Byla Ik-824-281/2012
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Arūno Kaminsko ir Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ atstovui adv. Gediminui Sagačiui, atsakovės VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei Arūnei Andrulionienei, trečiojo suinteresuoto asmens Finansų ministerijos atstovei Monikai Mačerauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ 2011-03-28 teismui padavė skundą, kurį patikslino 2012-02-17, prašydama: 1) panaikinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) 2011-02-28 rašte Nr. R4-3409(13.2.3) nurodytą sprendimą dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo ir įpareigoti LVPA tęsti šios paraiškos vertinimo procedūras, tinkamų finansuoti išlaidų ir didžiausios leistinos skirti ES lėšų sumos nustatymui remiantis pareiškėjo atliekamo viešojo pirkimo rezultatais; 2) panaikinti LVPA 2011-02-28 rašte Nr. R4-3408(13.2.3) nurodytą sprendimą dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo ir įpareigoti LVPA tęsti šios paraiškos vertinimo procedūras, tinkamų finansuoti išlaidų ir didžiausios leistinos skirti ES lėšų sumos nustatymui remiantis pareiškėjo atliekamo viešojo pirkimo rezultatais; 3) panaikinti LVPA 2011-02-28 rašte Nr. R4-3407(13.2.3) nurodytą sprendimą dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo ir įpareigoti LVPA tęsti šios paraiškos vertinimo procedūras, tinkamų finansuoti išlaidų ir didžiausios leistinos skirti ES lėšų sumos nustatymui remiantis pareiškėjo atliekamo viešojo pirkimo rezultatais.

4Tuo atveju, jei teismas nuspręstų, kad LVPA tinkamai atliko paraiškų vertinimą, prašo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ištirti, ar ūkio ministro 2008-11-26 įsakymu Nr. 4-581 patvirtinto VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau ir – Aprašas) 2 priedo 9.1.8 p. ta apimtimi, kuria jis: 1) nenustato ir neįpareigoja iš anksto nustatyti objektyvių ir pareiškėjams žinomų projektų teikiamos naudos ir planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingų sąnaudų atitikimo kriterijų, kuriais remiantis įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu spręstų, ar projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas; 2) suteikia teisę įgyvendinančiajai institucijai nustatant projekto sąnaudų / naudos santykį, remtis kitais (paraiškoje nesančiais) informacijos šaltiniais; 3) suteikia teisę įgyvendinančiajai institucijai paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo etape pasirinkti projektus, veiklas ir panašiai, su kurių sąnaudų / naudos santykiu bus lyginami vertinamųjų projektų sąnaudų / naudos santykis, ir šio lyginimo pagrindu spręsti dėl projekto atitikties Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. nustatytam klausimui (teiginiui), neprieštarauja Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 patvirtintų „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių“ (toliau – PAFT) 50 ir 52 p., Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 2 ir 4 p. nuostatoms (1 t., b. l. 1-19; 3 t., b. l. 2-18).

5Pareiškėja nesutinka su LVPA sprendimais, priimtais antrajame paraiškų vertinimo etape (projekto tinkamumo finansuoti vertinimas), kuriais pripažinta, kad paraiškos neatitinka Aprašo 9.1.8 p. nustatyto bendrojo atitikties kriterijaus – projekto teikiama nauda neatitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingų sąnaudų, be to, sprendimuose nurodoma, kad paraiškos atmestos PAFT 75 p. pagrindu – pareiškėjai nesutikus su LVPA nustatytu didžiausiu leistinu skirti lėšų dydžiu.

6Nurodė, kad LVPA sprendimas pripažinti paraiškas neatitinkančiomis Aprašo 9.1.8 p. įtvirtinto vertinimo klausimo (teiginio) yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes LVPA neatliko jokio atskiro paraiškų atitikties šiam punktui vertinimo, toks vertinimas negali būti laikomas pagrįstu, be to, manytina, kad šis punktas prieštarauja finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 patvirtintos Projektų atitikties bendriesiems stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo metodikos (toliau ir – Metodika) priedo – Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo 9.1.8 p., PAFT 50 ir 52 p., Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 2 ir 4 p. nuostatoms. Vieninteliai duomenys apie vertinimo metu atliktus skaičiavimus – paraiškų, pateiktų pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ VP2-4.2-ŪM-02-K statybos/rekonstrukcijos darbų atitikties Priemonės PFSA 2 priedo 9.2.2 kriterijaus reikalavimams vertinimo išvados dėl paraiškų atitikties Aprašo 2 priedo 9.2.2 p. reikalavimams. Vertinimo išvadose aiškiai nurodoma, kad jos skirtos paraiškų atitikties Aprašo 2 priedo 9.2.2 p., o ne 9.1.8 p. įvertinti. LVPA galutinėse visų paraiškų vertinimo ataskaitose įvertino projektų išlaidas kaip efektyvias ir pagrįstas, t. y. atitinkančias visus Aprašo 2 priedo 9.2 p. reikalavimus. Pripažinus, kad visos projektų sąnaudos buvo reikalingos projektų tikslams pasiekti (9.2.2 p.), LVPA turėjo vertinti šių sąnaudų ir projektų teikiamos naudos santykį (9.1.8 p.). LVPA nurodo, kad vadovavosi viešai skelbiamais ir LVPA žinioje esančiais šaltiniais: UAB „Sistela“, LVPA administruojamų projektų duomenimis, tačiau jie nenumatyti kaip informacijos šaltinis atliekamo vertinimo kontekste. Vertinimo matas pagal Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. yra paties vertinamojo projekto sąnaudų ir teikiamos naudos santykis, todėl atitiktis šiam punktui gali būti nustatoma lyginant jį su to paties parametro duomenimis. Pareiškėjos manymu, atsižvelgiant į tai, kad 9.1.8 p. nustatytas vertinimo klausimas naudojamas ne kaip prioritetinis, bet kaip atitikties kriterijus, sąnaudų/naudos santykio reikšmė privalo būti žinoma pareiškėjams ir objektyvi, nustatyta remiantis analogiškais projektais, veiklomis ir panašiai. Pareiškėjos nuomone, LVPA projektus lygino tarpusavyje, suteikiant jiems balus (neįvardijant vertintų projektų, suteiktų balų ar jų pagrindimo), toks vertinimas yra neteisėtas. Pabrėžia, kad vertinimo neteisėtumą galėjo lemti ir LVPA rėmimasis neteisėtu, PAFT ir Metodikai prieštaraujančiu, Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. aiškinimu. Remiantis Metodika, spręsti, ar paraiškos atitinka 9.1.8 p. teiginį, galima vertinant projekto rezultatų atitiktį investicijoms. Tuo tarpu remiantis Aprašo 9.1.8 p. paaiškinimu, - vertinant projekto rezultatų atitiktimi investicijoms, taigi paaiškinimų turinys skiriasi.

7LVPA sprendimas atmesti paraiškas PAFT 75 p. pagrindu taip pat nepagrįstas ir neteisėtas, nes jį nulėmė ankstesni LVPA ir Finansų ministerijos procedūriniai veiksmai, kuriais LVPA nustatė mažesnius, nei paraiškose prašomi, tinkamų finansuoti išlaidų dydžius ir didžiausius leistinus skirti lėšų dydžius. LVPA 2010-12-10 ir 2010-12-27 raštuose nurodoma, kad LVPA „ekspertinio vertinimo“ metu nustatė tinkamus finansuoti išlaidų dydžius ir prašoma nurodyti, ar pareiškėja sutinka įgyvendinti projektus su siūloma lėšų suma; 2011-01-31 LVPA pakartotinai prašo nurodyti, ar pareiškėja sutinka įgyvendinti projektus pagal nurodytą sumą. Galutinėse vertinimo išvadose paraiškos įvertintos kaip atitinkančios visus Aprašo 2 priedo 9.2 p. nustatyto vertinimo aspekto vertinimo klausimus, įskaitant 9.2.2 p. Remiantis šiame punkte įtvirtintais kriterijais, laikytina, kad visos projekte prašomos finansuoti išlaidos tiesiogiai susijusios su Aprašo 6 p. nustatytomis tinkamomis finansuoti veiklomis ir būtinos projekto tikslams pasiekti. Visų tarpinių LVPA veiksmų atlikimo metu teisės aktai nenumatė, kad LVPA, vertindama paraiškų, kuriuose nurodytų projektų darbai ir medžiagos perkami „iki rakto“, atitiktį Aprašo 2 priedo 9.2.2 p., turi teisę atlikti projektų darbų skaičiuojamųjų kainų skaičiavimus. LVPA šią teisę kildina iš PAFT 30.1 p. įtvirtinto lygiateisiškumo principo, tiesiogiai iš statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 47 p. Minėtas statybos techninis reglamentas neturi nieko bendra su LVPA atliekamu tinkamų finansuoti išlaidų ir/ar paraiškų sąnaudų/naudos vertinimu. Ūkio ministro 2011-05-05 įsakymu Nr. 4-290 buvo pakeistas ūkio ministro 2008-11-26 įsakymu Nr. 4-581 patvirtintas Aprašas. Pakeitimai suteikia teisę LVPA reikalauti, kad su paraiška būtų pateiktas techninis projektas, parengtas vadovaujantis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“; paraiškos vertinimo metu statybos darbų išlaidų pagrįstumą nustatyti inter alia atsižvelgiant į UAB „Sistela“ leidinių duomenis. Teisinio reguliavimo pakeitimas prieš vykdant naują kvietimą pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, įrodo, kad Ūkio ministerija suvokė, jog ankstesni teisės aktai tokios teisės LVPA nesuteikė. Pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 47 p., statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas yra statinio projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinio įgyvendinimo visų išlaidų suma. Ginčo sprendimų priėmimo metu pareiškėjams nebuvo nustatyta pareiga kartu su paraiška pateikti techninį projektą, atvirkščiai, Aprašas įtvirtino pareiškėjų teisę iki paraiškų pateikimo atlikti viešuosius pirkimus „iki rakto“, o šių pirkimų duomenis pateikti kartu su paraiškomis, jais grindžiant projekto biudžetą. Pagal senąją Aprašo redakciją, LVPA turėjo vertinti, ar pateiktas techninis projektas buvo parengtas vadovaujantis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ arba Viešųjų pirkimų įstatymu. Pareiškėjos atliktų viešųjų pirkimų techninėse sąlygose nustatyta, kad visų projektų darbų pirkimai atliekami „iki rakto“, t. y. rangovas parenkamas ne pagal techninį projektą, dėl to STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 47 p. netaikytinas. Pažymi, kad lygiateisiškumo principas taip pat nesuponuoja LVPA teisės remtis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, šiuo principu negalima grįsti teisės aktuose nenumatytų paraiškų atitikties tinkamumo finansuoti kriterijams vertinimo būdų ir metodų taikymo. Teisės aktai įpareigoja LVPA visus konkrečios priemonės projektus atrinkti, taikant vienodus Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus.

8Pareiškėjos teigimu, paraiškų Nr. 044 ir Nr. 046 įgyvendinimo darbai pirkti „iki rakto“, todėl jų įgyvendinimo išlaidų rinkos kainos negalėjo būti skaičiuojamos, remiantis UAB „Sistela“ sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų duomenimis, jiems galėjo būti taikomi išimtinai UAB „Sistela“ palyginamųjų ekonominių rodiklių duomenys. Neaišku, kokiu pagrindu LVPA konstatavo, kad UAB „Sistela“ sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų duomenys apima pagal pareiškėjos atliekamų viešųjų pirkimų technines specifikacijas ir techninius reglamentus projektams įgyvendinti būtinus darbus. Kodėl išvados grindžiamos ne 2010 m. spalio, bet kovo mėnesį išleistu UAB „Sistela“ leidiniu, neatsižvelgta į Statistikos departamento skelbiamus statybos darbų sąnaudų ir kainų pokyčių rodiklius. Nepagrįstas LVPA teiginys, kad projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumos apskaičiuotos sudėjus rangos darbų ir medžiagų išlaidas, šilumos tinklų slėgio ir temperatūros monitoringo sistemų išlaidas, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros išlaidas. Matyti, kad išlaidos apskaičiuotos išimtinai pagal UAB „Sistela“ sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų duomenis. Be to, Aprašo 1 priedo 20 p. imperatyviai nustato, kad su paraiška turi būti pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nutarimas, kuriuo suderintos ES finansavimui teikiamos investicijos. Komisija visuomet atlieka planuojamų investicijų dydžio pagrįstumo analizę, taigi visų pareiškėjos projektų investicijų dydžiai buvo patikrinti ne tik teisėtumo, bet ir ekonominio pagrįstumo aspektu.

9Pažymi, kad LVPA remiasi Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179 patvirtintų Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 19.8.1 p., tačiau šios taisyklės nereglamentuoja paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo tvarkos ir nenustato tinkamumo vertinimo kriterijų ir/ar jų reikšmių.

10Byloje, be kita ko, kilo ginčas dėl pareiškėjos viešųjų pirkimų būdu nustatytu projektų įgyvendinimo kainų vertinimo. Kaip minėta, pati LVPA nustatė, kad paraiškos atitinka visus Aprašo 2 priedo 9.2 p. nustatytus reikalavimus, inter alia – rinkos kainas. Pareiškėja yra perkančioji organizacija, todėl vienintelis teisėtas ir pagrįstas projektų įgyvendinimo rinkos kainų nustatymas galimas tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymo procedūras, jei viešasis pirkimas įvykdytas, vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, preziumuojama, kad kaina ne tik racionali, bet ir mažiausia rinkoje. Tiek LVPA, tiek Finansų ministerija žinojo, kad pareiškėjos atliekamuose pirkimuose yra nustatyta preliminari tiekėjų eilė ir pirkimų laimėtojai, o pirkimo dokumentuose nurodyta, kad nustačius laimėtoją, sutartis bus sudaroma tik tokiu atveju, jei bus patvirtintas finansavimas iš ES struktūrinių fondų projektui įgyvendinti. Todėl atsakovės argumentas, kad pareiškėja, pateikdama paraiškas, nebuvo sudariusi sutarčių, neturi reikšmės. Po to, kai skelbiamų derybų laimėtojai nustatomi, derybos negali būti vykdomos, šiuo atveju laimėtojai buvo jau nustatyti. Svarstant, kad tokia galimybė egzistuoja, projektams skirta ES lėšų suma būtų mažinama atsižvelgiant į projektų finansavimo intensyvumą, todėl ES lėšos būtų naudojamos neefektyviai.

11Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.

12Atsakovė LVPA atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (2 t., b. l. 85-95; 3 t., b. l. 82-87).

13Nurodė, kad LVPA atsakinga už ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal administruojamus projektus, todėl vertinimą vykdė lygiagrečiai, nestabdydama procedūrų dėl pareiškėjos teikiamų skundų Finansų ministerijai. PAFT 64 p. numato, kad konkurso būdu gautų paraiškų vertinimas gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo kvietime teikti paraiškas nurodytos paskutinės dienos. Tai, kad pareiškėja svarstė galimybes vykdyti derybas dėl darbų kainos, negalėjo būti pagrindu stabdyti viso kvietimo paraiškų vertinimo. Pažymi, kad pareiškėja analizuoja Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. teiginį, neatsižvelgdama į paaiškinimą, kaip turi būti vertinamas atitikimas šiam kriterijui. Pareiškėja remiasi konsultacija, kuri pateikta dėl priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, ji paskelbta dar prieš priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimą. Pažymi, kad niekur nenumatyta, kad tik naudojant 9.1.8 kriterijų kaip prioritetinį, balai suteikiami lyginant projektus. Ūkio ministerija šį kriterijų pasirinko kaip atitikties, paaiškindama, kad jis vertinamas vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan. Aprašo 9.2.2 p. paaiškinimas nurodo, kad vertinant šį kriterijų būtina įsitikinti, kad projekto veiklos suplanuotos efektyviai, o išlaidos yra būtinos veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas arba įkainius, nustatytus Projektų finansavimo sąlygų apraše, jei tokie nustatyti. Apraše nebuvo nustatyti įkainiai, o pareiškėjos teiginiai, kad nebaigto vykdyti pirkimo pasiūlymo kaina yra įkainis, nepagrįsti. LVPA tikslas yra prieš išmokant finansavimo lėšas įsitikinti, kad išlaidos tinkamos finansuoti, t. y. patirtos nepažeidžiant teisės aktų viešųjų pirkimų srityje. Teisės aktai nenumatė pareigos vykdyti pirkimus iki pateikiant paraišką ir su pirkimu susijusius dokumentus pridėti prie paraiškos, pirkimas dar nebuvo pasibaigęs, sutartis nepasirašyta, kaina nenustatyta. LVPA nustatė didžiausią galimą finansavimo sumą. Tiesioginio ryšio tarp nebaigtame vykdyti pirkime tiekėjo pateikto pasiūlymo kainos ir tinkamų finansuoti išlaidų dydžio teisės aktai nenumato. LVPA siekė, kad finansavimas būtų skirtas laikantis vienodų principų visiems paraiškas pateikusiems pareiškėjams. Apraše nebuvo reikalavimo, kad iki pateikiant paraišką turi būti įvykdyti viešieji pirkimai, todėl pareiškėjai negalėjo kilti lūkestis, kad įvykdžius pirkimus ir pateikus teikėjų pasiūlymus, jos paraiškos bus vertinamos pagal kitokias, nei Apraše, taisykles. Pažymi, kad finansų ministro 2005-02-04 įsakymas Nr. 1K-041 netaikomas projektams, kurie finansuojami pagal 2007-2013 m. veiksmų programas. Be to, nėra pagrindo remtis ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto atlikto 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimo galutinės ataskaitos santrauka.

14Nurodo, kad tinkamos finansuoti išlaidos ir didžiausios leistinos skirti finansavimo sumos buvo skaičiuojamos lygiai taip pat abiejuose kvietimuose. Kadangi Kvietimo Nr. 01 dalis pareiškėjų nesutiko su siūlomu finansavimo dydžiu ir patys paprašė leisti įvykdyti rangos darbų viešuosius pirkimus, todėl LVPA, po konsultacijų su pareiškėjais, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Projektų atrankos komiteto nariais, pasiūlė vykdyti projektus arba su LVPA nustatytu didžiausiu finansavimo dydžiu, arba įvykdyti pirkimus. Nustatyta, kad 51 projekto pareiškėjai paraiškose buvo nurodę 286 090 380 Lt tinkamų finansuoti išlaidų, LVPA vertinimo metu nustatė 217 648 541 Lt, o įvykdžius pirkimus – 214 573 600 Lt. Tam, kad pasitvirtintų, jog LVPA skaičiavimai teisingi, metams buvo sustabdytas ES lėšų įsisavinimas, LVPA buvo priversta didinti ES administravimo kaštus. Pareiškėja teigia, kad investicijas buvo suderinusi su Valstybine kainų ir energetikos komisija, tačiau pažymėtina, kad LVPA nedubliuoja komisijos funkcijų, todėl investicijų suderinimas su komisija nelaikytinas pripažinimu tinkamomis ES lėšomis finansuoti išlaidomis.

15Pažymi, kad iš esmės analogiškoje adm. byloje Nr. A492-1242/2012 LVAT 2012-03-08 nutartimi atmetė analogiškus argumentus. Teismas pripažino, kad UAB „Sistela“ duomenų panaudojimas yra teisėtas. Šie duomenys buvo ne informacijos šaltinis, bet priemonė vertinti paraiškoje pateiktą informaciją. Teismas pasisakė, kad kriterijai, kurie žinomi iš anksto, nelaikytini įgyvendinančios institucijos pasirinktais ad hoc ar prieštaraujančiais objektyvumo ar piktnaudžiavimo valdžia principams. Pabrėžia, kad šioje byloje nesprendžiamas paraiškų atitikties Aprašo 2 priedo 9.2.2 kriterijui.

16Pareiškėjos pateiktoje eksperto išvadoje išvardijami visi įmanomi darbai, susiję su šiluminių trasų darbais, tačiau nenurodoma, kokie darbai yra būtini nagrinėjamiems projektams. Šioje išvadoje nėra įskaičiuotos projektavimo ir monitoringo sistemos įdiegimo darbai ir medžiagos. Mano, kad išvados pateiktos neįvertinus konkrečių projektų ir išlaidų tinkamumo reikalavimų.

17Per teismo posėdį atsakovės atstovė prašė skundą atmesti.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (2 t., b. l. 81-83; 3 t., b. l. 90-91).

19Nurodė, kad Finansų ministerija 2011-01-28 raštu atsakė į pareiškėjos skunduose suformuluotą argumentą, jog LVPA 2010-12-10 rašto Nr. 17450(13.2.3) 16 p. ir 2010-12-27 rašto Nr. R4-18380(13.2.3) 4 p. neteisėtai grindė savo sprendimus Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. Finansų ministerijos nuomone, projekto naudos ir sąnaudų lyginimas yra įmanomas tik tada, kai egzistuoja abu tiek išlaidų, tiek sąnaudų dydžiai. LVPA, turėdama abu dydžius, turėjo galimybę įvertinti ir nustatyti, ar projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas. Pažymi, kad LVAT 2012-03-08 nutartimi analogiškoje adm. byloje Nr. A-492-1242/2012 nurodė, kad Aprašo 2 priedo 9.2.2 kriterijus ir 9.1.8 kriterijus yra savarankiški, priskirtini atskiriems pogrupiams, paraiškų atitiktis jiems vertinama nepriklausomai vienas nuo kito. Teismas konstatavo, kad Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 2 ir 4 p.

20Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundo netenkinti.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

22Skundas netenkintinas.

23Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010-05-05 LVPA paskelbė 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (toliau – ir Priemonė) kvietimą teikti paraiškas Nr. 02, pagal kurį numatyta skirti finansavimą – 48,81 mln. Lt (2 t., b. l. 9-10).

24Pareiškėja 2010-08-05 pateikė paraiškas dėl projektų finansavimo: 1) „Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas nuo ŠK-92452/1 iki Žaliojo tilto“ Nr. ( - ); 2) „Vilniaus miesto šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK-05101 iki ŠK-07124 ir skirstomųjų tinklų, esančių Dzūkų g., Telšių g., modernizavimas“ Nr. ( - ); 3) „Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas nuo E-2 iki ŠK-92105“ Nr. ( - ) (toliau – ir Paraiškos) (2 t., b. l. 11-58).

25LVPA, nustačiusi, kad didžiausias leistinas skirti lėšų dydis yra mažesnis už paraiškoje prašomą projektui skirti lėšų dydį, išsiuntė pareiškėjai 2010-12-10 raštą Nr. R4-17450(13.2.3), 2010-12-10 raštą Nr. R4-17427(13.2.3), 2010-12-10 raštą Nr. R4-17426(13.2.3), kuriuose prašė nurodyti, ar ji sutinka įgyvendinti projektus esant nustatytam didžiausiam leistinam skirti lėšų dydžiui. Atsižvelgdama į tai, kad pateiktose paraiškose nurodyti planuojami vykdyti darbai nėra specifiniai ir reikalaujantys didesnių sąnaudų ar resursų nei kituose panašiuose vertinamuose projektuose, padarė išvadą, kad nėra pagrindo nustatyti didesnes darbų ir medžiagų kainas (1 t., b. l. 22, 25-27,28-30, 31-33). 2010-12-16 pareiškėja raštais Nr. 00402-20783r, Nr. 00402-20784r pateikė LVPA paaiškinimus (1 t., b. l. 34-37).

262010-12-23 pareiškėja padavė skundus Finansų ministerijai dėl projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu LVPA nustatytų UAB „Vilniaus energija“ pateiktų projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumų ir didžiausių leistinų skirti lėšų dydžių (1 t., b. l. 49-57, 58-66, 67-75).

272010-12-27 LVPA raštu Nr. R4-18380(13.2.3) nurodė pareiškėjai tolesniam paraiškų vertinimui patikslinti duomenis ir patvirtinti, ar pareiškėja sutinka su nustatytu didžiausiu leistinu skirti lėšų dydžiu (1 t., b. l. 76-78). 2011-01-04 pareiškėja raštu Nr. 00402-256R, raštu Nr. 00402-257R ir raštu Nr. 00402-258R pateikė LVPA paaiškinimus, nurodė apie paduotus skundus Finansų ministerijai ir pažymėjo, kad negali spręsti dėl sutikimo ar nesutikimo su LVPA sprendimu nustatyti didžiausią leistiną skirti lėšų dydį, kol neišnagrinėti pareiškėjos skundai (1 t., b. l. 112-116, 117-121, 122-127).

282011-01-03 pareiškėja padavė skundus Finansų ministerijai dėl LVPA 2010-12-27 rašto Nr. R4-18380(13.2.3) (1 t., b. l. 79-89, 90-100, 101-111).

29Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundus, 2011-01-28 raštu Nr. (24.16-02)-5K-1029597-5K nurodė, kad LVPA tinkamai taikė teisės aktų reikalavimus, savo kompetencijos neviršijo, užtikrino lygiateisiškumo, profesionalumo ir efektyvumo principus (1 t., b. l. 38-48).

