Byla A-143-2000-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjai E. M., atsakovo atstovui advokatui Pauliui Koverovui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. M. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl išmokų nutraukus tarnybinius santykius priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja E. M. (toliau – pareiškėja) skundu (b. l. 4), kurį patikslino (b. l. 145 – 148), kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas, apeliantas) jos naudai 573,79 Lt dydžio kompensaciją už nepanaudotas papildomas atostogas ir vidutinį darbo užmokestį už uždelstą visiškai atsiskaityti laiką nuo 2007 m. lapkričio 6 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5Pareiškėja nurodė, kad nuo 2005 m. vasario 2 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d. dirbo Kalvarijos savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja. Pradėjusi dirbti, Juridinio – personalo skyriaus specialistei pateikė visus dokumentus, t. y. pasą, diplomą, gyvenimo aprašymą, darbo knygelę bei valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Tarnybos metu jai nebuvo mokamas priedas už tarnybos stažą ir suteikiamos papildomos atostogų dienos. Keletą kartų žodžiu kreipėsi į Juridinio – personalo skyriaus specialistę dėl šio stažo skaičiavimo, tačiau nieko nebuvo daroma. 2007 m. lapkričio 6 d. pradėjo dirbti Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja, kur jai pagal pateiktus tuos pačius dokumentus Personalo skyrius apskaičiavo 12 metų 6 mėnesių ir 22 dienų tarnybos stažą. Dėl to 2007 m. lapkričio 22 d. raštu kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorę su prašymu išmokėti priklausantį priedą už tarnybos stažą ir sumokėti kompensaciją už papildomas atostogų dienas. Iš atsakovo buvo gautas neigiamas atsakymas, todėl kreipėsi į teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi, panaikinęs Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą, priteisė iš atsakovo 6 727,27 Lt už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, o kompensacijos už nepanaudotas atostogas priteisimo klausimą pavedė pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Pareiškėja nurodė, kad atsakovas nepagrįstai nesuteikė papildomų kasmetinių atostogų, o, pasibaigus darbo santykiams, neišmokėjo priklausančios piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, todėl liko nevisiškai atsiskaitęs. Darbo kodekso (toliau – DK) 141 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai su darbuotoju uždelsiama visiškai atsiskaityti ne dėl jo kaltės, darbuotojui sumokamas vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Jos kaltės nėra, todėl skundo reikalavimai tenkintini.

6Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 27 – 28, 155 – 156) patvirtino sutikimą sumokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tačiau reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo prašė atmesti.

7Atsakovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 5 d. su pareiškėja visiškai atsiskaitė, t. y. į jos sąskaitą įmokėta 1 782,63 Lt pagal tuo metu turėtus dokumentus. Pareiškėja nepateikė jos stažą valstybės tarnyboje patvirtinančių dokumentų, elgėsi neapdairiai, žinojo apie jai skaičiuojamą tarnybos stažą, tačiau pretenzijų nepareiškė.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d. sprendimu

10(b. l. 170 – 172) pareiškėjos skundą patenkino visiškai. Teismas priteisė iš atsakovo pareiškėjai 573,43 Lt sumą kaip kompensaciją už nepanaudotas papildomas atostogas ir vidutinį darbo užmokestį nuo 2007 m. lapkričio 6 d. iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

11Teismas nurodė, kad nagrinėjamas ginčas kilo dėl pareiškėjai neišmokėtos kompensacijos už darbo laikotarpiu valstybės tarnyboje nesuteiktas papildomas kasmetines atostogas bei vidutinio darbo užmokesčio už nevisišką atsiskaitymą priteisimo. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos reikalavimas priteisti kompensaciją už nepanaudotas papildomas atostogas tenkintinas, dėl jo ginčo nėra. Atsakovas sutiko su šiuo reikalavimu, pateikė pažymą apie 7 kalendorinių dienų nesuteiktų papildomų atostogų pareiškėjai apskaičiavimą, pareiškėja su šia suma sutiko, todėl priteistina 573,74 Lt suma. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, 41 straipsnio 5 dalimi, DK 141 straipsnio 1, 2,

123 dalimis. Teismas nustatė, kad, nutraukęs tarnybinius santykius su pareiškėja, 2007 m. lapkričio 6 d. atsakovas visiškai su ja neatsiskaitė, t. y. nesumokėjo 6 727,27 Lt už nepriskaičiuotą tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir 573,47 Lt kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, kurios priklausė pareiškėjai už tarnybos stažą, ir šios išmokos yra sudedamoji darbo užmokesčio dalis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi konstatavo, kad aplinkybė, jog pareiškėja neginčijo administracinių aktų, kuriais atsakovas 2005-2007 m. jai skaičiavo tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nagrinėjamam ginčui neturėjo įtakos, kadangi atsakovas pažeidė tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarką, todėl buvo pažeista pareiškėjos teisė gauti Valstybės tarnybos įstatymu numatytą priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir papildomas kalendorines dienas atostogoms. Dėl to atsakovo argumentai, kad pati pareiškėja buvo nerūpestinga ir nereiškė pretenzijų dėl paminėto stažo skaičiavimo, atmestini kaip nepagrįsti. Teismas padarė išvadą, kad 2007 m. lapkričio 6 d. su pareiškėja visiškai nebuvo atsiskaityta ir dėl to nėra jos kaltės. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas praktiką šios kategorijos bylose, laikosi proporcingos teisės pažeidimo sankcijos darbdaviui taikymo principo. Tai reiškia, kad DK 141 straipsnio

133 dalyje nustatyta suma – vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo atsiskaityti laikotarpį – mokėtina (išieškotina) tik tais atvejais, jei atleidžiamam iš darbo darbuotojui nebuvo išmokėtas visas jam priklausantis vieno mėnesio (ar daugiau) darbo užmokestis, o jeigu ši neišmoka buvo mažesnė nei jo vidutinis darbo užmokestis, tai darbdaviui taikomos sankcijos dydį sudaro neišmokėto darbo užmokesčio dalis, išieškoma už uždelstą laiką (Lietuvos

14vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje

15Nr. A822-1534/2009). Teismas nustatė, jog pareiškėjos vidutinis darbo užmokestis buvo

162 427,08 Lt, o vienos darbo dienos atlyginimas – 117,25 Lt. Su šiuo apskaičiavimu

17pareiškėja sutiko, ginčo dėl vidutinio darbo užmokesčio dydžio nėra. Taigi neišmokėta suma (6 727,27 Lt + 573,47 Lt = 7300,74 Lt) yra didesnė, nei apskaičiuota pareiškėjai vidutinio darbo užmokesčio suma, todėl, vadovaujantis proporcingumo principu, priteistinas vidutinis darbo užmokestis nuo 2007 m. lapkričio 6 d. iki šio sprendimo įsiteisėjimo.

18III.

19Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 176 – 179) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. DK 141 straipsnio 3 dalis pritaikyta pažeidžiant teismų praktikoje suformuotą protingumo ir proporcingumo taisyklę, sprendžiant dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už pavėluotą atsiskaitymą, kai tai nėra susiję su viso darbo užmokesčio sumokėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008).

212. DK 141 straipsnio 3 dalis pritaikyta ir vidutinis darbo užmokestis už galutinio atsiskaitymo vėlavimo laikotarpį priteistas, nepaisant to, kad nėra privalomos šios normos taikymo sąlygos – pareiškėja taip pat yra kalta dėl vėlavusio atsiskaitymo, atsižvelgiant į jos pareigų pobūdį ir datą, kada ji sužinojo dėl jai taikomų stažo skaičiavimo bei atlyginimo mokėjimo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2006).

22Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 185 – 187) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

231. Ginčo santykius reglamentuojantys teisės aktai atsakovo neišskiria į atskirą (privilegijuotą) subjektų ratą, kuriam nebūtų taikoma DK 141 straipsnio 3 dalies formuluotė vien dėl to, kad atsakovas yra biudžetinė savivaldybės institucija. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs (Konstitucijos 29 str.).

242. DK 186 straipsnio 2 dalis imperatyviai reglamentuoja, kad darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. Neišmokėtas atlyginimo priedas už valstybės tarnybos stažą yra sudėtinė darbo užmokesčio dalis, kuri negali būti vertinama atskirai nuo pagrindinio darbo užmokesčio.

253. Atsakovo kaltės klausimas išsamiai išnagrinėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartyje, todėl jis nepagrįstai nurodo tas pačias aplinkybes dėl jos kaltės. Atsakovas sutiko sumokėti jai kompensaciją už nepanaudotas atostogas, t. y. pripažino, kad nėra visiškai atsiskaitęs jos atleidimo iš darbo dieną.

264. Pagal galiojančius teisės aktus viešasis juridinis asmuo ir jo vadovas, šiuo atveju Kalvarijos savivaldybės administracija ir jos direktorius, yra atsakingas už efektyvios vidaus kontrolės sukūrimą ir tinkamą jos veikimą visoje veikloje. Centralizuota vidaus audito tarnyba ir šios tarnybos vedėja nėra atsakinga už vidaus kontrolės veikimą institucijoje.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

30Iš bylos matyti, kad pradiniame 2008 m. balandžio 7 d. pareiškėjos teismui paduotame skunde buvo pareikšti du reikalavimai: dėl 7 118,98 Lt dydžio nesumokėto priedo už tarnybos stažą Lietuvos valstybei priteisimo ir dėl 573,79 Lt dydžio kompensacijos už nesuteiktas papildomas atostogas priteisimo (b. l. 4). Pirmasis iš nurodytų reikalavimas iš dalies

31(6 727,27 Lt) buvo patenkintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. sprendimu, kuriuo bylos dalis dėl antrojo iš nurodytų reikalavimo buvo perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 122-128). Reikalavimas dėl vidutinio darbo užmokesčio už nevisišką atsiskaitymą (grindžiamą DK 141 str. 3 d.) pareiškėjos pareikštas jos patikslintame 2010 m. sausio 11 d. teismo gautame skunde (b. l. 145-148). Iš pastarojo (patikslinto) skundo matyti, kad reikalavimas dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo yra siejamas tik su 573,79 Lt dydžio kompensacijos už nesuteiktas papildomas atostogas išmokėjimo uždelsimu. Tai reiškia, kad ABTĮ 86 straipsnio taikymo požiūriu teismas negalėjo (neturėjo teisės) išeiti iš pareiškėjos skundo reikalavimų ribų ir nagrinėti klausimą dėl su kita suma (paminėta 6 727,27 Lt) sietinų pinigų priteisimo DK 141 straipsnio 3 dalies pagrindu.

32Pasisakydama dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo 573,79 Lt dydžio kompensaciją už nesuteiktas papildomas atostogas, kolegija pažymi, kad su šiuo pareiškėjos skundo reikalavimu atsakovas sutiko, pagal bylos duomenis, šis reikalavimas yra pagrįstas tiek teisės taikymo, tiek faktinių aplinkybių nustatymo požiūriu. Todėl ši pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo dalis pripažintina pagrįsta.

33Pasisakydama dėl materialinės teisės normų taikymo, nagrinėjant kitą pareiškėjos (patikslintame) skunde nurodytą reikalavimą, kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, teisingai nustatė, kad sprendžiant šią ginčo dalį būtina taikyti DK 141 straipsnį.

34DK 141 straipsnyje, kuris reglamentuoja teisinius santykius dėl atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarkos, be kita ko, nurodyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka (1 d.), darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas (2 d.). Pagal šio straipsnio 3 dalį (bylai aktuali 2005-05-12 įstatymo Nr. X-188 redakcija), kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

35Iš nurodytų DK 141 straipsnio nuostatų matyti, kad straipsnio 3 dalyje nurodyta (darbdavio ) pareiga sumokėti (jau atleistam) darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį pirmiausia yra siejama su uždelsimu (iš dalies arba visiškai) atsiskaityti su darbuotoju jo atleidimo dieną, antra vertus, tokia darbdavio pareiga atsiranda tik tuo atveju, kai dėl paminėto uždelsimo nėra darbuotojo kaltės. Šios (kolegijos nurodytos) aplinkybės DK 141 straipsnio taikymo prasme yra būtinos sąlygos šio straipsnio 3 dalyje numatyto vidutinio darbo užmokesčio priteisimui. Todėl, taikant DK 141 straipsnio 3 dalį, yra būtina nustatyti (aptarti) kiekvienos iš šių sąlygų buvimą, tuo pačiu pateikti šių sąlygų sampratą ir tik tai padarius aiškinti konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes.

36Pasisakydama šiais klausimais, kolegija pažymi, kad terminas (žodis) „uždelsimas“ pagal jo panaudojimo prasmę reiškia užvilkinimą (Lietuvių kalbos instituto Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 877 psl.), t. y. suponuoja situaciją, kai tai darantis asmuo (šiuo atveju darbdavys) žinojo arba privalėjo žinoti, kad jis nustatytu laiku (šiuo atveju atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju dieną) neįvykdė tam tikros pareigos ir tai tęsia toliau. Iš bylos matyti, kad pareiškėja kreipėsi į atsakovą dėl neteisingo tarnybos valstybei stažo apskaičiavimo ir su teisingu apskaičiavimu susijusiais piniginiais reikalavimais (neišmokėto priedo už tarnybos stažą ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas išmokėjimo) tik 2007 m. lapkričio 22 d., t.y. po jos atleidimo iš tarnybos 2007 m. lapkričio 6 d. (b. l. 20). Iš atsakovo atsakymo į šį pareiškėjos prašymą matyti, kad (pagal atsakovą) jis neturėjo pareiškėjos prašomam stažui apskaičiuoti būtinų dokumentų, nes tokių dokumentų pareiškėja nebuvo pateikusi ją priimant į tarnybą (b. l. 21). Šių atsakovo nurodytų argumentų pagrįstumą patvirtina byloje esantys įrodymai: pareiškėjos atsakovui pateiktų dokumentų kopijos (b. l. 31-39) bei Valstybės tarnybos departamento 2008 m. rugpjūčio 14 d. teismui adresuotas raštas (atsakymas į atitinkamą paklausimą), kad duomenų apie pareiškėjos valstybės tarnybos stažą Valstybės tarnautojų registre nėra (b. l. 73). Nurodytos faktinės bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjos atleidimo iš tarnybos dieną atsakovas negalėjo ir pagal pačios pareiškėjos jam pateiktus duomenis neprivalėjo žinoti apie neteisingą valstybės tarnybos stažo skaičiavimą pareiškėjai ir tuo pačiu apie tai, kad nevisiškai atsiskaitė su pareiškėja jos atleidimo iš tarnybos dieną. Šiame kontekste pažymėtina, jog (kaip matyti iš bylos) pareiškėjos tarnybos pas atsakovą metu buvo priimami atsakovo įsakymai apie dirbančių tarnautojų (tuo pačiu ir pareiškėjos) tarnybos valstybei stažo apskaičiavimą, iš kurių matyti, kad pareiškėjos stažas buvo apskaičiuojamas be vėliau (po atleidimo iš tarnybos pas atsakovą) nurodytų ir teismo nustatytų laikotarpių įskaitymo (b. l. 41-45). Pabrėžtina, kad DK 141 straipsnio 3 dalies taikymo požiūriu nagrinėjamai bylai yra aktuali (ABTĮ 86 str. 2 d. taikymo požiūriu reikšminga) situacija, kuri buvo pareiškėjos atleidimo iš tarnybos - atsiskaitymo su darbuotoja – dieną, nes laiko aspektu būtent su šia situacija yra siejama darbdavio (atsakovo) pareiga sumokėti šioje straipsnio dalyje numatytą vidutinį darbo užmokestį. Tai reiškia, kad DK 141 straipsnio 3 dalies taikymo požiūriu teismo nustatyta atsakovo pareiga sumokėti pareiškėjai pačią kompensaciją už nesuteiktas papildomas atostogas (573,74 Lt) šiuo atveju negali būti laikoma bylai reikšminga aplinkybe.

37Pasisakydama dėl antrosios iš aukščiau nurodytų DK 141 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygos (darbuotojo kaltės nebuvimo), kolegija pažymi, kad išvardintos faktinės bylos aplinkybės (pačios pareiškėjos reikalingų stažui apskaičiuoti visų dokumentų nepateikimas, jos nereagavimas į atsakovo įsakymus dėl jos stažo apskaičiavimo), turint omenyje pareiškėjos išsilavinimą ir tai, jog ji užėmė pas atsakovą pakankamai aukštas - Vidaus audito tarnybos vedėjos – pareigas, leidžia daryti išvadą, kad (DK 141 str. 3 d. taikymo prasme) aukščiau aptarta situacija atsirado ir dėl pačios pareiškėjos kaltės, kuri šiuo atveju pasireiškė tuo, kad pati pareiškėja elgėsi nepakankamai rūpestingai ir apdairiai tam, kad tokios situacijos nebūtų.

38Atsižvelgdama į nurodytus argumentus bei padarytas išvadas, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normą (DK 141 str. 1 d.). Todėl teismo priimto sprendimo dalis dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo naikintina ir šis pareiškėjos skundo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 143 str., 88 str. 1 p.).

39Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimą pakeisti, panaikinant sprendimo dalį dėl vidutinio darbo užmokesčio nuo 2007 m. lapkričio 6 d. iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo priteisimo. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja E. M. (toliau – pareiškėja) skundu (b. l. 4), kurį patikslino... 5. Pareiškėja nurodė, kad nuo 2005 m. vasario 2 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d.... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 27 – 28, 155 – 156) patvirtino... 7. Atsakovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 5 d. su pareiškėja visiškai... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d. sprendimu... 10. (b. l. 170 – 172) pareiškėjos skundą patenkino visiškai. Teismas... 11. Teismas nurodė, kad nagrinėjamas ginčas kilo dėl pareiškėjai... 12. 3 dalimis. Teismas nustatė, kad, nutraukęs tarnybinius santykius su... 13. 3 dalyje nustatyta suma – vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo... 14. vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutartis... 15. Nr. A822-1534/2009). Teismas nustatė, jog pareiškėjos vidutinis darbo... 16. 2 427,08 Lt, o vienos darbo dienos atlyginimas – 117,25 Lt. Su šiuo... 17. pareiškėja sutiko, ginčo dėl vidutinio darbo užmokesčio dydžio nėra.... 18. III.... 19. Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 176 – 179) prašo panaikinti Kauno... 20. 1. DK 141 straipsnio 3 dalis pritaikyta pažeidžiant teismų praktikoje... 21. 2. DK 141 straipsnio 3 dalis pritaikyta ir vidutinis darbo užmokestis už... 22. Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 185 – 187) prašo... 23. 1. Ginčo santykius reglamentuojantys teisės aktai atsakovo neišskiria į... 24. 2. DK 186 straipsnio 2 dalis imperatyviai reglamentuoja, kad darbo užmokestis... 25. 3. Atsakovo kaltės klausimas išsamiai išnagrinėtas Lietuvos vyriausiojo... 26. 4. Pagal galiojančius teisės aktus viešasis juridinis asmuo ir jo vadovas,... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 30. Iš bylos matyti, kad pradiniame 2008 m. balandžio 7 d. pareiškėjos teismui... 31. (6 727,27 Lt) buvo patenkintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009... 32. Pasisakydama dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo 573,79 Lt dydžio... 33. Pasisakydama dėl materialinės teisės normų taikymo, nagrinėjant kitą... 34. DK 141 straipsnyje, kuris reglamentuoja teisinius santykius dėl atsiskaitymo... 35. Iš nurodytų DK 141 straipsnio nuostatų matyti, kad straipsnio 3 dalyje... 36. Pasisakydama šiais klausimais, kolegija pažymi, kad terminas (žodis)... 37. Pasisakydama dėl antrosios iš aukščiau nurodytų DK 141 straipsnio 3 dalies... 38. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus bei padarytas išvadas, kolegija... 39. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 40. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimą... 41. Nutartis neskundžiama....