Byla 2-5413-590/2011
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“, Lietuvos bankas

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Vidas Stankevicius, sekretoriaujant Eglei Ceponienei, dalyvaujant ieškovo J. N. atstovui advokatui Arunui Merkiui; atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes, atstovei Eglei Gasiunaitei; atsakovo Kauno miesto savivaldybes atstovei Jolantai Vasiliauskienei; treciojo asmens IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“, atstovaujamos UAB „Valeksa“, atstovui Algimantui Sadauskui; treciojo asmens Lietuvos banko atstovei Rimai Stepucinskienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo J. N. ieškini atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Kauno miesto savivaldybei del žalos atlyginimo, tretieji asmenys IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“, Lietuvos bankas, ir

2n u s t a t e:

3Ieškovas J. N. kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovu Lietuvos Respublikos ir Kauno miesto savivaldybes ieškovo naudai 272 629 Lt turtines žalos, 200 000 Lt neturtines žalos, 5 proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Nurodo, kad IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ buvo iregistruota 1992-10-27 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 1947. Pagrindinis imones veiklos pobudis - investiciniu lešu investavimas i privatizuojama valstybini turta viešai pasirašant akcijas. 1995-07-21 Kauno apygardos teismas iškele bankroto byla, o 1995-08-10 Kauno ekonominiu nusikaltimu tyrimo tarnyba IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ iškele baudžiamaja byla del svetimo turto iššvaistymo stambiu mastu. Vilniaus apygardos teismo 1998-02-27 sprendimu IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ bankrotas pripažintas tyciniu, o Kauno apygardos teismo 2001-03-29 sprendimu IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduota. Ieškovui Kauno miesto apylinkes teismo 1995-11-10 sprendimu iš IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ priteista 138 877 Lt negražinto indelio, o 2004-04-22 vykdant dalini ketvirtosios eiles kreditoriu reikalavimu tenkinima iš teismo patvirtintos ieškovo reikalavimo sumos 138 877 Lt, jam išmoketa tik 976,72 Lt suma. Kadangi IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ netinkamai vykde veikla, o valstybes institucijos turincios kontroliuoti imones veikla netinkamai atliko savo pareigas ieškovas patyre 137 900 Lt (138 877 - 976,75) turtines žalos, kuri ja indeksavus pagal Statistikos departamento pateikta 2011 m. vasario menesio vartotoju kainu indeksa - 197,7, skola sudaro 272 629 Lt (137 900,28 Lt x 197,7 : 100). Pažymi, kad nuo 1994 m. Vyriausybe, Kriminalines policijos nusikaltimu tyrimo tarnyba, Lietuvos bankas, Kauno apskrities valstybine mokesciu inspekcija, Kauno miesto savivaldybes Rejestro skyrius žinojo apie neteiseta IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ veikla, taciau nesieme jokiu konkreciu ir efektyviu priemoniu, kad butu užkirstas kelias tolesnei neteisetai veiklai ir šios neteisetos veiklos padariniams atsirasti. Valstybe privalo atsakyti prieš indelininkus už valstybes instituciju ir ju pareigunu neveikima, pasireiškusi nepakankama IAB „Investicines Kauno holdingo kompanijos” veiklos kontrole bei savalaikiu kredito veiklos neapribojimu ir / ar nutraukimu ir privalo atlyginti indelininkams del to padaryta žala. Valstybes atsakomybe kreditoriu atžvilgiu iš esmes yra visiškai pagrista ir irodyta Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadomis, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1050 „Del Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadu”, ir tokiu budu faktiškai yra igavusios galiojancio ir vykdytino teises akto galia. Ignoruoti Lietuvos Respublikos Seimo jau nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas išvadas butu ne tik neteisinga, bet ir neteiseta. Nurodo, kad del valdžios instituciju neveikimo ir patirtu nuostoliu ieškovui buvo padaryta didžiule moraline žala, ko pasekoje, ieškovas patyre didžiulius dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus, su kuo negali susitaikyti iki šiol. Del patirtos itampos ir apgavystes bei didžiules nervines itampos ieškovas tapo ligoniu ir jam neterminuotai nustatytas dideliu specialiuju poreikiu lygis, todel prašo priteisti 200 000 Lt neturtines žalos atlyginimo. Taip pat pažymi, kad IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija” išregistruota nuo 2005-01-11 ir tik nuo tada tapo aišku, kad ieškovui priteistos sumos gražintos nebus. Kadangi treju metu ieškinio senaties terminas praleistas, prašo teismo pripažinti, kad senaties terminas praleistas del svarbiu priežasciu ir atnaujinti ieškinio senaties termina, nes ieškovas yra senyvo amžiaus, sunkiai sergantis, neigalus žmogus neturintis teisinio išsilavinimo ir negalintis tinkamai ivertinti visu aplinkybiu, susijusiu su ieškinio senatimi. Be to nurodo, kad ieškovas prašo gražinti lešas kaip pinigini indeli, todel ieškinio senaties terminas nera praleistas.

4Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybes atsiliepime i ieškini prašo ieškovo reikalavimui taikyti senati, o atsisakius ja taikyti ieškini atmesti kaip nepagrista; pakeisti proceso šalis. Nurodo, kad ieškovas pasirinko netinkama atsakova byloje, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001-07-26 d. nutarimu Nr. 932 „Del atstovavimo valstybei bylose del žalos atlyginimo" atstovauti valstybei bylose del žalos atlyginimo, kai žala privalo atlyginti Lietuvos Respublika, ipareigojo valstybes institucijas del kuriu pareigunu, valstybes tarnautoju ar kitu darbuotoju neteisetu aktu atsirado žala, o kai žala atsirado del teisejo ar teismo neteisetu veiksmu - Teisingumo ministerija, todel atsakovais byloje turetu buti itrauktos institucijos ar istaigos, kuriu veiksmus skundžia ieškovas ir del kuriu veiksmu atsirado žala. Pateikdamas ieškini ieškovas nepateike irodymu pagrindžianciu valstybes veiksmu neteisetuma, todel civilines atsakomybes kilimas del valstybes veiksmu neirodytas ir ieškinys yra nepagristas. Ieškovas nesiremia jokiais istatymais ar teises normomis, kurios buvo pažeistos ir to pasekoje ieškovas patyre žala. Ieškovas taip pat neirode ir patirtos neturtines žalos dydžio. Be to Civilinio kodekso 1.125 str. 8 dalis nustato treju metu ieškinio senaties termina reikalavimui del žalos atlyginimo, todel ieškovas praleido ieškinio senaties termina ir nenurode jokiu svarbiu priežasciu del ko butu pagrindas pripažinti ieškinio senaties termina praleista del svarbios priežasties.

5Atsakovas Kauno miesto savivaldybe atsiliepime i ieškini prašo ieškovo reikalavimams taikyti ieškinio senati, o jos netaikius ieškini atmesti kaip nepagrista. Atsakova - Kauno miesto savivaldybe pakeisti tinkamu atsakovu Valstybes imone Registru centru. Nurodo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminus, nes nebudamas apdairiu ir rupestingu žmogumi nepateike laiku ieškinio teismui del pažeistu teisiu gynimo, todel pagrindo tenkinti ieškini nera. Pateikdamas ieškini ieškovas nenurode jokiu svarbiu ieškinio praleidimo priežasciu bei nepateike irodymu apie sunkia jo liga, neraštinguma ir panašiai, todel pagrindo atnaujinti praleista ieškinio senaties termina nera. Be to ieškovas neirode Lietuvos Respublikos ir Kauno miesto savivaldybes civilines atsakomybes atsiradimo salygu, o vien tai, kad Kauno miesto savivaldybe turejo funkcija tikrinti ukio subjektus nesudaro pagrindo teigti, kad Kauno miesto savivaldybe turejo teise neregistruoti IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“, be to nebuvo pateikti jokie irodymai pagrindžiantys aplinkybe, kad registracijos procedura butu pažeista. Ieškovui teismu sprendimais jau buvo priteista skolos suma iš IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“, teismu sprendimai yra isiteiseje, nepakeisti, todel ieškovas iš esmes reikalauja tos pacios skolos priteisimo pakartotinai bei siekia nepagristai praturteti. Taip pat neirodytas ir nepagristas neturtines žalos dydis, del ko tenkinti reikalavimo nera teisinio pagrindo.

6Treciasis asmuo Lietuvos bankas prašo ieškovo ieškini atmesti kaip nepagrista. Nurodo, kad CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybe atsiranda esant trims salygoms: neteisetiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisetu veiksmu ar neveikimo ir atsiradusios žalos. Sprendžiant valstybes institucijos veikos neteisetumo klausima CK 6.271 straipsnio prasme, kiekvienu atveju yra butina nustatyti, kokios konkrecios teises normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veikla buvo pažeistos, taciau ieškovas nenurodo kokie istatymai ar tam tikros teises normos buvo pažeistos. Nenustacius bent vienos iš minetu viešosios atsakomybes salygu, valstybei pagal CK 6.271 straipsni pareiga atlyginti žala neatsiranda. Todel ieškinys del žalos atlyginimo atmestinas. Taip pat prašo taikyti ieškinio senati, nes pagal galiojusio CK 93 str. 3 d., tiek pagal dabar galiojancio CK 1.134 str. 2 d. ieškinio senatis netaikoma indelininku reikalavimams išmoketi indelius, padetus i banka ar kitas kredito istaigas. Ši nuostata netaikoma ieškovo IAB „Kauno holdingo kompanija“ patiketiems pinigams, kuri nebuvo, nei bankas, nei kredito istaiga.

7Treciasis asmuo UAB „Valeksa“ atsiliepimo i ieškini nepateike. Atstovas teismo posedyje ieškini praše atmesti.

8Ieškinys atmetamas. Ieškovas J. N. yra IAB Investicines Kauno holdingo kompanijos kreditorius (b.l. 62, 68). 1995-11-10 Kauno miesto apylinkes teismo sprendimu ieškovui iš IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ yra priteista 138877 Lt suma, kuria sudaro 51784 Lt kreditas, 37284 Lt palukanos, 8248 Lt delspinigiai pagal sutarti Nr.11958; 1550 Lt kreditas, 1581 Lt palukanos, 410 Lt delspinigiu pagal sutarti Nr. 119732; 16800 Lt kreditas, 14112 Lt palukanos, 7108 Lt delspinigiai pagal sutarti Nr. 103724. Iš priteistos sumos ieškovui buvo gražinta 976,72 Lt. Ieškovas negražinta 137900,28 Lt suma indeksuoja 197,7 vartojimo kainu indeksu ir prašo priteisti solidariai iš valstybes bei Kauno miesto savivaldybes 272629 Lt turtines ir 200000 Lt neturtines žalos atlyginima. Ieškovas savo reikalavima grindžia CK 6. 271 str. pagrindu.

9CK 6.271 str. 1 d. nustato, kad žala, atsiradusia del valstybes valdžios instituciju neteisetu aktu, privalo atlyginti valstybe iš valstybes biudžeto nepaisydamas konkretaus valstybes tarnautojo ar kito valstybes valdžios institucijos darbuotojo kaltes. Žala, atsiradusia del savivaldybes valdžios instituciju neteisetu aktu, privalo atlyginti savivaldybe iš savivaldybes biudžeto nepaisydama savo darbuotoju kaltes. Valstybes ir savivaldybes civilinei atsakomybei nustatyti pakanka triju civilines atsakomybes salygu: 1) valdžios institucijos atliktu neteisetu veiksmu (veikimo, neveikimo), 2) asmens patirtos žalos ir 3) priežastinio ryšio tarp neteisetu veiksmu (veikimo, neveikimo) ir žalos. Nenustacius bent vienos iš minetu viešosios atsakomybes salygu, valstybei pagal CK 6.271 straipsni pareiga atlyginti žala neatsiranda. Visas atsakomybes salygas privalo irodyti ieškovas (( - ) str.).

10Ieškovas teigia, kad jam atsirado žala del valstybes instituciju ir savivaldybes neteiseto neveikimo, istatymu nevykdymo, t.y. del to, kad Vyriausybe, Kriminalines policijos nusikaltimu tyrimo tarnyba, Lietuvos bankas, Kauno apskrities valstybine mokesciu inspekcija ir Kauno miesto savivaldybe Rejestro skyrius, nekontroliavo IAB Investicines Kauno holdingo kompanijos neteisetos kreditines veiklos, nesieme jokiu konkreciu ir efektyviu priemoniu, kad butu užkirstas kelias tolesnei neteisetai veiklai ir šios neteisetos veiklos padariniams atsirasti.

11Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad ieškovui žala buvo padaryta del neteisetu valstybes ir Kauno savivaldybes veiksmu (neveikimo). IAB Investicine Kauno holdingo kompanija buvo iregistruota 1992-04-29 (b.l. 6). Imones istatuose buvo numatyta imones teise skolinti ir skolintis lešas už palukanas, nustatomas sutartimi. Akciniu bendroviu istatymas (Žin., 1990, Nr. 24-594) nenumate draudimo akcinems bendrovems skolinti ir skolintis lešas. 1993-11-09 Istatymu „Del kai kuriu Lietuvos Respublikos istatymu, reglamentuojanciu imoniu veikla, pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1993, Nr. 62-1169) pakeitus Akciniu bendroviu istatymo 12 str. 2 d. 6 p., buvo apribota imoniu skolinimo teise ir nustatyta, kad imones turi teise skolinti tik nuosavo kapitalo lešas. Toki pati apribojima nustate 1993-07-15 priimtas Istatymas „Del ukiniu subjektu piniginiu lešu skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims“ (Žin., 1993, Nr. 31-714), kurio 1 str. nustate, kad ukiniai subjektai, užsiimantys komercine - ukine veikla, gali skolinti fiziniams bei juridiniams asmenims tik nuosavo kapitalo lešas. Minetas istatymas buvo paskelbtas ir isigaliojo 1993-07-23. Pagaliau, draudimas imonems verstis kredito istaigu veikla atsirado tik 1994-08-03, kuomet isigaliojo Imoniu istatymo 12 straipsnio 3 dalies papildymas (Žin., 1994, Nr. 59-1163). Darytina išvada, kad laikotarpiu nuo iregistravimo 1992-04-29 dienos iki 1993-07-23 dienos IAB Investicine Kauno holdingo kompanija turejo teise skolintis iš fiziniu asmenu bei pasiskolintas lešas skolinti kitiems asmenims.

12Ieškovo pateiktas 1995-11-10 Kauno miesto apylinkes teismo sprendimas patvirtina, kad jis su IAB Investicine Kauno holdingo kompanija buvo sudare tris sutartis, pagal kurias imonei suteike kreditus už sutartyje nustatytas palukanas. Ieškovas nepateike paciu sutarciu, o ieškovo atstovas teismo posedyje negalejo paaiškinti kuriuo metu buvo sudarytos ieškovo sutartys. Kadangi ieškovas neirode kada ir kuriam laikotarpiui paskolino pinigines lešas, nera pagrindo teigti, kad ieškovo paskolintas pinigines lešas IAB Investicine Kauno holdingo kompanija perskolino galiojant istatyme numatytam draudimui. Ieškovo argumentai, kad IAB Investicine Kauno holdingo kompanija neteisetai perskolino ieškovo lešas, yra neirodyti, todel negalima padaryti išvados, kad ieškovas paskolintas lešas prarado del AB Investicine Kauno holdingo kompanijos neteisetos veiklos. Ieškovas atsakovu neteiseta veika laiko Kauno miesto savivaldybes ir valstybes instituciju neveikima, užkertant kelia AB Investicines Kauno holdingo kompanijos neteisetai veiklai. Byloje nera irodyta, kad ieškovo lešas AB Investicine Kauno holdingo kompanija prieme ir naudojo neteisetai, todel nepagristi ir neirodyti ieškovo argumentai, kad atsakovai veike neteisetai, kontroliuodami ieškovo lešu panaudojima AB Investicineje Kauno holdingo kompanijoje. Ieškovas neirode, kad atsakovu veiksmai (neveikimas) jo atžvilgiu buvo neteiseti, todel ieškinys negali buti tenkinamas. Teismas nepasisako del priežastinio ryšio tarp neteisetos veikos ir pasekmiu. Byloje nera irodyta neteiseta veika, todel priežastinio ryšio nagrinejimas byloje nera imanomas.

13Del ieškinio senaties.

14Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties termina, o ieškovas prašo atnaujinti praleista ieškinio senaties termina, jeigu teismas laikys, kad terminas praleistas. Vilniaus apygardos teismas 2004-12-23 nutartimi pripažino likviduotos del bankroto IAB Investicines Kauno holdingo kompanija" pabaiga, leido išregistruoti iš imoniu registro. Nutartis isiteisejo 2004-12-30. IAB Investicine Kauno holdingo kompanija buvo išregistruota 2005-01-11. Teismas laiko, kad 2005-01-11 ieškovui buvo žinoma, kad del likusios negražintos indelio dalies yra padaryta žala. Ieškiniams del žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas treju metu ieškinio senaties terminas (CK 1. 125 str. 8 d.). Ieškinio senaties terminas baigesi 2008-01-11. Ieškovas praleido ieškinio senaties termina, nes ieškini del žalos atlyginimo pareiške 2011-04-18. Ieškovo prašymas atnaujinti ieškinio senaties termina tuo pagrindu, kad ieškovas yra sergantis, neigalus žmogus, neturi teisinio išsilavinimo, buvo isitikines, kad pinigus pavyks atgauti be teismo, tikejo valdžios pažadais gražinti prarastus indelius, yra nepagristas. Protinga manyti, kad ieškovas kaip ir kiekvienas normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikraja savo reikalu padeti, nepaisant ligos ar kitu menkesniu aplinkybiu, turejo galimybe ieškini pareikšti istatymo nustatytu laiku, t.y. iki 2008-01-11. Ieškovas ieškinio senaties termina praleido daugiau nei 3 metus. Ieškovo nurodytos aplinkybes objektyviai nepateisina pernelyg ilgo ieškinio senaties termino praleidimo laikotarpio, todel ieškinio senaties terminas negali buti atnaujinamas (CK 1.131 str. 1 d.). Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškini atmesti (CK 1.131 str. 2 d.). Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas be svarbiu priežasciu praleido ieškinio senaties termina ir nera pagrindo ji atnaujinti, o atsakovai praše taikyti ieškinio senati, ieškinys atmetamas.

15Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 263, 265 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškini atmesti.

17Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai