Byla 2A-1597/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5927-392/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, sudarytos sutarties panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Akordas 1“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Akordas 1“ pasiūlymas viešojo konkurso „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ pirmoje pirkimo objekto dalyje „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo buvo atmesta UAB „Akordas 1“ pretenzija dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų organizuojant viešąjį konkursą „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“; 3) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tęsti viešojo konkurso „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ pirmoje pirkimo objekto dalyje „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ procedūras; 4) pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2011 metų birželio 10 d. Atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Grinda“ sudarytą Darbų atlikimo sutartį Nr. A72-117593.1.36.-UK); 5) priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos UAB „Akordas 1“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdytame viešajame pirkime „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“. 2011 m. balandžio 22 d. ieškovas pateikė atsakovui pasiūlymą dalyvauti pirmoje šio pirkimo dalyje „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“. Šiame pasiūlyme ieškovas nurodė 2 021 534,91 Lt darbų atlikimo kainą. 2011 m. gegužės 5 d. ieškovas pateikė atsakovui patikslintą pasiūlymą, kuriuo darbų atlikimo kaina buvo sumažinta iki 1 914 927,93 Lt. 2011 m. gegužės 9 d. raštu atsakovas informavo ieškovą, kad visų viešajame pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai, įskaitant ir ieškovo pasiūlymą, yra atmesti, nes tiekėjai pasiūlė per dideles ir atsakovui nepriimtinas kainas. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą. Atsakovas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovo pasiūlyme nurodyta kaina atsakovui yra tariamai per didelė ir nepriimtina. Ieškovo pasiūlyme nurodyta darbų atlikimo kaina yra protinga, net mažesnė už realias šiuo metu vyraujančias analogiškų darbų bei jiems reikalingų atliktų medžiagų kainas, o taip pat – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus analogiškų darbų kainų normatyvus bei įkainius, kuriais vadovaujantis ir buvo apskaičiuota ieškovo pasiūlymo kaina. 2011 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento nustatyta planuojama kaina, kuria remiasi atsakovas, nėra įtvirtinta jokiame oficialiame teisės akte bei nėra viešai prieinama, nebuvo paskelbta tiekėjams viešojo pirkimo organizavimo metu, todėl atsakovas negali ja remtis atmesdamas tiekėjų pasiūlymus. Ieškovas taip pat nurodė, kad dar nepasibaigus atsakovo priimtų sprendimų apskundimo terminui, atsakovas sudarė viešuoju pirkimu pirktų darbų rangos sutartį su bendrove, kuri apskritai nedalyvavo viešajame pirkime. Visa tai, anot ieškovo, leidžia teigti, kad atsakovas galimai sąmoningai nustatė nepagrįstai bei neprotingai mažą planuojamą darbų kainą, kuria remdamasis turėtų galimybę atmesti viešajame pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymus, tokiu būdu sudaryti sąlygas bei galimybes darbus faktiškai atlikti atsakovo bendrovei. Ieškovo įsitikinimu, išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai leidžia teigti, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą dėl tariamai per didelės, neprotingos, atsakovui nepriimtinos pasiūlymo kainos, pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų principus bei ieškovo teises ir teisėtus interesus, o tai sudaro pagrindą patenkinti ieškovo reikalavimus.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Atsakovas UAB „Grinda“ su pareikštu ieškiniu nesutiko.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinio netenkino.

9Nurodė, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą, perkančioji organizacija privalo atmesti viešajame pirkime tiekėjų pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Tokiu būdu perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, tik racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, ir kiekvienu atveju apsispręsti, kiek lėšų ji gali skirti konkrečiam viešajam pirkimui, neapsiribojant pirkime mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo pasiūlymu. Kadangi atsakovas privalo taupiai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, ieškovo galutinei pasiūlymo kainai esant žymiai didesnei nei numatytas skirti finansavimas, atsakovas turėjo teisę atmesti ieškovo pasiūlymą dėl per didelės, atsakovui nepriimtinos kainos. Kartu teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad jeigu viešojo pirkimo procedūrų metu atsakovas būtų atskleidęs tiekėjams informaciją apie numatomą pirmajai pirkimo daliai skirti finansavimą, tai padarytų įtaką tiekėjų siūlomoms kainoms ir iškreiptų viešojo pirkimo konkurencines sąlygas. Be to, teismo nuomone, tokiu būdu būtų pažeistas teisėtas atsakovo interesas įsigyti nurodytus darbus kuo mažesne kaina, nes tiekėjai, teikdami pasiūlymus, orientuotųsi į atsakovo numatomą skirti finansavimą.

10Nurodė, kad VPĮ 10 straipsnio 5 dalis nustato, jog šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas), ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 procentų pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienus finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti. Vertino, kad UAB „Grinda“ atitinka visas šioje normoje numatytas sąlygas. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino, kad atsakovas turėjo teisę su UAB „Grinda“ sudaryti vidaus sandorį dėl pirmąja pirkimo dalimi ketintų įsigyti darbų. Pažymėjo, kad šis sandoris buvo sudarytas tik atsakovui nutraukus pirmosios pirkimo dalies procedūras.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir UAB „Akordas 1“ ieškinį tenkinti; prijungti prie bylos papildomai pateikiamus rašytinius įrodymus; skirti ekspertizę UAB „Akordas 1“ pasiūlyme nurodytų kainų atitikimui rinkos kainoms nustatyti. Šiuos prašymus grindžia tokiais svarbiausiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nesilaikė pagrindinių procesinių teisės normų. Konkrečiai teismas nesuteikė galimybės atsakovui UAB „Grinda“ pateikti savo nuomonės dėl ieškovo reikalavimų ir užbaigė pasirengimą bylos nagrinėjimui, nepriimdamas CPK 232 str. numatytos nutarties bei nesant CPK 231 str. numatytų pagrindų taikyti minėtą teisės normą. Šie procesiniai pažeidimai sąlygojo vėlesnius procesinius pažeidimus, kurie lemia skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą.

142. Ieškovas kelis kartus teismui teikė prašymą prijungti prie bylos rašytinius įrodymus, kurie pagrindžia ieškovo argumentus, kad jo pasiūlymo kaina atitiko rinkos kainas, bei prašymą skirti ekspertizę, tačiau teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai minėtus prašymus atmetė bei tuo pažeidė ieškovo teisę įrodinėti faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimus atsakovams.

153. Pirmosios instancijos teismo išvados skundžiamame sprendime nėra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, kas lemia, jog teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Atitinkamai tai sąlygojo nepagrįsto ir neteisėto skundžiam sprendimo priėmimą.

164. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad galimybė remtis VPĮ 39 str. 2 d. 3 p. nuostatomis turėtų priklausyti ir nuo to, ar tiekėjai, rengdami savo pasiūlymus, galėjo sužinoti ar numanyti preliminarią pirkimo objektui įsigyti skiriamą lėšų sumą. Nagrinėjamu atveju nei oficialiuose viešojo pirkimo dokumentuose, nei viešojo pirkimo metu tiekėjai nebuvo informuoti apie planuojamą perkamų darbų įvykdymo kainą. Ši aplinkybė lemia, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas remiantis neskelbtais kriterijais. Toks atsakovo elgesys vertintinas kaip pažeidžiantis viešųjų pirkimų principus. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas sąlygoja tai, jog ieškovo reikalavimai turėtų būti vertinti kaip pagrįsti ir tenkintini. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino bei priėmė neteisėtą, nepagrįstą skundžiamą sprendimą.

17Atsakovas UAB „Grinda“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

181. UAB „Grinda“ atsiliepimo į ieškinį nepateikimas ir pozicijos, argumentų išdėstymas teismo posėdžio metu nepadarė įtakos pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Byla yra teisingai išnagrinėta ir nesant rašytinio UAB „Grinda“ atsiliepimo į ieškinį, todėl teismo neįpareigojimas UAB „Grinda“ pateikti atsiliepimą į ieškinį nėra tas procesinis teisės pažeidimas, kuris gali būti pagrindu naikinti skundžiamą sprendimą.

192. Vilniaus apygardos teismas, padaręs išvadą, jog UAB „Grinda“ atitinka visas VPĮ 10 str. 5 d. numatytas sąlygas vidaus sandoriui sudaryti ir jog tai patvirtina byloje esantys UAB „Grinda“ įstatai bei teismo posėdžio metu atsakovo pateiktos pažymos apie akcininką ir pajamų struktūrą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Jo naikinti remiantis apelianto argumentais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Atitinkamai nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymo dėl ekspertizės skyrimo ir įrodymų prijungimo prie bylos.

20Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Savo prašymą grindžia iš esmės pritardamas pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime išdėstytiems argumentams. Papildomai nurodo šiuos argumentus:

211. Apeliantas nepagrįstai ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia tarp atsakovų sudarytą sutartį, nes jis nėra minėtos sutarties šalis, negina viešojo intereso, kas lemia, jog pagal CPK 5 str. 1 d., CK 1.78 str. 4 d. nuostatas ieškovas apskritai neturi teisės reikšti minėto pobūdžio reikalavimo.

222. Apelianto argumentas, kad teismas nesuteikė galimybės atsakovui UAB „Grinda“ pateikti savo nuomonės dėl ieškovo reikalavimų, yra nepagrįstas. Atsakovas UAB „Grinda“ savo poziciją dėl ieškovo reikalavimų išdėstė teismo posėdžio metu, prašymų pratęsti terminą atsiliepimui pateikti ar susipažinimui su bylos medžiaga nereiškė. Tai reiškia, kad atsakovo UAB „Grinda“ procesinės teisės nebuvo pažeistos. Nesuprantama, kokios ieškovo teisės buvo pažeistos tuo, kad teismas skyrė trumpą terminą UAB „Grinda“ pateikti savo poziciją dėl ieškinio reikalavimų. Tas pats pasakytina ir apie apelianto argumentą dėl pasirengimo bylos nagrinėjimui užbaigimo. Pasirengimo bylos nagrinėjimui stadija buvo baigta protokoline nutartimi, šalys su tuo sutiko, pretenzijų nereiškė. Dėl šios priežasties nėra aišku kokios ieškovo teisės buvo pažeistos. Net ir pripažinus, kad buvo padaryti ieškovo minėti procesiniai pažeidimai, jie neturi esminės reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui ar pagrįstumui bei nesudaro pagrindo jo naikinti.

233. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai neprijungė prie bylos ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų bei netenkino prašymo skirti ekspertizę, nes minėti įrodymai nėra susiję su nagrinėjama byla, o ekspertizė nebūtų aktuali ir nepadėtų nustatyti bylai reikšmingų aplinkybių.

244. Teisės aktai nenumato galimybės įpareigoti perkančiąją organizaciją vykdyti ar tęsti pirkimo procedūras ar įpareigoti sudaryti sutartį su konkrečiu tiekėju. Be to, toks įpareigojimas prieštarautų CK 6.156 str. 2 d. įtvirtintam principui, jog draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, bei sutarties laisvės principui. Dėl šios priežasties teismas nagrinėjamoje byloje negali įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tęsti pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su ieškovu. Tai patvirtina ir suformuota teismų praktika.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

28Viešųjų pirkimų įstatymu valstybė siekia užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, įsigijimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sklandumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

29VPĮ 39 str. 2 d. nustato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. kovo 23 d. paskelbė atvirą konkursą dėl Vilniaus m. Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų pirkimo. Pasiūlymus pateikė du dalyviai: UAB ,,Akordas 1“ ir UAB ,,Gatvių statyba“. Pirkėjas 2011 m. gegužės 4 d. nusprendė, kad darbų tiekėjų kvalifikacija atitinka nustatytiems reikalavimams, tačiau siūlomos kainos yra per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos. Atsižvelgiant į VPĮ 56 str. 1 d. nuostatas, abu dalyviai buvo pakviesti į neskelbiamas derybas, kuriose buvo pateikti pakoreguoti konkursiniai pasiūlymai, tačiau ir jie buvo atmesti dėl per didelių kainų. Dėl šių priežasčių, viešųjų pirkimų procedūra buvo užbaigta. Tačiau esant būtinybei tvarkyti Vilniaus m. gatves, netaikant viešųjų pirkimų procedūros ir vadovaujantis VPĮ 10 str. 5 d. nuostata, kad šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskira juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kuri ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas) ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 proc. pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienus finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijom atlikti šiuos darbus pavedė atlikti savivaldybės valdomai UAB ,,Grinda“.

30Toks atsakovo pasirinkimas VPĮ neprieštarauja. Jokiais norminiais aktais nėra apibrėžta, kas turi būti laikoma perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina dėl jos dydžio. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šį klausimą konkrečiu atveju sprendžia pati perkančioji organizacija. Atsakovo komunalinio ūkio departamento infrastruktūros skyrius 2011 m. kovo 9 d. pagal UAB ,,Sistela“ patvirtintus ir paskelbtus oficialius statybos darbų įkainius, paskaičiavo darbų kiekių kainą 1 814 502,30 Lt. Ši nustatyta darbų kaina neturėjo įtakos ieškovo siūlymui – 1 917 786,79 Lt, nes viešasis pirkimas paskelbtas 2011 m. kovo 23 d. Akivaizdu, kad ieškovo siūloma kaina viršijo atsakovo, kuris 2011 m. birželio 10 d. sudarė sutartį (b. l. 8-11, t. 2) dėl miesto tvarkymo darbų su UAB ,,Grinda“, galimybes.

31Ieškovas mano, kad atsakovas Vilniaus m. savivaldybė pažeidė viešojo pirkimo dalyvių teises, nes pirkimo dokumentuose nepaskelbė kokia kaina bus priimtina, tačiau paskelbus viešai dėl orientacinės viešojo pirkimo kainos, viešasis pirkimas nepasiektų savo tikslų nebūtų konkurencijos tarp dalyvių ir perkančioji organizacija neturėtų galimybės pirkti paslaugas kainomis, kurios būtų mažesnės už maksimalią perkamų prekių ar paslaugų kainą.

32Apeliantas nurodo, kad Vilniaus m. savivaldybės administracija sudarydama Vilniaus m. Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto darbų sutartis su tiekėju, kuris iš esmės nedalyvavo viešame pirkime, pažeidė VPĮ nuostatas. Tačiau, kaip minėta, iš VPĮ 10 str. 5 d. turinio seka, kad įstatymas suteikia nagrinėjamu atveju pirkėjui teisę pasiremti šia išlyga t. y. sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo sutartis su jo kontroliuojamu juridiniu asmeniu UAB ,,Grinda“, kurios 100 procentų akcijų priklauso Vilniaus m. savivaldybei, iš bendrovės įstatų turinio seka, kad jos paskirtis savivaldybės kompetencijai priskirtų tam tikrų funkcijų vykdymas (b. l.59-68, t. 2). UAB ,,Grinda“ 90 procentų pardavimo pajamų gauna iš veiklos, skirtos Vilniaus m. savivaldybės poreikiams tenkinti. 2010 m. UAB ,,Grinda“ 95,5 procento visų pajamų gavo tiesiogiai iš Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų subjektų, vykdant savivaldybės funkcijas ir tenkinant jos poreikius. Šią aplinkybę patvirtina pateiktos UAB ,,Grinda“ pažymos apie bendrovės pajamų struktūrą (b. l. 109,110,111, t. 2). Abejoti šių pateiktų įrodymų pagrįstumu pagrindo nėra. Todėl UAB ,,Grinda“ atitinka visus kriterijus, nurodytus VPĮ įstatymo 10 str. 5 dalyje, tame tarpe ir sudaryti vidaus sandorius, kaip bendrojo viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo išimtį.

33Tokiu būdu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, sudarydama sutartį mažiausiai įmanoma kaina, įgyvendino racionalaus savivaldybės lėšų naudojimo principą. Ieškovas iš esmės ir nenurodo, kokios VPĮ nuostatos šiuo požiūriu yra pažeistos.

34Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pasirinktas subjektinių teisių gynimo būdas jam nesukurs jokių teisinių pasekmių, nes ieškovas prašo pripažinti negaliojančia sutartį, kurioje jis nėra šalimi ir kuri nereglamentuoja bei nedaro įtakos ieškovo teisinei padėčiai. Netgi patenkinus ieškovo reikalavimą, tai nereikštų, kad tokia sutartis būtų sudaryta su ieškovu UAB ,,Akordas 1“. Pagal esamą situaciją, atsakovui negavus nei vieno priimtino konkursinio pasiūlymo pirkimo procedūros yra pabaigtos ir pateikta atitinkama ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai.

35Apeliantas akcentuoja pirmosios instancijos teismo padarytus procesinės teisės normų pažeidimus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo UAB ,,Akordas 1“ nurodyti procesinės teisės pažeidimai turi būti vertinami pirmiausiai Lietuvos Respublikos CPK 329 str. 1 dalies aspektu t. y. kad nurodyti atitinkami proceso teisės normos pažeidimai gali būti pagrindas teismo sprendimą naikinti tik tada, jeigu dėl jo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Nagrinėjamoje byloje reikšminga tai, kad apelianto nurodyti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumai nedaro esminės įtakos materialiosios tiesos šiame ginče nustatymo tikslui, kadangi teismo sprendimas atmesti ieškinį yra iš esmės teisingas. Visų pirma, apeliantas nurodo, kad apygardos teismas 2011 m. liepos 5 d. parengiamajame teismo posėdyje priėmęs patikslintą ieškinį, kuriuo reikalavimai buvo reiškiami naujam atsakovui UAB ,,Grinda“ ir paskyręs teismo posėdį 2011 m. liepos 7 d. pažeidė ieškovo procesines teises ta prasme, kad UAB ,,Grinda“ nespėjo pateikti atsiliepimo į patikslintą ieškinį, o ieškovas neturėjo galimybės sužinoti minėto atsakovo pozicijos dėl pareikštų reikalavimų. Pažeidimas nėra esminis, nes teismo posėdžio metu UAB ,,Grinda“ aiškiai ir konkrečiai pasisakė dėl ieškinio ir nurodė atitinkamus argumentus. Pažymėtina, kad ir pats atsakovas UAB ,,Grinda“ prašė bylą nagrinėti 2011 m. liepos 7 d. posėdyje, bylos, susijusios su ginčais dėl viešųjų pirkimų, turi būti nagrinėjamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais terminais (VPĮ 95 str. 6 d.).

36Nagrinėjamoje byloje nėra esminiu pažeidimu ir ta aplinkybė, kad apygardos teismas nepriėmė rašytinės nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Nustatyta, kad 2011 m. liepos 5 d. apygardos teismas paskyrė parengiamąjį teismo posėdį, kurio metu šalys pareiškė procesinio pobūdžio prašymus, šalims neprieštaraujant teismas protokoline nutartimi paskyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje 2011 m. liepos 7 d. Kaip minėta, viešųjų pirkimų bylos turi būti nagrinėjamos operatyviai, todėl ieškovo procesinės teisės pažeistos nebuvo.

37Vertinant šias aplinkybes ir apelianto nurodytų procesinių pažeidimų pobūdį, jų įtaką byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir kad apygardos teismas teisingai išsprendė bylą, nustatyti trūkumai yra formalaus pobūdžio ir neturi įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Akivaizdu, kad priešingu atveju būtų prieštaravimas Lietuvos Respublikos CPK 328 str. įtvirtintam draudimui vien formaliais pagrindais naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą.

38Apeliantas procesiniu pažeidimu įvardija ir apygardos teismo atsisakymą priimti ieškovo pateiktus papildomus įrodymus ir atsisakymą skirti ekspertizę tikslu nustatyti ieškovo pasiūlytos darbų kainos atitikimui rinkos kainai.

39Ieškovo pateikti papildomi įrodymai yra susiję su UAB ,,Grinda“ atliekamų darbų kainų pagrįstumu, kad jos yra mažesnės už rinkos kainas. Tačiau, kaip pagrįstai nurodo atsakovas, apeliantas ieškinyje jų ir neginčijo. UAB ,,Grinda“ taikomų įkainių pagrįstumas šioje byloje nebuvo nagrinėjamas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė prijungti šiuos įrodymus prie bylos.

40Ieškovas mano, kad jo pasiūlyta darbų kaina atitiko rinkos kainą, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės atmesti jo pasiūlymo. Akivaizdu, kad pirkėjui ne visada priimtina ir rinkos kaina, nes jis nori paslaugas ar prekes nupirkti kuo pigiau, todėl ieškovas nagrinėjamoje byloje nepagrįstai sutapatina skirtingus dalykus – rinkos kainą ir perkančiajai organizacijai priimtiną kainą. Perkančiajai organizacijai priimtina kaina yra tokia, kurią ji yra pasiruošusi mokėti už tam tikras perkamas prekes ar paslaugas pagal turimus finansinius resursus.

41Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. birželio 27 nutartyje Nr. 3K-3-293/2011, kuria remiasi tiek ieškovas, tiek atsakovas, yra konstatavusi, kad dėl pasiūlymo kainos sprendžia perkančioji organizacija ir todėl ekspertizės išvada negali įpareigoti perkančiąją organizaciją pirkti nagrinėjamoje byloje paslaugas pagal išvadose nustatytas kainas.

42Dėl šių priežasčių yra nepagrįstas apelianto reikalavimas tęsti viešojo pirkimo procedūras dėl Vilniaus m. Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto, nes atmetus konkurso dalyvių pasiūlymus pirkimo procedūros buvo užbaigtos atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 6 d. sprendimu.

43Sutarties laisvės principas reiškia, kad negalima versti sudaryti sutarties prieš asmens valią. (CK 5.156 str. 2 d.). Vadovaujantis VPĮ nuostatomis, perkančioji organizacija savo nuožiūra priima sprendimą dėl tam tikrų paslaugų ar darbų pirkimo atitinkamai įvertinusi savo poreikius ir finansines galimybes.

44Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam šio klausimo išsprendimui.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamoje byloje atsakovas UAB „Grinda“ pateikė prašymą priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad bylos rezultatas palankus atsakovams, ir remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punktu, už atsiliepimą į apeliacinį skundą iš ieškovo atsakovo UAB „Grinda“ naudai priteistina 1 200 Lt suma.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą palikti nepakeistą..

49Iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ( - ) atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ ( - ) naudai priteisti 1 200 Lt (tūkstantį du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Akordas 1“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas: 1)... 5. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Atsakovas UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinio netenkino.... 9. Nurodė, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą, perkančioji... 10. Nurodė, kad VPĮ 10 straipsnio 5 dalis nustato, jog šio įstatymo... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nesilaikė pagrindinių... 14. 2. Ieškovas kelis kartus teismui teikė prašymą prijungti prie bylos... 15. 3. Pirmosios instancijos teismo išvados skundžiamame sprendime nėra... 16. 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad galimybė... 17. Atsakovas UAB „Grinda“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 18. 1. UAB „Grinda“ atsiliepimo į ieškinį nepateikimas ir pozicijos,... 19. 2. Vilniaus apygardos teismas, padaręs išvadą, jog UAB „Grinda“ atitinka... 20. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 21. 1. Apeliantas nepagrįstai ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia tarp... 22. 2. Apelianto argumentas, kad teismas nesuteikė galimybės atsakovui UAB... 23. 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai neprijungė prie bylos ieškovo... 24. 4. Teisės aktai nenumato galimybės įpareigoti perkančiąją organizaciją... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 28. Viešųjų pirkimų įstatymu valstybė siekia užtikrinti racionalų... 29. VPĮ 39 str. 2 d. nustato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi... 30. Toks atsakovo pasirinkimas VPĮ neprieštarauja. Jokiais norminiais aktais... 31. Ieškovas mano, kad atsakovas Vilniaus m. savivaldybė pažeidė viešojo... 32. Apeliantas nurodo, kad Vilniaus m. savivaldybės administracija sudarydama... 33. Tokiu būdu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, sudarydama sutartį... 34. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pasirinktas subjektinių teisių... 35. Apeliantas akcentuoja pirmosios instancijos teismo padarytus procesinės... 36. Nagrinėjamoje byloje nėra esminiu pažeidimu ir ta aplinkybė, kad apygardos... 37. Vertinant šias aplinkybes ir apelianto nurodytų procesinių pažeidimų... 38. Apeliantas procesiniu pažeidimu įvardija ir apygardos teismo atsisakymą... 39. Ieškovo pateikti papildomi įrodymai yra susiję su UAB ,,Grinda“ atliekamų... 40. Ieškovas mano, kad jo pasiūlyta darbų kaina atitiko rinkos kainą, todėl... 41. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 42. Dėl šių priežasčių yra nepagrįstas apelianto reikalavimas tęsti... 43. Sutarties laisvės principas reiškia, kad negalima versti sudaryti sutarties... 44. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 48. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą palikti nepakeistą..... 49. Iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ( - ) atsakovo...