Byla 2S-431-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ skundą dėl notarės Jurgitos Šukienės veiksmų, suinteresuotas asmuo Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovė CZMT Invest AG.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ kreipėsi į teismą su skundu dėl notarės Jurgitos Šukienės veiksmų, prašydamas panaikinti jos įformintus: 2008-05-20 protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį (notarinio registro Nr. JŠ-7457) ir 2008-05-21 vykdomąjį įrašą (Nr. JŠ-7481), t.y. skunde dėl notarės veiksmų sujungė du reikalavimus.

8Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008-11-10 nutartimi skundui nebuvo duota eigos, pareiškėjo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atstovas buvo įpareigotas iki 2008-11-24 pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus, pateikti ieškinį, atitinkantį CPK 111 str., 138 str. reikalavimus, bei sumokėti 30 000 Lt žyminio mokesčio, nes pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 1999-03-16 įstatymo Nr. VIII-1087 82 str. vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami tik ieškininės teisenos tvarka. Apie tai yra paminėta ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-22 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-739-520/2008.

9Pareiškėjas teisėjos nustatytais terminais skundo trūkumų nepašalino, ieškinio nepateikė, žyminio mokesčio nesumokėjo, 2008-11-25 pateikė teismui dubliką į notarės Jurgitos Šukienės atsiliepimą į skundą. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovas nurodė, kad nurodyto ieškinio teismui nepateiks, žyminio mokesčio nesumokės, reikalavimų neišskirs, nes skundžia notarės veiksmus, išduodant vykdomąjį įrašą.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008-12-15 nutartimi atsisakė priimti UAB „Baltijos biodyzelino centras“ skundą dėl notarės Jurgitos Šukienės veiksmų pareiškėjui nepašalinus skundo trūkumų. Teismas nurodė, kad CPK 138, 115 str. 3 d. nustato, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą (skundą, ieškinį, pareiškimą ir kt.) pagal teisėjo nurodymus ir nustatytu terminu nepašalina procesinio dokumento trūkumų, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

12III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

13Pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008-12-15 nutartį panaikinti ir civilinę bylą grąžinti nagrinėti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui. Nurodo, kad teismas nepagrįstai vadovavosi CPK 296 str. 1 d. 11 p. nustatytu pareiškimo palikimo nenagrinėtu pagrindu, jeigu bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų. Apeliantas pažymi, kad skundai dėl notaro veiksmų žyminiu mokesčiu neapmokestinami (CPK 511 str. 2 d.). Skundas dėl notarės Jurgitos Šukienės veiksmų teisėtumo pagrįstas ginčijant jos atliktų veiksmų teisėtumą, o ne sandorio, kurio pagrindu buvo atliekami jos veiksmai, todėl teismas turi nagrinėti pareiškimą toje apimtyje, kurioje paduotas skundas, o ne reikalauti pareiškėją pateikti ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Tokių teisių teismui civilinio proceso įstatymai nesuteikia. Sutinkamai su CPK 296 str. 2 d. reikalavimais, šio straipsnio 1 d. 7, 8 ir 11 p. pagrindu ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina. Pagal šią įstatymo nuostatą teismas galėjo palikti nenagrinėtu tik pareiškimo dalį dėl notarės veiksmų padarant vykdomąjį įrašą, ir tai neliečia skundo dalies dėl notarės veiksmų protestuojant vekselį. Pareiškimu skundžiami notarės Jurgitos Šukienės veiksmai dėl to, kad ji neįsitikino vekselis ar čekis išrašytas nesilaikant Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ar Lietuvos Respublikos čekių įstatymo reikalavimų. Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo (1999-03-16 Nr. VIII-1087) 77 str. paprastajame vekselyje turi būti, be kitų privalomų rekvizitų besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą bei mokėjimo terminas. Minėtų rekvizitų UAB „Baltijos biodyzelino centras“ išduotame 2006-12-04 vekselyje Nr. 20061128-001-BLC nebuvo. Šiuos duomenis į vekselį įrašė CZMT Invest AG atstovas V. Svetik, t.y. ne vekselio davėjas, o vekselio gavėjas. Įstatymo 78 str. yra nustatyta, kad dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šio įstatymo 77 str. išvardytų rekvizitų, neturi paprastojo vekselio galios, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 d. nurodytais atvejais. Tuo būdu, notarė Jurgita Šukienė nepranešdama UAB „Baltijos biodyzelino centras“ apie CZMT Invest AG pateiktą užprotestavimui vekselį, negavusi jokių duomenų, kad UAB „Baltijos biodyzelino centras“ gavo notaro pranešimą, tuo faktiškai neįsitikino ar vekselis išrašytas laikantis įstatymų reikalavimų. Pažymėtina ir tai, kad CZMT Invest AG atstovai privalėdami kreiptis į vekselio mokėtojus dėl jų apmokėjimo, nepateikė notarei jokių duomenų, kad kreipėsi į UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir laiduotoją Juozą Pažusį, kas, taip pat, patvirtina, kad notarė elgėsi nerūpestingai ir neatidžiai, apsiribodama vekselyje nurodytų formaliųjų rekvizitų vertinimu. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas laikytina, kad notarė Jurgita Šukienė grubiai pažeidė įstatymų reikalavimus, t.y. neįsitikinusi, kad pateiktas protestavimui vekselis išrašytas laikantis įstatymų reikalavimų, priėmė jį protestavimui, įformino protestą. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 40 str. nurodyta, kad notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Notariato įstatymo 41 str. yra nurodyta, kad suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą. Skundo padavimo tvarką reglamentuoja CPK XXXI skyrius. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 1999-03-16 įstatymo Nr. VIII-1087 82 str. nustatyta, kad vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškininės teisenos tvarka. Šis įstatymas nenustato notarų veiksmų atliekant vekselio protestavimo veiksmus apskundimo tvarką. Minėtos aplinkybės rodo, kad skundas dėl notarės Jurgitos Šukienės veiksmų atliekant vekselio protestavimą turėjo būti nagrinėjamas CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka.

14Notarė Jurgita Šukienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008-12-15 nutartį palikti nepakeistą. Notarė Jurgita Šukienė nurodo, kad 2008-05-16 į ją kreipėsi, VFR bendrovės CZMT Invest AG įgalioti atstovai ir pateikė jai šiuos dokumentus: 2006-12-04 išrašytą paprastąjį vekselį su vertimu į lietuvių kalbą, kuriuo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ 2008-05-16 besąlygiškai privalo sumokėti VFR bendrovei CZMT Invest AG 1 232 580,33 EUR. Šio vekselio apmokėjimą laidavo Juozas Pažusys; įgaliojimą atstovauti CZMT Invest AG; išrašą iš VFR Charlottenburg apylinkės teismo komercinio registro dėl duomenų apie VFR bendrovę CZMT Invest AG. Vadovaudamasi 1999-09-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 988 „Dėl vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 6 punktu, notarė priimdama šį vekselį nustatė, kad: vekselį pateikė teisėti vekselio turėtojo VFR bendrovės CZMT Invest AG atstovai, veikiantys pagal įgaliojimą; vekselis protestui įforminti yra pateiktas laiku, t.y. paskutinę vekselio mokėjimo termino dieną; vekselis yra išrašytas pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo reikalavimus, t.y. vekselis notarei buvo pateiktas su visais jam pagal įstatymą privalomais rekvizitais, tame tarpe suma ir mokėjimo terminu. Vadovaudamasi Taisyklių 17.4 p., notarė priėmusi vekselį protesto aktui įforminti, pranešė vekselio davėjui, t.y. UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir pareikalavo apmokėti vekselį bei nustatė terminą iki kurio vekselio mokėtojas turi teisę pareikšti savo sutikimą su reikalavimu - 2008-05-20 16.00 val. Reikalavimas apmokėti vekselį buvo išsiųstas 2008-05-19 registruotu (pirmenybiniu) laišku, t.y. pranešimas išsiųstas laiku, nepasibaigus pranešime nustatytam terminui. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 46 str. 3 d. ir taisyklių 22.3. p., yra numatytas imperatyvus reikalavimas notarui įforminti vekselio, mokėtino nustatytąją dieną, protesto aktą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po prašymo įforminti protestą pateikimo. Tai yra, kad vekselio protesto aktas gali būti įformintas ir kitą darbo dieną po prašymo įforminti protestą pateikimo. Tačiau notarė norėdama įsitikinti, kad reikalavimas apmokėti vekselį bus įteiktas laiku, vekselio protesto įforminimo terminą atidėjo iki privalomo termino pabaigos. Notarė, vadovaudamasi taisyklių II dalies „Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka“ 6 p., priimdama prašymą išduoti vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotą vekselį, patikrino ir nustatė, kad: vekselį pateikė teisėti vekselio turėtojo VFR bendrovės CZMT Invest AG atstovai, veikiantys pagal įgaliojimą; vekselis yra sudarytas pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo reikalavimus; vekselis yra užprotestuotas pagal taisyklių reikalavimus; visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims yra pranešta, kad vekselis yra neapmokėtas. Vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais notaras neturi pareigos tikrinti ar notaro reikalavimas apmokėti vekselį ir vekselio turėtojo pranešimas apie neapmokėtą vekselį buvo įteiktas pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims. Toks reikalavimas pažeistų vekselio turėtojo interesus, kadangi laiku neapmokėjęs vekselio, vekselio mokėtojas gali sąmoningai nepriimti ar vengti priimti pranešimą. Tai, kad pareiškėjai žinojo apie skolinį įsipareigojimą pagal pateiktą vekselį patvirtina ir LAWIN advokatų kontoros 2008-05-16 raštas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir Juozui Pažusiui dėl vekselio apmokėjimo, įteiktas jiems atitinkamai 2008-05-19 ir 2008-05-20 dienomis. Teismas skundžiamojoje nutartyje pagrįstai nurodė, jog teisminis ginčas dėl notaro atlikto vykdomojo įrašo vekselyje nagrinėjamas ieškinio teisenos tvarka pagal asmens pareikštą ieškinį dėl tokio vykdomojo įrašo nuginčijimo. CPK 442 str. išdėstytas bylų, nagrinėtinų ypatingosios teisenos tvarka, sąrašas, tarp jų šio straipsnio 6 punkte nurodytos ir bylos dėl notarų veiksmų apskundimo. Tai bendroji teisės norma, o specialioji teisės norma, nustatanti notarų atliktų vykdomųjų įrašų vekseliuose ginčijimą, įtvirtinta Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 82 str. ir Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 13 p., pagal kuriuos vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškinio teisenos tvarka. Šios teisės normos yra imperatyvios, o tai reiškia, jog pasirinkimo tokiu atveju nėra. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas byloje dėl notaro vykdomojo įrašo vekselyje nuginčijimo turėjo paduoti ieškinį, o ne skundą, nes šios kategorijos bylos nagrinėtinos ieškinio teisenos tvarka.

15Suinteresuotas asmuo Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovė CZMT Invest AG atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad 2008-05-16 VRF bendrovės CZMT Invest AG įgalioti atstovai kreipėsi į Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarę Jurgitą Šukienę pateikdami 2006-12-04 išrašytą paprastąjį vekselį, kuriuo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ 2008-05-16 besąlygiškai įsipareigojo sumokėti VFR bendrovei 1 232 580,33 EUR. Šio vekselio apmokėjimą laidavo Juozas Pažusys. Notarei kartu su vekseliu buvo pateiktas įgaliojimas atstovauti bei išrašas iš VFR Charlottenburg apylinkės teismo komercinio registro dėl duomenų apie VFR bendrovę CZMT Invest AG. Notarei buvo pateiktas įstatymų nuostatas atitinkantis vekselis, su visais jam būtinais rekvizitais: surašymo data, vieta, vekselio davėjo bei turėtojo duomenimis, suma bei mokėjimo terminu. Vekselis protestui įforminti buvo pateiktas laiku - paskutinę vekselio apmokėjimo terminą dieną (1999-09-13 Vyriausybės nutarimo Nr. 988 15 punktas). Notarės įformintas vekselio protestas bei vykdomasis įrašas padaryti laikantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo bei 1999-09-13 Vyriausybės nutarimu patvirtintų vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos nuostatų, todėl yra teisėti. Pareiškėjų teiginys, jog 2006-12-04 vekselyje Nr. 20061128-001-BLC nebuvo nurodytos sumos bei mokėjimo termino, o šiuos duomenis į vekselį neva įrašė VFR bendrovė CZMT Invest AG atstovas V. Svetik, t.y. pats vekselio gavėjas, yra melagingas, visiškai nepagrįstas, neįrodytais jokiais leistinais įrodymais.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17Atskirasis skundas atmestinas.

18CPK 442 str. išdėstytas bylų, nagrinėtinų ypatingosios teisenos tvarka, sąrašas, tarp jų šio straipsnio 6 p. nurodytos ir bylos dėl notarų veiksmų apskundimo. Tai bendroji teisės norma, reglamentuojanti notarų veiksmų apskundimą. Specialioji teisės norma, nustatanti notarų atliktų vykdomųjų įrašų vekseliuose ginčijimą, įtvirtinta Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 82 str. ir Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 13 p., pagal kuriuos vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškinio teisenos tvarka. Šios teisės normos nėra dispozityvios, tai reiškia, kad nurodytų normų nustatyta tvarka, o ne dalyvaujančių byloje asmenų pasirinkimu, teismas sprendžia, kuria teisena turi būti nagrinėjama byla. Pirmosios instancijos teismas teisiškai pagrįstai nurodė, kad teisminis ginčas dėl notaro atlikto vykdomojo įrašo vekselyje nagrinėjamas ieškinio teisenos tvarka pagal asmens pareikštą ieškinį dėl tokio vykdomojo įrašo nuginčijimo.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (LAT 2009-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009) yra konstatuota, kad atskirų bylų skirstymas į nagrinėtinas ieškinio teisenos ir ypatingosios teisenos tvarkas siejamas su tuo, kad ypatingojoje teisenoje, skirtingai nei ieškinio teisenoje, visa apimtimi nėra taikomi dispozityvumo ir rungimosi principai. Būtent šių civilinio proceso principų laikymasis yra svarbus teismui nagrinėjant bylą dėl reikalavimo, tiek ginčijant notaro vykdomąjį įrašą, tiek ginčijant vekselį kaip sandorį. Šių principų reikšmė ginčuose dėl reikalavimo teisės pagal vekselį atskleista Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-27 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2008 išaiškinimuose, kad vekselio abstraktumas apsaugo vekselio turėtoją nuo pareigos įrodinėti reikalavimo teisę. Šią jo teisę nuginčyti turi vekselio davėjas, įrodinėdamas, kad nebuvo prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindo. Nagrinėjamos bylos atveju pateiktame skunde pareiškėjas faktiškai ginčija ir vekselį kaip sandorį, ir notarės atliktą vykdomąjį įrašą, nurodydamas, kad nepripažįsta skolos pagal vekselį fakto ir dydžio, kartu - notarės vykdomojo įrašo. Teisėjų kolegija apžymi, kad pareiškėjo skundas pagal jame išdėstytą faktinį pagrindą, kuriuo ginčijamas vekselis, negali būti teisiškai kvalifikuojamas kaip skundas dėl notaro veiksmų CPK 442 str. 6 p. prasme. Notaro vykdomasis įrašas vekselyje yra toks notaro veiksmas, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti ginčijamas teisme pareiškiant ieškinį. Analogiška nurodytai išvadai teisės normų, reglamentuojančių vykdomųjų įrašų notarų užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ginčijimo ieškinio teisenos tvarka, taikymo praktika išdėstyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2008. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas byloje dėl notaro vykdomojo įrašo vekselyje nuginčijimo turėjo paduoti ieškinį, o ne skundą, nes šios kategorijos bylos nagrinėtinos ieškinio teisenos tvarka.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, jog atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, t. y. panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutartis paliktina nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Andžej Maciejevski,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ kreipėsi į teismą su... 8. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008-11-10 nutartimi skundui nebuvo... 9. Pareiškėjas teisėjos nustatytais terminais skundo trūkumų nepašalino,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008-12-15 nutartimi atsisakė... 12. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 13. Pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atskiruoju skundu prašo... 14. Notarė Jurgita Šukienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 15. Suinteresuotas asmuo Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovė CZMT Invest... 16. Teisėjų kolegija... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. CPK 442 str. išdėstytas bylų, nagrinėtinų ypatingosios teisenos tvarka,... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (LAT 2009-02-13 nutartis civilinėje... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo,... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 22. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutartį...