Byla B2-1140-343/2013
Dėl B UAB „GK projektai“ 2012 11 23 kreditorių susirinkimo nutarimo I darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ ir

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens atstovei adv. padėjėjai Indrei Uždavinytei, suinteresuoto asmens AB SEB bankas atstovei adv. Vilmai Narinkevičienei,

2atsakovės B UAB „GK projektai“ atstovui adv. Jurgiui Kaušiniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kreditorių AB DNB bankas, AB SEB bankas skundus dėl B UAB „GK projektai“ 2012 11 23 kreditorių susirinkimo nutarimo I darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ ir

Nustatė

3suinteresuotas asmuo (kreditorius bankroto byloje) AB DNB bankas skundu dėl B UAB „GK projektai“ 2012 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimų prašo panaikinti 2012 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimą I darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo” Įmonių bankroto įstatymo 21str.2d.3p., 24str. 5d., CK 1.5str. pagrindu (b.l. 2-8). Skundžiamu nutarimu kreditoriai Nutarė „1. Įpareigoti bankroto administratorių inicijuoti (imtis veiksmų) detalaus plano su galima gyvenamojo namo statyba rengimą B UAB „GK projektai“ priklausančiuose žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbtini). Visą B UAB „GK projektai“ nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomą turtą pardavinėti kaip vieną vienetą, patvirtinus I punkte nurodytą detalųjį planą“. Banko nuomone, pirma, skundžiamas nutarimas yra ekonomiškai nepagrįstas. Kreditoriai, balsavę už tokį pasiūlymą, vadovaujasi UAB „Ober-haus“ turto vertės nustatymo pažyma, kurioje nurodyta, kad bankrutuojančiai įmonei priklausančių žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini); rinkos vertė padidėtų, jeigu būtų patvirtintas šių žemės sklypų detalusis planas su galima gyvenamojo namo statyba. Balsuojant buvo neatsižvelgta į tai, kad šiuo atveju sprendžiama ne apie pelningai dirbančios, bet apie bankrutuojančios ir likviduojamos įmonės turto pardavimą. Neįvertinti bankroto procedūroms taikomi operatyvumo ir ekonomiškumo principai bei ribotos bankrutuojančios įmonės finansinės galimybės. Nebuvo pateikta jokių duomenų apie turto vystymo darbų vykdytojus, kainą, lėšų šaltinius, informacijos kiek laiko tai užtruktų. Nebuvo įvertinta tai, kad ilgai užtruktų detaliojo plano tvirtinimas, šio veiksmo sąnaudos, bet ir tai, kad dėl užsitęsusių bankroto procedūrų būtų patirta ir žymių kitų bankroto administravimo išlaidų. Nutarimas yra priimtas nesant konkrečių duomenų apie tai, kad turtą realiai pavyktų išvystyti ir kad kaina, už kurią jis būtų parduodamas, atsvertų ilgesnes bankroto procedūras ir dėl to neišvengiamai išaugsiančias administravimo išlaidas. Atkreipia dėmesį į tai, kad potencialius pirkėjus gali tenkinti ir esama turto paskirtis – komercinė/pramonės ir sandėliavimo, kadangi šiuo metu ten esantis sandėlis yra nuomojamas. Be to, aplinkybė, kad vertė gali padidėti atlikus minėtų žemės sklypų detaliojo planavimo darbus, gali būti įvertinta nustatant turto pardavimo pradinę kainą iš varžytynių. Antra, skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka yra neracionali, nes nutarta visą turtą parduoti kaip vieną vienetą. Pažymi, kad įmonės nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, esantis (duomenys neskelbtini) ir nuomos teise valdomi žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) yra skirtingose vietovėse ir tarpusavyje nėra susiję savo funkcine paskirtimi. Parduodant visą turtą kaip vienetą bus mažesnis susidomėjimas, užsitęs pardavimo procedūros, bus gauta mažesnė turto pardavimo kaina. Bankas daro išvadą, kad skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka neužtikrina visų įmonės kreditorių interesų, pažeidžia protingumo, teisingumo bei kreditorių lygiateisiškumo principus, o parduodant kaip vienetą turtą, kuris nėra susijęs funkcine paskirtimi, kartu yra mažinamas parduodamo turto patrauklumas, nepagrįstai siaurinamas pirkėjų ratas, o tuo pačiu mažinama galimybė realizuoti turtą už didžiausią kainą, todėl nutarimas yra neteisėtas. Trečia, skundžiamas nutarimas sudaro prielaidas bankroto procedūrų vilkinimui. Aukščiausiojo teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos yra nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Tokią išvadą patvirtina ir ĮBĮ normos, nustatančios terminus. Akivaizdu, jog skundžiamu nutarimu sudaromos prielaidos bankroto procedūrų vilkinimui. Pažymi, jog ir iki šiol bankroto procedūros vyko neoperatyviai: bankroto byla iškelta 2011 03 31, nutartis įmonę pripažinti bankrutavusia ir ją likviduoti priimta 2011 11 17, tačiau tik 2012 06 06 kreditorių susirinkimui buvo pateiktas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Nepagrįstai užsitęsė turto vertinimo procedūros, t.y. nepagrįstai atskiruose kreditorių susirinkimuose buvo sprendžiami klausimai dėl turto vertinimo tikslingumo ir dėl turto vertintojo kandidatūros. Todėl skundžiamas nutarimas neatitinka bankroto procedūrų operatyvumo principo. Ketvirta, skundžiamas nutarimas pažeidžia Hipotekos kreditorių interesus. B UAB „GK projektai“ nekilnojamasis turtas, esantis (duomenys neskelbtini) yra įkeistas AB DNB bankui, o dalis šio turto – turtas, esantis (duomenys neskelbtini) – įkeistas Danske bank A/S Lietuvos filialui. Nurodoma, kad pakeitus paskirtį, jo rinkos vertė padidėtų iki 3 300 000 Lt, tačiau įkeitimu užtikrinti finansiniai reikalavimai sudaro 5 950 745 Lt . ĮBĮ 34str. 1d. nustato, kad hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia tenkinami iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą arba perduodant įkeistą turtą. Taigi, net ir po atliktų turto vystymo veiksmų, turto vertės neužtektų net patenkinti visų hipotekos kreditorių interesų.

4Teismo posėdžio metu atstovė skunde išdėstytus argumentus palaikė, nurodė, kad skundžiamas nutarimas yra ekonomiškai nepagrįstas, pažeidžiami kreditorių interesai, pats administratorius teikė pasiūlymą parduoti turtą, detaliojo planavimo atlikti jis nesiūlė, yra pateikta tik turto vertinimo ataskaita, kuri grįsta nerealiomis prielaidomis, yra pažeisti ekonomiškumo, operatyvumo principai, nepateikta duomenų, kiek procedūros užtruks, iš kur bus finansuojama. Taip pat nesutinka su nustatyta turto pardavimo tvarka, nes skirtingose vietose esantį ir funkcine paskirtimi nesusijusį turtą nutarta parduoti kaip vienetą ir tai neatitinka logikos toks turto pardavimas kaip tik apribotų potencialių pirkėjų ratą, pardavimas užtruktų neribotą laiką. Yra akivaizdžiai vilkinamos bankroto procedūros, pažeidžiamos iš esmės hipotekos kreditorių teisės.

5Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas skundu dėl B UAB „GK projektai“ 2012 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimų prašo panaikinti 2012 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimą I darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo” Įmonių bankroto įstatymo 21str.2d.3p., 24str. 5d., CK 1.5str. pagrindu (t. 1, b.l. 107-113). Banko nuomone, skundžiamas nutarimas užvilkins turto realizavimo procedūras ir apsunkins įmonę papildomomis išlaidomis, kurių pridėtinė vertė neįrodyta bei nenurodyti finansavimo šaltiniai. Atsižvelgiant į bankroto proceso tikslus bei įstatyminį reglamentavimą detaliojo planavimo procedūrų įgyvendinimas yra nesuderinamas su bankroto procedūrų ekonomiškumu, operatyvumu bei efektyvumu. Praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ nuostatos yra nukreiptos į tikslą kaip operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus, išsaugoti skolininko turtą. Skundžiamu nutarimu sudaromos prielaidos bankroto procesui vykti mažiausiai dar du metus. Realus detaliojo plano rengimo terminas yra lygus 20 mėnesių ir tai patvirtina LR Valstybės kontrolės 2010 04 01 Valstybinio audito ataskaita. Priimant skundžiamą sprendimą nebuvo aptartas tokių procedūrų įgyvendinimo finansavimas bei ekonominis pagrįstumas. Nustatyta turto pardavimo tvarka yra neracionali ir ekonomiškai nepagrįsta. Pažymi, kad AB SEB bankas įkeistas turtas, esantis (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nėra susijęs su siekiamomis inicijuoti detaliojo planavimo procedūromis, todėl buvo visiškai nepagrįstai nuspręsta sustabdyti viso bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto pardavimą iki kol bus parengtas detalusis planas turtui, esančiam (duomenys neskelbtini). Šios aplinkybės akivaizdžiai patvirtina bankroto procedūrų vilkinimą bei priimto sprendimo nepagrįstumą. Parduodant visą turtą kaip vienetą bus akivaizdžiai mažesnis susidomėjimas šiuo turtu, užsitęs pardavimo procedūros ir bus gauta akivaizdžiai mažesnė kaina.

6Teismo posėdžio metu banko atstovė papildomai nurodė, kad turto vertinimas, kuriuo remiamasi, yra ydingas ir neteisingas, atliktas darant prielaidas. Pateikus prašymą iškelti restruktūrizavimo bylą, jau 2007 metais buvo kalbama apie tą patį detalųjį planavimą, buvo numatyta, kad išlaidos sudarys 350 000 Lt . Skundžiamu nutarimu buvo sustabdytas viso turto pardavimas. Nurodo, kad bankrutuojančios įmonės turtas yra parduodamas ne atviroje rinkoje, kadangi parduodamas pagal specialų įstatymą.

7Atsiliepimu į skundą (t.1, b.l. 59-66) administratorius skundą prašo atmesti ir nurodo, kad teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimų nutarimus tik nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus ar, kad skundžiamas nutarimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Priimant skundžiamą nutarimą nebuvo jokių esminių procedūrinių pažeidimų, nutarimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Skundžiamas nutarimas neprieštarauja ir CK 1.5 str, įtvirtintiems principams, nes yra priimta remiantis UAB „Ober – haus“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis bei turto vertės nustatymo pažymomis. Turto, (duomenys neskelbtini) vertė nustatyta 1900000 Lt, patvirtinus detalųjį planą su gyvenamojo namo statyba – vertė išaugų iki 3 300 000 Lt, t.y. turto vertė padidėtų 42,42 proc. . Toks turto vertės padidinimas bankroto byloje negali būti laikomas nesąžiningu, neteisingu ir neprotingu. Skundžiamu nutarimu yra siekiama turtą parduoti maksimalia kaina ir tai neprieštarauja sąžiningumo, protingumo, teisingumo principams, bei pačiam bankroto proceso tikslui – patenkinti kreditorių reikalavimus. Pirma, dėl ekonominio pagrįstumo – bankas šiam teiginiui pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma (ĮBĮ 24 str.) priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Pamini, kad kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Nurodo, kad banko nurodyta Lietuvos Apeliacinio teismo 2012 02 21 nutartis c.b. Nr. 2-338/2012 šiuo atveju neaktuali, nes bylos aplinkybės yra skirtingos. Antra, dėl pardavimo tvarkos racionalumo – bankas nepateikia jokių įrodymų, kad, parduodant įmonės turtą kaip vienetą, sumažėtų šio turto likvidumas, potencialių pirkėjų ratas bei kaina. Manytina, kad, parduodant įmonės turtą kaip vienetą, būtų taupomas laikas ir pinigai, kadangi varžytynių rengimas reikalauja nemažų sąnaudų. Todėl, siekiant turtą parduoti maksimalia kaina, taupant laiką ir varžytynių rengimui reikalingų sąnaudų dydį, kreditoriai balsų dauguma nusprendė parduoti visą turtą kaip vienetą, patvirtinus detalųjį planą. Turto pardavimas atskirai padidina turto pardavimo kaštus. Trečia, dėl prielaidų bankroto procedūrų vilkinimui – administratorius buvo įpareigotas atlikti turto vertinimą, tai užtruko, todėl vilkinimo nėra ir nebuvo. 2012 06 06 kreditorių susirinkime buvo svarstomas klausimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų, tačiau kreditoriai, tame tarpe ir bankas nepritarė administratoriaus siūlymui, todėl išreiškus norą vieniems kreditoriams susipažinti su kitų kreditorių pasiūlymais, šio klausimo svarstymas užsitęsė. Pažymi, kad 2012 06 06 kreditorių susirinkime visi kreditoriai balsavo raštu. Dėl Hipotekos kreditorių interesų – skundžiamas nutarimas nepanaikina hipotetinio kreditoriaus finansinio reikalavimo patenkinimo pirmumo.

8Atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 155-161) administratorius nurodo, kad su skundu nesutinka, o motyvai yra analogiški anksčiau nurodytiems motyvams.

9Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, nurodė, kad skundai grindžiami prielaidomis, jo nuomone, hipoteka turto vertei reikšmės neturi, nes susijusi su reikalavimų patenkinimu. Vertinimo ataskaitoje yra nurodyta, kad turtas prieinamas laisvoje rinkoje, o bankrutuojančios įmonės turtas ir parduodamas atviroje rinkoje. Ataskaitoje nurodyta, kad turto vertė nustatyta atsižvelgus projekto išvystymą, tačiau tai yra tik metodo taikymas, turto vertė išaugtų 1 400 000 Lt suma, Metmenų plane nurodyta, kad reikės 350 000 Lt, bet tai yra plano ir techninio projekto parengimo kaštai, detaliojo plano rengimas būtų atliekamas iš administravimo lėšų, terminas detaliajam planui rengti sumažėjo, nes neliko apskričių viršininkų administracijos.

10AB SEB bankas atsiliepime į skundą (t.1, b.l. 69-71) nurodo, kad su skundu sutinka, prašo jį patenkinti.

11R UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į skundą (t.1, b.l. 74-77) nesutinka su skundu, prašo jį atmesti. Nurodo, kad nepagrįsti argumentai, jog pinigų už parduotą turtą nepakaks net hipotekos kreditorių reikalavimams patenkinti, o už skundžiamą nutarimą balsavę kreditoriai nėra hipotekiniai kreditoriai, todėl jų interesai nebus pažeisti. Tokie teiginiai yra nepagrįsti, nes 2008 01 21 R UAB „Ranga IV investicijos“, AB SAMPO bankas ir AB DnB Nord bankas sudarė laidavimo sutartį. Laiduotoja R UAB „Ranga IV investicijos“ minėtos sutarties p. 1.1 prisiėmė įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu bankams, jeigu skolininkas B UAB „GK investicijos“ nevykdys visų, dalies arba netinkamai įvykdys skolininko prievoles pagal 2006 01 20 tarp bankų ir skolininko B UAB „GK projektai“ sudarytą kreditavimo sutartį. Kadangi B UAB „GK projektai“ nevykdė savo įsipareigojimų ir jai buvo iškelta bankroto byla, tai R UAB „Ranga IV investicijos“ pagal laidavimo sutartį galimai atsirado prievolė atsakyti savo turtu už bankrutavusį skolininką. Galimai bankai, B UAB „GK projektai“ su jais neatsiskaičius, reikalaus skolos dalies sumokėjimo iš R UAB „Ranga IV investicijos“, todėl kuo didesnė dalis kreditorinių reikalavimų bus patenkinta, tuo mažesnę skolos dalį turės padengti laiduotoja R UAB „Ranga IV investicijos“. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas jokių hipotekos kreditoriaus teisių apribojimų nenumato, o tik nustato turto pardavimo procedūrą, hipotekos kreditoriui įstatymu garantuojamos teisės, skundžiamas nutarimas nepažeidžia. Atvirkščiai, hipotekos kreditorių teisės skundžiamu Nutarimu yra labiau ginamos, nes, atlikus nurodytus veiksmus, būtų pasiekta maksimali turto pardavimo kaina ir patenkinta didesnė hipotekos kreditorių reikalavimų dalis, be to, būtų užtikrintos laiduotojo R UAB „Ranga IV investicijos“ teisės ir interesai. Kreditorių suvokimas dėl konkrečiu atveju ekonomiškai naudingesnio sprendimo yra skirtingas, tačiau tai nėra pagrindas paneigti nutarimo teisėtumą. Pažymi, kad kreditoriai, balsavę „už“, rėmėsi UAB „Ober – Haus“ turto vertinimo pažyma. Jos nuomone, pats bankas turėjo pateikti duomenis, kiek galėtų kainuoti toks projekto vystymas, kiek tai užtruktų. Kreditoriaus vertinimu bankas nepateikė įrodymų nei vienam savo teiginių pagrįsti. Kadangi turto vertė padidėtų 1400000Lt, o administravimo išlaidos mėnesiui yra 6 300 Lt, tai akivaizdu, kad net ir užsitęsus bankroto procedūroms, administravimo išlaidos bus padengtos, o kreditorių reikalavimai bus patenkinti didesne dalimi. Nutarimas yra priimtas nepažeidžiant ĮBĮ 24 str. reikalavimų. Aplinkybė, kad kreditoriai 2012 06 06 išreiškė valią pateikti savo nutarimo projektą, nerodo jokio piktnaudžiavimo, o atvirkščiai pagrindžia tai, kad kreditoriai aktyviai dalyvauja bankroto procese ir tinkamai naudojasi jiems įstatymo suteiktomis teisėmis.

12R UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimais, kurie yra tapatūs, į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 145-146, 175-178) nurodo, kad su skundu nesutinka. Nesutikimą grindžia argumentais, nurodytais atsiliepime į AB DNB bankas skundą, papildomai nurodo, kad remtis valstybinio audito ataskaita, kadangi nuo to laiko, kai buvo atliktas patikrinimas praėjo beveik trys metai, netikslinga. Mano, kad šią ataskaitą turėjo pateikti kreditorių susirinkimui. Pažymi, kad nepateikti jokie įrodymai skundui pagrįsti ir tuo pažeistas CPK 178 str. .

13AB DNB bankas atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 181-182) nurodo, kad su skundu sutinka, prašo jį patenkinti.

14Skundai patenkintini.

15LR Aukščiausias teismas 2007 10 24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007 yra nurodęs, kad bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 str. pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę, nes, iškėlus įmonės bankroto bylą, yra stabdoma įmonės ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui atsiskaitymai su kreditoriais, o šios padėties tęsimas yra nenaudingas nei kreditoriams, nei įmonei. Todėl visi bankroto proceso dalyviai turi veikti už greitą bankroto proceso tikslų pasiekimą.

162012 m. lapkričio 23 d. įvyko B UAB “AG projektai” kreditorių susirinkimas, kuris vieninteliu darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo” priėmė nutarimą: „1. Įpareigoti bankroto administratorių inicijuoti (imtis veiksmų) detalaus plano su galima gyvenamojo namo statyba rengimą B UAB „GK projektai“ priklausančiuose žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbtini). 2. Visą B UAB „GK projektai“ nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomą turtą pardavinėti kaip vieną vienetą, patvirtinus I punkte nurodytą detalųjį planą“.

17Taip pat teismas nurodo, kad byloje yra nustatyta, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas laikantis įstatymų nustatytos tvarkos. Dėl to sutinka visi proceso dalyviai. Vadovaujantis ta aplinkybe, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant jam priimti nustatytos procedūros, teigiama, kad pareiškėjai apskritai negali skųsti kreditorių susirinkimo nutarimų. Bankai privalo paklūsti daugumos kreditorių priimtam sprendimui, nes įstatyme yra įtvirtinta, kad nutarimai priimami balsų dauguma. Su tokia argumentacija teismas nesutinka, nes kreditoriai neturi absoliučios teisės vienaip ar kitaip spręsti visiems kreditoriams rūpimus klausimus. Priešingu atveju susiklostytų tokia situacija, kai keli kreditoriai, turėdami balsų daugumą, susitarę priiminėtų tik jiems naudingus sprendimus, o smulkieji kreditoriai turėtų besąlygiškai paklūsti stambiųjų kreditorių valiai, nors ši valia būtų jiems nepriimtina ir netgi prieštarautų įstatymams. Todėl teismas sprendžia, kad kreditoriai turi teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus net ir tuo atveju, kai nebuvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Teismų praktikoje (Lietuvos Apeliacinio teismo 2008 12 18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1042/2008) pripažįstama, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, pagal analogiją gali būti taikoma CK 2.82str. 4d. (bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimų nutarimai teismo gali būti pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams).

18Bankų nuomone, skundžiamas nutarimas pirma, yra ekonomiškai nepagrįstas, kadangi, kreditoriai, balsavę už tokį pasiūlymą, vadovaujasi UAB „Ober-haus“ turto vertės nustatymo pažyma, kurioje nurodyta, kad bankrutuojančiai įmonei priklausančių žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini); rinkos vertė padidėtų, jeigu būtų patvirtintas šių žemės sklypų detalusis planas su galima gyvenamojo namo statyba. Antra, skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka yra neracionali, nes nutarta visą turtą parduoti kaip vieną vienetą. Pažymi, kad įmonės nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, esantis (duomenys neskelbtini) ir nuomos teise valdomi žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) yra skirtingose vietovėse ir tarpusavyje nėra susiję savo funkcine paskirtimi. Parduodant visą turtą kaip vienetą bus mažesnis susidomėjimas, užsitęs pardavimo procedūros, bus gauta mažesnė turto pardavimo kaina. Trečia, skundžiamas nutarimas sudaro prielaidas bankroto procedūrų vilkinimui. Skundžiamas nutarimas neatitinka bankroto procedūrų operatyvumo principo. Ketvirta, skundžiamas nutarimas pažeidžia Hipotekos kreditorių interesus. B UAB „GK projektai“ nekilnojamasis turtas, esantis (duomenys neskelbtini) yra įkeistas AB DNB bankui, o dalis šio turto – turtas, esantis (duomenys neskelbtini) – įkeistas Danske bank A/S Lietuvos filialui. Nurodoma, kad pakeitus paskirtį, jo rinkos vertė padidėtų iki 3 300 000 Lt, tačiau įkeitimu užtikrinti finansiniai reikalavimai sudaro 5 950 745 Lt . ĮBĮ 34str. 1d. nustato, kad hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia tenkinami iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą arba perduodant įkeistą turtą. O AB SEB bankui yra įkeistas turtas, esantis (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini).

19Dėl ekonominio pagrįstumo.

20Skundžiamo 2012 m. lapkričio 23 d. B UAB „GK projektai“ nutarimo pirmu papunkčiu nutarta „1. Įpareigoti bankroto administratorių inicijuoti (imtis veiksmų) detalaus plano su galima gyvenamojo namo statyba rengimą B UAB „GK projektai“ priklausančiuose žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbtini)“. Detalaus plano rengimas reikalauja laiko ir lėšų sąnaudų. Nors atsiliepimuose yra teigiama, kad bankai nenurodė detalaus planavimo trukmės, sąnaudų, tačiau, teismo sprendžia, kad tokius įrodymus turėtų pateikti tie, kurie teigia, kad toks planavimas yra ekonomiškai pagrįstas, neužims daug laiko, nekainuos daug pinigų. Pagal susiklosčiusią praktiką įrodyti turi tas, kas teigia, o ne tas, kuris neigia. Antraip, reikėtų įrodinėti, kad „Tu“ neesi dramblys, o ne atvirkščiai. Taigi, skundžiamas nutarimas yra grindžiamas tik UAB „Ober Haus“ turto vertės nustatymo pažyma (t.2, b.l. 124-184). Nustatant turo vertę užsakovas buvo B UAB „GK projektas“, grafoje „vertinimo atvejis“ yra nurodyta – turto rinkos vertės nustatymas užsakovo pageidavimu, atsižvelgiant į užsakovo pateiktas prielaidas. Turto rinkos vertė yra nustatyta 2012 04 02 – 3300000Lt su sąlyga, kad bus patvirtintas žemės sklypo detalusis planas su galima gyvenamojo pastato statyba pagal užsakovo pateiktus žemės sklypo rengiamo detaliojo plano brėžinius. Atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, jog įmonės turto rinkos vertė, įmonę likviduojant, yra nustatoma pagal susiklosčiusią praktiką tokia, kokia yra vertinimo metu, nenurodant jokių prielaidų. 2011 11 17 yra priimta teismo nutartis įmonę likviduoti, todėl visi užsakovo, t.y. bankrutuojančios įmonės, kurios interesus atstovauja administratorius, veiksmai turi būti nukreipti į kuo spartesnį įmonės turto realizavimą. ĮBĮ 33 str. yra nustatytas dviejų metų terminas turtui realizuoti. Priešingu atveju susiklosto tokia situacija, kai metų metais įmonė nelikviduojama, neatsiskaitoma su kreditoriais, o įmonės likusios lėšos paskiriamos administravimo išlaidoms apmokėti ir įmonės kreditoriams nieko nebelieka. Tokia situacija prieštarauja ĮBĮ nuostatoms, protingumo, teisingumo, sąžiningumo principams. Pažymėtina, kad, nežiūrint į tai, jog šios bylos nagrinėjimas užsitęsė, nei administratorius, nei kreditoriai, balsavę „už“ skundžiamą nutarimą nepateikė jokių duomenų, kiek detalusis planavimas užtruktų, kiek jis kainuotų, t.y. jie nepagrindė ekonominio naudingumo, o jį tik deklaruoja vadovaudamiesi paminėta UAB „Ober – Haus“ turto vertės nustatymo pažyma. Todėl teismas daro išvadą, kad skundžiamas nutarimas yra ekonomiškai nenaudingas, pažeidžiantis kreditorių teisę kuo greičiau gauti kreditorinio reikalavimo patenkinimą nors iš dalies. Teismas kritiškai vertina nuostatą, kad detaliojo planavimo išlaidos bus apmokamos iš administravimo lėšų, todėl kreditoriai neturėtų dėl to nerimauti, kadangi administravimo lėšos ir yra kreditorių pinigai.

21Dėl viso bankrutavusios įmonės turto pardavimo kaip vieneto.

22Skundžiamo 2012 m. lapkričio 23 d. B UAB „GK projektai“ nutarimo antru papunkčiu nutarta „Visą B UAB „GK projektai“ nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomą turtą pardavinėti kaip vieną vienetą, patvirtinus I punkte nurodytą detalųjį planą“. Ši skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka yra neracionali, nenaudinga, neprotinga, nes nutarta visą turtą parduoti kaip vieną vienetą. Įmonė turi eilę nekilnojamojo turto vienetų, o būtent įmonės nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, yra (duomenys neskelbtini); ir yra nuomos teise valdomi žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Išvardintas turtas yra skirtingose vietovėse ir tarpusavyje nėra susijęs savo funkcine paskirtimi. Pažymėtina, kad turtas yra skirtingas jo teisinio režimo prasme, t.y. dalis turto įmonei priklauso nuosavybės teise, o dalis – tik nuomos; įmonės turtas yra įkeistas skirtingiems bankams. Akivaizdu, parduodant visą turtą kaip vienetą bus mažesnis susidomėjimas, nes mažiau asmenų gali norėti įsigyti visą turtą ir mažiau asmenų turės reikalingą pinigų sumą visam turtui įgyti, negu būtų parduodamas turtas atskirais vienetais, kas užtikrintų spartesnį jo pardavimą. Juk didelis duonos kepalas, siekiant jį greičiau realizuoti, parduodamas ne visas, o dalimis. O šiuo atveju kalbama apie nekilnojamąjį turtą ir turtines teises. Akivaizdu, jog ieškant pirkėjo visam turtui kaip vienetui užsitęs pardavimo procedūros, bus gauta mažesnė turto pardavimo kaina. Juk paprastai derantis sakoma imk visus ar viską, ir bus sumažinta kaina. Taigi, viso įmonės turto pardavimas kaip vieneto yra nelogiškas, neprotingas, neracionalus. Teismas nesutinka su teiginiu, kad varžytynių organizavimas atskiriems turto vienetams kainuos brangiau, negu visam turtui kaip vienetui, nes šiam teiginiui pagrįsti nepateikti įrodymai.

23Teismas sprendžia, kad turto pardavimas kaip turtinio vieneto pažeidžia protingumo principus, neužtikrina spartaus įmonės turto realizavimo, ir tuo pačiu pažeidžia įmonė kreditorių teises ir teisėtus interesus, todėl toks nutarimas panaikintinas.

24Dėl prielaidų bankroto procesui vilkinti.

25Teismas sprendžia, kad detalusis planavimas ir turto pardavimas kaip turtinio vieneto atlikus detalųjį planavimą yra bankroto procedūros – įmonės likvidavimo vilkinimas. Skundžiamas nutarimas yra ekonomiškai nenaudingas, grubiai pažeidžia kreditorių interesus, nes į vieną susiejamas turtas, esantis skirtingose vietose, skirtingo teisinio režimo, niekaip nesusijęs funkcine paskirtimi ir daliai to turto nutariama atlikti detalųjį planavimą, o kitas turtas lieka laukti, kol bus atliktas detalusis planavimas ir tuomet visas turtas bus parduodamas kaip vienetas. Taigi, nežinant net preliminariai, kiek laiko truks detalusis planavimas, iš esmės sustabdomas bankroto procesas, kai tuo tarpu tiek bankroto įstatymo nuostatos, tiek teismų praktika yra nukreipta į kuo spartesnį bankroto procedūrų taikymą. Minėta, nutartis pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti yra priimta 2011 11 17, tačiau iki šiol, t.y. 2013 06 17, realiai jokie veiksmai, išskyrus turto vertinimą, įmonės likvidavimui nėra atlikti. Tuo tarpu įstatymas įmonės likvidavimui skiria du metus.

26Todėl teismui konstatavus, kad skundžiamas nutarimas sudaro prielaidas bankroto procesui vilkinti, jis panaikintinas.

27Dėl hipotekos kreditorių teisių pažeidimo.

28Skundžiamas nutarimas pažeidžia Hipotekos kreditorių interesus. B UAB „GK projektai“ nekilnojamasis turtas, esantis (duomenys neskelbtini) yra įkeistas AB DNB bankui, o dalis šio turto – turtas, esantis (duomenys neskelbtini) – įkeistas Danske bank A/S Lietuvos filialui. Įkeitimu užtikrinti finansiniai reikalavimai sudaro 5 950 745 Lt . ĮBĮ 34str. 1d. nustato, kad hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia tenkinami iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą arba perduodant įkeistą turtą. Taigi, akivaizdu, jog hipotekiniai kreditoriai siekia kuo greičiau atgauti bent dalį jiems priklausančių lėšų. Kreditoriai, neatgaudami savo lėšų, nuostolius patiria kiekvieną dieną, todėl akivaizdu, kad nustatyta turto pardavimo tvarka, kai turto pardavimas stabdomas dar keliems metams, pažeidžia hipotetinių kreditorių teises.

29Teismui nustačius, kad priimtas nutarimas yra neteisėtas, nepagrįstas, skundai tenkinami, B UAB „GK Projektai“ 2012 11 23 kreditorių susirinkimo nutarimas pirmu darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ panaikintinas.

30Laikinosios apsaugos priemonės yra taikytos Kauno apygardos teismo 2012 12 13 nutartimi (t.1, b.l. 39-40). Jos paliekamos galioti iki įsiteisės nutartis (CPK 150 str.).

31Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., teismas

Nutarė

32skundus patenkinti.

33B UAB „AG projektai“ 2012 11 23 kreditorių susirinkimo nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ panaikinti.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. atsakovės B UAB „GK projektai“ atstovui adv. Jurgiui Kaušiniui, viešame... 3. suinteresuotas asmuo (kreditorius bankroto byloje) AB DNB bankas skundu dėl B... 4. Teismo posėdžio metu atstovė skunde išdėstytus argumentus palaikė,... 5. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas skundu dėl B UAB „GK projektai“ 2012 m.... 6. Teismo posėdžio metu banko atstovė papildomai nurodė, kad turto vertinimas,... 7. Atsiliepimu į skundą (t.1, b.l. 59-66) administratorius skundą prašo... 8. Atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 155-161) administratorius... 9. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus,... 10. AB SEB bankas atsiliepime į skundą (t.1, b.l. 69-71) nurodo, kad su skundu... 11. R UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į skundą (t.1, b.l. 74-77)... 12. R UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimais, kurie yra tapatūs, į AB SEB... 13. AB DNB bankas atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 181-182) nurodo,... 14. Skundai patenkintini.... 15. LR Aukščiausias teismas 2007 10 24 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 16. 2012 m. lapkričio 23 d. įvyko B UAB “AG projektai” kreditorių... 17. Taip pat teismas nurodo, kad byloje yra nustatyta, kad skundžiamas nutarimas... 18. Bankų nuomone, skundžiamas nutarimas pirma, yra ekonomiškai nepagrįstas,... 19. Dėl ekonominio pagrįstumo.... 20. Skundžiamo 2012 m. lapkričio 23 d. B UAB „GK projektai“ nutarimo pirmu... 21. Dėl viso bankrutavusios įmonės turto pardavimo kaip vieneto.... 22. Skundžiamo 2012 m. lapkričio 23 d. B UAB „GK projektai“ nutarimo antru... 23. Teismas sprendžia, kad turto pardavimas kaip turtinio vieneto pažeidžia... 24. Dėl prielaidų bankroto procesui vilkinti.... 25. Teismas sprendžia, kad detalusis planavimas ir turto pardavimas kaip turtinio... 26. Todėl teismui konstatavus, kad skundžiamas nutarimas sudaro prielaidas... 27. Dėl hipotekos kreditorių teisių pažeidimo.... 28. Skundžiamas nutarimas pažeidžia Hipotekos kreditorių interesus. B UAB „GK... 29. Teismui nustačius, kad priimtas nutarimas yra neteisėtas, nepagrįstas,... 30. Laikinosios apsaugos priemonės yra taikytos Kauno apygardos teismo 2012 12 13... 31. Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., teismas... 32. skundus patenkinti.... 33. B UAB „AG projektai“ 2012 11 23 kreditorių susirinkimo nutarimą pirmu... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu...