Byla 2A-343/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Silvestrui Sušickui, atsakovo atstovei advokatei Renatai Ivanauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės-firmos „Viti“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 4 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-392-39/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės-firmos „Viti“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų supaprastintame atvirame konkurse (tretysis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Megrame“),

Nustatė

2Ieškovas AB-firma „Viti“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“, kuriuo prašė panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų dalyje dėl trečiojo asmens UAB „Megrame“ kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir tolesnio dalyvavimo pirkimo procedūroje, bei panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl preliminarios eilės patvirtinimo ir trečiojo asmens pripažinimo supaprastinto atviro konkurso apšiltinimo darbams pirkti laimėtoju. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse lauko sienų apšiltinimo darbams pirkti. Ieškovas 2007 m. vasario 9 d. gavo pranešimą Nr. SR-434 dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų, kuriame nurodyta, jog tiek ieškovas, tiek tretysis asmuo atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir dalyvauja tolesnėse pirkimo procedūrose (t. 1, b. l. 24). Atsakovas 2007 m. vasario 12 d. pranešimu Nr. SR-461 dėl pasiūlymų įvertinimo pranešė, jog preliminarioje pasiūlymų eilėje, vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, tretysis asmuo yra pirmojoje vietoje, o ieškovas – antrojoje (t. 1, b. l. 25). Viešojo pirkimo komisijos 2007 m. kovo 5 d. posėdyje atsakovas patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę ir pripažino konkurso laimėtoju tretįjį asmenį UAB ,,Megrame“ (t. 1, b. l. 94). Ieškovas, remdamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnio pirmąja dalimi, 2007 m. vasario 13 d. pareiškė pretenziją dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų ir pasiūlymų įvertinimo (t. 1, b. l. 26), tačiau ji nebuvo patenkinta (t. 1, b. l. 27). Ieškovo manymu, perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, sudarydama preliminarią pasiūlymų eilę ir nustatydama konkurso laimėtoją, nesilaikė Viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų ir pažeidė ieškovo teisėtus interesus. Ieškovo teigimu, tretysis asmuo neatitinka konkurso sąlygose įvardintų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi jo pagrindinė veikla yra plastikinių statybos dirbinių gamyba, ir jis neturi lauko sienų apšiltinimo darbų patirties, nevykdė panašaus sudėtingumo, pobūdžio ir apimties lauko sienų apšiltinimo darbų, tuo tarpu pagrindiniai darbai pagal konkurso sąlygas yra fasado apšiltinimo darbai, kurių vertė siekia 90 proc. visų darbų vertės ir viršija 2 mln. Lt. Ieškovas nurodė, kad tretysis asmuo konkursui nepateikė 2006 metų duomenų apie įmonės patirtį (kaip pagrindinio rangovo) per pastaruosius trejus metus statant ne mažesnį kaip trijų objektų skaičių, savo pobūdžiu, sudėtingumu bei apimtimi tolygų apšiltinimo darbams bei apie vidutinę metinę statybos darbų, atliekamų savo jėgomis, finansinę apimtį (be PVM) per pastaruosius trejus metus, todėl, ieškovo nuomone, atsakovas negalėjo tinkamai įvertinti šios bendrovės atitikimo keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Taip pat ieškovas pažymėjo, kad trečiojo asmens pasiūlymas pasirašytas viceprezidento Š. Magelinsko, kuriam įgaliojimas išduotas direktoriaus R. Matkevičiaus (t. 1, b. l. 199), tuo tarpu pagal juridinių asmenų registro duomenis, trečiojo asmens vadovas yra prezidentas J. Magelinskas (t. 1, b. l. 169), įstatuose bendrovės vadovu taip pat nurodomas prezidentas, o pagal įstatus bendrovės vadovas, tai yra prezidentas, sudaro sandorius bei išduoda įgaliojimus (t. 1, b. l. 173-178). Ieškovo nuomone, direktoriaus R. Matkevičiaus įgaliojimas neturi juridinės galios, o trečiojo asmens pasiūlymas pasirašytas ne bendrovės vadovo ir ne tinkamai įgalioto asmens, todėl atsakovas negalėjo jo vertinti net kaip pasiūlymo, nes jis neatitinka konkurso sąlygų 4.2 punkto ir Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio penktosios dalies, kurioje numatyta, kad konkurso dalyvio pasiūlymas pasirašomas konkurso dalyvio arba įgalioto asmens. Taip pat ieškovas nurodė, jog trečiojo asmens 2007 m. sausio 24 d. raštas Nr. 83 įrodo, kad bendrovė nevykdė net panašaus sudėtingumo, pobūdžio ir apimties lauko sienų šiltinimo darbų, o darbų vertė nesiekia 2 mln. Lt (t. 1, b. l. 107). Ieškovas akcentavo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio devintoji dalis nustato, kad pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai, tuo tarpu rangos sutartis tarp atsakovo ir trečiojo asmens pasirašyta 2007 m. kovo 12 d., tai yra dar net iki pretenzijos pateikimo termino pabaigos (t. 1, b. l. 69-70).

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė, motyvuodamas tuo, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ieškovo teisėtus interesus. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad tretysis asmuo atitiko visus perkančiosios organizacijos skelbto konkurso reikalavimus, vieni iš kurių buvo įmonės patirtis (kaip pagrindinio rangovo) per pastaruosius 3 metus statant ne mažesnį kaip trijų objektų skaičių, savo pobūdžiu, sudėtingumu bei apimtimi tolygų darbams vykdomiems pagal šią sutartį (t. y. apšiltinimo darbams), (nurodomų objektų statyba privalo būti baigta ne mažiau, nei 70 proc.) ir vidutinė metinė statybos darbų, atliekamų savo jėgomis, finansinė apimtis (be PVM) per pastaruosius 3 metus ne mažiau 2 mln. Lt kiekvienais metais. Darydamas tokią išvadą, teismas atsižvelgė į trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą, iš kurio matyti, kad bendra pasiūlymo kaina yra 2 973 421,87 Lt (t. 1, b. l. 72), taip pat trečiojo asmens 2007 m. sausio 24 d. atsakymą į atsakovo raštą, iš kurio matyti, jog atliktų apšiltinimo darbų apimtis atitiko konkurso dokumentuose nurodomus kvalifikacinius reikalavimus (t. 1, b. l. 107). Be to, teismas, išanalizavęs konkurso specialiųjų ekonominės ir finansinės būklės, techninės kompetencijos reikalavimų 3 ir 4 punktus (t. 1, b. l. 17), padarė išvadą, jog vienas iš perkančiosios organizacijos reikalavimų buvo vidutinė metinė statybos darbų, o ne apšiltinimo darbų vertė, kaip klaidingai nurodė ieškovas. Taip pat teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, jog rangos sutartis pasirašyta 2007 m. kovo 12 d., tai yra dar iki pretenzijos pateikimo termino pabaigos, ir tuo buvo pažeista Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio devintoji dalis, nustatanti, kad pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė šio įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai. Teismas nurodė, kad sudaryti rangos sutartį 2007 m. kovo 12 d. pasiūlė tretysis asmuo, tačiau atsakovas ją pasirašė 2007 m. kovo 28 d., ką įrodo spaudas su data. Iš atsakovo viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Vyriausybės matyti, jog ataskaita yra 2007 m. kovo 29 d. (t. 1, b. l. 83), o šios ataskaitos X punkte, nurodyta, jog pirkimo procedūros pabaiga, nustačius laimėtoją, yra 2007 m. kovo 28 d. (t. 1, b. l. 86). Be to, atsakovas 2007 m. kovo 28 d. raštu Nr. SR-906 ieškovui pranešė, kad 2007 m. kovo 28 d. pasirašyta sutartis su UAB „Megrame“ ligoninės lauko sienų apšiltinimo darbams atlikti (t. 1, b. l. 88). Teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, kad atsakovas nepatikrino trečiojo asmens pasiūlymą pasirašiusio asmens įgaliojimų, motyvuodamas tuo, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato pareigos perkančiajai organizacijai tikrinti konkurso laimėtojo atstovų įgalinimų. Be to, trečiojo asmens pasiūlymas pateiktas su visais reikalingais dokumentais, parašais bei patvirtinti įmonės antspaudu.

4Apeliaciniu skundu ieškovas prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį patenkinti. Nurodo šiuos motyvus:

  1. vieni iš konkurso dokumentuose keliamų rangovų kvalifikacinių reikalavimų buvo įmonės patirtis (kaip pagrindinio rangovo) per paskutiniuosius trejus metus statant ne mažesnį kaip trijų objektų skaičių, savo pobūdžiu, sudėtingumu bei apimtimi tolygų darbams vykdomiems pagal šią sutartį (t. y. apšiltinimo darbams), (nurodomų objektų statyba privalo būti baigta ne mažiau, kaip 70 proc.) ir vidutinė metinė statybos darbų, atliekamų savo jėgomis, finansinė apimtis (be PVM) per pastaruosius trejus metus būtų ne mažiau 2 mln. Lt kasmet. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio šeštąja dalimi, rangovo pasiūlymas, neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų, turi būti atmetamas;
  2. nepagrįsta teismo išvada, kad pagal konkurso specialiųjų ekonominės ir finansinės būklės, techninės kompetencijos reikalavimų 3 ir 4 punktus, juos vertinant kompleksiškai, vienas iš perkančiosios organizacijos reikalavimų buvo vidutinė metinė statybos darbų, o ne apšiltinimo darbų vertė. Pagal 3 punktą buvo reikalaujama turėti patirties atliekant sienų apšiltinimo darbus, savo pobūdžiu, sudėtingumu ir apimtimi tolygius konkurse perkamiems sienų apšiltinimo darbams, ką įrodo ir tai, kad tretysis asmuo 2007 m. sausio 24 d. pateikė atsakymą Nr. 83 į atsakovo raštą, kuriuo konkretizavo vykdytus apšiltinimo darbus. Tretysis asmuo neatitinka konkurso sąlygose įvardintų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi neturi lauko sienų apšiltinimo darbų patirties, nevykdė panašaus sudėtingumo, pobūdžio ir apimties lauko sienų apšiltinimo darbų, tuo tarpu pagrindiniai darbai pagal konkurso sąlygas yra fasado apšiltinimo darbai, kurių vertė siekia 90 proc. visų darbų vertės ir viršija 2 mln. Lt. Trečiojo asmens 2007 m. sausio 24 d. raštas Nr. 83 patvirtina, kad atskirų objektų fasadų apšiltinimo apimtys, kurios, beje, nepagrįstos jokiais įrodymais, tik vienu atveju beveik siekia ½ konkurse reikalaujamos fasadų apšiltinimo apimties;
  3. trečiojo asmens pateikti duomenys apie atliktų darbų apimtis 2003-2005 metais neatspindi realių statybos apimčių, nes yra nurodomos sutarčių vertės, be to, nėra aišku, ar sumos nurodytos be PVM;
  4. trečiojo asmens pasiūlymas pasirašytas ne bendrovės vadovo ir ne tinkamai įgalioto asmens, todėl atsakovas negalėjo jo vertinti kaip pasiūlymo. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikta 2006 m. gegužės 19 d. prokūra, kuria trečiojo asmens prezidentas J. Magelinskas įgaliojo bendrovės direktorių R. Matkevičių tvarkyti operatyvinius komercinės-ūkinės veiklos reikalus, bendrovės vardu sudaryti ir pasirašyti sandorius, tarp jų išduoti įgaliojimus. Tačiau pagal CK 2.179 straipsnio pirmosios dalies 4 punktą prokuristas neturi teisės duoti prokūrą, o vadovaujantis šios straipsnio antrąja dalimi, prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui. Be to, rangos sutartis taip pat pasirašyta neįgalioto asmens – trečiojo asmens viceprezidento Š. Magelinsko, todėl negalioja;
  5. teismo išvada, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato pareigos perkančiajai organizacijai tikrinti konkurso dalyvių atstovų įgaliojimų, nepagrįsta. Konkurso pasiūlymo pateikimas apima ir tinkamą jo įforminimą bei pasirašymą, todėl sistemiškai vertinant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, perkančioji organizacija privalo tikrinti pasiūlymų autentiškumą; priešingu atveju yra pagrįsta rizika, kad viešajame pirkime nekontroliuojamai galėtų dalyvauti asmenys, teikiantys pasiūlymus kitu vardu arba viršijant įgaliojimus;
  6. didžiąją darbų dalį pagal rangos sutartį atliko subrangovai, kuriems, vadovaujantis konkurso specialiųjų ekonominės ir finansinės būklės, techninės kompetencijos reikalavimų 3.2 punktu, taikomi tie patys reikalavimai kaip ir rangovui, tuo tarpu tretysis asmuo nepateikė duomenų, kad darbus vykdys subrangovai bei kad subrangovai atitinka konkurso reikalavimus.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovo teigimu, apeliantas neteisingai interpretuoja konkurso sąlygas ir aiškina konkurso dalyvio trečiojo asmens kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Bylos duomenys įrodo, kad tretysis asmuo įvykdė reikalavimą per pastaruosius trejus metus apšiltinti 3 objektus, kurių bendra vertė sudarytų 3 mln. Lt, nes konkursui pateikti ir papildomi dokumentai patvirtino, kad apšiltinimo darbų šis konkurso dalyvis atliko 5 objektuose už 3 420 547 Lt. Taip pat buvo įvykdytas kvalifikacinis reikalavimas, kad pastarųjų 3 metų vidutinė metinė statybos darbų, atliekamų savo jėgomis, vertė sudarytų ne mažiau kaip 2 mln. Lt, nes tretysis asmuo per pastaruosius trejus metus atliko statybos darbų už 34 754 000 Lt, tai yra vidutiniškai per metus už 11 585 000 Lt.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), tai yra pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

8Pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslai yra įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnyje. Šio įstatymo pirmoji dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šio straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

9Vienas esminių kriterijų, nustatant pirkimo sąlygas yra tiekėjų kvalifikacija. Minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus reglamentuoja VPĮ 35-37 straipsniai (VPĮ 32 str. 1 d.). Tai ekonominė ir finansinė būklė (VPĮ 35 str.), techninis ir profesinis pajėgumas (VPĮ 36 str.), kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai (VPĮ 37 str.). Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau - Rekomendacijos) 14 punktą perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose. Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta ir Rekomendacijų 12, 13 punktuose, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius nei pateikti šiame teisės akte kvalifikacijos vertinimo kriterijus, arba nustatyti aukštesnes jų reikšmes. Tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 32 straipsnio antrojoje dalyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją. Beje, Rekomendacijų 3 punkte nustatytas ir draudimas perkančiajai organizacijai kelti tiekėjams tokius kvalifikacijos reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją; jie turi būti pagrįsti, tikslūs, aiškūs ir adekvatūs pirkimo sąlygoms.

10Siekiant minėto VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo nagrinėjamos bylos atveju, kai yra keliamas perkamų paslaugų tiekėjų pajėgumo suteikti atitinkamas paslaugas nustatymo ir jų kvalifikacijos vertinimo klausimai, yra svarbi VPĮ 32 straipsnio pirmosios dalies nuostata, pagal kurią perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tam tikslui perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (VPĮ 24 str. 2 d. 2 p.). Remiantis VPĮ 32 straipsnio pirmąja dalimi, perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis. VPĮ 36 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Remiantis Rekomendacijų 7 punktu perkančioji organizacija, atlikdama kvalifikacijos tikrinimo procedūrą, pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją (teisę verstis atitinkama ūkine veikla, ekonominę ir finansinę būklę bei techninius gebėjimus) apibūdinančius kriterijus, nustato jų reikalaujamas reikšmes ir patikrina, ar pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacijos kriterijų reikšmės atitinka iškeltus reikalavimus.

11Atsakovas, vykdydamas VPĮ 32 straipsnio pirmosios dalies reikalavimą, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, konkurso sąlygose nurodė specialiuosius ekonominės ir finansinės būklės, techninės kompetencijos reikalavimus, tarp kurių – įmonės patirtis (kaip pagrindinio rangovo) per pastaruosius 3 metus statant ne mažesnį kaip trijų objektų skaičių, savo pobūdžiu, sudėtingumu bei apimtimi tolygų darbams, vykdomiems pagal šią sutartį (nurodomų objektų statyba privalo būti baigta ne mažiau nei 70 proc.) (3 p.) ir vidutinė metinė statybos darbų, atliekamų savo jėgomis, finansinė apimtis (be PVM) per pastaruosius 3 metus ne mažiau 2 mln. Lt kiekvienais metais (4 p.) (t. 1, b. l. 17). Bylos duomenys patvirtina, jog konkurso dalyvių pasiūlymai viešojo pirkimo komisijos buvo vertinami atidžiai, ne skubotai, abiejų konkurso dalyvių kelis kartus buvo prašoma pateikti papildomus argumentus ir įrodymus, kurie patvirtintų rangovų kvalifikaciją ir tinkamumą atlikti ligoninės lauko sienų apšiltinimo darbus. Antai, pagal atsakovo 2007 m. sausio 23 d. pareikalavimą (t. 1, b. l. 109) iš konkurso dalyvių gavus papildomą informaciją apie rangovų atliekamų darbų apimtis per pastaruosius 3 metus (t. 1, b. l. 106-108), viešojo pirkimo komisijai iškilo abejonių dėl rangovų sugebėjimo atlikti apšiltinimo darbus pagal konkurso dokumentuose nurodytą darbų technologiją, dėl ko komisija 2007 m. sausio 31 d. protokolu Nr. 35 nusprendė paprašyti papildomos informacijos apie pasiruošimą įvykdyti tokio sudėtingumo darbus objekte (t. 1, b. l. 104, 105). Kaip matyti iš byloje esančio perkančiosios organizacijos 2007 m. vasario 9 d. rašto Nr. SR-434 ,,Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų“, konkurso dalyviai buvo informuoti, kad viešųjų pirkimų komisija, patikrinusi rangovų kvalifikaciją ir gavusi papildomą informaciją apie turimą patirtį, atliekant pastatų apšiltinimo darbus, pripažino, kad rangovų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir abu dalyviai dalyvauja tolesnėse pirkimo procedūrose (t. 1, b. l. 24). Po to, kai konkurso laimėtoju, vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, buvo pripažintas tretysis asmuo UAB ,,Megrame“ (t. 1, b. l. 25), ieškovas, remdamasis VPĮ 120 straipsnio pirmąja dalimi, 2007 m. vasario 13 d. pareiškė pretenziją ,,Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų ir dėl pasiūlymų įvertinimo supaprastintame atvirame lauko sienų apšiltinimo darbams pirkti konkurse“, kurioje nurodė, kad konkursą laimėjęs tretysis asmuo neatitinka specialiųjų ekonominės ir finansinės būklės, techninės kompetencijos reikalavimų 3 ir 4 punktų, kadangi neturi patirties lauko sienų apšiltinimo darbuose, nevykdė net panašaus sudėtingumo, pobūdžio ir apimties lauko sienų šiltinimo darbų kaip tai reikalaujama pagal konkurso sąlygas (t. 1, b. l. 26). Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2007 m. vasario 21 d. protokole Nr. 38, svarstant ieškovo pateiktą pretenziją, nurodyta, kad pagal UAB ,,Megrame“ pateiktus duomenis, bendrovė per pastaruosius 3 metus vykdė apšiltinimo darbus 5 objektuose, iš jų 4 darbai baigti 100 proc., o viename 83 proc. Telefonu apklaustų užsakovų – VU Ekologijos institutas, VGTU Centriniai rūmai, Rietavo Žemaitijos kolegijos centriniai rūmai, Lazdijų rajono Veisiejų vidurinė mokykla, atsiliepimai apie UAB ,,Megrame“ atliktus apšiltinimo darbus buvo teigiami. Be to, minėtame protokole pažymima, kad UAB ,,Megrame“ apšiltinimo darbų apimtis per pastaruosius 3 metus sudaro 3 420 546, 80 Lt ir atitinka apimčiai, kuri planuojama vykdyti pirkimo metu, o UAB ,,Megrame“ vidutinė metinė atliktų statybos darbų apimtis per pastaruosius 3 metus yra 11 584 794, 27 Lt, tai yra viršija kiekvienais metais reikalaujamą 2 mln. sumą (t. 1, b. l. 96). Atsakovas 2007 m. vasario 22 d. rašte Nr. SR-555 nesutiko su pretenzija, motyvuodamas tuo, kad rangovo nurodyta ir užsakovų patvirtinta atliktų apšiltinimo darbų apimtis per pastaruosius 3 metus atitinka apimčiai, kuri planuojama vykdyti šio pirkimo metu, o vidutinė metinė atliktų statybos darbų apimtis per pastaruosius 3 metus viršija kiekvienais metais reikalaujamą 2 mln. sumą (t. 1, b. l. 27).

12Sutarčių aiškinimo taisyklės, kurios taikytinos ir viešo konkurso teisiniams santykiams, yra įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje (CK XLIX skyrius). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Turto bankas“ v. UAB ,,Vaidluvė“, AB ,,Linas“, UAB ,,Didysis Arkanas“ (bylos Nr. 3K-3-406/2000, kat. 14). Kaip matyti iš konkurso sąlygų specialiųjų ekonominės ir finansinės būklės, techninės kompetencijos reikalavimų 3 punkto, juo buvo reikalaujama, kad įmonės patirtis (kaip pagrindinio rangovo) per pastaruosius 3 metus statant ne mažesnį kaip trijų objektų skaičių, kurie savo pobūdžiu, sudėtingumu bei apimtimi būtų tolygūs darbams, vykdomiems pagal šią sutartį (nurodomų objektų statyba privalo būti baigta ne mažiau nei 70 proc.). Ši konkurso sąlyga turi būti vertinama ne tik lingvistiškai, o pagal tą turinį, kurį jai buvo ketinama suteikti, siekiant, kad konkurso būdu perkami darbai būtų atlikti kompetentingo ir finansiškai patikimo rangovo. Taigi aiškinant šios sąlygos turinį, darytina išvada, jog ja buvo reikalaujama, kad rangovas per pastaruosius 3 metus būtų atlikęs panašaus pobūdžio, tai yra apšiltinimo, darbus ne mažiau kaip trijuose objektuose. Net ir lingvistinis minėtos sąlygos aiškinimas neleidžia daryti išvados, jog pagal ją buvo keliamas reikalavimas, kad apšiltinimo darbų apimtis pagal jų vertinę išraišką kiekviename iš objektų atskirai būtų tolygi pagal ginčo sutartį vykdomų darbų apimčiai. Toks reikalavimas, esant atitinkamoms aplinkybėms, netgi galėtų būti vertinamas kaip dirbtinai ribojantis potencialių rangovų dalyvavimo galimybes, be to, tai nėra reikalavimas, turintis esminę reikšmę viešojo pirkimo būdu perkamų paslaugų suteikimo efektyvumui ir geriausio konkurso pasiūlymo atrankai. Reikalavimų 4 punkte buvo numatyta, kad vidutinė metinė statybos darbų, atliekamų savo jėgomis, finansinė apimtis (be PVM) per pastaruosius 3 metus būtų ne mažesnė kaip 2 mln. Lt kiekvienais metais. Šiuo tikslu buvo reikalaujama, kad konkurso dalyviai pateiktų statybos darbų vykdymo ataskaitą už kiekvienus pastaruosius 3 metus (t. 1, b. l. 17). Taigi konkurso sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas, kad rangovai, siekdami pagrįsti vidutinę metinę statybos darbų, atliekamų savo jėgomis, finansinę apimtį (be PVM) per pastaruosius 3 metus, pateiktų būtent apšiltinimo darbų vykdymo ataskaitą už pastaruosius trejus metus. Tretysis asmuo UAB ,,Megrame“ viešojo pirkimo komisijai pateikė duomenis apie patirtį atliekant panašaus pobūdžio ir apimčių darbus per pastaruosius 3 metus, kurie atitinka minėtą konkurso sąlygą – 2003 metais buvo atlikta darbų už 10 436 718 Lt; 2004 metais buvo atlikta darbų už 16 725 230, 14 Lt, iš kurių VU Ekologijos institute buvo atlikti langų ir durų keitimo, fasadų šiltinimo darbai už 659 655 Lt; 2005 metais buvo atlikta darbų už 7 592 434, 69 Lt, iš kurių VGTU buvo atlikti langų keitimo, aliuminio fasadų, stogo renovacijos, fasadų šiltinimo darbai už 2 147 572, 21 Lt, taip pat daugiabučių namų, esančių Pušų g. ir Rato g., langų gamybos, aliuminio fasadų, fasadų šiltinimo darbai už 272 971, 50 Lt, Šakių Varpo vidurinės mokyklos langų gamybos, aliuminio fasadų, fasadų šiltinimo darbai už 271 688 Lt (t. 1, b. l. 183-185). Pagal šiuos duomenis nėra atskirai išskirtos langų gamybos vertės. Šio klausimo apeliantas nekėlė pirmosios instancijos teisme, todėl sprendžiant bylą apeliacine tvarka jis nenagrinėtinas (CPK 306 str. 2 d.). Tačiau pažymėtina, kad net ir tuo atveju, jeigu langų gamybos kaštai būtų įtraukiami į statybos darbų vertę, nebūtų pagrindo konstatuoti pažeidimo, kadangi langai yra būtina statybos medžiaga atliekant tokio pobūdžio statybos darbus kaip sienų apšiltinimas. Daryti kitokią išvadą neduoda pagrindo ir aplinkybė, kad vieną iš statybinių medžiagų – langus, reikalingus šiltinimo darbams atlikti, gamina pats rangovas, nes tiek šiuo atveju, tiek ir tuo atveju, jeigu langai būtų gaminami ir įgyjami iš kito asmens, jų vertė būtų įtraukiama į atliekamų statybos darbų sąmatą. Bylos duomenimis, UAB ,,Megrame“ yra išduotas atestatas Nr. 1309, kuriuo suteikiama teisė atlikti statinio statybos darbus (t. 1, b. l. 182). Ši ūkinės-komercinės veiklos sritis yra nurodyta ir bendrovės įstatuose (t. 1, b. l. 173-178). Beje, komisijai pareikalavus, tretysis asmuo taip pat pateikė papildomą informaciją apie atliktus apšiltinimo darbus ir šių darbų apimtis per pastaruosius 3 metus - 2004 metais VU Ekologijos institute atliekamų apšiltinimo darbų apimtis sudarė 347 870 Lt, 2005 metais VGTU Centriniuose rūmuose atliekamų apšiltinimo darbų apimtis sudarė 1 093 298 Lt, 2006 metais Rietavo Žemaitijos kolegijos centriniuose rūmuose atliekamų apšiltinimo darbų apimtis sudarė 385 620 Lt, Tauragės Žalgirių vidurinėje mokykloje - 952 481 Lt, o Lazdijų rajono Veisiejų vidurinėje mokykloje - 641 277, 80 Lt (t. 1, b. l. 107-108).

13Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“, UAB „A. Žilinskio ir Ko“ (buvusio A. Žilinskio ir Ko KŪB) v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, UAB „Fima“ (bylos Nr. 3K-3-416/2005, kat. 45.4) nurodė, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios VPĮ nuostatos. Imperatyvių teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą, taip pat kai priimtas pirkimų komisijos sprendimas leidžia daryti išadą, kad neracionaliai panaudotos lėšos ir laimėtoju šiuo konkrečiu atveju turėjo būti ne komisijos paskelbtas pirkimų dalyvis, bet būtent tas dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atmestas. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, tai yra tiek konkrečių VPĮ nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis VPĮ įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

14Atkreiptinas dėmesys, kad atsakydamas į viešojo pirkimo komisijos paklausimą dėl pasiruošimo įvykdyti reikalaujamo sudėtingumo darbus objekte, ieškovas 2007 m. vasario 2 d. rašte Nr. 0424-J-111 nurodė, jog analogiško sudėtingumo ir apimties darbai, be kita ko, jau buvo atlikti 2004 metais, apšiltinant VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų operacinį bloką ,,D“ (t. 1, b. l. 103). Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, jog ne kartą yra dalyvavęs atsakovo organizuojamuose konkursuose ir visada juose laimėdavo (t. 2, b. l. 105). Šie argumentai paneigia prielaidas ar abejones dėl to, kad trečiajam asmeniui iš atsakovo pusės būtų teikiamas objektyviai nepagrįstas pranašumas viešojo pirkimo konkurse.

15Pirkimo dokumentuose nurodant rangovų minimalius kvalifikacijos reikalavimus, 3.2 punkte numatyta, kad subrangovų kvalifikacijai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir rangovui, numatyti minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų lentelėse (t. 1, b. l. 17). Apeliantas vienu iš apeliacinio skundo argumentų nurodo tą aplinkybę, kad konkurso darbai buvo atliekami ne trečiojo asmens, o subrangovų, tuo tarpu tretysis asmuo perkančiosios organizacijos apie tai neinformavo pateikdamas konkurso dokumentus, be to, nėra duomenų, kad subrangovai atitiko pirkimo dokumentų 3.2 punkto reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 306 straipsnio antrąją dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Apeliantas ieškinyje šios aplinkybės nenurodė, ieškinio pagrįstumo ja neįrodinėjo pirmosios instancijos teisme, todėl dėl šio apeliaciniame skunde nurodyto argumento nepasisakytina.

16Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada, jog rangos sutartis su konkurso laimėtoju UAB ,,Megrame“ pasirašyta 2007 m. kovo 28 d., o ne 2007 m. kovo 12 d., kaip teigia apeliantas, yra pagrįsta. Šią aplinkybę įrodo ant rangos sutarties Nr. 07010087-SNT/07-273 esantis spaudas su data (t. 1, b. l. 69-70). Iš atsakovo viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės matyti, jog ši ataskaita yra 2007 m. kovo 29 d. (t. 1, b. l. 83), ir šios ataskaitos X punkte, nurodyta, jog pirkimo procedūros pabaiga, nustačius laimėtoją, yra 2007 m. kovo 28 d. (t. 1, b. l. 86). Be to, ieškovas 2007 m. kovo 28 d. raštu Nr. SR-906 buvo informuotas, kad 2007 m. kovo 28 d. pasirašyta sutartis su UAB „Megrame“ ligoninės lauko sienų (C chirurginio korpuso palatinės dalies) apšiltinimo darbams atlikti (t. 1, b. l. 46).

17Apeliacinio skundo argumentas, jog trečiojo asmens konkurso pasiūlymas buvo pateiktas neįgalioto asmens, tuo pažeidžiant konkurso sąlygų 4.2 punktą ir VPĮ 28 straipsnio penktosios dalies reikalavimus, atmestinas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB ,,Megrame“ konkursui pateikė visus reikiamus dokumentus, pasiūlymas yra pasirašytas ir patvirtintas įmonės atspaudu (t. 1, b. l. 72-73), o perkančioji organizacija nėra įpareigojama tikrinti įgaliojimų. Įgaliojimu yra apibrėžiama įgaliotiniui duodamų (suteikiamų) teisių apimtis ir turinys. Jame turi būti išreikšta tikroji įgaliotojo valia, susiformavusi turint tikslą pasiekti norimą galutinį rezultatą. Įgaliojimas turi būti vykdomas vadovaujantis tik įgaliotojo interesais. Būtent dėl to CK 2.136 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad net ir tas sandoris, kurį kito asmens vardu sudaro neturintis teisės sudaryti sandorį asmuo arba asmuo, viršydamas suteiktas teises, sukuria, pakeičia ir panaikina teises bei pareigas atstovaujamajam, jeigu šis sandoriui pritaria.

18Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo apeliacinį skundą, atsakovui VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ iš ieškovo AB-firmos ,,Viti“ priteistina 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.) (t. 2, b. l. 101). Taip pat vadovaujantis CPK 93 straipsniu ir 88 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu, valstybės naudai iš ieškovo AB-firmos ,,Viti“ priteistina 20,10 Lt apeliacinės instancijos teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t. 2, b. l. 98).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti atsakovui viešajai įstaigai „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ iš ieškovo akcinės bendrovės-firmos ,,Viti“ 500 Lt (penkis šimtus Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

22Priteisti valstybės naudai iš ieškovo akcinės bendrovės-firmos ,,Viti“ 20,10 Lt (dvidešimt Lt, dešimt ct) apeliacinės instancijos teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB-firma „Viti“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 3. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 4. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį... 5. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti kaip... 6. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslai yra įtvirtinti... 9. Vienas esminių kriterijų, nustatant pirkimo sąlygas yra tiekėjų... 10. Siekiant minėto VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo... 11. Atsakovas, vykdydamas VPĮ 32 straipsnio pirmosios dalies reikalavimą, kad... 12. Sutarčių aiškinimo taisyklės, kurios taikytinos ir viešo konkurso... 13. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 14. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakydamas į viešojo pirkimo komisijos... 15. Pirkimo dokumentuose nurodant rangovų minimalius kvalifikacijos reikalavimus,... 16. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos... 17. Apeliacinio skundo argumentas, jog trečiojo asmens konkurso pasiūlymas buvo... 18. Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo apeliacinį skundą,... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1... 20. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 21. Priteisti atsakovui viešajai įstaigai „Vilniaus universiteto ligoninės... 22. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo akcinės bendrovės-firmos ,,Viti“...