Byla eB2-2023-601/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. B. IĮ ,,(duomenys neskelbtini)“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, išnagrinėjęs ieškovės VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. B. IĮ ,,( - )“,

Nustatė

2Ieškovė VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad įsiskolinimas valstybės biudžetui 2018-06-08 duomenimis sudarė 3 909,09 Eur. Pažymėjo, kad už apdraustuosius kas mėnesį vidutiniškai priskaičiuojama apie 482 Eur einamųjų VSD įmokų ir kas mėnesį po 36 Eur PSD įmokų už įmonės savininką, todėl toliau įmonės įsiskolinimas sparčiai didinamas. Pažymėjo, kad įmonei buvo taikytos priverstinio poveikio priemones, t. y. 2015-2018 metais teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtą skolą nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau įmonė toliau didino skolą. Paskutinis debeto mokėjimo nurodymas per PLAIS sistemą Nr. 2028 pateiktas 2018 m. vasario 27 d. Fondo valdybos Marijampolės skyrius 2017 m. spalio 17 d. įmonei registruotu laišku siuntė raginimą sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skolos sumokėjimo terminams suėjus, įsiskolinimas nebuvo padengtas. Siekiant nustatyti įsiskolinimo atsiradimo ir nemokėjimo priežastis, Fondo valdybos Marijampolės skyrius 2017 m. gruodžio 8 d. V. B. IĮ „( - )“ raštu Nr. (7.3) S-18609 „Dėl dokumentų pateikimo“ prašė vadovo pateikti Fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriui paaiškinimą dėl VSD įmokų nemokėjimo bei dokumentus įmonės piniginių srautų analizei atlikti, duomenis apie įmonės turtą, kreditorius ir debitorius, tačiau dokumentai patikrinimui nebuvo pateikti, įsiskolinimas nepanaikintas. 2018 m. sausio 8 d. įmonės vadovė V. B. pateikė paaiškinimą (prašymą) raštu, kuriame nurodė skolos susidarymo priežastis, o skolą Fondo biudžetui įsipareigojo sumokėti dalimis, pradedant mokėti nuo 2018 m. vasario mėnesio, tačiau savo įsipareigojimo nevykdė, todėl skola Fondo biudžetui didėjo.

3Atsakovė V. B. IĮ ,,( - )“ atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, tačiau pateikė duomenis apie įmonės finansinę būklę.

4Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas V. B. IĮ ,,( - )“ bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje VSDFV Marijampolės skyriaus, atsakovės V. B. IĮ ,,( - )“ direktorės V. B. pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

9Juridinių asmenų registro duomenimis matyti, kad įmonė įregistruota 2015-01-29 metais, adresu ( - ), nuo 2015-01-29 įmonės direktorės pareigas ėjo V. B..

10Įmonės direktorė teismui pateikė įmonės finansinę atskaitomybę patvirtinančius dokumentus, iš kurių matyti, kad 2018-01-01 – 2018-06-30 laikotarpio pabaigoje įmonės kreditas sudarė 18 900,63 Eur, įmonės debetas taip pat sudarė 18 900,63 Eur. Kasos knygos 2018-06-30 duomenis matyti, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio iki 2018 m. birželio įmonės pajamos sudarė 29 935,80 Eur, o išlaidos 33 822,10 Eur, kas reiškia, kad nurodytu laikotarpiu įmonės išlaidos viršijo įmonės pajamas ir įmonės veikla buvo nuostolinga. Įmonės direktorė pateikė Skolų žiniaraštį einamajam laikotarpiui, t. y. iki 2018-06-30, iš kurio matyti, kad įmonės skola kreditoriams sudaro 6 151,94 Eur. Tačiau teismo vertinimu, nurodyta suma neatspindi realaus įmonės įsiskolinimo dydžio. Į šią įsiskolinimo sumą nėra įtraukti įsiskolinimai valstybės biudžetui, t. y. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 5 453,18 Eur ir Valstybinei mokesčių inspekcijai – 5 369,96 Eur sumai. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės įsiskolinimas pareiškėjai nuolat didėjo, t. y. 2018 m. sausio mėnesį sudarė –

112 102,29 Eur, 2018 m. gegužės mėnesį – 3 342,36 Eur, kreipimosi į teismą momentu, t. y. 2018 m. birželio 8 d. – 3 909,09 Eur, o bankroto bylos iškėlimo dienai 2018 m. rugsėjo 6 d. sudarė – 5 453,18 Eur. Iš bylos duomenų matyti, kad per PLAIS sistemą debitorinio įsiskolinimo nuskaitymai buvo vykdomi ir VĮ Registrų centro, kas leidžia daryti išvadą, kad ši institucija taip pat yra įmonės kreditorė.

12Iš VĮ ,,Registrų centras“ duomenų matyti, kad nei įmonė, nei jos savininkė neturi jokio nekilnojamojo turto. VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu nėra registruotų transporto priemonių. V. B. priklauso 2005 m. gamybos Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ) transporto priemonei nuo 2016-04-26 taikytas areštas.

13Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė V. B. IĮ „( - )“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 2 p., 3 p.). Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, V. B. IĮ „( - )“ keltina bankroto byla.

14Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB ,,AUDATA“ (sąrašo eilės numeris B-JA026), kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

15Iškėlus V. B. IĮ „( - )“ įmonei bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

16Dėl bendraatsakovo

17Pagal Individualių įmonių įstatymo (toliau – ir IĮĮ) 2 straipsnio 1 dalį, individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Individuali įmonė turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo teise (CK 2.48 str. 1 d.), todėl, kaip savarankiškas civilinių teisinių santykių subjektas, už savo prievoles atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu (IĮĮ 8 str.; CK 2.50 str. 1 d.). Individualios įmonės (neribotos civilinės atsakomybės privataus juridinio asmens) steigėjas yra vienas fizinis asmuo ir nuo įmonės įregistravimo jis laikomas individualios įmonės savininku (IĮĮ 3 str., 6 str. 1 d.); individualioje įmonėje yra vienas savininkas; jo teises ir pareigas nustato Civilinis kodeksas, Individualių įmonių įstatymas bei kiti įstatymai ir individualios įmonės nuostatai (IĮĮ 6 str. 1, 4 d.). Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (įskaitant ir individualios įmonės) įmonės turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (savininkas). Taigi nurodytų teisės normų sisteminė analizė, teismui suponuoja išvadą, kad nors individuali įmonė ir jos savininkas yra atskiri civilinių teisinių santykių subjektai, galintys savarankiškai prisiimti prievoles ir už jas atsakyti, tačiau individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, už jas turi atsiskaityti savininkas savo asmeniniu turtu. Būtent individualios įmonės teisinė padėtis ir lemia jos civilinės atsakomybės ypatumus, t. y. tuo atveju, kai tokia įmonė neturi pakankamai turto atsiskaityti pagal prisiimtas turtines prievoles, jos savininkui atsiranda subsidiari prievolė atsakyti už įmonės skolas (CK 2.50 str. 4 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2617/2013). Nesant pakankamai įmonės turto, bankroto procese gali būti realizuotas visas įmonės savininko turtas (išskyrus tą, į kurį pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 668 straipsnį negali būti nukreipiamas išieškojimas) ir savininko kreditoriai prarastų bet kokią galimybę nukreipti išieškojimą į šį turtą.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 11 punkte išaiškinta teismams, kad ,, ...tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, teismo paskirtam bankrutuojančios įmonės administratoriui turtas natūra nėra perduodamas. Įmonės savininkas ( savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe. Teismas turi imtis priemonių, kad šis turtas būtų išsaugotas iki bylos išnagrinėjimo ir prireikus būtų galima į jį nukreipti išieškojimą, išskyrus tą jo dalį, į kurią išieškojimas negali būti nukreiptas pagal CPK priedėlį Nr. 2”. Bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakovu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308. Teismų praktika. 2004, 22).

19Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. balandžio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-798-157/2016 nurodė, kad teismas pagal įstatymą tokios kategorijos bylose, kuriose privalu apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, pačios įmonės skolininkės, atitinkamai ir jos savininkų interesus, bet ir viešąjį interesą – privaloma ex officio veikti aktyviai.

20Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad V. B. yra bankrutuojančios individualios įmonės savininkė ir jos turtas nėra atsietas nuo įmonės turto. Esant tokiai situacijai, laikytina, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos minėto asmens teisėms bei pareigoms, todėl ji įtrauktina į bankrutuojančios V. B. IĮ „( - )“ bankroto bylą bendraatsakove (CPK 43 str. 2 d.).

21Taip pat pažymėtina, jog būtent dėl to, kad individualios įmonės bankroto byloje gali būti parduotas visas ne tik įmonės, bet ir jos savininko turtas, individualios įmonės bankroto byloje savo reikalavimus reiškia tiek įmonės, tiek jos savininko, kreditoriai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2090/2014).

22Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d., teismas

Nutarė

23Iškelti V. B. IĮ „( - )“ (įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), Vilkaviškio r. sav.) bankroto bylą.

24Paskirti V. B. IĮ „( - )“ administratoriumi UAB ,,AUDATA“ (sąrašo eilės numeris B-JA026).

25Uždėti V. B. IĮ „( - )“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

26Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

27Nustatyti, kad V. B. IĮ „( - )“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

28Įpareigoti V. B. IĮ „( - )“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

29Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

30Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

31Į bankrutuojančios V. B. IĮ „( - )“ bankroto bylą bendraatsakovu įtraukti jos savininkę V. B. (a. k. ( - )

32Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Ieškovė VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad įsiskolinimas valstybės biudžetui... 3. Atsakovė V. B. IĮ ,,( - )“ atsiliepimo per teismo nustatytą terminą... 4. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 8. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas V. B. IĮ ,,( - )“ bankroto... 9. Juridinių asmenų registro duomenimis matyti, kad įmonė įregistruota... 10. Įmonės direktorė teismui pateikė įmonės finansinę atskaitomybę... 11. 2 102,29 Eur, 2018 m. gegužės mėnesį – 3 342,36 Eur, kreipimosi į... 12. Iš VĮ ,,Registrų centras“ duomenų matyti, kad nei įmonė, nei jos... 13. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė V. B. IĮ „( - )“... 14. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 15. Iškėlus V. B. IĮ „( - )“ įmonei bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 16. Dėl bendraatsakovo... 17. Pagal Individualių įmonių įstatymo (toliau – ir IĮĮ) 2 straipsnio 1... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2001 m. gruodžio 21 d.... 19. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. balandžio 21 d. nutartyje, priimtoje... 20. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad V. B. yra bankrutuojančios... 21. Taip pat pažymėtina, jog būtent dėl to, kad individualios įmonės bankroto... 22. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d.,... 23. Iškelti V. B. IĮ „( - )“ (įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), Vilkaviškio... 24. Paskirti V. B. IĮ „( - )“ administratoriumi UAB ,,AUDATA“ (sąrašo... 25. Uždėti V. B. IĮ „( - )“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir... 26. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 27. Nustatyti, kad V. B. IĮ „( - )“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip... 28. Įpareigoti V. B. IĮ „( - )“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo... 29. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 30. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 31. Į bankrutuojančios V. B. IĮ „( - )“ bankroto bylą bendraatsakovu... 32. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...