Byla 2A-1728-577/2013
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisetu

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Jadvygos Mardosevic, kolegijos teiseju Zitos Smirnovienes ir Henricho Jaglinskio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ ir atsakovo UAB „Naujininku ukis“ apeliacinius skundus del Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ ieškini atsakovui UAB „Naujininku ukis“ del sutarties nutraukimo pripažinimo neteisetu.

2Teismas, išnagrinejes civiline byla,

3n u s t a t e:

4ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo praše pripažinti atsakovo UAB „Naujininku ukis“ 2012-03-08 pranešima apie komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 nutraukima neteisetu, sutarties vykdymo termina pripažistant teisetai prasitesus iki 2013 m. kovo 1 d., taip pat pripažinti atsakovo sudaryta 2012-02-23 susitarima „Del 2011-11-29 komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11“ neteisetu ir negaliojanciu nuo jo sudarymo momento. Nurodo, kad minetu pranešimu apie sutarties nutraukima atsakovas pažeide sutarti, nes remdamasis sutarties 9.1 punktu atsakovas negalejo vienašališkai atsisakyti sutarties vykdymo. Ieškovas tvirtino, kad pagal mineta sutarties punkta sutartis isigaliojo nuo 2011-12-01 ir galiojo iki 2012-03-01. Jeigu likus 14 dienu iki sutarties pasibaigimo ne viena iš šaliu nepareiškia pageidavimo pratesti sutarties galiojimo, ji pratesiama dar vieneriems metams, pratesimu skaicius neribojamas. Ieškovas pažymejo, kad jis 2012 m. vasario 16 d. negavo jokiu pageidavimu iš atsakovo del sutarties nepratesimo, todel laike, jog sutartis pratesta dar vieneriems metams. Atsakovo 2012 m. kovo 8 d. pranešima del sutarties nepratesimo laiko neteisetu, nes jis pateiktas praleidus sutartyje nustatyta termina. Ieškovas taip pat nurodo, jog pateikdamas ieškovui ispejima apie sutarties nepratesima atsakovas viršijo kompetencija, nes vienintele atsakovo akcininke Vilniaus miesto savivaldybe Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010-03-25 isakymu Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“ yra irašiusi UAB „Naujininku ukis“ i savivaldybes privatizuojamu objektu saraša ir numaciusi, kad privatizuojama imone gali organizuoti pirkimus ir sudaryti sandorius tik gavusi akcininkes ar jos igalioto asmens išankstini raštiška sutikima. Apie tokio sutikimo buvima ieškovui nera žinoma, todel atsakovo ispejima apie sutarties nepratesima ieškomas laiko priimtu savavališkai ir negaliojanciu. Ieškovas teige, kad atsakovo ispejimas del sutarties nepratesimo be kita ko pažeidžia ir viešaji interesa, nes ieškinio dalykas yra susijes su viešaja atlieku tvarkymo paslauga. Pagal ieškovo turimus duomenis ieškinio pateikimo dienai nera vykdomas joks kitas paslaugos pirkimas, todel nutraukus sutarti pagal UAB „Naujininku ukis“ pranešima, viešoji atlieku tvarkymo paslauga Grigiškiu gyventojams butu sutrikdyta. Ieškovas pažymejo, kad sutartyje numatytu terminu negaves atsakovo ispejimo apie sutarties nepratesima, buvo isitikines, jog sutartis pratesta dar vieneriu metu laikotarpiui, ir del to yra investaves i sutarties vykdyma dideles vertes pinigines lešas. Ieškovas be kita ko nurode, kad pateiktu pranešimu apie sutarties nutraukima atsakovas galimai piktnaudžiavo savo teisemis ir viršijo suteikta kompetencija, siekdamas neteisetai perpaskirstyti rinka ir pašalinti ieškova iš aptariamoje teritorijoje teikiamu atlieku tvarkymo paslaugu rinkos, tuo atlikdamas sažininga konkurencija galimai pažeidžiancius veiksmus. Šaliu 2012-02-23 susitarimo „Del 2011-11-29 Komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11“ neteisetuma ieškovas grindžia bei jo galiojima gincija analogiškoms aplinkybemis ir pagrindais, kaip atsakovo pranešimo del sutarties nepratesimo neteisetuma.

5Atsakovas UAB „Naujininku ukis“ su ieškiniu nesutiko. Pažymejo, kad ieškovas nepagristai nurodo, jog sutartis galioja iki 2013 m. kovo 1 d., nes susitarimu del sutarties salygu pakeitimo šalys nustate nauja sutarties galiojimo termina – 2012 m. balandžio 1 d. Pasak atsakovo, jis 2012 m. kovo 8 d. pateikdamas pranešima apie sutarties nepratesima nepažeide sutartyje numatyto tokio pranešimo termino. Atsakovas atkreipe demesi, kad lygiai tokios pacios pozicijos iš pradžiu laikesi ir ieškovas 2012 m. kovo 19 d. rašte Nr. R297-12 nurodydamas, kad nuo 2012 m. balandžio 1 d. sutarties galiojimas baigiasi, ir praše apsvarstyti galimybe testi sutarti su ieškovu. Tik atsakovui patvirtinus, kad jis nepageidauja testi sutarties su ieškovu, ieškovas pradejo palankai sau traktuoti sutarties galiojimo termino pabaiga. Atsakovas mano, kad gincijamu pranešimu jis nenutrauke sutarties, o tik praneše apie tai, kad toliau sutartis su ieškovu nebus tesiama. Sutarties pratesimas yra išimtinai ieškovo prerogatyva ir teise spresti bei rinktis, testi sutarties galiojima ar ne. Iš ieškinyje nurodytu aplinkybiu atsakovas daro išvada, kad sandoriai gincijami CK 1.82 str. 1 d. numatytu pagrindu. Atsakovas tvirtino, kad gincyti sandori minetu pagrindu ieškovas neturi teises, nes CK 1.82 str. 3 d. nustato konkretu rata subjektu, kurie turi teise pareikšti ieškini del sandorio negaliojimo CK 1.82 str. 1 d. numatytu pagrindu. Atsakovas pažymejo, kad ieškovas nepriskirtinas prie minetoje teises normoje numatytu subjektu. Atsakovas nurode, kad atsakovui taikomi apribojimai sudaryti sandorius, kuriu pažeidimu ieškovas grindžia sandoriu negaliojima, numatyti ne imones steigimo dokumentuose, todel tokiu apribojimu pažeidimas negali buti sandorio negaliojimo pagrindu. Atsakovas taip pat pažymejo, kad jis, pateikdamas ieškovui ispejima apie sutarties nutraukima, nepažeide ieškinyje nurodyto Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010-03-25 isakymo Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“, nes ieškovo gincijami sandoriai nepriskirtini prie sandoriu, kuriems reikalingas išankstinis raštiškas akcininko sutikimas. Atsakovas taip pat mano, jog ieškovas neirode, jog gincijamu sandoriu šalis, sudarydama minetus sandorius, veike nesažiningai, kas yra viena butinu sandorio negaliojimo salygu, ji gincijant CK 1.82 str. 1 d. numatytu pagrindu. Sandoriu sažiningumas yra preziumuojamas, o ieškovas šios prezumpcijos nepaneige. Atsakovas laiko, kad net jeigu butu teismo nustatyta, kad atsakovo vadovas sudarydamas sandorius pažeide savo kompetencija, sandorio šalims ar bent vienai iš ju buvus sažiningoms, ieškovo gincijami sandoriai negali buti pripažinti negaliojanciais. Taip pat atsakovas pažymejo, jog byloje viešo intereso nera. Vien tai, kad ieškovas turi teise teikti viešaja paslauga, sutarties pasibaigimo klausimo išsprendimo nedaro viešuoju interesu. Be to, atlieku tvarkymas Grigiškiu seniunijos gyventojams nebus sutrikdytas, nes, sutarciai pasibaigus, ieškova neabejotinai pakeis kitas atlieku tvarkytojas. Be to, atsakovo vertinimu, ieškovas nenurode neteisetu atsakovo veiksmu, kuriais butu sudaromos kliutys ieškovo galimybems konkuruoti rinkoje. Atsakovas taip pat pažymejo, kad šios bylos nagrinejimo dalykas nera susijes su viešaisiais pirkimais.

6Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2012 m. spalio 22 d. sprendimu ieškini atmete bei priteise iš ieškovo UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ atsakovo UAB „Naujininku ukis“ naudai 2500 Lt bylinejimosi išlaidu. Pirmosios instancijos teismas pažymejo, kad gincijami sandoriai nepriskirtini prie draudžiamu privatizuojamai savivaldybes kontroliuojamai imonei sudaryti sandoriu, neturint išankstinio raštiško savivaldybes sutikimo. Be to, net ir tokio sutikimo nebuvimas neitakoja minetu sandoriu galiojimo, nes CK 1.82 str. numato, kad negalioja tik toks sandoris, kuris sudarytas pažeidžiant juridinio asmens valdymo organu steigimo dokumentuose nustatyta kompetencija. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. isakymas Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“ nepriskirtinas prie atsakovo steigimo dokumentu, o ieškovas nepriskirtinas prie CK 1.82 str. 3 d. numatytu asmenu, turinciu teise pareikšti ieškini del sandorio negaliojimo CK 1.82 str. 1 d. numatytu pagrindu. Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiu turto privatizavimo istatymo (toliau – VSTPI) 12 str. 1 d. ir Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. isakyme Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“ numatyto apribojimo sudaryti sandorius prasme turi buti aiškinama atsižvelgiant i mineta apribojima numatanciu teises normu tikslus ir šiomis teises normomis reglamentuojamu teisiniu santykiu esme. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo nurodytas atsakovo kaip savivaldybes kontroliuojamos imones veiksmu apribojimas netaikytinas vykdant atsakovo sudarytas sutartis su treciaisiais asmenimis, jo pažeidimas niekaip neitakoja ieškovo, kaip Atlieku tvarkymo paslaugu sutarties šalies, teisiu ir interesu. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neirode istatymo nustatytu 2012 m. vasario 23 d. susitarimo del 2011-11-29 komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 negaliojimo pagrindu, todel minetas susitarimas galioja ir jo šalims yra privalomas (CK 6.189 str. 1 d.). Teismas pažymejo, kad Atlieku tvarkymo paslaugu sutartis Nr. PS 1.154-11 numato atsakovo teise nepratesti su ieškovu sudarytos sutarties; ieškovui buvo tinkamai ir laiku pranešta apie atsakovo valia nepratesti sutarties, todel ieškovo lukesciai del sutarties tesimo negali buti pripažinti pagristais ir teisetais, o i sutarties vykdyma atliktu investiciju rizika tenka ieškovui. Be to, teismas nurode, kad Viešuju pirkimu istatymo normos šioje byloje netaikytinos ir teismas del ieškovo argumentu, susijusiu su šio istatymo normu pažeidimu, nepasisako. Taip pat pirmosios instancijos teismas atmete ieškovo argumentus del viešojo intereso pažeidimo bei sažiningos konkurencijos pažeidimo. Pažymejo, kad ieškovas neirode, jog pasibaigus sutarciai, atlieku tvarkymo paslaugos teikimas Grigiškiu gyventojams bus sutrikdytas, bei nepateike jokiu irodymu, patvirtinanciu, jog gincijamais sandoriais yra apribojamos ieškovo galimybes konkuruoti.

7Atsakovas UAB „Naujininku ukis“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo teismo sprendima, priteisiant iš ieškovo atsakovo naudai visas turetas bylinejimosi išlaidas – 5660 Lt. Apeliantas nesutinka, kad bylinejimosi išlaidu suma turejo buti taip ženkliai sumažinta. Atsakovas pažymi, kad nors byla ir nebuvo sudetinga, taciau byloje keitesi atsakovo atstovai, laikinosios apsaugos priemones buvo taikytos iki ieškinio teismui pateikimo dienos, atsakovas teike del ju atskiraji skunda, ieškovas ieškini tikslino, o atsakovas du kartus teike atsiliepimus i ieškinius. Taip pat atsakovas pažymejo, kad ieškovas yra verslo subjektas, atstovaujamas profesionaliu teisininku, todel reikšdamas nepagrista ieškini, turi prisiimti visus su tuo susijusius neigiamus padarinius. Be to, atsakovas prašo priteisti visas atsakovo patirtas bylinejimosi išlaidas ir apeliacines instancijos teisme.

8Ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda prašo atmesti atsakovo apeliacini skunda kaip neteiseta ir nepagrista. Ieškovas pažymi, kad sugaištas laikas nagrinejant byla nera ilgas tiek del ginco pobudžio, tiek ir del byloje dalyvaujanciu asmenu skaiciaus. Nurodo, kad pirmosios instancijos teisme vyko tik du posedžiai, parengti procesiniai dokumentai tiek apimties, tiek teisinio sudetingumo prasme nera sudetingi, todel prašoma priteisti 5660 Lt suma nepagristai per didele.

9Ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini tenkinti, byla nagrineti žodinio proceso tvarka, priteisti bylinejimosi išlaidas. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, vertindamas 2012-02-23 susitarimo teisetuma, neisigilino i tikraja šaliu valia. 2012-02-23 tarp šaliu buvo pasirašytas susitarimas del sutarties 9.1 punkto, pakeiciant sutarties galiojimo data i 2012-04-01. Ieškovas tvirtina, kad pasirašant susitarima, jis galvojo, kad sutartis jau yra prasitesusi iki 2013-03-01. Ieškovo teigimu, toks susitarimas buvo sudarytas butent tam, kad atsakovas iškart galetu pareikšti pageidavima apie sutarties nepratesima. Ieškovas atkreipia demesi, kad gincijamas susitarimas pasirašytas butent tada, kai sutarties 9.1 punkte numatytas terminas pareikšti pageidavima apie sutarties nepratesima jau buvo pasibaiges, todel atsakovas nesažiningai sieke pakeisti sutarties 9.1 punkta nurodant velesne data. Apeliantas pažymi, kad vertindamas 2012-02-23 susitarimo neteisetuma, pirmosios instancijos teismas dare išvada, jog remiantis CK 1.82 str. 4 d., negalioja tik toks sandoris, kuris sudarytas pažeidžiant juridinio asmens valdymo organu steigimo dokumentuose nustatyta kompetencija. Apelianto nuomone, bylos nagrinejimo metu pirmosios instancijos teismas remesi pažodiniu šios teises normos aiškinimu, del ko 2012-02-23 susitarimo nepagristai nelaike neteisetu. Atsakovas UAB „Naujininku ukis“ yra Vilniaus miesto savivaldybes kontroliuojama imone. 2010-03-25 Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“ UAB „Naujininku ukis“ irašytas i Savivaldybes privatizavimo objektu saraša, parduodant akciju paketa viešo aukciono budu. UAB „Naujininku ukis“ direktorius ipareigotas visus veiksmus atlikti teises aktu nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas nepagristai akcentavo ta aplinkybe, jog Akciniu bendroviu istatymas ar UAB „Naujininku ukis“ istatai nenumato apribojimo bendroves vadovui sudaryti sandorius be išankstinio akcininkes rašytinio sutikimo. Šis konkretus apribojimas yra taikomas tik bendroves privatizavimo laikotarpiu, o bendroves istatai negali numatyti visu atveju, kada valdymo organo veiksmai yra laikytini prieštaraujanciais akcininku ar pacios bendroves interesams. Apelianto teigimu, pagal UAB „Naujininku ukis“ istatu 25 p., bendroves vadovui savo veikloje yra privaloma vadovautis akcininko raštiškais sprendimais ir bendroves istatais, o 2012-02-23 susitarimas pažeide Istatu 25 punkta ir kt. Be to, ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino LR privatizavimo istatymo normas ir ju reikšme nagrinejamoje byloje. 2012-03-25 Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymas Nr. 30-621 priimtas vadovaujantis Akciniu bendroviu istatymu. Privatizavimo istatymo 12 str. nustatyti veiklos apribojimai skirti visoms valstybes (savivaldybes) kontroliuojamoms imonems. Ieškovo teigimu, privatizuojamos bendroves akcininkas turi teise praplesti ši saraša, siekiant užtikrinti bendroves interesus. Ieškovas pažymi, kad isakymas ivardija konkrecias Vilniaus miesto savivalsybes kontroliuojamas bendroves – UAB „Senamiescio ukis“, UAB „Priemiestis“, UAB „Šnipiškiu ukis“, UAB „Naujininku ukis“, UAB „Rasu valda“, UAB „Jurita“ ir UAB „Grigiškiu komunalinis ukis“, kurios irašytos i Savivaldybes privatizavimo objektu saraša. Butent šioms imonems, kuriu 100 proc. akciju nuosavybes teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, numatytas ipareigojimas organizuojant pirkimus ir sudarant sandorius gauti akcininkes – Vilniaus miesto savivaldybes ar jos igalioto asmens išankstini raštiška sutikima. Teismas visiškai nepagristai ignoravo ta aplinkybe, kad bendroves vadovo veiksmu apribojimas privatizavimo metu butent ir kyla iš istatuose numatyto ipareigojimo bendroves vadovui veikti tik bendroves ir jos akcininku naudai (istatu 23 p.). Byloje buvo ignoruojama ta aplinkybe, jog privatizavimo institucija – Vilniaus miesto savivaldybe, yra vienintele akcininke, o akcininko sprendimo pažeidimas yra ir CK 2.82 str. pažeidimas. Šie apribojimai galioja privatizavimo proceso laikotarpiu. Taip pat apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai vertino tai, jog byloje itin aktualus viešojo intereso apsaugos principo igyvendinimas. Pagal CK 6.225 str. 1 d., sutartis yra absoliuciai negaliojanti (niekine sutartis), jeigu ja sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarciu teises principai ir del to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai. Absoliutaus sutarties negaliojimo fakta ir jo teisines pasekmes gali konstatuoti teismas ex officio. Istatyme nustatytu pareigu nevykdymas vienareikšmiškai vertintinas kaip teises pažeidimas. Pasak ieškovo, jeigu teismas dare išvada, jog pagal ieškinyje išdestyta faktini ieškinio pagrinda susitarimas nepripažintinas negaliojanciu pagal CK 2.82 str. 4 d. kaip valdymo organu steigimo dokumentams prieštaraujantis sandoris, teismas turejo pritaikyti norma, atitinkancia išdestyta ieškinio pagrinda.

10Atsakovas UAB „Naujininku ukis“ atsiliepimu i apeliacini skunda prašo pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista. Nurodo, kad del 2012-02-23 susitarimo ir 2012-08-03 pranešimo teisines reikšmes ir ju galios palaiko argumentus, išdestytus 2012-09-10 atsiliepime i patikslinta ieškini. Pažymi, kad sudarant 2012-02-23 susitarima šaliu valia buvo visiškai aiški ir suderinta – buvo papildomai dar vienam kalendoriniam menesiui pratestas 2011-11-29 Komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS-1.154-11galiojimo terminas. Susitarimas buvo sudarytas abieju šaliu aiškiai suvokiant ir susitarime itvirtinant, kad sutarties galiojimo terminas yra iki 2012-04-01. Pasak atsakovo, akivaizdžiausiai tikraja ieškovo valia patvirtina ir 2012 m. kovo 19 d. rašte Nr. R297- 12, t.y. pirmajame rašte, kuri ieškovas atsiunte atsakovui po 2012 m. kovo 8 d. pranešimo pateikimo, ieškovo destoma pozicija, kur pats ieškovas pripažista, kad sutarties galiojimas butent nuo 2012 m. balandžio 1 d. baigiasi. Taip pat atsakovas teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010-03-25 isakymu Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“ buvo numatyta, jog UAB „Naujininku ukis“ gali organizuoti pirkimus ir sudaryti sandorius tik gavusi akcininkes – Vilniaus miesto savivaldybes ar jos igalioto asmens išankstini raštiška sutikima. Taciau isakymas negali buti aiškinamas neatsižvelgiant i kitus teises aktus ar bendroviu, kuriu atžvilgiu priimtas isakymas, istatus. Isakymas, pasak atsakovo, turi buti aiškinamas, atsižvelgiant i VSTPI 12 str. 1 d., kurioje numatyta, kokiu konkreciai sandoriu ir kada privatizuojamos savivaldybes kontroliuojamos imones negali sudaryti be rašytinio privatizavimo institucijos sutikimo. Priešingu atveju tai butu VSTPI 3 str. 3 d. ir 12 str. bei CK 2.75 str. 1 d. pažeidimas numatant ženkliai didesnius veiklos apribojimus nei tai numato specialusis istatymas. Atsakovo vertinimu, sandoriai, kuriuos gincija ieškovas, i VSTPI 12 str. numatytu sandoriu, kuriems reikalingas privatizavimo institucijos sutikimas, saraša nepatenka, todel sandoriai, kuriuos gincija ieškovas, nepažeidžia nei isakymo, nei imperatyviu teises normu. Atsakovas pažymi, kad CK 2.82 str. 1 d. aiškiai ir nedviprasmiškai numato, kad juridiniu asmenu organu kompetencija ir funkcijas nustato atitinkamos teisines formos juridinius asmenis reglamentuojantys istatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai. Taigi, ginco atveju UAB „Naujininku ukis“ vadovo kompetencijos ribos yra nustatomos vadovaujantis LR Akciniu bendroviu istatymu (toliau – ABI) ir UAB „Naujininku ukis“ istatais, o ne isakymu, net jei ji vertinti kaip akcininko sprendima. UAB „Naujininku ukis“ istatu 24 p. numatyta, kad direktoriaus kompetencija ir kiti su jo veikla susije klausimai nesiskiria nuo ABI nustatytos tvarkos. ABI 37 str. 10 d. numatyta, kad bendroves vadovas veikia bendroves vardu ir turi teise vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendroves istatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Taigi, pasak atsakovo, nei UAB „Naujininku ukis“ istatai, nei ABI nenustato, kad UAB „Naujininku ukis“ vadovas, noredamas sudaryti ieškovo gincijamus sandorius, privalejo tokiems sandoriams gauti akcininko pritarimus. Kiekybinis atstovavimas UAB „Naujininku ukis“ istatuose taip pat nera nustatytas. Vadinasi, UAB „Naujininku ukis“ vadovo kompetencija nebuvo viršyta ir UAB „Naujininku ukis“ istatu reikalavimai del vadovo kompetencijos nebuvo pažeisti. Be to, ieškovo gincijami sandoriai niekaip neprieštarauja ir UAB „Naujininku ukis“ veiklos tikslams. Taip pat atsakovas nurodo, kad CK 2.82 str. 4 d. pirmosios instancijos teismas sprendime netaike ir jo neaiškino, nes ieškovas susitarima ir 2012 m. kovo 8 d. pranešima gincijo kaip neteisetus, sudarytus pažeidžiant (viršijant) juridinio asmens vadovo kompetencija, sandorius, o ne kaip juridinio asmens organu sprendimus. Teismas taike CK 1.82 str. ir visiškai pagristai pažymejo, kad ieškovas net neturi teises reikšti toki ieškini (CK 1.82 str. 3 d.). Be to, atsakovas atkreipia demesi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo ginco teisini santyki ir pagristai taike CK 1.82 str., nes butent šis straipsnis reglamentuoja tokiu sandoriu negaliojimo pagrindus.

11Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos nagrinejimo ribu, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesini sprendima tiek jo teisetumo, tiek jo pagristumo aspektu. Tai atliekama nagrinejant ir faktine, ir teisine bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus irodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustate faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinems aplinkybems taike materialines teises normas. Neatsižvelgdamas i apeliacinio skundo ribas, apeliacines instancijos teismas taip pat patikrina, ar nera CPK 329 str. nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu. Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas nenustate CPK 329 str. 2 d. nurodytu absoliuciu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu, todel nagrinetinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ ir atsakovas UAB „Naujininku ukis“ 2011 m. lapkricio 29 d. sudare komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarti Nr. PS 1.154-11, kuria ieškovas kaip vykdytojas isipareigojo teikti atsakovui kaip užsakovui mišriu ir specifiniu komunaliniu atlieku, tarp ju ir antriniu žaliavu, surinkimo ir išvežimo paslaugas šioje sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka, o atsakovas isipareigojo sumoketi už vykdytojo suteiktas paslaugas šioje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka bei vykdyti kitus šia sutartimi nustatytus isipareigojimus. Ieškovo ir atsakovo 2011 m. lapkricio 29 d. sudarytos komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 9.1 punkte numatyta, kad sutartis isigalioja nuo 2011 m. gruodžio 1 d. ir galioja iki 2012 m. kovo 1 d. Jeigu likus 14 dienu iki sutarties pasibaigimo ne viena iš šaliu nepareiškia pageidavimo nepratesti sutarties galiojimo, ši sutartis pratesiama dar vieneriems metams, sutarties pratesimu skaicius nera ribojamas. Tokia sutarties salyga patvirtina, kad mineta sutartis yra terminuota, t. y. sudaryta tam tikram konkreciam terminui, todel pažymetina, kad kiekviena iš sutarties šaliu turi teise sutartyje numatyta tvarka pasinaudoti savo teise nepratesti sutarties. Taip pat atkreiptinas demesys, kad šalys 2012 m. vasario 23 d. sudare susitarima del 2011-11-29 komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11, kuriuo susitare pakeisti Komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 9.1 punkte numatyta sutarties galiojimo termina ir nustatyti nauja termina – iki 2012 m. balandžio 1 d. (b.l. 85). Atsakovas 2012 m. kovo 8 d. pranešimu del sutarties nutraukimo Nr. S2-338 praneše ieškovui, kad vadovaudamasis 2011-11-29 UAB „Naujininku ukis“ ir UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ sudarytos Komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 (su velesniais pakeitimais) 9.1 punktu neprates sutarties galiojimo ir nuo 2012 m. balandžio 1 d. ši sutartis laikoma pasibaigusia (b.l. 86).

14Nors ieškovas 2012 m. kovo 26 d. pranešimu pareiške, kad atšaukia 2012 m. vasario 23 d. susitarimo del 2011-11-29 komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 pakeitimo pasirašyma, taciau, kaip ir pažymejo pirmosios instancijos teismas, tokios teises ieškovui nenumato nei sutartis, nei galiojantys teises aktai. 2012 m. vasario 23 d. susitarimo del 2011-11-29 komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 pakeitimo galiojimas gali buti nugincijamas tik bendrais sandoriu negaliojimo pagrindais. Kritiškai vertintinas apelianto teiginys, kad pasirašant susitarima del sutarties 9.1 punkto pakeitimo, nustatant, kad sutartis galioja iki 2012-04-01, ieškovas mane, kad sutartis jau yra prasitesusi. Apeliacines instancijos teismo vertinimu, akivaizdu, kad susitarimas buvo sudarytas abieju šaliu aiškiai suvokiant ir susitarime itvirtinant, jog sutarties galiojimo terminas yra pratesiamas tik iki 2012-04-01. Tai, kad ieškovas iš pradžiu butent taip ir suprato susitarima, patvirtina ir ieškovo 2012 m. kovo 19 d. raštas Nr. R297-12, kuriame ieškovas nurodo, kad nuo 2012 m. balandžio 1 d. sutarties galiojimas baigiasi, ir prašo apsvarstyti galimybe toliau testi sutarti su ieškovu (t. 1, b.l. 48).

15Be to, ieškovas gincija mineto sandorio galiojima tuo pagrindu, jog atsakovo valdymo organas, sudares mineta susitarima, viršijo savo kompetencija, numatyta Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. isakyme Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“, kuriuo numatyta, kad UAB „Naujininku ukis“ gali organizuoti pirkimus ir sudaryti sandorius tik gavusi akcininkes – Vilniaus miesto savivaldybes ar jos igalioto asmens išankstini raštiška sutikima.

16Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad minetas draudimas turi buti aiškinamas kartu su VSTPI 12 str. 1 d., numatancia draudžiamus sudaryti sandorius ir atvejus, kuomet draudžiama sudaryti minetus sandorius be privatizavimo institucijos išankstinio rašytinio sutikimo. Teiseju kolegijos vertinimu, kitaip aiškinti isakyma, teigiant, kad visiems UAB „Naujininku ukis“ sudaromiems sandoriams yra butinas Vilniaus miesto savivaldybes pritarimas, negalima, nes juridiniu asmenu teisnumas gali buti apribotas tik istatymu nustatytais pagrindais ir tvarka, o pavienio juridinio asmens teisnuma gali apriboti tik teismo sprendimas (CK 2.75 str.). Nagrinejamu atveju privatizuojamo juridinio asmens teisnuma apriboja VSTPI 12 str., kuriame itvirtintas baigtinis sandoriu, kuriu negali sudaryti privatizuojama imone, sarašas. VSTPI 12 str. itvirtinta, kad valstybes (savivaldybes) kontroliuojamos imones neturi teises be Turto fondo (savivaldybiu turto fondu) raštiško sutikimo nuo objekto (tos imones akciju) privatizavimo programu paskelbimo dienos iki privatizavimo sandoriu sudarymo dienos arba iki šiu objektu privatizavimo programu sustabdymo ir (ar) pripažinimo pasibaigusiomis dienos sudaryti šiu sandoriu: 1) paskolos, ikeitimo, laidavimo, garantijos, nuomos, ilgalaikio materialiojo turto pirkimo, pardavimo ir bet kokio perdavimo, pirkti kitos imones vertybiniu popieriu, leisti obligaciju, didinti ar mažinti imones istatini kapitala, jeigu sandorio ar keliu sandoriu verte (turto, del kurio sudaromas sandoris, bendra verte per kalendorinius metus) yra didesne kaip 5 procentai imones istatinio kapitalo; 2) medžiagu ir žaliavu pirkimo bei pardavimo arba bet kokio ju perdavimo, jeigu sandorio ar keliu sandoriu verte (turto, del kurio sudaromas sandoris, bendra verte per kalendorinius metus) yra didesne kaip 10 procentu imones istatinio kapitalo. Kaip matyti, sandoriai, kuriuos gincija ieškovas, i VSTPI 12 str. numatytu sandoriu, kuriems reikalingas privatizavimo institucijos pritarimas, saraša nepatenka, todel gincijami sandoriai nepažeidžia nei mineto isakymo, nei VSPTI imperatyviu nuostatu. Taigi, esant nurodytoms aplinkybems, kritiškai vertintinas apelianto teiginys, kad privatizuojamos bendroves akcininkas turi teise praplesti ši saraša ir numatyti ženkliai didesnius juridinio asmens teisnumo apribojimus, nei tai numato specialus istatymas.

17Taip pat šiame kontekste paminetina, kad CK 2.82 str. 1 d. numato, jog juridiniu asmenu organu kompetencija ir funkcijas nustato atitinkamos teisines formos juridinius asmenis reglamentuojantys istatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai. Taigi, remiantis mineta nuostata, ginco atveju UAB „Naujininku ukis“ vadovo kompetencijos ribos yra nustatomos vadovaujantis ABI ir UAB „Naujininku ukis“ istatais. UAB „Naujininku ukis“ istatu 24 p. numato, kad direktoriaus kompetencija ir kiti su jo veikla susije klausimai nesiskiria nuo ABI nustatytos tvarkos (t. 1, b.l. 192). Pastebetina, kad atsakovo UAB „Naujininku ukis“ istatai Vilniaus miesto savivaldybes buvo patvirtinti 2011-10-12, jau po to, kai 2010-03-25 Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. 30-621 buvo nurodyta, kad atsakovas UAB „Naujininku ukis“ gali organizuoti pirkimus ir sudaryti sandorius tik gavusi Vilniaus miesto savivaldybes ar jos igalioto asmens išankstini raštiška sutikima, taciau jokios papildomos salygos, susijusios su sandoriu sudarymu, atsakovo istatuose nebuvo itvirtintos. Be to, atkreiptinas demesys, kad 2011 m. gruodžio 1 d. valdybos sprendimu Nr. 4 UAB „Naujininku ukis“ vadovas taip pat buvo ipareigotas visus veiksmus, susijusius su sandoriu sudarymu, atlikti teises aktu nustatyta tvarka (t. 1, b.l. 92). ABI 37 str. 10 d. numatyta, kad bendroves vadovas veikia bendroves vardu ir turi teise vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendroves istatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Taip pat šio istatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendroves vadovas gali sudaryti, kai yra bendroves valdybos (jeigu bendroveje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

18Taigi, akivaizdu, jog nei ABI, nei UAB „Naujininku ukis“ istatai nenumato, kad UAB „Naujininku ukis“ vadovas, noredamas sudaryti ieškovo gincijamus sandorius, privalejo tokiems sandoriams sudaryti gauti akcininko pritarimus.

19Be to, pritartina pirmosios instancijos teismo nuomone, kad net ir tokio sutikimo nebuvimas nagrinejamu atveju neturetu itakos minetu sandoriu galiojimui, nes CK 1.82 str. numato, kad negalioja tik toks sandoris, kuris sudarytas pažeidžiant juridinio asmens valdymo organu steigimo dokumentuose nustatyta kompetencija. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. isakymas Nr. 30-621 „Del savivaldybes kontroliuojamu imoniu veiksmu apribojimo“ nepriskirtinas prie atsakovo steigimo dokumentu, o ieškovas nepriskirtinas prie CK 1.82 str. 3 d. numatytu asmenu, turinciu teise pareikšti ieškini del sandorio negaliojimo CK 1.82 str. 1 d. numatytu pagrindu.

20Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog ieškovas neirode istatymo nustatytu 2012 m. vasario 23 d. susitarimo del 2011-11-29 komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu sutarties Nr. PS 1.154-11 negaliojimo pagrindu, todel minetas susitarimas galioja ir jo šalims yra privalomas (LR CK 6.189 str. 1 d.). Atlieku tvarkymo paslaugu sutartis Nr. PS 1.154-11 numato atsakovo teise nepratesti su ieškovu sudarytos sutarties. Apie savo sprendima nepratesti sutarties atsakovas informavo ieškova sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Kadangi viena sutarties šalis tinkama forma ir laiku išreiške valia nepratesti su ieškovu sudarytos sutarties, nebuvo pagrindo laikyti, jog sutartis pratesta dar vieneriems metams.

21Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nagrinejamu atveju neirode viešojo intereso pažeidimo del sutarties nepratesimo. Atkreiptinas apelianto demesys, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje ne karta nurodyta, jog asmens teise kreiptis i teisma nereiškia teises reikalauti ginti nuo pažeidimu bet kieno teise, o reiškia tik galimybe kreiptis i teisma del to, kad butu apginta jo subjektine teise arba istatymu saugomas interesas. Tam, kad butu apginti viešasis interesas, kitu asmenu teises ir istatymo saugomi interesai, i teisma gali kreiptis prokuroras, valstybes ir savivaldybiu institucijos bei kiti asmenys, kuriems tokia teise suteikta istatymo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-291/2010 ir kt.). Pareikšdamas ieškini viešajam interesui ginti, asmuo gina ne jam priklausancia teise, o tai, kas yra objektyviai reikšminga ir vertinga visuomenei ar jos daliai. Viešojo intereso gynimo ieškiniai yra išimtis iš bendrosios taisykles, pagal kuria kiekvienas savo pažeistas teises gina pats (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 1 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1829/2012). Del šios priežasties viešojo intereso gynimo ieškini gali pareikšti tik tie asmenys, kuriems tokia teise specialiai numato istatymas. Taigi ieškovui, kuris yra privatus juridinis asmuo, nors ir teikiantis viešaja paslauga, istatymai apskritai nesuteikia igaliojimu ginti viešaji interesa, t.y. atstovauti Grigiškiu seniunijos gyventoju interesams, todel apelianto argumentai del viešojo intereso pažeidimo nevertinami.

22Be to, teiseju kolegijos isitikinimu, nagrinejamu atveju nera išskirtiniu aplinkybiu, kurios negaletu buti tinkamai išsprestos remiantis vien bylos rašytine medžiaga ir šaliu rašytiniais paaiškinimais. Šaliu suformuluota pozicija yra aiški. Manytina, kad siekiant užtikrinti greita ir efektyvu bylos išnagrinejima, tikslinga byla nagrineti rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.). Pažymetina, jog nagrinejimo metu žodinio proceso atveju apeliacines instancijos teismas išklauso dalyvaujanciu byloje asmenu kalbas, kalbu turinys turi atitikti pateiktu procesiniu dokumentu turini (CPK 324 str. 2 d.); istatymas draudžia teikti naujus apeliacinio skundo argumentus apeliacines instancijos teisme, nesvarbu kokia tvarka apeliacinis skundas nagrinejamas – žodinio ar rašytinio proceso tvarka. Visi argumentai del pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagristumo ir neteisetumo turi buti išdestyti apeliaciniame skunde, todel vien minetu argumentu išdestymas žodžiu nagrinejant byla apeliacine tvarka nesudaro pagrindo tenkinti apelianto prašymo. Todel apelianto UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ prašymas del bylos nagrinejimo žodinio proceso tvarka nepagristas ir netenkintinas (CPK 322 str.).

23Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

24Apeliacines instancijos teismas pažymi, kad priimdamas bet koki procesini sprendima teismas privalo išspresti bylinejimosi išlaidu, iš ju ir išlaidu advokato pagalbai apmoketi, paskirstymo klausima (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutartis c.b. Nr. 2-29/2007). CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinejimosi išlaidu paskirstymo proceso šalims taisykle, pagal kura bylinejimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principa „pralaimejes moka“. CPK 88 str. nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu, gali buti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, butinos ir pagristos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lešos. Bylinejimosi išlaidu realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai del pinigu sumokejimo del bylos sprendimo teisme. CPK 98 str. 1 d. yra nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padejejo, dalyvavusio nagrinejant byla, pagalba, taip pat pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Teismas, taikydamas CPK 88 str., pagal realumo, butinumo ir pagristumo kriterijus pripažines, kad šalis turejo bylinejimosi išlaidu ir kad jos turi buti apmokamos, pagal CPK 98 str. 2 d. sprendžia, ar advokatui už teisine pagalba civilineje byloje asmens sumoketos sumos visa sumoketa suma pripažistamos bylinejimosi išlaidomis ir turi buti atlyginamos. Ne visos faktiškai šaliu sumoketos sumos advokato pagalbai teismo gali buti pripažistamos pagristomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagristo šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-533/2008). Pažymetina, kad teismas, spresdamas del nurodytu bylinejimosi išlaidu dydžio, atsižvelgia i tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius bei šiame teises akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudetinguma; 3) advokato darbo ir laiko sanaudas; 4) bylos sudetinguma, teisiniu paslaugu kompleksiškuma, specialiuju žiniu reikalinguma, ankstesni (pakartotini) dalyvavima toje byloje, turto (pinigu sumu) dydi (priteistina ar gincijama), teisiniu paslaugu teikimo pastovuma ir pobudi, sprendžiamu teisiniu klausimu naujuma ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendaciju 2 p.).

25Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad atsakovo prašomos priteisti išlaidos už advokato teisine pagalba mažintinos. Pažymetina, kad nagrinejama byla nera labai sudetinga, sprendžiami klausimai nera nauji teismu praktikoje, specialiu žiniu poreikio šioje byloje nebuvo, byloje atstovavusiu advokatu buveine yra tame paciame mieste kaip ir teismas, kuriame nagrinejama byla, byloje buvo tik vienas parengiamasis teismo posedis, byla išnagrineta pirmame teismo posedyje, ruoštu procesiniu dokumentu apimtis nera didele.

26Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, apeliacines instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas padare pagristas išvadas del atsakovui iš ieškovo priteistu bylinejimosi išlaidu dydžio ir pagristai atsakovo iš ieškovo prašomas priteisti bylinejimosi išlaidas sumažino iki 2500 Lt. Kadangi pirmosios instancijos teismas tinkamai taike procesines teises normas, reglamentuojancias bylinejimosi išlaidu paskirstyma, keisti gincijamo sprendimo atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nera pagrindo.

27Apeliacines instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustate ir ištyre visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Taip pat šiame kontekste pažymetina, kad kasacines instancijos teismas yra nurodes, kad istatymine teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimta teismo sprendima (nutarti) neturi buti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti i kiekviena šaliu byloje išsakyta ar pateikta argumenta. Be to, atmesdamas apeliacini skunda, apeliacines instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo ivykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisiu Teismo praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilineje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

28Be to, atmetus apeliacinius skundus, šaliu naudai iš priešingos šalies priteistinos ir bylinejimosi išlaidos apeliacines instancijos teisme. Ieškovo UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ apeliacinis skundas buvo atmestas, todel atsakovo naudai priteistinos išlaidos už atsiliepimo i apeliacini skunda paruošima. Atkreiptinas demesys, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) nustatytus dydžius 8.11. papunktyje nustatyta, kad už atsiliepima i apeliacini skunda taikomas koeficientas 1,5. Atsižvelgiant i tai ir i atsakovo prašyma del bylinejimosi išlaidu priteisimo, iš ieškovo UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ atsakovo UAB „Naujininku ukis“ naudai priteistina 528,38 Lt už atsiliepimo i ieškovo apeliacinio skunda paruošima.

29Taigi, vadovaudamasi išdestytais argumentais teiseju kolegija daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustate faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taike teises normas, todel prieme teiseta ir pagrista sprendima, kuri apeliaciniu skundu motyvais keisti arba naikinti nera pagrindo; apeliaciniai skundai del Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo atmestini, o Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

30Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

31Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendima palikti nepakeista.

32Priteisti iš ieškovo UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ atsakovo UAB „Naujininku ukis“ naudai 528,38 Lt (penkis šimtus dvidešimt aštuonis litus 38 centus) bylinejimosi išlaidu apeliacines instancijos teisme. Kolegijos pirmininke

33Jadvyga Mardosevic

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teismas, išnagrinejes civiline byla,... 3. n u s t a t e:... 4. ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ kreipesi i teisma su ieškiniu,... 5. Atsakovas UAB „Naujininku ukis“ su ieškiniu nesutiko. Pažymejo, kad... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2012 m. spalio 22 d. sprendimu ieškini... 7. Atsakovas UAB „Naujininku ukis“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti... 8. Ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ atsiliepimu i atsakovo apeliacini... 9. Ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ apeliaciniu skundu prašo... 10. Atsakovas UAB „Naujininku ukis“ atsiliepimu i apeliacini skunda prašo... 11. Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“... 14. Nors ieškovas 2012 m. kovo 26 d. pranešimu pareiške, kad atšaukia 2012 m.... 15. Be to, ieškovas gincija mineto sandorio galiojima tuo pagrindu, jog atsakovo... 16. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad minetas draudimas turi... 17. Taip pat šiame kontekste paminetina, kad CK 2.82 str. 1 d. numato, jog... 18. Taigi, akivaizdu, jog nei ABI, nei UAB „Naujininku ukis“ istatai nenumato,... 19. Be to, pritartina pirmosios instancijos teismo nuomone, kad net ir tokio... 20. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog ieškovas neirode... 21. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas... 22. Be to, teiseju kolegijos isitikinimu, nagrinejamu atveju nera išskirtiniu... 23. Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Apeliacines instancijos teismas pažymi, kad priimdamas bet koki procesini... 25. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad atsakovo prašomos... 26. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, apeliacines instancijos teismo... 27. Apeliacines instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 28. Be to, atmetus apeliacinius skundus, šaliu naudai iš priešingos šalies... 29. Taigi, vadovaudamasi išdestytais argumentais teiseju kolegija daro išvada,... 30. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 31. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendima palikti... 32. Priteisti iš ieškovo UAB „Atlieku tvarkymo tarnyba“ atsakovo UAB... 33. Jadvyga Mardosevic...