Byla A-756-1638-12
Dėl palūkanų priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės- Maculevičienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei A. K.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą atsakovui R. A. dėl palūkanų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš R. A.: 1) 2 262,86 Lt palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki 2011 m. gegužės 12 d. (įskaitytinai); 2) nuo negrąžintos lėšų dalies skaičiuojamas 5 procentų metines palūkanas nuo 2011 m. gegužės 13 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

8Pareiškėjas nurodė, kad Agentūra 2009 m. liepos 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš atsakovo R. A. 36 725,74 Lt dydžio gautą ir negrąžintą paramos sumą, 3 854,16 Lt palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki 2009 m. liepos 23 d. (įskaitytinai), ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintų Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones administravimo taisyklių (toliau – ir Grąžintinų lėšų administravimo taisyklės) 13-14 punktais, palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, skaičiuojamas nuo 36 725,74 Lt dydžio neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos sumos už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu patenkino Agentūros prašymą: priteisė iš R. A. Agentūros naudai 36 725,74 Lt dydžio gautą ir negrąžintą paramos sumą, 3 854,16 Lt palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki 2009 m. liepos 23 d., ir palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, skaičiuojamas nuo 36 725,74 Lt dydžio neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos sumos už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs R. A. apeliacinį skundą, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo dalį, kuria Agentūrai priteistos iš R. A. palūkanos, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu, skaičiuojamas nuo 36 725,74 Lt dydžio neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos sumos, už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, ir šį Agentūros reikalavimą atmetė (administracinė byla Nr. A442-1663/2010). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad pareikštas reikalavimas dėl palūkanų už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. priteisimo yra nukreiptas į ateitį. Tokio pobūdžio reikalavimas galėtų būti tenkinamas, jeigu teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje būtų įmanoma tiksliai nurodyti visus duomenis, būtinus galutiniam palūkanų dydžiui apskaičiuoti. Nagrinėjamu atveju to padaryti neįmanoma, nes, atliekant galutinį palūkanų apskaičiavimą, reikėtų remtis ne tik teismo sprendimo rezoliucine dalimi, bet ir papildomais duomenų šaltiniais – atitinkamais žemės ūkio ministro įsakymais. Tačiau toks teismo sprendimo vykdymas, išeinant už teismo sprendimo rezoliucinės dalies ribų, sudarytų sąlygas papildomų interpretacijų dėl teismo sprendimo vykdymo atsiradimui, o tai yra neleistina. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje taip pat pažymėjo, kad Agentūros šioje byloje suformuluoto reikalavimo dėl palūkanų už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. priteisimo atmetimas nėra kliūtis Agentūrai iš naujo kreiptis į teismą dėl palūkanų už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. priteisimo, suformuluojant konkretų reikalavimą priteisti galutinai apskaičiuotas už praėjusį laiką palūkanų sumas, jeigu atitinkamų palūkanų atsakovas nesumokėtų.

9Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Agentūros prašymo padavimo teismui dieną (t. y. 2009 m. liepos 23 d.) galiojusios Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių redakcijos 13 punkte buvo nurodyta, kad palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu kiekvieną ketvirtį, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 14 punkte buvo numatyta, kad palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto šių Taisyklių 9 punkte minėtame laiške skolininkui, pabaigos ir skaičiuojamos iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, jeigu ES teisės aktai nenumato kitaip. Agentūra, 2009 m. liepos 23 d. kreipdamasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašė priteisti iš atsakovo 3 854,16 Lt palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki 2009 m. liepos 23 d. (įskaitytinai) vadovaujantis prašymo padavimo dieną galiojusia Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių redakcija bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais: 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 3D-467 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2008 metų ketvirtajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones“, 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-682 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2009 metų pirmajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones“, 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-147 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2009 m. antrajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones“, 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2009 metų trečiajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones“. Apskaičiuodama palūkanas už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 4 d. iki 2011 m. gegužės 12 d. (įskaitytinai), Agentūra vadovavosi šiais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais: 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-624 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2009 m. ketvirtajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemones“, 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3D-894 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2010 metų pirmajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemones“, 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2010 metų antrajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones“ ir 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-386 „Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2010 metų antrajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemones“ pripažinimo netekusiu galios“. Nuo 2010 m. gegužės 1 d., vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13 punktu, metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 5 procentai, jeigu Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Agentūra, vadovaudamasi minėtais teisės aktais ir atsižvelgdama į tai, kad atsakovas 2011 m. vasario 10 d., 2011 m. vasario 11 d. ir 2011 m. balandžio 11 d. sumokėjo dalį palūkanų, apskaičiavo už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki 2011 m. gegužės 12 d. (įskaitytinai) 2 262,86 Lt palūkanų, kurios priteistinos iš atsakovo šioje byloje.

10Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad, nuo 2010 m. gegužės 1 d. pasikeitus palūkanų nustatymo teisiniam reguliavimui, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje įmanoma nurodyti visus duomenis, būtinus galutiniam palūkanų dydžiui apskaičiuoti, ir nereikia remtis papildomais duomenų šaltiniais, kadangi 5 procentų palūkanų dydis yra tiesiogiai numatytas Grąžintinų lėšų administravimo taisyklėse. Šie duomenys teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nesudarytų byloje dalyvaujantiems asmenims galimybės skirtingai aiškinti teismo sprendimo turinį, taip pat nebūtų sudarytos sąlygos neteisingai interpretuoti teismo sprendimą. Todėl, atsižvelgdami į tai, kad metinis palūkanų dydis nuo 2010 m. gegužės 1 d. yra 5 procentai, iš atsakovo priteistinos 5 procentų metines palūkanos, skaičiuojamos, vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, nuo negrąžintos lėšų dalies už laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 13 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

11Atsakovas R. A. atsiliepimo į pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymą nepateikė.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies: priteisė pareiškėjui iš atsakovo R. A. 197,52 Lt palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki 2011 m. lapkričio 7 d., o reikalavimą dėl 5 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2011 m. lapkričio 8 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, priteisimo atmetė.

14Teismas sprendime nurodė, kad Agentūra 2006 m. lapkričio 29 d. atsakovui R. A. avansu išmokėjo metinę paramos sumą – 36 725,74 Lt. Atsakovas, pateikdamas paraišką paramai gauti, Agentūrai įsipareigojo teikti VI skyriaus „Pareiškėjo deklaracija“ 2.6 ir 2.7 punktuose nurodytus dokumentus, tačiau nei vieno iš nurodytų dokumentų Agentūrai nepateikė. Todėl, vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 7.1.1 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-496 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Standartų laikymasis“ administravimo taisyklių 34 punktu, atsakovui atsirado pareiga grąžinti jo gautą paramos sumą. Atsakovui šios paramos sumos negrąžinant, Agentūra kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš atsakovo Agentūros naudai 36 725,74 Lt dydžio gautą ir negrąžintą paramos sumą, 3 854,16 Lt palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki 2009 m. liepos 23 d. (įskaitytinai), ir, vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių, 13-14 punktais, palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu, skaičiuojamas nuo 36 725,74 Lt dydžio neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos sumos už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Vilniaus apygardos administracinis teismas Agentūros prašymą patenkino. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs R. A. apeliacinį skundą, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria Agentūrai priteistos iš atsakovo palūkanos, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu, skaičiuojamos nuo 2009 m. lapkričio 24 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, ir šį Agentūros reikalavimą atmetė. (Administracinė byla Nr. I-2370-38/2009).

15Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 7.1.1 punkte nurodyta, kad vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo, jeigu fizinis arba juridinis asmuo nesilaikė ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti. Atsakovo prašymo padavimo dieną, t. y. 2009 m. liepos 23 d., galiojusios Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių redakcijos 13 punkte buvo numatyta, kad palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu kiekvieną ketvirtį, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip. Palūkanų dydis nustatomas taip: už praeito kalendorinio ketvirčio, palyginti su tuo ketvirčiu, kuriam palūkanų dydis nustatomas Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių, išleistų litais aukciono būdu, metinės palūkanų normos svertinis vidurkis didinamas 10 procentinių punktų. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių14 punkte buvo numatyta, kad palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto šių Taisyklių 9 punkte minėtame laiške skolininkui, pabaigos ir skaičiuojamos iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, jeigu ES teisės aktai nenumato kitaip.

16Iš byloje esančios Agentūros Finansų ir apskaitos departamento Europos Sąjungos paramos apskaitos skyriaus 2011 m. lapkričio 5 d. palūkanų apskaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovas 2011 m. gegužės 13 d. sumokėjo Agentūrai 3 000 Lt, o 2011 m. rugsėjo 28 d. – 1 500 Lt (b. l. 133). Lentelės duomenys patvirtina, kad nesumokėtas palūkanų likutis už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki 2011 m. lapkričio 7 d, t. y. teismo posėdžio dienos, sudaro 197,52 Lt. Pareiškėjo reikalavimo priteisti iš atsakovo 36 725,74 Lt gautą ir negrąžintą paramos sumą pagrįstumas jau yra įrodytas. Atsakovas nėra sumokėjęs jam priskaičiuotų palūkanų, todėl pareiškėjo prašoma 197,52 Lt palūkanų suma priteistina iš atsakovo.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartyje, atmesdamas pareiškėjo reikalavimą dėl palūkanų, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu, skaičiuojamų nuo 2009 m. lapkričio 24 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, priteisimo, pažymėjo, kad šis reikalavimas yra nukreiptas į ateitį. Tokio pobūdžio reikalavimas galėtų būti tenkinamas, jeigu teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje būtų įmanoma tiksliai nurodyti visus duomenis, būtinus galutiniam palūkanų dydžiui apskaičiuoti. Nagrinėjamu atveju to padaryti neįmanoma, nes, atliekant galutinį palūkanų apskaičiavimą, reikėtų remtis ne tik teismo sprendimo rezoliucine dalimi, bet ir papildomais duomenų šaltiniais – atitinkamais žemės ūkio ministro įsakymais. Toks sprendimo vykdymas, išeinant už teismo sprendimo rezoliucinės dalies ribų, sudarytų sąlygas papildomų interpretacijų dėl teismo sprendimo vykdymo atsiradimui, o tai neleistina.

18Šiuo atveju pareiškėjo reikalavimas dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo taip pat yra nukreiptas į ateitį. Konkrečios nekintančios sumos teismas negali nustatyti. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovas taip pat nurodė, kad nėra įsitikinęs, jog palūkanų apskaičiavimą reglamentuojančios nuostatos išliks nepakitusios. Nors palūkanų dydis numatytas Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13 punkte, toks teisinis reguliavimas taip pat gali būti keičiamas. Todėl gali kilti neaiškumų dėl teismo sprendimo vykdymo. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos pinigų sumos. Skolininkas, kaip nurodė pareiškėjas, laikas nuo laiko dalį pinigų sumoka ir skolos dalis mažėja. Atitinkamai turi mažėti ir priskaičiuotos palūkanos, t. y. vykdytojas privalėtų pats perskaičiuoti reikalaujamų išieškoti palūkanų sumą, turėtų remtis išieškotojo pateikiama informacija ir negalėtų realizuoti teismo sprendimo vadovaujantis vien sprendimo rezoliucine dalimi. Todėl ir šiuo atveju toks teismo sprendimo vykdymas sudarytų sąlygas papildomų interpretacijų dėl teismo sprendimo vykdymo atsiradimui. Todėl pareiškėjo reikalavimas dėl palūkanų už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 8 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, priteisimo netenkintinas.

19III.

20Apeliaciniu skundu pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo reikalavimas dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 8 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos bus visiškai sugražinamos, ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – priteisti iš atsakovo Agentūros naudai 5 procentų metines palūkanas, skaičiuojamas vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, nuo negrąžintos lėšų dalies už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 8 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

21Savo apeliacinį skundą pareiškėjas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriais buvo grindžiamas jo skundas, paduotas pirmosios instancijos teismui, ir nurodo tas pačias faktines aplinkybes. Papildomai nurodo, kad 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 380/2009 (toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 796/2004), 73 straipsnyje nurodyta, kad jeigu ūkininkas gauna pernelyg didelę išmoką, jis grąžina atitinkamą sumą ir palūkanas, skaičiuojamas už laikotarpį, praėjusį nuo pranešimo apie įpareigojimą grąžinti išmoką pateikimo ūkininkui iki jos grąžinimo arba išskaitymo. Taikytina palūkanų norma skaičiuojama laikantis nacionalinių teisės aktų nuostatų, tačiau ji negali būti mažesnė už palūkanų normą, taikomą sumoms susigrąžinti pagal nacionalines nuostatas. Siekiant nustatyti grąžintinų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, registravimo, grąžinimo, nurašymo, palūkanų skaičiavimo, palūkanų dydžio ir apskaitos tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir patvirtinto Grąžintinų lėšų administravimo taisykles, kuriose nurodyta, kad palūkanų norma yra 5 procentai. Nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2010 m. gegužės 1 d. Agentūra palūkanas skaičiavo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais kiekvienam ketvirčiui nustatomu palūkanų dydžiu (taip buvo nurodyta Grąžintinų lėšų administravimo taisyklėse). Nuo 2010 m. gegužės 1 d. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13 punkte jau buvo konkrečiai ir aiškiai nurodyta, kad metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 5 procentai. Todėl šiuo atveju nebereikia remtis papildomais duomenų šaltiniais – atitinkamais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, o teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje yra įmanoma nurodyti visus duomenis, būtinus galutiniam palūkanų dydžiui apskaičiuoti (t. y. nurodyti 5 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai sugrąžinamos).

22Pareiškėjas pažymi, kad civilinėje teisėje taip pat yra numatytas palūkanų institutas, kurio tikslas – apsaugoti turtinius kreditoriaus interesus. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnyje nustatytą bendrąją taisyklę, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti palūkanas, kurios atlieka kompensavimo funkciją. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta skolininko pareiga mokėti nustatyto dydžio palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, procesinės palūkanos skaičiuojamos, kai yra pareikštas kreditoriaus prašymas jas skaičiuoti, ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip arba išieškotojas bendru susitarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs procesinių palūkanų skaičiavimo. Kitoks CK 6.37 straipsnio 2 dalies aiškinimas neatitiktų palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis principų, kuriais siekiama užtikrinti prievolės šalių teisėtų interesų ir pareigų balansą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2006; 2010 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010; 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011).

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas tenkintinas.

26Pareiškėjas ginčija tą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas reikalavimas priteisti iš atsakovo R. A. 5 procentų metinių palūkanų už negrąžintą paramos sumą dalį, skaičiuojamą nuo 2011 m. lapkričio 8 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

27Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklės. Taisyklių 13 punkte (Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1232 redakcija, galiojusi iki 2010 m. balandžio 30 d.) buvo nustatyta, kad palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu kiekvieną ketvirtį, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip. Palūkanų dydis nustatomas taip: užpraeito kalendorinio ketvirčio, palyginti su tuo ketvirčiu, kuriam palūkanų dydis nustatomas, Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių, išleistų litais aukciono būdu, metinės palūkanų normos svertinis vidurkis didinamas 10 procentinių punktų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 437 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Taisyklių 13 punktas išdėstytas tokio pobūdžio nauja redakcija: ,,metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 5 procentai, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip.“ (įsigaliojusi nuo 2010 m. gegužės 1 d.). Pagal Taisyklių 14 punktą (Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1440 redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 m. spalio 19 d.) palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino (jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip), nurodyto šių taisyklių 10 punkte, pabaigos ir skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies iki: 14.1. tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos; 14.2. administruojančiosios institucijos sprendimo nebetęsti grąžintinų lėšų išieškojimo priėmimo dienos šių taisyklių 28.1 ir 28.3 punktuose nurodytais atvejais (t. y. atsiradus teisės akte numatytoms aplinkybėms, kai grąžintinų lėšų išieškoti nebegalima).

28Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu pareiškėjui priteisė nesumokėtų palūkanų dalį už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki 2011 m. lapkričio 7 d. (t. y. teismo posėdžio dienos). Tuo tarpu Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo 2011 m. lapkričio 8 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos atmetė motyvuodamas tuo, kad toks reikalavimas yra nukreiptas į ateitį, teismas negali nustatyti nekintančios sumos, be to, gali keistis ir teisinis reguliavimas.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad taikant Taisyklių 13 punkto (Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 437 redakcija) nuostatas, kaip teisingai apeliaciniame skunde nurodo pareiškėjas, atsižvelgtina ir į 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (su pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 380/2009) 73 straipsnį, pagal kurį, jeigu ūkininkas gauna pernelyg didelę išmoką, jis grąžina atitinkamą sumą ir palūkanas, skaičiuojamas už laikotarpį, praėjusį nuo pranešimo apie įpareigojimą grąžinti išmoką pateikimo ūkininkui iki jos grąžinimo arba išskaitymo. Taikytina palūkanų norma skaičiuojama laikantis nacionalinių teisės aktų nuostatų, tačiau ji negali būti mažesnė už palūkanų normą, taikomą sumoms susigrąžinti pagal nacionalines nuostatas. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Taisyklių 13 punkte nustatytas metinis fiksuotas palūkanų už laiku negrąžintas (pavėluotas grąžinti) lėšas dydis – 5 procentai. Taisyklių 14 punkte nustatyta nauja palūkanų skaičiavimo tvarka, pagal kurią metinės palūkanos skaičiuojamos iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos (14.1.). Taigi, pirmosios instancijos teismas anksčiau minėtą pareiškėjo reikalavimo dalį atmetė nepagrįstai, tokį sprendimą pagrįsdamas prielaidomis, o ne galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.

30Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad procentinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (žr., pvz., 2009 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-73/2009; 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-2195/2010; 2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011 ir kt.). Administracinių teismų praktika iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką taikant palūkanų klausimą reglamentuojančias Civilinio kodekso 6.37 ir 6.210 straipsnių normas (žr., pvz., 2007 m. birželio nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007; 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2010; 2011 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011 ir kt.).

31Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl teismo sprendimas keistinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.). Remiantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13 (Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 437 redakcija) ir 14 (Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1440 redakcija) punktuose nustatytu, anksčiau aptartu teisiniu reguliavimu, pareiškėjui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 2011 m. lapkričio 8 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki grąžintinų lėšų visiško susigrąžinimo kalendorinės dienos.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33apeliacinį skundą patenkinti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimą pakeisti: sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2011 m. lapkričio 8 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, priteisimo panaikinti, ir priteisti iš atsakovo R. A. 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2011 m. lapkričio 8 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki grąžintinų lėšų visiško susigrąžinimo kalendorinės dienos.

35Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei A. K.,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Agentūra 2009 m. liepos 23 d. kreipėsi į Vilniaus... 9. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Agentūros prašymo padavimo teismui dieną... 10. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad, nuo 2010 m. gegužės 1 d. pasikeitus... 11. Atsakovas R. A. atsiliepimo į pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimu... 14. Teismas sprendime nurodė, kad Agentūra 2006 m. lapkričio 29 d. atsakovui R.... 15. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 7.1.1 punkte nurodyta, kad... 16. Iš byloje esančios Agentūros Finansų ir apskaitos departamento Europos... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 25 d.... 18. Šiuo atveju pareiškėjo reikalavimas dėl 5 procentų metinių palūkanų... 19. III.... 20. Apeliaciniu skundu pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 21. Savo apeliacinį skundą pareiškėjas grindžia iš esmės tais pačiais... 22. Pareiškėjas pažymi, kad civilinėje teisėje taip pat yra numatytas... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 26. Pareiškėjas ginčija tą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria... 27. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008... 28. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu pareiškėjui priteisė... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikant Taisyklių 13 punkto (Vyriausybės 2010... 30. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 31. Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. apeliacinį skundą patenkinti.... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimą... 35. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d.... 36. Nutartis neskundžiama....