Byla e2-458-743/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei E. K., su trečiaisiais asmenimis Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir G. D. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovę E. K. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti Ančios ežere pastatytą 17,76 m ilgio, virš 2 m aukščio, 37,26 m2 bendro ploto lieptą, kuris remiasi į žemės sklypą (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės. Jeigu nebus pateikti paruošiamieji procesiniai dokumentai, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. gegužės 11 d. Atsakovė per nustatytą 20 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriuose nurodo, kad su ieškiniu sutinka.

5Tretiesiems asmenims Veisiejų regioninio parko direkcijai procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. gegužės 6 d., G. D. – 2015 m. gegužės 30 d. Šie tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškinyje nurodyta, kad Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, dalyvaujant Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovei bei Alytaus regioninio aplinkos apsaugos departamento Lazdijų agentūros vedėjui, patikrinimo metu nustatė, jog atsakovė savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, Ančios ežere pastatė 17,76 m ilgio, virš 2 m aukščio, 37,26 m2 bendro ploto lieptą, kuris remiasi į G. D. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ). Atsakovės pastatytas lieptas yra Veisiejų regioniniame parke, Ančios kraštovaizdžio draustinyje, t.y. saugomoje teritorijoje. E. K. 2014 m. balandžio 17 d. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad 2014 m. kovo 1 d. žemės sklype pastatė lieptą. 2014 m. rugpjūčio 26 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas, kuriame nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Atsakovė už pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 159 straipsnio 3 dalyje, buvo patraukta administracinėn atsakomybėn, ir pagal administracinį nurodymą 2014 m. rugsėjo 8 d. sumokėjo 500 Lt baudą. 2014 m. rugsėjo 5 d. surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo iš atsakovės pareikalauta ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 5 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą lieptą. Nurodyta, jog asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2015 m. kovo 19 d. patikrinus privalomojo nurodymo įvykdymą nustatyta, kad atsakovė nurodymo neįvykdė. Atsakovė statybą leidžiančio dokumento statyti lieptą neturi ir negali gauti.

9Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl liepto statybos 2014 m. rugpjūčio 26 d. atsakovei surašytas Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-140306-00005-(14.12), kuriame konstatuota, kad lieptas Ančios ežere, ties žemės sklypu, kadastrinis Nr. ( - ), pastatytas savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso G. D.. Sklypas yra miškų ūkio paskirties. Įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: nacionaliniai ir regioniniai parkai, paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, kraštovaizdžio draustiniai, miško naudojimo apribojimai. 2014 m. rugpjūčio 26 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ATP-10-140826-00021-(14.11) patvirtina, kad atsakovė buvo patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 159 straipsnio 3 dalį, surašytas administracinis nurodymas sumokėti 500 Lt baudą. 2014 m. rugsėjo 8 d. mokėjimo nurodymas patvirtina, kad atsakovė šią baudą sumokėjo. 2014 m. rugsėjo 5 d. atsakovei surašytas Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-10-140905-00019-(14.51) patvirtina, kad iš E. K. pareikalauta iki 2015 m. kovo 5 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nugriauti lieptą. 2015 m. kovo 19 d. Privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-10-150319-00009-(14.51) nustatyta, kad atsakovė nurodymo neįvykdė.

10Po savavališkos statybos akto surašymo atsakovė nepateikė statybą leidžiančio dokumento ir nenugriovė savavališkai pastatyto liepto, todėl ieškovė pagrįstai kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).

11Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) (Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Įgyvendindamas statytojo teisę, statytojas, be kita ko, privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą (Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyti visi statybą leidžiantys dokumentai, o 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama.

12Statybos įstatymas įpareigoja statytojus statybos procese laikytis ne tik šio įstatymo normų, bet ir vadovautis kitais teisės aktais ir juose įtvirtintais reikalavimais statyboms. Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai numato, kad statant statinį, be šio įstatymo, privaloma vadovautis kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio apsaugą. Atsakovės pastatytas lieptas priskiriamas II grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai (Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ priedo 2 lentelės 6.2 eilutė).

13Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktą, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą bei Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.2 papunktį, statant II grupės nesudėtingą statinį konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje rengiamas supaprastintas statybos projektas bei privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. Konservacinei apsaugos prioriteto teritorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai. Kompleksinės saugomos teritorijos kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: valstybiniai parkai – nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – biosferos rezervatai ir biosferos poligonai (Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktai). Kraštovaizdžio draustinis yra priskiriamas prie kompleksinių draustinių (Saugomų teritorijų įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

14Atsakovės lieptas pastatytas prie miškų ūkio paskirties žemės sklypo, saugomoje teritorijoje – Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Ančios kraštovaizdžio draustinyje, Ančios ežere, todėl taikytini Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyti apribojimai, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ir (ar) bendruosiuose planuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos. Valstybiniuose parkuose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus (Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 3 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (nauja redakcija nuo 1996-01-11) 136.7 punktą, galiojantį nuo 2007-10-12, regioninių parkų teritorijose draudžiama vykdyti bet kokius statybos, žemės kasybos bei rekreacijos infrastruktūros įrengimo darbus be nustatytąja tvarka parengto projekto, kuris, be kitų institucijų, turi būti suderintas su Aplinkos ministerija ir parko administracija, o statybos ir rekonstravimo darbai gali būti vykdomi tik turint leidimą, išduotą įgaliotos statybos priežiūros tarnybos.

15Šiuo atveju liepto statybai, be statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui, būtini valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos bei žemės savininko G. D. rašytiniai sutikimai (STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.3, 34 punktai).

16Taip pat pažymėtina, jog veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ne tik Saugomų teritorijų įstatymas, bet ir pačių saugomų teritorijų nuostatai (Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Reikalavimus statinių projektavimui ir statybai Veisiejų regioninio parko teritorijoje reglamentuoja Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 433 (nauja redakcija nuo 2011-07-15). Pagal šio reglamento 6 punkte įtvirtintas sąvokas, lieptas yra priskiriamas mažųjų kraštovaizdžio architektūros įrenginių ir statinių kategorijai. Pagal to paties reglamento 21.2 punktą, regioninio parko vandens telkiniuose medinį lieptą leidžiama įrengti tik prie esamų sodybų. Tai reiškia, kad liepto statyba Ančios ežere negalima ne tik pagal Saugomų teritorijų įstatymą, bet ir pagal Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentą.

17Įvertinus tai, atsakovės pastatytas lieptas pagrįstai pripažintas savavališka statyba, kurios padarinius būtina pašalinti įstatymo nustatyta tvarka.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnyje nustatyta, jog jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. Asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

19Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Šio Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas).

20Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimas dėl įpareigojimo pašalinti savavališkai pastatytą lieptą tenkintinas ir atsakovė įpareigotina per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lieptą bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovei nustatytu terminu neįvykdžius šio įpareigojimo ieškovei suteiktina teisė atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės (CPK 273 straipsnio 1 dalis).

21Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (31 Eur), nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, – 3,27 Eur (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Įpareigoti atsakovę E. K., a. k. (duomenys neskelbtini) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti Ančios ežere pastatytą 17,76 m ilgio, virš 2 m aukščio, 37,26 m2 bendro ploto lieptą, kuris remiasi į žemės sklypą (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ), bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovei nustatytu terminu neįvykdžius šio įpareigojimo, suteikti teisę ieškovei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, į. k. 288600210, atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

25Priteisti iš atsakovės E. K., a. k. (duomenys neskelbtini) 34,27 Eur (trisdešimt keturis eurus 27 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale).

26Atsakovė sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

27Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir tretieji asmenys gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. gegužės 11 d. Atsakovė per... 4. Tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė... 5. Tretiesiems asmenims Veisiejų regioninio parko direkcijai procesiniai... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Ieškinyje nurodyta, kad Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos... 9. Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl liepto statybos 2014 m.... 10. Po savavališkos statybos akto surašymo atsakovė nepateikė statybą... 11. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba –... 12. Statybos įstatymas įpareigoja statytojus statybos procese laikytis ne tik... 13. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktą, 23 straipsnio 1... 14. Atsakovės lieptas pastatytas prie miškų ūkio paskirties žemės sklypo,... 15. Šiuo atveju liepto statybai, be statybą leidžiančio dokumento –... 16. Taip pat pažymėtina, jog veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ne tik... 17. Įvertinus tai, atsakovės pastatytas lieptas pagrįstai pripažintas... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnyje nustatyta, jog jeigu... 19. Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam... 21. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi... 22. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Įpareigoti atsakovę E. K., a. k. (duomenys neskelbtini) per tris mėnesius... 25. Priteisti iš atsakovės E. K., a. k. (duomenys neskelbtini) 34,27 Eur... 26. Atsakovė sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir...