Byla eI-117-428/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant Laurai Mukaitei, dalyvaujant pareiškėjų: Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atstovui J. B. R., pareiškėjų atstovui advokatui D. V. , atsakovų - Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovei K. K. ir Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei K. B. , trečiojo suinteresuoto asmens Kauno Žaliakalnio progimnazijos atstovui R. J. , Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos atstovui A. S. ,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M. , A. P. , J. G. , I. P. , I. G. , G. L. G., J. S. , L. A. , J. Č. ir J. Ž. skundą atsakovams - Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims - Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai ir Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno Žaliakalnio progimnazijai, Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami:

51) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116;

62) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” Nr. T-114 dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje;

73) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro, kodas 191349265, kurio teises ir pareigas yra perėmęs Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalį, kuria buvo atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

84) įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą;

95) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“;

106) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“;

117) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo aktą Nr. 36-961(7).

12Pareiškėjai prašė skundą tenkinti. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atstovas ir pareiškėjų atstovas advokatas prašė skundą tenkinti bei teismo posėdyje paaiškino, kad skundžiamais sprendimais buvo pažeistos ne tik mokyklos, bet ir jos bendruomenės bei jos atskirų narių teisės bei teisėti interesai. Skundžiamas Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimas sustabdyti higienos paso galiojimą priimtas patikrinimo, atlikto mokykloje 2015 m. birželio 19 d., rezultatų pasėkoje. Skundžiamame Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte nurodyta, kad jis atliktas vykdant valstybinę operatyvią visuomenes sveikatos saugos kontrolę pagal mero raštą. Kauno visuomenės sveikatos centras netinkamai vykdė savo pareigas, numatytas teisės aktuose, nes neturėjo teisės atlikti patikrinimo pagal mero, nekompetentingo subjekto, rašytinį prašymą. Todėl nepagristai ir neteisėtai buvo nuspręsta, jog mokykloje tariamai egzistuoja Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų pažeidimai bei neteisėtai sustabdytas mokyklos paso galiojimas. Mokyklos pastatui reikalingi tvarkybos ir remonto darbai, savivaldybė neskiria finansavimo ir neketina remontuoti pastato. Tokiu būdu, pažeidžiamas ir proporcingumo principas, reiškiantis, kad atitinkamo administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Tvarkybos darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę privalo kontroliuoti valdytojas – savivaldybė. Kauno visuomenės sveikatos centras turėjo pareigą analizuoti, kokie subjektai privalėjo užtikrinti mokyklos, kurioje vykdoma higienos pase nurodyta veikla, pastato atitikimą tiek visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, tiek ir specialiesiems paveldosaugos reikalavimams. Tik nustačius, kad šiose abiejose viešojo administravimo srityse nustatyti reikalavimai yra suderinami tarpusavyje, atsakovė turėjo teisę surašyti skundžiamą 2015 m. spalio 19 d. patikrinimo aktą, 2015 m. spalio 19 d. sprendimą dėl higienos paso galiojimo, 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.2-4449-7(15.24) nepratęsti pažeidimų pašalinimo termino. Visi šie sprendimai yra priimti neišanalizavus nei faktinio mokyklos finansavimo problemų, nei šių sprendimų nesuderinamumo su Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nuostatomis bei reikalavimais. Minėti sprendimai nebuvo derinami nei su mokykla, nei su Kultūros paveldo departamentu prie LR Kultūros ministerijos, nei su Kauno miesto savivaldybės paveldosaugos padaliniu. Atsižvelgiant į tai, visi skundžiami Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimai ir aktai yra neteisėti, todėl naikintini. Savivaldybės taryba taip pat nepagrįstai skundžiamu 2016 m. kovo 15 d. sprendimu „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 nusprendė reorganizuoti mokyklą. Mokykloje iki reorganizacijos buvo tinkama edukacinė aplinka. Kapitalinio remonto poreikis negali nulemti mokyklos reorganizavimo. Mokyklos pastatas yra kultūros paveldo objektas, todėl jo pritaikymas mokyklos poreikiams reikalauja lėšų, kurių savivaldybė neskyrė. Taip pat nebuvo tirta, įvertinta ir analizuota Kauno Žaliakalnio progimnazijos būklė prie šios mokyklos prijungiant Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, netiriant ar Kauno Žaliakalnio progimnazijoje bus užtikrintos mokinių saugios ugdymo sąlygos, ar visi abiejų mokyklų mokiniai tilps į Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpas. Savivaldybė, priimdama sprendimą dėl šios mokyklos reorganizavimo, nesikonsultavo su mokyklos bendruomene, tuo pažeidė gero administravimo principą. Skundžiamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalimi nepagrįstai nuspęsta nekomplektuoti priešmokyklinių ugdymo klasių, tokiu būdu neužtikrinant asmenų teisėtų lūkesčių ugdyti vaikus priešmokyklinio ugdymo klasėse. Kauno visuomenės sveikatos centras 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalimi atsisakė atlikti Kauno Žaliakalnio progimnazijos pastato higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant mokinių normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Atsisakymas atlikti patikrinimą nepagrįstas ir nemotyvuotas.

13Atsakovė Kauno miesto savivaldybės taryba prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė atsiliepime nurodė ir atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas. Minėtame plane buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Skundžiamu 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-l 16 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” buvo nuspręsta sutikti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 19 d. surašė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patikrinimo aktą Nr. 36-961(7), kuriuo buvo konstatuoti šios ugdymo įstaigos sąlygų neatitikimai Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinimo“ (toliau - Lietuvos higienos normos HN 21:2011), reikalavimams. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo aktu Nr. Nr. 36- 1620(7) konstatavo, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai nepašalinti, taip pat nustatyti ir Lietuvos higienos normos HN 21:2011 29 punkto reikalavimo pažeidimai - priešmokyklinio ugdymo klasėje kiekvienam mokiniui numatyta mažesnė kaip 1,7 kv.m. mokymosi vieta. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ visiškai pagrįstai nusprendė sustabdyti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo - higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai, galiojimą. Kauno miesto savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą šioje byloje Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-l 16 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” ir siekė užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą. Dėl tų pačių motyvų priimtas ir ginčijamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-l14 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016- 2017 mokslo metais”. Siekiant pašalinti visus Kauno Visuomenės sveikatos centro nustatytus mokykloje pažeidimus reikėtų atlikti ne tik mokyklos pastato tvarkomuosius statybos darbus, bet ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Mokyklos pastato remonto darbams atlikti reikalinga neproporcingai didelis lėšų poreikis mokyklai talpinančiai apie 200 mokinių. Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-l14 nusprendė nesteigti Kauno Žaliakalnio progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo klasių. Priešmokyklinio ugdymo grupes 2016 - 2017 mokslo metais steigiamos kitose 26 Kauno bendrojo ugdymo mokyklose ir tai nepažeidžia jokių galiojančių teisės aktų.

14Atsakovas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime atsakovas nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 11 d. gavo Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. raštą Nr. (33.200)2-2738 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos sanitarinių sąlygų“. Šiuo raštu buvo prašoma įvertinti, ar esamos sanitarinės higienos sąlygos atitinka šiuolaikinės mokyklos reikalavimus, užtikrinant mokiniams sveiką ir saugią mokymosi aplinką. Įvertinus informaciją Kauno miesto savivaldybės mero rašte, vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946, 13.3.1 ir 13.3.2. punktais, buvo priimtas sprendimas atlikti patikrinimą ir įvertinti mokyklos atitiktį Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, reikalavimams. Patikrinimas ir skundžiamas patikrinimo aktas yra teisėtas ir atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. Eilę metų šioje mokykloje fiksuojami higienos norminių aktų pažeidimai, tai patvirtina patikrinimo aktai. Įvertinus esamą situaciją, tai, kad mokykla nepašalino nustatytų pažeidimų, atsižvelgus į steigėjo sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo proceso, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintų Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių 53.1. ir 56 punktais, priimtas skundžiamas 2015 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 2-4244-6-(8.20) sustabdantis 2012 m. spalio 22 d. leidimo-higienos paso Nr. 9-0761(6) galiojimą. Po šio sprendimo priėmimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla 2015 m. spalio 23 d. raštu Nr. D2-62 „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“ kreipėsi prašydama skirti papildomo laiko nustatytiems trūkumams pašalinti ir nestabdyti mokyklai išduoto leidimo-higienos paso galiojimo. Nustatytų pažeidimų pašalinimo terminas buvo 2015 m. rugsėjo 16 d., Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla kreipėsi praėjus daugiau nei mėnesiui po to kai pasibaigė pažeidimų pašalinimo terminas. Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti pažeidimų pašalinimo termino, mokykla informuota skundžiamu 2015 m. spalio 29 d. raštu Nr.2-4449-7 (15.24). Pareiškėjai nepagrįstai prašė atlikti Kauno Žaliakalnio progimnazijos higienos sąlygų patikrinimą įvertinant prognozuojamą mokinių skaičių. Tokio pobūdžio patikrinimai pagal galiojančius teisės aktus nėra atliekami.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei atstovas skundo patenkinimo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūrai.

16Skundas atmestinas kaip nepagrįstą, byla dalyje nutrauktina.

17Pareiškėja Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, atstovaujama direktorės J. B. , 2016 m. spalio 3 d. pareiškimu atsisakė skundo dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“, Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“ ir Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7) panaikinimo.

18Pareiškėjos atsisakymas nuo skundo neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ir įstatymu saugomų interesų, todėl atsisakymas nuo skundo priimtinas ir byla šio pareiškėjo atžvilgiu nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

19Ginčas byloje vyksta dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo teisėtumo, prijungiant šią mokyklą prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

20Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo priežastis buvo netinkamos mokyklos higienos sąlygos mokinių ugdymui. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės taryba netinkamas mokyklos higienos sąlygas grindė Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimais, kurias Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje buvo nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

21Skundžiami Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl mokyklos reorganizavimo, klasių skaičiaus ir Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimai dėl mokyklos aplinkos neatitikties higienos normoms reikalavimams, leidimo higienos – paso sustabdymo yra susiję dėl kilusių pasekmių, t. y. mokyklos reorganizavimo.

22Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai atsisakius nuo skundo, pareiškėjais byloje liko Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba ir kiti pareiškėjai fiziniai asmenys, kurie yra mokyklos bendruomenės mokinių tėvai, vienijami bendrų interesų, t. y. mokymosi, bendrojo švietimo ir mokyklos veiklos sąlygų srityje. Todėl skundžiami Kauno visuomenės sveikatos centro individualus sprendimai, priimti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atžvilgiu dėl mokyklos sanitarinių higieninių sąlygų, taip pat paliečia viso mokyklos bendruomenės interesus, susijusius su saugių ugdymo sąlygų užtikrinimu mokyklos mokiniams. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai atsisakius nuo skundo, pirmiau minėti pareiškėjai turi subjektinę teisę ginčyti ne tik Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su mokyklos reorganizavimu, tačiau Kauno visuomenės sveikatos centro administracinius aktus priimtus dėl mokyklos patalpų neatitikimo higienos normų reikalavimams.

23Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro

242015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ ir 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“ teisėtumo.

25Byloje nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės meras 2015 m. birželio 10 d. raštu Nr. (33.200)2-2738 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos sanitarinių sąlygų“ kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centrą prašydamas įvertinti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos sanitarinių higieninių sąlygų atitikimą šiuolaikinės mokyklos reikalavimams. Kauno visuomenės sveikatos centras, gavęs Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. raštą Nr. (33.200)2-2738 dėl galimų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje sanitarinių sąlygų pažeidimų, operatyviosios kontrolės būdu, patikrino Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos veiklos sąlygų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 19 d. skundžiamą surašė patikrinimo aktą Nr. 36-961(7). Patikrinimo akte buvo konstatuota, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ugdymo sąlygos neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (toliau - Lietuvos higienos normos HN 21:2011), reikalavimams, t. y. krepšinio aikštelės danga nesaugi, nelygi, duobėta (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 20 punkto reikalavimų); mokykloje kūno kultūros pamokoms vesti įrengta atskira 50,78 kv.m patalpa, kurioje pamokos metu vienam mokiniui skirtas plotas yra mažesnis kaip 8,5 kv.m (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 43 punkto reikalavimų); prie sportavimo patalpos nėra įrengtų atskirai mergaitėms ir berniukams persirengimo kambarių (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 41 punkto reikalavimo); mokyklos laiptinėje įrengti turėklai su horizontaliu dalijimu (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 23 punkto reikalavimo); tualetuose kabinos įrengtos be rakinamų ar užkabinamų durų (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 47 punkto reikalavimo); pagal planuojamą mokinių skaičių sanitarinių įrenginių skaičius nepakankamas (mergaitėms yra įrengti 3 unitazai ir 1 praustuvė, berniukams 3 unitazai ir 1 praustuvė), neįrengti pisuarai berniukų WC patalpoje (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 49.1 ir 49.2 papunkčio reikalavimų); antro aukšto koridoriuje, skirtame mokinių poilsiui tarp pamokų, nėra natūralaus apšvietimo (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 54 punkto reikalavimo); daugumoje klasių nelygios sienos, lubos, grindys, berniukų ir mergaičių tualetuose sienos ir grindys nepadengtos lygia, drėgmei ir dezinfekcinėmis medžiagomis atsparia danga (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 52 punkto reikalavimo). Patikrinimo akte buvo nurodyta pašalinti iki 2015 m. rugsėjo 19 d. nustatytus Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimus. Kauno visuomenės sveikatos centras informavo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą apie tai, kad nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo - higienos paso galiojimą. Kauno visuomenės sveikatos centras, vykdydamas pirmiau mokykloje nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę, 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo akte Nr. 36-1620(7) konstatavo, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai nepašalinti, be to nustatyti ir kiti Lietuvos higienos normos HN 21:2011 29 punkto reikalavimo pažeidimai, būtent tai, kad - priešmokyklinio ugdymo klasėje kiekvienam mokiniui numatyta mažesnė kaip 1,7 kv.m mokymosi vieta. Kauno visuomenės sveikatos centras skundžiamu 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo - higienos paso galiojimo sustabdymo“ sustabdė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo - higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai, galiojimą. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla 2015 m. spalio 23 d. kreipėsi į atsakovą, prašydama pratęsti terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 2-4449-7(15.24) „Dėl patikrinimo akto Nr. 36-961(7)“ atsisakė pratęsti nustatytų pažeidimų pašalinimo terminą.

26Pareiškėjai teigė, kad atsakovas veikė neteisėtai, nes neturėjo teisės atlikti valstybinę operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. rašto Nr. (33.200)R-2738 pagrindu, todėl neturėjo teisės priimti skundžiamo 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7).

27Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžta, jog valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė – įgaliotų valstybės institucijų ir pareigūnų atliekami veiksmai ūkinės komercinės veiklos atitikties visuomenės sveikatos saugos norminių teisės aktų reikalavimams įvertinti bei administracinėms poveikio priemonėms taikyti. Minėto įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatyta, jog Nacionalinis visuomenės sveikatos centras vykdo asmens sveikatos priežiūros švietimo įstaigose valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus, kai kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą. Šio įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė vykdoma sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento nustatyta tvarka.

28Pagal Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 (toliau - Kontrolės reglamentas) 13.3 punktą, operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas) atliekamas gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą (13.3.1 p.): turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti (13.3.2 p.); jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas (13.3.3 p.). Kontrolės reglamento 14 punkte numatyta, kad operatyvioji kontrolė taip pat gali būti atliekama ir pagal anoniminį skundą.

29Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad operatyvioji kontrolė gali būti atliekama pagal bet kurio subjekto kreipimąsi, jeigu turima pakankamai informacijos ar kyla pagrįsti įtarimai dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti. Operatyviosios kontrolės teisėtumui neturi reikšmės subjekto, pateikusio prašymą atlikti tam tikro objekto higienos sąlygų patikrinimą, statusas. Todėl teigtina, jog Kauno visuomenės sveikatos centras teisėtai ir pagrįstai, savo kompetencijos ribose, pradėjo operatyvios kontrolės patikrinimą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje pagal Kauno miesto savivaldybės mero 2015- 06-10 rašte Nr. (33.200)2-2738 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos sanitarinių sąlygų“ nurodytą informaciją apie Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos sąlygų neatitikimą visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams.

30Pareiškėjai kitų skundžiamo 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7) neteisėtumo pagrindų nenurodė, teismas skundžiamo patikrinimo akto neteisėtumo pagrindų nenustatė, naikinti skundžiamo patikrinimo akto nėra jokio teisinio pagrindo.

31Nepagrįsti pareiškėjų argumentai, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo - higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai galiojimo sustabdymas nebuvo galimas, nepanaikinus šio leidimo - higienos paso galiojimo.

32Ginčo santykius reglamentuoja Leidimų - higienos pasų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

33Taisyklių 53 punkte numatyti leidimo – higienos paso galiojimo sustabdymo atvejai. Taisyklių 53.1. papunktis numato, kad leidimo - higienos paso galiojimas sustabdomas, jeigu valstybinės visuomeninės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir per 3 mėnesių terminą nustatyti trūkumai ir pažeidimai nepašalinami. Tuo tarpu leidimų - higienos paso, kuris reiškia, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, galiojimo panaikinimą reglamentuoja Taisyklių 61 punktas, kuriame numatytos visiškai kitos sąlygos leidimų - higienos paso galiojimo panaikinimui, kurios nebuvo nustatytos ir taikomos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atžvilgiu. Taisyklių 61 punkte numatyta, kad leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, jeigu: leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą (Taisyklių 61.1. p.); juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta (Taisyklių 61.2.p.); Taisyklių 62 punkte nustatyta tvarka įspėtas dėl leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo fizinis, juridinis asmuo ar filialas per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau, įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus vertinimą, buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą (Taisyklių 61.3.p.); fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas (Taisyklių 61.4.p.).

34Taigi, leidimo - higienos paso galiojimo sustabdymas yra tik viena iš priežasčių panaikinti leidimo - higienos paso galiojimą. Leidimo - higienos paso galiojimo sustabdymui numatyti kiti savarankiški pagrindai, nei leidimo - higienos paso panaikinimui.

35Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo - higienos paso galiojimo sustabdymo“ pagrįstai nusprendė sustabdyti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo - higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai, galiojimą, nes Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje operatyvios visuomeninės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti trūkumai ir pažeidimai, kurie buvo nurodyti 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte Nr. 36-961(7), nebuvo pašalinami per minėtame patikrinimo akte nurodytą 3 mėnesių terminą.

36Skundžiamas atsakovo 2015 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo - higienos paso galiojimo sustabdymo“ priimtas teisėtai ir pagrįstai, atsižvelgiant į Taisyklių 53.1. papunktį. Šiame papunktyje numatyti leidimo - higienos paso galiojimo sustabdymo pagrindai, būtent leidimo - higienos paso galiojimas sustabdomas, kai valstybinės visuomeninės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir per 3 mėnesių terminą nustatyti trūkumai ir pažeidimai nepašalinami.

37Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, nepašalinusi nustatytų Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimų per Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte Nr. 36-961(7) nurodytą pažeidimų pašalinimo terminą, 2015 m. spalio 23 d. raštu Nr. D2-62, pasibaigus nustatytam pažeidimų pašalinimo terminui, kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centrą, prašydama pratęsti 3 mėnesių terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Kauno visuomenės sveikatos centras skundžiamu 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 2-4449-7(15.24) atsisakė pratęsti nustatytų pažeidimų pašalinimo terminą argumentuodamas tuo, kad teisės aktai nenumato galimybės pratęsti pažeidimų pašalinimo termino.

38Taisyklių 54 punkte numatyta, kad patikrinimo metu nustačius, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų turi būti nustatytas protingas pažeidimų pašalinimo terminas, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas nustatytiems visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimams pašalinti. Pažeidimams pašalinti gali būti nustatytas iki 3 mėnesių terminas, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą. Tačiau Taisyklėse nėra numatyta jokių išimčių ar galimybių pratęsti terminą nustatytiems teisės aktų reikalavimų pažeidimams pašalinti, nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų per nustatytą terminą.

39Kauno visuomenės sveikatos centras pagrįstai ir teisėtai atsisakė pratęsti nustatytą terminą pažeidimams pašalinti, kadangi Taisyklėse nenumatyta pažeidimų pašalinimo termino pratęsimo procedūra ir tokio termino pratęsimo galimybė.

40Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinius argumentus, nėra jokio pagrindo naikinti skundžiamo 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24), nes nenustatyta jokių šio sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo pagrindų.

41Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116, 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-l14 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” teisėtumo.

42Ginčijamas 2016 m. kovo 15 d. sprendimas „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 buvo priimtas įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Mokyklų tinklo pertvarkos planas), programines nuostatas.

43Byloje nustatyta, kad Mokyklų tinklo pertvarkos plano 1 priedo lentelės 62 punkte numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d.

44Mokyklų tinklo pertvarkos planas buvo grindžiamas miesto ugdymo įstaigų esamos būklės analize. Pertvarkos plane nurodytas mokyklų tinklo esamos būklės vertinimas atliktas įvairiais kriterijais, tame tarpe ir analizuojant mokyklų pastatų būklę, atitiktį mokymosi tipui. Vienas iš savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos prioritetų Mokyklų tinklo pertvarkos plane buvo nurodytas mokymosi aplinkos ugdymo įstaigose pagerinimas, užtikrinantis sanitarines ir higienos normas (Mokyklų tinklo pertvarkos plano 16.3 p.).

45Mokyklų tinklo pertvarkos planą pagrindžiančiame Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2016 m. vasario 8 d. aiškinamajame rašte Nr. 35-12-19 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Aiškinamasis raštas) buvo nurodyta, kad bendrojo ugdymo mokyklų pertvarka būtina, dėl eilės priežasčių, tačiau ginčo atžvilgiu aktualu yra tai, kad švietimo pastato būklė neužtikrino saugios švietimo standartais numatytos ugdymo aplinkos. Aiškinamajame rašte buvo teigiama, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje nėra sukurta tinkama edukacinė aplinka, reikalingas kapitalinis pastato remontas. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje Higienos normų (Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau - Lietuvos higienos normos HN 21:2011) pažeidimai fiksuojami nuo pat mokyklos įsteigimo. Nurodytos aplinkybės grindžiamos Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 30 rašte Nr. 2-2566-7 (15.24) nurodyta informacija, jog mokykloje kūno kultūros pamokoms vesti įrengta patalpa, kurioje pamokos metu vienam mokiniui skirtas plotas yra mažesnis kaip 8,5 kv.m (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 43 p.), nėra įrengta atskirų mergaitėms ir berniukams persirengimo kambarių (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 41 p.), nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 49.1 p.; 49.2 p.), antro aukšto koridoriuje, skirtame mokinių poilsiui tarp pamokų nėra natūralaus apšvietimo (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 54 p.), daugumoje klasių nelygios sienos, lubos, grindys, tualetuose sienos ir grindys nepadengtos lygia, drėgmei ir dezinfekcinėmis medžiagomis atsparia danga (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 43 p.). Mokyklos pastatas, Savanorių pr. 91, Kaune, kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36074). Aiškinamajame rašte teigiama, kad mokyklos pastato remonto drabai neišvengiamai susiję su pastato saugotinų elementų išsaugojimu, restauracinių metodų taikymu, kad kapitalinio remonto darbų kaina iki 0,64 mln. eurų yra neproporcingai didelė tik apie 208 mokinių talpinančiai mokyklai. Aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, kad Kauno Vinco Bacevičiaus mokyklos ugdytiniams bus sudarytos geresnės ugdymosi sąlygos naujai renovuotos Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose.

46Nurodytos aplinkybės ir tai patvirtinantys įrodymai neabejotinai patvirtino, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo pagrindinė priežastis buvo susijusi su mokyklos patalpų neatitikimu Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimams, neužtikrinant tinkamo ugdymo proceso vykdymo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpose. Aiškinamajame rašte detalizuoti faktiniai sprendimo priėmimo pagrindai ir tikslai, įvertinta Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos faktinė pastato būklė, kuri neatitiko Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų saugiai ugdymo aplinkai.

47Savivaldybių įgaliojimai bendrojo ugdymo srityje yra apibrėžti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 7 straipsnio 7 punkte, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28, 44, 58 straipsniuose, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau - Taisyklės).

48Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalis numato, jog švietimo teikėjų tinklas formuojamas plėtojant švietimo programų ir švietimo įvairovę; koordinuojant teikiamas švietimo programas; steigiant, reorganizuojant, likviduojant, pertvarkant mokyklas ir atliekant jų struktūros pertvarką. Mokyklos struktūros pertvarka vykdoma valstybinės ir savivaldybės mokyklos – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.

49Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį, savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokyklas (biudžetines įstaigas) reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Taisyklėmis.

50Taisyklių 34 punktas numatyta, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo. Minėtose Taisyklėse mokyklų tinklų kūrimas ir įgyvendinimas yra suprantamas kaip tęstinis procesas, susidedantis iš įvardintų stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo veiksmai. Inicijavimo stadijoje, rengiamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas: pagrindžiama planuojama mokyklų tinklo pertvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai ir numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas, mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis (Taisyklių 35 p.).

51Taisyklių 36 punktas numato, jog įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir mokinių vežiojimo užtikrinimo planus.

52Kauno miesto savivaldybės taryba skundžiamą 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo priėmė, įgyvendindama jai suteiktą teisę švietimo tinklo kūrimo reorganizacijos įgyvendinimo procese (Taisyklių 36 p.). Skundžiamu 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendė sutikti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos prijungimu prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos buvo siekiama racionalesnio ir efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo. Skundžiamame sprendime buvo numatyta, kad reorganizuoja biudžetinė įstaiga - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga - Kauno Žaliakalnio progimnazija, kuri veiks po reorganizavimo. Skundžiamame sprendime buvo nurodyta, kad Kauno Žaliakalnio progimnazija organizuos darbą pagal su įstaigos savininku suderintas ugdymo programas, nustatyta tvarka suderintą ugdymo planą, formuos ugdymo turinį, siekdama užtikrinti ugdymo plano įgyvendinimą, atliks kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. Skundžiamame sprendime buvo numatyta, kad po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos - Kauno Žaliakalnio progimnazijos - savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kauno miesto savivaldybės taryba. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriams teisės aktų nustatyta tvarka buvo pavesta parengti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą, įspėti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos darbuotojus apie numatomus darbovietės struktūrinius pertvarkymus, darbo sąlygų pakeitimą ir atleidimą iš darbo ir kiti organizaciniai klausimai.

53Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalis įpareigoja atsakovę užtikrinti, kad mokymosi aplinka mokykloje, mokinių mokymosi krūvis atitiktų higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduotų švietimo programų vykdymą.

54Taisyklių 25.3 punkte įtvirtinta nuostata, kad mokykla turi būti aprūpinta bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti reikalinga mokymo įranga ir mokymo priemonėmis, sukurta tinkama edukacinė aplinka.

55Taigi, institucijų, vykdančių bendrojo ugdymo programų proceso organizavimą, pareiga užtikrinti higienos normų laikymąsi bei sudaryti saugias ugdymo sąlygas numatyta Lietuvos higienos normos HN 21:2011 2, 3, 6 punktuose.

56Byloje neabejotinai nustatyta, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpos neatitiko minėtos Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų ir tai patvirtino Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktai: 2010 m. rugsėjo 20 d. Nr. 36-1921(7); 2011 m. gegužės 19 d. Nr. 36-791(7); 2012 m. spalio 19 d. Nr. 36-1789(7); 2013 m. vasario 11 d. Nr. 36-114(7); 2014 m. lapkričio 7 d. Nr. 36-1765 (7); 2015 m. birželio 19 d. Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 16 d. Nr. 36-1620(7). Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 30 d. raštu Nr. 2-2566-7(15.24), dar iki skundžiamo sprendimo priėmimo, informavo Kauno miesto savivaldybės merą apie nustatytus mokykloje Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimus.

57Iš byloje esančių duomenų matyti, jog iki skundžiamo sprendimo priėmimo buvo svarstyta galimybė atlikti mokyklos pastato statybos ir remonto darbus. Mokyklos pastato pertvarka nebuvo pradėta dėl pernelyg didelių investicinių lėšų poreikio.

58Mokyklos pastato remonto pobūdį ir mąstą patvirtina Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštuose 2013 m. lapkričio 12 d. Nr. (1.29-K)2k-2189 ir 2013 m. lapkričio 7 d. Nr. (12.14-K)2K-2150) nurodyta informacija, jog mokyklos pastatas yra pavienis kultūros objektas, mokyklos pastato tvarkomiesiems darbams atlikti būtini tvarkomieji paveldosaugos darbai, išsaugojant mokyklos pastato kaip kultūros paveldo objekto autentiškumą, mokyklos pastato pertvarkos darbams yra teikiami papildomi paveldosaugos reikalavimai. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus 2016 m. vasario 17 d. rašte Nr. 03-5-573 konstatuota, jog mokyklos pastato daugelio nustatytų Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimų pašalinti atliekant ne tik pastato tvarkomuosius statybos darbus (patalpų perplanavimą, siekiant įrengti sanitarinių mazgų bei sporto salės patalpas, atitinkančias higienos normose keliamus reikalavimus), bet ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus yra neįmanoma, nepakenkiant kultūros paveldo objekto autentiškumui, nepažeidžiant ar net nesunaikinant kai kurių vertingųjų vidaus interjero elementų (koklių krosnių, medinių vidinių laiptų elementų, medinių pertvarų), kadangi mokyklos yra pastatas kultūros paveldo objektas. Galimiems mokyklos pastato remonto darbams atlikti reikalinga apie 640 000 eurų lėšų suma. Nurodyta suma grindžiama mokyklos teikta paraiška dėl paramos skyrimo, pagal 2009 - 2014 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą “Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ ir priešprojektinėmis sąmatomis, sudarytomis 2012 metų kovo mėnesio kainomis.

59Nustatytos aplinkybės byloja, jog atsakovė svarstė galimybę atlikti mokyklos pertvarkos darbus, nustatytiems Higienos normos trūkumams pašalinti, siekdama užtikrinti saugias mokinių ugdymo sąlygas mokykloje, tačiau reikalingos lėšos mokyklos pastato pertvarkai pagal Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimus, atsakovės teigimu, buvo neproporcingai didelės apie 200 mokinių talpinančiai mokyklai.

60Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės taryba, priimdama ginčijama sprendimą, įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21 punkte įvirtintą išimtinę tarybos kompetenciją steigti, reorganizuoti, likviduoti, biudžetines ir viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, jas prižiūrėti, skirti į pareigas ir atleisti iš jų teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės mokymo ir auklėjimo įstaigų vadovus, dalyvauti steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis, tvirtinti seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatus.

61Atsakovė turėjo teisę, kaip biudžetinės įstaigos steigėja, įvertinusi didelį lėšų poreikį investicijoms į mokyklos remontą ir į mokyklų tinklo pertvarkos veiksmingumą, švietimo kokybės teikimo kriterijus, pasirinkti veiksmingiausią šios situacijos sprendimo būdą reorganizuoti mokyklą. Atsakovė jokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų nepažeidė. Atsakovė pasirinkdama veikimo būdą – reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos, siekė užtikrinti tinkamą mokyklos mokinių ugdymą kitoje, t. y. Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose ir tai neprieštaravo jokiems teisės aktams. Ginčo atveju savivaldybės taryba, priimdama ginčijamus sprendimus, vadovavosi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta savarankiška teise priimti sprendimus savo nuožiūra, siekiant užtikrinti efektyvų jai priskirtų funkcijų ir tikslų įgyvendinimą. Atsakovė tokiu būdu įgyvendino Lietuvos Respublikos vietos savivaldybės įstatymo 6 straipsnio 5 punkte numatytą savarankišką funkciją, t. y. savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimą. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą savivaldybių funkcijų skirstymą, atsakovė, įgyvendindama savarankišką savivaldybės funkciją turėjo Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę, tačiau buvo atsakinga už savarankiškųjų funkcijų atlikimo teisėtumą.

62Skundžiamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 buvo pagrįstas ne tik faktinėmis aplinkybėmis, nurodytomis aiškinamajame rašte, tačiau ir teisės aktais, t. y. sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120, 129 ir 130 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, bei į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“.

63Nagrinėjamo ginčo atveju, atsakovė įgyvendindama minėtose teisės aktuose priskirtą funkciją mokyklų tinklo pertvarkos kūrime, neviršijo savo įgaliojimų, teisėtai ir pagrįstai, įvertinusi galimybes užtikrinti tinkamą mokinių ugdymą, nusprendė reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą.

64Pažymėtina tai, kad teisės aktai imperatyviai reglamentuoja mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, įrengimą pagal Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimus ir nenumato jokių išimčių, kurios galėtų pateisinti Lietuvos higienos normos LIN 21:2011 reikalavimų pažeidimus.

65Kaip jau buvo minėta, atsakovės pareiga yra užtikrinti saugią mokyklos ugdymo aplinką. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalis įpareigojo atsakovę užtikrinti, kad mokymosi aplinka mokykloje atitiktų higienos normas, teisės aktų nustatytus mokinių saugos ir sveikatos reikalavimus bei laiduoti švietimo programų vykdymą.

66Pareiškėjai nenurodė konkrečių teisės aktų, suteikiančių teisę atsakovei - mokyklos steigėjai, nesilaikyti pirmiau išvardytuose teisės aktuose įtvirtintų imperatyvių reikalavimų užtikrinti higienos normų laikymąsi bei sudaryti saugias ugdymo sąlygas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje.

67Pareiškėjų teiginiai ir pateikti duomenys apie mokyklos bendruomenės pastangomis atlikto mokyklos pritaikymo higienos normos projekto įgyvendinimą, kuris nesiektų 350 000 eurų ir galėtų būti įgyvendintas be mokyklos reorganizavimo, nelaikytinas teisiškai reikšmingu pagrindu naikinti skundžiamą sprendimą. Aplinkybė, kad galimai mokyklos pastato remontui, atitinkančiam higienos normos reikalavimus, reikalinga mažesnė pinigų sumą nei nustatė atsakovė, savaime nesukuria skundžiamo akto neteisėtumo pagrindų, tačiau akivaizdžiai patvirtina, jog mokykloje nėra sukurta tinkama edukacinė aplinka, kad mokyklos pastatui būtini pertvarkymo darbai, kurių atsakovė nerado galimybės finansuoti. Būtent, kaip jau minėta, atsakovės teisė yra pasirinkti būdą, kuris užtikrintų saugų, atitinkantį Lietuvos higienos normos LIN 21:2011 reikalavimus, švietimo įstaigos paslaugų teikimą.

68Įstatymo viršenybės principas, įpareigojantis viešojo administravimo subjektus vykdyti įstatymais jiems priskirtą veiklą, tik taip, kaip numato teisės aktai. Atsakovę priimdama skundžiamą sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo kitokių priemonių užtikrinti tinkamą pradinio ugdymo veiklą mokyklos patalpose, atitinkančią pirmiau minėtų Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimus, neturėjo galimybės dėl neproporcingai didelių investicijų reikalingų mokyklos pastato pertvarkos darbams. Kauno visuomenės sveikatos centro nustatyti Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų pažeidimai objektyviai negalėjo būti kitaip pašalinti, kaip tik mokyklos, kurioje nebuvo galima užtikrinti tinkamų ugdymo sąlygų, optimaliausiu pertvarkos būdu, t. y. reorganizuojant Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą.

69Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir minėtus teisės aktus, konstatuotina, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpos buvo netinkamos ugdymo procesui vykdyti dėl pastato neatitikimo Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimams. Atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą, teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių reorganizavimo procedūrą, nepažeidė.

70Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), formuodamas administracinių teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, yra nurodęs, jog teisės aktų nuostatomis nėra garantuojama absoliuti asmens teisė reikalauti, jog jo pageidaujama mokymo įstaiga nebūtų reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar pertvarkoma jos vidaus struktūra, jeigu toks mokymo įstaigos pertvarkymas nepažeidžia įstatymo garantuotų asmens teisių švietimo srityje (LVAT 2009 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1818/2009, 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-1482/2007).

71Nagrinėjamo ginčo atveju, atsakovė buvo nuosekli ir laikėsi teisinio reguliavimo, spręsdama Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pertvarkos klausimą, todėl naikinti skundžiamo sprendimo nėra jokio teisinio pagrindo.

72Nepagrįsti pareiškėjų argumentai, jog atsakovė nepaaiškino skundžiamo sprendimo motyvų, nesitarė ir nesikonsultavo su mokyklos bendruomene, neįvertino mokyklos bendruomenės siūlymų, jų nesvarstė.

73Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. liepos 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015 šiuo aspektu pateikė teisės aiškinimą, nurodydama, jog Viešojo administravimo subjektai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, privalo konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalį, kuriant valstybinių ir savivaldybių mokyklų tinklą teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti konsultuojamasi su gyventojais ar jų grupėmis, kad būtų apgintas viešasis interesas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių VII skyriuje numatyta, kad savivaldybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegija minėtoje 2015 m. liepos 9 d. nutartyje konstatavo, kad mokyklos reorganizavimo pagal bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos planą įgyvendinimo stadijoje teisės aktuose nėra viešojo administravimo subjektui numatytos pareigos tartis ir konsultuotis su mokyklos bendruomene. Taigi, atsakovė, priimdama skundžiamą sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos plano įgyvendinimo stadijoje, neturėjo pareigos tartis ir konsultuotis su mokyklos bendruomene priimdamas ginčijama sprendimą.

74Be to, rengiant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano projektą, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybai nesutikus su planuojama šios mokyklos reorganizacija, mokyklos reorganizavimo klausimas buvo svarstomas Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuri išanalizavusi pateiktus savivaldybės dokumentus ir Kauno Vinco Bacevičiaus mokyklos tarybos pasiūlymus, 2016 m. vasario 9 d. rašte Nr. SR-508 nurodė, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas yra pagrįstas. Tokiu būdu buvo įgyvendinta pareiškėjų konsultavimosi ir pasiūlymų teisė dėl mokyklos pertvarkos plano.

75Taip pat, nepagrįsti pareiškėjų argumentai, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijoje po Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos prijungimo negalėjo būti užtikrintos mokinių saugios ugdymo sąlygos, nes abiejų mokyklų mokiniai netilptų į Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpas, todėl ugdymo sąlygos neatitiktų nustatytų Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų.

76Iš byloje esančio Kauno visuomenės sveikatos centro 2016 m. kovo 30 d. patikrinimo akto Nr. 36-445 (7) matyti, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijoje buvo taip pat nustatyti Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimai: nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius mokinimas (viso mokosi 422 mokiniai: 207 mergaitės ir 215 berniuku)(Lietuvos higienos normos HN 21:2011 49.1 p., 49.2 p., 49.3 p. pažeidimai); neįrengta persirengimo kambarys prie sporto salės mergaitėms (Lietuvos higienos normos HN 21:2011 41 p. pažeidimas); sporto salės plotas nepakankamas maksimaliam vaikų skaičiui klasėje (Lietuvos higienos normos HN 21:2011 43 p.). Tačiau kaip matyti iš byloje pateiktų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos raštų, t. y.: Kauno miesto savivaldybės 2016 m. birželio 9 d. rašto Nr. 03-2-105; Kauno Žaliakalnio progimnazijos 2016 m. balandžio 27 rašto Nr. SD-60; 2016 m. liepos 7 d. rašto Nr. SD-93, nustatyti Kauno Žaliakalnio progimnazijoje Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimai buvo šalinami. Savivaldybė numatė skirti lėšas vidaus darbams atlikti, buvo rengiamas techninis projektas Kauno Žaliakalnio progimnazijos sporto salės, persirengimo ir dušo patalpoms įrengti, taip pat buvo planuojama nauja sporto salę su visomis buitinėmis patalpomis pastatyti ir įrengti iki 2017 m. gruodžio 31 d. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog buvo imtasi realių ir konstruktyvių priemonių pašalinti nustatytiems Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimams, siekiant užtikrinti, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpos atitiktų Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimus. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpos nebuvo tinkamos moksleivių ugdymui. Pareiškėjų teiginiai dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpų netinkamumo nepagrįsti jokiais pagrįstais įrodymais.

77Skundžiamu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-l14 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016 - 2017 mokslo metais” 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno Žaliakalnio progimnazijoje buvo numatytos iš viso 24 klasės, mokinių skaičiaus vidurkis klasėse buvo numatytas 24, tame trape buvo numatytos pirmos trys klasės ne mažesnės nei 22 mokiniai, keturios - antros, keturios - trečios ir keturios - ketvirtos klasės, viso 15 klasių, kuriose mokinių skaičiaus vidurkis 23 mokiniai, priešmokyklinio ugdymo grupės neformuojamos (sprendimo priedo Nr. 1, eil. Nr. 43). Šio sprendimo priedo Nr. 1, eil. Nr. 44 punkte nustatyta, jog Kauno Vinco Bacevičiaus mokykloje 2016/2017 metais nebus formuojamos klasės, mokykla reorganizuojama prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

78Skundžiamo sprendimo priedo Nr. 1 duomenys įgalina konstatuoti, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo programą atitiko nustatytus Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos ir Taisyklių reikalavimus. Nors Kauno Žaliakalnio progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupės nebuvo formuojamos, tačiau iš skundžiamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-l14 priedo Nr. 1 matyti, kad priešmokyklinio ugdymo programas numatytos vykdyti kitose Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

79Pažymėtina, kad savivaldybės taryba savarankiškai steigia neformaliojo švietimo mokyklų tinklą. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, priešmokyklinis ugdymas yra neformalus švietimas. Minėto straipsnio 6 dalyje numatyta savivaldybių pareiga turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą. Savarankiška savivaldybės funkcija yra ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas.

80Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnyje numatyta, jog asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais. Į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų.

81Švietimo tinklą, taip pat ir priešmokyklinio ugdymo tinklą bei optimalų jo funkcionavimą privalo užtikrinti savivaldybė ir savivaldybei suteikta iniciatyvos, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo laisvė. Šias funkcijas savivaldybė turi teisę įgyvendinti nustatyta tvarka ir už jas yra atsakinga.

82Nagrinėjamo ginčo atveju, nenustatyta, jog atsakovė, priimdama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-l14, pažeidė kokius nors teisės aktų reikalavimus, ar neužtikrino pakankamo skaičiaus priešmokyklinio ugdymo teikiančių mokyklų skaičiaus ir tinkamų ugdymo sąlygų.

83Teisės pažeidimas gali būti konstatuotas tik esant aiškiai teisės aktuose įtvirtintam reglamentavimui, kurio nebuvo laikytasi. Pareiškėjai nenurodė jokių teisės aktų, kuriuos pažeidė savivaldybės taryba priimdama ginčijamą sprendimą bei nepateikė tai patvirtinančių įrodymų.

84Atsižvelgiant į nurodytus argumentus ir teisės aktus, konstatuotina, atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą, teisės aktų reikalavimų nepažeidė. Naikinti skundžiamo sprendimo nėra jokio teisinio pagrindo.

85Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalies, kuria buvo atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, panaikinimo ir įpareigojimo Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą.

86Ginčas kilo dėl atsakovo Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, perėmusio Kauno visuomenės sveikatos centro teises ir pareigas, teisės atsisakyti atlikti higienos sąlygų įvertinimą būsimam mokinių skaičiui Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, po numatomo reorganizavimo prijungus prie šios progimnazijos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą ir dėl to galimai padidėjusio mokinių skaičiaus.

87Pareiškėjų atstovas advokatas D. V. , atstovaudamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytojus, tarybos ir bendruomenė narius, 2016 m. kovo 2 d. ir 2016 m. kovo 18 d. raštais kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centrą prašydamas atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek Kauno Žaliakalnio progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Kauno visuomenės sveikatos centras skundžiamo 2016 m. kovo 30 d. rašto Nr. 2-1392-6(8.8) dalyje nurodė, jog pagal teisės aktus higienos sąlygų patikrinimas, siekiant į vertinti galimą mokinių skaičių ir galimas veiklos sąlygas, nėra reglamentuotas, todėl Kauno visuomenės sveikatos centras nėra įgaliotas vertinti prognozuojamo mokinių skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.

88Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 patvirtintas Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamente (toliau – Kontrolės reglamentas) numatyti tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės tikslai, rūšys, objektai, pavedimų skyrimo, kontrolės vykdymo, patikrinimo dokumentų įforminimo, mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir laboratorinių tyrimų (matavimų) atlikimo bei veiksmų, nustačius teisės aktų pažeidimus, atlikimo tvarka (Kontrolės reglamento 1 p.).

89Kontrolės reglamento 3 punkte nurodyta, kad kontrolė apima objektų konsultavimą visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, atlikimą, objektų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie objektų veiklą vertinimą, poveikio priemonių taikymą įstatymų ir jų priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kontrolės tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti priemones, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais (Kontrolės reglamento 11 p.).

90Kontrolės reglamentas nustato atitinkamas kontrolės rūšis, t. y.: periodinę kontrolę (planinius patikrinimus), grįžtamąją kontrolę ir operatyviąją kontrolę. Nagrinėjamo ginčo atveju, atsižvelgiant į pareiškėjų prašymo turinį akivaizdu, jog prašymas buvo susijęs su operatyvios kontrolės vykdymu. Todėl nagrinėjamam ginčui aktualios Kontrolės reglamento nuostatos dėl operatyviosios kontrolės vykdymo tvarkos. Kontrolės reglamento 13.3 punktas apibrėžia, kad operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama: gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą (13.3.1 p.): turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti (13.3.2 p.); jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas (13.3.3 p.).

91Nurodytas teisinis reglamentavimas numato, jog operatyvioji kontrolė gali būti atliekama esant pagrįstiems įtarimams dėl faktinės objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti.

92Ginčo atveju, pareiškėjai prašė atlikti higienos sąlygų patikrinimą dėl tikėtinų, t. y. menamų progimnazijos sąlygų, vertinant galimas, tikėtinas ugdymo sąlygas, kurios tik ateityje, po reorganizavimo proceso įgyvendinimo gali galimai neatitikti higienos sąlygų progimnazijoje dėl padidėjusio mokinių skaičiaus.

93Viešosios teisės srityje vyrauja imperatyvinio teisinio reguliavimo metodas – visa, ko nenumato teisės normos, draudžiama. Taigi minėtos teisės normos nenumatė Kauno visuomenės sveikatos centro pareigos atlikti menamos veiklos higienos sąlygų patikrinimą Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.

94Naikinti skundžiamo Kauno visuomenės sveikatos centro 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalį, kuria buvo atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą, nėra teisinio pagrindo. Nepanaikinus skundžiamo sprendimo dalies, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų išvestinio reikalavimo įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos atlikti higienos sąlygų patikrinimą, įvertinant būsimą mokinių skaičių Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, bei pateikti pareiškėjams patikrinimo išvadą.

95Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 101 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

96Priimti pareiškėjos - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atsisakymą nuo skundo ir bylą šios pareiškėjos atžvilgiu nutraukti.

97Kitų pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

98Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami:... 5. 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą... 6. 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo... 7. 3) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro, kodas 191349265, kurio teises... 8. 4) įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos... 9. 5) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d.... 10. 6) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 29 d. sprendimo... 11. 7) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 d.... 12. Pareiškėjai prašė skundą tenkinti. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės... 13. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės taryba prašė pareiškėjų skundą... 14. Atsakovas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos... 16. Skundas atmestinas kaip nepagrįstą, byla dalyje nutrauktina.... 17. Pareiškėja Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, atstovaujama... 18. Pareiškėjos atsisakymas nuo skundo neprieštarauja įstatymui ir viešajam... 19. Ginčas byloje vyksta dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos... 20. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo priežastis buvo... 21. Skundžiami Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl mokyklos... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai... 23. Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro... 24. 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 36-961(7), 2015 m. spalio 19 d.... 25. Byloje nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės meras 2015 m. birželio 10 d.... 26. Pareiškėjai teigė, kad atsakovas veikė neteisėtai, nes neturėjo teisės... 27. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 28. Pagal Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės... 29. Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad operatyvioji kontrolė gali... 30. Pareiškėjai kitų skundžiamo 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr.... 31. Nepagrįsti pareiškėjų argumentai, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės... 32. Ginčo santykius reglamentuoja Leidimų - higienos pasų išdavimo taisyklės,... 33. Taisyklių 53 punkte numatyti leidimo – higienos paso galiojimo sustabdymo... 34. Taigi, leidimo - higienos paso galiojimo sustabdymas yra tik viena iš... 35. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.... 36. Skundžiamas atsakovo 2015 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 2-4244-6(8.20)... 37. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, nepašalinusi nustatytų Lietuvos... 38. Taisyklių 54 punkte numatyta, kad patikrinimo metu nustačius, kad ūkinės... 39. Kauno visuomenės sveikatos centras pagrįstai ir teisėtai atsisakė pratęsti... 40. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinius argumentus,... 41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl... 42. Ginčijamas 2016 m. kovo 15 d. sprendimas „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus... 43. Byloje nustatyta, kad Mokyklų tinklo pertvarkos plano 1 priedo lentelės 62... 44. Mokyklų tinklo pertvarkos planas buvo grindžiamas miesto ugdymo įstaigų... 45. Mokyklų tinklo pertvarkos planą pagrindžiančiame Kauno miesto savivaldybės... 46. Nurodytos aplinkybės ir tai patvirtinantys įrodymai neabejotinai patvirtino,... 47. Savivaldybių įgaliojimai bendrojo ugdymo srityje yra apibrėžti Lietuvos... 48. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį,... 50. Taisyklių 34 punktas numatyta, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir... 51. Taisyklių 36 punktas numato, jog įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir... 52. Kauno miesto savivaldybės taryba skundžiamą 2016 m. kovo 15 d. sprendimą... 53. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1... 54. Taisyklių 25.3 punkte įtvirtinta nuostata, kad mokykla turi būti aprūpinta... 55. Taigi, institucijų, vykdančių bendrojo ugdymo programų proceso... 56. Byloje neabejotinai nustatyta, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos... 57. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog iki skundžiamo sprendimo priėmimo... 58. Mokyklos pastato remonto pobūdį ir mąstą patvirtina Kultūros paveldo... 59. Nustatytos aplinkybės byloja, jog atsakovė svarstė galimybę atlikti... 60. Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės taryba, priimdama ginčijama... 61. Atsakovė turėjo teisę, kaip biudžetinės įstaigos steigėja, įvertinusi... 62. Skundžiamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas... 63. Nagrinėjamo ginčo atveju, atsakovė įgyvendindama minėtose teisės aktuose... 64. Pažymėtina tai, kad teisės aktai imperatyviai reglamentuoja mokyklų,... 65. Kaip jau buvo minėta, atsakovės pareiga yra užtikrinti saugią mokyklos... 66. Pareiškėjai nenurodė konkrečių teisės aktų, suteikiančių teisę... 67. Pareiškėjų teiginiai ir pateikti duomenys apie mokyklos bendruomenės... 68. Įstatymo viršenybės principas, įpareigojantis viešojo administravimo... 69. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir minėtus teisės aktus,... 70. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), formuodamas... 71. Nagrinėjamo ginčo atveju, atsakovė buvo nuosekli ir laikėsi teisinio... 72. Nepagrįsti pareiškėjų argumentai, jog atsakovė nepaaiškino skundžiamo... 73. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė... 74. Be to, rengiant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo... 75. Taip pat, nepagrįsti pareiškėjų argumentai, jog Kauno Žaliakalnio... 76. Iš byloje esančio Kauno visuomenės sveikatos centro 2016 m. kovo 30 d.... 77. Skundžiamu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr.... 78. Skundžiamo sprendimo priedo Nr. 1 duomenys įgalina konstatuoti, jog Kauno... 79. Pažymėtina, kad savivaldybės taryba savarankiškai steigia neformaliojo... 80. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnyje numatyta, jog asmuo... 81. Švietimo tinklą, taip pat ir priešmokyklinio ugdymo tinklą bei optimalų jo... 82. Nagrinėjamo ginčo atveju, nenustatyta, jog atsakovė, priimdama Kauno miesto... 83. Teisės pažeidimas gali būti konstatuotas tik esant aiškiai teisės aktuose... 84. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus ir teisės aktus, konstatuotina,... 85. Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.... 86. Ginčas kilo dėl atsakovo Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie... 87. Pareiškėjų atstovas advokatas D. V. , atstovaudamas... 88. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu... 89. Kontrolės reglamento 3 punkte nurodyta, kad kontrolė apima objektų... 90. Kontrolės reglamentas nustato atitinkamas kontrolės rūšis, t. y.:... 91. Nurodytas teisinis reglamentavimas numato, jog operatyvioji kontrolė gali... 92. Ginčo atveju, pareiškėjai prašė atlikti higienos sąlygų patikrinimą... 93. Viešosios teisės srityje vyrauja imperatyvinio teisinio reguliavimo metodas... 94. Naikinti skundžiamo Kauno visuomenės sveikatos centro 2016 m. kovo 30 d.... 95. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais,... 96. Priimti pareiškėjos - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atsisakymą... 97. Kitų pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 98. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...