Byla e2-297-278/2017
Dėl sprendimo panaikinimo, pirkimo procedūrų nutraukimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Gensera“ ieškinį atsakovei UAB „Molėtų vanduo“, tretiesiems asmenims UAB „Žilinskas ir CO, UAB „Infes“, UAB „Irdaiva“, UAB „KRS“, UAB „Norus“, UAB „Inti“, UAB „LitCon“, UAB „Statovita“, AB „Panevėžio statybos trestas“ dėl sprendimo panaikinimo, pirkimo procedūrų nutraukimo ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gensera“ prašo pripažinti atsakovės UAB „Molėtų vanduo“ 2016-11-21 sprendimą dėl pretenzijos atmetimo neteisėtu; pripažinti I, II, III pirkimo dalių sąlygose 13.5 p. nustatytus P1 kvalifikacinės atrankos kriterijus neproporcingais pirkimo objektui bei dviprasmiškais ir atsižvelgiant į tai, kad paraiškos jau yra vertinamos, nutraukti visų pirkimo dalių procedūras, kaip vykdomas pažeidžiant viešojo pirkimo principus. Nurodo, kad UAB „Molėtų vanduo“ paskelbus supaprastintą ribotą konkursą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose ir Alantoje“, siekia dalyvauti konkurse. Nurodo, jog pirkimas yra suskaidytas į tris dalis ir paraiškas dalyvauti tiekėjai gali teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba visoms kartu. Pagal pirkimo sąlygas kiekvienai pirkimo daliai yra nustatyti skirtingi, tačiau kartu labai panašūs kvalifikacinės atrankos kriterijai, kuriuos taikant bus atrenkami 5 tiekėjai, kuriuos atsakovė kvies teikti kainos pasiūlymus. Nurodo, kad susipažinus su pirkimo sąlygų reikalavimais ir manydama, jog sąlygose nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai yra neproporcingi pirkimo objektui ir tuo ribojantys konkurenciją, 2016-11-10 atsakovei pateikė prašymą paaiškinti dėl sąlygose nustatytų reikalavimų, tačiau UAB „Molėtų vanduo“ atsakė, jog prašymas nėra prašymas paaiškinti pirkimo sąlygas. 2016-11-16 bendrovė pateikė pretenziją, kuria nesutiko su pirkimo sąlygose nustatytais kvalifikacinės atrankos kriterijais, kadangi jie apie 13 kartų didesni nei pirkimo objektų vertės, todėl jiems neproporcingi ir prašė visose pirkimo dalyse nustatyti proporcingas konkrečiam pirkimo objektui kvalifikacinės atrankos kriterijaus PI reikšmes. Teigia, jog atsakovė pirkimo procedūrų nesustabdė, o 2016-11-21 informavo, jog įmonės pretenzija atmesta. Nesutinka su atsakovės priimtu sprendimu, mano, jog UAB „Molėtų vanduo“ sprendimas atmesti pretenziją ir nepatikslinti pirkimo objektui neproporcingų kvalifikacinės atrankos kriterijų bei pagal juos vykdyti paraiškų vertinimą pažeidžia viešųjų pirkimų principus, todėl yra nepagrįstas, neteisėtas ir naikintinas, o pirkimo procedūros nutrauktinos, kaip pažeidžiančios viešąjį interesą.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Molėtų vanduo“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog įvertinus, kad įsigyti darbai yra tiesiogiai susiję su žmonių aptarnavimu, jų galimybėmis naudoti tinkamos kokybės geriamą vandenį ir nuotekų sistemą bei siekdama, jog būtinus darbus atliktų labiausiai kvalifikuoti rangovai, būtų užtikrintas racionalus pirkimui skirtų lėšų naudojimas, nuspręsta konkursą vykdyti supaprastinto riboto konkurso būdu. Teigia, jog riboto konkurso procedūrų vykdymo metu yra privaloma kandidatų kvalifikacinė atranka, todėl skelbime apie pirkimą riboto konkurso būdu perkančioji organizacija turi nurodyti minimalų ir, jei reikia, maksimalų, labiausiai kvalifikuotų kandidatų skaičių, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus bei kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijus ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarką. Kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti susiję su kandidatų ekonomine ir finansine būkle, techniniu ir profesiniu pajėgumu, kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartais ir skirti atrinkti labiausiai kvalifikuotus kandidatus, todėl gali būti aukštesni (griežtesni) nei minimalūs kvalifikacijos reikalavimai. Teigia, jog šie kriterijai neprivalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, tačiau turi (privalo) turėti ribas, kurias pasiekus tiekėjas būtų laikomas kvalifikuotu ir itin patyrusiu, galinčiu atlikti darbus pirkimo objekte, todėl privalo būti kviečiamas teikti pasiūlymą pirkimui. Nurodo, jog ieškovė UAB “Gensera” netinkamai vertina ir/ar supranta Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, nuostatas, nes ieškinyje nurodomas proporcingumo principas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 32-37 str.) negali būti suabsoliutinamas ir analogiškai taikomas kvalifikacinės atrankos (VPĮ 45-47 str.) kriterijų nustatymo/parinkimo kontekste. Priešingu atveju, riboto konkurso būdas, jo tikslas ir paskirtis netektų prasmės - būtų iškreipta įstatymo leidėjo valia sureguliuoti atitinkamus teisinius santykius. Nurodo, jog paskelbus supaprastintą ribotą konkursą, iki pasiūlymų pateikimo etapo vykdomos dvi skirtingos ir savarankiškos procedūros: 1) minimalios kvalifikacijos patikrinimas; 2) kvalifikacinė atranka. Kiekviena iš šių procedūrų turi savarankišką tikslą ir atskirą teisinį reglamentavimą. Ieškovės ginčijamas Konkurso sąlygų 13.5 punktas (I, II ir III pirkimo dalyse) yra taikomas tik išimtinai kvalifikacinės atrankos etape (VPĮ 47 str.). Teigia, jog I Pirkimo dalies 5.1.1 p. buvo nustatytas minimalus kvalifikacinis kriterijus: „Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) vidutinė metinė vandentiekio ir nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų naujos statybos/rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 620 000,00 Eur be PVM“. I Pirkimo dalies 13.5 p. buvo nustatytas kvalifikacinės atrankos (P) kriterijus: Tiekėjo vidutinė metinė vandentiekio ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų naujos statybos/rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Maksimali vertinama apimtis - 3 100 000,00 Eur be PVM. Kandidatas, kurio apimtis didesnė nei 3 100 000,00 Eur be PVM gaus maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų nebus skiriama. Kvalifikacinės atrankos kriterijus L1=0,35“. Teigia, jog pagal ieškovės siūlymą, kad I Pirkimo dalyje kriterijui PI būtina nustatyti vertinimo reikšmę ne 3 100 000 Eur, o tik 600 000 Eur, susidarytų tokia situacija, jog kiekvienas tiekėjas, atitinkantis minimalų kvalifikacinį 5.1.1 p. reikalavimą, gautų maksimalų kvalifikacinės atrankos kriterijaus PI įvertinimą. Ieškovė siūloma PI reikšmė 600 000 Eur be PVM yra mažesnė už minimalų kvalifikacinį reikalavimą 5.1.1 p., tačiau toks siūlymas prieštarauja riboto konkurso ir kvalifikacinės atrankos esmei ir logikai, nes kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti griežtesni (aukštesni) už minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Teigia, jog Viešųjų pirkimų tarnyba, yra patvirtinusi Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines Rekomendacijas, kuriose aiškiai išskirtos atskiros dalys minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (II ir III dalys) ir tiekėjų kvalifikacinei atrankai (V dalis). Teigia, jog iš Rekomendacijų 39-47 p. bei Tiekėjų kvalifikacinės atrankos pavyzdžio, pateikto Rekomendacijų 2 priede, matyti, kad nėra reikalavimo perkančiosioms organizacijoms nustatyti kvalifikacijos atrankos kriterijų maksimalias reikšmes, kurias viršijus tiekėjai gautų maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų nebūtų skiriama. Nurodo, jog Tiekėjų kvalifikacinės atrankos pavyzdyje, pateiktame Rekomendacijų 2 priede, siūloma visus tiekėjus vertinti tarpusavyje ir maksimalų įvertinimą skirti didžiausius (geriausius) kvalifikacinius rodiklius turinčiam tiekėjui - pvz., aukščiausią įvertinimą gauna tiekėjas, kurio vidutinės metinės visos veiklos pajamos didžiausios, kuris įvykdęs daugiausia panašių pirkimo sutarčių, t.y. pagal VPT Rekomendacijų pavyzdį, maksimalius įvertinimus gautų tik vienas, aukščiausią kvalifikaciją turintis, tiekėjas. Nurodo, jog perkančioji organizacija kvalifikacinės atrankos kriterijus nustatė ne tokius griežtus (aukštus) nei leidžia Rekomendacijos, t.y. nustatė maksimalią vertinamą apimtį - 3 100 000,00 Eur be PVM (vidutinė metinė apimtis už atitinkamus darbus), už kurios viršijimą papildomų kvalifikacinės atrankos balų neskiriama, kai pagal minėtas Rekomendacijų nuostatas, didžiausią įvertinimą gautų tik tiekėjas, turintis didžiausią vidutinę metinę apimtį (pvz., 20 000 000,00 Eur vidutinių metinių pajamų). Teigia, jog ieškovė, ginčydama kvalifikacinės atrankos vertinimo kriterijų, vadovaujasi Rekomendacijų nuostatomis, kurios skirtos minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, Rekomendacijų nuostatas vertina netinkamai. Nurodo, jog pirkimo atveju, kvalifikacinės atrankos vertinimo kriterijų P1 maksimalios apimties reikšmės (vidutinė metinė apimtis už atitinkamus darbus) yra tik daugiau nei 2 kartus didesnės nei perkamų objektų vertes ir yra tokio dydžio, kuris leidžia nustatyti kvalifikuočiausius tiekėjus konkrečių darbų atlikimo srityje. Teigia, jog tiek minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, tiek ir kvalifikacinė atrankos kriterijai buvo nurodyti skelbime, kurį Viešųjų pirkimų tarnyba įvertino kaip atitinkantį įstatymo reikalavimus ir paskelbė. Nurodo, jog ieškovės teiginiai dėl dviprasmiškų nuostatų įtvirtintų II bei III pirkimo dalių sąlygose, kuriose nurodomas kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 reikšmės nebuvo keliami ir nagrinėjami išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, todėl negali būti keliami paduodant ieškinį. Be to, nurodo, jog pirkimo sąlygose P1 kriterijus suformuluotas aiškiai, tiksliai ir be dviprasmybių. Teigia, jog išnagrinėjusi ieškovės pretenziją nusprendė, kad pretenzija nepagrįsta ir ją atmetė, apie tai informuodama UAB „Gensera“.

4Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB “Irdaiva” prašo ieškinį atmesti bei apie (galimai) nusikalstamus ieškovės veiksmus, dėl kurių yra sutrikdytas ES paramos lėšų savalaikis įsisavinimas visos Lietuvos Respublikos mastu, informuoti kompetentingas valstybės institucijas. Nurodo, jog UAB „Gensera“ skundžia kone visų vykstančių viešųjų pirkimų, susijusių su vandentvarkos projektais konkurso sąlygas ir tuo siekia ne apginti neva pažeistą „tiekėjų konkurenciją“, o „išsiskirti“ iš sąžiningai konkuruojančių konkurso dalyvių ir daryti nepagrįstą spaudimą perkančiajai organizacijai. Nurodo, jog ieškovė trikdo teisėtą ir savalaikį viešųjų pirkimų vykdymą, tokie veiksmai ir nuolatinis procesinis piktnaudžiavimas kelia realiausią grėsmę ES struktūrinės paramos lėšų savalaikiam įsisavinimui visos Lietuvos Respublikos mastu, o tuo pačiu trikdomas visuomenei svarbių projektų įgyvendinimas, kenčia tarptautinis šalies prestižas. UAB “Irdaiva” teigia, jog ginčydama UAB “Molėtų vanduo” konkurso sąlygas ieškovė nenurodė kaip konkrečiai konkurso sąlygos sutrikdė UAB „Gensera“ galimybes dalyvauti ir laimėti ginčijamą konkursą, nenurodė kuo konkrečiai ginčijami konkurso sąlygose nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai pažeidžia jos teises lygiateisiškai ir konkurencingai dalyvauti konkurse. Nurodo, jog ieškovės paraiška nėra atmesta, todėl teigti, jog UAB „Gensera“ teisės ir galimybės laimėti konkursą yra pažeistos, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Be to, teigia, kad pagal viešai skelbiamus duomenis UAB „Gensera“ vidutinė metinė apyvarta viršija 3 000 000 Eur, todėl visoms trims pirkimo dalims būtent ieškovė gaus maksimalų kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 įvertinimą, kuriuo (įvertinimo) neva neteisėtumą ginčija teismine tvarka, t.y. ginčija būtent tokį kvalifikacinės atrankos vertinimo rodiklį (P1), kuris ieškovei yra palankus ir naudingas, o kriterijaus P1 reikšmės sumažinimas būtų nenaudingas, nes UAB „Gensera“ prarastų konkurencinį pranašumą prieš mažesnę nei ieškovės vidutinę metinę apyvartą turinčius konkurso dalyvius. Tretysis asmuo siūlo iš atsakovės išreikalauti informaciją apie paraiškas pateikusių tiekėjų deklaruotas kvalifikacinės atrankos kriterijų P1, P2 ir P3 reikšmes, kas leistų teismui nustatyti reikšmingą aplinkybę, jog ieškovės ginčijamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 maksimali vertinama reikšmė ieškovei absoliučiai netrukdo dalyvauti ir laimėti pirkimą, jos teisės ir interesai nėra pažeidžiami, o ginčijamos pirkimo sąlygos yra teisėtos ir užtikrina lygiateisišką ir sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Tai leistų konstatuoti, jog ieškovė akivaizdžiai piktnaudžiauja procesu ir siekia su teisingumu nesuderinamų tikslų (neteisėtas perkančiosios organizacijos spaudimas priimti ieškovę išskiriančius sprendimus, neteisėtas pirkimo procedūrų vilkinimas ir t.t.). UAB “Irdaiva” teigia, jog ieškinys yra grindžiamas vien prielaidomis apie tariamus pažeidimus. Nurodo, jog ieškovės teiginiai kaip kad „tokie darbai, šiuo metu, atsižvelgiant į bendrą rangovų ekonominę situaciją kainuoja nuo 1 200 000 iki 1 350 000 Eur. <...>Šių darbų rinkos kaina - 180 000 Eur.“ <...> Tokių darbų kaina rinkoje - 110 tūkst. Eur“, ir t.t., nesuprantami, nes neaišku apie kokią „bendrą rangovų ekonominę situaciją“ ieškinyje kalbama ir kaip ši „bendra rangovų ekonominė situacija“ įtakoja pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinės atrankos kriterijų teisėtumą arba tariamą neteisėtumą. Teigia, jog nesuprantama, kaip ieškovė nustatė perkamų darbų „rinkos kainą“, nes joks „rinkos kainų“ nustatymo mechanizmas neegzistuoja, o kiekvieno konkretaus vandentvarkos objekto kaina priklauso nuo individualių veiksnių (užsakovo konkrečių reikalavimų, vietovės (grunto, paviršinių vandenų, populiacijos tankio ir t.t.) ypatumų ir kitų faktorių. Nurodo, kad riboto (supaprastinto riboto) konkurso atveju iki pasiūlymų pateikimo etapo vykdomos dvi skirtingos ir savarankiškos procedūros: 1) minimalios kvalifikacijos patikrinimas; 2) kvalifikacinė atranka. Teigia, jog ieškovės neginčija konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų konkurso sąlygų 4 ir 5 punktuose, ginčo dalyku yra tik konkurso kvalifikacinės atrankos kriterijų proporcijos (maksimalūs vertinami dydžiai). Pirkimo sąlygų 13.5 punktas nustato kvalifikacinės atrankos kriterijus ir yra taikomas išimtinai kvalifikacinės atrankos etape (antrajame supaprastinto riboto konkurso etape). Teigia, jog sąlygų 4 ir 5 punktų (nusakančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus) ir 13.5 punkto (nusakančiojo kvalifikacinės atrankos kriterijus ir šių kriterijų proporcijas) yra absoliučiai skirtingi tikslai ir skirtingas teisinis reguliavimas. Teigia, jog Rekomendacijų 41 punkte yra nurodyta, jog „perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato tokius kvalifikacinės atrankos kriterijus, kurie yra svarbūs pirkimo sutarčiai vykdyti. Jie gali būti ir kitokie nei minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“. Tretysis asmuo teigia, jog konkurso sąlygų 13.5 punkte nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 ir jo apskaičiavimo tvarka yra teisėti ir pagrįsti. Teigia, jog nors ieškovė nurodo, kad konkurso sąlygų 13.5 punkte nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 yra „dviprasmiškas, tačiau per visą konkurso vykdymo laikotarpį (nuo 2016-11-09) neprašė perkančiosios organizacijos paaiškinti ar patikslinti „dviprasmiškas“ konkurso sąlygų 13.5 punkto nuostatas dėl kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 maksimalios vertinimo ribos apskaičiavimo taisyklių, o „nesuprastos“ konkurso sąlygos nesutrukdė iki 2016-11-21 pateikti paraiškos konkursui ir tik po paraiškos pateikimo 2016-11-24 kreiptasi į teismą, reikalaujant nutraukti konkursą dėl neva „dviprasmiškų“ sąlygų.

5Tretysis asmuo UAB „Statovita“ ieškinį prašo atmesti, nurodo, jog visiškai palaiko UAB „Molėtų vanduo“ atsiliepime į ieškinį nurodytus motyvus.

6Ieškinys tenkintinas.

7Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Vadovaujantis viešųjų pirkimų principais perkančiosios organizacijos privalo nustatyti atitinkamus reikalavimus keliamus tiekėjams ir reikalavimus tiekėjų kvalifikacinei atrankai. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl jis turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. VPĮ 32 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs.

8VPĮ 47 straipsnio 2 dalis nustato, jo vykdydama pirkimą atviro ar riboto konkurso būdu ir nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ar tvarką, perkančioji organizacija taip pat privalo užtikrinti realią konkurenciją, nustatyti aiškius ir nediskriminuojančius kvalifikacinės atrankos kriterijus bei nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijus VPĮ 35-38 straipsnių pagrindu. Draudžiamu konkurencijos ribojimu laikytini pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs viešojo pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (VPĮ 36 str. 1 d., 1 d. 5p., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

9Ieškovė UAB „Gensera“ nurodo, kad atsakovės UAB „Molėtų vanduo“ nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 yra neproporcingi visų pirkimo objektų vertėms, t.y., 12,5 -13 kartų didesni nei reali pirkimo objekto darbų kaina rinkoje, yra dviprasmiški ir tuo ribojama konkurencija bei pažeidžiami viešųjų pirkimų principai. Teigia, jog nėra jokių sąlygų, kad būtų galima teigti, jog perkami ypatingo sudėtingumo darbai, arba bent jau perkami didelės apimties darbai, ko pagrindu būtų galima pateisinti neproporcingų kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmių nustatymą.

10Byloje nustatyta, kad 2016-11-09 UAB „Molėtų vanduo“ CVP IS priemonėmis paskelbė supaprastintą ribotą konkursą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose ir Alantoje, pirkimo Nr. 180512“. Minėtas pirkimas buvo suskaidytas į tris dalis: I dalis - vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos/rekonstrukcijos Giedraičiuose rangos darbai su projektavimu. Nauji vandentiekio tinklai apie 1,343 km, nauji nuotekų tinklai apie 6,272 km, rekonstruoti vandentiekio tinklai apie 2,433 km; II dalis - nuotekų valymo įrenginių (našumas 40m/3/d) rekonstrukcijos Inturkėje rangos darbai su projektavimu; III dalis - nuotekų valymo įrenginių (našumas 65m3/d) rekonstrukcijos Alantoje rangos darbai su projektavimu. Pirkimo sąlygų 6.1 punktu numatyta, jog tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

11Iš bylos duomenų matyti, kad pirkimo sąlygų 5.1.1 punktuose, visiems trims pirkimams, atsakovė UAB “Molėtų vanduo” nustatė minimalius kvalifikacinius kriterijus: I pirkimui - ne mažesnę kaip 620 000,00 Eur be PVM, II pirkimui – ne mažesnę kaip 90 000,00 Eur be PVM, III pirkimui - ne mažesnę kaip 55 000,00 Eur be PVM vidutinę metinę vandentiekio ir nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų naujos statybos/rekonstrukcijos darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Minėtų minimalių kvalifikacinių reikalavimų UAB „Gensera“ neginčija, todėl teismas dėl jų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms nepasisako. Kvalifikacinės atrankos (P) kriterijus perkančioji organizacija nustatė pirkimų sąlygų 13.5 punktais. Pagal I pirkimo kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 vertinama tiekėjo vidutinė metinė vandentiekio ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų naujos statybos/rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Maksimali vertinama apimtis – 3 100 000,00 Eur be PVM. Nurodoma, jog kandidatas, kurio apimtis didesnė nei 3 100 000 Eur be PVM gauna maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų negauna. Kvalifikacinės atrankos kriterijus L1= 0,35. Pagal II pirkimo P1 kriterijų vertinama tiekėjo vidutinė metinė nuotekų valyklų naujos statybos/rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Maksimali vertinama apimtis – 450 000 Eur be PVM. Kandidatas, kurio apimtis didesnė nei 450 000,00 Eur be PVM gauna maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų neskiriama. L1= 0,5. III pirkimui perkančioji organizacija nustatė, jog vertinama tiekėjo vidutinė metinė nuotekų valyklų naujos statybos/rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Maksimali vertinama apimtis – 275 000 Eur be PVM. Kandidatas, kurio apimtis didesnė nei 275 000,00 Eur be PVM gaus maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomi kvalifikacinės atrankos balai skiriami. L1= 0,5“.

12Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu patvirtintų „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 7 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją, o šie reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Minėtų rekomendacijų 41 punktu nustatyta, jog perkančiosios organizacijos nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai gali būti ir kitokie nei minimalūs kvalifikacijos reikalavimai. Rekomendacijų 25.1 punktu numatyta, jog perkant darbus, prie kvalifikacijos kriterijų siūloma vertinti vidutinę metinę svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus), o jo rekomenduojama reikšmė – vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė, ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės. Nustatant rekomendacijose pateiktus kriterijus, numatyta, jog kiekvieno pirkimo atveju turi būti atsižvelgta į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertintas kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumas (4 p.). Esant minėtoms nuostatoms darytina išvada, jog kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti proporcingi pirkimo vertei arba didesni protingumo ribose.

13Iš bylos duomenų matyti, kad pirkimo sąlygų 13.5 p. I pirkimui maksimalų kvalifikacinį reikalavimą UAB „Molėtų vanduo“ nustatė 3 100 000,00 Eur be PVM, II pirkimui - 450 000,00 Eur be PVM, III pirkimui - 275 000,00 Eur be PVM. Atsakovė nurodo, jog kvalifikacinės atrankos vertinimo kriterijų P1 maksimalios apimties reikšmės (vidutinė metinė apimtis už atitinkamus darbus) yra tik daugiau nei 2 kartus didesnės nei perkamų objektų vertės ir yra tokio dydžio, kuris leidžia nustatyti kvalifikuočiausius tiekėjus konkrečių darbų atlikimo srityje. Tačiau nurodydamas kvalifikacinės atrankos vertinimo kriterijaus dydį, jokio apskaičiavo, pagrindžiančio minėtą teiginį, teismui perkančioji organizacija nepateikė, todėl ginčijamas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 pripažintinas neteisėtu ir naikintinas vien tuo pagrindu, kad jo numatytos maksimalios vertės apskaičiavimas yra neaiškus.

14Be to, byloje nėra aiškių, neginčijamų duomenų kokia yra kiekvieno pirkimo vertė, tačiau nepaneigti ieškovės nurodyti teiginiai, jog I pirkimo galima preliminari darbų rinkos kaina yra nuo 1 200 000 Eur iki 1 350 000 Eur; II pirkimo – 180 000 Eur, III – 110 000 Eur. Išvadą, jog nurodytos preliminarios kainos yra galimai realios, leidžia daryti ta aplinkybė, jog 2016-11-15 perkančiosios organizacijos rašte Nr. IGA-13 nurodoma, jog vadovaujantis pirkimo dokumentų 10.3 punktu, savo iniciatyva UAB „Molėtų vanduo“ patikslinama, kad I pirkimo dalies vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros (2 žiniaraščio punktas) ir buitinių nuotekų siurblinės rekonstravimo Vilniaus g. (3.6 žiniaraščio punktas) darbų kainų suma negali viršyti 912 000 Eur be PVM. Teismui minimi žiniaraščiai nepateikti, tačiau atsakovei nurodant objekto buvimo vietą (Vilniaus g.) ir nesant duomenų, kad visi darbai atliekami tik minėtoje gatvėje, darytina išvada, jog nurodyta darbų kaina yra dalis I pirkimo prognozuojamos darbų kainos, o viso pirkimo kaina yra didesnė. Įvertinus ieškovės pateiktus duomenis apie preliminarias darbų kainas, darytina išvada, jog vidutinė metinė darbų vertė turėtų būti ne mažesnė kaip puse prognozuojamo maksimalaus dydžio pasiūlymo vertės, t.y., I pirkimo - apie 600 000-675 000 Eur; II pirkimo – apie 90 000 Eur, III – apie 55 000 Eur, kas rekomenduojama kaip būtinas tiekėjui turėti minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Šie duomenys iš esmės atitinka atsakovės UAB „Molėtų vanduo“ nustatytus reikalavimus pirkimo sąlygų 5.1.1 punktuose. Pagal minėtus ieškovės pateiktus duomenis, kvalifikacinės atrankos kriterijumi P1 numatytos vidutinės metinės vertės būtų ne 2 su viršum, kaip teigia atsakovė, bet vidutiniškai apie 5 kartus didesnės už rekomenduojamą minimalų kvalifikacijos reikalavimą (I pirkimui - 1 200 000 : 2 = 600 000 Eur; 3 100 000 Eur : 600 000 Eur = 5,16; 1 350 000 Eur : 2 = 675 000 Eur; 3 100 000 Eur : 675 000 Eur = 4,59; II pirkimui - 180 000 Eur : 2 = 90 000 Eur; 450 000 Eur : 90 000 Eur = 5,00; 110 000 Eur : 2 = 55 000 Eur; 275 000 : 55 000 = 5,00), t.y. dvigubai didesni nei UAB „Molėtų vanduo“ nurodo atsiliepime į ieškinį.

15Siekiant perkančiajai organizacijai atrinkti labiausiai kvalifikuotus kandidatus, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti griežtesni (aukštesni) už minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl sutiktina su atsakovės UAB „Molėtų vanduo“ teiginiu, jog UAB „Gensera“ siūloma I pirkimo P1 reikšmė 600 000 Eur be PVM būtų mažesnė už nustatytą minimalų kvalifikacinį reikalavimą (620 000 Eur be PVM), kurio ieškovė neginčija, kas prieštarautų riboto konkurso ir kvalifikacinės atrankos esmei. Tačiau net ir įvertinus atsakovės teiginius, jog kvalifikacinės atrankos vertinimo kriterijų P1 maksimalios apimties reikšmės (vidutinė metinė apimtis už atitinkamus darbus) yra tik daugiau nei 2 kartus didesnės nei perkamų objektų vertės, darytina išvada, jog ir nurodomas kvalifikacinės atrankos kriterijus yra užaukštintas ir pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo ir kt. principus.

16Atsakovė nurodo, kad pirkimu siekiami įsigyti darbai yra tiesiogiai susiję su žmonių aptarnavimu, jų galimybėmis naudoti tinkamos kokybės geriamą vandenį ir nuotekų sistemą, todėl vertinant darbus visuomeniniu požiūriu, jie yra svarbūs, turi itin didelę reikšmę, o jų įgyvendinimas yra viešasis interesas ir tai yra pagrindas nustatyti tiekėjams aukštesnius kvalifikacinius atrankos kriterijus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog siekiant užtikrinti konkurenciją, perkančiajai organizacijai nustačius pirkimo sąlygas, kuriose įtvirtinti (pernelyg, neįprastai) aukšti ar specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui (taip pat bet kokios kitos pirkimo sąlygos), dėl kurių pirkime negali dalyvauti viešojo pirkimo sutartį gebantys įvykdyti tiekėjai, jos (perkančiosios organizacijos) turi būti įtikinamai ir patikimai pagrindžiami (pačiose pirkimo sąlygose ar teisminio proceso metu) svarbiomis priežastimis, ypatinga pirkimo objekto svarba, viešojo intereso apsauga ir pan.. Kasacinis teismas konstatavo, jog šioms svarbioms aplinkybėms pasitelkiamos priemonės turi būti išimtinėmis, vienintelės galimos taikyti, t.y. proporcingos. Jei tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis, pastarosios ir turėtų būti taikomos, priešingu atveju bus pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas bei neužtikrintas proporcingumo principas. Minėto Teismo nurodoma, jog nekvestionuotina, kad kiekvienas viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu ir neabejotina atitinkamo viešojo pirkimo nauda, tačiau, jei pirkimo sąlygų varžoma tiekėjų konkurencija, perkančioji organizacija, siekdama pagrįsti savo veiksmų teisėtumą, privalo įrodyti tokį varžymą pateisinančias priežastis ir aplinkybes, kad jos siekiami tikslai negalėjo būti pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-126/2010). Aukščiau nurodyti atsakovės motyvai dėl pirkimo objektų svarbos, siekio užtikrinti geriamojo vandens saugą, kokybę, nėra pakankami konstatuoti esant pagrindui nustatyti aukštus kvalifikacinės atrankos kriterijus P1, nes darbai nėra nei išskirtiniai, nei sudėtingi.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Įvertinus, jog atsakovė UAB „Molėtų vanduo“ pirkimo sąlygose nustatė pernelyg aukštus kvalifikacinės atrankos kriterijus ir tuo yra pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas, atsakovės UAB „Molėtų vanduo“ CVP IS priemonėmis vykdomos supaprastinto riboto konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (pakrovų km.), Giedraičiuose ir Alantoje, pirkimo Nr. 180512“ pirkimo procedūros nutrauktinos.

18Ieškovė nurodo, jog pirkimų sąlygose nustatyti P1 kvalifikacinės atrankos kriterijai yra ne tik neproporcingi pirkimo objektui bet ir dviprasmiški. Sutiktina su atsakovės teiginiais, jog UAB “Gensera” nurodytu pagrindu pretenzijos nebuvo pareiškusi, todėl šiuo pagrindu teismas neturi teisinio pagrindo vertinti ieškovės argumentus dėl neaiškių, dviprasmiškų pirkimo sąlygų (CPK 4233 str.). Tačiau, įvertinus, jog viešojo pirkimo procedūros yra nutrauktinos, nurodytas pagrindas neturi esminės reikšmės, sprendžiant pirkimo sąlygų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimams.

19Įvertinus aukščiau nurodytus motyvus, darytina išvada, jog ieškovei 2016-11-18 pareiškus pretenziją, perkančioji organizacija nepagrindė kvalifikacinės atrankos kriterijų PI ir be pagrindo 2016-11-21 atmetė ieškovės pretenziją, todėl minėtas sprendimas pripažintinas neteisėtu.

20Trečiojo asmens UAB „Irdaiva“ teiginiai, jog ieškovė yra nesąžininga, be pagrindo reiškia ieškinius, piktnaudžiauja civiliniu procesu, trikdo teisėtų procedūrų eigą, o tuo pačiu daro atsakovei neteisėtą spaudimą, vertintini kritiškai, nes asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, nelaikytinas piktnaudžiavimu civilinio proceso teisėmis. Be to, nagrinėjamoje byloje faktiškai visi ieškinio reikalavimai yra tenkinami, todėl trečiojo asmens teiginiai vertintini kritiškai ir dėl ieškovės UAB „Gensera“ piktnaudžiavimo procesu, atmestini.

21Už ieškinį UAB „Gensera“ yra sumokėjusi 217 Eur žyminį mokestį, kuris, iš esmės patenkinus ieškinio reikalavimus, priteistinas iš atsakovės (CPK 93 str.)

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 4238 straipsniu teismas

Nutarė

23pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ vykdomo supaprastinto riboto konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose ir Alantoje, pirkimo Nr. 180512“ I, II, III pirkimo sąlygų 13.5 punktu nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 neproporcingais pirkimo objektams.

24Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ vykdomo supaprastinto riboto konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose ir Alantoje, pirkimo Nr. 180512“ pirkimo procedūras.

25Pripažinti neteisėtu uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ 2016 m. lapkričio 18 d. pretenzija.

26Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ (į. k. 167524751) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ (į. k. 300584533) naudai 217 Eur (du šimtus septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje... 2. ieškovė UAB „Gensera“ prašo pripažinti atsakovės UAB „Molėtų... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Molėtų vanduo“ prašo ieškinį... 4. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB “Irdaiva” prašo ieškinį... 5. Tretysis asmuo UAB „Statovita“ ieškinį prašo atmesti, nurodo, jog... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalis... 8. VPĮ 47 straipsnio 2 dalis nustato, jo vykdydama pirkimą atviro ar riboto... 9. Ieškovė UAB „Gensera“ nurodo, kad atsakovės UAB „Molėtų vanduo“... 10. Byloje nustatyta, kad 2016-11-09 UAB „Molėtų vanduo“ CVP IS priemonėmis... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad pirkimo sąlygų 5.1.1 punktuose, visiems trims... 12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu patvirtintų... 13. Iš bylos duomenų matyti, kad pirkimo sąlygų 13.5 p. I pirkimui maksimalų... 14. Be to, byloje nėra aiškių, neginčijamų duomenų kokia yra kiekvieno... 15. Siekiant perkančiajai organizacijai atrinkti labiausiai kvalifikuotus... 16. Atsakovė nurodo, kad pirkimu siekiami įsigyti darbai yra tiesiogiai susiję... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kai teismas dėl... 18. Ieškovė nurodo, jog pirkimų sąlygose nustatyti P1 kvalifikacinės atrankos... 19. Įvertinus aukščiau nurodytus motyvus, darytina išvada, jog ieškovei... 20. Trečiojo asmens UAB „Irdaiva“ teiginiai, jog ieškovė yra nesąžininga,... 21. Už ieškinį UAB „Gensera“ yra sumokėjusi 217 Eur žyminį mokestį,... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270... 23. pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ vykdomo... 24. Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ vykdomo... 25. Pripažinti neteisėtu uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“... 26. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ (į. k.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...