 sprendimu Nr. cspr1-124 nurodė, kad nebuvo apskųstas ir šiuo metu yra galiojantis teritorinio registratoriaus 2017-03-06 sprendimas, kuriuo įregistruotos ginčijamos UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į neįrengtą pastogę. Nors pareiškėjos atstovė pateikė prašymą pateikti 2017-03-06 sprendimą, tačiau jis pateiktas nebuvo, o pakartotinai buvo pateiktas buto pirkimo-pardavimo sutartis ir prašymas įregistruoti nuosavybės teisę į dalį pastogės. Tokiu būdu atsakovas administraciniu sprendimu laiko patį įrašo Nekilnojamojo turto registre padarymą. Atsakovas VĮ Registrų centras ginčijamus sprendimus grindžia 2014-11-17 dalių paskaičiavimo projektu, kuris yra parengtas kvalifikuoto matininko, ir UAB „Amber Marketing“ prašymu Nr. 13829715, tačiau tokie teiginiai yra nepagrįsti jokiais teisės aktų reikalavimais. Nurodomi dokumentai nėra juridinis pagrindas įregistruoti nuosavybės teises, todėl UAB Amber Marketing” nuosavybės teisės į neįrengtas pastoges įregistruotos nepagrįstai. Nuosavybės teisės į daiktą įgijimo pagrindus nustato CK 4.47 str. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. Joks teisės aktas nenumato, kad nuosavybės teisės dalių paskaičiavimo projektas ar juo labiau prašymas sukuria nuosavybės teises į daiktą. Vadovaujantis CK 4.48 str. perdavimo būdu naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Pagal teisėje galiojantį principą niekas negali perduoti kitam daugiau teisių, negu pats turi. Todėl jei asmuo iki teisių perleidimo kitam asmeniui jau yra praradęs tam tikrą teisę, jis negali jos perleisti kitam asmeniui, o pastarasis asmuo šios teisės negali įgyti, t. y. negalima įgyti daugiau teisių, nei jų turi perleidėjas. Iš pateiktų dokumentų akivaizdžiai matyti, kad kiti gyventojai buvo davę sutikimą R. S. būtent dėl teisės atsidalinti pastogės dalį, realizuojant savo teisę į bendrąsias patalpas, kaip dviejų butų - (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)– savininkui. UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastogę įregistravo būtent 2010 m. gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu, joje nenumatyta, kad perleidžiama dalis pastogės. Šia sutartimi R. S. galėjo perleisti tik nuosavybės teises į butą, bet ne į pastogės dalį, nes šią teisę jis jau buvo realizavęs atskirdamas ir suformuodamas Administracines patalpas. Įrašas apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtas pastoges buvo padarytas nesant tam jokio juridinio pagrindo, įsivėlus klaidai. Matininkas, nors ir turi teisę nustatyti nekilnojamojo turto kadastro duomenis, tačiau nėra kompetentingas pripažinti vienam ar kitam asmeniui nuosavybės teisę į daiktus. Vadovaujantis LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 3 d., nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Taigi matininkas tik nustato nekilnojamojo daikto parametrus, matmenis, tačiau nėra įgaliotas pripažinti nuosavybės teisių. Aplinkybę, kad UAB „Amber Marketing“, įgydama nuosavybės teises į butą, turėjo žinoti, kad jo buvęs savininkas R. S. jau buvo realizavęs nuosavybės teises į pastogę, patvirtina faktas, kad R. S. buvo UAB „Amber Marketin“ vienintelis akcininkas ir generalinis direktorius. Pareiškėja apie klaidinus nekilnojamojo turto registre įrašytus duomenis sužinojo tik 2018-03-28, gavusi dokumentus iš VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo (šią aplinkybę patvirtina VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2018-03-28 raštas Nr. VILIN(12.5.13.)-1237.) Kadangi Nekilnojamojo turto registre nenurodytas joks VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimas, kurio pagrindu nuosavybės teisė į pastogę įregistruota, pareiškėja kreipėsi dėl klaidingų duomenų ištaisymo. Ir tik iš Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018-05-15 sprendimo Nr. cspr1-124 sužinojo apie 2017-03-06 Sprendimo buvimą. VĮ Registrų centras 2018-06-20 Sprendimu Nr. csprl-158 atnaujino terminą skundui paduoti.

4Atsakovas – Vilniaus filialas – su skundu nesutiko, prašė atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja Vilniaus filialui pateikė 2018-04-10 rašytinį prašymą patikslinti NTR duomenis - panaikinti įrašus apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į Ginčo pastoges įregistravimą, bei 2018-04-11 prašymą (Paslaugų apskaitos sistemoje Nr. 17373883) pakeisti duomenis Nekilnojamojo turto registro (toliau - NTR) įrašuose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (pateikti pareiškėjos). Vilniaus filialas išnagrinėjęs šį prašymą priėmė 2018-04-16 spendimą Nr. VILRS-646 jo netenkinti, nes UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisė į Ginčo pastoges įregistruota 2014-11-17 galiojančių Ginčo pastogių dalių paskaičiavimo projektų ir UAB „Amber Marketing“ prašymo Nr. 13829715 pagrindu, kurie nėra pripažinti neteisėtais ir netekusiais galios. Pareiškėja Vilniaus filialo 2018-04-16 spendimą Nr. VILRS-646 skundė VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai (toliau - Komisija), kuri 2018-05-15 sprendimu Nr. csprl-124 paliko galioti skųstą teritorinio registratoriaus sprendimą nurodydama, kad Vilniaus filialo 2017-03-06 sprendimu, įformintu atliekant duomenų įrašymą NTR įrašuose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisė į 144/1000 Ginčo pastogių dalis buvo įregistruota matininkės M. G. 2014-11-17 parengtų dalių paskaičiavimo projektų pagrindu. Komisija taip pat pažymėjo, kad Ginčo pastogių dalių paskaičiavimo projektuose nurodyta, kad bendraturčiams priklausančios pastogių dalys paskaičiuotos vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, matininkas, parengęs įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus nekilnojamojo turto kadastro dokumentus, pasirašydamas juose patvirtina, kad parengti dokumentai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų atlikimą, reikalavimus. Matininkų veiklos kontrolę vykdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad visi NTR esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad NTR tvarkytojas atsako tik už tai, kad NTR įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad NTR įregistruota daiktinė teisė išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės dalys į Ginčo pastoges atitinka 2014-11-17 parengtuose dalių paskaičiavimo projektuose nurodytas dalis, negalima laikyti, kad jos įregistruotos klaidingai. Komisija pažymėjo, kad pati pareiškėja yra pateikusi 2017-03-06 prašymą įregistruoti jos nuosavybės teisę 2014-11-17 parengtų dalių paskaičiavimo projektų pagrindu, kuri 2017-03-06 sprendimu, įformintu atliekant duomenų įrašymą NTR įrašuose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), yra įregistruota ir atitinka šiuose projektuose nurodytas nuosavybės teisės į Ginčo pastoges dalis - 152/1000. Komisija skundžiamame 2018-05-15 sprendime Nr. csprl-124 aiškiai nurodė, kad Vilniaus filialo 2017-03-06 sprendimas įregistruojant UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisę į 144/1000 Ginčo pastogių dalis buvo įformintas atliekant duomenų įrašymą NTR įrašuose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) pareiškėjos nebuvo skundžiamas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30-32 straipsniuose nustatyta tvarka. Tiek Vilniaus filialo 2018-04-16 spendimą Nr. VILRS-646, tiek Komisijos 2018-05-15 sprendimą Nr. csprl-124 pareiškėja apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame dėl šių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo jau yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-3303-643/2018.

5Pareiškėja Komisijai pateikė atskirą - 2018-05-17 skundą (pateiktas pareiškėjos) dėl Vilniaus filialo 2017-03-06 sprendimo, įforminto atliekant duomenų įrašymą NTR įrašuose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisė į 144/1000 Ginčo pastogių dalis buvo įregistruota matininkės M. G. 2014-11-17 parengtų Ginčo pastogių dalių paskaičiavimo projektų pagrindu. Komisija paliko galioti skundžiamą Vilniaus filialo 2017-03-06 sprendimą nurodydama aukščiau išdėstytus motyvus ir argumentus kaip ir nagrinėdama pareiškėjos skundą dėl Vilniaus filialo 2018-04-16 spendimo Nr. VILRS-646 panaikinimo. Vilniaus filialas nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės įregistravimas į Ginčo pastoges 2014-11-17 galiojančių Ginčo pastogių dalių paskaičiavimo projektų ir UAB „Amber Marketing“ prašymo Nr. 13829715 pagrindu neatitinka jokių teisės aktų reikalavimų, CK 4.47 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje numatytų nuosavybės teisės atsiradimo pagrindų (šią teisę patvirtinančių dokumentų). Vilniaus filialo nuomone, nuosavybės teisės atsiradimas į bendrojo naudojimo patalpas (jų dalį) yra numatytas CK 4.82 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, t. y. ši teisė kyla iš įstatymo ir atitinka CK 4.47 straipsnio 12 punkto bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 10 punkto nuostatas. Matininkė M. G. G. pastogių 2014-11-17 dalių paskaičiavimo projektuose patvirtino, kad kiekvienai patalpai tenkanti pastogės dalis atitinka tuo metu galiojusios CK 4.82 straipsnio 5 dalies nuostatą, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Atsižvelgiant į tai, kad patalpų naudingasis plotas ir gyvenamojo namo naudingasis plotas yra Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyti statinį apibūdinantys kadastro duomenys, o vadovaujantis šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus turi teisę atlikti tik asmenys, turintys pažymėjimus arba kitus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (matininkai), visiškai akivaizdu, kad matininkė M. G. turėjo teisę parengti Ginčo pastogių 2014-11-17 dalių paskaičiavimo projektus, o kitų tokią teisę turinčių asmenų nenurodo ir pati pareiškėja. Pareiškėja tiek savo 2018-04-11 prašyme, tiek šiame skunde prašo panaikinti įrašus NTR įrašuose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisę į Ginčo pastoges, kas reiškia išregistruoti trečiojo asmens nuosavybės teisę į minėtus nekilnojamuosius daiktus. NTRĮ 16 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad NTR įregistruota daiktinė teisė išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas, tačiau pareiškėja tokių dokumentų nei NTR tvarkytojui, nei teismui nėra pateikusi. Teismų praktikoje yra vienareikšmiškai suformuota teisės taikymo ir aiškinimo taisyklė, kad atitinkamų daiktų bei teisių įjuos registracija viešajame registre atlieka ne teises nustatančią, o teisių paviešinimo funkciją . LVAT yra išaiškinęs, kad nekilnojamojo turto registratorius nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės ar jos turinio, NTR tvarkytojo funkcija yra tik duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į NTR, kurio tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą teisėtumo. Prašymas dėl kito asmens nuosavybės teisės išregistravimo NTR iš esmės galėtų būti tenkinamas tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas NTR tvarkytojui pateiktų dokumentus (tokiais dokumentais paprastai turėtų būti atitinkami teismų sprendimai), kuriais kito asmens nuosavybės teisių įgijimas būtų pripažintas neteisėtu (pripažinta negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartis, panaikintas statinio priėmimo naudoti aktas ar panašiai). Šis išaiškinimas taikytinas sprendžiant pareiškėjos reikalavimą dėl ginčijamų NTR įrašų apie trečiojo asmens UAB „Amber Marketing“, kuri 2018-06-11 atsiliepime Komisijai su pareiškėjos skundu nesutiko, nuosavybės teisės į Ginčo pastoges įregistravimą panaikinimo. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad pareiškėjos reiškiamo reikalavimo nėra teisinio pagrindo tenkinti ir vadovaujantis NTR įstatymo 33 straipsnio normomis, reglamentuojančiomis netikslių ir klaidingų duomenų tvarkymą, nes šios normos leidžia ištaisyti tik technines klaidas (NTR įrašytų duomenų neatitikimo tiems dokumentams, kurių pagrindu jie įrašyti), tačiau draudžia taisyti NTR duomenis, jei toks ištaisymas pažeistų asmenų, turinčių daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, kurio duomenys taisomi, teisėtus interesus. UAB „Amber Marketing“ nesutinka su pareiškėjos prašomu duomenų pakeitimu. Tokiu atveju NTR tvarkytojas neturi teisės keisti NTR duomenų, kurie vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu laikytini teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostata reiškia, kad duomenys apie daiktinės teisės turėtoją gali būti pakeisti kitais duomenimis tik tuo atveju, kai yra pateikiami nauji įstatymų nustatyti dokumentai apie daiktinės teisės pasibaigimą (daiktinės teisės turėtojo netekimą savo daiktinės teisės, šios teisės perleidimą kitam asmeniui). Šios nuostatos yra taikomos nekilnojamojo turto registratoriui, kuris, kaip viešojo administravimo subjektas, administracine tvarka negali keisti NTR esančių duomenų kitaip vertindamas tuos pačius duomenis (įstatymų nustatytus dokumentus), kurie buvo pagrindas padaryti pirminį įrašą NTR. Pareiškėjos reikalavimo tenkinimas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio pagrindu taip pat negalimas. Pačios pareiškėjos nuosavybės teisė į Ginčo pastoges įregistruota tų pačių dokumentų - matininkės M. G. parengtų Ginčo pastogių 2014-11-17 parengtų dalių paskaičiavimo projektų ir jos 2017-03-06 prašymo (Paslaugų apskaitos sistemoje Nr. 13855344), pagrindu kaip ir trečiojo asmens - UAB „Amber Marketing“, o tai reiškia, kad pati pareiškėja projektus pripažino teisingais ir jų pagrindu realizavo savo teises į Ginčo pastoges. Kiti gyvenamojo namo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), bendraturčiai (išskyrus buto, esančio (duomenys neskelbtini) , savininkę N. E.), jau yra įregistravę savo nuosavybės teisę į Ginčo pastoges matininkės M. G. parengtų Ginčo pastogių 2014-11-17 dalių paskaičiavimo projektų pagrindu. Pareiškėja neginčija 2014-11-17 parengtų dalių paskaičiavimo projektų teisingumo bei nepateikia įrodymų, kokios nuosavybės dalys į Ginčo pastoges pareiškėjos nuomone yra teisingos.

6Atsakovas Valstybės įmonė Registrų centras su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo atmesti, kaip nepagrįstą. Skundžiamas Centrinio registratoriaus 2018-06-20 sprendimas Nr. csprl-158 yra teisėtas ir pagrįstas, visi jo priėmimo teisiniai argumentai yra išdėstyti šiame sprendime ir pagrįsti galiojančių teisės aktų nuostatomis, todėl naikinti Centrinio registratoriaus priimtą sprendimą Nr. csprl-158 nėra pagrindo, nurodyto Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnyje. Centrinis registratorius 2018-06-20 sprendimu paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą, todėl atsižvelgiant į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. vasario 27 d. konsultaciją Nr.02-04-07, atsakovu šioje byloje turėtų būti traukiamas tik įmonės Vilniaus filialas, o VĮ Registrų centro procesinę padėtį prašo pakeisti iš atsakovo į trečiąjį suinteresuotą asmenį.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė skundą palaikė, prašydama pilnai patenkinti. Atsakovo atstovas su skundu nesutiko, prašė atmesti, kaip nepagrįstą. VĮ Registrų centro atstovė prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai.

8Teismas

konstatuoja:

9Skundas atmestinas.

10Byloje kilo ginčas dėl VĮ RC Vilniaus filialo 2017-03-06 sprendimo bei VĮ Registrų centras 2018-06-20 sprendimo Nr.cspr1-158 pagrįstumo bei teisėtumo . Byloje nustatyta, kad pareiškėja B. P. 2018-04-10 pateikė rašytinį prašymą Vilniaus filialui patikslinti NTR duomenis – panaikinti įrašus apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į neįrengtą pastogę, (duomenys neskelbtini) bei neįrengtą pastogę Vilniuje, (duomenys neskelbtini) įregistravimą bei 2018-04-11 prašymą pakeisti duomenis NTR įrašuose Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini). Vilniaus filialas, išnagrinėjęs šį prašymą priėmė 2018-04-16 sprendimą Nr.VILRS-646 jo netenkinti, kadangi UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisė į Ginčo pastoges įregistruota 2014-11-17 galiojančių Ginčo pastogių dalių paskaičiavimo projektų ir UAB „Amber Marketing“ prašymoNr.13829715 pagrindu, kurie yra galiojantys, nepakeisti ir nepanaikinti. Pareiškėja Vilniaus filialo sprendimą apskundė Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai , kuri 2018-05-15 sprendimu Nr.cspr1-124 paliko galioti Vilniaus filialo Sprendimą. Komisija Sprendime nurodė, kad Vilniaus filialo 2017-03-06 sprendimu , įformintu atliekant duomenų įrašymą NTR įrašuose Nr.(duomenys neskelbtini), Nr.(duomenys neskelbtini) UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisė į 144/1000Ginčo pastogių dalis buvo įregistruota matininkės M. G. 2014-11-17 parengtų dalių paskaičiavimo projektų pagrindu. Ginčo pastogių dalių paskaičiavimo projektuose nurodyta, kad bendraturčiams priklausančios pastogių dalys paskaičiuotos sutinkamai su CK4.82str.5d. nuostatomis. UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į Ginčo pastoges įregistruotos pagal šios bendrovės 2017-03-01 prašymą ir 2014-11-17 neįrengtos pastogės dalių paskaičiavimo projektus (galiojantys ir nenuginčyti). Registro tvarkytojas neturi įgaliojimų vertinti matininkų atliktų veiksmų, kadastrinių matavimų (paskaičiavimų) teisėtumo ir pagrįstumo. Matininkų veiklos kontrolę vykdo NŽT prie ŽŪM. NTKĮ 11str.8d.1p. numatyta, kad matininkas privalo savo veikoje vadovautis LR įstatymais ir kitais teisės aktais. NTKĮ 7d. nurodyta, jog matininkas, parengęs įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus nekilnojamojo turto kadastro dokumentus , pasirašydamas juose patvirtina, kad parengti dokumentai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus, reikalavimus. Tiek Vilniaus filialas, tiek Komisija pagrįstai matininkės M. G. 2014-11-17 parengtus neįrengtos pastogės dalių paskaičiavimo projektus laikė tinkamai parengtais ir atitinkančiais CK4.82str.5d. nuostatas, todėl teritorinis registratorius atisakyti pagal jį įregistruoti nuosavybės teises neturėjo teisinio pagrindo. Kadangi NTR UAB „Amber Marketing“ vardu įregistruotos neįrengtos pastogės dalys atitinka 2014-11-17 neįrengtos pastogės dalių paskaičiavimo projektuose nustatytas dalis, nėra pagrindo laikyti, jog UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės įregistruotos klaidingai. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati pareiškėja 2017-03-06 pateikė prašymą Vilniaus filialui pagal tos pačios matininkės M. G. paregtus 2014-11-17 dalių paskaičiavimo projektus įregistruoti jos nuosavybės teises į dalį neįrengtos pastogės patalpų (duomenys neskelbtini). Šis prašymas buvo patenkintas ir 2017-03-06 sprendimu pareiškėjos nuosavybės teisės į matininkės M. G. 2014-11-17 dalių paskaičiavimo projektuose pareiškėjai paskaičiuotas 152/1000 dalis neįregistruotos pastogės, esančio (duomenys neskelbtini) bei 152/1000 dalis neįrengtos pastogės, esančios (duomenys neskelbtini) buvo įregistruotos. NTRĮ 4 str. nustatyta, kad visi NTR esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. NTRĮ 5str.2d. nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėja prašo panaikinti įrašus NTR įrašuose Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisę į Ginčo pastoges, t.y. išregistruoti trečiojo asmens nuosavybės teisę į minėtus nekilnojamuosius daiktus. Nekilnojamojo turto registratorius nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės ar jos turinio, NTR tvarkytojo funkcija yra duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į NTR, kurio tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą teisėtumo. NTR 16str.1d. nustatyta, kad NTR įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, jog nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo ir panaikinti Vilniaus filialo 2017-03-06 Sprendimą, kuriuo UAB „Amber Marketing“ įregistruotos nuosavybės teisės į neįrengtas ginčo Pastoges ir išregistruoti (panaikinti įrašą) iš NTR UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į neįrengtas ginčo Pastoges ir panaikinti Centrinio registratoriaus 2018-06-20 Sprendimą.

11VĮ Registrų centro Vilniaus filialas yra viešojo administravimo subjektas, kuris vykdo teisės norminių aktų (NTRĮ, NTKĮ, Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr.379 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų NTR nuostatų, NTK nuostatų ir kt.) nustatytas funkcijas ir teikia nustatytas paslaugas. VĮ Registrų centro veikla pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla, o atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo yra viešojo administravimo subjektai, kurie turi griežtai teisės aktais apibrėžtas kompetencijos ribas ir tik tuos įgaliojimus, kurie šiais teisės aktais yra suteikti. Sutinkamai su NTKĮ 4str.2d., NTRĮ 5str.2d., teritorinis registratorius atsako tik už tai, kad į NTK ir NTR įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. Minėti įstatymai nenumato atsakovui pareigos pačiam rinkti duomenis ar įrodymus, patvirtinančius tam tikro fakto, duomenų, aplinkybių buvimą (ar nebuvimą). Teritorinis registratorius vertina jam pateiktus dokumentus tiek, kiek tą daryti jį įpareigoja įstatymas, siekiant nustatyti, ar pateikto dokumento pagrindu gali būti daromi (keičiami) įrašai NTK (NTR).

12Teismas daro išvadą, kad atsakovo 2017-03-06 Sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, jo naikinti nėra pagrindo. Atitinkamai, paliktinas galioti ir Centrinio registratoriaus 2018-06-20 sprendimas Nr.cspr1-158, kuriuo pareiškėjai buvo atnaujintas praleistas skundo padavimo terminas ir jos skundas buvo atmestas, kaip nepagrįstas ir paliktas galioti Vilniaus filialo 2017-03-06 sprendimas . Centrinis registratorius pagrįstai ir teisėtai paliko galioti Teritorinio registratoriaus Sprendimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos skundas atmestinas, kaip nepagrįstas (ABTĮ 88str.1p.). Atmetus skundą, pareiškėjai jos patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (ABTĮ 40str.1d.).

13Vadovaudamasis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 84str., 86str.2d., 88str.1p. 132str.1d.

14Teismas

Nutarė

15Pareiškėjos B. P. skundą atmesti.

16Sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai