Byla e2-770-743/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui Ž. S., su trečiaisiais asmenimis Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą Ž. S. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – lieptą (ilgis – 13,40 m, bendras plotas – 22,96 kv. m, aukštis ~ 1,90 m), pastatytą Dumblinio ežere, ties žemės sklypu (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), Ilgininkų hidrografiniame draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Jeigu nebus pateikti paruošiamieji procesiniai dokumentai, prašo priimti sprendimą už akių.

3Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-10-12 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovas per nustatytą 30 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad ieškiniui neprieštarauja.

5Tretiesiems asmenims Veisiejų regioninio parko direkcijai ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijai procesiniai dokumentai įteikti 2015-08-20. Šie tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškinyje nurodyta, kad Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2014 m. lapkričio 10 d. gavo Veisiejų regioninio parko direkcijos raštą, kuriuo pranešta apie Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ( - ), Dumblinio ežere galimai neteisėtai pastatytus lieptus. Skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas 2014 m. lapkričio 25 d. patikrino faktines aplinkybes ir 2014 m. gruodžio 5 d. surašė statybos patikrinimo aktą, kuriame nurodė, jog Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Dumblinio ežere, ties žemės sklypu (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), pastatytas ir atsakovo Ž. S. naudojamas lieptas (ilgis – 13,40 m, bendras plotas – 22,96 kv. m, aukštis ~ 1,90 m). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, žemės sklypui įrašytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: hidrografiniai draustiniai (Ilgininkų hidrografinis draustinis), nacionaliniai ir regioniniai parkai (Veisiejų regioninis parkas), paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (Dumblinio ežero), miško naudojimo apribojimai. Atsakovas 2014 m. lapkričio 25 d. paaiškino, kad lieptą įgijo 2014 m., kai tėvas K. S. padovanojo žemės sklypo dalį, ties kuria ir pastatytas lieptas. 2014 m. gruodžio 9 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas, kuriame konstatuota, kad minėtas lieptas 2005 m. birželio mėnesį pastatytas savavališkai. Statybos rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija – I grupės nesudėtingas statinys. 2014 m. gruodžio 22 d. surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo iš atsakovo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 22 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą lieptą. Nurodyta, jog asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2015 m. birželio 30 d. surašytas privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas, kuriame konstatuota, jog atsakovas nurodymo neįvykdė – liepto nenugriovė.

9Ieškinyje nurodytos aplinkybės patvirtinamos prie ieškinio pridėtais dokumentais: Veisiejų regioninio parko raštu Nr. 324(1.8), statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktu Nr. SPA-2580-(14.2), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, atsakovo paaiškinimu, savavališkos statybos aktu Nr. SSA-10-141209-00038-(14.12), pranešimu dėl savavališkų statybų Nr. 2D-19611-(14.17), privalomuoju nurodymu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-10-141222-00035-(14.51), privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-10-150630-00031-(14.51).

10Po savavališkos statybos akto surašymo atsakovas nepateikė statybą leidžiančio dokumento ir nenugriovė savavališkai pastatyto liepto, todėl ieškovė pagrįstai kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).

11Statybos procesą reglamentuojančiame teisės akte – Statybos įstatyme nustatyti visų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminiai reikalavimai, statybos techninio normavimo, statinių projektavimo ir statybos, naudojimo ir nugriovimo bei visos su statyba susijusios veiklos priežiūros tvarka, subjektų veiklos šioje srityje principai ir atsakomybė. Statinio projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Pagal Statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą vieni iš normatyvinių statybos techninių dokumentų yra statybos techniniai reglamentai – Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės aktai, kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas. Taigi statybos techniniai reglamentai yra Statybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą nustatantys teisės norminiai aktai, kurių paskirtis – detalizuoti, konkretizuoti reglamentavimą, siekiant įgyvendinti Statybos įstatyme įtvirtintus viešuosius ir privačiuosius tikslus, užtikrinti statybos teisėtumą, įtvirtinti statybos procese dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, apsaugoti asmenų, kurių interesai gali būti pažeisti, teisėtus interesus.

12Ginčo statinio statybos metu galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalis nustatė, kad leidimas vykdyti naujo statinio statybą privalomas, išskyrus nesudėtingus statinius, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Statybos įstatymo 23 straipsnio nuostatas įgyvendinančio statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (nuo 2010-10-01 neteko galios) 5 punktas detalizavo, kad nesudėtingi statiniai, kuriems statyti arba griauti statybos leidimas nereikalingas, taip pat reikalavimai, kurių reikia laikytis juos statant arba griaunant, yra išvardyti statybos techniniame reglamente STR „Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (nuo 2010-10-01 neteko galios). Šio Reglamento 1 priede pateiktas nesudėtingų statinių sąrašas, į kurį įtrauktas lieptas (1 priedo 2 lentelė „Inžineriniai statiniai“, eil. Nr. 20), priskiriant jį, atitinkamai pagal jo ilgį nuo kranto linijos ir didžiausią užimamą plotą, I arba II grupės nesudėtingiems statiniams. Pagal Reglamento STR 1.01.07:2002 12.2 punktą I grupės nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje taikomos šios išimtys: neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra, tačiau turi būti atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra; nereikalingas statybos leidimas statinį griauti, neprivaloma atlikti statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre. Siekiant teisėtai statyti nesudėtingą statinį saugomoje teritorijoje turėjo būti rengiamas supaprastintas statinio projektas [4.14], kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir valstybinio parko, valstybinio rezervato ar biosferos rezervato direkcijos įgaliotas atstovas – statant valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose ar biosferos rezervate (12.2.1.1 punktas); savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas – statant valstybiniuose draustiniuose (12.2.1.2 punktas); savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus – statant ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančiose) teritorijose, tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose (12.2.1.3 punktas); nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingi raštiški valstybės tarnautojų, išvardytų 12.2.1 papunktyje, pritarimai (12.2.2 punktas).

13Iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas nesudėtingų statinių statybai statytojui priklausančiame žemės sklype yra numatytas ir pagal Reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (įsigaliojo nuo 2010-10-01) nuostatas, t. y. ketinant statyti nesudėtingą statinį reikalinga parengti supaprastintą statybos projektą, kuriam reikalingas rašytinis pritarimas (Reglamento STR 1.01.07:2010 14 punktas).

14Ginčo statinio statybos metu galiojusio Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis nustatė, kad savavališka statyba – statinio statyba be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo; nesudėtingo statinio statyba be normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivaloma. Analogiška nuostata įtvirtinta ir šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje, nustatančioje, kad savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

15Kadangi nagrinėjamu atveju lieptas stovi saugomoje teritorijoje – Dumblinio ežere, Ilgininkų hidrografiniame draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, statybai taip pat taikytinas Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtintas apribojimas, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ir (ar) bendruosiuose planuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos. Be to, pagal Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktą, valstybiniuose parkuose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus <...>, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, <...>. Statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus (Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis).

16Taip pat pažymėtina, jog veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ne tik Saugomų teritorijų įstatymas, bet ir pačių saugomų teritorijų nuostatai (Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Reikalavimus statinių projektavimui ir statybai Veisiejų regioninio parko teritorijoje reglamentuoja Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentas. Pagal šio reglamento 6 punkte įtvirtintas sąvokas, lieptas yra priskiriamas mažųjų kraštovaizdžio architektūros įrenginių ir statinių kategorijai. Pagal to paties reglamento 21.2 punktą, vandens telkiniuose prie esamų sodybų leidžiama įrengti vieną medinį lieptą iki 15 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, ne didesnį kaip 30 m2 ploto. Šiuo atveju lieptas nepatenka į saugomose teritorijose leistinų statyti statinių kategoriją, kadangi ties žemės sklypu jau yra pastatytas ir įteisintas vienas lieptas.

17Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitu teisės aktu, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytu, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų (Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalis).

18Atsakovas neturi ir negali gauti statybą leidžiančio dokumento. Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama (Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalis).

19Įvertinus tai, atsakovo lieptas pagrįstai pripažintas savavališka statyba, kurios padarinius būtina pašalinti įstatymo nustatyta tvarka.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami taikant įstatymus, galiojančius šių padarinių konstatavimo ir šalinimo metu.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnyje nustatyta, jog jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. Asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

22Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Šio Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas).

23Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimas dėl įpareigojimo pašalinti savavališkai pastatytą lieptą tenkintinas ir atsakovas įpareigotinas per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lieptą bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius šio įpareigojimo ieškovei suteiktina teisė atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo (CPK 273 straipsnio 1 dalis).

24Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (31 Eur), nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, – 4,44 Eur (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

25Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti.

27Įpareigoti atsakovą Ž. S., a. k. (duomenys neskelbtini) per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – lieptą (ilgis – 13,40 m, bendras plotas – 22,96 kv. m, aukštis ~ 1,90 m), pastatytą Dumblinio ežere, ties žemės sklypu (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), Ilgininkų hidrografiniame draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius šio įpareigojimo, suteikti teisę ieškovei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, į. k. 288600210, atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

28Priteisti iš atsakovo Ž. S., a. k. (duomenys neskelbtini) 35,44 Eur (trisdešimt penkis eurus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale).

29Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

30Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir tretieji asmenys gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 3. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu,... 4. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 5. Tretiesiems asmenims Veisiejų regioninio parko direkcijai ir Lazdijų rajono... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Ieškinyje nurodyta, kad Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos... 9. Ieškinyje nurodytos aplinkybės patvirtinamos prie ieškinio pridėtais... 10. Po savavališkos statybos akto surašymo atsakovas nepateikė statybą... 11. Statybos procesą reglamentuojančiame teisės akte – Statybos įstatyme... 12. Ginčo statinio statybos metu galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 1... 13. Iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas nesudėtingų statinių statybai... 14. Ginčo statinio statybos metu galiojusio Statybos įstatymo 2 straipsnio 71... 15. Kadangi nagrinėjamu atveju lieptas stovi saugomoje teritorijoje – Dumblinio... 16. Taip pat pažymėtina, jog veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ne tik... 17. Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai,... 18. Atsakovas neturi ir negali gauti statybą leidžiančio dokumento. Statyba be... 19. Įvertinus tai, atsakovo lieptas pagrįstai pripažintas savavališka statyba,... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtos... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnyje nustatyta, jog jeigu... 22. Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam... 24. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 26. Ieškinį tenkinti.... 27. Įpareigoti atsakovą Ž. S., a. k. (duomenys neskelbtini) per du mėnesius nuo... 28. Priteisti iš atsakovo Ž. S., a. k. (duomenys neskelbtini) 35,44 Eur... 29. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 30. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir...