Byla e2VP-10819-964/2020
Dėl baudos už antstolio patvarkymo nevykdymą skyrimo MB „Artmonta“ vadovui Arturui Kostecki, suinteresuoti asmenys skolininkas D. Š., MB „Artmonta“ vadovas Artur Kostecki, išieškotoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą dėl baudos už antstolio patvarkymo nevykdymą skyrimo MB „Artmonta“ vadovui Arturui Kostecki, suinteresuoti asmenys skolininkas D. Š., MB „Artmonta“ vadovas Artur Kostecki, išieškotoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3antstolis Irmantas Gaidelis kreipėsi į teismą su prašymu skirti MB „Artmonta“ vadovui Arturui Kostecki 100 Eur dydžio baudą už antstolio patvarkymo Nr. S-19-8-29758 nevykdymą. Nurodė, kad 2019-10-18 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo ir išsiuntė skolininko D. Š. darbovietei MB „Artmonta“. Įmonė patvarkymo neatsiėmė, todėl jis buvo persiųstas VĮ Registrų centre nurodytu įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu ir įteiktas Arturui Kostecki. Nors patvarkymas įteiktas įmonei, jis nėra vykdomas, o nevykdymo priežastys antstoliui nežinomos. VSDFV duomenimis skolininkas D. Š. dirba MB „Artmonta“, gauna darbo užmokestį, tačiau įmonė nei vienos išskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą neatliko. Atsižvelgiant į tai, už antstolio įpareigojimo nevykdymą MB „Artmonta“ vadovui skirtina bauda.

4Prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi, antstolio pareiškimas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešus apie jo nagrinėjimą suinteresuotiems asmenims. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog pareiškimus dėl baudų skyrimo šio kodekso VI dalyje numatytais atvejais teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų priėmimo dienos.

6Pagal įstatymą antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, teikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimo ar kitaip kliudančiam antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

7Iš prie pareiškimo pridėtų įrodymų matyti, kad antstolis Irmantas Gaidelis vykdo 36,78 Eur skolos išieškojimą iš skolininko D. Š. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-2636-341/2012. Remiantis Sodros duomenimis skolininkas dirba MB „Artmonta“, gauna darbo užmokestį.

8Antstolis 2019 m. spalio 18 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-8-29758 dėl skolos išieškojimo, kuriuo pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 50 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, išskaitytas sumas pervedant į antstolio depozitinę sąskaitą. Antstolis įspėjo, kad už jo įpareigojimo nevykdymą gali būti paskirta bauda. Patvarkymas 2019-11-15 įteiktas Artur Kostecki.

9Juridinių asmenų registro ir Sodros duomenimis Artur Kostecki yra MB „Artmonta“ vadovas, todėl privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje būtų vykdomi antstolio reikalavimai, vadinasi, turėjo atlikti patvarkyme nurodytus išskaitymus iš skolininko D. Š. darbo užmokesčio arba informuoti apie kliūtis tai atlikti. Byloje nėra duomenų apie antstolio reikalavimų nevykdymo priežastis, duomenų apie tai, kad įmonės vadovas būtų kreipęsis į antstolį, prašydamas pratęsti terminą įpareigojimui įvykdyti. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti įmonės vadovą nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

10Atsižvelgus į tai, kad įmonės vadovas buvo tinkamai informuotas apie antstolio priimtą patvarkymą, darytina išvada, kad įmonės vadovas vengia vykdyti antstolio reikalavimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog Artur Kostecki be pateisinamų priežasčių neįvykdė antstolio Irmanto Gaidelio reikalavimo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei įstatymų nuostatas, antstolio prašymas skirti MB „Artmonta“ vadovui Arturui Kostecki baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą yra teisėtas ir pagrįstas.

11Asmeniui, kaltam dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, skirtina bauda CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatytose ribose. Bylos duomenimis Artur Kostecki už antstolio reikalavimo nevykdymą baudžiamas pirmą kartą, todėl jam skiriama 100 Eur bauda (Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 2 d. ir 3 d.).

12Asmeniui, kuriam skiriama bauda, išaiškintina, kad bauda išieškoma valstybės naudai iš asmeninių lėšų, o baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolio patvarkymą bei jame nustatytą reikalavimą (CPK 106 straipsnio 3 dalis, 585 straipsnio 2 ir 3 dalys,).

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291, 585, 593 straipsniais,

Nutarė

14pareiškėjo antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkinti.

15Skirti MB „Artmonta“ vadovui Arturui Kostecki, a.k. ( - ) vienkartinę 100,00 Eur (šimto eurų) baudą už antstolio Irmanto Gaidelio 2019 m. spalio 18 d. patvarkymo Nr. S-19-8-29758 nevykdymą, baudą išieškant iš asmeninių Arturo Kostecki lėšų valstybės naudai.

16Išaiškinti MB „Artmonta“ vadovui Arturui Kostecki, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimą.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai