Byla 2-5473-56/2011
Dėl konkurso salygu panaikinimo ir ipareigojimo patikslinti konkurso salygas pirkime Nr. 102292, išvada teikiant institucija Valstybes biudžetine istaiga Radiacines saugos centras

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Petras Jaržemskis,

2sekretoriaujant

3Silvijai Rimaviciutei,

4dalyvaujant ieškovo atstovams

5V. K., A. D.,

6atsakovo atstovams

7adv. Deividui Soloveicikui, V. M.,

8viešame teismo posedyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo UAB ,,Dussmann Service“ ieškini atsakovui Valstybes biudžetinei istaigai Vilniaus universiteto Onkologijos institutui del konkurso salygu panaikinimo ir ipareigojimo patikslinti konkurso salygas pirkime Nr. 102292, išvada teikiant institucija Valstybes biudžetine istaiga Radiacines saugos centras,

9n u s t a t e:

10Ieškovas UAB ,,Dussmann Service“ su ieškiniu kuri veliau patikslino, kreipesi i teisma ir prašo pripažinti neteisetais ir panaikinti atsakovo Vilniaus universiteto Onkologijos instituo atliekamo viešo pirkimo (pirkimo Nr. 102292) konkurso salygu 3.1 punkta, 5.6.4 punkta, 9.7.3 punkto dali, išbraukiant žodžius ,,nepateiktas neigaliuju socialines imones pažymejimas“, 3.2 punkto 2 lenteles 1 ir 2 papunkciu žodžius ,,socialine imone“; panaikinti atsakovo Vilniaus universiteto Onkologijos instituto sprendimus del ieškovo pasiulymo atmetimo, pasiulymu eiles nustatymo ir pirkimo sutarties su UAB ,,BSS grupe“ sudarymo, apie kuriuos ieškovui pranešta 2011 m. gegužes 5 d. raštu Nr. (4.54)-R4-188 ir 2011 m. gegužes 6 d. raštu Nr. (4.54)-R4-193; nutraukti atsakovo vykdoma viešaji pirkima Nr. 102292; išreikalauti iš Raciacines saugos centro ir/ ar atsakovo duomenis apie jonizuojancios spinduliuotes šaltinius, esancius atsakovo patalpose ir atsakovo patalpu. Kuriuose teikiant valymo paslaugas reikalinga licenzija, plotus; išreikalauti iš atsakovo su treciuoju asmeniu UAB ,,BSS grupe“ sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuoraša; priteisti bylinejimosi išlaidas.

11Nurodo, kad atsakovas atviro konkurso budu atlieka viešaji pirkima ,,Patalpu valymo paslaugu pirkimas“ apie kuri skelbta 2011 m. kovo 23 d. ,,Valstybes žiniu“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 23 bei CVP IS (pirkimo Nr. 102292). Konkursas vykdomas pagal CVP IS paskelbtas atviro konkurso salygas ,,Patalpu valymo paslaugu pirkimas“. Atsakovas suinteresuotiems dalyviams pateike patalpu apžiuros protokolo išraša, taip pat konkurso salygu paaiškinimus. Nesutikdamas su atsakovo sprendimu apriboti konkurse galinciu dalyvauti tiekeju rata ieškovas 2011 m. balandžio 11 d. pateike atsakovui pretenzija, kuria pareikalavo panaikinti konkurso salygu 3.1 punkta nustatanti, kad pirkimas vykdomas pagal VPI 13 straipsnio nuostatas bei atitinkamai pakeisti kitus konkurso salygu punktus. Atsakovas pretanzija atmete. Ieškovas 2011 m. balandžio 14 d. pateike prašyma atsakovui prašydamas paaiškinti, kodel perkanciosios organizacijos paskelbtose konkurso salygose nera keliamas kvalifikacinis reikalavimas tiekejams tureti Radiacines saugos centro išduota licenzija ir kodel valymo paslaugu technineje specifikacijoje nera nurodoma, kad valymo paslaugos tures buti teikiamos jonizuojancios spinduliuotes veikiamoje zonoje. Atsakovas pateike paaiškinima, kuriame nurode, kad paslaugos nebus teikiamos atviru izotopu bloke. Ieškovas turedamas informacijos, kad nurodyti duomenys neatitinka tikroves, 2011 m. balandžio 22 d. pateike atsakovui pretenzija reikaludamas konkurso salygose numatyti kvalifikacini reikalaima tiekejams tureti Radiacines saugos centro išduota licenzija ir valymo paslaugu technineje specifikacijoje nurodyti patalpas, esancias jonizuojancios spinduliuotes veikimo zonoje, o taip pat pateikti išsamu paaiškinima, kas ieina i konkurso salygu 2 priede nuroytas spinduliuotes ir medikamentines terapijos centro patalpas, kuriu bendras plotas konkurso salygose nurodytas 4279,54 m2. Atsakovas pretenzija atmete ir nesuteike ieškovui prašomos informacijos.

12Atsakovas Vilniaus universiteto onkologijos institutas atsiliepimu i ieškini prašo ji atmesti kaip nepagrista.

13Nurodo, kad VPI 13 straipsnis numato galimybe perkanciajai organizacijai rezervuoti pirkimus ir leidžia numatyti konkrecias konkurso salygas, tame tarpe ir salygas numatancias galimybe pirkimuose dalyvautiti neigaliuju socialinems imonems arba numatyti, kad konkurse dalyvauja imones kuriose yra daugiausiai neigalieji pagal idarbinimo programas, todel ieškovo argumentai, jog yra ribojamojo jo teises yra nepagristas. Atsakovas kvalifikacijos reikalaimus paenge vadovaudamasis Viešuju pirkimu tarnybos direktoriaus 2009 m. kovo 30 d. isakymu Nr. 1S-25 ,,Del Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. isakymo Nr. 1S-100 ,,Del tiekeju kvalifikacijos vertinimo metodiniu rekomendaciju patvirtinimo pakeitimo“, todel pirkimo salygoms atitinkant istatymo reikalavimus, ieškovo reikalavimas panaikinti pirkimo salygose VPI 13 straipsnyje numatytas salygas yra nepagristas. Ieškovo reikalavimas pirkimo salygose numatyti kvalifikacini reikalavima, tiekejams pateikti radiacines saugos centro išduota licenzija, yra perteklinis ir nepagristas, nes tiekejas neturi teises nurodineti perkanciajai organizacijai kokius kvalifikacinius reikalavimus ji privalo nustatyti. Ieškov patalpose yra tik vienos patalpos kuriose nuolat yra jonizuojancios spinduliuotes šaltiniu, tai atviru izotopu blokas kuriame valymo paslaugos nebus teikiamos ir jos nera itrauktos i pirkimo sprecifikacija ir bus valomos paties atsakovo darbuotoju. Be to Lietuvoje nera ne vienos valymo imones, kuri turetu galiojancia Radiacines saugos centro licenzija. Esant nurodytoms aplinkybems atsakovas teigia, kad ieškovas siekia sudaryti tokias salygas, kad pirkime negaletu dalyvauti ne vienas tiekejas, tuo siekdamas sužlugdyti vykdoma pirkima.

14Istaiga teikianti išvada byloje Radiacines saugos centras atsiliepime nurodo, valymo paslaugu teikimui svarbios šios atsakovo patalpos Diagnostines radiologijos skyriaus Branduolines medicinos poskyris ir spinduliuotes ir medikamentines terapijos centro Onkologines radioterapijos skyrius, nes nurodytose patalpose dirbama su uždaraisiais ir atviraisiais jonizuojancios spinduliuotes šaltiniais, del kuriu nurodytose patalpose dirbantys darbuotojai gali patirti išorine ir vidine apšvita.

15Ieškovo ieškinys atmestinas.

16Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbe viešaji pirkima (toliau – pirkimas) atvirojo konkurso budu ,,Patalpu valymo paslaugu pirkimas“, kuris paskelbtas 2011 m. kovo 23 d. ,,Valstybes žiniu“ priede informaciniai pranešimai Nr. 23 bei CVP IS (pirkimo numeris 102292). Viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešuju pirkimu istatymo (toliau - VPI) 13 straipsniu, t.y rezervavus pirkimus neigaliuju socialinems imonems (b.l. 15-26). Nesutikdamas su atsakovo vykdomo viešojo pirkimo rezervuotumu socialinems neigaliuju istaigoms, ieškovas 2011 m. balandžio 11 d. pateike pretenzija reikalaudamas panaikinti viešojo pirkimo salygu 3.1 punkta, taciau atsakovas pretenzija atmete (b.l. 49-56). Ieškovas 2011 m. balandžio 14 d. pateike atsakovui prašyma paaiškinti, kodel perkanciosioms organizacijoms nera keliamas kvalifikacinis reikalavimas tureti Radiacijos saugos centro išduota licnzija, taip pat buvo prašoma paaiškinti, kodel pirkimo dokumentuose nutylima, kad valymo paslaugos tures buti teikiamos jonizuojancios spinduliuotes zonoje (b.l. 56-57). Atsakovas pateikes paaiškinmus nurode, kad valymo paslaugos nebus teikiamos jonizuojancios spinduliuotes veikimo zonose (b.l. 58-59). Nesutikdamas su atsakovo paaiškinimais, ieškovas 2011 m. balandžio 22 d. pretenzija pakartotinai kreipesi i atsakova del neaiškiu viešojo pirkimo salygu, perkanciosios organizacijos (atsakovo) pažeidimu pasekmiu ir radiacines saugos centro licenzijos butinumo (b.l. 60-64). Atsakovas 2011 m. balandžio 22 d. raštu Nr. (4.54)-R4-177 praneše ieškovui, kad pretenzija atmetama (b.l. 65). Pasiulymus pirkimui pateike UAB ,,Socialine integracija“, UAB ,,BSS“ grupe, D. P. firma ,,Akvija“, UAB ,,Dussmann Service“, UAB ,,Smulkus urmas“ (b.l. 111). Ivertinus tiekeju pateiktus pasiulymus buvo sudaryta pasiulymu eile ir nugaletoju pripažintas UAB ,,BSS grupe“ (b.l. 113).

17Del pirkimo dokumentu 3.1 punkto, 5.6.4 punkto, 9.7.3 punkto (ta dalimi, kiek reikalaujama pateikti neigaliuju socialines imones pažymejima), 3.2 punkto 2 lenteles 1 ir 2 papunkciu (ta dalimi, kiek reikalaujama pateikti socialines imones kvalifinacijos duomenis) pripažinimo neteisetais ir panaikinimo.

18Atsakovo viešojo atvirojo viešojo pirkimo ,,Patalpu valymo paslaugu pirkimas“, dalyje ,,Tiekeju kvalifikaciniai reikalavimai“ 3.1 punkte nustatyta, kad pirkimas vykdomas pagal LR Viešuju pirkimu istatymo 13 straipsnio nuostatas (b.l. 15).

19To paties straipsnio 3.2 punkto 1 ir 2 papunkciuose nustatyti tiekejo kvalifikaciniai reikalavimai (b.l 16-17).

20Vykdomo viešojo atvirojo pirkimo dalyje ,,Pasiulymu rengimas, pateikimas, keitimas“, 5.6.4 punkte nurodoma, kad tiekejas pateikdamas pasiulyma turi pateikti perkanciajai organizacijai Lietuvos darbo biržos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos išduoto neigaliuju socialines imones pažymejimo tinkamai patvirtinta kopija Jeigu pasiulyma teikia ukio subjektu grupe, ši pažymejima turi pateikti kiekvienas ukio subjektu grupes narys. (b.l. 19).

21Vykdomo atvirojo viešojo pirkimo dalyje ,,Pasiulymu nagrinejimas ir pasiulymu atmetimo priežastys“ 9.7.3 punkte nustatyta, kad tiekejo pasiulymas atmetamas jei nepateikta tiekejo sažiningumo deklaracija, nepateiktas neigaliuju socialines imones pažymejimas (b.l. 23).

22Ieškovas tiek ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje nurodo, kad atsakovas nustatydamas rezervuoto pirkimo salygas pažeide VPI 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, VPI 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus, apribojo konkurencija, nes mažiausias kainas rinkoje gali pasiulyti imones neturincios atsakovo reikalaujamo statuso. Pagal VPI 91 straipsni iki 5 procentu pirkimu kainos taikomos tik supaprastintiems pirkimams, tuo tarpu, atsakovas vykdo tarptautini pirkima. Atsakovas sudarydamas galimybe viešajame pirkime dalyvauti tik neigaliuju imonems neištyre rinkos, todel VPI 13 straipsniu galejo remtis tik isitikines, kad tarp neigaliuju socialiniu imoniu bus užtikrinta pakankama konkurencija ir pasinaudojus rezervacijos teise nebus pažeisti VPI itvirtinti pirkimu principai ir tvarka. Ieškovo manymu rezervavus teise dalyvauti viešajame pirkime tik neigaliuju imonems nebuvo pasiektas viešojo atviro konkuro tikslas ir racionaliai panaudotos valstybes skiriamos lešos.

23VPI 13 straipsnyje nustatyta, kad perkancioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti salygas, sudarancias galimybe pirkimuose dalyvauti tik neigaliuju socoalinems imonems, arba nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiamu asmenu, kuriu dauguma yra neigalieji, idarbinimo programas. Pirkimo dokumentuose, iskaitant skelbima, turi buti nuoroda i tokius pirkimus ir reikalavimas pagristi, kad tiekejo imone atitinka šio straipsnio reikalavimus (pateikiamas kompetetingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekejo patvirtinta deklaracija).

24VPI ir kituose teises aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkanciajai organizacijai, tiek ir tiekejams tam, kad šiomis proceduromis butu igyvendinti viešuju pirkimu tikslai. Pagal šio straipsnio 2 dali pirkimu tikslas – vadovaujantis šio istatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutarti, leidžiancia isigyti perkanciajai organizacijai (atlikti pirkima igaliojusiai perkanciajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingu prekiu, paslaugu ar darbu, racionaliai naudojant tam skirtas lešas. Viešuju pirkimu istatymo 3 straipsnio 1 dalis ipareigoja perkanciaja organizacija užtikrinti, kad atliekant pirkimo proceduras ir nustatant laimetoja butu laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principu. Perkancioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekejas yra kompetentingas, patikimas ir pajegus ivykdyti pirkimo salygas, todel ji turi teise skelbime apie pirkima ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatu ar dalyviu kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad butu pateikti tokia informacija ir kvalifikacija patvirtinantys dokumentai (VPI 32 str. 1 d.).

25Nurodytu argumentu pagrindu teismas daro išvada, jog ieškovo tiek ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje nurodomi argumentai, kaip turejo elgtis ir kokius reikalavimus tiekejams rengdama viešojo pirkimo dokumentus turejo nustatyti perkancioji organizacija laikytini nepagristais.

26Teismo vertinimu, vykdant rezervuotus pirkimus kurie atliekami pagal VPI 13 straipsnio nuostatas perkancioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti salygas sudarancias galimybe viešajame pirkime dalyvauti tik neigaliuju socialinems imonems arba nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiamu asmenu, kuriu dauguma yra neigalieji, idarbinimo programas. Ši istatymo nuostata atitinka 2004 m. kovo 31 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB (toliau - direktyva) preambules, kurioje nustatyta, kad užimtumas ir profesija yra svarbiausi elementai, užtikrinantys lygias galimybes visiems ir padedantys integruotis i visuomene. Todel globojamos darbo grupes ir idarbinimo programos prisideda integruojant arba reintegruojant žmones su negalia i darbo rinka. Preambuleje taip pat nurodoma, kad vis delto tokios darbo grupes gali nepajegti sudaryti sutarciu iprastos konkurencijos salygomis. Todel turetu buti numatyta, kad valstybes nares gali rezervuoti tokioms darbo grupems teise dalyvauti viešuju sutarciu sudarymo procedurose arba rezervuoti globojamu idarbinimo programu dalyviams sutarciu ivykdyma (28 p.), taip pat direktyvos 19 straipsnio nuostatas, kuriuose itvirtinta, kad valstybes nares gali rezervuoti teise dalyvauti viešuju sutarciu sudarymo procedurose globojamoms darbo grupems arba numatyti, kad tokios sutartys gali buti vykdomos pagal globojamas idarbinimo programas, kuriose dauguma darbuotoju yra asmenys su negalia, del savo negalios pobudžio arba rimtumo negalintys dirbti iprastomis salygomis.

27Taigi toks teisinis reglamentavimas buvo numatytas, ivertinus tai, kad neigaliuju socialine imone gali buti nepajegi sudaryti sutarciu iprastos konkurencijos salygomis. Nors pagrindinis viešuju pirkimu tikslas bei viešasis interesas yra racionalus ir efektyvus lešu panaudojimas, taciau neigaliuju asmenu integravimas i visuomene ir lygiu darbo galimybiu sudarymas taip pat yra viešasis interesas (LR Neigaliuju socialines integracijos istatmo 3 str.). Taigi, teismo vertinimu, istatymu leidejas nustatydamas rezervuoto pirkimo teise, prioriteta teikia neigaliuju asmenu integravimo i visuomene viešajam interesui. Teismo vertinimu, ieškovas nepagristai remiasi argumentu, kad atsakovas siekdamas užtikrinti konkurencija turejo atlikti rinkos tyrima, nes istatymas nenumato perkancios organizacijos pareigos prieš skelbiant pirkima atlikti formalius perkamu paslaugu rinkos tyrimus. Patikslintame ieškinyje ieškovas remiasi aplinkybe, kad atsakovo nustatyti kvalifikacijos reikalavimai tureti metine vidutine apyvarta 900 000 Lt (konkurso salygu 2 lenteles 1 papunktis), buti ivykdžius bent viena 300 000 Lt vertes sutarti (konkurso salygu 3.2 2 lenteles 2 papunktis) dar labiau susiaurino konkurso salygas atitinkanciu konkurso dalyviu skaiciu. Bylos medžiaga rodo, kad viešai paskelbus konkursa, jame dalyvavo 5 imones, todel teismas daro išvada, kad atsakovas nepažeide lygiateisiškumo arba vienodo požiurio bei nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principu (VPI 3 str.1 d.), nes apie tiekeju kvalifikacinius reikalavimus buvo paskelbta viešai, pirkimo dokumentai yra tikslus, aiškus be dviprasmybiu. Atsakovas pateikdamas ieškovui konkurso dokumentus nurode, kad imone pasiulymo pateikimo metu privalo pateikti ir dokumentus, irodancius, kad ji atitinka VPI 13 straipsnio reikalavimus. Jei šiu dokumentu imone nepateiks, jos pasiulymas bus atmestas kaip neatitinkantis reikalavimu (b.l. 19; 23). Ieškovas nepateike dokumentu, patvirtinanciu, kad turi VPI 13 str. numatyta statusa, todel perkancioji organizacija turejo teisini pagrinda atmesti ieškovo pasiulyma. Teismo vertinimu, atsižvelgus i anksciau nurodytus argumentus, vien viešojo pirkimo salyga, nustatanti atrankos kriteriju, kuri gali atitikti tik mažas skaicius tiekeju, nera pakankama, kad butu galima pripažinti tiekeju lygiateisiškumo principo pažeidima (Europos Bendriju teisingumo teismo 2002 m. rugsejo 17 d. sprendimas Concordia bus Finland, C-513/99, Rink 2002, p. I-7213; „Viešuju pirkimu reglamentavimo ir teismu praktikos apžvalga“ Teismu praktika Nr.31, 285 p.).

28Esant nurodytiems argumentams ieškovo reikalavimas del konkurso salygu nustatytu pirkimo dokumentu 3.1 punkto, 5.6.4 punkto, 9.7.3 punkto (ta dalimi, kiek reikalaujama pateikti neigaliuju socialines imones pažymejima), 3.2 punkto 2 lenteles 1 ir 2 papunkciu (ta dalimi, kiek reikalaujama pateikti socialines imones kvalifinacijos duomenis) pripažinimo neteisetais ir panaikinimo atmestini kaip teisiškai nepagristi.

29Del ieškovo reikalavimo, paslaugu tiekejams tureti Radiacines saugos centro licenzija.

30Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje ieškovas nurodo, kad organizuojant konkursa nebuvo užtikrinti radiacines saugos reikalavimai.

31Iš viešojo pirkimo konkurso salygu seka, kad valymo paslaugos turi buti teikiamos Konsultacineje poliklinikoje, priemime, Laboratoriniu tyrimu skyriuje, Diagnostines radiologijos skyriuje, Fizines medicinos ir reabilitacijos skyriuje, centalizuotoje sterilizacineje, administracijos ir inžinieriniame ukio skyriuje, spindulines ir medikamentines terapijos centre, onkochirurgijos centre (CPK 177 str., 178 str.) (b.l. 43).

32I byla pateikta Valstybines biudžetines istaigos Radiacines saugos centro išvada (CPK 197 str. 2 d.), rodo, kad patalpu valymo atžvilgiu, radiacines saugos požiuriu svarbus šie Onkologijos instituto padaliniai: Diagnostines radiacijos skyriaus Branduolines medicinos poskyris, Spinduliuotes ir medikamentines terapijos centro Onkologines radioterapijos skyrius, nes šiuose skyriuose dirbama su uždaraisiais at atviraisiais jonizuojancios spinduliuotes šaltiniais, del kuriu cia dirbantys darbuotojai gali patirti išrorine ir vidine apšvita ir dirbant juose darbuotojai turi tureti specialia licenzija del veiklos su jonizuojanciais spinduliuotes šaltiniais (b.l. 85-86). Ieškovas pateikdamas atsakovui 2011 m. balandžio 13 d. prašyma nurode, kad dalyvaujantys viešajame pirkime tiekejai turi tureti nurodyta licenzija, nes patalpu valymas vyks ir atviruju izotopu bloke (b.l. 56-57). Atsakovas paaiškindamas pirkimo dokumentus patikino ieškova, kad iš tiekejo nebus reikalaujama valymo paslaugas teikti atviruju izotopu bloke, nes valymas nurodytose patalpose nera perkamas bei padare nuoroda i pirkimo dokumentu 2 prieda (b.l. 58-59;62).

33Esant nustatytoms aplinkybems teismas konstatuoja, kad ieškovo argumentai, kad organizuojant konkursa nebuvo užtikrinti radiacines saugos reikalavimai, atmetami, kaip nepagristi ir neirodyti (CPK 178 str.), kadangi viešojo pirkimo dokumentai rodo, kad valymo paslaugos nebus teikiamos patalpose kuriose veikia jonizuojancios spinduliuotes šaltiniai.

34Teismas sprendžia, kad atsakovas yra valstybes biudžetine istaiga (VPI 4 str. 1 d. 2 p.), todel pagal VPI 91 str. 1 d. turi imperatyvia pareiga ne mažiau kaip 5 procentus visu supaprastintu pirkimu vertes pirkimu atlikti iš socialiniu imoniu. Pažymetina ir tai, kad remiantis Viešuju pirkimu tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. isakymu patvirtintu rekomendaciju del Socialines apsaugos reikalavimu taikymo viešuosiuose pirkimuose, 3 punktu, nustate, kad rekomendacijos skirtos tiek atvejams, kai atliekamo pirkimo verte viršija tarptautinio pirkimo vertes ribas, nustatytas VPI 11 straipsnyje, tiek atvejams, kai atliekami supaparastinti pirkimai numatyti VPI 84 straipsnyje, todel pagrindo teigti, kad rezervacijos teise taikoma tik supaparastintuose pirkimose ieškovas neturejo pagrindo. Pagal VPI 7 str. 3 d. 2 p. pirkimas pasibaigia, kai atmetamos visos paraiškos ir pasiulymai. Vienas pasiulymas, kuri pateike tretysis asmuo, atitiko visus pirkimo salygose nurodytus reikalavimus ir del to tretysis asmuo teisetai pripažintas laimejusiu. Byloje neirodyta, kad atsakovas 2011 metais jau atliko daugiau kaip 5 procentus visu supaprastintu pirkimu iš socialiniu imoniu, todel atsakovas turejo teise priimti sprendima valymo paslaugas pirkti iš socialiniu imoniu (CPK 178 str., 183 str., 185 str.).

35Esant nurodytiems argumentams konstatuotina, kad pagrindo tenkinti ieškovo reikalavima ir panaikinti atsakovo Vilniaus universiteto Onkologijos instituto sprendimus del ieškovo pasiulymo atmetimo, pasiulymu eiles nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo su UAB ,,BSS grupe“ sudarymo, nera teisinio pagrindo.

36Nurodytu argumentu ir išvadu pagrindu ieškinys atmestinas.

37Vadovauantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punkti iš ieškovo UAB ,,Dussmann Service“ priteistinos 11,90 Lt išlaidos susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 265 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

39Ieškovo UAB ,,Dussmann Service“ ieškini atmesti.

40Priteisti iš ieškovo UAB ,,Dussmann Service“ juridinio asmens kodas 111617783 valstybes naudai 11,90 Lt išlaidu susijusiu su procsiniu dokumentu iteikimu.

41Sprendimas per 30 dienu nuo sprendimo priemimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Petras Jaržemskis,... 2. sekretoriaujant... 3. Silvijai Rimaviciutei,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovams... 5. V. K., A. D.,... 6. atsakovo atstovams... 7. adv. Deividui Soloveicikui, V. M.,... 8. viešame teismo posedyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinejes civiline byla... 9. n u s t a t e:... 10. Ieškovas UAB ,,Dussmann Service“ su ieškiniu kuri veliau patikslino,... 11. Nurodo, kad atsakovas atviro konkurso budu atlieka viešaji pirkima ,,Patalpu... 12. Atsakovas Vilniaus universiteto onkologijos institutas atsiliepimu i ieškini... 13. Nurodo, kad VPI 13 straipsnis numato galimybe perkanciajai organizacijai... 14. Istaiga teikianti išvada byloje Radiacines saugos centras atsiliepime nurodo,... 15. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbe viešaji pirkima (toliau – pirkimas)... 17. Del pirkimo dokumentu 3.1 punkto, 5.6.4 punkto, 9.7.3 punkto (ta dalimi, kiek... 18. Atsakovo viešojo atvirojo viešojo pirkimo ,,Patalpu valymo paslaugu... 19. To paties straipsnio 3.2 punkto 1 ir 2 papunkciuose nustatyti tiekejo... 20. Vykdomo viešojo atvirojo pirkimo dalyje ,,Pasiulymu rengimas, pateikimas,... 21. Vykdomo atvirojo viešojo pirkimo dalyje ,,Pasiulymu nagrinejimas ir pasiulymu... 22. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje nurodo, kad atsakovas... 23. VPI 13 straipsnyje nustatyta, kad perkancioji organizacija pirkimo dokumentuose... 24. VPI ir kituose teises aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkanciajai... 25. Nurodytu argumentu pagrindu teismas daro išvada, jog ieškovo tiek ieškinyje,... 26. Teismo vertinimu, vykdant rezervuotus pirkimus kurie atliekami pagal VPI 13... 27. Taigi toks teisinis reglamentavimas buvo numatytas, ivertinus tai, kad... 28. Esant nurodytiems argumentams ieškovo reikalavimas del konkurso salygu... 29. Del ieškovo reikalavimo, paslaugu tiekejams tureti Radiacines saugos centro... 30. Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje ieškovas nurodo, kad... 31. Iš viešojo pirkimo konkurso salygu seka, kad valymo paslaugos turi buti... 32. I byla pateikta Valstybines biudžetines istaigos Radiacines saugos centro... 33. Esant nustatytoms aplinkybems teismas konstatuoja, kad ieškovo argumentai, kad... 34. Teismas sprendžia, kad atsakovas yra valstybes biudžetine istaiga (VPI 4 str.... 35. Esant nurodytiems argumentams konstatuotina, kad pagrindo tenkinti ieškovo... 36. Nurodytu argumentu ir išvadu pagrindu ieškinys atmestinas.... 37. Vadovauantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punkti iš... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 265... 39. Ieškovo UAB ,,Dussmann Service“ ieškini atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Dussmann Service“ juridinio asmens kodas... 41. Sprendimas per 30 dienu nuo sprendimo priemimo dienos skundžiamas Lietuvos...