Byla eB2-3843-803/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autorega“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autorega“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Autorega“.

52.

6Nurodė, jog mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2019 m. liepos 18 d. duomenimis UAB „Autorega“ įsiskolinimas valstybės biudžetui yra 8 212,48 Eur, iš jų 121, 48 Eur pelno mokestis, 8091 Eur pridėtinės vertės mokestis. Bendrovės mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2018 m. sausio 26 d. Siekiant išieškoti susidariusį įsiskolinimą, įmonei buvo taikyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatyti mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmai. Bendrovės vardu nėra įregistruota nekilnojamojo turto, taip pat bendrovės vardu nėra registruotų transporto priemonių, bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas, paskutiniame bendrovės balanse už 2016 metus viso bendrovės turto vertė buvo 15 983 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 12 450 Eur. Įmonė nemoka mokesčių valstybės biudžetui ir nepavyksta susidariusios nepriemokos išieškoti, todėl jai keltina bankroto byla.

73.

8Atsakovė UAB „Autorega“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

94.

10Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

11II. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

125.

13Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

146.

15Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

167.

17Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei iškėlimo, svarbu atsižvelgti į tikslus, kurių siekiama minėtu įstatymu. Bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017).

188.

19Nustatyta, jog UAB ,,Autorega“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2016 m. rugpjūčio 18 d. Įmonės vadovas nuo 2017 m. gruodžio 27 d. yra T. M.. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nei atsakovė, nei jos vadovas (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) teismui nepateikė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią UAB ,,Autorega“ finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl UAB ,,Autorega“ pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio bei bankroto bylos iškėlimo sprendžiamas pagal pareiškėjos pateiktus dokumentus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.

209.

21Iš Juridinių asmenų registrui UAB ,,Autorega“ pateikto balanso už laikotarpį nuo 2016-08-18 iki 2016-12-31 matyti, jog UAB ,,Autorega“ 2016 metais turėjo turto už 15 983 Eur ir visa ši suma balanse apskaityta kaip trumpalaikis turtas, kurį sudaro atsargos – 15 828 Eur; per vienerius metus gautinos sumos – 45 Eur; pinigai ir pinigų ekvivalentai – 73 Eur.

2210.

23Taigi UAB ,,Autorega“ visas 2016 m. balanse nurodytas turtas apskaitytas kaip trumpalaikis – 15 983 Eur, tuo tarpu per vienerius metus bendrovės mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 12 450 Eur, tai yra viršijo pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Atsakovė nepagrindė savo mokumo bei jokių įrodymų, kad yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, į bylą neteikė (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

2411.

25ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. rugpjūčio 19 duomenis atsakovės mokestinė nepriemoka sudaro 8 212,48 Eur. Remiantis viešaisiais Sodra duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog UAB „Autorega“ apdraustųjų asmenų neturi, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 24,92 Eur.

2612.

27VĮ Registrų centras ir VĮ Regitra duomenimis UAB ,,Autorega“ neturi registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nenustatė, jog UAB ,,Autorega“ turėtų kokio nors turto, iš kurio būtų galima padengti kreditorių reikalavimus.

2813.

29Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nagrinėjamų bylų, kuriuose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, Lietuvos teismuose nėra.

3014.

31Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus argumentus ir duomenis apie UAB ,,Autorega“ turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

3215.

33ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Nagrinėjamoje byloje programa atrinkta bankroto administratorė MB „Tavix“ (sąrašo Nr. B-JA340), kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

3416.

35Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos.

3617.

37Įvertinus bankroto bylos iškėlimo metu turimus duomenis, teismas sprendžia, kad įmonė neturi pakankamai turto, iš kurio galėtų būti padengtos administravimo ir teismo išlaidos, todėl taiko supaprastintą bankroto procesą.

3818.

39Pažymima, jog nagrinėjama situacija atitinka ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte numatytą būtiną sąlygą: įmonės kreditorius / pareiškėjas yra valstybės institucija, įpareigota surinkti privalomąsias socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokas; teismo paskiriamas pateikęs sutikimą – deklaraciją administratorius, atrinktas Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa kaip prisiimantis riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų (Programos lange pažymėtas proceso ypatumas „BP-4 grupė“).

4019.

41Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus rekomendacinius dydžius, duomenis apie įmonės dydį, o taip pat aplinkybę, jog įmonė neturi jokio turto, sprendžia, kad šiuo atveju visam bankroto procesui nustatytina 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų suma, iš jų 1 200 Eur administratoriaus atlyginimas ir 1 000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

4220.

43Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš jų ir administratoriaus atlyginimas, viršija teismo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytą sumą, teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą, administratoriaus prašymu gali patikslinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri gali būti didesnė negu šioje dalyje nustatyta 25 MMA suma, bet bendra bankroto administratoriaus išlaidų suma taikant supaprastintą bankroto procesą negali būti didesnė negu 40 MMA (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktas).

4421.

45Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, priėmus nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, privaloma patvirtinti (jei jie nepatvirtinti) kreditorių reikalavimus pagal administratoriaus pateiktą sąrašą, sudarytą pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Šiuo metu nustatyti tik dviejų kreditorių: Valstybinės mokesčių inspekcijos 8 212,48 Eur finansinio reikalavimo suma ir VSDFV Vilniaus skyriaus 24,92 Eur finansinio reikalavimo suma. Todėl teismas įtraukia Valstybinę mokesčių inspekciją į antros eilės kreditorių sąrašą ir tvirtina jos 8 212,48 Eur sumos reikalavimą, o taip pat VSDFV Vilniaus skyrių į antros eilės kreditorių sąrašą ir tvirtina jo 24,92 Eur sumos reikalavimą. Nustatytinas 14 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kitiems kreditoriams finansiniams reikalavimams pareikšti.

4622.

47ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą procesą įsiteisėjimo dienos teismas administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto proceso trukmę.

48Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

49iškelti UAB „Autorega“ (juridinio asmens kodas 304330742, registruotas buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius) bankroto bylą.

50Taikyti UAB „Autorega“ supaprastintą bankroto procesą.

51UAB „Autorega“ (juridinio asmens kodas 304330742, registruotas buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius) bankroto administratore paskirti MB „Tavix“ (sąrašo Nr. B-JA340).

52Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus veiksmus.

53Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti; tame tarpe 1200 Eur administratorės atlyginimui ir 1000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

54Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:

55ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.

Kreditorius

Kreditorinis reikalavimas, EUR

581. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

598 212,48

602. VSDFV Vilniaus skyrius

6124,92

62Iš viso

638 237,40

64Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 8 237,40 Eur.

65Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

66Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, sudaryti šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti.

67Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

68Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

69Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos teismas bankroto administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto bankroto proceso trukmę.

70Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Autorega“ (juridinio asmens kodas 304330742, registruotas buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

71Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

72Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, išsiųsti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratorei.

73Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 5. 2.... 6. Nurodė, jog mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2019 m. liepos 18 d.... 7. 3.... 8. Atsakovė UAB „Autorega“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.... 9. 4.... 10. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –... 11. II. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados... 12. 5.... 13. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 14. 6.... 15. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 16. 7.... 17. Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei... 18. 8.... 19. Nustatyta, jog UAB ,,Autorega“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2016... 20. 9.... 21. Iš Juridinių asmenų registrui UAB ,,Autorega“ pateikto balanso už... 22. 10.... 23. Taigi UAB ,,Autorega“ visas 2016 m. balanse nurodytas turtas apskaitytas kaip... 24. 11.... 25. ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos... 26. 12.... 27. VĮ Registrų centras ir VĮ Regitra duomenimis UAB ,,Autorega“ neturi... 28. 13.... 29. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nagrinėjamų... 30. 14.... 31. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 32. 15.... 33. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 34. 16.... 35. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai... 36. 17.... 37. Įvertinus bankroto bylos iškėlimo metu turimus duomenis, teismas sprendžia,... 38. 18.... 39. Pažymima, jog nagrinėjama situacija atitinka ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2... 40. 19.... 41. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d.... 42. 20.... 43. Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš... 44. 21.... 45. Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, priėmus nutartį taikyti... 46. 22.... 47. ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo... 48. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35... 49. iškelti UAB „Autorega“ (juridinio asmens kodas 304330742, registruotas... 50. Taikyti UAB „Autorega“ supaprastintą bankroto procesą.... 51. UAB „Autorega“ (juridinio asmens kodas 304330742, registruotas buveinės... 52. Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos... 53. Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius)... 54. Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:... 55. ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.... 58. 1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 59. 8 212,48... 60. 2. VSDFV Vilniaus skyrius... 61. 24,92... 62. Iš viso... 63. 8 237,40... 64. Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 8 237,40 Eur.... 65. Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 66. Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto... 67. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 68. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo... 69. Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei... 70. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Autorega“ (juridinio asmens kodas... 71. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito... 72. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų... 73. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...