Byla eAS-633-756/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atea“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atea“ skundą atsakovui Vadovybės apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Atea“ (toliau – ir UAB „Atea“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydama 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir VAD) Atsakymu į pareiškėjos Pretenziją Nr. 3, 2018 m. birželio 12 CVP IS pranešimu Nr. 6262765 ir, atitinkamai Atsakymu į Pretenziją Nr. 1 bei Atsakymu į Pretenziją Nr. 2 (išskyrus tą dalį, kuria buvo panaikinta neteisėta Pirkimo sąlygų 4.1.7 p. dalis) įformintus sprendimus; 2) pripažinti neteisėtais Pirkimo Nr. 478241 sąlygų 4.1.9 ir 4.1.10 p. nustatytus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai; 3) nutraukti Pirkimą Nr. 478241.

7Pareiškėjas pareiškė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – įpareigoti Vadovybės apsaugos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos sustabdyti Pirkimo Nr. 478241 procedūras (uždrausti jas tęsti) ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Atea“ skundo dalį, kuria prašoma panaikinti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2018 m. gegužės 21 d. atsakymą Nr. S-553(20) į pareiškėjo Pretenziją Nr. 1 ir 2018 m. birželio 4 d. atsakymą Nr. S-611(20) į Pretenziją Nr. 2 praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Priėmė UAB „Atea“ skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Vadovybės apsaugos departamento prie VRM atsakymą į pareiškėjo Pretenziją Nr. 3; pripažinti neteisėtais Pirkimo Nr. 478241 sąlygų 4.1.9 ir 4.1.10 p. nustatytus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir nutraukti Pirkimą Nr. 478241. Pareiškėjo UAB „Atea“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė.

10Pareiškėjas prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – įpareigoti Vadovybės apsaugos departamentą prie VRM sustabdyti Pirkimo Nr. 478241 procedūras (uždrausti jas tęsti) ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Pažymėjo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ABTĮ) nereguliuoja konkrečių reikalavimo užtikrinimo priemonių, taikytinų viešųjų pirkimų, priskirtinų administracinių teismų kompetencijai, bylose, todėl prašė teismo sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taikyti analogiją viešųjų pirkimų ginčams, nagrinėjamiems bendrosios kompetencijos teismuose.

11Teismas pažymėjo, jog apygardos administraciniam teismui paduotas skundas (prašymas) turi būti išnagrinėtas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti sprendžiamos ABTĮ nustatyta tvarka.

12Teismas, remdamasis ABTĮ 70 straipsniu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

13Pareiškėjo vertinimu, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių kils grėsmė teismo sprendimo vykdymui – pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų neįmanoma; reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nepažeistų perkančiosios organizacijos interesų, būtų proporcingas, o nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių – būtų šiurkščiai pažeidžiamas viešas interesas dėl Pirkimo teisėtumo užtikrinimo.

14Teismas pabrėžė, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, bet yra sprendžiamas klausimas dėl laikinosios apsaugos į teismą besikreipiančiam asmeniui taikymo, šiuo atveju – dėl Pirkimo procedūrų sustabdymo. Sprendžiant klausimus dėl laikinosios apsaugos skyrimo administraciniuose ginčuose, be kita ko, vertintini prima facie argumentai dėl skundžiamo akto galiojimo. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės jokių argumentų dėl akivaizdaus ginčijamų aktų teisėtumo, nepateikė. Taigi, susipažinus su pareiškėjo nurodytais argumentais dėl skundžiamų sprendimų neteisėtumo, spręstina, kad aplinkybių, kurios nagrinėjamu atveju akivaizdžiai rodytų juos esant neteisėtu, nėra.

15Teismas vertino, jog pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjas nepagrindė teiginio, jog ginčijamų raštų vykdymas sukels neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą. Pažymėjo, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių ar sunkumų, nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

16III.

17Pareiškėjas UAB „Atea“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

18Pareiškėjas teigė, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ar nesustabdžius Pirkimo procedūrų ir neįpareigojus atsakovo nesudaryti Pirkimo sutarties, pareiškėjui nebūtų sukeliamos tokios pasekmės, dėl kurių iki skundžiamų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo buvusios padėties atkūrimas taptų negalimas.

19Pareiškėjo nuomone, teismas nevertino argumentų, jog netaikius priemonių, būtų pažeisti pareiškėjo ir viešasis interesas dėl teisėto viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ir sąžiningo tiekėjų konkurencijos užtikrinimo (tiekėjai). Taip pat teismas nenustatė, ar prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra adekvati siekiamam tikslui.

20Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad jis nepateikė jokių argumentų dėl akivaizdaus ginčijamų teisės aktų neteisėtumo. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybių, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasidarys negalimas. Žala bus padaryta pareiškėjui, viešajam interesui bei kitiems potencialiai pirkimu galintiems būti suinteresuotiems tiekėjams.

21Atsakovas Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

22Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių duomenų, kurie patvirtintų, jog dėl skundžiamo akto pareiškėjui kils neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėjas nekonkretizavo ir nedetalizavo kokia žala pasireikštų, nepagrindė, kad pareiškėjui gali kilti neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

23Atsakovo vertinimu, tikslinga taikyti CPK 146 straipsnio nuostatas bei atsižvelgti į atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

24Atsakovo teigimu, jeigu būtų taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, iškiltų reali grėsmė, kad vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos diegimo darbai nebūtų šiais metais įvykdyti, o šiems darbams skirtos lėšoms nebūtų laiku panaudotos. Pirkimui Nr. 478241 iš valstybės biudžeto skirta 550 000 Eur.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

28Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

29Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdoma ginčijama Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pirkimo Nr. 478241 procedūra (uždrausti jas tęsti) ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, be to, sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, o sprendžiamas klausimas tik dėl Pirkimo procedūrų laikino sustabdymo.

31Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės jokių argumentų dėl akivaizdaus ginčijamų aktų teisėtumo nepateikė, todėl sprendė, kad aplinkybių, kurios nagrinėjamu atveju akivaizdžiai rodytų juos esant neteisėtu, nėra.

32Kaip matyti iš pareiškėjo pateikto atskirojo skundo, jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsisakyta tenkinti jo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo bei teikdamas, jog teismas nevertino, ar yra reali grėsmė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas bei nevertino pareiškėjo pateiktų argumentų, kurie pagrindžia jog būtų pažeisti ne tik paties pareiškėjo teisėti interesai bet ir viešasis interesas, teisėjų kolegijos nuomone, nurodo tik abstrakčius argumentus bei cituoja įstatymą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, tačiau nepateikia jokių konkrečių aplinkybių, sudarančių reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų.

33Pareiškėjas, teikdamas, kad nurodė eilę motyvų dėl Pirkimo sąlygų neteisėtumo, bei pateikė įrodymų, kad perkančioji organizacija eilę kartų keitė Pirkimo sąlygas, jas aiškino, kas viešuosiuose pirkimuose yra aiškiai draudžiama ir dėl to Pirkimas turėjo būti nutrauktas bei skelbiamas naujas, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra akivaizdžiai vertintini kaip neteisėti ir sudaro savarankišką pagrindą teismui nutraukti Pirkimą, teisėjų kolegijos vertinimu, kelia reikalavimus, kurie privalės būti išspręsti administracinį ginčą nagrinėjant iš esmės, tačiau tai nėra argumentai, kuriuos teismas privalo vertinti sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

34Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pakankamo pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atskirajame skunde nėra pateikta argumentų, kurie leistų teisėjų kolegijai spręsti apie reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tikslingumą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra tikslingas, proporcingas, atitinkantis šalių ir viešojo interesų pusiausvyrą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atea“ atskirąjį skundą atmesti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Atea“ (toliau – ir UAB... 7. Pareiškėjas pareiškė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 18 d. nutartimi... 10. Pareiškėjas prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 11. Teismas pažymėjo, jog apygardos administraciniam teismui paduotas skundas... 12. Teismas, remdamasis ABTĮ 70 straipsniu bei Lietuvos vyriausiojo... 13. Pareiškėjo vertinimu, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių kils... 14. Teismas pabrėžė, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių... 15. Teismas vertino, jog pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo taikyti... 16. III.... 17. Pareiškėjas UAB „Atea“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 18. Pareiškėjas teigė, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ar... 19. Pareiškėjo nuomone, teismas nevertino argumentų, jog netaikius priemonių,... 20. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad jis nepateikė jokių argumentų... 21. Atsakovas Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos... 22. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių... 23. Atsakovo vertinimu, tikslinga taikyti CPK 146 straipsnio nuostatas bei... 24. Atsakovo teigimu, jeigu būtų taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės,... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 29. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdoma... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 31. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad pareiškėjas,... 32. Kaip matyti iš pareiškėjo pateikto atskirojo skundo, jis nesutinka su... 33. Pareiškėjas, teikdamas, kad nurodė eilę motyvų dėl Pirkimo sąlygų... 34. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo nurodyti... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartį palikti... 37. Nutartis neskundžiama....