Byla 2-705-669/2014
Dėl bendravimo su nepilnamečiu giminaičiu tvarkos nustatymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,

3dalyvaujant ieškovui A. J. E.,

4atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. S.,

5trečiajam asmeniui S. L.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. J. E. ieškinį atsakovui Plungės rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriui, trečiajam asmeniui S. L., dėl bendravimo su nepilnamečiu giminaičiu tvarkos nustatymo ir,

Nustatė

7ieškovas patikslintame ieškinio pareiškime prašė nustatyti jo bendravimo su dukterėčia R. E., gim. ( - ), tvarką iki jos pilnametystės:

  1. ne rečiau kaip kartą per mėnesį paimti iš globėjų vienai dienai, prieš penkias dienas raštu suderinus su Plungės vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojais;
  2. mokinių žiemos ir pavasario atostogų metu, jei pati R. E., gim. ( - ), pageidautų, leisti vežtis ją į Kauną vienos savaitės laikotarpiui, prieš 10 dienų raštu suderinus su Plungės vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojais;
  3. vasaros atostogų laikotarpiu leisti vežti ją į Kauną vienam mėnesiui ir daugiau, atsižvelgiant į R. E. pageidavimą, prieš mėnesį raštu suderinus su Plungės vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojais;
  4. leisti ieškovui bendrauti su R. E. skambinant telefonu į jos asmeninį mobilių telefoną nuo 10 iki 20 valandos pagal poreikį;
  5. apklausti teisme liudytojais Plungės vaikų globos namų direktorę G. Ū., Stanelių pagrindinės mokyklos mokytoją R. T., minėtos mokyklos direktorių R. G., Plungės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus inspektorę B. V.;
  6. išreikalauti iš Valstybinio socialinio fondo valdybos Plungės skyriaus duomenis, patvirtinančius giminystės ryšį tarp ieškovo ir dukterėčios R. E. tėvo V. E.;
  7. įpareigoti atsakovą leisti susipažinti su dukterėčios globos įforminimo byla;
  8. priteisti bylinėjimosi išlaidas;
  9. nedalyvaujant globėjui išklausyti ieškovą ir R. E. apie norą tarpusavyje bendrauti.

8Ieškovas nurodė, kad R. E., gim. ( - ) yra jo mirusio brolio V. E. duktė. Dukterėčiai yra nustatyta globa pas trečiąjį asmenį S. L.. Kadangi R. E. kitų artimų giminaičių neturi, prašo teismine tvarka nustatyti matymosi ir bendravimo tvarką su dukterėčia.

9Teisminio nagrinėjimo metu, ieškovas savo reikalavimus palaikė.

10Atsakovai prašė ieškinio atmesti, su ieškiniu nesutiko išdėstydami sekančius nesutikimo motyvus. Pirma, nurodė, kad jų institucija negali būti atsakovu byloje Civilinio kodekso 3.240 str. 1d., 3.272 str. 1d. prasme, nes S. L. yra vaiko globėjas, todėl yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir įgyvendina bei gina jo teises ir interesus be specialaus pavedimo, todėl vadovaujantis LR CK 3.271 str. 1d.6p. įtvirtinta globėjo, o ne atsakovo pareiga sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su vaiko tėvais ir artimais giminaičiais.. Antra - ieškovas nėra R. E. artimas giminaitis. Jis nepatenka į įstatymo apibrėžtą artimų giminaičių sąrašą, nes artimais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai ir taip pat šoninės linijos giminaičiai. Trečia, atsakovų nuomone keliami reikalavimai apklausti byloje liudytojus ir įpareigoti atlikti kitokius veiksmus nėra susiję su nagrinėjamu dalyku.

11Teisminio nagrinėjimo metu palaikė savo atsiliepime išdėstytą nuomonę.

12Tretysis asmuo S. L. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su keliamais reikalavimais ir nurodė, kad ieškinys turi būti netenkintas, nes ieškovas neturi pagrindo teikti reikalavimus dėl bendravimo su R. E. nustatymo, nes nėra artimas giminaitis ir jam tokia teisė reikšti reikalavimus nesuteikta.

13Teisminio nagrinėjimo metu atsiliepime išdėstytus argumentus palaikė.

14Ieškinys atmestinas.

15Iš byloje esančių duomenų (Plungės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovų susirašinėjimo su Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Seimo nariais (b.l. 76-94)) ir teismų informacinės duomenų sistemoje LITEKO esančios fiksuotos informacijos civilinėje byloje Nr. 2-1272-747/2014 (proceso Nr.2-33-3-01060-2014-5), matyti, kad 2014 metų liepos 30 dieną Plungės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo nutarta nustatyti nuolatinę globą R. E., gimusiai ( - ), paskirti S. L., a.k( - ) R. E., gimusios ( - ), globėju ir nustatyti R. E. globos vietą S. L. gyvenamojoje vietoje.

16Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas CPK 7 straipsnyje įtvirtintų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų santykį su CPK 45 straipsniu, 230 straipsnio 1 dalimi18, 243 straipsniu19, yra nurodęs, kad pirmos instancijos teismas privalo išaiškinti šalims teisę pakeisti netinkamą atsakovą bei išaiškinti šalies nepakeitimo procesinius padarinius. Kai teismas to nepadaro, sprendžiama, jog padarytas esminis teisės normų pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Varėnos rajono savivaldybė v. Ž. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-100/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija ,,Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; ir kitos LAT nutartys ). Su teismo siūlymu pakeisti esamą atsakovą į S. L., ieškovas nesutiko ir pažymėjo, kad atsakovas yra tinkamas.

17Nagrinėtinoje byloje globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir įgyvendina bei gina jo teises ir interesus be specialaus pavedimo (LR CK 3.240 str. 1d., 3.272 str. 1d.). Vaiko globėjas privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką; spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams; palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje ( LR CK 3.271 str.). Taigi, būtent įstatymo leidėjas apsprendžia, kad globėjas, o ne Vaiko teisių apsaugos skyrių institucijos tokios kategorijos byloje turi būti atsakovu. Ieškovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių, jog dėl atsakovo kaltės nėra galimas bendravimas su dukterėčia ir teismui siūlant, o jam nesutinkant pakeist atsakovą tinkamu, teismas neturi pagrindo ieškinį tenkinti.

18Antra vertus, šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai išskirti CPK 375 str. – 380 str. CPK 376 straipsnyje yra įtvirtintas aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant šeimos bylas. Tokia nuostata įpareigoja teismą tokiose bylose savo iniciatyva rinkti įrodymus (CPK 376 straipsnio 1dalis), viršyti pareikštus reikalavimus (CPK 376 straipsnio 3 dalis), taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą (CPK 376 straipsnio 4 dalis). Nurodytos įstatymo nuostatos yra vienos iš dispozityvumo ir rungimosi principų išimčių ir aiškinamos kaip suteikiančios teismui galimybę, esant būtinybei, veikti savo iniciatyva.

19Ieškovas save įvardija R. E., gimusios ( - ) dėde, kadangi jos tėvas, V. E., kurio asmens kodas ( - ) ir kuris yra miręs, buvo ieškovo brolis.

20Ieškovui nepateikiant giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų, teismas savo iniciatyva išreikalavo duomenis iš Vidaus reikalų ministerijos informacinės centrinės duomenų bazės apie ieškovo ir R. E. tėvo V. E. giminystės ryšį (b.l. 61-65). Tuose duomenyse yra nesutapimų. Tačiau, net preziumuojant, kad ieškovą ir R. E. sieja giminystės ryšys, ieškinio reikalavimai negalimi tenkinti dėl teisinio reguliavimo.

21Pažymėtina, kad pagal CK 3. 271straipsnį globėjai turi sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su artimaisiais vaiko giminaičiais, jeigu tai atitinka vaiko interesus. Taigi, ši norma aiškiai apibrėžia subjektų ratą, kuriems teisę bendrauti su vaiku gali padėti užtikrinti atitinkamos valstybės institucijos. CK 3.271 straipsnis sistemiškai aiškintinas su CK 3.135 straipsniu, numatančiu, jog artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Taigi pagal CK 3.135 straipsnį dėdė nėra laikomas artimu giminaičiu dukterėčios atžvilgiu. Dėl to jam nėra garantuojama valstybės pagalba užtikrinama teisė bendrauti su dukterėčia (šaltinis - Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-881-467/2012)

22Neginčijama, jog giminaičiai, kurie nepriskirtini artimųjų giminaičių kategorijai, turi teisę bendrauti su vaiku, jei tai atitinka vaiko interesus ir dėl to nekyla ginčų. Tačiau tuo atveju, kai kyla ginčas, valstybės institucijos negali nustatyti bendravimo su vaiku tvarkos, nes valstybės institucijų atžvilgiu nurodytos teisės normos yra imperatyvios, t.y. valstybės institucijos privalo veikti įstatymo ribose, kadangi valstybės institucijos priverstinių priemonių gali imtis tik tada, kai tokią teisę joms numato įstatymai. Ieškovas A. J. E. turi teisę bendrauti su dukterėčia, jei tam neprieštarautų globėjas, tačiau teismas neturi įstatymu numatyto pagrindo nustatyti tarp jų bendravimo tvarkos tvarką, nes ieškovas nėra R. E. artimas giminaitis.

23Dėl kitų ieškinio reikalavimų teismas nepasisako, kadangi ieškinį atmetant, jie nėra teisiškai reikšmingi.

24Teismas vadovaujantis LR CPK 259-260; 270str.,

Nutarė

25A. J. E. ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. J. E.,... 4. atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 5. trečiajam asmeniui S. L.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. J. E.... 7. ieškovas patikslintame ieškinio pareiškime prašė nustatyti jo bendravimo... 8. Ieškovas nurodė, kad R. E., gim. ( - ) yra jo mirusio brolio V. E. duktė.... 9. Teisminio nagrinėjimo metu, ieškovas savo reikalavimus palaikė.... 10. Atsakovai prašė ieškinio atmesti, su ieškiniu nesutiko išdėstydami... 11. Teisminio nagrinėjimo metu palaikė savo atsiliepime išdėstytą nuomonę.... 12. Tretysis asmuo S. L. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su keliamais... 13. Teisminio nagrinėjimo metu atsiliepime išdėstytus argumentus palaikė.... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Iš byloje esančių duomenų (Plungės rajono savivaldybės administracijos... 16. Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas CPK 7 straipsnyje įtvirtintų... 17. Nagrinėtinoje byloje globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą... 18. Antra vertus, šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai išskirti CPK 375 str. –... 19. Ieškovas save įvardija R. E., gimusios ( - ) dėde, kadangi jos tėvas, V.... 20. Ieškovui nepateikiant giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų, teismas... 21. Pažymėtina, kad pagal CK 3. 271straipsnį globėjai turi sudaryti sąlygas... 22. Neginčijama, jog giminaičiai, kurie nepriskirtini artimųjų giminaičių... 23. Dėl kitų ieškinio reikalavimų teismas nepasisako, kadangi ieškinį... 24. Teismas vadovaujantis LR CPK 259-260; 270str.,... 25. A. J. E. ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...