302011-01-31 LVPA raštu Nr. R4-1675(13.2.3) nurodė pareiškėjai tolesniam paraiškų vertinimui patikslinti duomenis ir pateikti aiškų atsakymą, ar pareiškėja sutinka įgyvendinti projektus su nustatytais didžiausiais leistinais skirti lėšų dydžiais (1 t., b. l. 128-130). 2011-02-07 pareiškėja raštu Nr. 004-02-2200R pateikė paaiškinimus ir prašė pratęsti paraiškų vertinimą (1 t., b. l. 131-133).

312011-02-28 LVPA raštais Nr. R4-3409(13.2.3), Nr. R4-3408(13.2.3) ir Nr. R4-3407(13.2.3) informavo pareiškėją apie priimtą sprendimą atmesti pareiškėjos paraiškas dėl projektų „Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas nuo ŠK-92452/1 iki Žaliojo tilto“, „Vilniaus miesto šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK-05101 iki ŠK-07124 ir skirstomųjų tinklų, esančių Dzūkų g., Telšių g., modernizavimas“ Nr. ( - ) ir „Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas nuo E-2 iki ŠK-92105“ finansavimo. Nurodė, kad paraiška neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 9.1.8 p. reikalavimų, t. y. projekto teikiama nauda neatitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingų sąnaudų. Paaiškino, kad LVPA atliko skaičiavimus pagal: 1) UAB „Sistela“ statinių skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų ekonominių rodiklių duomenis, 2) UAB „Sistela“ sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų duomenis ir 3) anksčiau vertintų rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų analogų vidutines kainas. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą sudaro rangos darbų ir medžiagų išlaidos, paskaičiuotos pagal UAB „Sistela“ sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų duomenis ir šilumos tinklų slėgio ir temperatūros monitoringo sistemos išlaidos, įvertintos pagal viešojo pirkimo pateiktą tiekėjo siūlymą. LVPA nustatė, kad didžiausias leistinas skirti lėšų dydis yra mažesnis už paraiškoje prašomą skirti lėšų dydį, pareiškėja nesutiko projekto įgyvendinti su siūloma lėšų suma, todėl, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 75 p., paraiškos atmesta (1 t., b. l. 153-155, 156-158, 159-161).

32Remiantis Finansų ministerijos Projektų finansų valdymo departamento Mokėjimo prašymų vertinimo skyriaus projektų finansų vadovės V. K. parengtomis projektų vertinimo išvadomis, UAB „Vilniaus energija“ nurodyta projekto „Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas nuo ŠK-92452/1 iki Žaliojo tilto“ biudžete bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma mažintina nuo 2 949 410 Lt iki 1 381 622 Lt, projekto „Vilniaus miesto šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK-05101 iki ŠK-07124 ir skirstomųjų tinklų, esančių Dzūkų g., Telšių g., modernizavimas“ biudžete bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma mažintina nuo 1 752 000 Lt iki 1 037 276 Lt, projekto „Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas nuo E-2 iki ŠK-92105“ biudžete bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma mažintina nuo 2 792 240 Lt iki 2 283 890 Lt. Išvadoje nurodoma, kad skaičiavimas atliktas pagal UAB „Sistela“ palyginamųjų ekonominių rodiklių bei Sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų duomenis (pagal 2010 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) ir anksčiau vertintų rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų analogų kainas (3 t., b. l. 19-27).

33Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl LVPA sprendimų atmesti pareiškėjos paraiškas dėl projektų finansavimo teisėtumo.

34Ginčo teisinius santykius reglamentuoja VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-11-26 įsakymu Nr. 4-581 (toliau – ir Aprašas), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1179 (toliau – ir Atsakomybės taisyklės) bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir PAFT, redakcija iki 2012-05-16), taip pat Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179 (toliau – ir Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės).

35Pagal Atsakomybės taisyklių 13.1.1.1 ir 13.1.1.3 p., įgyvendinančioji institucija atlieka projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir nustato didžiausią leistiną skirti projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms finansuoti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį.

36PAFT 72 p. nustatyta, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis.

37PAFT 75 p. nustatyta, kad

38Kiekvienam paraiškos vertinimo etapui (administracinės atitikties, tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės) nustatyti atskiri kriterijai. Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo etapo metu vertinama, ar paraiškos atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus. Skaidrumo principas reikalauja, kad LVPA, atlikdama paraiškų vertinimą, privalo priimti sprendimus išimtinai tik šių kriterijų pagrindu. Teisės aktuose įtvirtintų kriterijų aiškinimas, vertinant paraiškos atitiktį jiems, privalo būti adekvatus – t. y. draudžiamas plečiamasis ar siaurinamasis kriterijų aiškinimas.

39Tinkamomis finansuoti yra pripažįstamos tos projektų išlaidos, kurios atitinka iš anksto nustatytus ir pareiškėjams žinomus tinkamumo finansuoti atrankos kriterijus, įtvirtintus Aprašo 2 priede „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“. Aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“ 9 punkto nuostatos imperatyviai reikalauja užtikrinti efektyvų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimą.

40Remiantis Aprašo 26 p., projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Aprašo 2 priedo 9.1.8 ir 9.2.2 p. nustatytais reikalavimais, privalo įsitikinti, ar projekto veiklos ir išlaidos yra suplanuotos efektyviai ir pagrįstai bei, ar projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas. Nustatant, ar projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas, vertinama vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis, projekto rezultatų atitiktimi investicijoms. Vertinant, ar projekte prašomos finansuoti išlaidos tiesiogiai susijusios su Aprašo 6 punkte nustatytomis tinkamomis finansuoti veiklomis ir būtinos projekto tikslams pasiekti, vertinimas turi būti atliktas ne tik pagal tai, ar numatomos išlaidos apskaičiuotos vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis arba pagal tai, ar pateiktas naudojamų įkainių paaiškinimas, bet ir pagal tai, ar paaiškintas išlaidų būtinumas veiklai atlikti.

41Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8.1 p. reglamentuojama, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažintos tik tokios išlaidos, kurios yra būtinos projektui finansuoti. Pagal šių taisyklių 19.8.1 p., išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, nepadidindamos jo vertės, privalo būti pripažintos netinkamomis finansuoti.

42Įvertinęs šias teisės aktų normas, teismas daro išvadą, kad vadovaujančioji institucija teikiant Europos sąjungos struktūrinę paramą šilumos ūkiams modernizuoti yra LVPA, kuri atsako už veiksmų programos valdymą, laikosi patikimo finansų valdymo principo, t. y. ekonomiškumo, našumo, efektyvumo. LVPA atlieka projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą, nustato didžiausią leistiną skirti projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms finansuoti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį, užtikrina efektyvų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimą.

43Nagrinėjamu atveju pareiškėjos pateiktos paraiškos buvo atmestos, LVPA konstatavus, jog paraiškos neatitinka Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. reikalavimų, t. y. projekto teikiama nauda neatitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingų sąnaudų.

44Aprašo 1 priedo, nustatančio paraiškų administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, 24 p. numato alternatyvius reikalavimus pareiškėjams – turi būti pateiktas techninis projektas, parengtas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (jei pareiškėjas yra perkančioji organizacija) ar Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu 1K-212 (jei pareiškėjas yra neperkančioji organizacija) nustatyti pirkimo dokumentai (konkurso sąlygos, techninė specifikacija (darbams) ar techninė užduotis (paslaugoms), darbų kiekiai, rangos darbų (paslaugų) tiekimo sutarties projektas ir kiti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą reikalaujami dokumentai, jei bus vykdomas vienas (bendras) darbų, apimančių ir projektavimo darbus (projektas įgyvendinamas „iki rakto“), pirkimas. Pareiškėja pasinaudojo antrąja alternatyva. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad „alternatyvus teisinis reglamentavimas, taikant normų sisteminį aiškinimą, reiškia, kad numatomi lygiaverčiai elgesio variantai, kurių rezultatas gali būti palyginamas, priešingu atveju paraiškas teikiantys subjektai atsidurtų nelygioje padėtyje“. Teismas konstatavo, kad administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, kurie yra žinomi iš anksto, nelaikytini įgyvendinančiosios institucijos pasirinktais ad hoc ar prieštaraujančiais Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 2 ir 4 p. numatytiems objektyvumo bei nepiktnaudžiavimo valdžia principams (2012-03-08 nutartis adm. byloje Nr. A492-1242/2012). Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, 47 p. reglamentuoja, kad statiniams, statomiems už valstybės ar savivaldybių lėšas ar finansuojančių institucijų numatytais atvejais nustatant statinio statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis. Minėtus normatyvus registruoja ir kaupia viešoji įstaiga „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“. Taigi nustatydama didžiausią leistiną skirti projektui lėšų dydį, LVPA rėmėsi viešosios įstaigos „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ administruojamame juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre registruotais kainų ir normatyvų rinkiniais, kuriuos teikia viena įmonė – UAB „Sistela“, nors registruoti gali ir kiti subjektai. Pažymėtina, kad skaičiuojamosios statybos kainos yra nustatomos remiantis per tam tikrą laikotarpį sukauptais duomenimis apie vidutines rinkos kainas, todėl jos tiesiogiai atspindi rinkos situaciją. Paraiškas vertina įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai ar pasitelkti ekspertai, vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie pareiškėją, naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais (Administravimo taisyklių 56, 61 p.). LVPA, siekdama užtikrinti, kad visoms paraiškoms būtų taikomi vienodi vertinimo principai, kaip to reikalauja Administravimo taisyklių 60.1 p., visų pagal VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 02 pateiktų paraiškų darbų ir medžiagų skaičiavimus atliko remdamasi viešosios įstaigos „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ registruotais kainų ir normatyvų rinkiniais, t. y. UAB „Sistela“ sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų duomenimis. Tik taikydama visiems projektams vienodą darbų ir medžiagų apskaičiavimo būdą, LVPA galėjo atlikti projektų sąnaudų palyginimą su analogiškais projektais, veiklomis ir pan. Paraiškų vertinimą LVPA specialistė atliko lygindama pateiktas paraiškas bei taikydama paraiškų pateikimo dieną galiojusias skaičiuojamąsias kainas. LVPA nurodė, kad statybos darbų kainos nustatytos apskaičiuojant išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatomais statinio statybos darbais, ir netiesiogines išlaidas, kurias galima būtų priskirti statinio statybos darbams. Išvadose rekomenduojamos išlaidų sumos apima šilumos tiekimo trasų statybos/rekonstrukcijos darbus, įvertinant teritorijų dangų ardymo/atstatymo darbus (3 t., b. l. 125-127). LVPA nuomone, ne visi pareiškėjos nurodyti statybos darbai yra tiesiogiai susiję su statinio statyba, todėl esą dalis išlaidų nepagrįstos. Remiantis specialistės A. P., ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės, UAB „Vilniaus energija“ užsakymu pateikta išvada dėl pareiškėjos projektų, pirkimai atliekami „iki rakto“, t. y. kartu perkami ir projektavimo, ir rangos darbai, pirkimo metu nėra techninio projekto, kuriame būtų detalizuotos darbų apimtys ir medžiagų kiekiai, todėl projektų įgyvendinimo rinkos kainos gali būti vertinamos išimtinai pagal „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius“. A. P. teigimu, nėra pagrindo projekto sąnaudų dydį apskaičiuoti taikant UAB „Sistela“ sustambintus normatyvus (3 t., b. l. 42-52). Remiantis ekspertės M. Isodienės, ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovės, pateikta išvada dėl UAB „Vilniaus energija“ paraiškų vertinimo išvadų, vertinimo išvadose rekomenduojamos projektų išlaidų sumos siejamos išimtinai su paskaičiavimais, atliktais pagal UAB „Sistela“ sustambintų normatyvinių rodiklių duomenis, tačiau gauti rezultatai negali būti laikomi patikimais, nes minėti rodikliai neapima visų šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų ir medžiagų išlaidų, būtinų projektams įgyvendinti, t. y. teritorijos dangų ardymo/atstatymo darbų ir medžiagų, projektavimo darbų, monitoringo sistemos įdiegimo, statybinių atliekų išvežimo ir kt. (3 t., b. l. 94-95). Be to, pareiškėjos pateiktuose tiekėjų raštuose taip pat patvirtinama, kad į pasiūlymo kainą buvo įskaičiuoti atitinkami darbai (3 t., b. l. 110-118). LVPA teigimu, dalis A. P. ir M. Isodienės nurodytų darbų išlaidų LVPA buvo apskaičiuotos kaip netiesioginės išlaidos, kita dalis darbų nebuvo paminėti paraiškos dokumentuose. Pažymėtina, kad statybos kainos apskaičiavimuose numatomos ir tiesioginės, ir netiesioginės išlaidos, patiriamos statybos procese; dalis išlaidų skaičiuojamos procentais nuo tiesioginių išlaidų, todėl jų įtraukti į tiesiogines išlaidas negalima tam, kad tos pačios išlaidos nebūtų finansuojamos kelis kartus (3 t., b. l. 31). Reikalavimą, jog išlaidos būtų tiesiogiai susijusios su projekto darbais, numato Aprašo 20 p., kuriame įtvirtintos tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos. Tuo tarpu pareiškėjos pateiktose išvadose tiesioginės ir netiesioginės statybos išlaidos neišskiriamos, apsiribojant nurodymu, kad visi darbai būtini projektui įgyvendinti. Kaip minėta, Aprašo 2 priedo 9.1.8 p. reikalauja, kad projekto teikiama nauda atitiktų planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas. Sprendžiant, ar projektas atitinka šį kriterijų, vertinama, ar projekte numatytos išlaidos, padidinančios projekto sąnaudas, kartu didina ir jo vertę. Priešingu atveju daroma išvada, jog tokios išlaidos nėra tinkamos finansuoti. Pabrėžtina, kad tokia išvada nėra ginčijamas išlaidų atitikimas/neatitikimas rinkos kainoms, todėl paraišką pateikęs subjektas turi teisę laisvai pasirinkti siūlomas kainas, neatsižvelgiant į tai, kuria dalimi suteikiamas finansavimas projektui. Anksčiau nurodytų teisės aktų nuostatos patvirtina, kad LVPA, atlikdama išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimą, iš esmės patvirtina, kad išlaidos yra tokios, kurios tinkamos deklaruoti Europos Komisijai. LVPA nėra įpareigota besąlygiškai vadovautis pareiškėjos pateiktomis kainomis. Pareiškėja, remdamasi minėtų specialisčių išvadomis dėl to, jog visos paraiškose nurodytos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, nepateikia jokių objektyviais duomenimis pagrįstų paskaičiavimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje 2012-03-08 nutartyje adm. byloje Nr. A492-1242/2012 pasisakė, kad tam, kad būtų galima įvertinti atestuotų specialistų išvadas, reikalingos specialios technikos žinios, todėl teismas negali jų vertinti, o pareiškėja, siekdama įrodyti savo investicijų pateikiamuose projektuose pagrįstumą, turėjo teisę reikšti prašymą dėl teismo ekspertizės skyrimo. Be to, teismas konstatavo, kad LVPA turi teisę atlikti projektų skaičiuojamųjų kainų skaičiavimus, remiantis UAB „Sistela“ sustambintų normatyvinių rodiklių duomenimis.

45Pareiškėja nurodo, kad LVPA, pripažinusi, jog projektų išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai (Aprašo 2 priedo 9.2.2 p.), negalėjo konstatuoti, kad projektų įgyvendinimo išlaidos yra „padidintos“ ir, remdamasi Aprašo 2 priedo 9.1.8 p., siūlyti pareiškėjai įgyvendinti projektus jos siūlomomis mažesnėmis kainomis. Aprašo 2 priedo 9.2.2 kriterijus ir 9.1.8 kriterijus yra savarankiški, nustato skirtingas vertinimo apimtis ir tikslus, yra priskirtini atskiriems pogrupiams ir paraiškų atitiktis jiems vertinama nepriklausomai vienas nuo kito. Šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl paraiškų atitikties Aprašo 2 priedo 9.2.2 kriterijui, todėl nagrinėti su šio kriterijaus taikymu susijusių pareiškėjos argumentų nėra pagrindo.

46Pareiškėjos teigimu, vertinant išlaidų pagrįstumą, turėjo būti atsižvelgta į viešojo pirkimo metu nustatytus išlaidų dydžius, o būtent į tai, kad viešųjų pirkimų rezultatai nenuginčyti, todėl preziumuojama, kad kaina racionali, konkurencinga ir mažiausia rinkoje. Pažymėtina, kad šiuo klausimu taip pat pasisakyta 2012-03-08 nutartyje adm. byloje Nr. A492-1242/2012, nurodant, kad teisės aktai nenumato pareigos įvykdyti pirkimus iki pateikiant paraišką ir su pirkimu susijusius dokumentus pridėti prie paraiškos, už viešojo pirkimo tinkamą vykdymą ir vykdomų procedūrų atitikimą teisės aktams yra atsakingas pirkimą vykdantis juridinis asmuo. Tiesioginio ryšio tarp nebaigtame vykdyti pirkime tiekėjo pateikto pasiūlymo kainos ir tinkamų finansuoti išlaidų dydžio teisės aktai nenumato.

47Pareiškėjos argumentas, kad jos projektų investicijos yra suderintos su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, ir ši aplinkybė įrodo, kad jos yra tinkamos finansuoti, atmestinas. Reikalavimas pateikti su paraiška Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą, kuriuo suderintos ES finansavimui teikiamos investicijos, parodo tokių investicijų galimumą apskritai bei pareiškėjos pasirengimą vykdyti projektą, tačiau ši komisija nenustatinėja, ar išlaidos bus tinkamos finansuoti iš ES fondų, nes komisijos kita paskirtis, jai tokia funkcija nėra pavesta.

48Bylos medžiaga patvirtina, kad LVPA ne kartą kreipėsi į pareiškėją, prašydama nurodyti, ar ji sutinka įgyvendinti projektus esant nustatytam didžiausiam leistinam skirti lėšų dydžiui, tačiau pareiškėja nurodė negali pateikti atsakymo, kol Finansų ministerija neišsprendė skundo dėl LVPA nustatytų projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumų ir didžiausių leistinų skirti lėšų dydžių. Pareiškėjos teiginys, kad LVPA jai neatsakė į pareiškėjos raštus, prieštarauja byloje esančiai medžiagai (1 t., b. l. 128-130). Pagal pavestas funkcijas, LVPA yra atsakinga už ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal administruojamus projektus, todėl vykdė paraiškų vertinimą lygiagrečiai, nestabdydama procedūrų dėl pareiškėjos teikiamų skundų Finansų ministerijai. Teisės aktai nenumato nei pareigos, nei galimybės stabdyti vertinimo procedūras dėl pareiškėjų pateiktų skundų, taip pat lygiagrečiai buvo prašoma pateikti ir kitą, su skundais nesusijusią, vertinimui būtiną informaciją, be to, skundų nagrinėjimo procedūra gali trukti nuo 1 iki pusantro mėnesio, nepatenkinus skundo, pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 64 p., konkurso būdu gautų paraiškų vertinimas turi trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Aprašo 60 p. numato, kad jeigu projekto vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, LVPA raštu paprašo per jos nustatytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5, bet ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jei LVPA ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip) pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Jei pareiškėjas nepateikia trūkstamos informacijos arba pareiškėjo pateikta trūkstama informacija yra nepakankama, vertinimas atliekamas remiantis turima informacija. Byloje neginčijamai nustatyta, jog LVPA, pagrįstai nustačiusi, kad trūksta dokumentų ir informacijos, prašė pareiškėją atitinkamai pateikti papildomus įrodymus. Minėta, kad LVPA raštu informavo pareiškėją, kad projektui įgyvendinti skirtina išlaidų suma mažintina ir nurodė, jog jai nesutikus su nustatytu finansavimo dydžiu, jos paraiška bus atmesta. Taigi, remiantis nurodytomis teisės normomis, LVPA įvertino turimą medžiagą ir, padariusi išvadą, jog tinkamų finansuoti išlaidų suma mažintina, vadovaujantis PAFT 75 p., kreipėsi į pareiškėją, o šiai iš esmės nesutikus su LVPA išvada, paraiška pagrįstai buvo atmesta.

49Dėl pareiškėjos argumento, kad jei būtų skirtas tik nustatyto dydžio finansavimas, būtų pažeistas viešasis interesas, pasisakytina, kad teismas nevertina ginčijamų administracinių aktų bei veiksmų politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3str.). LVPA atlikdama jai pavestas funkcijas nustato didžiausią galimą finansavimo dydį ir patvirtina, kad tos išlaidos bus tinkamos deklaruoti Europos Komisijai. LVPA nenustato kokiomis kainomis turi būti pasirašomos pirkimo - pardavimo sutartys bei kokio dydžio turi ir gali būti daromos investicijos.

50Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes ir bylai aktualų teisinį reguliavimą, dėl pirmiau nurodytų priežasčių pažymi, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atskirai tirti ūkio ministro 2008-11-26 įsakymu Nr. 4-581 patvirtinto VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 9.1.8 p. atitiktį aukštesnės galios teisės aktams ir teisės principams. Nurodytos teisės nuostatos nagrinėjamos bylos kontekste teismui abejonių dėl jų galimo prieštaravimo įstatymams ir teisės principams nekelia, nes detaliai nereglamentavus, kaip administravimo institucija turi vykdyti tam tikras funkcijas, suteikiant jai diskrecijos laisvę, nelaikytinas prieštaraujančiu teisei.

51Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ginčijami LVPA sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, priimti laikantis Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimų, todėl juos naikinti, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

53pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atmesti.

54Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ 2011-03-28 teismui padavė skundą,... 4. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų, kad LVPA tinkamai atliko paraiškų... 5. Pareiškėja nesutinka su LVPA sprendimais, priimtais antrajame paraiškų... 6. Nurodė, kad LVPA sprendimas pripažinti paraiškas neatitinkančiomis Aprašo... 7. LVPA sprendimas atmesti paraiškas PAFT 75 p. pagrindu taip pat nepagrįstas ir... 8. Pareiškėjos teigimu, paraiškų Nr. 044 ir Nr. 046 įgyvendinimo darbai... 9. Pažymi, kad LVPA remiasi Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179... 10. Byloje, be kita ko, kilo ginčas dėl pareiškėjos viešųjų pirkimų būdu... 11. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.... 12. Atsakovė LVPA atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip... 13. Nurodė, kad LVPA atsakinga už ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal... 14. Nurodo, kad tinkamos finansuoti išlaidos ir didžiausios leistinos skirti... 15. Pažymi, kad iš esmės analogiškoje adm. byloje Nr. A492-1242/2012 LVAT... 16. Pareiškėjos pateiktoje eksperto išvadoje išvardijami visi įmanomi darbai,... 17. Per teismo posėdį atsakovės atstovė prašė skundą atmesti.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepime į... 19. Nurodė, kad Finansų ministerija 2011-01-28 raštu atsakė į pareiškėjos... 20. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundo... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija atsiliepimo į pareiškėjos... 22. Skundas netenkintinas.... 23. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010-05-05 LVPA paskelbė 2007-2013 m.... 24. Pareiškėja 2010-08-05 pateikė paraiškas dėl projektų finansavimo: 1)... 25. LVPA, nustačiusi, kad didžiausias leistinas skirti lėšų dydis yra... 26. 2010-12-23 pareiškėja padavė skundus Finansų ministerijai dėl projektų... 27. 2010-12-27 LVPA raštu Nr. R4-18380(13.2.3) nurodė pareiškėjai tolesniam... 28. 2011-01-03 pareiškėja padavė skundus Finansų ministerijai dėl LVPA... 29. Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundus, 2011-01-28 raštu... 30. 2011-01-31 LVPA raštu Nr. R4-1675(13.2.3) nurodė pareiškėjai tolesniam... 31. 2011-02-28 LVPA raštais Nr. R4-3409(13.2.3), Nr. R4-3408(13.2.3) ir Nr.... 32. Remiantis Finansų ministerijos Projektų finansų valdymo departamento... 33. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl LVPA sprendimų... 34. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės... 35. Pagal Atsakomybės taisyklių 13.1.1.1 ir 13.1.1.3 p., įgyvendinančioji... 36. PAFT 72 p. nustatyta, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu... 37. PAFT 75 p. nustatyta, kad... 38. Kiekvienam paraiškos vertinimo etapui (administracinės atitikties, tinkamumo... 39. Tinkamomis finansuoti yra pripažįstamos tos projektų išlaidos, kurios... 40. Remiantis Aprašo 26 p., projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis... 41. Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8.1 p.... 42. Įvertinęs šias teisės aktų normas, teismas daro išvadą, kad... 43. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos pateiktos paraiškos buvo atmestos, LVPA... 44. Aprašo 1 priedo, nustatančio paraiškų administracinės atitikties vertinimo... 45. Pareiškėja nurodo, kad LVPA, pripažinusi, jog projektų išlaidos... 46. Pareiškėjos teigimu, vertinant išlaidų pagrįstumą, turėjo būti... 47. Pareiškėjos argumentas, kad jos projektų investicijos yra suderintos su... 48. Bylos medžiaga patvirtina, kad LVPA ne kartą kreipėsi į pareiškėją,... 49. Dėl pareiškėjos argumento, kad jei būtų skirtas tik nustatyto dydžio... 50. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes ir bylai aktualų teisinį... 51. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ginčijami LVPA... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 53. pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atmesti.... 54. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...